Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR"

Transkrypt

1 Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym krdynatrem Klastra Gspdarki Odpadwej i Recyklingu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 1/29

2 Prgram sptkania 1. Rzpczęcie 2. Szwajcarsk-Plski Prgram Współpracy cel i załżenia, 3. Wdrżenia i krzyści CSR w małych i średnich przedsiębirstwach, 4. CSR w Centrum Kperacji Recyklingu raz u innych partnerów klastra, 5. Przykłady rzwiązań CSR-wych związanych z energchłnnścią, materiałchłnnścią prcesów prdukcji raz z wykrzystaniem surwców wtórnych d prdukcji wyrbów z recyklingu 6. Dyskusja 7. Zakńczenie PROGRAM: CZAS TRWANIA: LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 gdz sób 2/29

3 Szwajcarsk-Plski Prgram Współpracy Szwajcarsk-Plski Prgram Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest frmą bezzwrtnej pmcy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Plsce w ramach szwajcarskiej pmcy dla 10 państw człnkwskich Unii Eurpejskiej, które przystąpiły d niej 1 maja 2004 r. Na mcy umów międzynardwych, rzdyspnwan pnad 1 mld franków szwajcarskich. Dla Plski Fundusz Szwajcarski przewiduje niemal płwę śrdków (k. 489 mln CHF). W 2010 r. d Prgramu przystąpiły także Rumunia i Bułgaria. PROGRAM: 3/29

4 Szwajcarsk-Plski Prgram Współpracy cel i załżenia Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic spłeczn-gspdarczych istniejących pmiędzy Plską a wyżej rzwiniętymi państwami UE raz różnic na terytrium Plski pmiędzy śrdkami miejskimi a reginami słab rzwiniętymi pd względem strukturalnym. Fundusze Szwajcarskie przewidują wsparcie dla instytucji sektra publiczneg i prywatneg raz rganizacji pzarządwych. Fundusz Szwajcarski zakłada, iż c najmniej 40 prc. śrdków zstanie rzdyspnwanych w czterech wjewództwach Plski płudniw-wschdniej: lubelskim, małplskim, pdkarpackim PROGRAM: i świętkrzyskim. Prgram Szwajcarski zakłada 5-letni kres zaciągania zbwiązań i 10-letni kres wydatkwania, który rzpczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pmcy finanswej Plsce przez Parlament Szwajcarski. 4/29

5 Szwajcarsk-Plski Prgram Współpracy Na jakie prjekty mżna uzyskać wsparcie? bezpieczeństw, stabilnść, wsparcie refrm: - inicjatywy na rzecz rzwju reginalneg reginów peryferyjnych i słab rzwiniętych - zwiększenie chrny wschdnich granic Unii Eurpejskiej śrdwisk i infrastruktura: - dbudwa, przebudwa i rzbudwa infrastruktury śrdwiskwej raz pprawa stanu śrdwiska (m.in. zarządzanie - dpadami stałymi, systemy energii dnawialnej, pprawa wydajnści energetycznej - pprawa publicznych systemów transprtwych; - biróżnrdnść i chrna eksystemów raz wsparcie transgranicznych inicjatyw śrdwiskwych sektr prywatny: - pprawa śrdwiska biznesweg i dstępu d kapitału dla małych i średnich przedsiębirstw PROGRAM: (MŚP) - rzwój sektra prywatneg i prmcja eksprtu MŚP rzwój spłeczny i zasbów ludzkich: - chrna zdrwia (m.in. prfilaktyka i kampanie prmcji zdrwia raz pprawa pieki spłecznej) - badania i rzwój (m.in. Fundusz Stypendialny, prjekty badawcze) 5/29

6 Spłeczna dpwiedzialnść biznesu (CSR) t kncepcja prwadzenia działalnści gspdarczej, która zakłada realizację pszerznej aspekt eklgiczny i spłeczny strategii pprzez budwanie przejrzystych, długkreswych i trwałych relacji ze wszystkimi grupami bezpśredni i pśredni zaintereswanymi jeg funkcjnwaniem. Przedsiębirstwa prwadząc swją działalnść craz częściej w swich strategiach rzwju bk celów eknmicznych uwzględniają cele eklgiczne i spłeczne Kncepcja CSR t mralna dpwiedzialnść przedsiębirstwa i zarazem zbwiązanie d rzliczania się przed spłeczeństwem ze swjej działalnści i t zarówn przed grupami wewnętrznymi głównie właścicielami i pracwnikami, jak i interesariuszami zewnętrznymi klientami, akcjnariuszami, władzami lkalnymi, ruchami 6/29

7 Wdrżenie kncepcji spłecznej dpwiedzialnści biznesu (CSR)w spółce Centrum Kperacji Recyklingu - nt fr prfit system spółka z.. Celem prjektu jest pracwanie wielletniej spójnej strategii CSR dla firmy Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spółka z graniczną dpwiedzialnścią pełniącej funkcję krdynatra Klastra Gspdarki Odpadwej i Recyklingu raz rzpczęcie jej wdrażania przy uwzględnieniu trzech bszarów działania: chrny śrdwiska, relacji z persnelem firmy i zaangażwanie spłeczne. 7/29

8 Definicja Klastra Klaster według M. Prtera t gegraficzne skupisk wzajemnie pwiązanych firm, wyspecjalizwanych dstawców, jednstek świadczących usługi, firm działających w pkrewnych sektrach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednstek nrmalizacyjnych i stwarzyszeń branżwych) w pszczególnych dziedzinach, knkurujących między sbą, ale również współpracujących. 8/29

9 Krdynatr klastra t pdmit, który rganizuje i animuje rzwój interakcji, pwiązań, przepływów wiedzy i współpracy w klastrze, a także świadczy wyspecjalizwane usługi na rzecz firm i innych pdmitów działających w ramach klastra Partnerów Klastra. D zadań krdynatra należy: inicjwanie, rganizacja i wspieranie prcesu współpracy pwiązania kperacyjneg Klastra Gspdarki Odpadwej i Recyklingu, pmiędzy przedsiębirstwami, instytucjami tczenia biznesu, jednstkami naukw badawczymi raz jednstkami samrządu terytrialneg. Ddatkw m.in.: planwanie, prjektwanie i nadzrwanie realizacji prjektów służących rzwjwi klastra raz pszukiwanie zewnętrznych źródeł finanswania tych prjektów, zapewnienie bsługi rganizacyjnej psiedzeń Rady i Zarządu Klastra raz innych sptkań indywidualnych w zakresie wspierania pwiązania kperacyjneg, pracwywanie strategii rzwju Klastra; inicjwanie wspólnych prjektów badawczych, rzwjwych i wdrżeniwych, twrzenia knsrcjów i węzłów współpracy. 9/29

10 Łańcuch wartści w klastrze 10/29

11 Cele klastra Stwrzenie sieci współpracy w bszarze zagspdarwania dpadów i ich przetwarzania Zwiększenie efektywnści wykrzystania psiadanych zasbów raz wymianę wiedzy pmiędzy Partnerami Klastra Stwrzenie mżliwści wprwadzania innwacyjnych prduktów na rynek przez firmy należące d klastra Wzrst knkurencyjnści firm i instytucji w klastrze 11/29

12 Wdrżenie CSR w CKR- nt fr prfit system (krdynatr Klastra) Prjekt przyczyni się d realizacji następujących celów: redukcji ksztów śrdwiskwych, zwiększenia zaangażwania pracwników w zarządzanie firmą, wzmcnienie współpracy z tczeniem firmy jak przedsiębirstwa dzieląceg się wiedzą, zbudwanie wizerunku firmy spłecznie dpwiedzialnej, pprawa kmunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, pprawa jakści i warunków pracy, zwiększenie knkurencyjnści na rynku reginalnym i krajwym, większa transparentnść firmy w bszarze CSR i lepsza dstępnść d tej infrmacji dla interesariuszy. 12/29

13 Zakres działań realizwanych w ramach prjektu: pracwanie strategii CSR wraz z mapą interesariuszy- cel: wbudwanie aspektów śrdwiskwych i spłecznych w istniejące narzędzia zarządzania chrna śrdwiska zbadanie aspektów śrdwiskwych i ptencjalneg wpływu na funkcjnwanie firmy w tym szczególnie biura w całym cyklu życia, wprwadzenie rzwiązań w funkcjnwaniu biura, które będą miały krzystny wpływ na śrdwisk pprzez szczędzanie materiałów i energii twrzenie EKOBIURA: audyt śrdwiskwy, zakup sprzętu ze znakiem ENERGY STAR raz zestawu interaktywneg w celu rganizacji szkleń i sptkań nline, wdrżenie plityki śrdwiskwej w firmie, szklenie z zakresu ec-drivingu, relacje z persnelem wdrżenie systemu zarządzania jakścią według nrmy ISO 9001 celem zwiększenia zaangażwania pracwników i ich udziału w prcesie zarządzania firmą pprzez włączenie pracwników w prces zmiany raz wypracwania nwych prcesów i wewnętrznych prcedur, 13/29

14 Zakres działań realizwanych w ramach prjektu: zaangażwanie spłeczne wsparcie strategii CSR prgramem kmunikacji wewnętrznej (infrmwanie pracwników mżliwściach i zakresie umiejętneg przełżenia załżeń dpwiedzialneg biznesu na cdzienną praktykę bizneswą firmy), raz zewnętrznej (nagłaśnianie i prmwanie dbrych praktyk firmy i instytucji klastra w jej tczeniu) - pracwanie pdstrn WWW prezentującej działania CSR wraz z narzędziem d prwadzenia czatu d kmunikacji z interesariuszami, przeprwadzenie akcji mailingwej; Upwszechnianie idei CSR w tczeniu bizneswym pprzez rganizację cyklu sptkań z przedsiębircami z branży dpadwej i recyklingu, przedstawicielami instytucji spłecznych i gspdarczych współpracujących z przedsiębircami z tej branży na terenie całeg kraju, przedstawicielami świata nauki, raz przedstawicielami jednstek samrządu terytrialneg; Opracwanie raprtu dpwiedzialnści spłecznej przedsiębirstwa, cena celów strategicznych i zmierzenie dpwiedzialnści działania wbec klientów i partnerów, pracwników, tczenia spłeczneg i śrdwiska naturalneg. 14/29

15 Cykl sptkań prezentujący wdrżenie przez spółkę załżeń CSR: wj. kujawsk - pmrskie r. gdz. 11, Instytut Inżynierii Materiałów Plimerwych i Barwników; ul. M.S. Curie 55 Truń wj. małplskie r. gdz. 11, Instytut Gspdarki Surwcami Mineralnymi i Energią PAN; ul. Wybickieg 7 Kraków raz gdz Stwarzyszenie Krak-business, ul. Św. Wawrzyńca 15; wj. łódzkie r. gdz. 16; Centrum Knferencyjn - Rzrywkwe Maratn; ul. Sbieskieg 20 Skierniewice wj. wielkplskie r. gdz. 11, Stwarzyszenie Ostrwskie Centrum Wspierania Przedsiębirczści; ul. Szklna 24 Ostrów Wielkplski wj. dlnśląskie r. gdz. 11, KGHM Cuprum ul. Sikrskieg 2-8, Wrcław wj. mazwieckie r. gdz. 10, Instytut Inżynierii Materiałów Plimerwych i Barwników, ddział Elastmerów i Technlgii Gumy, ul. Harcerska 30 Piastów wj. świętkrzyskie r. gdz. 10, Targi Kielce, ul. Zakładwa 1 Kielce wj. lubelskie r. gdz. 11, Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.., ul. Metalurgiczna 15C Lublin W sptkaniach udział wzięł kł 120 sób. 15/29

16 POLITYKA ŚRODOWISKOWA 16/29

17 CSR w PPHU POLBLUME Zbigniew Miazga (Piaseczn) chrna śrdwiska ptymalizacja zużycia wdy, energii, rganizacja zbiórki ZSEIE, przeprwadzenie sptkania z uczniami szkły pdstawwej na temat elektrśmieci i aspektów śrdwiskwych prwadznej działalnści, a także przeprwadzenie zbiórki w tej samej szkle zużytych baterii (dstarczenie pjemników na zużyte baterie), wdrżenie systemu EMAS, zaangażwanie spłeczne pwstanie pdstrny CSR raz narzędzia d prwadzenia czatu, aby firma była w bliskim kntakcie ze spłeczeństwem, relacje z pracwnikami - pracwanie prgramu dzielenia się wiedzą i dświadczeniem, przeprwadzenie analizy ptrzeb szkleniwych i stwrzenie prgramu szkleniweg (na pdstawie wypełninych ankiet pracwników) w celu nabycia ddatkwych kmpetencji pracwników, integracja pracwników pprzez wspólne działania mające na celu dbanie dbr firmy. 17/29

18 CSR w ALPINUS CHEMIA sp... (Slec Kujawski) chrna śrdwiska rzwój inicjatyw eklgicznych, wdrżenie systemu kntrli pakwań wielkrtneg użytku w parciu technlgię RFID (autmatyczna kntrla pakwań d któreg będą mieli dstęp klienci firmy), System ma mieć wpływ na szereg działań związanych z rganizacją pracy i bsługą klientów, w tym na: dciążenie pracwników firmy w zadaniach związanych z ewidencjnwaniem pakwań wielkrtneg użytku, pprawienie kmunikacji z klientami firmy pprzez zautmatyzwanie zbieranie danych dtyczących psiadanych przez nich pakwań będących własnścią Alpinus Chemia, bciążenie śrdwiska naturalneg pprzez eliminację pakwań zagubinych w wyniku nierzetelneg prwadzenia ewidencji. relacje z pracwnikami edukacja i rzwój pracwników, przyjazna atmsfera i dbre relacje w pracy, pdejmwanie działań nakierwanych na kształcenie przyszłej kadry, zaangażwanie spłeczne zaangażwanie spłeczne pprzez realizację prgramów edukacyjnych dpwiedzialnść wbec klientów raz dstawców. 18/29

19 CSR w WASTECH RECYCLING sp. z.. (Warszawa) chrna śrdwiska dradztw w zakresie chrny śrdwiska dla firm i dla najmłdszych, przeprwadzenie audytu śrdwiskweg badająceg aspekty śrdwiskwe i ptencjalny wpływ w całym cyklu życia wyrbu, wdrżenie nrmy ISO 14001, ptymalizacja zużycia papieru raz zmniejszenie energchłnnści urządzeń biurwych, relacje z pracwnikami -pdnszenie pzimu świadmści pracwników pprzez bwiązkwe szklenia m.in. w zakresie chrny śrdwiska, system mtywacji i rzwju kmpetencji pracwników raz ich udziału w rzbudwie firmy, system dzielenia się wiedzą i dświadczeniem, zaangażwanie spłeczne firma psiada certyfikat zarządzania jakścią ISO 9001:2009, spółka uczestniczy w prgramie Rzetelna Firma i tym samym udstępnia szereg infrmacji wiarygdnści świadcznych usług, pinfrmwanie pracwników z zakresu umiejętneg przełżenia załżeń dpwiedzialneg biznesu na cdzienną praktykę bizneswą firmy, nagłśnienie i prmwanie dbrych praktyk firmy w jej spłecznym tczeniu pprzez artykuły w prasie lkalnej, prwadzenie cyklicznych warsztatów eklgicznych w placówkach przedszklnych na terenie Warszawy i klic, dzięki którym dzieci zdbędą wiedzę na temat racjnalnej gspdarki elektr dpadami. 19/29

20 CSR w Plskiej Krpracji Recyklingu sp. z.. (Lublin) pracwanie mapy interesariuszy pzwlił na stwrzenie brazu układu sił kluczwych z punktu widzenia działalnści przedsiębirstwa, wypracwanie systemu zarzadzania relacjami z interesariuszami które pzwalają na utrzymanie lub pgłębienie istniejących, a także nawiązanie nwych kntaktów, chrna śrdwiska wdrżenie EMAS raz systemu zarządzania śrdwiskiem ISO 14001; zakup dpwiednich pjemników d segregacji dpadów, wspólny system transprtu pracwników i prmwanie transprtu eklgiczneg, wprwadzenie systemu zakupów prduktów lepszej i trwalszej jakści; pracwanie plityki śrdwiskwej raz systemu kmunikacji, a także prcedur reagwania na ewentualne awarie (system mnitrwania i pmiarów), 20/29

21 CSR w Plskiej Krpracji Recyklingu sp. z.. (Lublin) relacje z pracwnikami pdnszenie pzimu świadmści pracwników pprzez bwiązkwe szklenia m.in. w zakresie chrny śrdwiska, system mtywacji i rzwju kmpetencji pracwników raz ich udziału w rzbudwie firmy, system dzielenia się wiedzą i dświadczeniem, zaangażwanie spłeczne prgram dzielenia się wiedzą i dświadczeniem zapraszamy klientów i spłecznść lkalną (w tym szkły) na wizyty studyjne prezentujące siągnięcia w zakresie recyklingu i działań mających na celu chrnę śrdwiska; zapewnienie transparentnści działań związanych z pdstawwą działalnścią firmy w drdze raprtwania zgdnie ze standardami CSR raz pracwaniem pdstrny www infrmującej działalnści w zakresie dpwiedzialneg biznesu prwadzenie akcji i kampanii prmcyjnych. 21/29

22 Wdrżenie rzwiązań CSR w firmie służyć mże bniżeniu energchłnnści raz materiałchłnnści prcesów prdukcji, wykrzystaniu d prdukcji surwców wtórnych i prdukcji wyrbów z recyklingu. 22/29

23 Energchłnnść jest t stsunek energii włżnej w kreślne działanie d efektu działania. 23/29

24 Ze względu na specyfikę prduktu wskaźnik energchłnnści prdukcji sprzedanej jest najwyższy dla przemysłu elektrenergetyczneg, natmiast najniższym wskaźnikiem energchłnnści wykazuje się przemysł śrdków transprtu. Wykres przedstawia wskaźniki energchłnnści dla wybranych gałęzi przemysłu. gdzie: 1 p. elektrenergetyczny, 2 p. węglwy, 3 - p. metalurgiczny, 4 p. chemiczny, 5 p. spżywczy, 6 p. maszynwy, 7 p. mineralny, 8 p. śrdków transprtu, 9 p. papierniczy, 10 p. drzewny 24/29

25 W związku z rzwjem gspdarczym i wzrstem ppytu na transprt, prgnzy wskazują na wzrastająca knsumpcję energii spwdwaną działalnścią transprtwą. Wzrst zaptrzebwania na energię zgłaszany przez transprt jest wyższy niż zaptrzebwanie wykazywane przez całą gspdarkę. Dzieje się tak pmim wzrstu efektywnści energetycznej transprtu. Pprawa efektywnści energetycznej w sektrze transprtu mże być realizwana pprzez szereg działań: z zakresu kształtwania ppytu na transprt i jeg strukturę, z zakresu planwania i krdynacji zarządzania ruchem i infrastrukturą transprtwą, z zakresu prmwania energszczędnych śrdków transprtu, prmujących wprwadzenie energszczędneg raz eklgiczneg spsbu jazdy, prmujących spsby energszczędneg i efektywneg wykrzystania paliw w transprcie, w tym paliw dnawialnych, prmujących zwiększenie wykrzystania transprtu zbirweg. 25/29

26 Materiałchłnnść t miara zużycia surwców, materiałów pdstawwych i pmcniczych, paliwa i energii na jednstkę prdukcji. 26/29

27 Na bniżenie materiałchłnnści wpływa: pstęp knstrukcyjny nrmalizacja i unifikacja pstęp technlgiczny dpwiedni dbór materiałów Materiałchłnnść wywiera grmny wpływ na wyskść ksztów materiałwych w strukturze ksztów własnych prdukcji. Brak knkurencyjnej presji rynkwej w sprawia, że materiałchłnnść prdukcji mże być dwu-, a niekiedy nawet trzy-krtnie wyższa. Wyska materiałchłnnść jest częst isttną przyczyną niskiej efektywnści eknmicznej i małej knkurencyjnści plskich wyrbów przemysłwych na rynkach zagranicznych. Nieszczędne gspdarwanie materiałami i surwcami skłania d kierwania większej ilści śrdków inwestycyjnych d przemysłów surwcw energetycznych, c graniczał mżliwść wzrstu knsumpcji i sprzyja kształtwaniu nieracjnalnej struktury gspdarki nardwej. Wprwadzanie zmian w tym bszarze craz silnie przyczynia się d zmniejszania wyskiej materiałchłnnści prdukcji, pprawienia jej efektywnści i zmiany struktury gspdarczej kraju. 27/29

28 Dtacje i niskprcentwane pżyczki w latach związane z energchłnnścią i materiałchłnnścią (przykłady): Kmplekswa mdernizacja energetyczna budynków z wymianą wypsażenia biektów na energszczędne Wspieranie rzwju budwnictwa energszczędneg i pasywneg Kmplekswe działania termmdernizacyjne wraz z wymianą źródeł ciepła Rzbudwa i mdernizacja systemów ciepłwniczych Realizacja działań na rzecz wzrstu efektywnści energetycznej, w tym wspieranie rzwju kgeneracji 28/29

29 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy pnwnie. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. Krdynatr Klastra Gspdarki Odpadwej i Recyklingu ul. Metalurgiczna 15 C, Lublin tel./fax , tel. km.: /29

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Liberty Ubezpieczenia

Liberty Ubezpieczenia Liberty Ubezpieczenia I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct) t marka należąca d amerykańskiej grupy ubezpieczeniwej Liberty Mutual Insurance, pd którą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis CURRICULUM VITAE 1. Nazwisk: Klepacki 2. Imię: Wacław 3. Data urdzenia: 30.05.1954 r. 4. Nardwść: Plska 5. Tel.: 508-172-122 6. Wykształcenie: wyższe zawdwe Instytucja Data: d (miesiąc / rk) d (miesiąc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo