Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA"

Transkrypt

1 Strna 1 z Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji przychdów bjętych zryczałtwanym pdatkiem dchdwym raz ewidencji wymaganych w przypadku płatników pdatku d twarów i usług (rejestry VAT). Spsób prwadzenia księgwści (księga przychdów i rzchdów czy ewidencja ryczałtwa) kreśla się (knfiguruje) w prgramie, indywidualnie dla każdej firmy. Ćwiczenie1. Zakładanie nweg kresu brachunkweg. Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Okresy brachunkwe i twrzymy nwy kres brachunkwy (ewentualnie sprawdzić pprawnść, gdy p załżeniu bazy krzystan z kreatra dla firmy): Symbl: 2012, Data twarcia: r., Długść (w miesiącach): 12, Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy mduł księgwy Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Parametry i zaznaczamy: - Rdzaj księgwści: Księga pdatkwa - Numeracja rejestrów VAT w brębie miesiąca (parametr: Numeracja rejestrów VAT ciągła w rku dznaczny) - Kntrla duplikacji zapisów w rejestrze VAT (parametr: zaznaczny) - Generwanie faktur wewnętrznych tylk w mdule Faktury (parametr: Generwanie faktur wewnętrznych w rejestrach VAT dznaczny) - Przenszenie numeru własneg d identyfikatra księgweg (parametr: zaznaczny) - Numeracja zapisów księgwych ciągła w rku (parametr: zaznaczny) - Księgwanie rejestrów sprzedaży pjedyncz (parametr: Zbircze księgwania rejestrów sprzedaży VAT - dznaczny) - Księgwanie składek ZUS d KP w następnym miesiącu w dniu zaznaczny, dzień 15 - Księgwanie dkumentów z datą peracji

2 Strna 2 z Zapisy w KPiR Zapisy mgą być wprwadzane d księgi przychdów i rzchdów dwma metdami: pprzez bezpśredni wpis w księdze lub z ewidencji pmcniczych. Dzięki mżliwści księgwania z ewidencji pmcniczych unika się kniecznści dwukrtneg wprwadzania dkumentów zapisy są wpisywane w ewidencjach pmcniczych a następnie przenszne d księgi przychdów i rzchdów. W ten spsób mżna księgwać zapisy z rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, zapisy z ewidencji pmcniczej przychdów i ksztów, tabelę amrtyzacji, ewidencję wynagrdzeń, remanenty, różnice kurswe raz rzliczenie ksztów używania samchdu prywatneg. Bezpśredni w księdze dknuje się wpisów niepdlegających rejestracji w żadnej z tych ewidencji, jak np. dsetki d kredytów bankwych. Ćwiczenie3. Zapisy bezpśrednie Księgujemy kszty prwadzenia rachunku bankweg. 1. Otwieramy menu Księgwść/ Zapisy KPiR: - zapisy w bufrze - wybieramy miesiąc Ddajemy nwy zapis: - Pdmit - Bank: NBP - Opis: OPŁATY BANKOWE (należy na liście kategrii wprwadzić kategrię gólną typ KOSZTY, KOD Opłaty bankwe, pis płaty bankwe, Klumna 13. Inne) - kwta w klumnie 13. Pzstałe: 30 zł - numer dwdu: WB 4/ Zatwierdzamy zapis

3 Strna 3 z 15 D ewidencji ddatkwej wprwadzane są wszystkie dkumenty przychdwe i ksztwe niemające związku z pdatkiem VAT. Ewidencja ta umżliwia również wprwadzanie dkumentów w walutach bcych i przeliczenie ich p dpwiednim kursie na walutę plską. Wszelkie dkumenty w prgramie pwinny być wprwadzane najpierw d ewidencji pmcniczych (jak np. rejestry VAT, lista wynagrdzeń itp.), a stamtąd przenszne (księgwane) d zapisów księgi przychdów i rzchdów. Ewidencja ddatkwa dzieli się na dwie pdstawwe ewidencje: Ewidencję przychdów Ewidencję ksztów Ćwiczenie4. Wprwadzenie dkumentu d ewidencji ddatkwej Wprwadzamy dkument ksztwy d ewidencji ddatkwej ksztów - rejestr KOSZT: - z menu Rejestry VAT wybieramy Ewidencja ddatkwa - wybieramy zakładkę pinwą Kszty - wybieramy rejestr KOSZTY - kreślamy miesiąc Ddajemy dkument: - Kntrahent: GALERIA - Numer bcy: 132/05 - Data zapisu: Frma płatnści: przelew - Termin płatnści: 27 bieżąceg miesiąca - Kwta Razem: 100 PLN 3. Przyciskiem twieramy frmatkę kwt ddatkwych i ddajemy pzycje księgwania: - Klumna: 11. Kszty ubczne, 30,00 zł, (należy na liście kategrii wprwadzić kategrię gólną typ KOSZTY, KOD Kszty ubczne, pis Kszty ubczne zakupu, Klumna 11. Ubczne) - Klumna: 13. Inne, 70,00 zł (należy na liście kategrii wprwadzić kategrię gólną typ KOSZTY, KOD Inne, pis Inne, Klumna 13. Inne). - zapisujemy kwty ddatkwe 4. Zatwierdzamy cały dkument.

4 Strna 4 z W mdule Kasa/Bank pjawia się planwana płatnść pwiązana z wprwadznym dkumentem. Zdarzenie pwstaje w rejestrze NBP (pwiązanym z frmą płatnści przelew) p strnie rzchdu. 6. Aby zaksięgwać dkument d Księgi przychdów i rzchdów należy: - w menu Rejestry VAT/Ewidencja ddatkwa wybrać zakładkę Kszty, - wybrać pdrejestr KOSZTY i miesiąc bieżący, - zaznaczyć dkument 132/05 i ikną książeczki przenieść ją d zapisów KPiR. 2 Ewidencja VAT Ewidencja VAT dzieli się na dwa pdstawwe rejestry: Rejestr zakupu VAT, Rejestr sprzedaży VAT. Zapisy wprwadzne d rejestrów są w pełni mdyfikwalne, mżna je również całkwicie usuwać. P zaksięgwaniu, zapis nie pdlega już edycji. Aby bliczyć deklarację VAT-7 nie jest knieczne wcześniejsze zaksięgwanie faktur d księgwści pnieważ deklaracja VAT-7 jest liczna na pdstawie rejestrów VAT, a nie zapisów na kntach. Niezależnie d wybru zakładki pinwej (znaczającej rejestr zakupów lub sprzedaży) na knie listy zapisów w rejestrze VAT jest mżliwe wyświetlenie zapisów wybraneg rejestru lub zapisów z wszystkich rejestrów. Ćwiczenie5. Twrzenie rejestrów VAT A. Twrzenie rejestru sprzedaży VAT Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Rejestry sprzedaży VAT i sprawdzamy, czy istnieje rejestr nazwie SPRZEDAŻ i pisie Rejestr sprzedaży VAT. Jeśli nie, t należy g utwrzyć B. Twrzenie rejestrów zakupów VAT Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Rejestry zakupów VAT. Następnie usuwamy istniejący rejestr ZAKUP i ddajemy następujące rejestry: KOSZT, TOWAR, TRWAŁE: Na frmularzu dkumentu (faktury zakupu lub sprzedaży VAT) dstępny jest przycisk Kwty ddatkwe. P jeg naciśnięciu pjawia się frmatka, w której mżna ddać kwty ddatkwe dkumentu raz pdać knta, na które te kwty mają być zaksięgwane. Kwty ddatkwe mgą być wykrzystywane np. d rzksięgwania faktury na knta zespłu 5. Ćwiczenie6. Faktura sprzedaży bezpśredni d rejestru VAT Z menu wybieramy Rejestry VAT/ Rejesty VAT. Wybieramy zakładkę pinwą: Rejestr spr. Ddajemy fakturę sprzedaży na wartść nett 8000,00 zł d rejestru SPRZEDAŻ dla kntrahenta znajdująceg się w Słwnikach :

5 Strna 5 z 15 - wybieramy rdzaj rejestru Sprzedaż (zakładka pinwa), - wybieramy zakładkę pzimą Rejest VAT, - wskazujemy miesiąc i rk: marzec 2012, - ddajemy nwy zapis : Kntrahent: dwlny, np. GALERIA, Kategria: PRZYCHODY (należy na liście kategrii wprwadzić kategrię gólną typ PRZYCHODY, KOD Przychdy, pis Przychdy ze sprzedaży twarów, Klumna 7. Sprzedaż) Dkument: FA 9/2012, Data sprzedaży i wystawienia: r., Frma płatnści: przelew, Termin płatnści: r., - w elementach fakturę należy dknać dwóch wpisów: nett 23%=6000,00 zł, VAT 23%=1380,00 zł, brutt 23%=7380,00 zł, nett 7%=2000,00 zł, VAT 7%=140,00 zł, brutt 7%=2140,00 zł, - zatwierdzamy frmularz, - w mdule Kasa/Bank (Preliminarz płatnści) pjawia się planwana płatnść pwiązana z wprwadzną fakturą sprzedaży. Zdarzenie pwstaje w rejestrze pwiązanym z frmą płatnści przelew p strnie przychdu.

6 Strna 6 z 15 Ćwiczenie7. Faktura ksztwa bezpśredni d rejestru VAT Ddajemy fakturę, gdzie mamy dwa rdzaje ksztów d dwlneg kntrahenta znajdująceg się w Słwnikach na wartść nett 250,00 zł, zakup całkwicie związany ze sprzedażą pdatkwaną d rejestru KOSZT: - wybieramy Rejest zak. (zakładka pinwa), - wybieramy zakładkę pzimą Rejest VAT, - wybieramy Rejestr KOSZT, - wskazujemy miesiąc i rk: marzec 2012, - ddajemy nwy zapis : Kntrahent: dwlny, Numer dkumentu: FZ 2/2012, Data wystawienia, wpływu i zakupu: r., Frma płatnści: przelew_bs, Termin płatnści: r., - Ddaj element faktury: Kategria INNE Opis: Kszty wynajmu, Kategria: INNE, VAT: 23%, wartść nett 250,00 zł, Rdzaj: Inne, Odliczenia VAT: TAK, - zatwierdzamy frmularz, - w mdule Kasa/Bank (Preliminarz płatnści) pjawia się planwana płatnść pwiązana z wprwadzną fakturą ksztwą. Zdarzenie pwstaje w rejestrze pwiązanym z frmą płatnści p strnie rzchdu. Ćwiczenie8. Faktura na zakup samchdu bezpśredni d rejestru VAT Ddajemy fakturę za zakup samchdu sbweg Frd na wartść nett 52000,00 zł d rejestru TRWAŁE. Otwieramy menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT: - wybieramy Rejest zak. (zakładka pinwa), - wybieramy zakładkę pzimą Rejestr VAT, - wybieramy Rejestr TRWAŁE, - wskazujemy miesiąc i rk: marzec 2012, - ddajemy zapis :

7 Strna 7 z 15 Kntrahent: dwlny, Numer dkumentu: FZ 15/2012, Data wpływu: r., Data zakupu i Data wystawienia: r., Frma płatnści: przelew, Termin płatnści: r., - wprwadzamy wartści z faktury : Kategria: Samchdy: VAT: 23%, utwrzyć kategrię Kd/Opis: Samchdy, Stawka: 23%, Odliczenia: Tak, Rdzaj: Śrdki Trwałe, Wartść nett: zł, Rdzaj: Śrdek trwały, Odliczenia VAT: TAK, - zatwierdzamy frmularz, - w mdule Kasa/Bank (Preliminarz płatnści) pjawia się planwana płatnść pwiązana z wprwadzną fakturą zakupu. Zdarzenie pwstaje w rejestrze NBP (pwiązanym z frmą płatnści przelew) p strnie rzchdu. 2.1 Deklaracja VAT-7 Na pdstawie zawartych w rejestrach VAT zapisów prgram pzwala na wyliczenie danych d deklaracji VAT-7. Deklaracja VAT-7 psiada wydruk identyczny z ryginalnym frmularzem, wydruk w wersji czarn-białej raz nadruk na ryginalny frmularz.

8 Strna 8 z 15 Ćwiczenie9. Wyliczenie deklaracji VAT Przed wyknaniem plecenia należy z menu System wybrać Knfiguracja/ Dane firmy/ Deklaracje i wybrać Urząd Skarbwy wprwadzny wcześniej d Słwników 1. Następnie twieramy menu Rejestry VAT: Deklaracje VAT Na Liście deklaracji VAT-7 ddajemy deklarację: wprwadzamy miesiąc marzec, przeliczamy deklarację. Na pszczególnych zakładkach deklaracji przedstawine są kwty wyliczne na pdstawie wpisów w rejestrach VAT. (Zakładka E Kwta d przeniesienia na następny kres rzliczeniwy: 11878,00zł) 3. Aby zablkwać deklarację przed zmianami należy zaznaczyć parametr na pierwszej zakładce Dane gólne: Zablkuj deklarację przed zmianami. Odblkwanie deklaracji jest mżliwe z pzimu listy deklaracji p kliknięciu prawym klawiszem myszy na daną deklarację i wybraniu pcji Odblkuj deklarację. 4. Aby wydrukwać deklarację należy kliknąć przycisk strzałki bk ikny z drukarką i wybrać wydruk pełny lub nadruk na ryginalny frmularz. 5. Należy zwrócić uwagę czy, że na deklaracji VAT-7 wyliczna zstała nadwyżka pdatku naliczneg nad należnym (Zakładka E Kwta d przeniesienia na następny kres rzliczeniwy: 11878,00zł), w związku z czym w Preliminarzu nie pwstanie żadne zdarzenie planujące zapłatę. W innym przypadku w mdule Kasa/Bank pwstaje zdarzenie związane z wyliczną deklaracją. Rejestr, d któreg ma trafić płatnść związana z deklaracją kreślane jest w Knfiguracji firmy/ Księgwść/ Deklaracje: Frma płatnści dla deklaracji (frma pwiązana jest z rejestrem). 3 Ewidencja śrdków trwałych Prgram OPT!MA pzwala na prwadzanie ewidencji śrdków trwałych i wartści niematerialnych i prawnych. Na pdstawie wprwadznych infrmacji pszczególnych śrdkach użytkwnik autmatycznie generuje dpisy amrtyzacyjne raz plan amrtyzacji. Wygenerwane dpisy amrtyzacyjne są autmatycznie przenszne na dpwiednie knta księgwe za pmcą schematów księgwań. Ddatkw prgram pzwala na prwadzenie ewidencji wypsażenia. Ćwiczenie10. Twrzenie grup śrdków trwałych Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Śrdki trwałe/ Grupy śrdków trwałych. Usuwamy istniejącą grupę śrdków trwałych, a następnie twrzymy grupy: SAMOCHODY i KOMPUTERY.

9 Strna 9 z 15 Ćwiczenie11. Wprwadzanie śrdka trwałeg Ddajemy śrdek trwały d ewidencji śrdków trwałych - kmputer: - aby wprwadzić d bazy danych nwy śrdek d ewidencji, należy twrzyć listę Ewidencja śrdków trwałych z menu główneg: Księgwść - z pzimu dwlnej zakładki wybieramy grupę śrdków trwałych: KOMPUTERY, - ddajemy nwy śrdek trwały. Wypełniamy klejn dane śrdka trwałeg: Zakładka Ogólne: Numer inwentarzwy: K1/2012, Nazwa: Kmputer cre i7, Osba dpwiedzialna (Pracwnik): Nwak Jan, Data zakupu: r., Zakładka Amrtyzacja: Metda amrtyzacji: liniwa, Stawka amrtyzacji: 30%, Współczynnik: 1, Data rzpczęcia amrtyzacji: 01 marzec 2012, Wartść nett (pczątkwa): 5000,00 zł, - prgram wymaga, aby na frmularzu ddania nweg śrdka bezwzględnie wypełnine były pla Numer inwentarzwy i Nazwa. Jeżeli któreklwiek z tych pól jest niewypełnine, wówczas prgram nie pzwli zatwierdzić frmularza, - zatwierdzamy frmularz.

10 Strna 10 z 15 Ddajemy śrdek trwały d ewidencji śrdków trwałych na pdstawie faktury z rejestru zakupów VAT: - wprwadzamy samchód Frd na pdstawie faktury wprwadznej wcześniej d rejestru VAT (faktura numer: FZ 15/2012), - aby wprwadzić d bazy danych nwy śrdek d ewidencji, należy twrzyć listę Ewidencja śrdków trwałych z menu główneg: Śrdki trwałe/ Ewidencja śrdków trwałych, - z pzimu dwlnej zakładki wybieramy grupę śrdków trwałych: SAMOCHODY, - Ddajemy nwy śrdek trwały. Wypełniamy klejn dane śrdka trwałeg: Zakładka Ogólne : Numer inwentarzwy: S1/2012, Nazwa: Frd Fcus, Pracwnik (sba dpwiedzialna): Nwak Jan, Na zakładce dkumenty ddajemy dkument pwiązany : wybieramy z listy faktur z rejestru VAT FZ 15/2012, Data zakupu, pczątek amrtyzacji, wartść pczątkwa: wypełniają się autmatycznie, Zakładka Amrtyzacja: Stawka amrtyzacji: 20%, Współczynnik: 1, metda: liniwa, zaznaczamy: Różna amrtyzacja bilanswa i ksztwa, Wartść nett ksztwa: 40000,00 zł, Wartść nett bilanswa 52000,00 zł, - prgram wymaga, aby na frmularzu ddania nweg śrdka bezwzględnie wypełnine były pla Numer inwentarzwy i Nazwa. Jeżeli któreklwiek z tych pól jest niewypełnine, wówczas prgram nie pzwli zatwierdzić frmularza, - zatwierdzamy frmularz. Ćwiczenie12. Generwanie planu amrtyzacji Wygenerwanie na ekran planu amrtyzacji za 2012 r. dla wszystkich śrdków trwałych wygląda następując: - na liście śrdków trwałych wybieramy Grupa: wszystkie i zaznaczamy bydwie pzycje na liście, - generwanie planu amrtyzacji uruchamiamy przyciskiem Generacja planu amrtyzacji (z prawej strny), pdaj miesiąc kwiecień 2012 w knie Parametrów generacji dpisów p wygenerwaniu planu amrtyzacji prgram wyświetli infrmację raz plan amrtyzacji.

11 Strna 11 z 15 Ćwiczenie13. Generwanie dpisów amrtyzacyjnych Wygenerwanie dpisów amrtyzacyjnych za miesiąc marzec 2012 na liście śrdków trwałych wygląda następując: - wybieramy Grupa: wszystkie, - zaznaczamy bydwie pzycje na liście, - generujemy amrtyzację za pmcą przycisku Generacja amrtyzacji (z lewej strny), - amrtyzacja będzie widczna z menu Śrdki trwałe/ Dkumenty śrdków trwałych: miesiąc: marzec 2012, typ dkumentów: amrtyzacja. 4 Ewidencja samchdów - lista pjazdów W prgramie Optima mżliwe jest prwadzenie rzliczeń wykrzystywanych w przedsiębirstwie pjazdów niebędących własnścią firmy. Ptrzebne ewidencje znajdują się w menu Księgwść/Ewidencja samchdów

12 Strna 12 z 15 W Ewidencji samchdów znajduje się lista zawierająca infrmacje samchdach wykrzystywanych w firmie d celów służbwych. Na liście umieszczn następujące infrmacje: numer rejestracyjny pjazdu, marka, pjemnść silnika, dane dyspnenta pjazdu raz uwagi. Zapisy na liście są szeregwane według numeru rejestracyjneg samchdu. Na liście działają następujące klawisze: - wyświetla listę tras - wyświetla listę rzliczeń przejazdów dla samchdu, który aktualnie jest pdświetlny na liście. - filtr i knstruktr filtra, umżliwiają filtrwanie zawartści listy według parametrów zadanych przez użytkwnika 4.1 Frmularz samchdu Frmularz samchdu zawiera wszelkie infrmacje dtyczące samchdu używaneg w firmie: Nr rejestracyjny numer rejestracyjny, unikalnie identyfikuje samchód w prgramie Marka samchdu ple piswe, pzwalające na wpisanie marki pjazdu Typ pjazdu ple kreślające typ pjazdu w rzumieniu klasy, d jakiej pjazd należy pd względem stawek za kilmetr przebiegu. Typ pjazdu jest wybierany ze rzwijalnej listy pmcniczej. Pjemnść pjemnść silnika w centymetrach sześciennych (ccm). Stawka za kilmetr pbierana z Knfiguracji prgramu na pdstawie zaklasyfikwania dpwiednieg Typu pjazdu. Samchód będący własnścią kreśla, czy samchód jest własnścią właściciela czy pracwnika. Jeżeli samchód jest własnścią właściciela firmy, wówczas prgram prwadzi dla takieg samchdu zarówn ewidencję ksztów jak i ewidencje przejazdów. Dla samchdu będąceg własnścią pracwnika, prwadzna jest wyłącznie ewidencja przejazdów. Limit przejazdów miejskich limit przejazdów w granicach miasta, pdlegający zwrtwi ksztów dla pracwnika (kreślany w przypadku samchdu będąceg własnścią pracwnika). Dyspnent samchdu pbierany z listy pracwników wywłanej w trybie wybru przez przycisk Kd lub wprwadzany bezpśredni na karttece samchdu

13 Strna 13 z 15 Uwagi ddatkwe uwagi dtyczące pjazdu Wprwadził, zmdyfikwał kd peratra, który wprwadził i zmdyfikwał zapis jak również daty tych peracji. 4.2 Lista tras Prgram umżliwia wprwadzenie listy tras przejazdów, dla których mżna kreślić trasę przejazdu, jej długść i cel wyjazdu. Określenie listy typwych tras przejazdu, znacznie przyspiesza wprwadzanie pzycji d ewidencji przebiegu pjazdu. Lista tras jest twierana z menu Księgwść/Ewidencja samchdów/lista tras lub p naciśnięciu przycisku Lista tras. Na liście widczne są następujące infrmacje: Kd trasy, Cel wyjazdu, Trasa raz Odległść. Na liście działają typwe przyciski bsługi listy: Ddaj, Zmień, Usuń. P naciśnięciu przycisku Ddaj ddania nwej trasy. lub klawisza <Insert> na liście tras twiera się frmatka dla 4.3 Rzliczenia przejazdów Zakładka Przejazdy - zawiera ewidencje przejazdów samchdem prywatnym właściciela firmy lub pracwnika. Na zakładce tej widczne są następujące infrmacje: Lp., Data przejazdu, Odległść, Cel wyjazdu, Trasa raz Wartść. Zakładka Kszty - zawiera ewidencje ksztów związanych z używaniem samchdu. Zakładka ta jest aktywna wyłącznie w przypadku samchdu będąceg własnścią właściciela firmy. Na zakładce tej widczne są następujące infrmacje: Lp., Data dkumentu, Numer dkumentu, Wartść, Opis.

14 Strna 14 z 15 Zakładka Rzliczenie - zawiera wyniki rzliczenia ksztów używania pjazdu prywatneg d celów służbwych, tzn. bejmuje kwty wynikające z prównania pniesinych ksztów z kwtą będącą wynikiem pmnżenia faktycznie przejechanej dległści przez stawkę za kilmetr. Na liście tej aktywne są następujące przyciski i pla pzwalające na przeglądanie i dknywanie peracji na liście: Numer rejestracyjny pzwala na wybranie samchdu z listy pjazdów. Samchód mżna wybrać przez wpisanie numeru rejestracyjneg lub przez wybór z listy pmcniczej samchdów, która jest twierana przyciskiem Nr rejestracyjny. Dzień, miesiąc, rk lista przejazdów mże być wyświetlana za wybrany dzień, miesiąc i rk, przy czym pcja za rk pzwala jedynie na przeglądanie zapisów. Na liście w brębie dnia lub miesiąca mżna również ddawać zapisy. Ddaj przycisk ten służy d ddania nweg przejazdu d ewidencji. Prcedura ddawania nweg przejazdu mże być również uruchmina klawiszem <Insert>. Ddawanie nweg przejazdu mże dbywać się również w trybie kpiwania jeżeli przycisk Ddaj lub klawisz <Insert> wciśniemy wraz z klawiszem <Ctrl>, wówczas dla nw ddawaneg przejazdu zstaną zaprpnwane identyczne dane jak dane aktualnie pdświetlneg na liście wiersza. Funkcje Ddaj, Zmień, Usuń są również dstępne w menu kntekstwym. Uwaga! Jeżeli zstał dknane rzliczenie ksztów dla samchdu za dany miesiąc, t w tym miesiącu nie ma mżliwści ddawania, usuwania ani zmiany zapisów w ewidencji przejazdów. Filtr pzwala na graniczanie zawartści listy (filtrwanie) d pzycji spełniających kreślne kryteria. Mechanizm filtra psiada ple d umżliwiające wprwadzanie szukaneg ciągu znaków bądź wybór jedneg z statni używanych filtrów raz przyciski Knstruktr filtra. Włącz filtrwanie i Renumeracja Funkcja renumeracji służy d chrnlgiczneg uprządkwania zapisów na liście. Renumerację należy przeprwadzić w przypadku, gdy zapisy nie były wprwadzane w prządku chrnlgicznym lub był wyknywane usuwanie zapisów z listy. Przycisk aktywny tylk w przypadku wybrania listy zapisów za miesiąc. - Włącz / Wyłącz sumwanie przycisk służy d włączania i wyłączania pdsumwania klumn Odległść raz Wartść. Sumy klumn pjawiają się w pierwszym wierszu danej klumny. Ćwiczenie14. Ewidencja samchdów a) Ddanie nweg pjazdu W Ewidencji samchdów ddaj nwy dwlny pjazd, będą własnścią właściciela firmy. Zapisz zmiany. Nr rejestracyjny: KR12345 Typ pjazdu: pw. 900ccm Pjemnść: 1200 (autmatycznie wpisana zstanie Stawka za kilmetr) Marka samchdu: Nissan Almera b) Ddanie tras przejazdów Otwórz listę tras (z menu Księgwść/Samchdy/Trasy lub p naciśnięciu przycisku Lista tras w

15 Strna 15 z 15 Ewidencji samchdów). Ddaj Ddaj nwą trasę na liście tras. Uzupełnij dane pierwszej trasy: Kd trasy: Warszawa1 Cel wyjazdu: sptkanie z kntrahentem Trasa : Kraków Warszawa - Kraków Odległść : 700 Zapisz zmiany nwą trasę na liście tras. Uzupełnij dane drugiej trasy: Kd trasy: Katwice Cel wyjazdu: sptkanie z kntrahentem Trasa : Kraków Katwice - Kraków Odległść : 200 Zapisz zmiany c) Ddanie przejazdów pjazdu Otwórz Rzliczenia samchdu (z menu Księgwść/Samchdy/ Rzliczenia samchdu lub p naciśnięciu przycisku w Ewidencji samchdów). Użyj przycisku Nr rejestracyjny i wybierz wpisany wcześniej samchód. Następnie wpisz p jednej trasie przejazd d Warszawy i d Katwic dla teg samchdu w kwietniu raz dwukrtny przejazd d Warszawy w maju. d) Ddanie ksztów używania pjazdu Na zakładce Kszty ddaj rachunki : Dkument RA 1/2012, Data zapisu , Opis Przegląd, Kwta 200zł Dkument RA 2/2012, Data zapisu , Opis Paliw, Kwta 600zł Dkument RA 3/2012, Data zapisu , Opis Paliw, Kwta 800zł e) Rzliczenie używania pjazdu Dknaj rzliczenia przejazdów najpierw za miesiąc kwiecień, a następnie za miesiąc maj. Na zakładce Rzliczenia ddaj nwy zapis. Pdaj miesiąc, wybierz kategrię INNE, Krektę VAT umieść w rejestrze KOSZT. Przelicz wartści. Prównaj rzliczenia. f) Zaksięgwanie ksztów używania pjazdu Na zakładce Rzliczenia zaznaczyć dkument rzliczenia i ikną książeczki przenieść g d zapisów KPiR.

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA Strona 1 z 20 1. Moduł Księga Handlowa informacje ogólne i cel zajęć Moduł Księga Handlowa to system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Spis treści 1. Dstswanie zakresu danych grmadznych w Systemie Kntrln-Infrmacyjnym dla Prtów Plskich (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) d wyników pracy grupy eksperckiej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Transferuj.pl

Oferta handlowa Transferuj.pl Oferta handlwa Transferuj.pl Krajwy Integratr Płatnści Spółka Akcyjna z siedzibą w Pznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana d rejestru przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg prwadzneg przez Sąd Rejnwy

Bardziej szczegółowo