MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO"

Transkrypt

1 PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM

2 Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I Zintegrwana symulacyjna gra bizneswa A Zarządzanie strategiczne E Zachwania w rganizacji PK, E Eknmiczne aspekty zarządzania PK, E Zarządzanie rganizacjami ltniczymi PK, E Statystyka w biznesie A 9 7. Etyka w biznesie PK 9 Semestr II Umiejętnści przywódcze i kierwnicze A Bezpieczeństw w transprcie ltniczym PK, E Rachunkwść zarządcza PK, E Zarządzanie prcesami i jakścią PK Zarządzanie finanswe PK, E Zarządzanie marketingwe PK, E 27 7 Metdlgia prjektu dyplmweg A 9 Semestr III Systemy infrmacyjne PK Zarządzanie zasbami ludzkimi PK, E Zarządzanie prjektami E Biznes glbalny PK, E Praw ltnicze i ubezpieczenia PK, E Zarządzanie bezpieczeństwem w transprcie ltniczym PK 27 Semestr IV Gra strategiczna A Praw gspdarcze i elementy prawa międzynardweg PK Przedmit d wybru Ochrna śrdwiska w transprcie ltniczym * A Przedmit d wybru Prgramy rzwju transprtu ltniczeg* A Przedmit d wybru Negcjacje w biznesie* A Przedmit d wybru Przedmit fakultatywny* A Prjekty dyplmwe knsultacje A 18 RAZEM 585 Obszary tematyczne: Legenda: Psychlgia biznesu A - aktywnść E - egzamin Rachunkwść i Finanse PG - prjekt grupwy Otczenie biznesu PK - praca kntrlna Strategia zarządzania Prcesy i prjekty * - w wybranych trzech przedmitach udział bwiązkwy, w pzstałych trzech udział dbrwlny. Tematy przedmitów d wybru zstaną uzgdnine w trakcie trwania studiów 1

3 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Pszczególne przedmity uwzględniają specyfikę sektra ltniczeg w zakresie treści zajęć, ćwiczeń, analizy przypadków, tematów prac kntrlnych, egzaminów raz prac dyplmwych. Dtyczy t w szczególnści przedmitów Zarządzanie rganizacją i zarządzanie strategiczne, Eknmiczne aspekty zarządzania, Rachunkwść zarządcza, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zarządzanie prcesami i jakścią, Zarządzanie prjektami. Przedmity d wybru, które w całści zawierają tematykę sektra ltniczeg, np. Ochrna śrdwiska, Prgramy rzwju transprtu ltniczeg. 1. Zintegrwana symulacyjna gra bizneswa Otczenie biznesu Pgłębienie zrzumienia istty zarządzania przedsiębirstwem raz ważnści prcesów integracji zachdzących między jeg bszarami funkcjnalnymi, ukierunkwanymi na sprawne siąganie załżnych celów Nabycie umiejętnści analizwania, planwania i kntrli, jak działań naturalnych i niezbędnych w prcesie zarządzania przedsiębirstwem na szczeblu Zarządu raz Strategicznych Jednstek Biznesu - SBJ Przyspieszenie prcesu zdbywania dświadczenia w zakresie zarządzania przedsiębirstwem w parciu infrmacje finanswe Umżliwienie sprawdzenia umiejętnści menedżerskich pprzez zespłwe działanie w cyklu: decyzje - wyniki decyzje 1 Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu z wykrzystaniem kmputerwej symulacyjnej gry decyzyjnej. 1. Symulacyjna firma cena pzycji knkurencyjnej Analiza sytuacji rynkwej firmy Ocena kndycji finanswej firmy w kntekście jej mżliwści działania na rynku Identyfikacja szans i zagrżeń występujących w jej tczeniu 2. Planwanie, wdrażanie i kntrla strategii zarządzania firmą Frmułwanie misji raz kreślanie celów strategicznych Wybór i realizacja przyjętej strategii Integracja zarządzania finansami z działalnścią peracyjną Planwanie zysku raz przepływów gtówkwych 3. Ocena efektywnści działań firmy a mżliwści jej dalszeg rzwju Ocena efektywnści działań rynkwych firmy Interpretacja sprawzdań finanswych będących źródłem infrmacji działalnści firmy Sprawnść działań lgistycznych a wynik finanswy Racjnalizacja ksztów bieżącej działalnści Zarządzanie ryzykiem a analiza płacalnści Kntrla i krygwanie planu strategiczneg w zależnści d uzyskanych wyników rynkwych i finanswych Weryfikacja udsknalnej strategii na symulacyjnym rynku Analiza trzymanych wyników rynkwych i finanswych 4. Ocena kńcwej pzycji firmy na rynku raz jej kndycji finanswej Analiza przyczyn sukcesów raz niepwdzeń Sprządzenie raprtu kńcweg Prezentacja raprtu kńcweg 2

4 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 2. Zarządzanie strategiczne Strategia zarządzania Pdniesienie świadmści wpływu zarządzania strategiczneg na kierunek działalnści i rzwju przedsiębirstwa Przedstawienie zarządzania strategiczneg jak dynamiczneg, ciągłeg prcesu Rzwinięcie praktycznej wiedzy metdach i narzędziach planwania strategiczneg raz umiejętnści ich stswania w przedsiębirstwie Zwiększenie skutecznści działania pdczas wdrażania strategii przedsiębirstwa 1 Zajęcia prwadzne są w frmie interaktywneg warsztatu w parciu interaktywne prezentacje, analizę przypadków, pracę zespłwą, dyskusje i prezentacje. Przykłady, ćwiczenia, case y, tematy dyskusji dnszą się d realiów branży i Firmy. Prwadzący sesję kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu dpracwania szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. Zapznanie się przed sesją z wymaganymi i rekmendwanymi materiałami umżliwia uczestnikm pełne pznanie i wykrzystanie zarówn klasycznych jak i najnwszych kncepcji, metd i narzędzi zarządzania strategiczneg. 1. Kncepcje i elementy zarządzania strategiczneg: Strategia, wizja, misja, bszary i kierunki strategiczne Statyczne i dynamiczne pdejście d strategii strategia jak prces Pzimy planwania strategiczneg 2. Analiza tczenia: Makrtczenie Analiza branży Planwanie scenariuszwe 3. Przewaga knkurencyjna: Strategie knkurencyjne Zasby i kmpetencje Zrównważny rzwój i strategia knkurencyjna 4. Opcje strategiczne: Rzwój działalnści Strategiczne innwacje 5. Wdrażanie strategii Strategiczne przywództw: łączenie i synchrnizwanie działań Realizacja strategii w praktyce 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 3

5 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 3. Zachwania w rganizacji Strategia zarządzania Wzbgacenie praktycznej wiedzy dtyczącej uwarunkwań pracy ludzi w rganizacji 1 Pznanie wpływu zmiennych sbwściwych na spsób funkcjnwania pracwnika w firmie Wprwadzenie d prblematyki mtywacji Pznanie technik zarządzania knfliktem w rganizacji Wzmcnienie kmpetencji kmunikacyjnych Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w parach i grupach, dyskusje mderwane, testy psychlgiczne, symulacje zachwań rejestrwane i dtwarzane w systemie audiwizualnym. Przykłady, ćwiczenia, case y, tematy dyskusji dnszą się d realiów Firmy. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Osbwść pracwnika a efektywnść działania w śrdwisku pracy: Typlgie sbwści przydatne w praktyce menedżerskiej Diagnza czynników sbwściwych niezbędnych w realizacji celów firmy Inteligencja IQ versus inteligencja emcjnalna EQ 2. Percepcja skąd birą się różnice w pstrzeganiu zjawisk gspdarczych: Psychlgiczna natura percepcji zjawisk Wpływ zmiennych sbwściwych na spstrzeganie Źródła i metdy minimalizacji błędów pznawczych 3. Uczenie się prces wzmacniania knkurencyjnści rynkwej: Prces uczenia się w świetle terii psychlgicznych C t jest rganizacja ucząca się Metdy wsparcia prcesu uczenia się pracwników 4. Znaczenie efektywnej kmunikacji w pracy zawdwej: Przebieg prces kmunikacji Kmunikacja werbalna i niewerbalna Zaawanswane techniki kmunikacji interpersnalnej Kmunikacja w nwczesnej rganizacji 5. Psychlgiczne aspekty knfliktu Opór pracwników przed zmianą i knfliktem Istta i przyczyny knfliktów w rganizacji Pzimy knfliktów w rganizacji Spsby rzwiązywania knfliktów 6. Wprwadzenie d prblematyki mtywacji Mdele mtywacji przydatne w praktyce menedżerskiej Rla mtywacji finanswej i pzafinanswej Techniki wspierające mtywację pracwników 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 4

6 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 4. Eknmiczne aspekty zarządzania Otczenie biznesu Dstarczenie wiedzy na temat zachwania się pszczególnych uczestników rynku i ich knsekwencji dla jednstek indywidualnych i całej gspdarki 1 Dstarczenie wiedzy na temat relacji ppytu i pdaży i ich wpływu na ceny, ilści dóbr, zachwanie knsumenta i prducenta Wyjaśnienie zachwań przedsiębirstw, umiejętnść pdejmwania decyzji w długim i krótkim kresie Pdejmwanie decyzji i zachwanie przedsiębirstwa w różnych warunkach knkurencji rynkwej Pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, ćwiczenia z wykrzystaniem metd aktywizujących, rzwiązywanie zadań i analiza przypadków. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Ppyt, pdaż, rynek Wprwadzenie, elementy mikreknmii, przedmit analizy mikreknmicznej i jej praktyczne wykrzystanie Gspdarka rynkwa, rynek, mechanizm rynkwy Ppyta wielkść ppytu, praw ppytu, determinanty zmian ppytu Pdaż a wielkść pdaży, praw pdaży, determinanty pdaży Równwaga rynkwa 2. Elastycznść ppytu i pdaży Elastycznść cenwa ppytu i pdaży Determinanty elastycznści cenwej ppytu i pdaży Elastycznść dchdwa ppytu Determinanty elastycznści dchdwej ppytu Klasyfikacja dóbr: nrmalne, niższeg rzędu/ substytucyjne, kmplementarne 3. Teria zachwania knsumenta Użytecznść całkwita i krańcwa Pjęcie i rdzaje krzywych bjętnści Linia budżetwa i punkt równwagi knsumenta Efekt substytucyjny i dchdwy zmiany ceny dbra 4. Teria zachwania prducenta Eknmiczne uwarunkwania decyzji przedsiębirstwa analiza gólna, kszt krańcwy i utarg krańcwy Kszty całkwite i przeciętne w długim kresie (krzyści skali) Kszty w krótkim kresie, praw malejących przychdów Decyzje w długim i krótkim kresie 5. Struktury rynku Cechy knkurencji dsknałej Mnpl Oligpl Knkurencja mnplistyczna 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 5

7 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 5. Zarządzanie rganizacjami ltniczymi Zapznanie z działalnścią rganizacji ltniczych, ich strukturą w parciu aspekty prawne Pdniesienie świadmści wpływu zarządzania strategiczneg na kierunek działalnści i rzwju przedsiębirstwa sektra ltniczeg Przedstawienie zarządzania strategiczneg jak dynamiczneg, ciągłeg prcesu Rzwinięcie praktycznej wiedzy metdach i narzędziach planwania strategiczneg raz umiejętnści ich stswania w przedsiębirstwie Zwiększenie skutecznści działania pdczas wdrażania strategii przedsiębirstwa Zajęcia prwadzne są w frmie interaktywneg warsztatu w parciu interaktywne prezentacje, analizę przypadków, pracę zespłwą, dyskusje i prezentacje. Przykłady, ćwiczenia, case y, tematy dyskusji dnszą się d realiów branży i Firmy. Prwadzący sesję kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu dpracwania szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. Zapznanie się przed sesją z wymaganymi i rekmendwanymi materiałami umżliwia uczestnikm pełne pznanie i wykrzystanie zarówn klasycznych jak i najnwszych kncepcji, metd i narzędzi zarządzania strategiczneg. 1. Organizacja i zarządzanie prtami ltniczymi: Zakres działalnść zarządzająceg prtami ltniczymi, strategia, wizja, bszary i kierunki strategiczne Mdelwanie prcesów bsługi pasażerskiej Eksplatacja infrastruktury transprtu ltniczeg Certyfikacja i systemy zarządzania jakścią w prtach ltniczych 2. Działalnść przewźnika ltniczeg: Pdstawy prawne działalnści przewźnika ltniczeg Analiza sektra ltniczeg w aspekcie przewzów Dstępnść transprtem ltniczym i jej wpływ na rzwój gspdarczy kraju Zarządzanie w aspekcie innwacyjnych rzwiązań 3. Funkcjnwanie reginalnej linii ltniczej: Aspekty prawne funkcjnwania reginalnej linii ltniczej Rzwój rynku ltniczeg w Plsce Zrównważny rzwój i strategia knkurencyjna Charakter wpływu transprtu ltniczeg i infrastruktury ltniskwej na rzwój reginu 4. Działalnść agenta handlingweg: Zakres bsługi naziemnej w prcie ltniczym Innwacyjne rzwiązania w zakresie bsługi naziemnej samltów i pasażerów Współpraca z rganizacjami ltniczymi 5. Żegluga pwietrzna: Bezpieczeństw ruchu ltniczeg Zarządzanie przestrzenią pwietrzną Eurpejskie innwacje w zakresie żeglugi pwietrznej 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg Strategia zarządzania 1 6

8 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 6. Statystyka w biznesie Rachunkwść i Finanse Pznanie technik zbierania danych w prcesach bizneswych Pznanie pdstawwych metd statystycznych mających zastswanie 1 w prcesach Opanwanie technik bliczeniwych w prgramie Excel Opanwanie metd statystycznej analizy prównawczej w prcesach Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki aktywneg uczestnictwa. Pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, bliczenia, praca w grupach, dyskusje. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Pdstawwa terminlgia statystyczna 2. Sfery zastswania statystyki w biznesie 3. Analiza kształty rzkładu zmiennych prcesu Szeregi statystyczne Kncepcja rzkładu empiryczneg prcesu Symetria i asymetria rzkładów zmiennych prcesu Wizualna cena rzkładu zmiennej prcesu 4. Obliczanie i analiza parametrów płżenia w rzkładach zmiennych prcesu Średnia arytmetyczna; zasadnść i zakres stswania, graniczenia Percentyle; bliczanie i wartść pznawcza w rzkładach zmiennych prcesu Graficzna prezentacja parametrów płżenia w rzkładzie zmiennej prcesu 5. Obliczanie i analiza parametrów zmiennści w prcesach Pjęcie i znaczenie zmiennści w prcesach Źródła zmiennści w prcesach Graficzna prezentacja zmiennści; wykres scylacyjny, histgram Parametry zmiennści; bszar zmiennści, różnica międzykwartylwa, różnica międzypercentylwa, dchylenie standardwe, współczynnik zmiennści 6. Wstęp d prbabilistyki Pjęcie prawdpdbieństwa i zmiennej lswej Rzkłady zmiennej lswej Rzkład nrmalny i jeg praktyczne zastswanie w analizie prceswej 7. Wniskwanie statystyczne w analizie prcesu Lswanie próbek lswych; schematy lswania, ustalanie minimalnej liczebnści próby, techniki lswania Szacwanie średniej na pdstawie wyników próby Praktyczne wykrzystanie testwania hiptez statystycznych; test jednej średniej, test dwóch średnich, test jednej wariancji, test dwóch wariancji, test nrmalnści rzkładu 8. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 7

9 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Refleksja etyczna nad życiem gspdarczym Analiza pstaw i zachwań pdmitów gspdarujących w dbie szybkich 1 cywilizacyjnych przemian. Dstarczenie narzędzi etycznych pzwalających działać skuteczniej zgdnie z zasadami Spłecznej Odpwiedzialnści Biznesu Zajęcia mają charakter twarty, analizwane są sytuacje i zdarzenia gspdarcze, w których uwidaczniają się knflikty i dylematy mralne. Prwadzący kntaktuje się ze skazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 7. Etyka w biznesie Otczenie biznesu 1. Etyczny wymiar gspdarwania. Zakres i cel etyki biznesu Geneza etyki biznesu Dbra kulturwe świat wartści człwieka Natura działań gspdarczych. Cel definiujący biznes 2. Wlnść wybru i dpwiedzialnść Wybry i ich graniczenia Rdzaje i pzimy dpwiedzialnści Knflikt wartści. Wartści eknmiczne a wartści mralne 3. Praca i jej etyczny wymiar Przedsiębirstw pdmit mralny Ets pracy Przywództw etyczne Wewnętrzny system ujawniania nadużyć Spsby rzwiązywania prblemów mralnych 4. Spłeczna dpwiedzialnść biznesu Pdstawwe mdele spłecznej dpwiedzialnści biznesu Własnść i jej etyczny wymiar Odpwiedzialnść wbec interesariuszy 5. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 8

10 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 1. Umiejętnści przywódcze i kierwnicze Pznanie zasad budwania i cech efektywneg zespłu Wzmcnienie technik usprawniających kmunikację w zesple 2 Analiza ról, jakie mgą być pełnine w zesple Pznanie słabści i pułapek działań zespłwych Rle i kmpetencje lidera zespłu Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w grupach, dyskusje mderwane, testy psychlgiczne, symulacje, praca z kamerą. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Kluczwe cechy efektywneg zespłu Cechy różnicujące zespół d grupy lub zbirwiska Cechy sprawneg zespłu: cel, kd kmunikacyjny, plan działania Dbór i pdział ról grupwych zgdny z predyspzycjami sbistymi Optymalna wielkść i struktura zespłu w zależnści d zadania 2. Prces rzwju zespłu Etapy rzwju zespłu Działania przełżneg wpływające na skutecznść zespłu na różnych etapach jeg rzwju Wsparcie prcesów rzwju w zesple 3. Zarządzanie strukturą zespłu Elementy dbru struktury zespłu i jeg człnków w aspekcie merytrycznym, spłecznym i psychlgicznym, Zarządzanie dynamiką zespłu w ujęciu indywidualnych stylów pracy w zesple Pdejmwanie decyzji zespłwych 4. Kmunikacja w efektywnym zesple: Techniki skuteczne w kmunikacji zespłwej Bariery w kmunikacji zespłwej i spsby ich unikania Knflikt jak szansa na wzrst efektywnści kmunikacji w zesple 5. Słabści i pułapki działań zespłwych: Dyfuzja dpwiedzialnści i efekt gapwicza Syndrm myślenia grupweg Wpływ becnści innych na jakść i ilść wyknywanych zadań Knfrmizm i wpływ spłeczny 6. Działania przywódcze w zesple Rla lidera zespłu i jeg wpływ na rzwój pracwników, Metdy wzmacniania zaangażwania w działania w kntekście siągania celów Praktyczne zasady umiejętneg stawiania celów Wykrzystanie siły zespłu dla mtywacji pracwników 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg Psychlgia biznesu 9

11 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 2. Bezpieczeństw w transprcie ltniczym Otczenie biznesu Uzyskanie znajmści regulacji prawnych dtyczących aspektów bezpieczeństwa w transprcie ltniczym 2 Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu sektra ltniczeg: safety i security Znajmść zasad funkcjnwania rganizacji ltniczych związanych z bezpieczeństwem w transprcie ltniczym Zajęcia prwadzne są w frmie seminaryjnej i bejmują ćwiczenia plegające na rzwiązywaniu kreślnych prblemów, jakie mgą wyniknąć w praktyce prwadznej działalnści. Zajęcia uwzględniają praktyczne dświadczenia uczestników. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Pdstawwe infrmacje z zakresu działalnści rganizacji ltniczych związanych z bezpieczeństwem w transprcie ltniczym 2. Praw ltnicze Aspekty bezpieczeństwa w ustawdawstwie Klasyfikacja wypadków ltniczych Współczesne zagrżenia bezpieczeństwa ruchu ltniczeg Międzynardwe rganizacje i prawdawstw w zakresie ltnictwa cywilneg 3. Plskie struktury bezpieczeństwa ltniczeg Rdzaje instytucji Zakres działalnści instytucji Metdy i śrdki chrny ltniska i pdmitów prwadzących działalnść gspdarczą 4. Bezpieczeństw w transprcie ltniczym Prawne i rganizacyjne rzwiązania w zakresie bezpieczeństwa w ltnictwie cywilnym Uwarunkwania chrny prtów ltniczych Instytucje i służby zapewniające bezpieczeństw w prcie ltniczym Wymagania infrastrukturaln-rganizacyjne 5. Innwacyjne rzwiązania i prgramy eurpejskie z zakresu pprawy bezpieczeństwa w transprcie ltniczym 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 10

12 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 3. Rachunkwść zarządcza Rachunkwść i Finanse Przedstawienie pdstawwych zasad funkcjnwania rachunkwści zarządczej 2 Nabycie umiejętnści analizwania wyników przedsiębirstwa na różnych pzimach szczegółwści Nabycie umiejętnści efektywneg zarządzania ksztami Nabycie umiejętnści pdejmwania świadmych decyzji ksztwych Prezentacja zagadnień przez prwadząceg Warsztaty analiza matematyczna wybranych prblemów Prezentacje, przez studentów, narzędzi rachunkwści zarządczej, na pdstawie ich dświadczeń zawdwych Dyskusje i analizy z udziałem całej grupy uczestników Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Wstęp rachunkwść zarządcza Pdstawwe cele i zasady rachunkwści zarządczej Rachunkwść zarządcza a zarządzanie wartścią firmy Rachunkwść zarządcza a rachunkwść finanswa 2. Kszty Kszty definicja, pdział Metdy rzliczania i analizy ksztów 3. Klasyczna analiza prgu rentwnści (BEP) Kncepcja punktu krytyczneg (break even pint), analiza prgu rentwnści Specyfika działalnści a struktura ksztów 4. Metdy zarządzania ksztami Rachunek ksztów pełnych i rachunek ksztów zmiennych. Metda ksztów dcelwych Rachunek ksztów ABC (Activity Based Csting) i TD ABC (Time Driven Activity Based Csting) Kszty nrmatywne wyznaczanie i analiza Zarządzanie ksztami prcesów i prjektów Budżetwanie Wykrzystanie Balanced Screcard (BSC) jak narzędzia rachunkwści zarządczej 5. Zarządzanie efektywnścią Frmuły ustalania cen dla różnych mdeli rachunku ksztów Dlne granice cen i plityka cenwa przedsiębirstwa Symulacje wyniku finansweg w relacji: wlumen - cena kszty (C-V-P) Analiza relacji pmiędzy ksztami, wlumenem i wynikiem (zyskiem)(relacja C-V-P) 6. Rachunkwść zarządcza pdstawwe prblemy funkcjnwania Umiejscwienie rachunkwści zarządczej w strukturze przedsiębirstwa Pdstawwe prblemy Rachunkwść zarządcza, a inne systemy funkcjnujące w przedsiębirstwie 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 11

13 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 4. Zarządzanie prcesami i jakścią Pznanie istty i uwarunkwań zarządzania prcesami bizneswymi Opanwanie techniki rganizacji prjektów, twrzenia lub reinżynierii prcesów bizneswych Pznanie metd analizy danych prcesu biznesweg Pznanie metd usprawniania prcesów bizneswych Pznanie istty i uwarunkwań zarządzania jakścią Uświadmienie znaczenia kultury jakści w firmie Pznanie dstępnych systemów zarządzania jakścią Opanwanie technik narzędziwych z diagnzwania i dsknalenia jakści Prcesy i prjekty 2 Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w grupach, dyskusje. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Kncepcja prcesu Relacja między celami, zasbami i efektywnścią rganizacji gspdarczej Definicja prcesu Kategrie prcesów Funkcjnwanie prcesów w rganizacji funkcjnalnej 2. Zarządzanie prcesem bizneswym (BPM) Pjęcie prcesu biznesweg Istta BPM; definicja BPM, geneza BPM, krzyści z BPM Aspekty zarządzania prcesem bizneswym Organizacyjne uwarunkwania funkcjnwania BPM 3. Organizwanie prjektu BPM Twrzenie zespłu prcesweg Twrzenie zespłu prjektu BPM Mapa drgwa dla prjektu BPM 4. Organizacja pracy w prjekcie BPM Frmułwanie misji prcesu Mapwanie prcesu Ustalanie wymagań dla prcesu Ustalanie mierników i spsbów mierzenia w prcesie Twrzenie systemu kntrli i mnitrwania w prcesie Przygtwanie planu zbierania danych 5. Metdy usprawniania prcesów Organizacja grup usprawnieniwych Kaizen Lean Organizacja prjektów DMAIC 12

14 Prgram Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 6. Kncepcja jakści Definicje jakści Rzwój jakści Aspekty jakści 7. TQM Geneza TQM Zasady funkcjnwania TQM Dziesięć punktów Deminga 8. ISO Geneza i rzwój ISO ISO zasad jakści w ISO Prces certyfikacji ISO 9. Japńskie systemy jakści Kanban Kaizen 10. Lean Six Sigma Filzfia Six Sigma i Lean Aspekty rganizacyjne Lean Six Sigma Prjekty DMAIC i DFLSS-DMADV 11. Narzędzia jakści Drzew ptrzeb klienta QFD Schemat Ishikawy Technika 5 Whys Wykres Paret 12. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 13

15 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 5. Zarządzanie finanswe Pznanie pdstawwych technik ceny prjektów inwestycyjnych Nabycie umiejętnści wykrzystania arkuszy kalkulacyjnych w rzwiązywaniu prblemów dtyczących ceny prjektów inwestycyjnych Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu z udziałem studentów; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w parach i grupach z zastswaniem narzędzi infrmatycznych (arkusz kalkulacyjny), dyskusje. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Pdstawwe dkumenty finanswe (bilans, rachunek wyniku, cash flw) Analiza wskaźnikwa cena efektywnści działań firmy Zarządzanie gtówką, aktywami i zyskiem Zarządzanie kapitałem pracującym Przygtwanie planów finanswych 2. Budżetwanie Twrzenie prgnz cash flw Plan zysku i plan przepływów gtówki Budżety elastyczne i warunkwe Zarządzanie gtówką 3. Kszty i zarządzanie ksztami Źródła i rdzaje ksztów Ustalanie cen w krótkim i długim hryzncie czasu, marża pkrycia 4. Ocena efektywnści inwestycji Wartść pieniądza w czasie Metdy ceny prjektów inwestycyjnych Narzędzia analizy strategicznej 5. Źródła finanswania Rynki kapitałwe Prdukty i usługi ferwane przez banki Alternatywne źródła kapitału, leasing 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg Finanse 2 14

16 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 6. Zarządzanie marketingwe Strategia zarządzania Zapznanie uczestników z kncepcjami i pjęciami z zakresu zarządzania marketingweg 2 Zwiększenie prklienckiej rientacji uczestników prgramu Zapznanie się z metdlgią dchdzenia d kluczwych decyzji marketingwych Pznanie i przećwiczenie wybranych technik zakresu marketing - mix Zajęcia mają frmę warsztatwą przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej. Pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć t: prezentacje interaktywne, dyskusje mderwane, analiza case studies, zadania zespłwe i indywidualne. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Kncepcja i pdstawwe pjęcia zarządzania marketingweg Marketing jak prces budwania wartści Orientacja na klienta Zarządzanie marketingwe 2. System infrmacja rynkwej i badania marketingwe Zakres infrmacji marketingwej Techniki badań marketingwych Wykrzystanie badań w decyzjach zarządczych 3. Planwanie marketingwe Prces planwania marketingweg Segmentacja rynku, wybór rynku dcelweg i pzycjnwanie i strategie marketingwe Plan marketingwy 4. Krewanie wartści dla klienta Marketingwe rzumienie prduktu / usługi Kluczwe decyzje w zarządzaniu prduktem Budwa marki jak kluczwy prces marketingwy Kluczwe decyzje w zarządzaniu marką 5. Kmunikacja marketingwa Analizy kmunikacyjne Planwanie kmunikacji marketingwej Narzędzia kmunikacji marketingwej 6. Zarządzanie cenami i sprzedażą Strategie cenwe Taktyczne decyzje cenwe Elementy zarządzania sprzedażą 7. Zarządzanie relacjami z klientem Zadwlenie i ljalnść klientów Warunki skuteczneg budwania długfalwych relacji z klientami Działania wzmacniające ljalnść klientów 8. Kntrla działalnści marketingwej Narzędzia kntrli skutecznści i efektywnści działalnści marketingwej Wybrane wskaźniki wykrzystywane w kntrli marketingwej Interpretacja wskaźników i pdejmwanie decyzji 9. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 15

17 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 1. Systemy infrmacyjne Otczenie biznesu Przedstawienie najnwszych trendów w biznesie elektrnicznym i marketingu internetwym Prezentacja najciekawszych rzwiązań internetwych i infrmatycznych wspmagających wyszukiwanie infrmacji raz pracę grupwą Uświadmienie mżliwści i rli we współczesnej rganizacji systemów klasy Business Intelligence raz Custmer Relatinship Management Wprwadzenie w zagadnienia zarządzania dużymi prjektami infrmatycznymi (klasy ERP) raz strategii infrmatyzacji 3 Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: interaktywne wykłady, dyskusje mderwane, studia przypadków. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Biznes elektrniczny i marketing internetwy Mdele e-biznesu Systemy spłecznściwe i ptencjał ich wykrzystania w biznesie 2. Wyszukiwanie infrmacji w sieci i narzędzia wspmagające pracę grupwą Zaawanswane funkcje wyszukiwarki Ggle Alternatywne wyszukiwarki raz źródła wiedzy Systemy pracy grupwej Ggle: kalendarze, dkumenty, frmularze, witryny 3. Techniki i strategie marketingu internetweg Mdele płat Efektywnść Marketing w wyszukiwarkach (Ggle AdWrds) Mnitring kampanii (Ggle Analytics) 4. Najlepsze i najgrsze praktyki prjektwania strn internetwych Pdstawy analizy funkcjnalnej Przegląd najciekawszych witryn www Warsztat: analiza przykładwej strny firmwej 5. Systemy BI raz CRM Business Intelligence prezentacja mżliwści Systemy CRM (Custmer Relatinship Management) 6. Strategie infrmatyzacji, systemy klasy ERP Strategie infrmatyzacji w dużych rganizacjach Systemy klasy ERP: a. Obszary funkcyjne b. Metdyki i narzędzia wspmagające zarządzanie prjektami c. Zarządzanie ryzykiem we wdrżeniach systemów klasy ERP Trendy: clud cmputing, SOA (Service Oriented Architecture) 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 16

18 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 2. Zarządzanie zasbami ludzkimi Psychlgia biznesu Pznanie pełneg prcesu zarządzania zasbami ludzkimi Nabycie umiejętnści niezbędnych d realizwania strategii persnalnej firmy Zajęcia prwadzne są metdami wykładwymi raz metdami aktywneg uczestnictwa (studia przypadków, ćwiczenia, rzwiązywanie prblemów i testów). Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów Zarządzanie zasbami ludzkimi: Integracja prcesów zarządzania zasbami ludzkimi z prcesami bizneswymi Kształtwanie strategii zarządzania zasbami ludzkimi w parciu cele firmy Wdrażanie strategii zarządzania zasbami ludzkimi 2. Kultura rganizacyjna: Charakterystyka kultury rganizacyjnej Prfile kultur rganizacyjnych Ocenianie kultury rganizacyjnej Działania ukierunkwane na zmianę kultury i pstaw pracwników 3. Zarządzanie kmpetencjami pracwników: Istta kmpetencyjneg pdejścia d zarządzania ludźmi Definiwanie kmpetencji Kmpetencyjne pisy stanwisk pracy Metdy pmiaru i ceniania kmpetencji pracwników Wykrzystanie wyników ceny kmpetencji d zarządzania ludźmi Zagrżenia w zarządzaniu kmpetencjami i spsby ich eliminwania 5. Zarządzanie ludźmi w prcesie zmian: Przygtwywanie zmian - aspekt prawny, eknmiczny, rganizacyjny, spłeczny Audyt persnalny Identyfikacja bszarów niedpaswania zasbów ludzkich d strategii rganizacji Restrukturyzacja zatrudnienia - planwanie ilściwych raz jakściwych zmian Planwanie i wdrażanie działań słnwych 6. Ocenianie i wynagradzanie pracwników: Etapy prjektwania i wdrażania systemów cen kreswych Metdy dbru kryteriów ceny Prcedura i narzędzia ceniania Główne zagrżenia we wdrażaniu i funkcjnwaniu systemów cen Etapy prjektwania i wdrażania systemów wynagradzania Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkwania strategii i plityki wynagradzania Kształtwanie stałych i zmiennych składników wynagradzania Analiza rynku wynagrdzeń 7. Rzwój pracwników: Planwanie rzwju kadry menedżerskiej i specjalistów Zarządzanie talentami Szklenia analiza ptrzeb Frmy realizacji i spsby ceny efektywnści szkleń Pzaszkleniwe frmy rzwju, ścieżki karier Zarządzanie wiedzą 8. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 17

19 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO 3. Zarządzanie prjektami Zrzumienie wpływu systemu i standardów zarządzania prjektami na usprawnienie realizacji prjektów 3 Przedstawienie prcesów w ramach cyklu życia prjektu Pznanie i nabycie praktycznych umiejętnści stswania metd, technik i narzędzi zarządzania prjektami Zrzumienie rli kluczwych dkumentów prjektwych Upwszechnienie metdyki zarządzania prjektami stswanymi Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w zespłach prjektwych, dyskusje mderwane. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. System zarządzania prjektami w firmie Główne bszary systemu zarządzania prjektami w firmie Wdrżenie systemu zarządzania prjektami w firmie Przykład wdrżneg systemu zarządzania prjektami 2. Inicjwanie Prjektu Różnice w inicjwaniu prjektu wewnętrzneg i zewnętrzneg Karta Prjektu jak dkument inicjujący prjekt Kick-ff meeting 3. Planwanie Prjektu Prces planwania prjektu Narzędzia planistyczne (m.in. WBS, metda ścieżki krytycznej, analiza ryzyka) Streszczenie Planu Prjektu jak dkument zatwierdzający plan prjektu 4. Realizacja i Kntrla Prjektu Narzędzia kntrli prjektu MS Prject narzędzie infrmatyczne Wprwadzanie zmian d prjektu 5. Zamknięcie Prjektu Spsby pdsumwania prjektu i wyciągnięcia wnisków Raprt Kńcwy jak dkument kńczący prjekt Archiwizacja prjektu i celebrwanie sukcesu 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg Prcesy i prjekty 18

20 Prgram Metdy Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Pznanie głównych trendów i aktrów glbalnych Zdefiniwanie elementów knkurencyjnści firm na glbalnym rynku 3 Identyfikacja strategii glbalnych krpracji i firm niszwych Omówienie znaczenia fuzji i przejęć Identyfikacja kmpetencji glbalnych własnej firmy Wpływ zjawisk na rynku glbalnym na rynek firmy Zajęcia w frmie interaktywneg warsztatu z częścią wykładwą, pracami zespłwymi, studiami przypadków, mderwaną dyskusją. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 4. Biznes glbalny Strategia zarządzania 1. Trendy w glbalnej gspdarce Czynniki wpływające na gspdarkę światwą Zasby i kmpetencje glbalne mjej firmy Gracze glbalni rla krajów i krpracji z rynków wschdzących Knkurencja z Chin i jej mżliwe frmy 2. Knkurencyjnść w gspdarce światwej Filary i ranking knkurencyjnści wg WEF Knkurencyjnść wg Prtera Rla i zagrżenia ff-shringu w budwaniu knkurencyjnści firmy glbalnej Kryteria lkalizacji biznesu 3. Rla i strategie krpracji glbalnych Rzwój mega krpracji najbardziej pdziwiane firmy świata Strategie glbalne i zmiana mdelu glbalizacji (reverse innvatins) Przykłady firm glbalnych 4. Szanse graczy niszwych w glbalnym biznesie Charakterystyka nisz Typwe strategie niszwe Prównanie strategii graczy niszwych i glbalnych Studium przypadku firma niszwa kntra glbalna 5. Sjusze, fuzje i przejęcia sjuszy i M&A Ocena skutecznści Przyczyny prażek M&A Analiza wybranych przykładów fuzji i przejęć 6. Integracja płącznych firm Synergia ksztów i przychdów Prblem dpaswania kultur Rla i zadania menedżera integracji Studium przypadku integracji 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Sektra Ltniczeg 19

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION DLA FIRM SEKTORA GAZOWNICZEGO

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION DLA FIRM SEKTORA GAZOWNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION DLA FIRM SEKTORA GAZOWNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu Izba Przemysłw Handlwa Ziemi Radmskiej ul. Rwańska 7, 26 600 Radm mail: izba@radmskibiznes.pl ; www.radmskibiznes.pl Szklenie " Zarządzanie prjektem" 4 dni data 25-26.08.2016 r. i 1-2.09.2016r. raz " Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 1 Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Ukńczne studia pierwszeg stpnia Zgdnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania outsourcingowe w Utilities 26-27, 28 września 2005, Warszawa, hotel Kyriad Prestige

Rozwiązania outsourcingowe w Utilities 26-27, 28 września 2005, Warszawa, hotel Kyriad Prestige Dzień pierwszy 9.00 Otwarcie knferencji Knferencja Rzwiązania Outsurcingwe w Utilities 26-27, 28 września 2005 r. w Warszawie, w htelu Kyriad Prestige. rganizatr: Rzwiązania utsurcingwe w Utilities 26-27,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień,

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ NAWIGACYJNY OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT 1. Związek kierunku studiów z misją Akademii Mrskiej Kierunek Transprt wypełnia misję Akademii Mrskiej w Gdyni,

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nr4/2013. BENCHMARKING - Czy coś o tym wiemy? W biznesie wszystko jest jasne!

Strona 1. Nr4/2013. BENCHMARKING - Czy coś o tym wiemy? W biznesie wszystko jest jasne! 4 Nr4/2013 Biuletyn infrmacyjny prjektu: Przede Wszystkim Jakść pprawa jakści usług świadcznych przez JST dzięki mdernizacji prcesów zarządzania i pdniesieniu kwalifikacji pracwników Szanwni Państw, Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłszenie nr: 163319 Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów d spraw kntrli i krdynacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa: Realizacja prjektu szkleniweg pn. Skuteczne i efektywne zarządzanie - dsknalenie umiejętnści menedżerskich dla kadry kierwniczej resrtu Obrny Nardwej ZP_27_2012 Numer głszenia: 155537-2012; data

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

EXE Group. Outsourcing / Co-sourcing

EXE Group. Outsourcing / Co-sourcing EXE Grup Outsurcing / C-surcing EXE Grup 2005 EXE Grup Twje niezależne i kmplekswe rzwiązania Audytu Wewnętrzneg EXE Grup jest liderem na plskim rynku w zakresie dstarczania kmplekswych rzwiązań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r.

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r. Centrum Studiów Pdyplmwych Krakwskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mdrzewskieg zaprasza na szklenia we wrześniu 2011 r. 21 września 2011 Zasady prwadzenia pdatkwej księgi przychdów i 1. Zasady prwadzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: przygtwanie raprtów i analiz na ptrzeby prjektu Innwacyjne prdukty piekarnicze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM 2015-03-19

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM 2015-03-19 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM Jakub Szymański Dyrektr Departamentu Zarządzania Prgramami Operacyjnymi UMWM 19 marca 2015 1 Wystartwały Fundusze Eurpejskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Dstawę usług cachingu dla pracwników departamentów ministerstw bjętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Kompetencje. Warszawa, kwiecień 2010 rok

Kompetencje. Warszawa, kwiecień 2010 rok Kmpetencje Warszawa, kwiecień 2010 rk Bieżąca tematyka prac realizwanych przez ISE przygtwywanie załżeń plityki energetycznej państwa d 2010, 2025 i 2030 raz związane z tym prace badawcz - prgnstyczne,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pawlwiczki.pl/bip Pawłwiczki: Świadczenie usług w zakresie dwzu dzieci i młdzieży wraz z piekunami

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Pomorska Sieć Innowacji

Pomorska Sieć Innowacji BIURO WDRAŻANIA Reginalnej Strategii Innwacji dla Wjewództwa Pmrskieg (BW RIS-P) Pmrska Sieć Innwacji Wersja d knsultacji spłecznych Opracwał zespół w składzie: mgr inż. Tmasz KLAJBOR - Kierwnik Realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/ugprzewz/zamwienia_publiczne/11/status/rdzaj/wzp/ Przewóz: Dwzy szklne dzieci d

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo