Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux"

Transkrypt

1 Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika

2 Cpyright Acrnis, Inc., Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc. Acrnis Cmpute with Cnfidence, Acrnis Startup Recvery Manager, Acrnis Active Restre i lg Acrnis są znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc. Linux jest zastrzeżnym znakiem twarwym Linusa Trvaldsa. Windws i MS DOS są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Micrsft Crpratin. Wszystkie inne wzmiankwane znaki twarwe i prawa autrskie stanwią własnść dpwiednich pdmitów. Zabrania się rzpwszechniania wszelkich wersji niniejszeg dkumentu zawierających isttne zmiany bez wyraźnej zgdy właściciela praw autrskich. Zabrania się kmercyjneg rzpwszechniania niniejszeg dkumentu lub jeg dzieł pchdnych w pstaci zwykłej (papierwej) publikacji książkwej bez wcześniejszeg uzyskania zgdy właściciela praw autrskich. DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W SWOJEJ AKTUALNEJ POSTACI I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH, Z ZASTRZEŻENIEM WYŁĄCZEŃ UZNANYCH ZA PRAWNIE NIEWAŻNE.

3 Spis treści 1. Wprwadzenie d prgramu Acrnis Backup & Recvery Omówienie prgramu Acrnis Backup & Recvery Wprwadzenie Używanie knsli zarządzania Quick Start Guide Acrnis Backup & Recvery 10 kmpnenty Agent dla systemu Linux Knsla zarządzania Obsługiwane systemy peracyjne Obsługiwane systemy plików Wymagania dtyczące sprzętu Pmc techniczna Opis prgramu Acrnis Backup & Recvery Pdstawwe pjęcia Pełne, przyrstwe i różnicwe kpie zapaswe Uprawnienia użytkwnika na zarządzanym kmputerze Właściciele i pświadczenia Schemat twrzenia kpii zapaswych GFS Schemat twrzenia kpii zapaswych Wieża Hani Reguły przechwywania Twrzenie kpii zapaswych wluminów LVM (Linux) Twrzenie kpii zapaswych macierzy RAID (Linux) Obsługa taśmy Tabela kmpatybilnści taśm Używanie jedneg napędu taśm Własne technlgie Acrnis Acrnis Secure Zne Acrnis Startup Recvery Manager Opcje Opcje knsli Strna pczątkwa Kmunikaty wyskakujące Alerty związane z czasem Liczba zadań Czcinki Opcje kmputera Śledzenie zdarzeń Dmyślne pcje twrzenia kpii zapaswej i dzyskiwania Dmyślne pcje twrzenia kpii zapaswej Dmyślne pcje dzyskiwania Skarbce Skarbce sbiste Praca z widkiem Skarbiec sbisty... 88

4 Czynnści dtyczące skarbców sbistych Typwe peracje Operacje na archiwach przechwywanych w skarbcu Operacje na kpiach zapaswych Usuwanie archiwów i kpii zapaswych Filtrwanie i srtwanie archiwów Twrzenie harmngramu Harmngram dzienny Harmngram tygdniwy Harmngram miesięczny Warunki Lkalizacja jest dstępna Mieści się w przedziale czasu Czas d utwrzenia statniej kpii zapaswej Zarządzanie bezpśrednie Administrwanie kmputerem zarządzanym Pulpit nawigacyjny Plany i zadania twrzenia kpii zapaswych Dziennik Twrzenie planu twrzenia kpii zapaswej Dlaczeg prgram wyświetla mnit hasł? Pświadczenia planu twrzenia kpii zapaswych Typ źródła Elementy uwzględniane w kpii zapaswej Pświadczenia dstępu d źródła Wykluczenia Archiwum Pświadczenia dstępu d lkalizacji archiwum Schematy twrzenia kpii zapaswych Sprawdzanie pprawnści archiwum Odzyskiwanie danych Pświadczenia zadania Wybór archiwum Typ danych Wybór zawartści Pświadczenia dstępu d lkalizacji Wybór miejsca dcelweg Pświadczenia dstępu d miejsca dcelweg Czas dzyskiwania Odzyskiwanie urządzeń MD (Linux) Rzwiązywanie prblemów z funkcjami rzruchwymi dysku Sprawdzanie pprawnści skarbców, archiwów i kpii zapaswych Pświadczenia zadania Wybór archiwum Wybór kpii zapaswej Wybór lkalizacji Pświadczenia dstępu dla źródła Czas sprawdzania pprawnści Mntwanie brazu Wybór archiwum Wybór kpii zapaswej

5 Pświadczenia dstępu Wybór wluminu Zarządzanie zamntwanymi brazami Strefa Acrnis Secure Zne Twrzenie strefy Acrnis Secure Zne Zarządzanie strefą Acrnis Secure Zne Nśnik startwy Generatr nśnika startweg Łączenie z kmputerem uruchamianym z nśnika Praca na nśniku startwym Lista pleceń i narzędzi dstępnych na nśniku startwym partym na systemie Linux Odzyskiwanie urządzeń MD i wluminów lgicznych Słwnik Indeks

6 1. Wprwadzenie d prgramu Acrnis Backup & Recvery Omówienie prgramu Acrnis Backup & Recvery 10 Krzystając z patentwanych technlgii firmy Acrnis d twrzenia brazów i dzyskiwania danych p awarii, prgram Acrnis Backup & Recvery 10 zastępuje Acrnis True Image Ech w rli rzwiązania najnwszej generacji służąceg d dzyskiwania danych p awarii. Prdukt Acrnis Backup & Recvery 10 Server dla systemu Linux psiada te same zalety, c rdzina prduktów Acrnis True Image Ech: twrzenie kpii zapaswej całeg dysku lub wluminu, w tym systemu peracyjneg, wszystkich aplikacji i danych; dzyskiwanie danych p awarii na dwlny sprzęt; twrzenie kpii zapaswej plików i flderów raz ich dzyskiwane. Prgram Acrnis Backup & Recvery 10 Server dla systemu Linux feruje nwe funkcje ułatwiające rganizacjm spełnienie celów w zakresie czasu dtwrzenia p awarii, zmniejszając zarówn wydatki na śrdki trwałe, jak i kszty bsługi prgramwania. Wykrzystanie istniejącej infrastruktury IT kmpatybilnść wstecz i łatwe uaktualnienie z prgramu Acrnis True Image Ech. Wysce zautmatyzwana chrna danych wszechstrnne planwanie chrny danych (twrzenie kpii zapaswych, przechwywanie i sprawdzanie pprawnści kpii zapaswych) w ramach zasad twrzenia kpii zapaswych; wbudwane schematy twrzenia kpii zapaswych Wieża Hani i Dziadek jciec syn z parametrami, które mżna dstswać; szerki wybór zdarzeń i warunków, na pdstawie których mżna uruchamiać twrzenie kpii zapaswej. Pnwnie zaprjektwany graficzny interfejs użytkwnika pulpit nawigacyjny d szybkieg pdejmwania decyzji peracyjnych; przegląd wszystkich sknfigurwanych i wyknywanych peracji i znaczanie dpwiednimi klrami peracji zakńcznych pwdzeniem i niepwdzeniem. Ddatkwe funkcje nśnika startweg Na nśniku startwym dstępne są narzędzia wiersza plecenia systemu Linux i narzędzia firmy Acrnis służące d twrzenia struktury wluminów lgicznych przed rzpczęciem dzyskiwania. Cpyright Acrnis, Inc.,

7 1.2. Wprwadzenie Zarządzanie bezpśrednie 1. Zainstaluj knslę zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle i agenta Acrnis Backup & Recvery 10 Agent. 2. Uruchm knslę. Windws Uruchm knslę, wybierając ją z menu Start. Linux Zalguj się jak rt lub jak zwykły użytkwnik, a następnie przełącz się na wymaganeg użytkwnika. Uruchm knslę za pmcą plecenia /usr/sbin/acrnis_cnsle 3. Przy użyciu knsli płącz się z kmputerem, na którym jest zainstalwany agent. Nawigacja z teg miejsca Aby uzyskać dalsze instrukcje, zbacz sekcję Pdstawwe pjęcia (p. 22). Aby zapznać się z elementami graficzneg interfejsu użytkwnika, zbacz sekcję Używanie knsli zarządzania (p. 9). Aby dwiedzieć się, jak umżliwić użytkwnikm innym niż rt uruchamiania knsli w systemie Linux, zbacz sekcję Uprawnienia płączeń lkalnych. Aby dwiedzieć się, jak umżliwić nawiązywanie płączenia zdalneg z kmputerem z systemem Linux, zbacz sekcję Uprawnienia płączeń zdalnych w systemie Linux. Zarządzanie scentralizwane Zalecane jest wypróbwanie najpierw pcji zarządzania pjedynczym kmputerem przy użyciu funkcji zarządzania bezpśrednieg, jak t pisan pwyżej. Aby uruchmić usługę zarządzania scentralizwaneg: 1. Zainstaluj serwer zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server. 2. Zainstaluj agentów Acrnis Backup & Recvery 10 na kmputerach, na których dane wymagają chrny. Pdczas instalwania agentów zarejestruj każdy kmputer na serwerze zarządzania. W tym celu wprwadź adres IP lub nazwę serwera raz pświadczenia administratra centralneg w jednym z kien kreatra instalacji. 3. Zainstaluj knslę zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle (p. 18) na kmputerze, z któreg będą wyknywane peracje. Zalecane jest krzystanie z knsli dla systemu Windws ( ile jest mżliwy wybór między dystrybucjami dla systemów Windws i Linux). Zainstaluj generatr nśnika startweg Acrnis Btable Media Builder. 4. Uruchm knslę. Utwórz nśnik startwy. 5. Przy użyciu knsli płącz się z serwerem zarządzania. Uprszczny spsób zarządzania scentralizwaneg Kpia zapaswa Cpyright Acrnis, Inc.,

8 Krzystając z pcji Utwórz kpię zapaswą, wybierz kmputer, któreg kpię zapaswą chcesz utwrzyć, a następnie utwórz plan twrzenia kpii zapaswych (p. 192) na tym kmputerze. Plany twrzenia kpii zapaswych mżna utwrzyć klejn na wielu kmputerach. Odzyskiwanie Krzystając z pcji Odzyskaj, wybierz kmputer, któreg dane chcesz dzyskać, i utwórz zadanie dzyskiwania na tym kmputerze. Zadania dzyskiwania mżna utwrzyć klejn na wielu kmputerach. Aby dzyskać zawartść całeg kmputera lub cały system peracyjny, któreg nie mżna uruchmić, należy użyć nśnika startweg (p. 191). Operacji wyknywanych przy użyciu nśnika startweg nie mżna kntrlwać na serwerze zarządzania, ale mżna dłączyć knslę d serwera i płączyć ją z kmputerem uruchminym przy użyciu nśnika. Zarządzanie planami i zadaniami Aby zarządzać planami i zadaniami istniejącymi na kmputerach zarejestrwanych, wybierz klejn Kmputery > Wszystkie kmputery w drzewie Nawigacja, a następnie wybierz każdy kmputer p klei. Na panelu Infrmacje zstaną wyświetlne infrmacje stanie raz szczegóły dtyczące planów i zadań istniejących na każdym kmputerze, na pdstawie których mżna uruchmić, zatrzymać, zmdyfikwać i usunąć plany raz zadania. Mżna również skrzystać z widku Zadania, w którym są wyświetlane wszystkie zadania istniejące na kmputerach zarejestrwanych. Zadania mżna filtrwać według kmputerów, planów twrzenia kpii zapaswych i innych parametrów. Szczegółwe infrmacje znajdują się w pmcy kntekstwej. Przeglądanie dziennika Aby przejrzeć dziennik scentralizwany zawierający dane zebrane z kmputerów zarejestrwanych, wybierz pzycję Dziennik w drzewie Nawigacja. Wpisy dziennika mżna filtrwać według kmputerów, planów twrzenia kpii zapaswych i innych parametrów. Szczegółwe infrmacje znajdują się w pmcy kntekstwej. Twrzenie skarbców centralnych P wybraniu pcji przechwywania wszystkich archiwów kpii zapaswych w jednej lub kilku lkalizacjach sieciwych należy utwrzyć w tych lkalizacjach skarbce centralne. P utwrzeniu skarbca mżna przeglądać jeg zawartść i zarządzać nią, wybierając klejn pzycje Skarbce > Centralne > Nazwa skarbca w drzewie Nawigacja. Skrót d skarbca zstanie wdrżny na wszystkich kmputerach zarejestrwanych. Skarbiec mżna wskazać jak miejsce dcelwe kpii zapaswych w dwlnym planie twrzenia kpii zapaswych utwrznym przez siebie lub przez użytkwników kmputerów zarejestrwanych. Zaawanswany spsób zarządzania scentralizwaneg Aby najlepiej wykrzystać funkcje zarządzania scentralizwaneg dstępne w prgramie Acrnis Backup & Recvery 10, należy wybrać następujące pcje: Krzystanie z deduplikacji 1. Zainstaluj węzeł magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde i ddaj g d serwera zarządzania. 2. Utwórz zarządzany skarbiec deduplikacji w węźle magazynwania. 8 Cpyright Acrnis, Inc.,

9 3. Zainstaluj ddatek deduplikacji firmy Acrnis d agenta na wszystkich kmputerach, których kpie zapaswe będą twrzne w skarbcu deduplikacji. 4. Upewnij się, że utwrzne plany twrzenia kpii zapaswych krzystają ze skarbca zarządzaneg jak miejsca dcelweg dla archiwów kpii zapaswych. Twrzenie zasad zamiast planów twrzenia kpii zapaswych Sknfiguruj scentralizwane zasady twrzenia kpii zapaswych i zastsuj je w grupie Wszystkie kmputery. W ten spsób plany twrzenia kpii zapaswych zstaną wdrżne na wszystkich kmputerach przez wyknanie jednej czynnści. Wybierz klejn Czynnści > Utwórz zasady twrzenia kpii zapaswych w górnym menu, a następnie skrzystaj z pmcy kntekstwej. Grupwanie kmputerów zarejestrwanych na serwerze zarządzania Na pdstawie dpwiednich parametrów płącz kmputery zarejestrwane w grupy, utwórz kilka zasad i zastsuj każdą z nich d właściwej grupy kmputerów. Aby uzyskać więcej infrmacji, zbacz sekcję Grupwanie zarejestrwanych kmputerów. Obszerny przykład zaawanswaneg zarządzania scentralizwaneg przedstawin w sekcji Knfigurwanie scentralizwanej chrny danych w sieci hetergenicznej Używanie knsli zarządzania P płączeniu knsli z kmputerem zarządzanym (p. 189) lub serwerem zarządzania (p. 194) w jej bszarze rbczym (w menu, bszarze głównym z ekranem Witamy, panelu Nawigacja, panelu Czynnści i narzędzia) pjawią się dpwiednie elementy umżliwiające wyknanie peracji przy użyciu agenta lub peracji przy użyciu serwera. Cpyright Acrnis, Inc.,

10 Knsla zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle ekran Witamy Główne elementy bszaru rbczeg knsli Nazwa Opis Panel Nawigacja Panel Czynnści i narzędzia Obszar główny Pasek menu Zawiera drzew nawigacji i pasek skrótów raz umżliwia nawigację d innych widków (zbacz sekcję Panel nawigacji (p. 10)). Zawiera paski z zestawem czynnści, które mżna wyknać, i narzędzi (zbacz sekcję Panel Czynnści i narzędzia (p. 12)). Główne miejsce pracy, w którym twrzy się i mdyfikuje plany, zasady i zadania twrzenia kpii zapaswych raz zarządza nimi, a także wyknuje inne peracje. Zawiera różne widki i strny czynnści (p. 14) w zależnści d elementów wybranych w menu, drzewie nawigacji lub panelu Czynnści i narzędzia. Pjawia się u góry kna prgramu i umżliwia wyknywanie wszystkich peracji, które są dstępne na bu panelach. Elementy menu zmieniają się dynamicznie. D kmfrtwej pracy z knslą zarządzania jest wymagana rzdzielczść ekranu 1024 x 768 lub wyższa Panel Nawigacja Na panelu nawigacji znajduje się drzew nawigacji i pasek skrótów. Drzew nawigacji Drzew nawigacji umżliwia przechdzenie między widkami prgramu. Dstępne widki zależą d teg, czy knsla jest płączna z kmputerem zarządzanym czy serwerem zarządzania. Widki dtyczące kmputera zarządzaneg P płączeniu knsli z kmputerem zarządzanym w drzewie nawigacji będą dstępne następujące widki. [Nazwa kmputera]. Krzeń drzewa zwany również widkiem pwitalnym. Jest w nim wyświetlana nazwa kmputera, z którym jest aktualnie płączna knsla. Widk ten umżliwia uzyskanie szybkieg dstępu d głównych peracji dstępnych na kmputerze zarządzanym. Pulpit nawigacyjny. Ten widk służy d szybkiej ceny, czy dane na kmputerze zarządzanym są skutecznie chrnine. Plany i zadania twrzenia kpii zapaswych. Ten widk służy d zarządzania planami i zadaniami twrzenia kpii zapaswych na kmputerze zarządzanym: uruchamiania, edycji, zatrzymywania i usuwania planów raz zadań, wyświetlania ich stanu i statusu raz mnitrwania planów. Skarbce. Ten widk służy d zarządzania skarbcami sbistymi i przechwywanymi w nich archiwami, ddawania nwych skarbców, zmiany nazwy i usuwania istniejących, sprawdzania pprawnści skarbców, przeglądania zawartści kpii zapaswej, mntwania kpii zapaswych jak urządzeń wirtualnych itd. Dziennik. Ten widk służy d analizwania infrmacji na temat peracji wyknywanych przez prgram na kmputerze zarządzanym. 10 Cpyright Acrnis, Inc.,

11 Zarządzanie dyskami. Ten widk służy d wyknywania peracji na dyskach twardych kmputera. Widki dtyczące serwera zarządzania P płączeniu knsli z serwerem zarządzania w drzewie nawigacji będą dstępne następujące widki. [Nazwa serwera zarządzania]. Krzeń drzewa zwany również widkiem pwitalnym. Jest w nim wyświetlana nazwa serwera zarządzania, z którym jest aktualnie płączna knsla. Widk ten umżliwia uzyskanie szybkieg dstępu d głównych peracji dstępnych na serwerze zarządzania. Pulpit nawigacyjny. Ten widk służy d szybkiej ceny, czy dane na kmputerach zarejestrwanych na serwerze zarządzania są skutecznie chrnine. Zasady twrzenia kpii zapaswych. Ten widk służy d zarządzania zasadami twrzenia kpii zapaswych istniejącymi na serwerze zarządzania. Kmputery fizyczne. Ten widk służy d zarządzania kmputerami zarejestrwanymi na serwerze zarządzania. Maszyny wirtualne. Ten widk służy d zarządzania maszynami wirtualnymi z zarejestrwanych kmputerów fizycznych raz z kmputerów zarejestrwanych z agentem dla maszyn ESX/ESXi. Skarbce. Ten widk służy d zarządzania skarbcami centralnymi i przechwanymi w nim archiwami: twrzenia nwych skarbców zarządzanych i niezarządzanych, zmiany nazwy raz usuwania istniejących skarbców. Węzły magazynwania. Ten widk służy d zarządzania węzłami magazynwania. Węzeł magazynwania należy ddać, aby móc twrzyć skarbce centralne zarządzane przez węzeł. Zadania. Ten widk służy d zarządzania zadaniami, uruchamiania, edycji, zatrzymywania i usuwania zadań, mnitrwania ich stanów raz przeglądania ich histrii. Dziennik. Ten widk służy d przeglądania histrii peracji zarządzania scentralizwaneg, takich jak twrzenie grupy jednstek zarządzanych, stswanie zasad, zarządzanie skarbcem centralnym, jak również histrii peracji zarejestrwanych w lkalnych dziennikach kmputerów zarejestrwanych i węzłach magazynwania. Pasek skrótów Pasek skrótów znajduje się pd drzewem nawigacji. Umżliwia szybkie i wygdne nawiązywanie płączeń na żądanie z kmputerami przez ddanie skrótów d nich. Aby ddać skrót d kmputera 1. Pdłącz knslę d kmputera zarządzaneg. 2. W drzewie nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kmputera (główny element drzewa nawigacji), a następnie wybierz plecenie Utwórz skrót. Jeśli knsla i agent są zainstalwane na tym samym kmputerze, skrót d teg kmputera zstanie ddany d paska skrótów autmatycznie jak Kmputer lkalny [nazwa kmputera]. Jeśli knsla była już wcześniej płączna z serwerem zarządzania Acrnis Management Server, skrót zstanie ddany autmatycznie jak AMS [nazwa kmputera]. Cpyright Acrnis, Inc.,

12 Panel Czynnści i narzędzia Panel Czynnści i narzędzia umżliwia łatwą i efektywną pracę z prgramem Acrnis Backup & Recvery 10. Paski na panelu zapewniają szybki dstęp d peracji i narzędzi prgramu. Wszystkie elementy paska Czynnści i narzędzia są zduplikwane w menu prgramu. Paski Czynnści: [nazwa elementu] Zawiera zestaw czynnści, które mżna wyknać na elementach wybranych w dwlnych widkach nawigacji. Kliknięcie czynnści pwduje wyświetlenie dpwiedniej strny czynnści (p. 15). Elementy z innych widków nawigacji mają własne zestawy czynnści. Nazwa paska zmienia się w zależnści d wybraneg elementu. Na przykład p wybraniu planu twrzenia kpii zapaswych nazwie Kpia zapaswa systemu w widku Plany i zadania twrzenia kpii zapaswych nazwa paska czynnści zmieni się na Czynnści: Kpia zapaswa systemu i dstępny będzie zestaw czynnści typwych dla planów twrzenia kpii zapaswych. Dstęp d wszystkich czynnści mżna również uzyskać przy użyciu dpwiednich elementów menu. Element menu pjawi się na pasku menu p wybraniu elementu w dwlnym widku nawigacji. Przykłady paska Czynnści: [nazwa elementu] Czynnści Zawiera listę typwych peracji, które mżna wyknać na kmputerze zarządzanym lub serwerze zarządzania. Jest identyczny dla wszystkich widków. Kliknięcie peracji spwduje wyświetlenie dpwiedniej strny czynnści (zbacz sekcję Strny czynnści (p. 15)). Dstęp d wszystkich czynnści mżna również uzyskać w menu Czynnści. 12 Cpyright Acrnis, Inc.,

13 Pasek Czynnści na kmputerze zarządzanym i serwerze zarządzania Narzędzia Zawiera listę narzędzi Acrnis. Identyczny we wszystkich widkach prgramu. Dstęp d wszystkich narzędzi mżna także uzyskać za pmcą menu Narzędzia. Pasek Narzędzia Pmc Zawiera listę tematów pmcy. Różne widki i strny czynnści prduktu Acrnis Backup & Recvery 10 mają własne listy tematów pmcy Operacje na panelach Rzwijanie/minimalizwanie paneli Dmyślnie panel Nawigacja jest rzwinięty, a panel Czynnści i narzędzia zminimalizwany. Być mże trzeba będzie zminimalizwać panel w celu zwlnienia miejsca w bszarze rbczym. W tym celu należy kliknąć pagn ( dla panelu Nawigacja lub dla panelu Czynnści i narzędzia). Panel zstanie zminimalizwany, a pagn zmieni swój kierunek. Kliknij g pnwnie, aby rzwinąć panel. Zmiana rzmiaru paneli 1. Wskaż bramwanie panelu. 2. P zmianie wskaźnika na strzałkę dwukierunkwą przeciągnij wskaźnik, aby przenieść bramwanie. Cpyright Acrnis, Inc.,

14 Knsla zarządzania pamięta ustawienie bramwania paneli. P pnwnym uruchmieniu knsli zarządzania bramwanie paneli zstanie wyświetlne na tej samej pzycji, w której zstał ustawine pprzedni Obszar główny, widki i strny czynnści Obszar główny t pdstawwe miejsce pracy z knslą. W tym miejscu mżna twrzyć i mdyfikwać plany, zasady, zadania twrzenia kpii zapaswych i zarządzać nimi, a także wyknywać inne peracje. W bszarze głównym są wyświetlane różne widki i strny czynnści, w zależnści d elementów wybranych w menu, drzewie Nawigacja lub panelu Czynnści i narzędzia. Widki Widk pjawiający się w bszarze głównym p kliknięciu dwlneg elementu w drzewie Nawigacja na panelu nawigacji (p. 10). Widk Zadania 14 Cpyright Acrnis, Inc.,

15 Typwy spsób pracy z widkami Zwykle każdy widk zawiera tabelę elementów, pasek narzędzi tabeli z przyciskami raz panel Infrmacje. Aby wyszukać wybrany element w tabeli, należy użyć funkcji filtrwania i srtwania. Wybierz żądany element w tabeli. Na panelu Infrmacje (dmyślnie zwiniętym) wyświetl szczegóły dtyczące elementu. Wyknaj czynnści na wybranym elemencie. Istnieje kilka spsbów wyknywania tej samej czynnści na wybranych elementach: kliknięcie przycisków na pasku narzędzi tabeli; kliknięcie elementów na pasku Czynnści: [nazwa elementu] (na panelu Czynnści i narzędzia); wybór elementów w menu Czynnści; kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy i wybór peracji w menu kntekstwym. Strny czynnści Strna czynnści pjawi się w bszarze głównym p kliknięciu dwlneg elementu czynnści w menu Czynnści lub na pasku Czynnści w panelu Czynnści i narzędzia. Zawiera listę krków, które należy wyknać, aby utwrzyć i uruchmić dwlne zadanie, plan twrzenia kpii zapaswych lub zasady twrzenia kpii zapaswych. Strna czynnści Utwórz plan twrzenia kpii zapaswych Cpyright Acrnis, Inc.,

16 Krzystanie z frmantów i kreślanie ustawień Strna czynnści ma dwa widki: pdstawwy i zaawanswany. W widku pdstawwym ukryte są pla, takie jak pświadczenia, kmentarze itd. P włączeniu widku zaawanswaneg zstaną wyświetlne wszystkie dstępne pla. Między widkami mżna przełączać się, zaznaczając ple wybru Widk zaawanswany u góry strny czynnści. Większść ustawień mżna sknfigurwać, klikając dpwiednie łącze Zmień p prawej strnie. Inne ustawienia należy wybrać na liście rzwijanej lub wpisać ich wartści w plach na strnie. Strna czynnści Frmanty Prgram Acrnis Backup & Recvery 10 zapamiętuje zmiany wprwadzne na strnach czynnści. Na przykład p rzpczęciu twrzenia planu twrzenia kpii zapaswych, a następnie nieukńczeniu g i przełączeniu się z dwlneg pwdu na inny widk, mżna kliknąć przycisk nawigacji Wstecz w menu. Ewentualnie, p wyknaniu kilku krków, mżna kliknąć strzałkę w dół i wybrać na liście strnę, na której rzpczęł się twrzenie planu. Dzięki temu mżna wyknać pzstałe krki i ukńczyć twrzenie planu twrzenia kpii zapaswych. Pasek przycisków nawigacji kntynuwanie peracji 1.3. Quick Start Guide Acrnis Backup & Recvery 10 kmpnenty W niniejszej sekcji znajduje się lista kmpnentów prgramu Acrnis Backup & Recvery 10 z krótkim pisem ich funkcji. 16 Cpyright Acrnis, Inc.,

17 Kmpnenty dla kmputera zarządzaneg (agenty) Są t aplikacje służące d twrzenia kpii zapaswych, dzyskiwania danych i innych peracji na kmputerach zarządzanych przy użyciu prgramu Acrnis Backup & Recvery 10. Dla wszystkich agentów wyknujących peracje na kmputerach zarządzanych są wymagane licencje. Agenty mają wiele funkcji lub ddatków ferujących ddatkwe funkcje, dlateg mgą być wymagane klejne licencje. Knsla i narzędzia Knsla ma graficzny interfejs użytkwnika i umżliwia płączenie zdalne z agentami raz innymi kmpnentami prgramu Acrnis Backup & Recvery 10. Za pmcą generatrów nśników startwych mżna utwrzyć nśnik startwy, aby móc krzystać z agentów i innych narzędzi ratunkwych w śrdwisku ratunkwym. Dstępnść ddatków w pstaci agentów w śrdwisku ratunkwym zależy d teg, czy ddatek jest zainstalwany na kmputerze z generatrem nśników Agent dla systemu Linux Agent ten umżliwia chrnę danych na pzimie dysków i na pzimie plików w systemie Linux. Kpia zapaswa dysku Ochrna danych na pzimie dysków plega na twrzeniu kpii zapaswej całeg systemu plików dysku lub wluminu wraz ze wszystkimi infrmacjami ptrzebnymi d uruchmienia systemu peracyjneg alb wszystkich sektrów dysku przy użyciu metdy sektr p sektrze (tryb danych nieprzetwrznych). Kpia zapaswa dysku lub wluminu w pstaci spakwanej t kpia zapaswa dysku (wluminu) lub braz dysku (wluminu). Z takiej kpii zapaswej mżna dzyskać całe dyski lub wluminy, jak również pszczególne pliki lub fldery. Kpia zapaswa plików Ochrna danych na pzimie plików plega na twrzeniu kpii zapaswej plików i katalgów znajdujących się na kmputerze, na którym jest zainstalwany agent, lub w udziale sieciwym udstępninym przy użyciu prtkłu smb lub nfs. Pliki mżna dzyskać d ich ryginalnej lkalizacji lub d inneg miejsca. Odzyskać mżna wszystkie pliki i katalgi znajdujące się w kpii zapaswej alb tylk wybrane z nich Kmpnenty startwe i generatr nśnika Kmpnenty startwe agenta umżliwiają wyknywanie peracji związanych z pnwnym uruchmieniem systemu, takich jak dzyskiwanie wluminu zawierająceg aktualnie działający system peracyjny. P ukńczeniu peracji na kmputerze zstanie pnwnie uruchminy system peracyjny. Kmpnenty startwe bazują na jądrze systemu Linux. Mżna nie instalwać kmpnentów startwych, a peracje wymagające pnwneg uruchmienia wyknywać przy użyciu nśnika startweg. Generatr nśnika startweg Acrnis Btable Media Builder t dedykwane narzędzie d twrzenia nśnika startweg (p. 191) zawierająceg kmpnenty startwe. Generatr nśnika startweg, który jest dstarczany wraz z agentem dla systemu Linux, twrzy nśnik startwy reprezentujący wluminy i sieć w stylu systemu Linux (hda1, sdb2, smb://serwer/udział). Cpyright Acrnis, Inc.,

18 Knsla zarządzania Knsla zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle t narzędzie administracyjne umżliwiające zdalny lub lkalny dstęp d agentów Acrnis Backup & Recvery 10, a w wersjach prduktu z funkcją zarządzania scentralizwaneg d serwera zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server. Knsla jest dystrybuwana w dwóch wersjach: dla systemu Windws i systemu Linux. Mim że bie wersje umżliwiają łączenie się z dwlnym agentem Acrnis Backup & Recvery 10 i serwerem zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server, zalecane jest krzystanie z knsli dla systemu Windws ( ile wybór jest mżliwy). Knsla instalwana w systemie Linux ma graniczną funkcjnalnść: zdalna instalacja kmpnentów Acrnis Backup & Recvery 10 jest niedstępna; funkcje związane z usługą Active Directry, takie jak przeglądanie usługi AD, są niedstępne Obsługiwane systemy peracyjne Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle, Acrnis Backup & Recvery 10 Agent fr Linux System Linux z jądrem lub nwszym (włącznie z jądrami 2.6.x) i bibliteką glibc Różne dystrybucje systemu Linux (dkładna lista znajduje się na strnie man dla narzędzia trueimagecmd), wśród których bsługiwane są przede wszystkim następujące dystrybucje systemu Linux: SuSE 9.3, SuSE 10.0, SLES 9.0, RedHat 9.0, Fedra Cre 4, Fedra Cre 5, Enterprise Server 3.0, Mandrake 10.x, Slackware 10, Debian (Sarge), ASPLinux 10, Gent, Ubuntu 4.10 Obsługiwane są także wersje x64 pwyższych dystrybucji systemu Linux raz innych dystrybucji teg systemu. Agent dla systemu Linux jest 32 bitwym plikiem wyknywalnym. W celu uwierzytelniania agent wykrzystuje bibliteki systemwe, których 32 bitwe wersje nie zawsze są instalwane dmyślnie w 64 bitwych dystrybucjach. Pdczas krzystania z agenta w 64 bitwej dystrybucji partej na systemie RedHat, takiej jak RHEL, CentOS, Fedra lub Scientific Linux, należy upewnić się, że w systemie są zainstalwane następujące pakiety 32 bitwe: pam.i386 libselinux.i386 libsepl.i386 Pakiety te pwinny być dstępne w repzytrium dystrybucji systemu Linux. Płączenie zdalne z agentem jest niemżliwe Obsługiwane systemy plików Prgram Acrnis Backup & Recvery 10 umżliwia twrzenie kpii zapaswych i dzyskiwanie następujących systemów plików pd następującymi graniczeniami: FAT16/32 NTFS Ext2/Ext3 18 Cpyright Acrnis, Inc.,

19 ReiserFS3 nie mżna dzyskać kreślnych plików z kpii zapaswych dysków znajdujących się węźle magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde. ReiserFS4 dzyskiwanie wluminu bez mżliwści zmiany jeg rzmiaru. Nie mżna dzyskać kreślnych plików z kpii zapaswych dysków znajdujących się w węźle magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde. XFS dzyskiwanie wluminu bez mżliwści zmiany jeg rzmiaru. Nie mżna dzyskać kreślnych plików z kpii zapaswych dysków znajdujących się w węźle magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde. JFS nie mżna dzyskać kreślnych plików z kpii zapaswych dysków znajdujących się węźle magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde. Plik wymiany (SWAP) systemu Linux. Prgram Acrnis Backup & Recvery 10 umżliwia twrzenie kpii zapaswych uszkdznych lub niebsługiwanych systemów plików i dzyskiwanie ich metdą sektr p sektrze Wymagania dtyczące sprzętu W tej sekcji zstały przedstawine minimalne i zalecane wymagania dtyczące sprzętu niezbędne d zainstalwania i uruchmienia kmpnentów prgramu Acrnis Backup & Recvery 10. Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle Element Wymagania minimalne Zalecane Prcesr Nwczesny prcesr szybkści 800 MHz lub większej Platfrmy Itanium nie są bsługiwane Prcesr szybkści 1 GHz, 32 bitwy (x86) lub 64 bitwy (x64) Pamięć systemwa 128 MB 512 MB lub więcej Rzdzielczść ekranu 800*600 pikseli 1024*768 pikseli lub wyższa Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania Inne urządzenia 50 MB Mysz Agent Acrnis Backup & Recvery 10 dla systemu Windws Element Wymagania minimalne Zalecane Karta sieciwa lub wirtualna karta sieciwa Napęd CD RW, DVD RW d twrzenia nśników startwych Pamięć systemwa 256 MB 512 MB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania 100 MB Cpyright Acrnis, Inc.,

20 Acrnis Backup & Recvery 10 Agent fr Linux Element Wymagania minimalne Zalecane Pamięć systemwa 256 MB 512 MB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania 100 MB Serwer Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server Element Wymagania minimalne Zalecane Pamięć systemwa 512 MB 1 GB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania Miejsce wymagane na serwer peracyjny SQL i serwer raprtwania SQL 25 MB 200 MB Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde Element Wymagania minimalne Zalecane Pamięć systemwa 512 MB 1,5 GB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania Miejsce wymagane na bazę danych taśm Acrnis License Server 40 MB Okł 1 MB na 10 archiwów Element Wymagania minimalne Zalecane Pamięć systemwa 128 MB 256 MB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania 25 MB 1.7. Pmc techniczna W ramach płaty rcznej za pmc techniczną użytkwnik trzymuje praw d następujących usług: ile dstępne są usługi elektrniczne, użytkwnik mże uzyskać bez ddatkwej płaty dstęp elektrniczny d usług Pmcy technicznej w zakresie prgramwania. Firma Acrnis dłży starań, aby zapewnić całdbwą dstępnść tych usług przez 7 dni w tygdniu. D wspmnianych usług elektrnicznych mgą się zaliczać między innymi: fra użytkwnika, infrmacje dtyczące kreślneg prgramwania, wskazówki i prady, pbieranie pprawek z Internetu, knserwacja prgramwania i pbieranie kdu demnstracyjneg z serwera FTP w sieci WAN raz dstęp d bazy danych z rzwiązaniami prblemów za pśrednictwem systemu pmcy technicznej dla klientów firmy Acrnis. 20 Cpyright Acrnis, Inc.,

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10

Acronis Backup & Recovery 10 Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Podręcznik instalacji Spis treści 1. Instalacja produktu Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1. Quick Start Guide Acronis Backup & Recovery 10 komponenty...

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Rmualda Traugutta w Kszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA Autr: Pitr Simiński KL II LB Kszalin 2006 C t jest grafika wektrwa? Spsób pisu brazu party na frmułach matematycznych. W

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo