7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce"

Transkrypt

1 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką knfigurację i zarządzanie ustawieniami kmputerów przez zasady grupwe GPO raz prdukt System Center Cnfiguratin Manager. SCM udstępnia gtwe zasady grupwe d wdrżenia w rganizacji raz paczki knfiguracyjne DCM, w pełni przetestwane i wspierane. Elementy te parte są na rekmendacjach zawartych w dkumencie zawatych w niniejszym przewdniku i najlepszych praktykach w śrdwiskach prdukcyjnych, pzwalają także na ich knfigurację. Krzyści wynikające z zastswania narzędzia SCM Integracja z systemem System Center 2012 Prcess Pack fr IT GRC: Knfiguracje ustawień dla prduktów są zintegrwane w paczkach Prcess Pack fr IT GRC zapewniając mnitrwanie i raprtwanie czynnści zapewniających zgdnść z zaleceniami. Główne źródł wsparcia: Funkcja imprtwania ustawień zapewnia maksymalne krzyści wykrzystania zasad grupy w celu utwrzenia wzrcweg kmputera zapewniająceg maksymalną chrnę. Knfiguracja kmputerów autnmicznych (ang. standalne): Prces wdrżenia dstswanych knfiguracji ustawień dla kmputerów nieprzyłącznych d dmeny krzystając z nwej funkcjnalnści GPO Pack. Aktualne wytyczne z zakresu bezpieczeństwa: Osiągnięcie krzyści pprzez zastswanie dgłębnej znajmści aspektów bezpieczeństwa raz najlepszych praktyk umieszcznych w najnwszych wytycznych przewdnika bezpieczeństwa. Zastswując asystwaną pmc w zmniejszaniu bszaru ataków dla systemów Windws w celu minimalizacji ryzyka związaneg z bezpieczeństwem teleinfrmatycznym. Zcentralizwane zarządzanie ustawieniami bazwych knfiguracji dla pełnej gamy prduktów Micrsft Zcentralizwana knsla prgramu SCM dstarcza ujednlicne i kmplekswe śrdwisk pzwalające na planwanie, dstswywanie raz eksprt ustawień bazwych knfiguracji. Narzędzie t zapewnia pełny dstęp d rekmendwanych ustawień bazwych knfiguracji dla systemów klienckich raz serwerów Windws raz aplikacji. SCM ddatkw pzwala na szybkie uaktualnienie najnwszych wytycznych i rekmendacji w zakresie bazwych ustawień knfiguracji stsując kntrle wydawanych wersji ustawień bazwych (baselines). Dstswanie bazwych ustawień knfiguracji d własnych ptrzeb i wytycznych: Prces dstswywania, prównywania, łączenia i pełny wgląd w bazwe ustawienie knfiguracji zstał uprszczny i ulepszny. Mżliwść dstswanie ustawień bazwych knfiguracji dla własnych ptrzeb krzystając z narzędzia SCM zapewnia szybkie wyknanie duplikatu daneg zbiru ustawień 1

2 zawierająceg rekmendwane ustawienia a następnie mdyfikację tych ustawień według wytycznych i standardów bwiązujących w danej rganizacji. Mżliwści eksprtu ustawień d wielu frmatów: Prces eksprtu ustawień bazwych knfiguracji pzwala na wykrzystywanie frmatów, takich jak: XLS, Grup Plicy bjects (GPO), Desired Cnfiguratin Management (DCM) packs, raz Security Cntent Autmatin Prtcl (SCAP) w celu zapewnienia prcesu autmatyzacji wdrżenia tych ustawień a także mnitrwania zgdnści z rekmendwanymi ustawieniami. Dstępne zbiry ustawień bazwych knfiguracji (ang. Baselines) zapewniają wsparcie dla prduktów: Windws Server 2008 R2 SP1, Windws Server 2008 SP2, Windws Server 2003 SP2, Hyper-V, Windws 7 SP1, Windws Vista SP2, Windws XP SP3, BitLcker Drive Encryptin, Windws Internet Explrer 9, Windws Internet Explrer 8, Micrsft Office 2010 SP1, Micrsft Office 2007 SP2, Exchange Server 2010 SP2 raz Exchange Server 2007 SP3 Przyjęte definicje pjęć w prgramie SCM: Baseline. Prgram SCM pracuje na zbirach ustawień bazwych knfiguracji, które stanwią klekcje ustawień dla prgramów zwanych elementami knfiguracji (ang. cnfiguratin items (CIs)). Każdy element knfiguracji zstał stwrzny z myślą zapewnieniu najwyższeg pzimu bezpieczeństwa w rganizacji. CCE-ID (Cmmn Cnfiguratin Enumeratin) - CCE-ID numer identyfikacyjny, unikalny i pwiązany bezpśredni z danym pisem prblemu knfiguracji systemu. Opis ten zawiera szczegółwe infrmacje na temat spsbu zmiany knfiguracji raz wskazuje na preferwane lub wymagane ustawienie systemu dtyczące kluczy rejestru, plików lub ustawień zasad grupy. DCM Cnfiguratin Pack zbiór ustawień (ang. Cnfiguratin Items (CIs)) wykrzystywanych i stswanych w funkcjnalnści Desired Cnfiguratin Management (DCM) w systemie Micrsft System Center Cnfiguratin Manager w celu zapewnienia skanwania raz mnitrwania kmputerów pd katem zapewnienia zgdnści z wytycznymi. Excel wrkbk. Arkusz prgramu Excel stswany d zapznania się i prównania zbiru ustawień bazwych knfiguracji z innymi zbirami ustawień bazwych knfiguracji. GPO backup flder - flder zasad grupy (GPO) zawierający biekty GPO, które mżna w szybki i elastyczny spsób imprtwać bezpśredni d usługi katalgwej (Active Directry) w celu dstarczenia żądnych ustawień knfiguracji dla grup kmputerów i użytkwników. SCAP data file pliki w frmacie Security Cntent Autmatin Prtcl (SCAP) spełniające wymagania dla standardów dstarcznych przez Natinal Institute f Standards and Technlgy (NIST). Setting ustawienie - najniższy pzim kntrli technicznej dpwiedzialny za stan systemu peracyjneg lub aplikacji. Np. Minimalna długść hasła jest ustawieniem zawiera liczbę całkwitą w

3 celu wymuszenia ustawień specyficznych dla funkcjnalnści lgwania. Ustawienie psiada 2 rdzaje przechwywanej infrmacji: definicja ustawienia raz wartść ustawienia zasady. Setting definitin. Definicja ustawienia zestaw właściwści pwiązany z ustawieniami daneg systemu peracyjneg lub aplikacji zdefiniwane przez właściciela twrząceg dane ustawienie. Np. gałąź z ustawieniem rejestru, ścieżka lub dane kreślne przez definicję. Definicja ustawienia nie zmienia swjej wartści p publikwaniu. Setting plicy ustawienia zasady, jest t zbiór właściwści pwiązanych z kreślnych ustawieniem i zdefiniwanym przez daneg użytkwnika, dla któreg zstał zastswane t ustawienie zasady. Np. minimalna długść hasła musi być większa lub równa 8. Minimalne wymagania systemwe dla instalacji SCM: Windws Vista Service Pack 2 (SP2), Windws Server 2008 R2, Windws 7 lub nwszy Micrsft.NET Framewrk 3.5 SQL Server 2008 Express editin uruchminy na kmputerze zawierającym instalację prgramu SCM* Uprawnienia administracyjne d uruchmienia z linii kmend narzędzia LcalGPO 500 MB pamięci RAM lub więcej. 40 MB wlnej przestrzeni na dysku twardym. Windws Installer w wersji 4.5. Micrsft Visual C (zawarty w instalatrze prgramu SCM). Micrsft Wrd lub Micrsft Wrd Viewer d przeglądania dkumentów. Micrsft Excel 2007 lub nwszy (pcjnalnie d wyknania exprtu ustawień w frmacie arkusza prgramu Excel). Płączenie internetwe d pbrania ze strny Micrsft aktualnych ustawień bazwych knfiguracji (baselines) * Uwaga: D pprawneg działania wymagane jest psiadanie przynajmniej Micrsft SQL Server Express. Jeśli nie mamy zainstalwaneg serwera SQL, t instalatr Micrsft Security Cmpliance Manager autmatycznie g pbierze i zainstaluje. Instalacja prgramu SCM (Security Cmpliance Manager): Prgram SCM należy pbrać z witryny: Micrsft Security Cmpliance Manager 2 a następnie uruchmić plik Security_Cmpliance_Manager_Setup.exe. Instalatr sprawdzi wymagania wstępne dla prduktu SCM i w przypadku braku daneg kmpnentu, zaprpnuje instalację teg kmpnentu lub pinfrmuje jeg braku, w dalszej klejnści 2

4 instalatr pbierze prgram Micrsft SQL Server Express i zainstaluje ten prdukt na lkalnym kmputerze. P zakńczeniu instalacji trzymamy kmunikat pprawnej instalacji prduktu SCM. Uwaga: Aktualna wersja prgramu w chwili twrzenia dkumentu t wersja przed instalacją należy sprawdzić czy dstępna jest nwsza wersja prduktu, w przypadku wystąpienia nwszej wersji, zaleca się dknanie instalacji najnwszej wersji prduktu SCM Wprwadzenie Pdczas pierwszeg uruchmienia SCM, narzędzie przechdzi w tryb pierwszeg użycia i próbuje płączyć się z witryną Centrum Pbierania Micrsft (ang. Micrsft Dwnlad Center), aby pbrać dstępne najnwsze bazwe ustawienia (ang. Baseline). W trybie tym SCM zainstaluje najnwsze gtwe bazwe ustawienia (baseline) przygtwane przez firmę Micrsft d lkalneg flderu kmputera, na którym uruchmine zstał narzędzie SCM. Rys Widk pasku pstępu pdczas prcesu imprtu ustawień bazwych. Uwaga: Należy upewnić się, że prces imprtu zakńczył się pmyślnie Praca z prgramem SCM Widk knsli prgramu SCM zawiera kilka kluczwych elementów: Biblitekę ustawień bazwych (ang. Baseline Library) zlkalizwaną w lewym kienku knsli prgramu. Bibliteka wyświetla zawartść zbiru dstępnych lkalnie ustawień bazwych w pstaci drzewa z dknanym pdziałem na sekcje: Custm Baselines zbiór własnych indywidulanie dstswanych ustawień bazwych Micrsft Baselines zbiór gtwych ustawień bazwych pbranych z witryny Micrsft Dwlad Center Other Baselines zbiór innych ustawień bazwych Infrmacja na temat pszczególnych ustawień bazwych (ang. Baseline Infrmatin) infrmacje umieszczne w śrdkwym kienku knsli. Wyświetlane w tym miejscu infrmacje zależą d kntekstu. Na przykład pdczas uruchmienia prgramu pjawi się ekran pwitalny, ale w mmencie wybrania z leweg kienka kreślneg zbiru ustawień bazwych, w kienku centralnym ukażą się infrmacje szczegółwe na temat wybraneg zbiru ustawień bazwych. Okienk akcji (ang. Actin Pane) umieszczne w prawym kienku knsli wyświetla listę pleceń raz czynnści mżliwych d wyknania.

5 Rys Widk knsli prgramu SCM ekran startwy Knsla prgramu SCM wyświetla znaczną ilść infrmacji na temat pszczególnych pcji ustawień bazwych knfiguracji p wybraniu kreślneg ustawienia bazweg, z teg pwdu zaleca się wybranie pcji maksymalizacji widku kna na ekranach dużych rzdzielczściach, szerkść kien mżna dstswać d własnych ptrzeb. Widk knsli SCM mżna uprścić pprzez ukrycie leweg raz praweg kna. Za pmcą skrótów klawiaturwych mżna ukrywać lub wyświetlać zawartść kna: Ctrl+L wyświetlenie/ukrycie leweg kna (Baseline Library). Ctrl+R wyświetlenie/ukrycie praweg kna (Actin Pane). Pzstałe przydatne skróty klawiaturwe: Ctrl+O twiera kienk Optins z dstępnymi pcjami, w którym mżna zarządzać ustawieniem autmatyczneg sprawdzenia czy istnieją nwe zbiry ustawień bazwych pdczas uruchmienia prgramu. Ctrl+U twiera kienk Dwnlad Updates, w którym mżna wyknać ręczne sprawdzenie dstępnści nwych zbirów ustawień bazwych. Ctrl+I twiera kienk Imprt Baselines Wizard, które umżliwia ręczne zaimprtwanie własnych ustawień bazwych. Delete usuwa wybrane i zaznaczne przez użytkwnika ustawienie bazwe (baseline). Ctrl+Delete - usuwa wybrane i zaznaczne przez użytkwnika ustawienie bazwe (baseline). Shift+Delete - usuwa wybraną i zaznaczną przez użytkwnika grupę wszystkich ustawień bazwych (baseline) dtyczących daneg prduktu, np. Windws 7 SP1.

6 7.3. Rzpczęcie pracy z prgramem SCM Rys Widk główneg ekranu prgramu SCM Główny ekran prgramu SCM śrdkwe kn zawiera dwie sekcje: Welcme t SCM: 1. What s new in this release - sekcja infrmacyjna, z której dwiemy się, c nweg w tej wersji narzędzia SCM 2. Hw t perfrm cmmn tasks sekcja mawiająca jak wyknywać typwe zadania w prgramie SCM 3. Wrking with SCM - pmc na temat pracy z prgramem SCM i ddatkwych narzędzi

7 Getting started with SCM: 1. Get knwledge bsługa i zarządzanie zbirami udstępninych zestawów ustawień bazwych (Baseline). 2. Custmize knwledge sekcja, która pzwli na dstswanie ustawień bazwych d własnych ptrzeb raz prównanie własnych ustawień d rekmendwanych ustawień zawartych w zestawach ustawień bazwych. 3. Exprt knwledge sekcja, w której mżna wyeksprtwać przygtwane ustawienia bazwe knfiguracji d frmatu kpii zapaswej zasady grupwej (Grup Plicy Backup), paczki SCAP raz DCM a także utwrzyć pliki SCM.cab Kluczwe elementy sekcji Welcme t SCM Zarządzanie ustawieniami (Setting management) Ustawienia bazwe zawierają liczne pcje knfiguracji ustawień. Narzędzie SCM upraszcza w znaczny spsób prces przeglądania i zarządzania tymi ustawieniami pprzez pgrupwanie ich w pszczególne kategrie. W celu zapznania się z ustawieniami bazwymi wraz z ich szczegółwymi ustawieniami raz ddatkwą infrmacją należy: 1. Wybrać z kna Baseline Infrmatin kreślny zestaw ustawień bazwych (prdukt), p wybraniu w centralnym knie zstaną wyświetlne szczegółwe infrmacje na temat ustawień dstępnych w danym zestawie ustawień bazwych. Na górze kna zstanie wyświetlna całkwita liczba dstępnych ustawień w danym zestawie. Uwaga: Aby uzyskać więcej infrmacji na temat zabezpieczeń raz zapewnienia zgdnści na temat wszystkich ustawień, w knie Baseline Infrmatin, pniżej nazwy wybraneg prduktu, należy przejść d sekcji Attachments \ Guides i twrzyć właściwy dkument. 2. W knie wybranej grupy ustawień bazwych, pniżej Advanced View należy wybrać właściwe ustawienie klikając w nazwę kreślneg ustawienia, p wybraniu ustawienia zstaną wyświetlne rekmendwane przez Micrsft dmyślne ustawienia zabezpieczeń.

8 Rys widk wybraneg ustawienia Minimum passwrd length wraz z rekmendwanymi wartściami 3. W celu wyświetlenia ddatkwych infrmacji na temat daneg ustawienia należy wybrać i kliknąć w Setting Details, ddatkwe infrmacje na temat wybraneg ustawienia: UI Path: Określa dkładną gałąź zasady, w której znajduje się ustawienie. Additinal Details: Dstarcza ddatkwych infrmacji na temat klucza rejestru lub CCE-ID. Vulnerability: Wyjaśnia, w jaki spsób atakujący mże przeprwadzić atak w przypadku, kiedy ustawienie jest sknfigurwane w mniej bezpieczny spsób. Ptential Impact: Określa ptencjalne negatywny wpływ zastswanych ustawień zapbiegających pdatnści w systemie. Cuntermeasure: Określa, w jaki spsób należy implementwać śrdki zaradcze.

9 Rys widk wybraneg ustawienia Minimum passwrd length wraz z ddatkwymi infrmacjami 4. Aby pwrócić na najwyższy pzim, d widku wszystkich ustawień w danym zbirze, należy kliknąć pcję Cllapse. Wskazówka:, Aby przyśpieszyć wyszukiwanie kreślneg ustawienia, wystarczy wprwadzić część nazwy ustawienia w plu Settings search w widku Advanced View w prawym górnym rgu kienka Baseline Infrmatin. Zastswanie widku zaawanswaneg Advanced View Dmyślny widk wyświetla ustawienia pgrupwane według nazwy ustawienia, widk mżna pgrupwać klikając w nazwę klumny nagłówka tabeli. Ddatkw mżna skrzystać z pcji filtrwania ustawień krzystając z widku zaawanswaneg Advanced View. Rys Widk zaawanswany Advanced View Krzystając z Advanced mżemy skrzystać następujących mżliwści filtrwania: Setting search - pzwala na filtrwanie ustawień tabeli według wprwadzneg słwa kluczweg będąceg nazwą ustawienia w plu wyszukiwania. Uwaga: Nie mżna stswać równcześnie filtru Setting Search raz Path filter. Grup View - pcja ta pzwala na wybór trybu wyświetlenia ustawień stsując srtwanie ustawień według grupy ustawień (dmyślny widk) lub Simple View w przypadku widku prsteg wyświetlane są wszystkie ustawienia bez grupwania. Path - Klumna wyświetla pełną ścieżkę lkalizacji ustawienia w systemie peracyjnym Windws lub nazwę aplikacji Micrsft ustawienia bazweg (baseline), d któreg się dwłuje w narzędziu SCM. Chse Clumns pcja ta pzwala na mdyfikację widku wyświetlanych klumn pprzez usuwanie lub ddawanie klumn według własneg wybru.

10 Aby pwrócić d widku dmyślnych klumn w widku zaawanswanych należy nacisnąć czerwny krzyżyk - Zarządzanie plikami załączników (Attachments) ustawień bazwych W narzędziu SCM mżna zarządzać różnrdnymi załącznikami dłącznymi d ustawień bazwych (Baseline), które dstarczają ddatkwych infrmacji, jak uzupełnienie i rzszerzenie wiedzy na temat ustawień bazwych. Krzystając z SCM mżna wyszczególnine dkumenty mżna twierać, edytwać, twrzyć kpię lub wydrukwać. Wspierane frmaty załączników:.cab,.dc,.dcx,.mp,.rtf,.txt,.url,.xls,.xlsx,.xlsm,.zip Rys Widk sekcji zarządzania załącznikami przypisanymi d grupy prduktu ustawień bazwych SCM zezwala również na umieszczanie również własnych ddatkwych infrmacji na temat stswanych lub niestswanych ustawień wraz z ich bjaśnieniem. Operacje ddawania lub usuwania plików załączników mżna wyknać tylk dla plików umieszcznych we własnej biblitece ustawień - sekcja Baselines Library, pdsekcja Custm Baselines.

11 Rys Widk sekcji zarządzania załącznikami przypisanymi d bibliteki własnych ustawień bazwych Narzędzie wiersza plecenia LcalGPO P zainstalwaniu narzędzia SCM, dstępne jest narzędzie wiersza plecenia LcalGPO, które pzwala na zarządzanie i stswanie ustawień dla kmputerów nieprzyłącznych d dmeny. LcalGPO pzwala na wyknanie kpii zapaswej ustawień zasad grupwych przeznacznych dla śrdwisk dmenwych a następnie implementację tych ustawień w śrdwiskach kmputerów nieprzyłącznych d dmeny. Uwaga: SCM zawiera narzędzie LcalGPO, ale wymaga n ddatkweg prcesu instalacji. W celu instalacji narzędzia wiersza plecenia LcalGPO należy uruchmić plik LcalGPO.msi zlkalizwany w flderze C:\Prgram Files (x86)\micrsft Security Cmpliance Manager\LGPO. P pprawnej instalacji narzędzia LcalGPO, należy zweryfikwać pjawienie się narzędzia na liście prgramów. Rys widk narzędzia LcalGPO p pprawnej instalacji w systemie

12 Rys Widk ekranu pwitalneg p uruchmieniu narzędzia LcalGPO Narzędzie LcalGPO pzwala na wyknanie kreślnych zadań: Zastswanie bazwych ustawień zabezpieczeń d lkalnych zasad grupy kmputera LcalGPO wyknuje imprt ustawień przygtwanych w pliku kpii zapaswej ustawień zasad grupy (GPO backup) przez SCM. Plik kpii należy przygtwać krzystając z narzędzia SCM. W celu wyeksprtwania kpii zapaswej ustawień zasad grupy (GPO backup) d lkalnych zasad grupy kmputera należy:

13 Zalgwać się d kmputera, jak Administratr Uruchmić narzędzie LcalGPO stsując pcję Uruchm jak administratr Wyknać plecenie z linii pleceń: cscript LcalGPO.wsf /Path:<ścieżka> - gdzie <ścieżka> t ścieżka d pliku GPO backup Aby przywrócić ustawienia lkalnych zasad grupy należy wyknać plecenie w klejnści jak wyżej: cscript LcalGPO.wsf /Restre Eksprt lkalnych zasad grupy kmputera d pliku kpii zapaswej zasad grupy (Grup Plicy backup) Krzystając z narzędzia LcalGPO mżemy wyknać eksprt ustawień lkalnych zasad kmputera w celu zaimplementwania tych ustawień w innym kmputerze lub w celu wyknania imprtu d usługi katalgwej. W celu wyknania eksprtu lkalnych zasad grupy kmputera, należy wyknać czynnści: Zalgwać się d kmputera, jak Administratr Uruchmić narzędzie LcalGPO stsując pcję Uruchm jak administratr Wyknać plecenie z linii pleceń: cscript LcalGPO.wsf /Path:"c:\GPOBackups" /Exprt Utwrzenie paczki GPOPack d zastswania tych samych ustawień bazwych zabezpieczeń bez instalacji narzędzia LcalGPO W celu utwrzenia paczki GPOPack, należy wyknać czynnści: Zalgwać się d kmputera, jak Administratr Uruchmić narzędzie LcalGPO stsując pcję Uruchm jak administratr Wyknać plecenie z linii pleceń:

14 cscript LcalGPO.wsf /Path:"c:\GPOBackups" /Exprt /GPOPack Uwaga: W przypadku zastswania przełącznika /GPOPack z pdaną nazwą, np. /GPOPack:GPONazwa, nie będzie mżliwe dknanie imprtu wyniku krzystając z edytra zasad grupy (GPMC). Pdanie nazwy w tym wypadku nie usprawni wyknania plecenia, pnieważ nie jest wymagane wprwadzenie identyfikatra GUID. W wyniku działania utwrzenia GPOPack zstaną utwrzne 3 pliki przedstawine pniżej: Ddatkwe infrmacje na temat wykrzystania i stswania GPOPack uzyskać mżna na strnie blga SCM: LcalGPO Rcks! 3 Wskazówka: Mżliwe jest wykrzystanie nwej funkcjnalnści LcalGPO aby zintegrwać skrypty wynikwe stsując narzędzie Micrsft Deplyment Tlkit (MDT) a by przyśpieszyć i zautmatyzwać prces wdrżenia systemów Windws 7 raz Windws Server 2008 R2. Aby uzyskać więcej infrmacji na ten temat należy dwiedzić witrynę prduktu Micrsft Deplyment Tlkit (MDT) 4 Zastswanie Multiple lcal GPO w celu edycji klekcji ustawień lkalnych zasad kmputera. Funkcjnalnść ta zstała zaprjektwana w celu ulepszenia prcesu zarządzanie kmputerami nieprzyłącznymi d dmeny. Wykrzystanie przełącznika /MLGPO pzwli zastswać ustawienia użytkwnika krzystając z pliku GPOBackup lub paczki GPOPack d kreślneg MLGPO na kmputerze z systemem Windws. Aby skrzystać z tej 3 4 Micrsft Deplyment Tlkit (MDT) -

15 funkcjnalnści należy kreślić grupę lkalnych Administratrów lub Użytkwników, ale mżna również kreślić grupę Inni niż administratrzy (Nn-Administratrs) lub dwlną nazwę użytkwnika lkalneg. W celu utwrzenia edycji klekcji ustawień lkalnych zasad kmputera, należy wyknać czynnści: Zalgwać się d kmputera, jak Administratr Uruchmić narzędzie LcalGPO stsując pcję Uruchm jak administratr Wyknać plecenia z linii pleceń: cscript LcalGPO.wsf /Path:"c:\GPO Backups\GPO Backup 1" /MLGPO:<nazwa lkalneg użytkwnika lub lkalnej grupy> cscript GPOPack.wsf /MLGPO:<nazwa lkalneg użytkwnika lub lkalnej grupy> Aktualizacja interfejsu użytkwnika w narzędziu Edytr biektów zasad grupy. Ustawienia psiadające prefiks MSS (Micrsft Slutins fr Security), które zstały dstarczne przez grupę Micrsft Slutins nie są standardw wyświetlanie w narzędziach GPMC raz Security Cnfiguratin Editr (SCE). W celu pprawneg wyświetlenia ustawień MSS należy rzszerzyć funkcjnalnść wspmnianych narzędzi. Pniższa prcedura prezentuje spsób aktualizacji narzędzia SCE na kmputerach, w których planwane jest zarządzanie zasadami grupy utwrznych narzędziem SCM. W celu aktualizacji narzędzia SCE d pprawneg wyświetlania ustawień MSS, należy wyknać czynnści, wcześniej upewniając się, iż kmputer jest przyłączny d dmeny raz narzędzie SCM jest zainstalwane: Zalgwać się d kmputera, jak Administratr Uruchmić narzędzie LcalGPO stsując pcję Uruchm jak administratr Wyknać plecenia z linii pleceń: cscript LcalGPO.wsf /CnfigSCE W celu przywrócenia dmyślnych ustawień należy wyknać: Zalgwać się d kmputera, jak Administratr Uruchmić narzędzie LcalGPO stsując pcję Uruchm jak administratr Wyknać plecenia z linii pleceń: cscript LcalGPO.wsf /ResetSCE

16 7.5. Kluczwe elementy sekcji Getting started with SCM Zarządzaj ustawieniami bazwymi knfiguracji - Get knwledge Dwnlad Micrsft baselines autmatically - Autmatyczne pbieranie ustawień bazwych Micrsft P uruchmieniu pcji Dwnlad Micrsft baselines autmatically widcznej w ekranie pwitalnym prgramu SCM, system pbierze nwe ustawienia bazwe knfiguracji lub aktualizacje dla już istniejących ustawień. W celu autmatyczneg pbierania nwych ustawień bazwych lub ich aktualizacji pdczas startu prgramu SCM mżna sknfigurwać t ustawienie wybierając pcję File -> Optins lub psługując się skrótem klawiszwym (Ctrl+O). Dwnlad Micrsft baselines manually - Ręczne pbieranie ustawień bazwych Micrsft P uruchmieniu pcji Dwnlad Micrsft baselines manually widcznej w ekranie pwitalnym prgramu SCM, prgram twrzy dedykwaną strnę dla ustawień bazwych, z której będzie mżna pbrać najnwsze ustawienia bazwe dla prduktów (Micrsft Baselines). Prces ten mżna uruchmić również ręcznie, wybierając pcję File -> Check fr Updates lub psługując się skrótem klawiszwym (Ctrl+U). Imprt a baseline - imprtwanie ustawień bazwych Micrsft Narzędzie SCM pzwala na autmatyczne pbieranie ustawień bazwych ze strny Micrsft Dwnlad Center, ale pzwala również na wyknanie imprtu w spsób ręczny bezpśredni z plików. W celu wyknania imprtu krzystając z kreatra Imprt Baselines Wizard, należy wyknać czynnści:

17 Należy uruchmić kreatr pcję wybierać Imprt z praweg kna Actin klikając w SCM (.cab) lub psługując się skrótem klawiszwym (Ctrl+I). W kreatrze należy wybrać pcję Select package files a następnie kliknąć w pcję Add w celu wyświetlenia kna pzwalająceg na wskazanie wybraneg pliku przeznaczneg d imprtu.

18 Ddatkw mżna zaznaczyć pcję Create mdifiable cpies f each baseline t be imprted, która umżliwi jednczesne wyknanej kpii przeznacznej d mdyfikacji ustawień bazwych a następnie dknać imprtu ustawień bazwych d prgramu SCM. Imprt a Grup Plicy Backup imprtwanie pliku kpi zapaswej ustawień zasad grupy W celu wyknania imprtu pliku kpii zapaswej ustawień zasad grupy, należy wyknać czynnści: W prawym knie Actin, należy kliknąć w pcję GPO Backup (flder), następnie w knie Przeglądanie w pszukiwaniu flderu (Brwse fr flder) należy wybrać flder zawierający plik kpii zapaswej ustawień grupy i kliknąć OK.

19 W knie GPO Name należy wprwadzić nazwę dla kpii ustawień zasad grupy P pprawnym imprcie zstanie wyświetlny kmunikat Imprt GPO cmpleted successfully, należy kliknąć OK. Plik kpii ustawień zasad grupy dstępny będzie w biblitece ustawień bazwych Baselines Library w gałęzi Custm Baselines Dstsuj ustawienia bazwe knfigurajci d własnych ptrzeb - Custmize knwledge Prgram SCM pzwala na pracę z gtwymi ustawieniami bazwymi dstarcznymi przez Micrsft bez mżliwści dknywania żadnych zmian, ale przypuszczalnie pjawi się wymóg dstswania rekmendwanych ustawień dla wymgów stawianych własnym rganizacjm. Pracując w prgramie SCM nie ma mżliwści mdyfikacji ustawień bazwych Micrsft zawartych w SCM, ale dla

20 własnych celów mżna wyknać kpię daneg ustawienia bazweg wraz z mżliwścią edycji i mdyfikacji według własnych wytycznych. Sekcja Custmize knwledge pzwli nam na wyknanie dstswania ustawień bazwych d własnych celów. Find settings pcja t pzwli nam na szybkie przeszukanie kreślnych ustawień, infrmacje na ten temat pisan w rzdziale Evaluate Micrsft recmmendatins analiza ustawień dmyślnych, rekmendwanych raz własnych każdeg ustawienia. SCM dstarcza rekmendwane ustawienia bazwe knfiguracji dla pszczególnych prduktów, które są prezentwane w każdym ustawieniu bazwym knfiguracji (Baseline), wyświetlane są ne w knie zawierającym szczegółwe ustawienia. Każde z tych ustawień zawiera infrmacje dmyślnej knfiguracji, rekmendwanej przez Micrsft raz ustawienia własne wraz z kreśleniem pzimu ważnści daneg ustawienia. Custmize baselines dstswanie ustawień szczegółwych dla bazwych knfiguracji dla własnych ptrzeb Ustawienia szczegółwe dla bazwych ustawień knfiguracji uprządkwane są według grup zbliżnych d ustawień zasad grupy znane z narzędzia Edytr biektów zasad grupy, ale dla własnych ptrzeb mżna ddawać, przensić, kaswać ustawienia raz twrzyć własne grupy. Wszystkie te peracje dstępne są dla ustawień bazwych knfiguracji utwrznych w sekcji Custm Baselines umieszcznej w biblitece Baselines Library. Ddawanie szczegółwych ustawień W celu wyknania peracji ddawania szczegółwych ustawień dla własnych ustawień bazwych - Add a setting, należy wyknać czynnści: P wybraniu dpwiednieg własneg szablnu ustawień bazwych w sekcji Custm Baselines umieszcznej w biblitece Baselines Library W prawym knie Actin w bszarze Setting należy kliknąć pcję Add.

21 Dmyślnie kn znajduje się w szablnie ustawień bazwych, d któreg ddajemy nwe ustawienie, w przedstawinym przykładzie jest t Windws 7 SP1, prdukt kreślny jest w plu wybru Chse Surce. W następnej klejnści należy kreślić bszar dcelwy Chse Target w knie Add Settings, p rzwinięciu listy Setting Grup należy wybrać właściwą grupę, w której zstanie ddane ustawienie. Następnie za pmcą strzałek w razie kniecznści mżna rzwinąć grupy w celu identyfikacji właściweg ustawienia, które chcemy ddać. Klejn należy wskazać ustawienie, które chcemy ddać i je wybrać, na zakńczenie należy kliknąć pcję Add.

22 Przenszenie jedneg lub wielu szczegółwych ustawień W celu wyknania peracji przenszenia jedneg lub wielu szczegółwych ustawień dla własnych ustawień bazwych - Mve a setting, należy wyknać czynnści: P wybraniu dpwiednieg własneg szablnu ustawień bazwych w sekcji Custm Baselines umieszcznej w biblitece Baselines Library W prawym knie Actin w bszarze Setting należy kliknąć pcję Mve. Wyświetli się kn Mve Settings between Setting Grups.

23 Następnie należy wybrać p prawej strnie grupę dcelwą, d które ma zstać przeniesine jedn lub wiele ustawień i wybrać OK. SCM wykna perację przenszenia i wyświetli ustawienie w nwej grupie, tak jak na przykładzie pniżej. Usunięcia jedneg lub wielu szczegółwych ustawień W celu wyknania peracji usunięcia jedneg lub wielu szczegółwych ustawień dla własnych ustawień bazwych - Delete a setting, należy wyknać czynnści: P wybraniu dpwiednieg własneg szablnu ustawień bazwych w sekcji Custm Baselines umieszcznej w biblitece Baselines Library należy wybrać jedn lub wiele ustawień d usuniecia Następnie w prawym knie Actin w bszarze Setting należy kliknąć pcję Delete.

24 Ddanie grupy ustawień W celu wyknania peracji ddania grupy ustawień dla własnych ustawień bazwych Add a setting grup, należy wyknać czynnści: P wybraniu dpwiednieg własneg szablnu ustawień bazwych w sekcji Custm Baselines umieszcznej w biblitece Baselines Library, należy w prawym knie Actin w bszarze Setting Grup należy kliknąć pcję Add. Usuwanie grupy ustawień W celu wyknania peracji usunięcia grupy ustawień dla własnych ustawień bazwych Delete a setting grup, należy wyknać czynnści:

25 P wybraniu dpwiednieg własneg szablnu ustawień bazwych w sekcji Custm Baselines umieszcznej w biblitece Baselines Library, należy w prawym knie Actin w bszarze Setting Grup należy kliknąć pcję Delete w celu wyświetlenia na przedstawineg pniżej. Następnie p rzwinięciu listy grup należy wybrać grupę d usunięcia i zatwierdzić perację klikając w przycisk Delete. Cmpare with Micrsft recmmendatins prównanie ustawień bazwych z rekmendwanymi ustawieniami Micrsft Funkcjnalnść prównania ustawień bazwych pzwala na szybkie uzyskanie wyników prównania, które mgą zstać zapisane w arkuszu prgramu Micrsft Excel. Prównanie / płącznie dwóch ustawień bazwych knfiguracji w celu przejrzenia różnic pmiędzy ustawieniami bazwymi knfiguracji. W celu wyknania peracji prównania ustawień bazwych Delete a setting grup, należy wyknać czynnści: P wybraniu dpwiednieg szablnu ustawień bazwych d prównania należy w prawym knie Actin w bszarze Baseline należy kliknąć pcję Cmpare / Merge.

26 Raprt Cmpare Baselines Summary wyświetli wynik prównania Baseline A wybraneg, jak pierwszy, z Baseline B wybranym, jak drugim. Raprt będzie zawierał: Całkwitą liczbę prównanych unikalnych ustawień Całkwitą liczbę wspólnych ustawień Całkwitą liczbę ustawień występujących tylk w jednym z prównywalnych ustawień bazwych Usunięcie ustawień bazwych knfiguracji. W celu wyknania peracji usunięcia jedneg lub wielu ustawień bazwych, należy wyknać czynnści: P wybraniu dpwiednieg szablnu/ów ustawień bazwych należy w prawym knie Actin wybrać pcję Delete i ptwierdzić wyknanie peracji usunięcia.

27 Usunięcie ustawień bazwych knfiguracji. W celu wyknania peracji usunięcia jedneg lub wielu ustawień bazwych, należy wyknać czynnści: P wybraniu dpwiednieg szablnu/ów ustawień bazwych należy w prawym knie Actin wybrać pcję Delete i ptwierdzić wyknanie peracji usunięcia. W dalszej klejnści mżna dknać płączenia ustawień bazwych lub wyeksprtwać wynik d frmatu arkusza Micrsft Excel. (pcja wymaga zainstalwaneg prgramu Micrsft Excel) Duplikacja ustawień bazwych knfiguracji. W celu wyknania peracji duplikacji ustawień bazwych, należy wyknać czynnści:

28 P wybraniu dpwiednieg szablnu ustawień bazwych należy w prawym knie Actin wybrać pcję Duplicate i ptwierdzić lub wprwadzić nwą nazwę ustawień bazwych. Zablkwanie ustawień bazwych knfiguracji. W celu wyknania peracji zablkwanie zduplikwaneg szablnu ustawień bazwych, należy wyknać czynnści: P wybraniu dpwiednieg szablnu ustawień bazwych należy w prawym knie Actin wybrać pcję Lck i ptwierdzić perację.

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Prjektwanie Bezpieczeństwa Sieci Bartsz Matusiak Knfiguracja autryzacji Ćwiczenie 1 Zarządzanie grupami 1. Uruchm Server Manager. Rzwiń Rles -> Active Directry Dmain Services -> Active Directry Users and

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2 SPIS TREŚCI Redagwanie treści 1. Otwieranie panelu administracyjneg..... 2 2. Ddawanie i usuwanie zakładek w menu.. 3 3. Edycja zawartści zakładki.... 5 4. Wstawianie zdjęć.... 8 5. Wstawianie plików....

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dotyczący przedkładania danych

Podręcznik dotyczący przedkładania danych Pdręcznik dtyczący przedkładania danych Część 12 - Jak przygtwać i przedłżyć zgłszenie klasyfikacji i znakwania w prgramie IUCLID 2 Pdręcznik dtyczący przedkładania danych Wersja: 2.0 Wersja Zmiany 2.0

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4 Instrukcja instalacji Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4 Wprwadzenie Dkument ten jest instrukcją pdstawwej instalacji narzędzia Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4. P instalacji mżliwa jest także ddatkwa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE NR 2 DO PRACOWNII Z PRZEMIOTU INFORMATYKA 1

MATERIAŁY POMOCNICZE NR 2 DO PRACOWNII Z PRZEMIOTU INFORMATYKA 1 MATERIAŁY POMOCNICZE NR DO PRACOWNII Z PRZEMIOTU INFORMATYKA 1 Micrsft Visual Studi: zintegrwane śrdwisk prgramistyczne (IDE), umżliwia twrzenie samdzielnych aplikacji, aplikacji sieciwych, usług sieciwych

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione:

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione: Earth Explrer Earth Explrer jest wyszukiwarką stwrzną przez USGS (United States Gelgical Survey) przeznaczną d wyszukiwania i pbierania zdjęć satelitarnych, ltniczych raz różnych prduktów kartgraficznych.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Bożena Zwierzyńska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Bytomiu

Bożena Zwierzyńska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Bytomiu KOMPUTERYZACJA KARTOTEKI ZAGADNIENIOWEJ W SYSTEMIE LIBRA V. 3.07. BUDOWANIE BAZY DANYCH, TWORZENIE SŁOWNIKA HASEŁ WZORCOWYCH, JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH. Sptkanie wewnątrzbibliteczneg zepped PaTkPztaEceniweg

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic SYSTEM I FORMACJI PRZESTRZE EJ GEO-I FO V Państwwy Rejestr Granic Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2 Ultka Wersja 7.2 Spis treści 1 NOWOŚCI... 4 1.1 PRODUKTY ZBIORCZE KARTY SPINACZE... 4 1.2 JEDNOSTKI DOMYŚLNE... 7 1.3 RABAT TYPU STAŁA CENA... 9 1.4 WIELOSKLEPOWOŚĆ... 10 1.5 KOLEJNOŚĆ ATRYBUTÓW... 10

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej Prjekt raz wyknanie prtalu internetweg Urzędu Miasta Myszkwa (www.miastmyszkw.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strny becnej WYMAGANIA TECHNICZNE I. Przedmit zamówienia Przedmitem pstępwania jest Prjekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ergonomia 1: Polecenia UUW dostępne na paletach narzędzi...7 Ergonomia 2: Narzędzia Advance Steel dostępne na palecie narzędzi...

Spis treści. Ergonomia 1: Polecenia UUW dostępne na paletach narzędzi...7 Ergonomia 2: Narzędzia Advance Steel dostępne na palecie narzędzi... Spis treści ADVANCE STEEL 2012 CZĘŚĆ PAKIETU GRAITEC BIM... 5 GRAITEC ADVANCE MANAGER... 6 ULEPSZONA ERGONOMIA... 7 Ergnmia 1: Plecenia UUW dstępne na paletach narzędzi...7 Ergnmia 2: Narzędzia Advance

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Portal Wsparcia B&R dla Klientów i Partnerów B&R

Instrukcja uŝytkownika Portal Wsparcia B&R dla Klientów i Partnerów B&R Instrukcja uŝytkwnika Prtal Wsparcia B&R dla Klientów i Partnerów B&R B&R zastrzega sbie praw zmiany zawartści niniejszej dkumentacji bez pwiadmienia Infrmacje zawarte w niniejszej dkumentacji są aktualne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji Ingram Micr Marketplace: Dstswywanie zakresu subskrypcji na platfrmie Marketplace przez usuwanie i ddawanie licencji lub anulwanie całej subskrypcji Ingram Micr Inc. Zastrzeżne infrmacje firmy Ingram Micr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia Wiedza uczniów sprawdzana i ceniana jest pprzez: Sprawdziany praktyczne na stanwisku kmputerwym, na zakńczenie każdeg działu Sprawdziany zapwiadane są z tygdniwym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem przeprwadzne

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo