Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena"

Transkrypt

1 Twrzenie kwerend C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W prgramie Micrsft Access istnieje kilka typów kwerend. 1) Kwerendy wybierające Kwerenda wybierająca jest najczęściej używanym rdzajem kwerendy. Służy d trzymywania danych z tabeli lub tabel i wyświetla wyniki w arkuszu danych, w którym mżna je następnie aktualizwać (z pewnymi graniczeniami). Kwerendy wybierające mgą być również używane d grupwania rekrdów i bliczania sum, zliczeń, wyliczania średnich i przeprwadzania innych bliczeń. Ćwiczenie 1. Utwórz kwerendę wybierającą, która wyświetli ceny wszystkich studentów z pniższym schematem (nazwij ją Oceny studentów). Rzwiązanie: Nazwisk Imię Nr indeksu Ocena Ćwiczenie 2. Utwórz kwerendę wybierającą, która wyświetli ceny z przedmitu infrmatyka zgdnie z pniższym schematem (nazwij ją Oceny z infrmatyki). Prszę zwrócić uwagę na statnią ple Przedmit z tabeli Oceny. Odznaczenie pla Pkaż pwduje, że przedmit nie będzie wyświetlany w kwerendzie, natmiast Kryterium infrmatyka pwduje, że będą wyświetlane ceny tylk z infrmatyki. Ćwiczenie 3. Utwórz kwerendę wybierającą, która wyświetli wszystkich studentów (bez pwtórzeń), którzy mają ceny 5.0 chciaż z jedneg przedmitu. Kwerendę prszę nazwać Studenci z 5. Nazwisk Imię Rzwiązanie. Musimy tutaj ukryć ple Ocena z właściwścią Wartści unikatwe na TAK. Pniższe kn dialgwe pkażemy wybierając z menu pdręczneg.

2 Ćwiczenie 4. Utwórz kwerendę wyświetlającą studentów i przedmity z których studenci psiadają ceny negatywne. Ocen w kwerendzie nie wyświetlaj. 2) Kwerendy parametryczne Wyknanie kwerendy parametrycznej pwduje wyświetlenie kna dialgweg, w którym należy pdać infrmacje, takie jak kryteria pbierania rekrdów czy wartści, które mają być wstawine w plach. Kwerendę mżna tak zaprjektwać, aby użytkwnik był pytany kilka różnych infrmacji, na przykład dwie daty. Następnie w prgramie Access zstaną wyszukane wszystkie te rekrdy, których daty zawierają się między dwma pdanymi datami. Kwerendy parametryczne są również przydatne d twrzenia frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. Na przykład: na pdstawie kwerendy parametrycznej mżna utwrzyć miesięczny wykaz pensji. Przy drukwaniu raprtu wyświetlane jest kn dialgwe, w którym użytkwnik jest prszny pdanie miesiąca, któreg raprt ma dtyczyć. P pdaniu miesiąca prgram Access wydrukuje dpwiedni raprt. Ćwiczenie 5. Utwórz kwerendę parametryczną, która zapyta nazwę przedmitu, a p wpisaniu nazwy wyświetli ceny z teg przedmitu zgdnie z pniższym schematem (nazwij ją Oceny z wybraneg przedmitu). Nazwisk Imię Nr indeksu Przedmit Ocena Rzwiązanie. Aby utwrzyć kwerendę parametryczną należy w kwerendzie wybierającej wywłać kn dialgwe z pytaniem rbimy t nawiasem [] który umieszczamy w wierszu KRYTERIA bądź LUB kwerendy. W nawiasie tym mżemy wpisać treść kmunikatu, który będzie wyświetlny w knie Mżna również wyszukiwać wpisując część wyrażenia, ale wtedy należy skrzystać z peratra LIKE. Za pmcą peratra LIKE mżna dnajdwać w plach wartści dpwiadające pdanemu wzrcwi. We wzrcu mżna kreślić pełną wartść lub też mżna użyć symble wielznaczne, które pzwlą dnaleźć zakres wartści. W wyrażeniu peratra LIKE mżna użyć w celu prównania wartści pla z wyrażeniem tekstwym. Jeśli na przykład w kwerendzie zstanie wpisane wyrażenie Like C*, będą zwracane wszystkie wartści pól rzpczynające się d litery C. W zapytanie parametryczne użytkwnik mże być mnitwany kreślenie wzrca, który ma być pszukiwany. np.: LIKE [Wpisz nazwę przedmitu] & * wprwadzne w plu Przedmit umżliwi wyszukiwać przedmity pdając fragment ich nazwy. W tabeli pniżej pkazan, w jaki spsób mżna użyć peratra Like d sprawdzania różnych wyrażeń pd kątem zgdnści z wzrcem. Rdzaj zgdnści Wzrzec Zgdnść (zwraca True) Brak zgdnści (zwraca False) Wiele znaków a*a aa, aba, abbba abc Znak specjalny a[*]a a*a aaa Jeden znak a?a aaa, a3a, aba abbba Jedna cyfra a#a a0a, a1a, a2a aaa, a10a Zakres znaków [a-z] f, p, j 2, & Pza zakresem [!a-z] 9, &, % b, a

3 Ćwiczenie 6. Utwórz kwerendę parametryczną, która wyświetli kn dialgwe z pytaniem cenę a następnie pkaże w tabeli studentów i przedmity z których student psiada wpisaną cenę zgdnie z pniższym schematem (nazwij ją Pytanie ceny). Ćwiczenie 7. Utwórz kwerendę układzie jak w pprzednim ćwiczeniu, która wyświetli dwa kna dialgwe w których pdamy dwie ceny (cenaa i cenab) a następnie wyświetli ceny z przedziału (cenaa d cenab) (nazwij ją Przedział cen) ) Kwerendy krzyżwe Kwerendy krzyżwe stswane są w celu bliczenia i zmiany struktury danych, c ułatwia analizwanie tych danych. Kwerendy krzyżwe bliczają sumę, średnią, zliczają dane lub przeprwadzają inny rdzaj pdsumwania dla danych zgrupwanych według dwóch typów infrmacji jeden wzdłuż lewej, a drugi wzdłuż górnej krawędzi arkusza danych. Ćwiczenie 8. Utwórz kwerendę krzyżwą, która pliczy ile jest pszczególnych cen z wszystkich przedmitów. Kwerendę nazwij Ilść cen. Rzwiązanie:

4 - 4-4) Kwerendy funkcjnalne Kwerenda funkcjnalna pzwala na wprwadzenie zmian w wielu rekrdach lub przeniesienie wielu rekrdów przy użyciu pjedynczej peracji. Istnieją cztery rdzaje kwerend funkcjnalnych: Kwerendy aktualizujące Kwerendy aktualizujące są używane w sytuacji, gdy trzeba ddać, zmienić lub usunąć dane jedneg lub wielu rekrdów. Kwerendy aktualizujące mżna traktwać jak bardziej zaawanswaną frmę kna dialgweg Znajdwanie i zamienianie. W takich kwerendach należy wprwadzić kryterium wybru i kryterium aktualizacji. W przypadku kwerend aktualizujących mżna stswać wiele kryteriów, aktualizwać wiele rekrdów w jednej peracji i zmieniać rekrdy jedncześnie w więcej niż jednej tabeli. Nie mżna uruchamiać kwerendy aktualizującej na kilku typach pól tabeli: Pla, które są wynikiem bliczeń. Wartści w plach bliczeniwych nie są trwale zapisywane w tabelach. Pla, których źródłami rekrdów są kwerendy sumujące lub kwerendy krzyżwe. Pla Autnumerwanie. Pla w kwerendach składających. Pla w kwerendach wartści unikatwych i w kwerendach rekrdów unikatwych kwerendach zwracających wartści lub rekrdy, które nie są zduplikwane. Ta reguła jest stswana pdczas używania kwerendy aktualizującej raz przy próbie ręcznej aktualizacji danych przez wprwadzenie wartści w frmularzu lub arkuszu danych. Klucze pdstawwe, które uczestniczą w relacjach tabeli, chyba że relacje zstały ustawine tak, aby kaskadw aktualizwać ple klucza i dwlne pla pkrewne. W przypadku aktualizacji kaskadwych prgram Access autmatycznie aktualizuje wszystkie wartści klucza bceg w tabeli pdrzędnej, gdy wartść klucza pdstawweg w tabeli nadrzędnej ulega zmianie. Ćwiczenie 9. Utwórz kwerendę aktualizującą, która w tabeli Studenci zmieni w każdym rekrdzie studenta z Krakwa kd pcztwy na Kwerendę nazwij Zmiana kdu. Rzwiązanie: Twrzymy kwerendę, wybieramy zakładkę Prjektwanie-> Aktualizuj. Z tabeli Studenci wstawiamy d kwerendy pla Miast i Kd, wypełniamy pla Aktualizacja d : raz Kryteria:. Aby uruchmić kwerendę klikamy przycisk. UWAGA! Przed uruchmieniem kwerendy aktualizującej należy wyknać kpię zapaswą bazy danych. Skutków działania kwerendy aktualizującej nie mżna cfnąć, dlateg dzięki wyknaniu kpii zapaswej będzie mżna zawsze wrócić d pprzedniej wersji. Ćwiczenie 10. Utwórz kwerendę aktualizującą, która w tabeli Oceny zmieni wszystkie ceny studenta nr indeksu pół stpnia wyżej. Kwerendę nazwij Zmień ceny. Rzwiązanie:

5 - 5 - Ćwiczenie 11. Zmdyfikuj kwerendę Zmień ceny tak aby p uruchmieniu kwerendy pjawiał się kn z pytaniem numer indeksu studenta, któreg ceny chcemy zmienić. Kwerendy dłączające Kwerenda dłączająca ddaje na kńcu jednej lub wielu tabel dcelwych grupę rekrdów z jednej lub wielu tabel źródłwych. Przypuśćmy na przykład, że na dany kierunek studiów przeniesin studentów z inneg kierunku i istnieje baza danych zawierająca tabelę z infrmacjami tych studentach. Aby uniknąć wpisywania wszystkich tych infrmacji w bazie danych, mżna dane te dłączyć d tabeli Studenci. Ćwiczenie 12. Dłącz d tabeli Studenci całą tabelę Studenci gr2 z bazy grupa2.accdb. Kwerendę nazwij Dłączanie grupy 2. Rzwiązanie: Kwerendę dłączającą twrzymy w bazie źródłwej czyli w naszym przypadku jest t grupa2.accdb. Ćwiczenie 13. Dłącz d tabeli Studenci studentów z tabeli Rekrutacja2 z bazy grupa2.accdb, ale tylk tych studentów, którzy są z Krakwa (tutaj musimy kpiwać pszczególne pla nie mżna stswać gwiazdki* jak w ćwiczeniu pprzednim). Kwerendę nazwij Dłączanie rekrutacja2. Kwerendy usuwające Kwerenda usuwająca usuwa grupę rekrdów z jednej lub wielu tabel. Kwerenda usuwająca mże być użyta na przykład d usunięcia studenta(ów), który zstał skreślny z listy studentów. Użycie kwerendy usuwającej pwduje usunięcie całych rekrdów, nie zaś wybranych pól w rekrdach. Ćwiczenie 14. Utwórz kwerendę usuwającą, która wyświetla kn dialgwe z pytaniem numer indeksu, a następnie usuwa z tabeli Studenci raz tabeli Oceny wszystkie rekrdy w których występuje pdany numer indeksu (Usun studenta). Kwerendy twrzące tabele Kwerenda twrząca tabele twrzy nwą tabelę na pdstawie wszystkich lub części danych przechwywanych w jednej lub wielu tabelach. Kwerendy twrzące tabele są pmcne przy twrzeniu tabel, które mają zstać wyeksprtwane d innych baz danych prgramu Micrsft Access. Ćwiczenie 15. Utwórz kwerendę (Kpiuj semestr1), która utwrzy nwą tabelę nazwie Semestr1 w której będą zawarte pniższe dane: Nazwisk Imię Nr indeksu Przedmit Ocena 5) Kwerendy SQL Kwerendy SQL są twrzne na pdstawie instrukcji SQL. Języka SQL (Structured Query Language) mżna używać d wyknywania kwerend, aktualizacji i zarządzania relacyjnymi bazami danych, takimi jak bazy danych prgramu Access. Gdy w widku Prjekt kwerendy twrzna jest kwerenda, prgram Access knstruuje w tle dpwiednie instrukcje SQL. W rzeczywistści, większść właściwści kwerendy w arkuszu właściwści w widku Prjekt kwerendy ma swje dpwiedniki wśród klauzul i pcji dstępnych w widku SQL Jeśli jest t knieczne, mżna wyświetlić lub edytwać instrukcję SQL w widku SQL. Jednakże p dknaniu zmian kwerendy w widku SQL kwerenda ta mże nie być wyświetlana w taki spsób, w jaki była wyświetlana wcześniej w widku Prjekt. Niektórych kwerend SQL nie mżna utwrzyć w siatce prjektu. Dla kwerend przekazujących, definiujących dane składających instrukcje SQL trzeba twrzyć bezpśredni w widku SQL. Dla pdkwerend, instrukcje SQL należy wpisać w wierszu Ple lub Kryteria w siatce prjektu kwerendy.

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Opis szablonów globalnych AdOcean

Opis szablonów globalnych AdOcean Opis szablnów glbalnych AdOcean Standardwe szablny kreacji: Wszystkie standardwe szablny kreacji AdOcean umżliwiają ddanie zewnętrznych skryptów zliczających emisje. Wszystkie szablny pzwalające na użycie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks Jak działają baterie, czyli krótk reakcjach redks Aleksandra Lewandwska Zimwe Warsztaty Naukwe Klubu Astrnmiczneg Almukantarat Łódź Luty 2009 Pdstawwe pjęcia Terminem utleniania kreślan pczątkw prces przyłączania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo