Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl"

Transkrypt

1 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze zawdwym Uczestników prjektu pn.: Stawiam na siebie!, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrdek Pmcy Rdzinie, ul. Sienkiewicza 32, Siedlce, wj. mazwieckie, tel , , faks , w.55. Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samrządwa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze zawdwym Uczestników prjektu pn.: Stawiam na siebie!, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. II.1.2) Rdzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest rganizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze zawdwym Uczestników prjektu pn.: Stawiam na siebie!, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, realizwaneg w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, Prirytet VII Prmcja integracji spłecznej, Działanie 7.1 Rzwój i upwszechnienie aktywnej integracji, Pddziałanie Rzwój i upwszechnianie aktywnej integracji przez śrdki pmcy spłecznej. Przedmit zamówienia zstał pdzielny na siem następujących części: część 1 - rganizacja i przeprwadzenie kursów: Sprzedawca dla 15 sób i Księgwść dla 10 sób; część 2 - rganizacja i przeprwadzenie kursu Fryzjerstw dla 6 sób; część 3 - rganizacja i przeprwadzenie kursu Flrystyka dla 5 sób; część 4 - rganizacja i przeprwadzenie kursu Prfesjnalne sprzątanie dla 4 sób; część 5 - rganizacja i przeprwadzenie kursu Prjektwanie strn internetwych dla 4 sób; część 6 - rganizacja i przeprwadzenie kursów: Praw jazdy kat. C - kurs pdstawwy dla 4 sób i Praw jazdy kat. D - kurs pdstawwy dla 4 sób; część 7 - rganizacja i przeprwadzenie kursu Obsługa wózków jezdniwych z napędem silnikwym (IIWJO), w tym zasilanych gazem i bsługa magazynu dla 16 sób; część 8 - rganizacja i przeprwadzenie kursu Pracwnik chrny fizycznej dla 4 sób. Szczegółwy pis przedmitu zamówienia stanwi Załącznik nr 1 d niniejszej Specyfikacji.

2 II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: tak, liczba części: 8. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakńczenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku W częściach 1-5 raz 7 Zamawiający nie precyzuje szczegółwych warunków w tym zakresie. Wyknawca składający fertę w części 6 zamówienia pwinien psiadać aktualny wpis d rejestru przedsiębirców prwadzących śrdki szklenia kierwców, prwadzneg przez starstę właściweg ze względu na miejsce wyknywania działalnści bjętej wpisem - zgdnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 raz art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kierujących pjazdami (Dz. U. Nr 30, pz. 151 z późn. zm.). Wyknawca składający fertę w części 8 zamówienia pwinien psiadać aktualny wpis d rejestru pdmitów dpuszcznych, zgdnie z bwiązującymi przepisami, d kształcenia w zakresie chrny sób i mienia. III.3.2) Wiedza i dświadczenie Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Warunek zstanie uznany za spełniny, jeżeli Wyknawca wykaże że w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, zrealizwał minimum 2 usługi w zakresie dpwiadającym przedmitwi danej części zamówienia. III.3.3) Ptencjał techniczny Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółwych warunków w tym zakresie. III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia

3 Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Warunek zstanie uznany za spełniny, jeżeli Wyknawca wykaże, że dyspnuje c najmniej jedną sbą psiadającą kwalifikacje, dświadczenie i wykształcenie niezbędne d wyknania danej części zamówienia. III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółwych warunków w tym zakresie. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyć: ptwierdzenie psiadania uprawnień d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania, w szczególnści kncesje, zezwlenia lub licencje; wykaz wyknanych, a w przypadku świadczeń kreswych lub ciągłych również wyknywanych, głównych dstaw lub usług, w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert alb wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, wraz z pdaniem ich wartści, przedmitu, dat wyknania i pdmitów, na rzecz których dstawy lub usługi zstały wyknane, raz załączeniem dwdów, czy zstały wyknane lub są wyknywane należycie; wykaz sób, które będą uczestniczyć w wyknywaniu zamówienia, w szczególnści dpwiedzialnych za świadczenie usług, kntrlę jakści lub kierwanie rbtami budwlanymi, wraz z infrmacjami na temat ich kwalifikacji zawdwych, dświadczenia i wykształcenia niezbędnych d wyknania zamówienia, a także zakresu wyknywanych przez nie czynnści, raz infrmacją pdstawie d dyspnwania tymi sbami; III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia; aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; wyknawca pwłujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w pstępwaniu na zasby innych pdmitów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dkumenty dtyczące teg pdmitu w zakresie wymaganym dla wyknawcy, kreślnym w pkt III.4.2.

4 III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) 1. Zbwiązanie, sprządzne zgdnie ze wzrem kreślnym w Załączniku nr 6 d Specyfikacji Isttnych Warunków Zamówienia, w przypadku, jeśli Wyknawca, wykazując spełnianie warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy Praw zamówień publicznych, plega na zasbach innych pdmitów na zasadach kreślnych w art. 26 ust. 2b ustawy Praw zamówień publicznych. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania sby lub w kraju, w którym Wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dkumentu którym mwa w pkt. III.4.3.1, zastępuje się g dkumentem zawierającym świadczenie, w którym kreśla się także sby uprawnine d reprezentacji Wyknawcy, złżne przed właściwym rganem sądwym, administracyjnym alb rganem samrządu zawdweg lub gspdarczeg dpwiedni kraju miejsca zamieszkania sby lub kraju, w którym Wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed ntariuszem - dkument pwinien być wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian Zamawiający dpuszcza mżliwść dknania zmiany warunków zawartej umwy dla każdej części zamówienia w stsunku d treści ferty, na pdstawie której wybran Wyknawcę w zakresie:

5 1) danych teleadreswych dtyczących Strn umwy lub numeru knta bankweg Wyknawcy, w przypadku dknania zmian w tym zakresie ze strny Zamawiająceg i/lub Wyknawcy w czasie bwiązywania umwy - zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu d umwy, a jedynie pinfrmwania drugiej Strny w frmie pisemnej; 2) liczby Uczestników, w przypadku rezygnacji/wykreślenia z listy Uczestników prjektu pn.: Stawiam na siebie! lub rezygnacji Uczestnika z kursu, pd warunkiem, że łączna liczba Uczestników nie będzie mniejsza niż: a) w części 1 zamówienia - 19 sób, b) w części 2 zamówienia - 4 sby, c) w części 3 zamówienia - 4 sby, d) w części 4 zamówienia - 3 sby, e) w części 5 zamówienia - 3 sby, f) w części 6 zamówienia - 6 sób, g) w części 7 zamówienia - 12 sób, h) w części 8 zamówienia - 3 sby; 3) miejsca realizacji zamówienia, w przypadkach spwdwanych sytuacjami niezależnymi d Wyknawcy, np. niewywiązywanie się ze zbwiązań Zlecenibircy, z którym Wyknawca nawiązał współpracę w zakresie wynajmu sal szkleniwych, pd warunkiem, że nwe miejsce będzie znajdwał się na terenie miasta Siedlce (lub w dległści maksymalnie 20 km d granicy administracyjnej miasta Siedlce w przypadku placu manewrweg - dt. części 6 zamówienia) i zstanie zaakceptwane przez Zamawiająceg; 4) harmngramu świadczenia usługi, wynikającej z kniecznści zsynchrnizwania czasweg kursów z innymi działaniami ukierunkwanymi na Uczestników lub też spwdwanej czynnikami biektywnymi, niezależnymi d Wyknawcy, np. chrba sby prwadzącej zajęcia, uniemżliwiającymi realizacje zamówienia zgdnie z pierwtną wersją harmngramu, pd warunkiem, że kńcwy termin realizacji zamówienia nie ulegnie przesunięciu pza datę wskazaną w uzgdninym harmngramie, z zastrzeżeniem ppkt. 5 niniejszeg pkt.; 5) terminu zakńczenia realizacji umwy, w przypadku kniecznści zsynchrnizwania terminu kursów z innymi działaniami realizwanymi w prjekcie alb spwdwanej czynnikami biektywnymi uniemżliwiającymi realizację zamówienia w pierwtnie ustalnym terminie, pd warunkiem, że termin zakńczenia kursów zstanie wyznaczny najpóźniej na dzień 10 grudnia 2014 rku; 6) zmian dprecyzwujących treść umwy, jeżeli ptrzeba ich wprwadzenia wynika z rzbieżnści lub niejasnści w umwie, których nie mże usunąć w inny spsób, a zmiana będzie umżliwiać usunięcie rzbieżnści i dprecyzwanie umwy w celu jednznacznej interpretacji zapisów; 7) innych zapisów umwy, spwdwanych kniecznścią dstswania ich d zmieniających się wymgów PO KL, d interpretacji i wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rzwju lub Mazwieckiej Jednstki Wdrażania Prgramów Unijnych raz d bwiązujących przepisów prawa; 8) zapisów umwy, c d których knieczne są zmiany w związku z zaistnieniem siły wyższej (np. pwódź, pżar, przerwy w dstawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umwy; 9) zapisów umwy, c d treści których kniecznść zmiany wynika z innych, niemżliwych d przewidzenia w mmencie zawarcia umwy, klicznści natury prawnej, eknmicznej lub technicznej, za którą żadna ze Strn nie pnsi dpwiedzialnści; 10) innych zmian niezbędnych d prawidłwej realizacji umwy w granicach bwiązujących przepisów prawa; 11) sby/sób wskazanej/ych d wyknywania zamówienia, w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych d Wyknawcy, wynikających z uzasadninych sytuacji, wskazana/e przez Wyknawcę sba/y nie mże/nie mgą realizwać usługi, pd warunkiem, że Wyknawca przedstawi Zamawiającemu d akceptacji sbę/y z c najmniej takimi samymi lub wyższymi kwalifikacjami (punkt uwzględniny zstanie w umwie zawartej z Wyknawcą prwadzącym działalnść gspdarczą). IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Miejski Ośrdek Pmcy Rdzinie, ul. Sienkiewicza 32, Siedlce, pkój nr 40.

6 IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrdek Pmcy Rdzinie, ul. Sienkiewicza 32, Siedlce, pkój nr 19 (kancelaria). IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.16) Infrmacje ddatkwe, w tym dtyczące finanswania prjektu/prgramu ze śrdków Unii Eurpejskiej: Prjekt pn.: Stawiam na siebie! współfinanswany jest ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Prgram Operacyjny Kapitał Ludzki Prirytet VII Prmcja integracji spłecznej Działanie 7.1 Rzwój i upwszechnienie aktywnej integracji Pddziałanie Rzwój i upwszechnianie aktywnej integracji przez śrdki pmcy spłecznej. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja i przeprwadzenie kursów: Sprzedawca dla 15 sób i Księgwść dla 10 sób. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkści lub zakresu zamówienia: 1. Kurs Sprzedawca dla 15 sób. Wymiar czaswy kursu: 120 gdzin dydaktycznych (40 gdzin zajęć teretycznych, 80 gdzin zajęć praktycznych) dla każdeg Uczestnika 2. Kurs Księgwść dla 10 sób. Wymiar czaswy kursu: 145 gdzin dydaktycznych (102 gdziny zajęć teretycznych, 43 gdziny zajęć praktycznych) dla każdeg Uczestnika. 2) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizacja i przeprwadzenie kursu Fryzjerstw dla 6 sób. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkści lub zakresu zamówienia: Kurs Fryzjerstw dla 6 sób. Wymiar czaswy kursu: 160 gdzin dydaktycznych (40 gdzin zajęć teretycznych, 120 gdzin zajęć praktycznych) dla każdeg Uczestnika. 2) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Organizacja i przeprwadzenie kursu Flrystyka dla 5 sób. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkści lub zakresu zamówienia: Kurs Flrystyka dla 5 sób. Wymiar czaswy kursu: 80 gdzin dydaktycznych (12 gdzin zajęć teretycznych, 68 gdzin zajęć praktycznych) dla każdeg Uczestnika. 2) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Organizacja i przeprwadzenie kursu Prfesjnalne sprzątanie dla 4 sób. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkści lub zakresu zamówienia: Kurs Prfesjnalne sprzątanie dla 4 sób. Wymiar czaswy kursu: 60 gdzin dydaktycznych (30 gdzin zajęć teretycznych, 30 gdzin zajęć praktycznych) dla każdeg Uczestnika.

7 2) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Organizacja i przeprwadzenie kursu Prjektwanie strn internetwych dla 4 sób. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkści lub zakresu zamówienia: Kurs Prjektwanie strn internetwych dla 4 sób. Wymiar czaswy kursu: 70 gdzin dydaktycznych (10 gdzin zajęć teretycznych, 60 gdzin zajęć praktycznych) dla każdeg Uczestnika. 2) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Organizacja i przeprwadzenie kursów: Praw jazdy kat. C - kurs pdstawwy dla 4 sób i Praw jazdy kat. D - kurs pdstawwy dla 4 sób. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkści lub zakresu zamówienia: 1. Kurs Praw jazdy kat. C dla 4 sób. Wymiar czaswy kursu: 20 gdzin dydaktycznych zajęć teretycznych, 30 gdzin zegarwych zajęć praktycznych raz 1 gdzina zegarwa przeznaczna na egzamin wewnętrzny dla każdeg Uczestnika. 2. Kurs Praw jazdy kat. D dla 4 sób. Wymiar czaswy kursu: 20 gdzin dydaktycznych zajęć teretycznych, 60 gdzin zegarwych zajęć praktycznych raz 1 gdzina zegarwa przeznaczna na egzamin wewnętrzny dla każdeg Uczestnika. 2) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Organizacja i przeprwadzenie kursu Obsługa wózków jezdniwych z napędem silnikwym (II WJO), w tym zasilanych gazem i bsługa magazynu dla 16 sób. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkści lub zakresu zamówienia: Kurs Obsługa wózków jezdniwych z napędem silnikwym (II WJO), w tym zasilanych gazem i bsługa magazynu dla 16 sób. Wymiar czaswy kursu: 145 gdzin dydaktycznych (61 gdzin zajęć teretycznych, 84 gdziny zajęć praktycznych) dla każdeg Uczestnika. 2) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Organizacja i przeprwadzenie kursu Pracwnik chrny fizycznej dla 4 sób. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkści lub zakresu zamówienia: Kurs Pracwnik chrny fizycznej dla 4 sób. Wymiar czaswy kursu: 245 gdzin dydaktycznych dla każdeg Uczestnika raz 1 gdzina dydaktyczna przeznaczna na egzamin wewnętrzny dla każdeg Uczestnika. 2) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa plegająca na przeprwadzeniu szkleń zawdwych pt. Przedstawiciel handlwy z prawem jazdy kat. B, Sprzedawca z bsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem bsługi cateringwej

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasne wraz z jednstkami rganizacyjnymi i instytucjami kultury Numer głszenia: 344356-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezn: Dstawa urządzeń typu hand-held wraz z wypsażeniem raz drukarek fiskalnych na ptrzeby Nadleśnictwa Gniezn - Zp 4-2710/2013 Numer głszenia: 130319-2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebdzice.pl Świebdzice: Kmplekswe Ubezpieczenie Gminy Świebdzice wraz z Jednstkami Pdleglymi

Bardziej szczegółowo