Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA"

Transkrypt

1 Strna 1 z Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji przychdów bjętych zryczałtwanym pdatkiem dchdwym raz ewidencji wymaganych w przypadku płatników pdatku d twarów i usług (rejestry VAT). Spsób prwadzenia księgwści (księga przychdów i rzchdów czy ewidencja ryczałtwa) kreśla się (knfiguruje) w prgramie, indywidualnie dla każdej firmy. Ćwiczenie1. Zakładanie nweg kresu brachunkweg. Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Okresy brachunkwe i twrzymy nwy kres brachunkwy (ewentualnie sprawdzić pprawnść, gdy p załżeniu bazy krzystan z kreatra dla firmy): Symbl: 2012, Data twarcia: r., Długść (w miesiącach): 12, Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy mduł księgwy Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Parametry i zaznaczamy: - Rdzaj księgwści: Księga pdatkwa - Numeracja rejestrów VAT w brębie miesiąca (parametr: Numeracja rejestrów VAT ciągła w rku dznaczny) - Kntrla duplikacji zapisów w rejestrze VAT (parametr: zaznaczny) - Generwanie faktur wewnętrznych tylk w mdule Faktury (parametr: Generwanie faktur wewnętrznych w rejestrach VAT dznaczny) - Przenszenie numeru własneg d identyfikatra księgweg (parametr: zaznaczny) - Numeracja zapisów księgwych ciągła w rku (parametr: zaznaczny) - Księgwanie rejestrów sprzedaży pjedyncz (parametr: Zbircze księgwania rejestrów sprzedaży VAT - dznaczny) - Księgwanie składek ZUS d KP w następnym miesiącu w dniu zaznaczny, dzień 15 - Księgwanie dkumentów z datą peracji

2 Strna 2 z Zapisy w KPiR Zapisy mgą być wprwadzane d księgi przychdów i rzchdów dwma metdami: pprzez bezpśredni wpis w księdze lub z ewidencji pmcniczych. Dzięki mżliwści księgwania z ewidencji pmcniczych unika się kniecznści dwukrtneg wprwadzania dkumentów zapisy są wpisywane w ewidencjach pmcniczych a następnie przenszne d księgi przychdów i rzchdów. W ten spsób mżna księgwać zapisy z rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, zapisy z ewidencji pmcniczej przychdów i ksztów, tabelę amrtyzacji, ewidencję wynagrdzeń, remanenty, różnice kurswe raz rzliczenie ksztów używania samchdu prywatneg. Bezpśredni w księdze dknuje się wpisów niepdlegających rejestracji w żadnej z tych ewidencji, jak np. dsetki d kredytów bankwych. Ćwiczenie3. Zapisy bezpśrednie Księgujemy kszty prwadzenia rachunku bankweg. 1. Otwieramy menu Księgwść/ Zapisy KPiR: - zapisy w bufrze - wybieramy miesiąc Ddajemy nwy zapis: - Pdmit - Bank: NBP - Opis: OPŁATY BANKOWE (należy na liście kategrii wprwadzić kategrię gólną typ KOSZTY, KOD Opłaty bankwe, pis płaty bankwe, Klumna 13. Inne) - kwta w klumnie 13. Pzstałe: 30 zł - numer dwdu: WB 4/ Zatwierdzamy zapis

3 Strna 3 z 15 D ewidencji ddatkwej wprwadzane są wszystkie dkumenty przychdwe i ksztwe niemające związku z pdatkiem VAT. Ewidencja ta umżliwia również wprwadzanie dkumentów w walutach bcych i przeliczenie ich p dpwiednim kursie na walutę plską. Wszelkie dkumenty w prgramie pwinny być wprwadzane najpierw d ewidencji pmcniczych (jak np. rejestry VAT, lista wynagrdzeń itp.), a stamtąd przenszne (księgwane) d zapisów księgi przychdów i rzchdów. Ewidencja ddatkwa dzieli się na dwie pdstawwe ewidencje: Ewidencję przychdów Ewidencję ksztów Ćwiczenie4. Wprwadzenie dkumentu d ewidencji ddatkwej Wprwadzamy dkument ksztwy d ewidencji ddatkwej ksztów - rejestr KOSZT: - z menu Rejestry VAT wybieramy Ewidencja ddatkwa - wybieramy zakładkę pinwą Kszty - wybieramy rejestr KOSZTY - kreślamy miesiąc Ddajemy dkument: - Kntrahent: GALERIA - Numer bcy: 132/05 - Data zapisu: Frma płatnści: przelew - Termin płatnści: 27 bieżąceg miesiąca - Kwta Razem: 100 PLN 3. Przyciskiem twieramy frmatkę kwt ddatkwych i ddajemy pzycje księgwania: - Klumna: 11. Kszty ubczne, 30,00 zł, (należy na liście kategrii wprwadzić kategrię gólną typ KOSZTY, KOD Kszty ubczne, pis Kszty ubczne zakupu, Klumna 11. Ubczne) - Klumna: 13. Inne, 70,00 zł (należy na liście kategrii wprwadzić kategrię gólną typ KOSZTY, KOD Inne, pis Inne, Klumna 13. Inne). - zapisujemy kwty ddatkwe 4. Zatwierdzamy cały dkument.

4 Strna 4 z W mdule Kasa/Bank pjawia się planwana płatnść pwiązana z wprwadznym dkumentem. Zdarzenie pwstaje w rejestrze NBP (pwiązanym z frmą płatnści przelew) p strnie rzchdu. 6. Aby zaksięgwać dkument d Księgi przychdów i rzchdów należy: - w menu Rejestry VAT/Ewidencja ddatkwa wybrać zakładkę Kszty, - wybrać pdrejestr KOSZTY i miesiąc bieżący, - zaznaczyć dkument 132/05 i ikną książeczki przenieść ją d zapisów KPiR. 2 Ewidencja VAT Ewidencja VAT dzieli się na dwa pdstawwe rejestry: Rejestr zakupu VAT, Rejestr sprzedaży VAT. Zapisy wprwadzne d rejestrów są w pełni mdyfikwalne, mżna je również całkwicie usuwać. P zaksięgwaniu, zapis nie pdlega już edycji. Aby bliczyć deklarację VAT-7 nie jest knieczne wcześniejsze zaksięgwanie faktur d księgwści pnieważ deklaracja VAT-7 jest liczna na pdstawie rejestrów VAT, a nie zapisów na kntach. Niezależnie d wybru zakładki pinwej (znaczającej rejestr zakupów lub sprzedaży) na knie listy zapisów w rejestrze VAT jest mżliwe wyświetlenie zapisów wybraneg rejestru lub zapisów z wszystkich rejestrów. Ćwiczenie5. Twrzenie rejestrów VAT A. Twrzenie rejestru sprzedaży VAT Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Rejestry sprzedaży VAT i sprawdzamy, czy istnieje rejestr nazwie SPRZEDAŻ i pisie Rejestr sprzedaży VAT. Jeśli nie, t należy g utwrzyć B. Twrzenie rejestrów zakupów VAT Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Rejestry zakupów VAT. Następnie usuwamy istniejący rejestr ZAKUP i ddajemy następujące rejestry: KOSZT, TOWAR, TRWAŁE: Na frmularzu dkumentu (faktury zakupu lub sprzedaży VAT) dstępny jest przycisk Kwty ddatkwe. P jeg naciśnięciu pjawia się frmatka, w której mżna ddać kwty ddatkwe dkumentu raz pdać knta, na które te kwty mają być zaksięgwane. Kwty ddatkwe mgą być wykrzystywane np. d rzksięgwania faktury na knta zespłu 5. Ćwiczenie6. Faktura sprzedaży bezpśredni d rejestru VAT Z menu wybieramy Rejestry VAT/ Rejesty VAT. Wybieramy zakładkę pinwą: Rejestr spr. Ddajemy fakturę sprzedaży na wartść nett 8000,00 zł d rejestru SPRZEDAŻ dla kntrahenta znajdująceg się w Słwnikach :

5 Strna 5 z 15 - wybieramy rdzaj rejestru Sprzedaż (zakładka pinwa), - wybieramy zakładkę pzimą Rejest VAT, - wskazujemy miesiąc i rk: marzec 2012, - ddajemy nwy zapis : Kntrahent: dwlny, np. GALERIA, Kategria: PRZYCHODY (należy na liście kategrii wprwadzić kategrię gólną typ PRZYCHODY, KOD Przychdy, pis Przychdy ze sprzedaży twarów, Klumna 7. Sprzedaż) Dkument: FA 9/2012, Data sprzedaży i wystawienia: r., Frma płatnści: przelew, Termin płatnści: r., - w elementach fakturę należy dknać dwóch wpisów: nett 23%=6000,00 zł, VAT 23%=1380,00 zł, brutt 23%=7380,00 zł, nett 7%=2000,00 zł, VAT 7%=140,00 zł, brutt 7%=2140,00 zł, - zatwierdzamy frmularz, - w mdule Kasa/Bank (Preliminarz płatnści) pjawia się planwana płatnść pwiązana z wprwadzną fakturą sprzedaży. Zdarzenie pwstaje w rejestrze pwiązanym z frmą płatnści przelew p strnie przychdu.

6 Strna 6 z 15 Ćwiczenie7. Faktura ksztwa bezpśredni d rejestru VAT Ddajemy fakturę, gdzie mamy dwa rdzaje ksztów d dwlneg kntrahenta znajdująceg się w Słwnikach na wartść nett 250,00 zł, zakup całkwicie związany ze sprzedażą pdatkwaną d rejestru KOSZT: - wybieramy Rejest zak. (zakładka pinwa), - wybieramy zakładkę pzimą Rejest VAT, - wybieramy Rejestr KOSZT, - wskazujemy miesiąc i rk: marzec 2012, - ddajemy nwy zapis : Kntrahent: dwlny, Numer dkumentu: FZ 2/2012, Data wystawienia, wpływu i zakupu: r., Frma płatnści: przelew_bs, Termin płatnści: r., - Ddaj element faktury: Kategria INNE Opis: Kszty wynajmu, Kategria: INNE, VAT: 23%, wartść nett 250,00 zł, Rdzaj: Inne, Odliczenia VAT: TAK, - zatwierdzamy frmularz, - w mdule Kasa/Bank (Preliminarz płatnści) pjawia się planwana płatnść pwiązana z wprwadzną fakturą ksztwą. Zdarzenie pwstaje w rejestrze pwiązanym z frmą płatnści p strnie rzchdu. Ćwiczenie8. Faktura na zakup samchdu bezpśredni d rejestru VAT Ddajemy fakturę za zakup samchdu sbweg Frd na wartść nett 52000,00 zł d rejestru TRWAŁE. Otwieramy menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT: - wybieramy Rejest zak. (zakładka pinwa), - wybieramy zakładkę pzimą Rejestr VAT, - wybieramy Rejestr TRWAŁE, - wskazujemy miesiąc i rk: marzec 2012, - ddajemy zapis :

7 Strna 7 z 15 Kntrahent: dwlny, Numer dkumentu: FZ 15/2012, Data wpływu: r., Data zakupu i Data wystawienia: r., Frma płatnści: przelew, Termin płatnści: r., - wprwadzamy wartści z faktury : Kategria: Samchdy: VAT: 23%, utwrzyć kategrię Kd/Opis: Samchdy, Stawka: 23%, Odliczenia: Tak, Rdzaj: Śrdki Trwałe, Wartść nett: zł, Rdzaj: Śrdek trwały, Odliczenia VAT: TAK, - zatwierdzamy frmularz, - w mdule Kasa/Bank (Preliminarz płatnści) pjawia się planwana płatnść pwiązana z wprwadzną fakturą zakupu. Zdarzenie pwstaje w rejestrze NBP (pwiązanym z frmą płatnści przelew) p strnie rzchdu. 2.1 Deklaracja VAT-7 Na pdstawie zawartych w rejestrach VAT zapisów prgram pzwala na wyliczenie danych d deklaracji VAT-7. Deklaracja VAT-7 psiada wydruk identyczny z ryginalnym frmularzem, wydruk w wersji czarn-białej raz nadruk na ryginalny frmularz.

8 Strna 8 z 15 Ćwiczenie9. Wyliczenie deklaracji VAT Przed wyknaniem plecenia należy z menu System wybrać Knfiguracja/ Dane firmy/ Deklaracje i wybrać Urząd Skarbwy wprwadzny wcześniej d Słwników 1. Następnie twieramy menu Rejestry VAT: Deklaracje VAT Na Liście deklaracji VAT-7 ddajemy deklarację: wprwadzamy miesiąc marzec, przeliczamy deklarację. Na pszczególnych zakładkach deklaracji przedstawine są kwty wyliczne na pdstawie wpisów w rejestrach VAT. (Zakładka E Kwta d przeniesienia na następny kres rzliczeniwy: 11878,00zł) 3. Aby zablkwać deklarację przed zmianami należy zaznaczyć parametr na pierwszej zakładce Dane gólne: Zablkuj deklarację przed zmianami. Odblkwanie deklaracji jest mżliwe z pzimu listy deklaracji p kliknięciu prawym klawiszem myszy na daną deklarację i wybraniu pcji Odblkuj deklarację. 4. Aby wydrukwać deklarację należy kliknąć przycisk strzałki bk ikny z drukarką i wybrać wydruk pełny lub nadruk na ryginalny frmularz. 5. Należy zwrócić uwagę czy, że na deklaracji VAT-7 wyliczna zstała nadwyżka pdatku naliczneg nad należnym (Zakładka E Kwta d przeniesienia na następny kres rzliczeniwy: 11878,00zł), w związku z czym w Preliminarzu nie pwstanie żadne zdarzenie planujące zapłatę. W innym przypadku w mdule Kasa/Bank pwstaje zdarzenie związane z wyliczną deklaracją. Rejestr, d któreg ma trafić płatnść związana z deklaracją kreślane jest w Knfiguracji firmy/ Księgwść/ Deklaracje: Frma płatnści dla deklaracji (frma pwiązana jest z rejestrem). 3 Ewidencja śrdków trwałych Prgram OPT!MA pzwala na prwadzanie ewidencji śrdków trwałych i wartści niematerialnych i prawnych. Na pdstawie wprwadznych infrmacji pszczególnych śrdkach użytkwnik autmatycznie generuje dpisy amrtyzacyjne raz plan amrtyzacji. Wygenerwane dpisy amrtyzacyjne są autmatycznie przenszne na dpwiednie knta księgwe za pmcą schematów księgwań. Ddatkw prgram pzwala na prwadzenie ewidencji wypsażenia. Ćwiczenie10. Twrzenie grup śrdków trwałych Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Śrdki trwałe/ Grupy śrdków trwałych. Usuwamy istniejącą grupę śrdków trwałych, a następnie twrzymy grupy: SAMOCHODY i KOMPUTERY.

9 Strna 9 z 15 Ćwiczenie11. Wprwadzanie śrdka trwałeg Ddajemy śrdek trwały d ewidencji śrdków trwałych - kmputer: - aby wprwadzić d bazy danych nwy śrdek d ewidencji, należy twrzyć listę Ewidencja śrdków trwałych z menu główneg: Księgwść - z pzimu dwlnej zakładki wybieramy grupę śrdków trwałych: KOMPUTERY, - ddajemy nwy śrdek trwały. Wypełniamy klejn dane śrdka trwałeg: Zakładka Ogólne: Numer inwentarzwy: K1/2012, Nazwa: Kmputer cre i7, Osba dpwiedzialna (Pracwnik): Nwak Jan, Data zakupu: r., Zakładka Amrtyzacja: Metda amrtyzacji: liniwa, Stawka amrtyzacji: 30%, Współczynnik: 1, Data rzpczęcia amrtyzacji: 01 marzec 2012, Wartść nett (pczątkwa): 5000,00 zł, - prgram wymaga, aby na frmularzu ddania nweg śrdka bezwzględnie wypełnine były pla Numer inwentarzwy i Nazwa. Jeżeli któreklwiek z tych pól jest niewypełnine, wówczas prgram nie pzwli zatwierdzić frmularza, - zatwierdzamy frmularz.

10 Strna 10 z 15 Ddajemy śrdek trwały d ewidencji śrdków trwałych na pdstawie faktury z rejestru zakupów VAT: - wprwadzamy samchód Frd na pdstawie faktury wprwadznej wcześniej d rejestru VAT (faktura numer: FZ 15/2012), - aby wprwadzić d bazy danych nwy śrdek d ewidencji, należy twrzyć listę Ewidencja śrdków trwałych z menu główneg: Śrdki trwałe/ Ewidencja śrdków trwałych, - z pzimu dwlnej zakładki wybieramy grupę śrdków trwałych: SAMOCHODY, - Ddajemy nwy śrdek trwały. Wypełniamy klejn dane śrdka trwałeg: Zakładka Ogólne : Numer inwentarzwy: S1/2012, Nazwa: Frd Fcus, Pracwnik (sba dpwiedzialna): Nwak Jan, Na zakładce dkumenty ddajemy dkument pwiązany : wybieramy z listy faktur z rejestru VAT FZ 15/2012, Data zakupu, pczątek amrtyzacji, wartść pczątkwa: wypełniają się autmatycznie, Zakładka Amrtyzacja: Stawka amrtyzacji: 20%, Współczynnik: 1, metda: liniwa, zaznaczamy: Różna amrtyzacja bilanswa i ksztwa, Wartść nett ksztwa: 40000,00 zł, Wartść nett bilanswa 52000,00 zł, - prgram wymaga, aby na frmularzu ddania nweg śrdka bezwzględnie wypełnine były pla Numer inwentarzwy i Nazwa. Jeżeli któreklwiek z tych pól jest niewypełnine, wówczas prgram nie pzwli zatwierdzić frmularza, - zatwierdzamy frmularz. Ćwiczenie12. Generwanie planu amrtyzacji Wygenerwanie na ekran planu amrtyzacji za 2012 r. dla wszystkich śrdków trwałych wygląda następując: - na liście śrdków trwałych wybieramy Grupa: wszystkie i zaznaczamy bydwie pzycje na liście, - generwanie planu amrtyzacji uruchamiamy przyciskiem Generacja planu amrtyzacji (z prawej strny), pdaj miesiąc kwiecień 2012 w knie Parametrów generacji dpisów p wygenerwaniu planu amrtyzacji prgram wyświetli infrmację raz plan amrtyzacji.

11 Strna 11 z 15 Ćwiczenie13. Generwanie dpisów amrtyzacyjnych Wygenerwanie dpisów amrtyzacyjnych za miesiąc marzec 2012 na liście śrdków trwałych wygląda następując: - wybieramy Grupa: wszystkie, - zaznaczamy bydwie pzycje na liście, - generujemy amrtyzację za pmcą przycisku Generacja amrtyzacji (z lewej strny), - amrtyzacja będzie widczna z menu Śrdki trwałe/ Dkumenty śrdków trwałych: miesiąc: marzec 2012, typ dkumentów: amrtyzacja. 4 Ewidencja samchdów - lista pjazdów W prgramie Optima mżliwe jest prwadzenie rzliczeń wykrzystywanych w przedsiębirstwie pjazdów niebędących własnścią firmy. Ptrzebne ewidencje znajdują się w menu Księgwść/Ewidencja samchdów

12 Strna 12 z 15 W Ewidencji samchdów znajduje się lista zawierająca infrmacje samchdach wykrzystywanych w firmie d celów służbwych. Na liście umieszczn następujące infrmacje: numer rejestracyjny pjazdu, marka, pjemnść silnika, dane dyspnenta pjazdu raz uwagi. Zapisy na liście są szeregwane według numeru rejestracyjneg samchdu. Na liście działają następujące klawisze: - wyświetla listę tras - wyświetla listę rzliczeń przejazdów dla samchdu, który aktualnie jest pdświetlny na liście. - filtr i knstruktr filtra, umżliwiają filtrwanie zawartści listy według parametrów zadanych przez użytkwnika 4.1 Frmularz samchdu Frmularz samchdu zawiera wszelkie infrmacje dtyczące samchdu używaneg w firmie: Nr rejestracyjny numer rejestracyjny, unikalnie identyfikuje samchód w prgramie Marka samchdu ple piswe, pzwalające na wpisanie marki pjazdu Typ pjazdu ple kreślające typ pjazdu w rzumieniu klasy, d jakiej pjazd należy pd względem stawek za kilmetr przebiegu. Typ pjazdu jest wybierany ze rzwijalnej listy pmcniczej. Pjemnść pjemnść silnika w centymetrach sześciennych (ccm). Stawka za kilmetr pbierana z Knfiguracji prgramu na pdstawie zaklasyfikwania dpwiednieg Typu pjazdu. Samchód będący własnścią kreśla, czy samchód jest własnścią właściciela czy pracwnika. Jeżeli samchód jest własnścią właściciela firmy, wówczas prgram prwadzi dla takieg samchdu zarówn ewidencję ksztów jak i ewidencje przejazdów. Dla samchdu będąceg własnścią pracwnika, prwadzna jest wyłącznie ewidencja przejazdów. Limit przejazdów miejskich limit przejazdów w granicach miasta, pdlegający zwrtwi ksztów dla pracwnika (kreślany w przypadku samchdu będąceg własnścią pracwnika). Dyspnent samchdu pbierany z listy pracwników wywłanej w trybie wybru przez przycisk Kd lub wprwadzany bezpśredni na karttece samchdu

13 Strna 13 z 15 Uwagi ddatkwe uwagi dtyczące pjazdu Wprwadził, zmdyfikwał kd peratra, który wprwadził i zmdyfikwał zapis jak również daty tych peracji. 4.2 Lista tras Prgram umżliwia wprwadzenie listy tras przejazdów, dla których mżna kreślić trasę przejazdu, jej długść i cel wyjazdu. Określenie listy typwych tras przejazdu, znacznie przyspiesza wprwadzanie pzycji d ewidencji przebiegu pjazdu. Lista tras jest twierana z menu Księgwść/Ewidencja samchdów/lista tras lub p naciśnięciu przycisku Lista tras. Na liście widczne są następujące infrmacje: Kd trasy, Cel wyjazdu, Trasa raz Odległść. Na liście działają typwe przyciski bsługi listy: Ddaj, Zmień, Usuń. P naciśnięciu przycisku Ddaj ddania nwej trasy. lub klawisza <Insert> na liście tras twiera się frmatka dla 4.3 Rzliczenia przejazdów Zakładka Przejazdy - zawiera ewidencje przejazdów samchdem prywatnym właściciela firmy lub pracwnika. Na zakładce tej widczne są następujące infrmacje: Lp., Data przejazdu, Odległść, Cel wyjazdu, Trasa raz Wartść. Zakładka Kszty - zawiera ewidencje ksztów związanych z używaniem samchdu. Zakładka ta jest aktywna wyłącznie w przypadku samchdu będąceg własnścią właściciela firmy. Na zakładce tej widczne są następujące infrmacje: Lp., Data dkumentu, Numer dkumentu, Wartść, Opis.

14 Strna 14 z 15 Zakładka Rzliczenie - zawiera wyniki rzliczenia ksztów używania pjazdu prywatneg d celów służbwych, tzn. bejmuje kwty wynikające z prównania pniesinych ksztów z kwtą będącą wynikiem pmnżenia faktycznie przejechanej dległści przez stawkę za kilmetr. Na liście tej aktywne są następujące przyciski i pla pzwalające na przeglądanie i dknywanie peracji na liście: Numer rejestracyjny pzwala na wybranie samchdu z listy pjazdów. Samchód mżna wybrać przez wpisanie numeru rejestracyjneg lub przez wybór z listy pmcniczej samchdów, która jest twierana przyciskiem Nr rejestracyjny. Dzień, miesiąc, rk lista przejazdów mże być wyświetlana za wybrany dzień, miesiąc i rk, przy czym pcja za rk pzwala jedynie na przeglądanie zapisów. Na liście w brębie dnia lub miesiąca mżna również ddawać zapisy. Ddaj przycisk ten służy d ddania nweg przejazdu d ewidencji. Prcedura ddawania nweg przejazdu mże być również uruchmina klawiszem <Insert>. Ddawanie nweg przejazdu mże dbywać się również w trybie kpiwania jeżeli przycisk Ddaj lub klawisz <Insert> wciśniemy wraz z klawiszem <Ctrl>, wówczas dla nw ddawaneg przejazdu zstaną zaprpnwane identyczne dane jak dane aktualnie pdświetlneg na liście wiersza. Funkcje Ddaj, Zmień, Usuń są również dstępne w menu kntekstwym. Uwaga! Jeżeli zstał dknane rzliczenie ksztów dla samchdu za dany miesiąc, t w tym miesiącu nie ma mżliwści ddawania, usuwania ani zmiany zapisów w ewidencji przejazdów. Filtr pzwala na graniczanie zawartści listy (filtrwanie) d pzycji spełniających kreślne kryteria. Mechanizm filtra psiada ple d umżliwiające wprwadzanie szukaneg ciągu znaków bądź wybór jedneg z statni używanych filtrów raz przyciski Knstruktr filtra. Włącz filtrwanie i Renumeracja Funkcja renumeracji służy d chrnlgiczneg uprządkwania zapisów na liście. Renumerację należy przeprwadzić w przypadku, gdy zapisy nie były wprwadzane w prządku chrnlgicznym lub był wyknywane usuwanie zapisów z listy. Przycisk aktywny tylk w przypadku wybrania listy zapisów za miesiąc. - Włącz / Wyłącz sumwanie przycisk służy d włączania i wyłączania pdsumwania klumn Odległść raz Wartść. Sumy klumn pjawiają się w pierwszym wierszu danej klumny. Ćwiczenie14. Ewidencja samchdów a) Ddanie nweg pjazdu W Ewidencji samchdów ddaj nwy dwlny pjazd, będą własnścią właściciela firmy. Zapisz zmiany. Nr rejestracyjny: KR12345 Typ pjazdu: pw. 900ccm Pjemnść: 1200 (autmatycznie wpisana zstanie Stawka za kilmetr) Marka samchdu: Nissan Almera b) Ddanie tras przejazdów Otwórz listę tras (z menu Księgwść/Samchdy/Trasy lub p naciśnięciu przycisku Lista tras w

15 Strna 15 z 15 Ewidencji samchdów). Ddaj Ddaj nwą trasę na liście tras. Uzupełnij dane pierwszej trasy: Kd trasy: Warszawa1 Cel wyjazdu: sptkanie z kntrahentem Trasa : Kraków Warszawa - Kraków Odległść : 700 Zapisz zmiany nwą trasę na liście tras. Uzupełnij dane drugiej trasy: Kd trasy: Katwice Cel wyjazdu: sptkanie z kntrahentem Trasa : Kraków Katwice - Kraków Odległść : 200 Zapisz zmiany c) Ddanie przejazdów pjazdu Otwórz Rzliczenia samchdu (z menu Księgwść/Samchdy/ Rzliczenia samchdu lub p naciśnięciu przycisku w Ewidencji samchdów). Użyj przycisku Nr rejestracyjny i wybierz wpisany wcześniej samchód. Następnie wpisz p jednej trasie przejazd d Warszawy i d Katwic dla teg samchdu w kwietniu raz dwukrtny przejazd d Warszawy w maju. d) Ddanie ksztów używania pjazdu Na zakładce Kszty ddaj rachunki : Dkument RA 1/2012, Data zapisu , Opis Przegląd, Kwta 200zł Dkument RA 2/2012, Data zapisu , Opis Paliw, Kwta 600zł Dkument RA 3/2012, Data zapisu , Opis Paliw, Kwta 800zł e) Rzliczenie używania pjazdu Dknaj rzliczenia przejazdów najpierw za miesiąc kwiecień, a następnie za miesiąc maj. Na zakładce Rzliczenia ddaj nwy zapis. Pdaj miesiąc, wybierz kategrię INNE, Krektę VAT umieść w rejestrze KOSZT. Przelicz wartści. Prównaj rzliczenia. f) Zaksięgwanie ksztów używania pjazdu Na zakładce Rzliczenia zaznaczyć dkument rzliczenia i ikną książeczki przenieść g d zapisów KPiR.

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r.

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r. Centrum Studiów Pdyplmwych Krakwskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mdrzewskieg zaprasza na szklenia we wrześniu 2011 r. 21 września 2011 Zasady prwadzenia pdatkwej księgi przychdów i 1. Zasady prwadzenia

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.14 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan d knfiguracji

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione:

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione: Earth Explrer Earth Explrer jest wyszukiwarką stwrzną przez USGS (United States Gelgical Survey) przeznaczną d wyszukiwania i pbierania zdjęć satelitarnych, ltniczych raz różnych prduktów kartgraficznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wyzwania związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej Wybór frmy prwadzenia działalnści Za pdstawwe kryteria, które pwinny być uwzględnine przy wybrze frmy prawn-rganizacyjnej prwadzenia działalnści gspdarczej,

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Sekcje A,B,C oraz C.1, C.2, C.3,C.4 Wypełniamy analogicznie jak w przypadku deklaracji DJ.

Sekcje A,B,C oraz C.1, C.2, C.3,C.4 Wypełniamy analogicznie jak w przypadku deklaracji DJ. V. Deklaracja DB Sekcje A,B,C raz C.1, C.2, C.3,C.4 Wypełniamy analgicznie jak w przypadku deklaracji DJ. Sekcja D Oznaczenie nieruchmści z której dbywa się dbiór dpadów. Pla w sekcji D.1 należy uzupełnić

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piorin.gov.pl/wroclaw

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piorin.gov.pl/wroclaw Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pirin.gv.pl/wrclaw Wrcław: Bezgtówkwa dstawa (zakup) pędnych paliw d samchdów służbwych WIORiN we

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.20 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.20 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan autmat umŝliwiający

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA Strona 1 z 20 1. Moduł Księga Handlowa informacje ogólne i cel zajęć Moduł Księga Handlowa to system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.18 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo