Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym zastswaniu, np. w firmie: ewidencja i rzliczanie sprzedaŝy, ewidencja zamówień, ewidencja pracwników raz w dmu: mini ksiąŝka telefniczna, ewidencja uŝytecznych w dmu firm usługwych itp. Aplikacja w systemie MS ACCESS jest pamiętana w kmputerze w pliku rzszerzeniu mdb np. uczelnia.mdb, slilka.mdb. Aplikacje MS ACCESS mgą być zawarte w jednym lub wielu plikach. Pliki te zawierają bazę danych i definicje ptrzebne d funkcjnwania aplikacji. Uruchmienie systemu MS ACCESS dbywa się zgdnie mechanizmami MS Windws (tak jak MS Wrd czy MS Excel). Utwrzenie nweg pliku plega na wybrze pcji Plik\Nwa baza danych z menu. Gdy pjawi się kn dialgwe, naleŝy pdać nazwę pliku aplikacji raz miejsce (flder) jeg zapamiętania. P pdaniu tych danych następuje utwrzenie nweg pliku rzszerzeniu mdb i w knie systemu pjawia się kn aplikacji z bazą danych. Na górze kna bazy danych mamy trzy przyciski: Nwy Otwórz Prjekt Przyciski te reprezentują peracje, jakie mŝemy wyknywać na biektach: utwórz nwy biekt, twórz istniejący biekt lub zmdyfikuj definicję istniejąceg biektu w widku prjektu. P lewej strnie kna widzimy siedem przycisków (tzw. typów biektwych bazy danych): Tabele Kwerendy Frmularze Raprty Strny Makra Mduły KaŜda aplikacja mŝe mieć wiele biektów kaŝdeg typu (wszystkich lub tylk niektórych). Obiekty typu Tabela są pdstawwe dla aplikacji, pniewaŝ stanwią ne bazę danych. Wiele tabel mŝe składać się na bazę danych aplikacji. Obiekty typu Kwerenda zawierają definicje prcedur wyszukiwania i przetwarzania danych umieszcznych w tabelach. Obiekty typu Frmularz zawierają definicje spsbów prezentacji danych z tabel na ekranie mnitra Obiekty typu Raprt zawierają definicje spsbów prezentacji danych z tabel na ekranie mnitra lub papierze drukarki Obiekty typu Makr zawierają definicje makrpleceń, czyli definicje sekwencji pleceń jakie MS ACCESS ma wyknać by zrealizwać kreślna funkcję uŝytkwą. Obiekty typu Mduł zawierają definicje prcedur i funkcji zapisanych w języku prgramwania ACCESS BASIC.

2 2. Typy danych (dziedzin wartści) i ich właściwści Tekst (0-255 znaków) Nta (ple tekstwe dłuŝsze niŝ 255 znaków) Liczba (Bajt-1B, Całkwita-2B,Całkwita długa-4b, Pjedyncza precyzja-4b,pdwójna precyzja-8b) Data/Gdzina Waluta Autnumerwanie (autmatycznie wpisywana klejna lub lswa liczba; zadeklarwanie takieg pla jak klucza pdstawweg jest najprstszym spsbem jeg utwrzenia) Tak/Nie OLE Object (0biekt na przykład arkusz kalkulacyjny prgramu Micrsft Excel, dkument prgramu Micrsft Wrd, grafika, dźwięk lub inne dane binarne, dłączny lub sadzny w tabeli prgramu Micrsft Access) Hiperłącze (adres hiperłącza np. ścieŝka d pliku, adres strny) Kreatr dnśników (ple, które pzwala wybrać wartść z innej tabeli lub z listy wartści przy uŝyciu pla listy lub pla kmbi) 3. Frmaty danych Wartść kaŝdeg pla z tabeli jest wyświetlana na ekranie w kienku wyskści jedneg znaku i pewnej długści licznej w znakach. WyraŜenie frmatujące (lub w skrócie - frmat) kreśla strukturę teg kienka i spsób rzmieszczenia w nim wyświetlanych znaków. Frmat jest definiwany róŝnie dla róŝnych typów danych. WyraŜenie frmatujące (frmat) jest ciągiem symbli (znaków lub słów). Symble, które są stswane przy definiwaniu frmatu niezaleŝnie d typu danych t: Symbl Znaczenie spacja Reprezentuje pzycję znakwą wartści spacji jak znaku ASCII,! Zmienia kierunek wyrównania w kienku z "d lewej" na "d prawej" * Wypełnia brakujące (d pełneg wymiaru pla - kienka) miejsca znakiem następującym p * \ Wyświetli następujący p \znak jak literał [klr] Wyświetli wartści pla w pdanym w nawiasach klrze (czarny, czerwny, Ŝółty, zielny, niebieski ) 3.1. Frmatwanie liczby Frmaty standardwe dla liczb: Liczba gólna wyświetlana w takiej pstaci w jakiej zstała wprwadzna. Waluta ddaje się autmatycznie znak waluty. Stałprzecinkwy Standardwy dwa znaki p przecinku dla liczb ułamkwych. Prcent wartść wprwadzna jest mnŝna przez 100 i wyświetlana ze znakiem %. Wykładniczy liczba w frmie <mantysa> E <cecha> UŜytkwnik mŝe zdefiniwać własny frmat. Definicja składa się z 4 sekcji, ddzielnych znakiem średnika. Sekcja Znaczenie 1 dla liczb ddatnich 2 dla liczb ujemnych 3 dla wartści zerwych 4 dla wartści Null lub pustych We własnej definicji frmatu liczby mgą być uŝyte następujące znaki:, (przecinek) ddziela część całkwitą d ułamkwej. (krpka) ddziela tysiące, mŝe być uŝyte d skalwania duŝych liczb 0 reprezentant cyfry; wyraŝenie 0...0,0...0 spwduje wyświetlenie liczby z ewentualnym dłączeniem zer nieznaczących

3 # reprezentant cyfry, wyraŝenie #..#,#..# spwduje wyświetlenie liczby bez dłączania zer nieznaczących Uwaga: dpuszcza się kmbinacje znaków 0 i # w frmacie $ wyświetli $ z liczbą % spwduje przemnŝenie liczby przez 100 i wyświetlenie ze znakiem % E- lub e- pwduje zapis liczby w ntacji wykładniczej, E+ lub e+ Przykłady frmatów i dpwiadającej im pstaci wyświetlania zadanych liczb: Frmat Ddatnia liczba 5 Ujemna liczba 5 Pięć dziesiątych.5 Null 0,00 5,00-5,00 0,50 $#,##0;($#,##0);;Pust $5 ($5) $1 Pust 0% 500% -500% 50% 3.2. Frmatwanie Daty/Czasu Przykładwe: Data gólna ( :02:00) Data długa (12 czerwca 1996) Data średnia (12-czer-98) Data krótka ( ) Gdzina średnia (07:23) 3.3. Frmat danych typu Text WyraŜenie frmatujące mŝe mieć trzy sekcje ddzielne średnikiem. JeŜeli uŝyjemy jednej sekcji - frmat stsuje się d wszystkich danych. JeŜeli dwóch - frmat pierwszej sekcji stsuje się d danych a frmat drugiej d wartści zerwej długści. Frmat trzeciej sekcji, jeśli występuje stsuje się d Null wartści. Następujące znaki mgą być uŝyte w wyraŝeniach reprezentant znaku; znak tekstwy wymagany; wyraŝenie spwduje wyświetlenie stringu; jeŝeli wyświetlany string ma mniej znaków niŝ długść wyraŝenia, t pzstałe pzycje będą dpełnine spacjami; jeŝeli znaków jest więcej, t wszystkie znaki będą wyświetlne. Dmyślnie znaki wyświetlaneg stringu wypełniają pzycje d prawej d lewej, chyba Ŝe uŝyjemy znaku! na pczątku wyraŝenia & reprezentant znaku; znak tekstwy nie wymagany; wyraŝenie &&...& spwduje wyświetlenie stringu; jeŝeli wyświetlany string ma mniej znaków niŝ długść wyraŝenia, t pzstałe pzycje nie będą dpełnine spacjami; jeŝeli znaków jest więcej, t wszystkie znaki będą wyświetlne. Dmyślnie znaki wyświetlaneg stringu wypełniają pzycje &&...& d prawej d lewej, chyba Ŝe uŝyjemy znaku! na pczątku wyraŝenia (!&&...&). < Wszystkie litery zamienia na małe. > Wszystkie litery zamienia na duŝe.! Tekst wypełnia d lewej d prawej. Znaki wstawiane znaki wzięte w cudzysłów (np., XX ) 4. Maska wprwadzania Wartść kaŝdeg pla pbierana z tabeli jest wyświetlana w kienku na ekranie wyskści jedneg znaku i pewnej długści licznej w znakach. O spsbie jej wyświetlenia decyduje frmat (patrz wyŝej). Pdczas wprwadzania wartści z klawiatury wartść ta jest równieŝ wyświetlana w kienku. W tym przypadku spsbie jej wyświetlenia decyduje nie frmat lecz maska wprwadzania. Maska wprwadzania pzwala kreślić spsób wyświetlania wprwadzanej wartści w kienku pla raz ddatkwe graniczenia i rzszerzenia tej

4 wartści. Maska wprwadzania jest zdefiniwana za pmcą wyraŝenia lub w skrócie: maski Maska mŝe zawierać trzy sekcje: 1 - specyfikuje sam spsób wprwadzenia; 2 - jeśli zawiera 0 - wszystkie literały z maski zstaną zapamiętane w tabeli, jeśli 1 - pjawią się tylk przy wprwadzeniu.(np. kreski w numerze telefnu ) 3- specyfikuje znak, który zstanie wyświetlny w miejscach wprwadzenia danej. Przy definiwaniu maski mŝna uŝyć następujących znaków: Znak Znaczenie 0 Cyfra; w pzycji tej musi się wpisać jedną z cyfr 0-9, znaki '+' i '-' są niedzwlne) 9 Cyfra lub spacja; w pzycji tej mŝna wpisać jedną z cyfr 0-9 lub spację (znaki '+' i '-' są niedzwlne) # Cyfra lub spacja; w pzycji tej mŝna wpisać jedną z cyfr 0-9 lub spację (znaki '+' i '-' są dzwlne) L Litera; w pzycji tej musi się wpisać jedną z liter A-Z,? Litera; w pzycji tej mŝna wpisać jedną z liter A-Z, A Litera lub cyfra; w pzycji tej musi się wpisać jedną z liter A-Z lub cyfr, a Litera lub cyfra; w pzycji tej mŝna wpisać jedną z liter A-Z lub cyfr, & Dwlny znak lub spacja; w pzycji tej musi się wpisać jakiś znak, C Dwlny znak lub spacja; w pzycji tej mŝna wpisać jakiś znak,., : ; - / krpka dziesiętna, przecinek tysięczny, separatr czasu i daty znaczenie zaleŝy d ustawienia w MS Windws > knwersja liter na duŝe < knwersja liter na małe! wymusza wypełnianie d prawej d lewej, kiedy znaki d lewej są pcjnalne \ następujący p \ znak zstanie wyświetlny jak literał (znak wstawiny na stałe) Przy ustawinym frmacie i masce wprwadzenia dla danej prirytet przy wyświetlaniu ma frmat. Przykłady: Maska wprwadzenia Wartści zgdne z maską (000) (206) (000) AAA-AAAA (206) 555-TELE ISBN 0-&&&&&&&&&-0 ISBN >LL DB Reguła pprawnści (dla pla tabeli lub dla rekrdu tabeli) Reguła pprawnści jest wyraŝeniem lgicznym, które jest bliczane p wprwadzeniu wartści daneg pla, wartść zstanie zaakceptwana, jeśli wartść wyraŝenia jest prawdą, w przeciwnym przypadku zstanie wyświetlny tekst, infrmujący ppełnieniu błędu przy wprwadzeniu. Patrz "Pmc" na hasł expressin budwaniu wyraŝeń. Budwanie wyraŝeń. W wyraŝeniach mŝna uŝyć: peratry, identyfikatry, nazwy funkcji, literały, stałe. Operatry: arytmetyczne: *,+,-, /, \,^,Md, prównania: <, <=, >,>=, =, <> knkatenacji (łączenia) łańcuchów & lgiczne: And, Eqv, Imp, Nt, Or, Xr, dpaswania Like

5 inne Between... and... ; In... ; Is.. Niektóre funkcje: Date() zwraca bieŝącą datę z zegara kmputera. Nw() zwraca bieŝącą datę i czas z zegara kmputera Year(...) wymaga argumentu typu Data i zwraca rk jak 4-cyfrwą liczbę. Mnth(...) wymaga argumentu typu Data i zwraca miesiąc jak liczbę z zakresu Right(arg1,arg2) zwraca prawą część liczby (arg1), licząc tyle znaków d prawej na ile wskazuje arg2. UŜycie peratra Like. Składnia: Like wzrzec ; peratr prównuje wprwadzną daną ze wzrcem. Przykłady przedstawiają wzrce i dwa łańcuchy dla kaŝdeg zgdny i niezgdny ze wzrcem.. Rdzaj prównania Wzrzec Zgdny ( True) Nie zgdny ( False) Wiele znaków "a*a" "aa", "aba", "abbba" "abc" "*ab*" "abc", "AABB", "Xab" "azb", "bac" Wyspecyfikwany znak "a[*]a" "a*a" "aaa" Wiele znaków "ab*" "abcdefg", "abc" "cab", "aab" Pjedynczy znak "a?a" "aaa", "a3a", "aba" "abbba" Pjedyncza cyfra "a#a" "a0a", "a1a", "a2a" "aaa", "a10a" Znak z zakresu "[a-z]" "f", "p", "j" "2", "&" znak spza zakresu "[!a-z]" "9", "&", "%" "b", "a" Nie cyfra "[!0-9]" "A", "a", "&", "~" "0", "1", "9" Kmbinwane "a[!b-m]#" "An9", "az0", "a99" "abc", "aj0" Reguły pprawnści dla pla (przykłady): Wartść Znaczenie = "Wrcław" Musi być wprwadzny "Wrcław" =100 Musi być 100 Between 10 and 100 Liczba musi być między 10 i 100 (włącznie) Between #1/1/94# and #1/2/94# Data musi być z pdaneg kresu In ("Wrcław"; "Kraków") Musi być Wrcław lub Kraków Like "P[A-F]###" Łańcuch musi być na P, następna litera z zakresu A-F, na kńcu 3 cyfry, np. PB Wymagane / pcjnalne wprwadzenie - wartść zerwej długści Wymagane kreśla, czy wprwadzenie danych d teg pla jest knieczne. Zerwa długść dzwlna kreśla, czy ple dpuszcza łańcuchy zerwej długści.

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.20 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.20 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan autmat umŝliwiający

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.14 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan d knfiguracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Rmualda Traugutta w Kszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA Autr: Pitr Simiński KL II LB Kszalin 2006 C t jest grafika wektrwa? Spsób pisu brazu party na frmułach matematycznych. W

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL. Instrukcja laboratoryjna

Wprowadzenie do SQL. Instrukcja laboratoryjna Wprowadzenie do SQL Instrukcja laboratoryjna Ludmiła Rekuć, Witold Rekuć Wrocław, 2013-02-11 Spis treści Temat 1. System zarządzania bazą danych, baza danych i jej składowe. Zakładanie tabel - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia zagadnień występujących w dotychczasowych kolokwiach zaliczeniowych DSP

Wyjaśnienia zagadnień występujących w dotychczasowych kolokwiach zaliczeniowych DSP Szanwni czytelnicy uczestnicy kursu prcesry sygnałwe. trakcie rzmów p wykładach przewijały się pytania zakres wiadmści niezbędny d spkjneg zaliczenia kursu prcesrów sygnałwych. trakcie prwadzenia jeszcze

Bardziej szczegółowo