Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0

2 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU INSTALACJA I URUCHOMIENIE PROGRAMU INSTALACJA PROGRAMU COMARCH ERP E-DEKLARACJE KLASYKA INSTALACJA PROGRAMU PRZEZ NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW REINSTALACJA PROGRAMU KONFIGURACJA PROGRAMÓW PIK / PLP / KH / KP OGÓLNE ZASADY UŻYWANIA PROGRAMU PODSTAWOWE FUNCJE PROGRAMU DEKLARACJE DO WYSŁANIA WYSŁANE-OCZEKUJĄCE UPO - BŁĘDY UPO - OK KONFIGURACJA ZMIANA FIRMY O PROGRAMIE KONIEC NAJCZEŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ KOMUNIKATY BŁĘDÓW...10 e-deklaracje Klasyka 2 Wersja 1.0

3 1 Infrmacje pdstawwe 1.1 Przeznaczenie i pdstawwe funkcje prgramu Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka t prgram dzięki któremu Użytkwnicy prgramów KH, KP, PIK, PLP mgą wysyłać deklaracje pdatkwe w frmie elektrnicznej na serwer Minister Finansów. W celu wysłania e-deklaracji ptrzebna jest c najmniej wersja: PIK 18.00a PLP 8.00a KH 3.50 KP 25.0 Prgram pzwala na: pdpisanie i przesłanie deklaracji na serwer MF debranie Urzędweg Pświadczenia Odbiru (UPO) wydrukwanie UPO W prgramie zapisywane są infrmacje (lgi) przeprwadznych peracjach. 1.2 Wymagania sprzętwe prgramu Prgram funkcjnuje na dwlnym kmputerze psiadającym: Framewrk 2.0 dstęp d Internetu zainstalwaną drukarkę zainstalwany pdpis kwalifikwany dtyczy Użytkwnikw, zbwiązywanych w ten spsób pdpisywać deklaracje pdatkwe e-deklaracje Klasyka 3 Wersja 1.0

4 2 Instalacja i uruchmienie prgramu 2.1 Instalacja prgramu Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Instalacja prgramu przez nwych Użytkwników Instalacja Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka dbywa się z pliku: pbraneg z Indywidualnej Strny Klienta płytki dstarcznej przez Cmarch P zainstalwaniu i uruchmieniu prgramu: na pulpicie Windws pjawi się ikna skrótu d prgramu w menu Start zstanie ddany prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Reinstalacja prgramu W celu zainstalwania nwszej wersji prgramu zaleca się dinstalwanie wersji pprzedniej i zainstalwanie nwej wersji Knfiguracja prgramów PIK / PLP / KH / KP W celu autmatyczneg zapisywania deklaracji w prgramie Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka należy w prgramach KH, KP, PIK, PLP wskazać katalg, w którym zstał zainstalwany prgram d wysyłania deklaracji. Isttne jest, aby nazwa katalgu nie była dłuższa niż 8 znaków. Ścieżkę wskazuje się w Knfiguracji, dla prgramu: KH - w Knfiguracji stanwiska-> Wydruki graficzne KP / PIK / PLP - w Knfiguracji-> Wydruki graficzne. Dla każdej bazy danych, z której będą twrzne e-deklaracje, zstanie autmatycznie utwrzny pdkatalg. Przykład Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka zstał zainstalwany na dysku C w katalgu eklasyka (C:\eKlasyka). W KH mamy 2 bazy: FIRMA1 i FIRMA2, a w Knfiguracji stanwiska Serwer wydruków graficznych wpisan c:\eklasyka W mmencie twrzenia e-deklaracji dla FIRMA1 prgram autmatycznie utwrzy dpwiadający jej pdkatalg. Analgicznie gdy e-deklarcja będzie generwana w bazie FIRMA2 P tej peracji w katalgu C:\eKlasyka znajdą się pdkatalgi: FIRMA1, FIRMA2, a w każdym nich zstaną zapisane wygenerwane wcześniej deklaracje. Eksprt plików d systemu e-deklaracje dstępny jest w prgramach KH, KP, PIK, PLP pd klawiszem F2. W związku z tym, że w prgramie KH, KP nie ma udstępninych załączników takich jak VAT-ZZ, VAT-ZT, NAD- ZP, VAT-ZD a w prgramach PIK, PLP nie ma załącznika PIT-R t w prgramie e-deklaracje przy wysyłaniu pjawi się kmunikat Deklaracja nie zstała wyeksprtwana z pwdu błędów. Deklaracja zawiera załączniki, które nie mgą być przesłane drgą elektrniczną. W takich przypadkach mżna będzie skrzystać z frmularzy interaktywnych dstępnych w systemie e-deklaracje na strnie: P wybraniu dpwiednieg frmularza mżna wyknać imprt pliku xml, który zstał wygenerwany przez prgram Cmarch ERP Klasyka, c spwduje zaczytanie danych na interaktywny frmularz. e-deklaracje Klasyka 4 Wersja 1.0

5 Uwaga: Twrząc e-deklaracje z prgramów klasycznych należy uważać na t, by nie wysyłać tej samej deklaracji wielkrtnie. P naciśnięciu przycisku e-deklaracja twrzy się każdrazw nwy plik. Wszystkie wysłane pliki są widczne w prgramie Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka na zakładce Deklaracje skąd przed wysłaniem należy usunąć te, które zstały nadmiarw wygenerwane. Uwaga: W przypadku Użytkwnków, którzy krzystają z Serwera Wydruków Graficznych i będą wysyłali e-deklaracje istnieje kniecznść mdyfikacji ustawień w serwerze wydruków (ścieżki dla plików INI). e-deklaracje Klasyka 5 Wersja 1.0

6 3 Ogólne zasady używania prgramu Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka mże być bsługiwany za pmcą myszki lub przy użyciu klawiatury. Pniżej lista skrótów klawiszwych wykrzystanych w prgramie. <F2> Wydruk UPO <F3> Pdgląd zawartści XML z deklaracją, numerem referencyjnym czy infrmacji błędzie <F5> Odświeżenie listy <CTRL>+<A> Zaznacza wszystkie deklaracje <CTRL>+<O> Usuwa zaznaczenia <CTRL>+<W> Wysłanie bez pdpisu deklaracja zstaje pdpisana pdpisem niekwalifikwanym i wysłana na serwer Ministerstwa Finansów <CTRL>+<D> Wysłanie z pdpisem deklaracja zstaje patrzna pdpisem kwalifikwanym i wysłana na serwer Ministerstwa Finansów <CTRL>+<U> Pbierz UPO - pbranie Urzędweg Pświadczenia Odbiru (UPO) <DEL> Usuń plik nie dtyczy deklaracji psiadających UPO <CTRL>+<B> Cfnij d Wysłanych-Oczekujących przeniesienie deklaracji z UPO - Błędy d Wysłane-Oczekujące z równczesnym usunięciem pliku zawierająceg infrmację błędzie. <TAB> - Umżliwa przechdzenie kursrem p plach w aktywnym knie <CTRL>+<TAB> Pzwala przechdzić pmiędzy zakładkami na knie Deklaracje 3.1 Pdstawwe funcje prgramu Deklaracje Deklaracje składają się z 4 zakładek, każda z nich zawiera listę deklaracji w zależnści d ich statusu raz infrmację wyknanych peracjach (lg z prawej strny kna). P utwrzeniu e-deklaracji w prgramie księgwym lub kadrw-płacwym deklaracja trafia na listę D wysłania. Pniżej zamieszczamy schemat generwania pliku z prgramu Cmarch ERP Klasyka aż d mmentu wysłania na serwer e-deklaracji. e-deklaracje Klasyka 6 Wersja 1.0

7 D wysłania Lista zawiera deklaracje, które mgą być wysłane na serwer Ministerstwa Finansów. Prgram umżliwia seryjne wysłanie wielu zaznacznych deklaracji raz pdpisanie ich pdpisem kwalifikwanym. W przypadku krzystania z pdpisu niekwalifikwaneg jednrazw mżna pdpisać tylk jedną deklarację, knieczne jest także uzupełnienie na knie autryzacji pla Kwta (dmyślnie ple t jest puste). Pzstałe dane (imię, nazwisk, data urdzenia pbierane są z pdpisywanej deklaracji). e-deklaracje Klasyka 7 Wersja 1.0

8 W sytuacji, gdy d Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka trafi plik, dla któreg nie ma jeszcze schem, zstanie n przeniesiny d pdkatalgu Bledy. Infrmacja tym zstanie zapisana w lgu prgramu Wysłane-czekujące Lista zawiera deklaracje, które zstały wysłane na serwer Ministerstwa Finansów, psiadają już swój numer referencyjny ale nie zstały jeszcze dla nich debrane Urzędwe Pświadczenie Odbiru (UPO). Na liście mamy deklaracje źródłwą raz związany z nią plik zawierający numer referencyjny. Za pmcą przycisku F3 mżemy w przeglądarce zbaczyć deklaracje lub zawartść pliku z numerem referencyjnym UPO - błędy Lista deklaracji, dla których serwer MF przesłał infrmacje błędzie. W tym przypadku ddatkw prócz deklaracji źródłwej, pliku z numerem referencyjnym mamy plik zawierający numer błędu. Najcześciej błędy związane są z: brakiem wymaganych danych, np. kd urzędu skarbweg, niekmpletne dane adreswe (kraj, wjewództw, pwiat, gmina, pczta, miejscwść, numer dmu) próbą pbrania UPO, gdy dane na serwerze Ministerstwa Finansów nie zstały jeszcze przetwrzne. W takim przypadku należy pprawić dane w prgramie księgwym/płacwym, utwrzyć e-deklaracje i w Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka wysłać tą nwą, pprawiną deklarację. Deklaracja zawierająca błąd mże zstać usunięta UPO - OK Lista deklaracji, które zstały wysłane na serwer MF, psiadają swój numer referencyjny i Urzędwe Pświadczenie Odbiru. Z pzimu tej listy mżna wydrukwać UPO Knfiguracja Knfiguracja pzwala na ustalenie najważniejszych parametrów pracy prgramu. Mżemy tutaj kreślić: firmę startwą czas dświeżania listy deklaracji dmyślnie 5 sekund ścieżkę dstępu d serwera Ministerstwa Finansów e-deklaracje Klasyka 8 Wersja 1.0

9 Uwaga: Ministerstw Finansów udstępnił serwer testwy: https://test-bramka.edeklaracje.gv.pl/, na który mżna wysyłać deklaracje w celu sprawdzenia kmunikacji. P zakńczeniu testów knieczne jest przywrócenie pprawneg adresu: https://bramka.e-deklaracje.mf.gv.pl Zmiana firmy P zainstalwaniu prgramu lista firm jest pusta. Zstaje na utwrzna w mmencie wysłania pierwszej e- deklaracji z prgramu KH, KP, PLP lub PIK. Dla każdej firmy zstanie utwrzny ddzielny katalg O prgramie Infrmacje prgramie Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Kniec Zamknięcie prgramu. e-deklaracje Klasyka 9 Wersja 1.0

10 4 Najcześciej pjawiające się kmunikaty błędów W sytuacji, gdy deklaracja nie jest pprawna mgą pkazać się następujące kmunikaty błędów: Błąd pdczas knwersji pliku [numer].edk. Funkcja 'NIP' nie zwróciła żadnej wartści lub zwróciła wartść, która nie mże być knwertwana na typ danych XLS. Nieuzupełniny NIP w Knfiguracji Dkument wstępnie przetwrzny, sprawdź wynik następnej weryfikacji dkumentu Dkument w trakcie przetwarzania. Sprawdzić pprawnść później Weryfikacja negatywna dkument złżny z użyciem danych autryzujących mże złżyć wyłącznie pdatnik, będący sbą fizyczną Deklaracja dla sby prawnej pdpisana Pdpisem Niekwalifikwanym. Błąd pdczas knwersji pliku [numer].edk. Brak pliku ze schemą d wstępneg przekształcenia (VAT7.12.K2O.XSL). Próba wysyłki deklaracji na starym frmularzu. Weryfikacja negatywna dkument niezgdny ze schematem xsd [cvc-minlength-valid: Value '' with length = '0' is nt facet-valid with respect t minlength '1' fr type '#AnnType_PelnaNazwaTIdentyfikatrOsbyNiefizycznej'.] Brak uzupełninej Nazwy na deklaracji sby prawnej Weryfikacja negatywna dkument niezgdny ze schematem xsd [cvc-datatype-valid.1.2.1: '- -' is nt a valid value fr 'date'.] Brak uzupełninej daty urdzenia na deklaracji sby fizycznej Weryfikacja negatywna dkument niezgdny ze schematem xsd [cvc-minlength-valid: Value '' with length = '0' is nt facet-valid with respect t minlength '1' fr type 'TImie'.] Brak uzupełnineg imienia na deklaracji sby fizycznej Deklaracja nie zstała wyeksprtwana z pwdu błędów. Deklaracja zawiera załączniki, które nie mgą być przesłane drgą elektrniczną. Na deklaracji zstał zaznaczne ddanie załączników, których nie ma w prgramie. Taką deklarację należy złżyć na interaktywnych frmularzach e-deklaracji. Weryfikacja negatywna dkument niezgdny ze schematem xsd [cvc-minlength-valid: Value '' with length = '0' is nt facet-valid with respect t minlength '1' fr type 'TTekstwy'.] Nieuzupełnine uzasadnienie złżenia krekty deklaracja (ORD-ZU) Weryfikacja negatywna dkument niezgdny ze schematem xsd [cvc-enumeratin-valid: Value '0000' is nt facet-valid with respect t enumeratin '[0202, 0203, 0204, 0205, 0206,[ ]]'. It must be a value frm the enumeratin.] Błędny kd urzędu (0000) na deklaracji. Weryfikacja negatywna niezgdnść danych autryzujących z danymi w dkumencie (np. niezgdnść NIP, numeru PESEL, daty urdzenia, nazwiska, pierwszeg imienia) Różne dane identyfikacyjne pdatnika na deklaracji i pdpisie niekwalifikwanym. e-deklaracje Klasyka 10 Wersja 1.0

11 Błąd wysyłania pliku. Użytkwnik zrezygnwał z pdania danych autryzacyjnych. Kmunikat z lgu infrmujący zrezygnwaniu z pdpisywania deklaracji. Upłynął limit czasu peracji Nie udał się wysłać deklaracji na serwer MF. Najprawdpdbniej prblem p strnie MF. Dkument zawiera błędy uniemżliwiające jeg przetwrzenie Nieuzupełniny kd Urzędu skarbweg bądź też niepprawna kwta pdatku (z dkładnścią d grszy). e-deklaracje Klasyka 11 Wersja 1.0

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Aspekty techniczne korzystania z systemu e-deklaracje

Aspekty techniczne korzystania z systemu e-deklaracje Aspekty techniczne korzystania z systemu e-deklaracje ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl www.e-deklaracje.gov.pl Usługa (Web Services) przyjmowania deklaracji / zgłoszeń aktualizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo