MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO"

Transkrypt

1 PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM

2 Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I Zintegrwana symulacyjna gra bizneswa A Zarządzanie strategiczne E Zachwania w rganizacji PK, E Eknmiczne aspekty zarządzania PK, E Zarządzanie rganizacjami ltniczymi PK, E Statystyka w biznesie A 9 7. Etyka w biznesie PK 9 Semestr II Umiejętnści przywódcze i kierwnicze A Bezpieczeństw w transprcie ltniczym PK, E Rachunkwść zarządcza PK, E Zarządzanie prcesami i jakścią PK Zarządzanie finanswe PK, E Zarządzanie marketingwe PK, E 27 7 Metdlgia prjektu dyplmweg A 9 Semestr III Systemy infrmacyjne PK Zarządzanie zasbami ludzkimi PK, E Zarządzanie prjektami E Biznes glbalny PK, E Praw ltnicze i ubezpieczenia PK, E Zarządzanie bezpieczeństwem w transprcie ltniczym PK 27 Semestr IV Gra strategiczna A Praw gspdarcze i elementy prawa międzynardweg PK Przedmit d wybru Ochrna śrdwiska w transprcie ltniczym * A Przedmit d wybru Prgramy rzwju transprtu ltniczeg* A Przedmit d wybru Negcjacje w biznesie* A Przedmit d wybru Przedmit fakultatywny* A Prjekty dyplmwe knsultacje A 18 RAZEM 585 Obszary tematyczne: Legenda: Psychlgia biznesu A - aktywnść E - egzamin Rachunkwść i Finanse PG - prjekt grupwy Otczenie biznesu PK - praca kntrlna Strategia zarządzania Prcesy i prjekty * - w wybranych trzech przedmitach udział bwiązkwy, w pzstałych trzech udział dbrwlny. Tematy przedmitów d wybru zstaną uzgdnine w trakcie trwania studiów 1

3 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Pszczególne przedmity uwzględniają specyfikę sektra ltniczeg w zakresie treści zajęć, ćwiczeń, analizy przypadków, tematów prac kntrlnych, egzaminów raz prac dyplmwych. Dtyczy t w szczególnści przedmitów Zarządzanie rganizacją i zarządzanie strategiczne, Eknmiczne aspekty zarządzania, Rachunkwść zarządcza, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zarządzanie prcesami i jakścią, Zarządzanie prjektami. Przedmity d wybru, które w całści zawierają tematykę sektra ltniczeg, np. Ochrna śrdwiska, Prgramy rzwju transprtu ltniczeg. 1. Zintegrwana symulacyjna gra bizneswa Otczenie biznesu Pgłębienie zrzumienia istty zarządzania przedsiębirstwem raz ważnści prcesów integracji zachdzących między jeg bszarami funkcjnalnymi, ukierunkwanymi na sprawne siąganie załżnych celów Nabycie umiejętnści analizwania, planwania i kntrli, jak działań naturalnych i niezbędnych w prcesie zarządzania przedsiębirstwem na szczeblu Zarządu raz Strategicznych Jednstek Biznesu - SBJ Przyspieszenie prcesu zdbywania dświadczenia w zakresie zarządzania przedsiębirstwem w parciu infrmacje finanswe Umżliwienie sprawdzenia umiejętnści menedżerskich pprzez zespłwe działanie w cyklu: decyzje - wyniki decyzje 1 Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu z wykrzystaniem kmputerwej symulacyjnej gry decyzyjnej. 1. Symulacyjna firma cena pzycji knkurencyjnej Analiza sytuacji rynkwej firmy Ocena kndycji finanswej firmy w kntekście jej mżliwści działania na rynku Identyfikacja szans i zagrżeń występujących w jej tczeniu 2. Planwanie, wdrażanie i kntrla strategii zarządzania firmą Frmułwanie misji raz kreślanie celów strategicznych Wybór i realizacja przyjętej strategii Integracja zarządzania finansami z działalnścią peracyjną Planwanie zysku raz przepływów gtówkwych 3. Ocena efektywnści działań firmy a mżliwści jej dalszeg rzwju Ocena efektywnści działań rynkwych firmy Interpretacja sprawzdań finanswych będących źródłem infrmacji działalnści firmy Sprawnść działań lgistycznych a wynik finanswy Racjnalizacja ksztów bieżącej działalnści Zarządzanie ryzykiem a analiza płacalnści Kntrla i krygwanie planu strategiczneg w zależnści d uzyskanych wyników rynkwych i finanswych Weryfikacja udsknalnej strategii na symulacyjnym rynku Analiza trzymanych wyników rynkwych i finanswych 4. Ocena kńcwej pzycji firmy na rynku raz jej kndycji finanswej Analiza przyczyn sukcesów raz niepwdzeń Sprządzenie raprtu kńcweg Prezentacja raprtu kńcweg 2

4 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 2. Zarządzanie strategiczne Strategia zarządzania Pdniesienie świadmści wpływu zarządzania strategiczneg na kierunek działalnści i rzwju przedsiębirstwa Przedstawienie zarządzania strategiczneg jak dynamiczneg, ciągłeg prcesu Rzwinięcie praktycznej wiedzy metdach i narzędziach planwania strategiczneg raz umiejętnści ich stswania w przedsiębirstwie Zwiększenie skutecznści działania pdczas wdrażania strategii przedsiębirstwa 1 Zajęcia prwadzne są w frmie interaktywneg warsztatu w parciu interaktywne prezentacje, analizę przypadków, pracę zespłwą, dyskusje i prezentacje. Przykłady, ćwiczenia, case y, tematy dyskusji dnszą się d realiów branży i Firmy. Prwadzący sesję kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu dpracwania szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. Zapznanie się przed sesją z wymaganymi i rekmendwanymi materiałami umżliwia uczestnikm pełne pznanie i wykrzystanie zarówn klasycznych jak i najnwszych kncepcji, metd i narzędzi zarządzania strategiczneg. 1. Kncepcje i elementy zarządzania strategiczneg: Strategia, wizja, misja, bszary i kierunki strategiczne Statyczne i dynamiczne pdejście d strategii strategia jak prces Pzimy planwania strategiczneg 2. Analiza tczenia: Makrtczenie Analiza branży Planwanie scenariuszwe 3. Przewaga knkurencyjna: Strategie knkurencyjne Zasby i kmpetencje Zrównważny rzwój i strategia knkurencyjna 4. Opcje strategiczne: Rzwój działalnści Strategiczne innwacje 5. Wdrażanie strategii Strategiczne przywództw: łączenie i synchrnizwanie działań Realizacja strategii w praktyce 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 3

5 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 3. Zachwania w rganizacji Strategia zarządzania Wzbgacenie praktycznej wiedzy dtyczącej uwarunkwań pracy ludzi w rganizacji 1 Pznanie wpływu zmiennych sbwściwych na spsób funkcjnwania pracwnika w firmie Wprwadzenie d prblematyki mtywacji Pznanie technik zarządzania knfliktem w rganizacji Wzmcnienie kmpetencji kmunikacyjnych Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w parach i grupach, dyskusje mderwane, testy psychlgiczne, symulacje zachwań rejestrwane i dtwarzane w systemie audiwizualnym. Przykłady, ćwiczenia, case y, tematy dyskusji dnszą się d realiów Firmy. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Osbwść pracwnika a efektywnść działania w śrdwisku pracy: Typlgie sbwści przydatne w praktyce menedżerskiej Diagnza czynników sbwściwych niezbędnych w realizacji celów firmy Inteligencja IQ versus inteligencja emcjnalna EQ 2. Percepcja skąd birą się różnice w pstrzeganiu zjawisk gspdarczych: Psychlgiczna natura percepcji zjawisk Wpływ zmiennych sbwściwych na spstrzeganie Źródła i metdy minimalizacji błędów pznawczych 3. Uczenie się prces wzmacniania knkurencyjnści rynkwej: Prces uczenia się w świetle terii psychlgicznych C t jest rganizacja ucząca się Metdy wsparcia prcesu uczenia się pracwników 4. Znaczenie efektywnej kmunikacji w pracy zawdwej: Przebieg prces kmunikacji Kmunikacja werbalna i niewerbalna Zaawanswane techniki kmunikacji interpersnalnej Kmunikacja w nwczesnej rganizacji 5. Psychlgiczne aspekty knfliktu Opór pracwników przed zmianą i knfliktem Istta i przyczyny knfliktów w rganizacji Pzimy knfliktów w rganizacji Spsby rzwiązywania knfliktów 6. Wprwadzenie d prblematyki mtywacji Mdele mtywacji przydatne w praktyce menedżerskiej Rla mtywacji finanswej i pzafinanswej Techniki wspierające mtywację pracwników 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 4

6 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 4. Eknmiczne aspekty zarządzania Otczenie biznesu Dstarczenie wiedzy na temat zachwania się pszczególnych uczestników rynku i ich knsekwencji dla jednstek indywidualnych i całej gspdarki 1 Dstarczenie wiedzy na temat relacji ppytu i pdaży i ich wpływu na ceny, ilści dóbr, zachwanie knsumenta i prducenta Wyjaśnienie zachwań przedsiębirstw, umiejętnść pdejmwania decyzji w długim i krótkim kresie Pdejmwanie decyzji i zachwanie przedsiębirstwa w różnych warunkach knkurencji rynkwej Pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, ćwiczenia z wykrzystaniem metd aktywizujących, rzwiązywanie zadań i analiza przypadków. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Ppyt, pdaż, rynek Wprwadzenie, elementy mikreknmii, przedmit analizy mikreknmicznej i jej praktyczne wykrzystanie Gspdarka rynkwa, rynek, mechanizm rynkwy Ppyta wielkść ppytu, praw ppytu, determinanty zmian ppytu Pdaż a wielkść pdaży, praw pdaży, determinanty pdaży Równwaga rynkwa 2. Elastycznść ppytu i pdaży Elastycznść cenwa ppytu i pdaży Determinanty elastycznści cenwej ppytu i pdaży Elastycznść dchdwa ppytu Determinanty elastycznści dchdwej ppytu Klasyfikacja dóbr: nrmalne, niższeg rzędu/ substytucyjne, kmplementarne 3. Teria zachwania knsumenta Użytecznść całkwita i krańcwa Pjęcie i rdzaje krzywych bjętnści Linia budżetwa i punkt równwagi knsumenta Efekt substytucyjny i dchdwy zmiany ceny dbra 4. Teria zachwania prducenta Eknmiczne uwarunkwania decyzji przedsiębirstwa analiza gólna, kszt krańcwy i utarg krańcwy Kszty całkwite i przeciętne w długim kresie (krzyści skali) Kszty w krótkim kresie, praw malejących przychdów Decyzje w długim i krótkim kresie 5. Struktury rynku Cechy knkurencji dsknałej Mnpl Oligpl Knkurencja mnplistyczna 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 5

7 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 5. Zarządzanie rganizacjami ltniczymi Zapznanie z działalnścią rganizacji ltniczych, ich strukturą w parciu aspekty prawne Pdniesienie świadmści wpływu zarządzania strategiczneg na kierunek działalnści i rzwju przedsiębirstwa sektra ltniczeg Przedstawienie zarządzania strategiczneg jak dynamiczneg, ciągłeg prcesu Rzwinięcie praktycznej wiedzy metdach i narzędziach planwania strategiczneg raz umiejętnści ich stswania w przedsiębirstwie Zwiększenie skutecznści działania pdczas wdrażania strategii przedsiębirstwa Zajęcia prwadzne są w frmie interaktywneg warsztatu w parciu interaktywne prezentacje, analizę przypadków, pracę zespłwą, dyskusje i prezentacje. Przykłady, ćwiczenia, case y, tematy dyskusji dnszą się d realiów branży i Firmy. Prwadzący sesję kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu dpracwania szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. Zapznanie się przed sesją z wymaganymi i rekmendwanymi materiałami umżliwia uczestnikm pełne pznanie i wykrzystanie zarówn klasycznych jak i najnwszych kncepcji, metd i narzędzi zarządzania strategiczneg. 1. Organizacja i zarządzanie prtami ltniczymi: Zakres działalnść zarządzająceg prtami ltniczymi, strategia, wizja, bszary i kierunki strategiczne Mdelwanie prcesów bsługi pasażerskiej Eksplatacja infrastruktury transprtu ltniczeg Certyfikacja i systemy zarządzania jakścią w prtach ltniczych 2. Działalnść przewźnika ltniczeg: Pdstawy prawne działalnści przewźnika ltniczeg Analiza sektra ltniczeg w aspekcie przewzów Dstępnść transprtem ltniczym i jej wpływ na rzwój gspdarczy kraju Zarządzanie w aspekcie innwacyjnych rzwiązań 3. Funkcjnwanie reginalnej linii ltniczej: Aspekty prawne funkcjnwania reginalnej linii ltniczej Rzwój rynku ltniczeg w Plsce Zrównważny rzwój i strategia knkurencyjna Charakter wpływu transprtu ltniczeg i infrastruktury ltniskwej na rzwój reginu 4. Działalnść agenta handlingweg: Zakres bsługi naziemnej w prcie ltniczym Innwacyjne rzwiązania w zakresie bsługi naziemnej samltów i pasażerów Współpraca z rganizacjami ltniczymi 5. Żegluga pwietrzna: Bezpieczeństw ruchu ltniczeg Zarządzanie przestrzenią pwietrzną Eurpejskie innwacje w zakresie żeglugi pwietrznej 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg Strategia zarządzania 1 6

8 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 6. Statystyka w biznesie Rachunkwść i Finanse Pznanie technik zbierania danych w prcesach bizneswych Pznanie pdstawwych metd statystycznych mających zastswanie 1 w prcesach Opanwanie technik bliczeniwych w prgramie Excel Opanwanie metd statystycznej analizy prównawczej w prcesach Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki aktywneg uczestnictwa. Pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, bliczenia, praca w grupach, dyskusje. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Pdstawwa terminlgia statystyczna 2. Sfery zastswania statystyki w biznesie 3. Analiza kształty rzkładu zmiennych prcesu Szeregi statystyczne Kncepcja rzkładu empiryczneg prcesu Symetria i asymetria rzkładów zmiennych prcesu Wizualna cena rzkładu zmiennej prcesu 4. Obliczanie i analiza parametrów płżenia w rzkładach zmiennych prcesu Średnia arytmetyczna; zasadnść i zakres stswania, graniczenia Percentyle; bliczanie i wartść pznawcza w rzkładach zmiennych prcesu Graficzna prezentacja parametrów płżenia w rzkładzie zmiennej prcesu 5. Obliczanie i analiza parametrów zmiennści w prcesach Pjęcie i znaczenie zmiennści w prcesach Źródła zmiennści w prcesach Graficzna prezentacja zmiennści; wykres scylacyjny, histgram Parametry zmiennści; bszar zmiennści, różnica międzykwartylwa, różnica międzypercentylwa, dchylenie standardwe, współczynnik zmiennści 6. Wstęp d prbabilistyki Pjęcie prawdpdbieństwa i zmiennej lswej Rzkłady zmiennej lswej Rzkład nrmalny i jeg praktyczne zastswanie w analizie prceswej 7. Wniskwanie statystyczne w analizie prcesu Lswanie próbek lswych; schematy lswania, ustalanie minimalnej liczebnści próby, techniki lswania Szacwanie średniej na pdstawie wyników próby Praktyczne wykrzystanie testwania hiptez statystycznych; test jednej średniej, test dwóch średnich, test jednej wariancji, test dwóch wariancji, test nrmalnści rzkładu 8. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 7

9 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Refleksja etyczna nad życiem gspdarczym Analiza pstaw i zachwań pdmitów gspdarujących w dbie szybkich 1 cywilizacyjnych przemian. Dstarczenie narzędzi etycznych pzwalających działać skuteczniej zgdnie z zasadami Spłecznej Odpwiedzialnści Biznesu Zajęcia mają charakter twarty, analizwane są sytuacje i zdarzenia gspdarcze, w których uwidaczniają się knflikty i dylematy mralne. Prwadzący kntaktuje się ze skazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 7. Etyka w biznesie Otczenie biznesu 1. Etyczny wymiar gspdarwania. Zakres i cel etyki biznesu Geneza etyki biznesu Dbra kulturwe świat wartści człwieka Natura działań gspdarczych. Cel definiujący biznes 2. Wlnść wybru i dpwiedzialnść Wybry i ich graniczenia Rdzaje i pzimy dpwiedzialnści Knflikt wartści. Wartści eknmiczne a wartści mralne 3. Praca i jej etyczny wymiar Przedsiębirstw pdmit mralny Ets pracy Przywództw etyczne Wewnętrzny system ujawniania nadużyć Spsby rzwiązywania prblemów mralnych 4. Spłeczna dpwiedzialnść biznesu Pdstawwe mdele spłecznej dpwiedzialnści biznesu Własnść i jej etyczny wymiar Odpwiedzialnść wbec interesariuszy 5. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 8

10 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 1. Umiejętnści przywódcze i kierwnicze Pznanie zasad budwania i cech efektywneg zespłu Wzmcnienie technik usprawniających kmunikację w zesple 2 Analiza ról, jakie mgą być pełnine w zesple Pznanie słabści i pułapek działań zespłwych Rle i kmpetencje lidera zespłu Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w grupach, dyskusje mderwane, testy psychlgiczne, symulacje, praca z kamerą. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Kluczwe cechy efektywneg zespłu Cechy różnicujące zespół d grupy lub zbirwiska Cechy sprawneg zespłu: cel, kd kmunikacyjny, plan działania Dbór i pdział ról grupwych zgdny z predyspzycjami sbistymi Optymalna wielkść i struktura zespłu w zależnści d zadania 2. Prces rzwju zespłu Etapy rzwju zespłu Działania przełżneg wpływające na skutecznść zespłu na różnych etapach jeg rzwju Wsparcie prcesów rzwju w zesple 3. Zarządzanie strukturą zespłu Elementy dbru struktury zespłu i jeg człnków w aspekcie merytrycznym, spłecznym i psychlgicznym, Zarządzanie dynamiką zespłu w ujęciu indywidualnych stylów pracy w zesple Pdejmwanie decyzji zespłwych 4. Kmunikacja w efektywnym zesple: Techniki skuteczne w kmunikacji zespłwej Bariery w kmunikacji zespłwej i spsby ich unikania Knflikt jak szansa na wzrst efektywnści kmunikacji w zesple 5. Słabści i pułapki działań zespłwych: Dyfuzja dpwiedzialnści i efekt gapwicza Syndrm myślenia grupweg Wpływ becnści innych na jakść i ilść wyknywanych zadań Knfrmizm i wpływ spłeczny 6. Działania przywódcze w zesple Rla lidera zespłu i jeg wpływ na rzwój pracwników, Metdy wzmacniania zaangażwania w działania w kntekście siągania celów Praktyczne zasady umiejętneg stawiania celów Wykrzystanie siły zespłu dla mtywacji pracwników 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg Psychlgia biznesu 9

11 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 2. Bezpieczeństw w transprcie ltniczym Otczenie biznesu Uzyskanie znajmści regulacji prawnych dtyczących aspektów bezpieczeństwa w transprcie ltniczym 2 Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu sektra ltniczeg: safety i security Znajmść zasad funkcjnwania rganizacji ltniczych związanych z bezpieczeństwem w transprcie ltniczym Zajęcia prwadzne są w frmie seminaryjnej i bejmują ćwiczenia plegające na rzwiązywaniu kreślnych prblemów, jakie mgą wyniknąć w praktyce prwadznej działalnści. Zajęcia uwzględniają praktyczne dświadczenia uczestników. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Pdstawwe infrmacje z zakresu działalnści rganizacji ltniczych związanych z bezpieczeństwem w transprcie ltniczym 2. Praw ltnicze Aspekty bezpieczeństwa w ustawdawstwie Klasyfikacja wypadków ltniczych Współczesne zagrżenia bezpieczeństwa ruchu ltniczeg Międzynardwe rganizacje i prawdawstw w zakresie ltnictwa cywilneg 3. Plskie struktury bezpieczeństwa ltniczeg Rdzaje instytucji Zakres działalnści instytucji Metdy i śrdki chrny ltniska i pdmitów prwadzących działalnść gspdarczą 4. Bezpieczeństw w transprcie ltniczym Prawne i rganizacyjne rzwiązania w zakresie bezpieczeństwa w ltnictwie cywilnym Uwarunkwania chrny prtów ltniczych Instytucje i służby zapewniające bezpieczeństw w prcie ltniczym Wymagania infrastrukturaln-rganizacyjne 5. Innwacyjne rzwiązania i prgramy eurpejskie z zakresu pprawy bezpieczeństwa w transprcie ltniczym 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 10

12 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 3. Rachunkwść zarządcza Rachunkwść i Finanse Przedstawienie pdstawwych zasad funkcjnwania rachunkwści zarządczej 2 Nabycie umiejętnści analizwania wyników przedsiębirstwa na różnych pzimach szczegółwści Nabycie umiejętnści efektywneg zarządzania ksztami Nabycie umiejętnści pdejmwania świadmych decyzji ksztwych Prezentacja zagadnień przez prwadząceg Warsztaty analiza matematyczna wybranych prblemów Prezentacje, przez studentów, narzędzi rachunkwści zarządczej, na pdstawie ich dświadczeń zawdwych Dyskusje i analizy z udziałem całej grupy uczestników Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Wstęp rachunkwść zarządcza Pdstawwe cele i zasady rachunkwści zarządczej Rachunkwść zarządcza a zarządzanie wartścią firmy Rachunkwść zarządcza a rachunkwść finanswa 2. Kszty Kszty definicja, pdział Metdy rzliczania i analizy ksztów 3. Klasyczna analiza prgu rentwnści (BEP) Kncepcja punktu krytyczneg (break even pint), analiza prgu rentwnści Specyfika działalnści a struktura ksztów 4. Metdy zarządzania ksztami Rachunek ksztów pełnych i rachunek ksztów zmiennych. Metda ksztów dcelwych Rachunek ksztów ABC (Activity Based Csting) i TD ABC (Time Driven Activity Based Csting) Kszty nrmatywne wyznaczanie i analiza Zarządzanie ksztami prcesów i prjektów Budżetwanie Wykrzystanie Balanced Screcard (BSC) jak narzędzia rachunkwści zarządczej 5. Zarządzanie efektywnścią Frmuły ustalania cen dla różnych mdeli rachunku ksztów Dlne granice cen i plityka cenwa przedsiębirstwa Symulacje wyniku finansweg w relacji: wlumen - cena kszty (C-V-P) Analiza relacji pmiędzy ksztami, wlumenem i wynikiem (zyskiem)(relacja C-V-P) 6. Rachunkwść zarządcza pdstawwe prblemy funkcjnwania Umiejscwienie rachunkwści zarządczej w strukturze przedsiębirstwa Pdstawwe prblemy Rachunkwść zarządcza, a inne systemy funkcjnujące w przedsiębirstwie 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 11

13 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 4. Zarządzanie prcesami i jakścią Pznanie istty i uwarunkwań zarządzania prcesami bizneswymi Opanwanie techniki rganizacji prjektów, twrzenia lub reinżynierii prcesów bizneswych Pznanie metd analizy danych prcesu biznesweg Pznanie metd usprawniania prcesów bizneswych Pznanie istty i uwarunkwań zarządzania jakścią Uświadmienie znaczenia kultury jakści w firmie Pznanie dstępnych systemów zarządzania jakścią Opanwanie technik narzędziwych z diagnzwania i dsknalenia jakści Prcesy i prjekty 2 Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w grupach, dyskusje. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Kncepcja prcesu Relacja między celami, zasbami i efektywnścią rganizacji gspdarczej Definicja prcesu Kategrie prcesów Funkcjnwanie prcesów w rganizacji funkcjnalnej 2. Zarządzanie prcesem bizneswym (BPM) Pjęcie prcesu biznesweg Istta BPM; definicja BPM, geneza BPM, krzyści z BPM Aspekty zarządzania prcesem bizneswym Organizacyjne uwarunkwania funkcjnwania BPM 3. Organizwanie prjektu BPM Twrzenie zespłu prcesweg Twrzenie zespłu prjektu BPM Mapa drgwa dla prjektu BPM 4. Organizacja pracy w prjekcie BPM Frmułwanie misji prcesu Mapwanie prcesu Ustalanie wymagań dla prcesu Ustalanie mierników i spsbów mierzenia w prcesie Twrzenie systemu kntrli i mnitrwania w prcesie Przygtwanie planu zbierania danych 5. Metdy usprawniania prcesów Organizacja grup usprawnieniwych Kaizen Lean Organizacja prjektów DMAIC 12

14 Prgram Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 6. Kncepcja jakści Definicje jakści Rzwój jakści Aspekty jakści 7. TQM Geneza TQM Zasady funkcjnwania TQM Dziesięć punktów Deminga 8. ISO Geneza i rzwój ISO ISO zasad jakści w ISO Prces certyfikacji ISO 9. Japńskie systemy jakści Kanban Kaizen 10. Lean Six Sigma Filzfia Six Sigma i Lean Aspekty rganizacyjne Lean Six Sigma Prjekty DMAIC i DFLSS-DMADV 11. Narzędzia jakści Drzew ptrzeb klienta QFD Schemat Ishikawy Technika 5 Whys Wykres Paret 12. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 13

15 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 5. Zarządzanie finanswe Pznanie pdstawwych technik ceny prjektów inwestycyjnych Nabycie umiejętnści wykrzystania arkuszy kalkulacyjnych w rzwiązywaniu prblemów dtyczących ceny prjektów inwestycyjnych Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu z udziałem studentów; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w parach i grupach z zastswaniem narzędzi infrmatycznych (arkusz kalkulacyjny), dyskusje. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Pdstawwe dkumenty finanswe (bilans, rachunek wyniku, cash flw) Analiza wskaźnikwa cena efektywnści działań firmy Zarządzanie gtówką, aktywami i zyskiem Zarządzanie kapitałem pracującym Przygtwanie planów finanswych 2. Budżetwanie Twrzenie prgnz cash flw Plan zysku i plan przepływów gtówki Budżety elastyczne i warunkwe Zarządzanie gtówką 3. Kszty i zarządzanie ksztami Źródła i rdzaje ksztów Ustalanie cen w krótkim i długim hryzncie czasu, marża pkrycia 4. Ocena efektywnści inwestycji Wartść pieniądza w czasie Metdy ceny prjektów inwestycyjnych Narzędzia analizy strategicznej 5. Źródła finanswania Rynki kapitałwe Prdukty i usługi ferwane przez banki Alternatywne źródła kapitału, leasing 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg Finanse 2 14

16 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 6. Zarządzanie marketingwe Strategia zarządzania Zapznanie uczestników z kncepcjami i pjęciami z zakresu zarządzania marketingweg 2 Zwiększenie prklienckiej rientacji uczestników prgramu Zapznanie się z metdlgią dchdzenia d kluczwych decyzji marketingwych Pznanie i przećwiczenie wybranych technik zakresu marketing - mix Zajęcia mają frmę warsztatwą przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej. Pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć t: prezentacje interaktywne, dyskusje mderwane, analiza case studies, zadania zespłwe i indywidualne. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Kncepcja i pdstawwe pjęcia zarządzania marketingweg Marketing jak prces budwania wartści Orientacja na klienta Zarządzanie marketingwe 2. System infrmacja rynkwej i badania marketingwe Zakres infrmacji marketingwej Techniki badań marketingwych Wykrzystanie badań w decyzjach zarządczych 3. Planwanie marketingwe Prces planwania marketingweg Segmentacja rynku, wybór rynku dcelweg i pzycjnwanie i strategie marketingwe Plan marketingwy 4. Krewanie wartści dla klienta Marketingwe rzumienie prduktu / usługi Kluczwe decyzje w zarządzaniu prduktem Budwa marki jak kluczwy prces marketingwy Kluczwe decyzje w zarządzaniu marką 5. Kmunikacja marketingwa Analizy kmunikacyjne Planwanie kmunikacji marketingwej Narzędzia kmunikacji marketingwej 6. Zarządzanie cenami i sprzedażą Strategie cenwe Taktyczne decyzje cenwe Elementy zarządzania sprzedażą 7. Zarządzanie relacjami z klientem Zadwlenie i ljalnść klientów Warunki skuteczneg budwania długfalwych relacji z klientami Działania wzmacniające ljalnść klientów 8. Kntrla działalnści marketingwej Narzędzia kntrli skutecznści i efektywnści działalnści marketingwej Wybrane wskaźniki wykrzystywane w kntrli marketingwej Interpretacja wskaźników i pdejmwanie decyzji 9. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 15

17 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 1. Systemy infrmacyjne Otczenie biznesu Przedstawienie najnwszych trendów w biznesie elektrnicznym i marketingu internetwym Prezentacja najciekawszych rzwiązań internetwych i infrmatycznych wspmagających wyszukiwanie infrmacji raz pracę grupwą Uświadmienie mżliwści i rli we współczesnej rganizacji systemów klasy Business Intelligence raz Custmer Relatinship Management Wprwadzenie w zagadnienia zarządzania dużymi prjektami infrmatycznymi (klasy ERP) raz strategii infrmatyzacji 3 Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: interaktywne wykłady, dyskusje mderwane, studia przypadków. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Biznes elektrniczny i marketing internetwy Mdele e-biznesu Systemy spłecznściwe i ptencjał ich wykrzystania w biznesie 2. Wyszukiwanie infrmacji w sieci i narzędzia wspmagające pracę grupwą Zaawanswane funkcje wyszukiwarki Ggle Alternatywne wyszukiwarki raz źródła wiedzy Systemy pracy grupwej Ggle: kalendarze, dkumenty, frmularze, witryny 3. Techniki i strategie marketingu internetweg Mdele płat Efektywnść Marketing w wyszukiwarkach (Ggle AdWrds) Mnitring kampanii (Ggle Analytics) 4. Najlepsze i najgrsze praktyki prjektwania strn internetwych Pdstawy analizy funkcjnalnej Przegląd najciekawszych witryn www Warsztat: analiza przykładwej strny firmwej 5. Systemy BI raz CRM Business Intelligence prezentacja mżliwści Systemy CRM (Custmer Relatinship Management) 6. Strategie infrmatyzacji, systemy klasy ERP Strategie infrmatyzacji w dużych rganizacjach Systemy klasy ERP: a. Obszary funkcyjne b. Metdyki i narzędzia wspmagające zarządzanie prjektami c. Zarządzanie ryzykiem we wdrżeniach systemów klasy ERP Trendy: clud cmputing, SOA (Service Oriented Architecture) 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 16

18 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 2. Zarządzanie zasbami ludzkimi Psychlgia biznesu Pznanie pełneg prcesu zarządzania zasbami ludzkimi Nabycie umiejętnści niezbędnych d realizwania strategii persnalnej firmy Zajęcia prwadzne są metdami wykładwymi raz metdami aktywneg uczestnictwa (studia przypadków, ćwiczenia, rzwiązywanie prblemów i testów). Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów Zarządzanie zasbami ludzkimi: Integracja prcesów zarządzania zasbami ludzkimi z prcesami bizneswymi Kształtwanie strategii zarządzania zasbami ludzkimi w parciu cele firmy Wdrażanie strategii zarządzania zasbami ludzkimi 2. Kultura rganizacyjna: Charakterystyka kultury rganizacyjnej Prfile kultur rganizacyjnych Ocenianie kultury rganizacyjnej Działania ukierunkwane na zmianę kultury i pstaw pracwników 3. Zarządzanie kmpetencjami pracwników: Istta kmpetencyjneg pdejścia d zarządzania ludźmi Definiwanie kmpetencji Kmpetencyjne pisy stanwisk pracy Metdy pmiaru i ceniania kmpetencji pracwników Wykrzystanie wyników ceny kmpetencji d zarządzania ludźmi Zagrżenia w zarządzaniu kmpetencjami i spsby ich eliminwania 5. Zarządzanie ludźmi w prcesie zmian: Przygtwywanie zmian - aspekt prawny, eknmiczny, rganizacyjny, spłeczny Audyt persnalny Identyfikacja bszarów niedpaswania zasbów ludzkich d strategii rganizacji Restrukturyzacja zatrudnienia - planwanie ilściwych raz jakściwych zmian Planwanie i wdrażanie działań słnwych 6. Ocenianie i wynagradzanie pracwników: Etapy prjektwania i wdrażania systemów cen kreswych Metdy dbru kryteriów ceny Prcedura i narzędzia ceniania Główne zagrżenia we wdrażaniu i funkcjnwaniu systemów cen Etapy prjektwania i wdrażania systemów wynagradzania Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkwania strategii i plityki wynagradzania Kształtwanie stałych i zmiennych składników wynagradzania Analiza rynku wynagrdzeń 7. Rzwój pracwników: Planwanie rzwju kadry menedżerskiej i specjalistów Zarządzanie talentami Szklenia analiza ptrzeb Frmy realizacji i spsby ceny efektywnści szkleń Pzaszkleniwe frmy rzwju, ścieżki karier Zarządzanie wiedzą 8. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 17

19 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 3. Zarządzanie prjektami Zrzumienie wpływu systemu i standardów zarządzania prjektami na usprawnienie realizacji prjektów 3 Przedstawienie prcesów w ramach cyklu życia prjektu Pznanie i nabycie praktycznych umiejętnści stswania metd, technik i narzędzi zarządzania prjektami Zrzumienie rli kluczwych dkumentów prjektwych Upwszechnienie metdyki zarządzania prjektami stswanymi Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w zespłach prjektwych, dyskusje mderwane. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. System zarządzania prjektami w firmie Główne bszary systemu zarządzania prjektami w firmie Wdrżenie systemu zarządzania prjektami w firmie Przykład wdrżneg systemu zarządzania prjektami 2. Inicjwanie Prjektu Różnice w inicjwaniu prjektu wewnętrzneg i zewnętrzneg Karta Prjektu jak dkument inicjujący prjekt Kick-ff meeting 3. Planwanie Prjektu Prces planwania prjektu Narzędzia planistyczne (m.in. WBS, metda ścieżki krytycznej, analiza ryzyka) Streszczenie Planu Prjektu jak dkument zatwierdzający plan prjektu 4. Realizacja i Kntrla Prjektu Narzędzia kntrli prjektu MS Prject narzędzie infrmatyczne Wprwadzanie zmian d prjektu 5. Zamknięcie Prjektu Spsby pdsumwania prjektu i wyciągnięcia wnisków Raprt Kńcwy jak dkument kńczący prjekt Archiwizacja prjektu i celebrwanie sukcesu 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg Prcesy i prjekty 18

20 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Pznanie głównych trendów i aktrów glbalnych Zdefiniwanie elementów knkurencyjnści firm na glbalnym rynku 3 Identyfikacja strategii glbalnych krpracji i firm niszwych Omówienie znaczenia fuzji i przejęć Identyfikacja kmpetencji glbalnych własnej firmy Wpływ zjawisk na rynku glbalnym na rynek firmy Zajęcia w frmie interaktywneg warsztatu z częścią wykładwą, pracami zespłwymi, studiami przypadków, mderwaną dyskusją. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 4. Biznes glbalny Strategia zarządzania 1. Trendy w glbalnej gspdarce Czynniki wpływające na gspdarkę światwą Zasby i kmpetencje glbalne mjej firmy Gracze glbalni rla krajów i krpracji z rynków wschdzących Knkurencja z Chin i jej mżliwe frmy 2. Knkurencyjnść w gspdarce światwej Filary i ranking knkurencyjnści wg WEF Knkurencyjnść wg Prtera Rla i zagrżenia ff-shringu w budwaniu knkurencyjnści firmy glbalnej Kryteria lkalizacji biznesu 3. Rla i strategie krpracji glbalnych Rzwój mega krpracji najbardziej pdziwiane firmy świata Strategie glbalne i zmiana mdelu glbalizacji (reverse innvatins) Przykłady firm glbalnych 4. Szanse graczy niszwych w glbalnym biznesie Charakterystyka nisz Typwe strategie niszwe Prównanie strategii graczy niszwych i glbalnych Studium przypadku firma niszwa kntra glbalna 5. Sjusze, fuzje i przejęcia sjuszy i M&A Ocena skutecznści Przyczyny prażek M&A Analiza wybranych przykładów fuzji i przejęć 6. Integracja płącznych firm Synergia ksztów i przychdów Prblem dpaswania kultur Rla i zadania menedżera integracji Studium przypadku integracji 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 19

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo