Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3"

Transkrypt

1 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna część niniejszeg dkumentu, zarówn w całści jak i we fragmentach, nie mże być reprdukwana ani przetwarzana w jakiklwiek spsób elektrniczny, ftgraficzny, mechaniczny i inny raz nie mże być przechwywana w jakiejklwiek bazie danych bez pisemnej zgdy GPM SYSTEMY sp. z.. / FINGO sp. z..

2 Spis treści 1 Wstęp Jednstki bankwe Nwa jednstka bankwa Edytuj jednstkę Aktywuj/dezaktywuj jednstkę Odświeżanie Filtrwanie Knslidacja danych jednstek Wyłączenia Twrzenie nweg wyłączenia Definiwanie nweg wyłączenia przez jednstkę źródłwą Wybór jednstki źródłwej Wybór zmiennej d wyłączenia Wybór jednstki pwiązanej Zatwierdzenie wyłączenia Uzupełnienie infrmacji wyłączeniach przez jednstkę pwiązaną Wybór zmiennej przez jednstkę pwiązaną Zdefiniwanie wartści wyłączenia przez jednstkę pwiązaną Zatwierdzenie wyłączenia przez jednstkę pwiązaną Zatwierdzanie wyłączeń przez nadzrcę Mdyfikacja wyłączeń przez nadzrcę Zatwierdzanie wyłączeń z pzimu nadzrcy Edycja wyłączeń Usuwanie wyłączeń Odświeżanie infrmacji Eksprt wyłączeń Filtrwanie wyłączeń Pdział wyłączeń Scalanie wyłączeń Krekty Twrzenie nwej krekty Edycja zdefiniwanych krekt Usuwanie wybranej z listy krekty Odświeżanie infrmacji prezentwanych w zakładce Krekty Wszelkie prawa zastrzeżne: 2

3 5.5 Eksprt krekt Filtrwanie krekt Wszelkie prawa zastrzeżne: 3

4 Spis ilustracji Rysunek 1. Schemat knslidacji sprawzdania... 6 Rysunek 2. Schemat przykładwej knfiguracji aplikacji asist... 7 Rysunek 3. Mduł Jednstki bankwe widk gólny... 8 Rysunek 4. Dpisanie nwej jednstki bankwej... 9 Rysunek 5. Edycja danych jednstki Rysunek 6. Kmunikat wyświetlany przy próbie dezaktywwania jednstki Rysunek 7. Mduł jednstek bankwych p uruchmieniu filtra Rysunek 8. Wybór sprawzdań jednstkwych d knslidacji sprawzdań Rysunek 9. Wybór tabel d prcesu knslidacji Rysunek 10. Knslidacja sprawzdań - prces łączenia danych Rysunek 11. Zakładka mdułu Wyłączenia i krekty Rysunek 12. Definiwanie nweg wyłączenia Rysunek 13. Okn wybieraka faktów Rysunek 14. Kmunikat błędnych lub niekmpletnych danych przy twrzeniu wyłączenia Rysunek 15. Kmunikat strzeżeniach przy twrzeniu wyłączenia Rysunek 16. Wyłączenie zdefiniwane przez jednstkę źródłwą Rysunek 17. Wyłączenie zatwierdzne przez jednstkę źródłwą Rysunek 18. Widk wyłączenia w panelu Wyłączenia i Krekty jednstki pwiązanej Rysunek 19. Okn d definiwania wyłączenia przez jednstkę pwiązaną Rysunek 20. Wyłączenie zatwierdzne przez jednstkę pwiązaną Rysunek 21. Okn d zatwierdzenia wyłączenia przez nadzrcę Rysunek 22. Wyłączenie zdefiniwane i zatwierdzne przez nadzrcę Rysunek 23. Ptwierdzenie Rysunek 24. Wybór katalgu d eksprtu Rysunek 25. Wyniki eksprtu Rysunek 26. Opcje filtrwania dstępne w zakładce Wyłączenia i krekty Rysunek 27. Wprwadzne Wyłączenia, p zastswaniu filtrów wyszukiwania Rysunek 28. Okn pdziału wyłączenia przez jednstkę źródłwą Rysunek 29. Pdział wyłączenia przez jednstkę źródłwą Rysunek 30.Wyłączenie pdzielne przez jednstkę źródłwą Rysunek 31. Scalanie wyłączeń w zakładce Wyłączenia Rysunek 32. Scalanie wyłączeń Rysunek 33. Wyłączenie pwstałe na skutek scalenia Rysunek 34. Ekran z aktywną bczną zakładką Krekty Rysunek 35. Definiwanie nwej krekty Rysunek 36. Krekta zdefiniwana przez nadzrcę Rysunek 37. Ptwierdzenie usunięcia krekty Rysunek 38. Wybór katalgu d eksprtu Rysunek 39. Wyniki eksprtu Rysunek 40. Funkcja filtrwania w zakładce Krekty Wszelkie prawa zastrzeżne: 4

5 1 Wstęp Knslidacja sprawzdań finanswych, t łączenie sprawzdań finanswych twrznych przez różne jednstki, wchdzące w skład jednej grupy kapitałwej. Plskie przepisy prawne, zawierające uregulwania w zakresie sprawzdań sknslidwanych wynikają z: Rzprządzenia Ministra Finansów z dnia w sprawie szczegółwych zasad sprządzania przez jednstki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji sknslidwanych sprawzdań finanswych grup kapitałwych (Dz.U. Nr 169, pz. 1327), Krajwych Standardów Rachunkwści (m.in. KRS nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych - Dz.Urz. Min. Finansów z 2003 r. Nr 12, pz. 69, KSR nr 2 Pdatek dchdwy - Dz.Urz. Min. Finansów z 2004 r. Nr 13, pz. 132, KSR nr 4 Utrata wartści aktywów - Dz.Urz. Min. Finansów z 2007 r. Nr 8, pz. 46), Ustawy Rachunkwści z dnia rku (Dz.U pz. 330), Międzynardwych Standardów Rachunkwści w sprawach nieuregulwanych przez ustawę rachunkwści. Zgdnie z art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści w skład grupy kapitałwej wchdzą: jednstka dminująca raz jednstki zależne. Psiadają ne sbwść prawną, prwadzą działalnść gspdarczą raz są zbwiązane d prwadzenia ewidencji w pstaci ksiąg rachunkwych. Jednstka dminująca zgdnie z art. 55 ustawy rachunkwści ma bwiązek sprządzać rczne sknslidwane sprawzdanie finanswe grupy kapitałwej. W aplikacji asist dzięki Mdułwi Knslidacji, szczegółw mówinym w niniejszym dkumencie, mżliwe jest knslidwanie sprawzdań jednstek zależnych w jedn zbircze sprawzdanie sknslidwane jednstki dminującej. Aby mżliwe był utwrzenie sprawzdania sknslidwaneg w asist, knieczne jest: w jednstkach wchdzących w skład jednej grupy kapitałwej: przygtwanie sprawzdań jednstkwych (przy wykrzystaniu przez nich aplikacjach asist), w jednstce dminującej: zainstalwanie aplikacji asist, w której wyknywana będzie knslidacja sprawzdań jednstkwych, przy wykrzystaniu mdułu Jednstki bankwe utwrzenie w asist tylu jednstek ile jest jednstek zależnych (zb. rzdział 2. Jednstki bankwe), Wszelkie prawa zastrzeżne: 5

6 Jednstki zależne Banku Jednstka główna Mduł Knslidacji dla wszystkich jednstek zależnych, wprwadzenie w spsób manualny lub zaimprtwanie d bazy asist, danych tych jednstek, wykrzystanie funkcji -> (zb. rzdział 3. Knslidacja danych jednstek). Chcąc usprawnić prces knslidacji sprawzdań, w aplikacji asist przygtwane zstały ddatkwe narzędzia, pzwalające na: prezentację wzajemnych zależnści pmiędzy jednstkami zależnymi (zb. rzdział 4.Wyłączenia) ddatkwe wyknywanie krekt dtyczących sprawzdania sknslidwaneg (zb. rzdział 5.Krekty) Przykładwy spsób utwrzenia sprawzdania sknslidwaneg zawierająceg wyłączenia raz krekty przedstawia rysunek 1. Sprawzdania jednstkwe (SJ) BANK Suma sprawzdań jednstkwych (SJ) Sprawzdanie zagregwane z wyłączeniami Sprawzdanie sknslidwane SJ 1 Ʃ Ʃ Ʃ SJ n Ʃ Rejestr wyłączeń Wyłączenia dniesine d sprawzdania Rejestr krekt knslidacyjnych dane edytwane dane wyliczane (tylk d dczytu) Rysunek 1. Schemat knslidacji sprawzdania Infrastruktura systemwa aplikacji asist, w zależnści d dstępnych zasbów mże zstać przygtwana na kilka różnych spsbów. Na rysunku 2 w spsób schematyczny zaprezentwana zstała jedna z mżliwych knfiguracji, w której knieczne jest: zainstalwanie: bazy danych Oracle, aplikacji asist na pulpicie zdalnym raz na stacjach rbczych w banku, ustawienie płączenia VPN pmiędzy jednstkami, a aplikacją asist udstępniną na pulpicie zdalnym, zapewnienie kmunikacji pmiędzy wszystkimi zainstalwanymi aplikacjami asist, a bazą ORACLE. Wszelkie prawa zastrzeżne: 6

7 Rysunek 2. Schemat przykładwej knfiguracji aplikacji asist 2 Jednstki bankwe Aby uruchmić mduł Jednstki bankwe i utwrzyć w asist nwe jednstki, należy wybrać: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy wybrać : Utwrzy się wówczas nwa zakładka mdułwa:, grupująca funkcje pzwalające na : definiwanie nwych jednstek bankwych, których sprawzdania będą knslidwane, mdyfikwanie i usuwanie wcześniej zdefiniwanych jednstek. Funkcja ta: jest aktywna tylk dla banków psiadających licencję asist rzszerzną Mduł knslidacji sprawzdań. Przy pierwszym jej uruchmieniu wyświetla się ekran jak na rysunku 3. Wszelkie prawa zastrzeżne: 7

8 Rysunek 3. Mduł Jednstki bankwe widk gólny Na wyświetlnej liście prezentwane są dwie jednstki załżne autmatycznie przez system: BANK_JEDN bank dla któreg przygtwywane są sprawzdania jednstkwe, BANK_SKON bank dla któreg przygtwywane są sprawzdania sknslidwane. Lista ta mże zstać rzszerzna, p dpisaniu nwych jednstek, dla których dane będą grmadzne a następnie knslidwane. Należy pamiętać, że wymagane jest tu zdefiniwanie: wszystkich jednstek, których dane będą knslidwane, raz jednstki, dla której będzie twrzne zbircze sprawzdanie sknslidwane. Wszystkie dstępne tu funkcje: pgrupwane zstały w menu: Jednstka bankwa Widk raz udstępnine zstały w frmie ikn funkcyjnych umieszcznych nad tabelą z listą utwrznych jednstek i należą d nich: - twrzenie nwej jednstki - edycja wybranej z listy jednstki - dezaktywacja/aktywacja wybranej z listy jednstki - dświeżanie infrmacji - filtrwanie prezentwanej listy jednstek Wszelkie prawa zastrzeżne: 8

9 2.1 Nwa jednstka bankwa Aby utwrzyć Nwą jednstkę bankwą należy wybierać: Menu Jednstka bankwa lub Iknę Wybierając klawisz funkcyjny - wyświetla się ekran jak na rysunku 4, w którym należy: pdać kd i nazwę wprwadzanej jednstki, raz dknać wybru, rdzaju sprawzdań dla twrznej jednstki: sprawzdania jednstkwe, sprawzdania sknslidwane. Rysunek 4. Dpisanie nwej jednstki bankwej Kd jednstki, t dwlny kd nadany twrznej jednstce, który: zaczyna się d litery, raz: składa się z max 10 znaków, którymi mgą być: dwlne cyfry, bądź litery (bez plskich znaków diakrytycznych), znak pdkreślenia. 2.2 Edytuj jednstkę Aby zmdyfikwać utwrzną jednstkę, należy uruchmić funkcję Edycja jednstki, wybierając: Menu Jednstka bankwa lub Iknę Funkcja ta: pzwala na wprwadzanie zmian w : kdzie wybranej jednstki, nazwie wybranej jednstki, uaktywnia się dpier p wybraniu (pdświetleniu) na liście jednstki, dla której będą wprwadzane zmiany, P uruchmieniu tej funkcji wyświetla się ekran jak na przykładwym rysunku 5, na którym prezentwane są wcześniej wprwadzne dane jednstki. Wszelkie prawa zastrzeżne: 9

10 Rysunek 5. Edycja danych jednstki P wprwadzeniu i zapisaniu zmian, zarówn dla wcześniej utwrznych jak i nwych sprawzdań danej jednstki, widczne będą kd i nazwa jednstki p zmianach. 2.3 Aktywuj/dezaktywuj jednstkę Aby aktywwać lub dezaktywwać wcześniej utwrzną jednstkę, należy uruchmić funkcję Aktywuj/dezaktywuj wybierając: Menu Jednstka bankwa lub Iknę Funkcja ta: uaktywnia się dpier p wybraniu (pdświetleniu) z listy jednstki, która ma zstać dezaktywwana, dtyczy tylk nwutwrznych jednstek nie mżna dezaktywwać jednstek utwrznych dmyślnie przez system, czyli: BANK_JEDN, BANK_SKON, zawsze wyświetla kmunikat jak na rysunku 6. Rysunek 6. Kmunikat wyświetlany przy próbie dezaktywwania jednstki P zatwierdzeniu strzeżenia przyciskiem, zaznaczna jednstka: zstanie dezaktywwana, nie będzie mgła uczestniczyć w knslidacji sprawzdań, p zmianie filtru wyszukiwania, będzie widczna na liście jednstek bankwych jak jednstka dezaktywwana. Funkcja aktywacji: uaktywnia się dpier p wybraniu (pdświetleniu) z listy jednstki, która ma zstać aktywwana, Wszelkie prawa zastrzeżne:

11 dtyczy tylk nwutwrznych jednstek, które zstały wcześniej dezaktywwane. Sprawzdania wcześniej utwrzne dla już nieaktywnej jednstki nadal znajdują się w bazie, dlateg są ne widczne w aplikacji. 2.4 Odświeżanie Aby dświeżyć infrmacje prezentwane na liście jednstek, należy uruchmić funkcję Odśwież wybierając: Menu Widk lub iknę bądź skrót klawiszwy F5. Funkcja ta, ma zastswanie przy dświeżaniu: zastswanych filtrów wyszukiwania infrmacji, zmian wprwadznych d jednstek bankwych znajdujących się na liście. 2.5 Filtrwanie Aby uruchmić funkcję Filtruj dane należy wybrać: Menu Widk lub iknę Funkcja ta: dstępna jest dla wszystkich użytkwników, pzwala na wyselekcjnwanie jednstek nieaktywnych, pprzez: zaznaczenie przy plu: P uruchmieniu funkcji filtrwania: wszystkie jednstki na liście, które są nieaktywna widczne będą w klrze czerwnym (zb. przykładwy rysunek 7), ikna funkcyjna prezentująca Filtrwanie, zmienia swje zabarwienie z czarneg na niebieskie, czyli ma pstać:. Wszelkie prawa zastrzeżne:

12 Rysunek 7. Mduł jednstek bankwych p uruchmieniu filtra 3 Knslidacja danych jednstek Aby dknać knslidacji sprawzdań z różnych jednstek, należy w mdule Sprawzdania uruchmić funkcję Knsliduj dane jednstek, wybierając: Menu Sprawzdanie Funkcja ta: jest aktywna tylk dla banków psiadających licencję asist rzszerzną Mduł knslidacji sprawzdań. pzwala łączyć sprawzdania wielu jednstek, twrząc jedn sprawzdanie sknslidwane, mże być także wykrzystywana d łączenia sprawzdań z różnych banków twrząc dcelw: zbircze sprawzdanie jednstkwe, Uruchamiając funkcję Knsliduj dane jednstek trzeba pamiętać, że twarte i aktywne musi być sprawzdanie jednstki głównej (zb. rysunek 7), gdzie mają łączyć się dane z innych jednstek. Pzstałe sprawzdania (te pdlegające knslidacji) nie muszą być twarte knslidacja sprawzdania zawierająceg wyłączenia i krekty mżliwa jest jedynie wówczas gdy wszystkie sprawzdania birące udział w knslidacji są teg sameg rdzaju, czyli: sknslidwane, lub: jednstkwe. P wybraniu funkcji Knsliduj dane jednstek wyświetla się ekran jak na przykładwym rysunku 8. Prces knslidacji danych, każdrazw przebiega w trzech krkach. Wszelkie prawa zastrzeżne:

13 Krk 1 t wybór jednstek, których sprawzdania mają pdlegać knslidacji (zb. rysunek 8). Rysunek 8. Wybór sprawzdań jednstkwych d knslidacji sprawzdań W lewym panelu kna prezentwane są wszystkie mżliwe d wybru jednstki, natmiast d praweg panelu kna przenszne są te, których sprawzdania maja pdlegać knslidacji. Wybór praw z leweg panelu i przeniesienie ich d praweg panelu kna dbywa się przy użyciu przycisków: - wybór wszystkich jednstek, - wybór jednej bądź kilku jednstek, p wcześniejszym ich zaznaczeniu w lewym panelu kna, Jeżeli dknan niewłaściweg wybru i w prawym panelu znajdują się jednstki, których danych nie pwinny być knslidwane, t przy użyciu klawiszy: - mżna usunąć z praweg panelu kna wskazaną jednstkę, - mżna usunąć wszystkie jednstki przeniesine d praweg panelu kna. Krk 2 t wybór tabel d knslidacji (zb. rysunek 9). Wszelkie prawa zastrzeżne:

14 Rysunek 9. Wybór tabel d prcesu knslidacji Na liście, przed każdą tabelą widczne jest znaczenie: d prcesu knslidacji. infrmujące tym, że dana tabela zstanie dłączna Aby wyłączyć tabelę z prcesu knslidacji, należy: dznaczyć umieszczny przed nazwą wybranej tabeli. Mżliwść grupweg włączenia/wyłączenia wszystkich znajdujących się na liście frmularzy istnieje p kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wyświetlną. W przypadku gdy chcemy z knslidacji wyłączyć: dane, wyłączenia bądź krekty należy: w dlnej części kna: przy wybranej pzycji dznaczyć:. Krk 3 t właściwa knslidacja sprawzdań (zb. rysunek 10). Na wyświetlnym ekranie, widczny jest w prcentach przebieg prcesu knslidacji danych. Rysunek 10. Knslidacja sprawzdań - prces łączenia danych Wszelkie prawa zastrzeżne:

15 Wyjście z tej funkcji wyknywane jest p wybraniu klawisza. W prcesie knslidacji sprawzdań: łączne są tylk dane typu mnetary, jeżeli bank łączący dane sprawzdawcze z innych jednstek psiada jakieś dane typu mnetary, t dane te zstaną usunięte a sprawzdanie sknslidwane zawierać będzie tylk płączne dane z innych jednstek, dane inneg typu niż mnetarny, nie są przenszne i łączne z innych jednstek, jeżeli bank łączący dane sprawzdawcze z innych jednstek psiada jakieś dane inneg typu niż mnetarny (np. FID005), t dane te zstaną zachwane w sprawzdaniu sknslidwanym, dknywane jest łączenie wyłączeń raz krekt. Aby mżliwe był utwrzenie sprawzdania sknslidwaneg, należy: w mdule utwrzyć wszystkie jednstki, których sprawzdania będą pdlegały knslidacji (zb. rzdział 2.1 Nwa jednstka bankwa), dla każdej jednstki utwrzyć wymagane sprawzdanie, wykrzystując d teg funkcję: szczegółw pisaną w rzdziale Nwe sprawzdanie w dkumencie Pdstawy bsługi aplikacji asist, dla każdej jednstki wprwadzić dane sprawzdawcze (mżna tu ddatkw wykrzystać funkcję:, szczegółw pisaną w rzdziale Imprtuj dane w dkumencie Pdstawy bsługi aplikacji asist, uzgdnić sprawzdania pszczególnych jednstek na pzimie pszczególnych sprawzdań, bądź na pzimie sprawzdania zbirczeg sknslidwaneg (mżna dknać knslidacji sprawzdań zawierających błędy w regułach kntrlnych). Banki psiadające aktywną pcję Kmunikacja z transis i dknujące łączenia sprawzdań z innych banków d systemu transis, mgą wysyłać wyłącznie sprawzdania zbircze, bez mżliwści przesyłania sprawzdań z jednstek składwych. Wszelkie prawa zastrzeżne:

16 4 Wyłączenia Aby uruchmić funkcje umżliwiającą wyknanie Wyłączeń w sprawzdaniach jednstkwych lub w sprawzdaniu sknslidwanym, knieczne jest: twarcie sprawzdania, któreg ma dtyczyć wyłączenie, a następnie: p zaznaczeniu w menu Widk funkcji Wyłączenia i krekty, czyli: Menu Widk lub skrótu klawiszweg: Ctrl+Shift+9 wybranie: z dlnej części ekranu zakładki: Wyłączenia i krekty i bcznej zakładki:. Funkcje pgrupwane w zakładce Wyłączenia : są aktywne tylk dla banków psiadających licencję asist rzszerzną Mduł knslidacji sprawzdań, umżliwiają definiwanie nwych wyłączeń raz zarządzanie już istniejącymi, pprzez prezentację listy wyłączeń, dstarczają infrmacji zdefiniwanych włączeniach, pzwalają na eksprtwanie i imprtwanie wyłączeń, Przykładwy ekran z aktywną bczną zakładką Wyłączenia mdułu Wyłączenia i krekty przedstawia rysunek 11. Rysunek 11. Zakładka mdułu Wyłączenia i krekty Wszelkie prawa zastrzeżne:

17 Wszystkie funkcje ułatwiające definiwanie i zarządzanie wyłączeniami zstały udstępnine w frmie ikn funkcyjnych umieszcznych nad tabelą z wyłączeniami i należą d nich: - twrzenie nweg wyłączenia - edycja wybraneg z listy wyłączenia - usuwanie wybraneg z listy wyłączenia - dświeżanie infrmacji prezentwanych w zakładce Wyłączenia - eksprt wyłączeń - filtrwanie wyłączeń. 4.1 Twrzenie nweg wyłączenia Prces twrzenia wyłączenia składa się z trzech etapów: zdefiniwanie raz zatwierdzenie wyłączenia przez jednstkę źródłwą, zdefiniwanie raz zatwierdzenie wyłączenia przez jednstkę pwiązaną, raz zatwierdzenie wyłączenia przez nadzrcę. Nadzrca psiadający uprawnienia administracyjne d wszystkich jednstek raz funkcji ma mżliwść dknania zmian przy wszystkich plach zarówn p strnie jednstki źródłwej jak i jednstki pwiązanej. Definiwanie nweg wyłączenia przez jednstkę źródłwą Aby zdefiniwać Nwe wyłączenie, należy w zakładce Wyłączenia (zb. rysunek 11): wybrać iknkę: a następnie w nwym knie Wyłączenie (zb. rysunek 12) kreślić: dla jednstki źródłwej: Adres faktu, Wartść wyłączenia, Kmentarz (pcjnalnie), dla jednstki pwiązanej: jednstkę związaną z wyłączeniem Wszelkie prawa zastrzeżne:

18 raz: zatwierdzić dknane wybry za pmcą: znajdująceg się przy plu: p strnie jednstki źródłwej. Rysunek 12. Definiwanie nweg wyłączenia Wszystkie infrmacje dtyczące definiwanych wyłączeń prezentwane są w dwóch panelach kna (zb. rysunek 12): w lewym panelu: infrmacje dtyczą jednstki źródłwej dla której twrzne są wyłączenia, w prawym paneli kna: infrmacje dtyczą jednstki pwiązanej Zapisanie zdefiniwaneg wyłączenia dbywa się p użyciu przycisku. Funkcja ta: jest dstępna dla użytkwników psiadających uprawnienia: administratra wykluczeń, lub edycja wykluczeń Wybór jednstki źródłwej Aby wskazać właściwą jednstkę źródłwą, dla której twrzne jest wyłączenie, należy w lewym panelu kna: w wierszu : Wszelkie prawa zastrzeżne:

19 rzwinąć listę mżliwych d wskazania jednstek zaznaczyć tą jednstkę, dla której definiwane są wyłączenia Funkcja ta: w pełnym zakresie: pzwala na wybór dwlnej jednstki dla której ma być zdefiniwane wyłączenie dstępna jest tylk dla użytkwników uprawnieniach administratrów, w granicznym zakresie: dmyślnie wyświetla jednstkę, dla której twrzne jest wyłączenie bez mżliwści wprwadzenia zmian tej jednstki dtyczy użytkwników nie psiadających uprawnień administratra Wybór zmiennej d wyłączenia Aby wskazać zmienną, dla której twrzne będzie wyłączenie należy: w wierszu wybrać: iknkę: a następnie w nwym knie: w Wybieraku faktów (zb. rysunek 13): wybrać z listy tabelę, której dtyczy definiwane wyłączenie, znaleźć i pdświetlić kmórkę związaną z wyłączeniem, zatwierdzić dknany wybór przyciskiem:. Wszelkie prawa zastrzeżne:

20 Rysunek 13. Okn wybieraka faktów Przy wyszukiwaniu zmiennych pmcne mgą być ddatkwe funkcje pgrupwane w menu: Widk: Etykiety nagłówków i tabel, Frmatwanie nagłówków i tabel, Obróć tabelę, Wyniki wyszukiwania, Znajdź: Znajdź kmórkę, Znajdź tabelę, Przełącz pmiędzy tabelami. Pwyższe funkcje zstały szczegółw pisane w dkumencie Pdstawy bsługi aplikacji w rzdziale: Kmórka raz Widk. W przypadku błędneg zdefiniwania zmiennej, prezentwanej w knie Wyłączenia, mżliwe jest jej usunięcie pprzez wybranie: ikny:. Wszelkie prawa zastrzeżne:

21 Wybór jednstki pwiązanej Przy definiwaniu wyłączeń knieczne jest kreślenie jednstki pwiązanej, której dtyczyć będzie twrzne wyłączenie. Aby wskazać właściwą jednstkę pwiązaną, należy w prawym panelu kna: w wierszu : rzwinąć listę mżliwych d wskazania jednstek pwiązanych, zaznaczyć tą jednstkę, której dtyczą definiwane wyłączenia Zatwierdzenie wyłączenia P wprwadzeniu wszystkich danych, kreślnych w rzdziale Definiwanie nweg wyłączenia przez jednstkę źródłwą, wymagane jest: zatwierdzenie wprwadznych ustawień. Zatwierdzenie t: dtyczy zawsze jednstki źródłwej, mże być wyknane tylk wówczas, gdy dlna części kna, nie zawiera żadnych infrmacji błędnie wypełninych plach, wyknywane jest przez: zaznaczenie znajdująceg się przy plu: p strnie jednstki źródłwej (lewy panel kna) wybranie przycisku W przypadku błędneg lub niekmpletneg wypełnienia danych dtyczących definiwanych wyłączeń: w dlnej części prezentwaneg kna (zb. rysunek 14), wyświetlana jest lista błędnych pzycji, która mże zstać rzwinięta przy użyciu iknki:, zatwierdzenie istniejących danych nie jest mżliwe. Wszelkie prawa zastrzeżne:

22 Rysunek 14. Kmunikat błędnych lub niekmpletnych danych przy twrzeniu wyłączenia Lista błędnych lub niekmpletnych danych, mże być prezentwana w frmie: kmunikatów błędach z ddatkwym znaczeniem - uniemżliwiających zapisanie utwrzneg wyłączenia, gdy użytkwnik nie wypełnił któregś z wymaganych pól. Ddatkw przy pzycjach w których występuje błąd, wyświetlane jest znaczenie w frmie: kmunikatów strzeżeniach z ddatkwym znaczeniem - które infrmują nieprawidłwściach, ale zezwalają na zapisanie utwrzneg wyłączenia. Przy plach których dtyczą te strzeżenia, wyświetlane są znaczenia w frmie Przycisk zapisujący zdefiniwane wyłączenie uaktywnia się tylk wówczas, gdy z listy znikną wszystkie pzycje sygnalizwane w frmie błędów. Mgą pzstać pzycje niekmpletne, sygnalizwane w frmie strzeżeń tak, jak t jest zaprezentwane na przykładwym rysunku 15. Wszelkie prawa zastrzeżne:

23 Rysunek 15. Kmunikat strzeżeniach przy twrzeniu wyłączenia Mżna zatem zapisać zdefiniwane wyłączenie, bez kniecznści jeg zatwierdzenia i wówczas: wyłączenie pjawi się tylk w zakładce Wyłączenia i krekty jednstki źródłwej (nie będzie widczne ani w jednstce pwiązanej, ani u nadzrcy), mżliwe będzie (bez żadnych graniczeń) mdyfikwanie teg wyłączenia, w zakładce Wyłączenia i krekty w pierwszej klumnie przy wyłączeniu pjawi się symbl: 16). (zb. rysunek Rysunek 16. Wyłączenie zdefiniwane przez jednstkę źródłwą P zatwierdzeniu i wybraniu przycisku (zb. rysunek 17): zdefiniwane wyłączenie pjawi się w zakładce Wyłączenia i krekty : jednstki źródłwej, jednstki pwiązanej raz u nadzrcy, Wszelkie prawa zastrzeżne:

24 wyłączenie mże pdlegać jeszcze mdyfikacjm przez jednstkę źródłwą tylk d mmentu rzpczęcia prac przy tym wyłączeniu przez jednstkę pwiązaną, w zakładce Wyłączenia i krekty w pierwszej klumnie widczny będzie symbl: Rysunek 17. Wyłączenie zatwierdzne przez jednstkę źródłwą P kliknięciu na przycisk, znajdujący się przed adresem faktu (zb. rysunek 17): nastąpi autmatyczne twarcie tabeli dla której zstał zdefiniwane wyłączenie, kursr ustawi się na kmórce, której t wyłączenie dtyczy. Uzupełnienie infrmacji wyłączeniach przez jednstkę pwiązaną P zdefiniwaniu, zatwierdzeniu i zapisaniu Wyłączeń przez jednstkę źródłwą, następuje autmatyczne wyświetlenie tych wyłączeń w zakładce Wyłączenia i krekty w jednstce pwiązanej. Wyłączenia te prezentwane są w frmie listy, w taki sam spsób jak t ma miejsce w jednstce źródłwej (prównaj rysunek 17 i rysunek 18). Od jednstki pwiązanej wymaga się aby sprawdziła, uzupełniła i zatwierdziła przygtwane Wyłączenia. Aby mżliwe był wyknanie tych czynnści, knieczne jest w zakładce Wyłączenia i krekty : dszukanie i pdświetlenie na liście wymaganych wyłączeń (zb. rysunek 18) a następnie wybranie ikny:, raz: w nwym knie Wyłączenie (zb. rysunek 19) kreślenie: Wszelkie prawa zastrzeżne:

25 Adresu faktu, Wartści wyłączenia, Kmentarza (pcjnalnie), następnie: zatwierdzenie wprwadznych danych za pmcą: znajdująceg się przy plu: p strnie jednstki pwiązanej. Rysunek 18. Widk wyłączenia w panelu Wyłączenia i Krekty jednstki pwiązanej Rysunek 19. Okn d definiwania wyłączenia przez jednstkę pwiązaną Zapisanie zmian d wyłączenia następuje tak jak w jednstce źródłwej p użyciu przycisku Wybór zmiennej przez jednstkę pwiązaną Wybór zmiennej, której dtyczy zdefiniwane wyłączenie dbywa się w jednstce pwiązanej w taki sam spsób jak t ma miejsce w jednstce źródłwej. Prces ten zstał szczegółw pisany w pdrzdziale Wybór zmiennej d wyłączenia Wszelkie prawa zastrzeżne:

26 Zdefiniwanie wartści wyłączenia przez jednstkę pwiązaną P wybrze kmórki, której dtyczy wyłączenie, knieczne jest kreślenie wartści wyłączenia dla jednstki pwiązanej. Aby zdefiniwać wartść wyłączenia należy: w wierszu wpisać kwtę wyłączenia. Wartść zdefiniwana przez jednstkę pwiązaną pwinna być zgdna z wartścią kreślną przez jednstką źródłwą. Mże się jednak zdarzyć, że wartści te są różne. W takiej sytuacji p zatwierdzeniu wyłączenia przez nadzrcę, d knslidacji danych sprawzdawczych będzie brana mniejsza wartść bezwzględna wprwadznych wyłączeń (zb. rysunek 22 wartść pgrubina) Zatwierdzenie wyłączenia przez jednstkę pwiązaną P uzupełnieniu wszystkich infrmacji związanych z wyłączeniem, jednstka pwiązana dknuje zatwierdzenia wprwadznych ustawień. Czynnści knieczne tu d wyknania są takie same jak te które wyknuje jednstka źródłwa. Prces ten zstał szczegółw pisany w pdrzdziale Zatwierdzenie wyłączenia. P zatwierdzeniu wyłączenia przez jednstkę pwiązaną w zakładce Wyłączenia i krekty zmienia swją pstać ikna prezentująca status teg wyłączenia na: (zb. rysunek 20). Rysunek 20. Wyłączenie zatwierdzne przez jednstkę pwiązaną Wszelkie prawa zastrzeżne:

27 Zatwierdzanie wyłączeń przez nadzrcę Aby wyłączenia zdefiniwane przez jednstkę źródłwą i zatwierdzne przez jednstkę pwiązaną były widczne w sprawzdaniu sknslidwanym, knieczne jest: zatwierdzenie wyłączeń przez nadzrcę. W tym celu nadzrca pwinien: twrzyć sprawzdanie dla któreg zstały zdefiniwane wyłączenia, pprzez dlną zakładkę Wyłączenia i krekty zweryfikwać pprawnść wprwadznych wyłączeń, w przypadku stwierdzenia nieprawidłwści, wprwadzić d nich stswne zmiany (zb Mdyfikacja wyłączeń przez nadzrcę), zatwierdzić zdefiniwane wyłączenia (zb Zatwierdzanie wyłączeń z pzimu nadzrcy) Mdyfikacja wyłączeń przez nadzrcę Jeżeli pdczas weryfikacji zdefiniwanych wyłączeń nadzrca zauważy błędne ustawienia, wówczas ma mżliwść wprwadzenia d nich stswnych zmian. Mdyfikacje te: mgą być wyknywane: i/lub mgą dtyczyć: i/lub przed ich zatwierdzeniem z pzimu pszczególnych jednstek p ich knslidacji z pzimu sprawzdania sknslidwaneg jednstki źródłwej jednstki pwiązanej mgą bejmwać wszystkie lub tylk niektóre pzycje wyłączeń, Aby mżliwe był wprwadzenie przez nadzrcę zmian d wyłączeń, knieczne jest w zakładce Wyłączenia i krekty : dszukanie i pdświetlenie na liście wymaganeg wyłączenia, a następnie: wybranie ikny:, Wszelkie prawa zastrzeżne:

28 raz: w nwym knie Wyłączenie : uaktywnienie pól d mdyfikacji, a następnie: wprwadzenie zmian raz: ich zatwierdzenie: za pmcą: znajdująceg się przy wszystkich plach:. Aby uaktywnić pla d mdyfikacji, należy p strnie jednstki źródłwej i/lub pwiązanej: wyłączyć wcześniejsze zatwierdzenia wyłączenia pprzez ustawienie: przy plu: Zatwierdzanie wyłączeń z pzimu nadzrcy P weryfikacji i ewentualnej mdyfikacji zdefiniwanych wyłączeń, nadzrca każdrazw dknuje ich zatwierdzenia. Aby teg dknać, musi n w zakładce Wyłączenia i krekty : dszukać i pdświetlić na liście wymagane wyłączenie, a następnie: wybrać iknę:, raz: w nwym knie Wyłączenie (zb. rysunek 21) pprzez zaznaczenie: przy plu: w panelu Nadzrca. zatwierdzić wprwadzne wyłączenie Wszelkie prawa zastrzeżne:

29 Rysunek 21. Okn d zatwierdzenia wyłączenia przez nadzrcę P zatwierdzeniu wyłączenia przez nadzrcę, w zakładce Wyłączenia i krekty zmieni swją pstać ikna infrmująca statusie wyłączenia na : (zb. rysunek 22). Rysunek 22. Wyłączenie zdefiniwane i zatwierdzne przez nadzrcę Ikna: znacza, że: wprwadzne wyłączenie zstał zatwierdzne przez wszystkie trzy jednstki (źródłwą, pwiązaną i nadzrcę) i w prcesie knslidacji danych, wyłączenie zstanie ujęte w sprawzdaniu sknslidwanym. Jeżeli wartści wyłączenia kreślne przez jednstką źródłwą i pwiązaną różnią się między sbą, t: w prcesie knslidacji danych ujęta zstanie mniejsza wartść bezwzględna wprwadznych wyłączeń. w zakładce Wyłączenia widcznej w jednstce źródłwej, jednstce pwiązanej i u nadzrcy, wartść uwzględniana d knslidacji, będzie prezentwana w frmie pgrubinej czcinki (zb. rysunek 22 wartść ,00). Wszelkie prawa zastrzeżne:

30 4.2 Edycja wyłączeń Aby wprwadzić zmiany d wcześniej zdefiniwanych wyłączeń, należy wykrzystując funkcję Edytuj, w zakładce Wyłączenia (zb. rysunek 17): pdświetlić wyłączenie na liście, a następnie wybrać iknkę: lub dwukrtnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybrane wyłączenie. Pjawi się wówczas kn jak d twrzenia wyłączenia jednak będzie n zawierał wcześniej wprwadzne dane. Funkcja ta: w pełnym zakresie: dstępna jest dla użytkwników uprawnieniach administracyjnych, pzwala na zmianę wszystkich elementów wyłączenia, niezależnie d teg na jakim etapie są te wyłączenia, w granicznym zakresie: dstępna jest dla użytkwników granicznych uprawnieniach (np. peratr wybranej jednstki bankwej). w jednstce źródłwej d mmentu wprwadzenia danych przez jednstkę pwiązaną jest w pełni dstępna a później pzwala tylk na pdgląd takieg wyłączenia, w jednstce pwiązanej - jest w pełni dstępna d czasu zaakceptwania wyłączenia przez nadzrcę a później pzwala tylk na pdgląd teg wyłączenia. 4.3 Usuwanie wyłączeń Jeżeli zdefiniwane wyłączenia z jakiegś pwdu są nieprawidłwe, mżliwe jest ich usunięcie przy wykrzystaniu funkcji Usuń. Należy wówczas w zakładce Wyłączenia (zb. rysunek 17): pdświetlić na liście wymagane wyłączenie, a następnie wybrać iknkę: Na ekranie pjawi się wówczas kmunikat z prśbą ptwierdzenie chęci usunięcia wyłączenia (zb. rysunek 23). Rysunek 23. Ptwierdzenie Wszelkie prawa zastrzeżne:

31 Wybranie przycisku spwduje usunięcie wyłączenia z listy. Funkcja ta: usuwa pdświetlne wyłączenie, jest dstępna: w pełnym zakresie dla użytkwników z uprawnieniami administracyjnymi, którzy mają mżliwść usunięcia każdeg wyłączenia, niezależnie d teg na jakim jest n etapie, w granicznym zakresie dla użytkwników uprawnieniach niższych niż administratr (np. peratr wybranej jednstki bankwej). Dla nich w jednstce źródłwej jest aktywna tylk d mmentu wprwadzenia danych przez jednstkę pwiązaną, jest niedstępna w jednstce pwiązanej. 4.4 Odświeżanie infrmacji Aby dświeżyć infrmacje prezentwane w zakładce Wyłączenia, należy wykrzystać funkcję: Odśwież wybierając (zb. rysunek 22): Iknkę Funkcja ta: pzwala na dświeżenie infrmacji dtyczących wyłączeń, wyknywanych przez innych użytkwników, dstępna jest dla wszystkich użytkwników. 4.5 Eksprt wyłączeń Przygtwane wyłączenia mgą zstać wyeksprtwane d pliku, przy wykrzystaniu funkcji Eksprtuj dane. Aby uruchmić tą funkcję, należy w zakładce Wyłączenia (zb. rysunek 22): wybrać iknkę:. Funkcja ta: pzwala na wyeksprtwanie wszystkich wyłączeń znajdujących się na liście, zapisuje wyeksprtwane dane d pliku w frmacie CSV, dstępna jest dla wszystkich użytkwników. Prces eksprtu każdrazw przebiega w 2 krkach: Wszelkie prawa zastrzeżne:

32 Krk 1 t wybór katalgu Rysunek 24. Wybór katalgu d eksprtu W tym krku knieczne jest wskazanie miejsce zapisu pliku z wyeksprtwanymi wyłączeniami pprzez: wybranie przycisku: wpisanie ścieżki z ręki., lub P wskazaniu lkalizacji: nie będzie już widczny kmunikat: uaktywniny zstanie przycisk:, raz, dzięki czemu mżliwe będzie przejście d następneg krku. Krk 2 t wyniki eksprtu Rysunek 25. Wyniki eksprtu W wyniku eksprtu, w miejscu wskazanym w pprzednim krku zapisze się plik: exclusins.csv Wszelkie prawa zastrzeżne:

33 Jeśli wyknanie eksprtu wyłączeń d pliku byłby z jakiegś pwdu niemżliwe, t wówczas system pinfrmuje nas tym stswnym kmunikatem. Zakńczenie działania funkcji i przejście d dalszej pracy w aplikacji dbywa się p wybraniu przycisku. 4.6 Filtrwanie wyłączeń Aby uruchmić funkcję Filtruj, należy w zakładce Wyłączenia (zb. rysunek 22): wybrać iknkę: Funkcja ta: dstępna jest dla wszystkich użytkwników, pzwala graniczyć prezentwaną listę wyłączeń (zb. rysunek 26) d: kreślneg statusu wyłączeń: utwrzne, zatwierdzne przez jednstkę źródłwą, zatwierdzne przez jednstkę źródłwą i edytwane przez jednstkę pwiązaną, zatwierdzne przez jednstkę pwiązaną, zatwierdzne przez nadzrcę, wskazanej (pdświetlnej) kmórki aktywnej tabeli aktywneg sprawzdania Rysunek 26. Opcje filtrwania dstępne w zakładce Wyłączenia i krekty Dmyślnie na wyświetlanej liście prezentwane są zawsze wszystkie wyłączenia utwrzne dla daneg sprawzdania, bez względu na t jaki jest ich status (zaznaczenie występuje przed wszystkimi statusami). Aby graniczyć listę wyłączeń d niektórych statusów (zb. rysunek 27), należy: Wszelkie prawa zastrzeżne:

34 usunąć zaznaczenia tych statusów, których wyłączenia nie pwinny być prezentwane, pzstawić zaznaczenia tylk przy tych statusach, których wyłączenia mają zstać uwzględnine na liście wyłączeń Rysunek 27. Wprwadzne Wyłączenia, p zastswaniu filtrów wyszukiwania Chcąc graniczyć prezentwaną listę wyłączeń d kreślnej tabeli czy kmórki (zb. rysunek 27), należy: zaznaczyć dpwiedni: lub P włączeniu filtrów wyszukiwania: zmienia się zabarwienie ikny prezentującej filtrwanie: z czarneg na niebieskie, zakładka: prezentwana jest pgrubiną czcinką:, wyświetlane są tylk te wyłączenia, które są zgdne z zastswanym filtrem. 4.7 Pdział wyłączeń Zdefiniwane wyłączenia mgą pdlegać ddatkwym pdziałm. Służy d teg funkcja Pdział wyłączeń, która mże być uruchmina w zakładce Wyłączenia (zb. rysunek 17) pprzez: pdświetlenie wyłączenia dla któreg ma zstać wprwadzny ddatkwy pdział, i wybranie dpwiedniej iknki: w przypadku gdy pdział dknywany jest przez jednstkę źródłwą, gdy pdział dknywany jest przez jednstkę pwiązaną. P uruchmieniu tej funkcji: wyświetlane jest kn Pdział wyłączeń, które mże mieć pstać jak na rysunku 28. Wszelkie prawa zastrzeżne:

35 Rysunek 28. Okn pdziału wyłączenia przez jednstkę źródłwą mżliwe jest (zb. rysunek 29): wskazanie nweg adresu faktu (pcjnalnie, gdyż adres faktu nie musi być zmieniny), pdanie wartści nweg wyłączenia, ddanie kmentarza (pcjnalnie). zaakceptwanie wprwadznych zmian dbywa się przy użyciu przycisku Rysunek 29. Pdział wyłączenia przez jednstkę źródłwą Funkcja Pdziału wyłączeń mże być wyknywana przez: jednstkę źródłwą, jednstkę pwiązaną, nadzrcę. Wszelkie prawa zastrzeżne:

36 Pdbnie jak przy definiwaniu wyłączeń pisanych w punkcie 4.1 Twrzenie nweg wyłączenia przy dknywaniu pdziału wyłączeń: jednstka źródłwa i jednstka pwiązana mgą wprwadzać zmiany w tych wyłączeniach tylk p swjej strnie. P wprwadzeniu nweg pdziału dla wcześniej zdefiniwaneg wyłączenia: stare wyłączenie zstanie rzbite na dwie pzycje (zb. rysunek 30), kwta wyłączenia pierwtneg zstanie pmniejszna wartść kreślną w ddatkwym pdziale, na liście wyłączeń pjawi się nwe wyłączenie zgdne z infrmacjami zawartymi pdczas dknywania pdziału, p wejściu w edycję każdeg z takich wyłączeń w pzycji Kmentarz będą widczne infrmacje wprwadznym pdziale, p strnie jednstki pwiązanej, kwty wyłączeń (pierwtna i p ddatkwym pdziale) zstaną przeliczne przez aplikację zgdnie z zasadą prprcji, Rysunek 30.Wyłączenie pdzielne przez jednstkę źródłwą Dknując pdziału istniejących wyłączeń należy pamiętać, że: kwta nweg wyłączenia musi być mniejsza bądź równa kwcie wyłączenia pierwtneg, pdział wyłączeń mżliwy jest jedynie w przypadku wyłączeń, które nie zstały jeszcze zatwierdzne przez nadzrcę, 4.8 Scalanie wyłączeń Jeżeli z jakiegś pwdu knieczne jest scalenie kilku wcześniej zdefiniwanych wyłączeń, wówczas mżna t zrbić przy wykrzystaniu funkcji Scalanie wyłączeń. Aby uruchmić tą funkcję, należy w zakładce Wyłączenia : zaznaczyć (pdświetlić) wyłączenia, które mają zstać scalne (zb. przykładwy rysunek 31) Wszelkie prawa zastrzeżne:

37 a następnie wybrać iknkę Rysunek 31. Scalanie wyłączeń w zakładce Wyłączenia Wyświetli się wówczas kn Scalanie wyłączeń, które ma pstać jak na przykładwym rysunku 32. Rysunek 32. Scalanie wyłączeń W pzycji Kmentarz będzie widczna infrmacja : dacie raz gdzinie przeprwadzanej peracji, raz kwcie przed i p scaleniu. Zatwierdzenie funkcji scalania dbywa się p wybraniu przycisku. Funkcja ta: mże dtyczyć tylk tych wyłączeń, w których dane są identyczne w pzycjach: Jednstka źródłwa, Adres faktu źródłweg, Tabela faktu źródłweg, Miara faktu źródłweg, Wymiar faktu źródłweg, Adres faktu pwiązaneg, Tabela faktu pwiązaneg, Wymiar faktu pwiązaneg, Wszelkie prawa zastrzeżne:

38 Jednstka pwiązana, mże być wyknywana prze: z jednstkę źródłwą, twrzącą wcześniejsze wyłączenia, jednstkę pwiązaną, nadzrcę Istnieje mżliwść scalenia dwlnej liczby wyłączeń. P scaleniu wyłączeń (zb. rysunek 33): z listy wyłączeń znikną wszystkie wyłączenia, które pdlegały scaleniu, na liście wyłączeń zaprezentwane zstanie jedn wyłączenie, będące sumą kwt wyłączeń scalanych Rysunek 33. Wyłączenie pwstałe na skutek scalenia 5 Krekty Przygtwując sprawzdania sknslidwane mgą pjawić się sytuacje, w których wymagane jest wprwadzenie ddatkwych krekt. W aplikacji asist wyknanie teg jest mżliwe, przy wykrzystaniu funkcji pgrupwanych w zakładce: Krekty, Aby uruchmić te funkcje, knieczne jest: twarcie sprawzdania, dla któreg ma zstać utwrzna krekta, a następnie: z dlnej części ekranu, z zakładki: Wyłączenia i krekty wybranie bcznej zakładki: Wszelkie prawa zastrzeżne:

39 Jeżeli w dlnej części ekranu zakładka Wyłączenia i krekty jest niewidczna, należy wybrać: Menu Widk lub skrót klawiszwy: Ctrl+Shift+9 Zakładka Krekty : jest aktywna tylk dla jednstek knslidujących sprawzdania, pzwala na definiwanie krekt jednstrnnych w sprawzdaniach sknslidwanych, pprzez prezentację listy krekt, dstarcza infrmacji zdefiniwanych krektach raz pzwala na zarządzanie nimi, umżliwia wyknanie eksprtu i imprtu krekt, Przykładwy ekran z aktywną bczną zakładką Krekty przedstawia rysunek 34. Rysunek 34. Ekran z aktywną bczną zakładką Krekty Wszystkie funkcje ułatwiające definiwanie i zarządzanie krektami pdbnie jak przy zakładce Wyłączenia, zstały tu udstępnine w frmie ikn funkcyjnych umieszcznych nad tabelą z krektami i należą d nich: - twrzenie nwej krekty - edycja wybranej z listy krekty - usuwanie wybranej z listy krekty - dświeżanie infrmacji prezentwanych w zakładce Krekty - filtrwanie krekt - eksprt krekt 5.1 Twrzenie nwej krekty Aby zdefiniwać Nwą krektę, należy zakładce Krekty (zb. rysunek 34): wybrać iknkę: a następnie: Wszelkie prawa zastrzeżne:

40 w nwym knie Krekta (zb. rysunek 35) kreślić: Adres faktu, Wartść krekty, Kmentarz (pcjnalnie), a następnie: zapisać dknane wybry za pmcą. Rysunek 35. Definiwanie nwej krekty Wybór zmiennych, dla których mają ma zstać wprwadzne krekty dbywa się w taki sam spsób jak t ma miejsce przy wybrze zmiennych dla wyłączeń. Prces ten zstał szczegółw pisany w pdrzdziale Wybór zmiennej d wyłączenia. P zdefiniwaniu nwej krekty, będzie na widczna w pdzakładce Krekty jak na przykładwym rysunku 36. Rysunek 36. Krekta zdefiniwana przez nadzrcę P wybraniu przycisku rysunek 36):, znajdująceg się w pierwszej klumnie przed adresem faktu wybranej krekty (zb. nastąpi autmatyczne twarcie tabeli dla której zstała zdefiniwana krekta, Wszelkie prawa zastrzeżne:

41 kursr ustawi się na kmórce, której krekta dtyczy. 5.2 Edycja zdefiniwanych krekt Aby wprwadzić zmiany d wcześniej zdefiniwanych krekt, należy wykrzystując funkcję Edytuj, w zakładce Krekty (zb. rysunek 36): pdświetlić krektę na liście, a następnie wybrać iknkę: lub dwukrtnie kliknąć przyciskiem myszy na krektę. Pjawi się wówczas kn jak d twrzenia krekty (zb. rysunek 35) jednak będzie n zawierał wcześniej wprwadzne dane. Funkcja ta: pzwala na zmianę wszystkich elementów krekty, dstępna jest dla administratrów raz użytkwników uprawnieniach d edycji krekt. 5.3 Usuwanie wybranej z listy krekty Jeżeli zdefiniwane krekty są z jakiegś pwdu nieprawidłwe, t mżliwe jest ich usunięcie przy wykrzystaniu funkcji Usuń. Należy wówczas w zakładce Krekty (zb. rysunek 36): pdświetlić na liście krektę, a następnie wybrać iknkę: Na ekranie pjawi się kmunikat z prśbą ptwierdzenie chęci usunięcia krekty (zb. rysunek 37). Rysunek 37. Ptwierdzenie usunięcia krekty Wybranie przycisku spwduje usunięcie krekty z listy. Wszelkie prawa zastrzeżne:

42 Funkcja ta dstępna jest: dla użytkwników uprawnieniach administratra raz d edycji krekt. 5.4 Odświeżanie infrmacji prezentwanych w zakładce Krekty Odświeżenie infrmacji w zakładce Krekty mżliwe jest przy wykrzystaniu funkcji Odśwież, pprzez: pdświetlenie na liście krekty, a następnie wybranie iknki: (zb. rysunek 36). Funkcja ta: ma zastswanie przy dświeżaniu zmian wprwadznych przez użytkwników pracujących na kilku stanwiskach, na jednej bazie Oracle, dla użytkwników uprawnieniach administratra raz d edycji krekt. 5.5 Eksprt krekt Przygtwane krekty mżna za pmcą funkcji Eksprtuj dane, wyeksprtwać d pliku. Aby uruchmić tę funkcję należy zakładce Krekty (zb. rysunek 36): wybrać iknkę:. Funkcja ta: pzwala na wyeksprtwanie wszystkich krekt znajdujących się na liście d pliku w frmacie CSV, dstępna jest dla użytkwników uprawnieniach d edycji krekt. Prces eksprtu krekt każdrazw przebiega w 2 krkach: Krk 1 t wybór katalgu Wszelkie prawa zastrzeżne:

43 Rysunek 38. Wybór katalgu d eksprtu W tym krku knieczne jest wskazanie miejsce zapisu pliku z wyeksprtwanymi krektami pprzez: wybranie przycisku: wpisanie ścieżki z ręki., lub P wskazaniu lkalizacji: nie będzie już widczny kmunikat: uaktywniny zstanie przycisk:, raz, dzięki czemu mżliwe będzie przejście d następneg krku. Krk 2 t wyniki eksprtu Rysunek 39. Wyniki eksprtu W wyniku eksprtu we wskazanej w pprzednim krku lkalizacji utwrzy się plik: crrectins.csv Jeśli wyknanie eksprtu krekt d pliku byłby z jakiegś pwdu niemżliwe, t wówczas system pinfrmuje nas tym stswnym kmunikatem. Zakńczenie działania funkcji i przejście d dalszej pracy w aplikacji dbywa się p wybraniu przycisku. Wszelkie prawa zastrzeżne:

44 5.6 Filtrwanie krekt Aby ułatwić wyszukiwanie krekt w zakładce Krekty, należy uruchmić funkcję Filtruj, za pmcą: iknki (zb. rysunek 40). Funkcja ta: Rysunek 40. Funkcja filtrwania w zakładce Krekty dstępna jest dla użytkwników uprawnieniach administratra raz d edycji krekt. pzwala graniczyć prezentwaną listę krekt (zb. rysunek 40) d: wskazanej (pdświetlnej) kmórki aktywnej tabeli aktywneg sprawzdania Chcąc graniczyć prezentwaną listę krekt d kreślnej tabeli czy kmórki (zb. rysunek 40), należy: zaznaczyć dpwiedni: lub P włączeniu filtrów wyszukiwania: zmienia się zabarwienie ikny prezentującej filtrwanie: z czarneg na niebieskie, wyświetlane są tylk te krekty, które są zgdne z zastswanym filtrem. Wszelkie prawa zastrzeżne:

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania GIIF

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania GIIF System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania wersja 5.15.2.4 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 11.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany przechwywany bez graniczeń

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

Opis Modułu BFG-Informacje

Opis Modułu BFG-Informacje Opis Mdułu BFG-Infrmacje Sierpień 2017 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszeg dkumentu, nie

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic SYSTEM I FORMACJI PRZESTRZE EJ GEO-I FO V Państwwy Rejestr Granic Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkwa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.cm.pl Grudziądz, 20 października 2014 rku NOK.331.30.14 Dtyczy: Zadanych pytań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione:

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione: Earth Explrer Earth Explrer jest wyszukiwarką stwrzną przez USGS (United States Gelgical Survey) przeznaczną d wyszukiwania i pbierania zdjęć satelitarnych, ltniczych raz różnych prduktów kartgraficznych.

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.wroc.pl (zakładka przetargi)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.wroc.pl (zakładka przetargi) Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.up.wrc.pl (zakładka przetargi) Wrcław: Mdernizacja instalacji systemu sygnalizacji alarmu pżaru w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna WYPOSAŻENIE Dkumentacja eksplatacyjna Wprwadzenie... 3 1 Rejestracja danych... 4 1.1 Wypsażenie... 4 2 Pdgląd... 8 2.1 Przeglądanie wg użytkwników... 8 2.2 Przeglądanie wg miejsc... 8 3 Słwniki... 9 3.1

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji Ingram Micr Marketplace: Dstswywanie zakresu subskrypcji na platfrmie Marketplace przez usuwanie i ddawanie licencji lub anulwanie całej subskrypcji Ingram Micr Inc. Zastrzeżne infrmacje firmy Ingram Micr

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz Regulamin Knkursu: I. Organizatrzy knkursu 1.1 Organizatrem Knkursu Artystyczneg UNLTD., zwaneg dalej Knkursem, jest Grayling Pland Sp. z.. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80, lk. 10A, 00-175

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo