Przestrzeń papier / model

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przestrzeń papier / model"

Transkrypt

1 Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru wykrzystujemy d twrzenia kńcweg układu rysunku d wydruku lub kreślenia. W bszarze papieru twrzy się ruchme rzutnie, które są knami zawierającymi różne widki mdelu. Przejście d bszaru papieru W pasku stanu wskazać dwukrtnie Mdel. Przełączenie g spwduje przejście d bszaru papieru. Mżna także wybrać pzycję Obszar papieru z menu Widk. Linia pleceń Wyłączyć zmienną systemwą TILEMODE, ustawiają jej wartść na 0. Jeżeli zmienna systemwa TILEMODE jest wyłączna i włączny jest bszar mdelu t d przejścia w bszar papieru mżna użyć plecenia PAPIER. Plecenie: MODEL _MSPACE, Plecenie MODEL przełącza z bszaru papieru d rzutni bszaru mdelu AutCAD działa alb w przestrzeni(bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru wykrzystujemy d twrzenia kńcweg układu rysunku d wydruku lub kreślenia. Zanim wydamy plecenie MODEL, zmienna systemwa TILEMODE musi mieć wartść 0 (nie) raz muszą zstać utwrzne rzutnie za pmcą WWIDOK. Menu Widk: Obszar mdelu z ruchmymi rzutniami Plecenie: PAPIER _PSPACE Przełącza z bszaru mdelu d bszaru papieru AutCAD mże pracwać w bszarze mdelu lub w bszarze papieru. Obszar papieru mżna wykrzystać d utwrzenia kńcweg układu rysunku i przygtwania d wydruku. W bszarze papieru twrzy się ruchme rzutnie, które są knami zawierającymi różne widki mdelu. W widku bszaru papieru rzutnie są biektami.

2 Przez przełączenie z bszaru papieru d bszaru mdelu z ruchmymi rzutniami mżna mdyfikwać mdel i widki wewnątrz ruchmych rzutni. Ruchme rzutnie różnią się d rzutni sąsiadujących, które dzielą ekran na stałe widki bszaru mdelu. Przełączenie d bszaru papieru z menu lub z paska stanu autmatycznie nadaje wartść 0 zmiennej TILEMODE. Przed wydaniem plecenia PAPIER w linii pleceń trzeba nadać zmiennej systemwej TILEMODE wartść 0. TILEMODE Typ: Liczba całkwita Zapisana w: Rysunek Wartść pczątkwa: 1 Steruje dstępem d bszaru papieru, jak również zachwaniem się rzutni. 0 Uaktywnia bszar papieru i biekty typu rzutnia (wykrzystuje WWIDOK). AutCAD czyści bszar graficzny i prsi utwrzenie jednej lub większej liczby rzutni. 1 Uaktywnia tryb zgdnści z Release 10 (wykrzystuje RZUTNIE). AutCAD wraca d trybu sąsiadujących rzutni, dtwarzając statnią aktywną knfigurację sąsiadujących rzutni. Obiekty bszaru papieru -- włączając w t biekty typu rzutnia - nie są wyświetlane, a plecenia WWIDOK, MODEL, PAPIER, i RWARSTWA zstają zablkwane. WWIDOK mview Twrzy ruchme rzutnie i włącza istniejące ruchme rzutnie Gdy TILEMODE ma wartść 0 (Nie), WWIDOK steruje liczbą i rzmieszczeniem rzutni bszaru papieru. Gdy TILEMODE ma wartść 1 (Tak), t plecenie RZUTNIE służy d twrzenia sąsiadujących rzutni. Menu Widk: Rzutnie ruchme Rzutnia 1 Linia pleceń: wwidk Tak / Nie / Ukryj / Dpasuj / 2 / 3 / 4 / Wywłaj / <pierwszy punkt>: Pdaj pcję lub pdaj punkt W bszarze papieru, mżemy utwrzyć dwlną liczbę rzutni, lecz mżemy zbaczyć tylk d 48 rzutni. Mżna wykrzystać pcje Tak i Nie d sterwania widcznścią rzutni.

3 RZUTNIE vprts Dzieli bszar graficzny na wiele sąsiadujących rzutni Plecenie RZUTNIE mżna wydać wtedy, gdy zmienna systemwa TILEMODE ma wartść 1. Menu Widk: Rzutnie sąsiadujące Linia pleceń: rzutnie Zapisz / Wywłaj / Usuń / Płącz / Jedna /? / 2 / <3 > / 4: Pdaj pcję alb naciśnij ENTER Liczba i układ aktywnych rzutni raz przypisane im nastawy są nazywane knfiguracją rzutni. TILEMODE musi mieć wartść 0. Krzystanie z bszaru mdelu i bszaru papieru Gdy uruchamiana jest sesja rysunkwa, t wstępnym bszarem rbczym jest bszar mdelu. Obszar mdelu jest bszarem, w którym twrzy się dwuwymiarwe i trójwymiarwe elementy w parciu Glbalny układ współrzędnych (GUW) lub Lkalny układ współrzędnych (LUW). Obszar ten jest widczny w pstaci pjedynczej rzutni, która wypełnia ekran. Użytkwnik mże ddawać rzutnie, z których każda pkazuje ten sam lub inny widk dwuwymiarwy lub trójwymiarwy, a wszystkie ne są wyświetlane w układzie

4 sąsiadującym. W danej chwili mżna pracwać tylk w jednej z tych rzutni, a drukwać mżna tylk zawartść aktualnej rzutni. CAD udstępnia ddatkwe bszary rbcze nazywane bszarami papieru. Zawartść bszaru papieru dpwiada układwi wydruku rysunku. W bszarze tym mżna twrzyć różne widki mdelu w pdbny spsób jak twrzy się rysunki szczegółwe lub rtgnalne widki na kartce papieru. W bszarze papieru mżna umieszczać kmentarze, ramki, blki tytułwe i inne elementy związane z wydrukiem, przez c bszar mdelu nie jest zajmwany przez zbędne elementy. Użytkwnik wykrzystuje bszar papieru używając zakładek arkuszy. Każdy widk lub rzutnia arkusza, która zstała utwrzna w bszarze papieru dstarcza kna rysunku w bszarze mdelu. Mżna utwrzyć jedną lub kilka rzutni arkusza. Rzutnie arkusza mgą być umieszczne w dwlnym miejscu ekranu, raz drukwane wszystkie w tym samym czasie. Rysunek mże być drukwany bez użycia bszaru papieru lecz jeg zastswanie daje następujące krzyści: Drukwanie teg sameg rysunku z różnymi ustawieniami drukwania, które są zapisywane z każdym arkuszem, np. pliki knfiguracyjne drukarki, tablice styli wydruku, ustawienia grubści linii, skalę rysunku itp. Ddawanie elementów związanych bezpśredni z wydrukiem, lecz nie isttnych dla mdelu. Takich jak np. pisy kmentarze. Twrzenie wielu rzutni dla pjedynczeg arkusza, przy pmcy których mdel jest drukwany w różnych widkach i różnej skali. Objaśnienie arkuszy Praca z arkuszami - arkusz służy d kmpnwania wydrukwanej strny - arkusze pkazują granicę strny i aktualny bszar bjęty drukwaniem - rzmiar strny i aktualny bszar wydruku zależą d drukarki lub pltera przypisaneg d arkusza - mżna stwrzyć arkusze z różnymi rzmiarami papieru, układem raz tabelkami dla istniejąceg rysunku - zwykle arkusz zawiera: - gólne uwagi i tabelki; - rzutnie arkusza

5 Twrzenie nweg arkusza - utwórz nwy rysunek. - kliknij menu Narzędzia -> Kreatry -> Utwórz arkusz - pstępuj według krków w kreatrze, aby utwrzyć arkusz z innym rzmiarem papieru i dpwiednią tabelką - kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę arkusza. W menu pdręcznym kliknij pcję Zmień nazwę. Używanie rzutni arkusza - większść biektów rysunków twrzna jest na zakładce Mdel w bszarze mdelu - aby wyświetlić i zmienić skalę widku bszaru mdelu w arkuszu, twrzne są rzutnie arkusza - dstęp d bszaru mdelu przez rzutnię arkusza umżliwia głównie zmianę wyświetlaneg fragmentu raz ustawienie widcznści arkusza - widcznść arkuszy mżna kntrlwać sbn dla każdej rzutni arkusza - d bardziej znaczących zmian rysunku służy zakładka Mdel Tabele - w bszarze papieru mżna wstawić tabelę - wybierz Rysuj -> Tabela - kreśl wygląd tabeli - kreśl lkalizację tabeli - d kmórki tabeli mżna wstawić np. blk Twrzenie i mdyfikacja rzutni arkusza - pdczas twrzenia nweg arkusza dmyślnie ddawana jest pjedyncza rzutnia arkusza - mżna ddać więcej rzutni arkusza dla niezależnych widków, takich jak szczegóły i widki 3D - każda rzutnia mże mieć własną skalę, właściwści wydruku i ustawienie widcznści warstw - aby ddać rzutnię arkusza - kliknij menu Widk -> Rzutnie -> 1 rzutnia - kliknij dwa punkty w pustym bszarze na arkuszu. Dwa punkty są przeciwległymi narżnikami nwej rzutni arkusza. Nwa rzutnia arkusza mże zachdzić na istniejącą rzutnię. - kliknij granicę rzutni arkusza, aby wyświetlić jej uchwyty

6 - zmień rzmiar rzutni arkusza, klikając uchwyt, przesuwając wskaźnik i klikając nwe płżenie. Przesuń rzutnię arkusza za pmcą plecenia Przesuń - ustaw skalę wyświetlania widku w rzutni arkusza za pmcą palety właściwści. - kliknij dwukrtnie przyciskiem myszy wewnątrz rzutni arkusza i wyświetl nwy fragment widku - kliknij dwukrtnie przyciskiem myszy pza wszystkimi rzutniami, aby pwrócić d bszaru papieru. - mżna także wstawiać bardziej skmplikwane układy rzutni Rzutnie w bszarze mdelu - rzutnie mżna stswać także w bszarze mdelu - wstawienie rzutni jest analgiczne jak dla arkusza Pdczas twrzenia rysunku, większść pracy jest wyknywana na zakładce Mdelu. Każdy twrzny rysunek mże zawierać liczne arkusze, które symulują papier na którym będzie drukwana kpia rysunku. Każdy z tych arkuszy jest twrzny na zakładce Arkusz. Mżna przygtwać sbny arkusz d każdeg spsbu w jaki chcesz wydrukwać rysunek. Arkusze pzwalają przygtwać różne widki, umżliwiające wskazanie która część rysunku i w jakiej skali ma być drukwana. Przed rzpczęciem drukwania mżna również dłączyć ddatkwe elementy i ustawienia arkusza sterujące spsbem drukwania rysunku. Ddatkwe elementy pjawiają się tylk na zakładce Arkusza, nie na zakładce Mdelu. Na przykład, arkusz mże zawierać tytuły blków, legendy lub kluczwe ntatki które są drukwane z mdelem, ale nie zaśmiecają ekranu pdczas pracy z mdelem na zakładce Mdelu. Użyj tych gólnych krków w celu przygtwania rysunku d wydruku wielu arkuszy: 1. Utwórz rysunek na zakładce Mdelu. 2. Utwórz nwy arkusz. Mżesz użyć istniejących zakładek Arkusz1 lub Arkusz2 lub mżesz utwrzyć nwy arkusz. 3. Utwórz przynajmniej jedną rzutnię arkusza na zakładce Arkusza. Użyj każdej rzutni d pmcy w kreśleniu jaka część rysunku będzie drukwana i w jakiej skali. 4. Dłącz ddatkwe elementy które mgą być wymagane dla knkretneg arkusza, takie jak wymiary, legenda lub tytuł. 5. Pdaj ddatkwe ustawienia dla arkusza, takie jak skala rysunku, bszar wydruku, tablice styli wydruku i inne. 6. Wydrukuj lub wykreśl swój rysunek. Twrzenie nweg arkusza W CAD-ie mżliwe jest twrzenie wielu arkuszy dla pjedynczeg rysunku. Każdy arkusz reprezentuje kartkę papieru.

7 Dla każdeg arkusza mżna definiwać bszar wydruku, skalę wydruku, skalę grubści linii, ustawienia pisaków, style wydruku, ddawać rzutnie, wymiary, blki tytułwe. Elementy ddane d arkusza w bszarze papieru nie pjawiają się w bszarze mdelu. Każdy arkusz wymaga c najmniej jednej rzutni. Rzutnia ta wyświetla elementy bszaru mdelu. Pdczas twrzenia nweg rysunku, rysunek zawiera autmatycznie dwa nwe arkusze: Layut1 and Layut2. Użytkwnik mże je wykrzystać lub utwrzyć własne arkusze lub utwrzyć arkusz na pdstawie pliku szablnu (.dwt), pliku rysunku.dwg) file, lub pliku (.dxf). Maksymalna ilść arkuszy w rysunku t 255. W celu utwrzenia nweg arkusza przy użyciu zakładki Layut1 lub Layut2 1. Kliknij zakładkę Layut1 lub Layut2. 2. Utwórz przynajmniej jedną nwą rzutnię. 3. W razie ptrzeby zmień nazwę arkusza. W celu utwrzenia nweg arkusza przy użyciu zakładki nwy arkusz 1. Wyknaj jedną z pniższych czynnści: Wybierz Wstaw > Arkusz > Nwy arkusz. Na pasku narzędziwym Arkusze, kliknij narzędzie Nwy arkusz ( ). Napisz arkusz, naciśnij Enter i wybierz Nwy. 2. Napisz unikalną nazwę dla arkusza i naciśnij Enter. 3. Nazwa mże zawierać d 255 znaków, mże składać się z liter, cyfr, zanku dlara ($), myśnika (-) i pdkreślenia (_) lub z dwlnej kmbinacji. 4. Utwórz przynajmniej jedną rzutnię arkusza. Aby utwrzyć nwy arkusz na pdstawie istniejąceg pliku 1. Wyknaj jedną z pniższych czynnści: Wybierz Wstaw > Arkusz > Arkusz z szablnu. Na pasku narzędziwym Arkusze, kliknij narzędzie Arkusz z szablnu ( ). Napisz arkusz, naciśnij Enter i wybierz Szabln. 2. Wybierz szabln lub rysunek, który zawiera szabln i naciśnij Otwórz. 3. Wybierz arkusz(e) i kliknj OK. Pnwne wykrzystanie arkuszy z innych plików Pnwne wykrzystanie istniejących arkuszy pzwala na zaszczędzenie czasu. Wewnątrz teg sameg rysunku mże zaistnieć ptrzeba skpiwania istniejąceg arkusza, a następnie wprwadzenia zmian d kpii. Jeśli zstał utwrzny arkusz, który ma zstać wykrzystany przy twrzeniu nweg rysunku, mże n zstać zapisany jak szabln.

8 W celu utwrzenia kpii arkusza 1. Napisz arkusz i naciśnij Enter. 2. W menu kntekstwym wybierz Kpiuj. 3. Napisz nazwę arkusza d skpiwania i naciśnij Enter. 4. Napisz nazwę nweg arkusza i naciśnij Enter. W celu zapisania arkusza jak szablnu 1. Napisz arkusz i naciśnij Enter. 2. W menu kntekstwym wybierz Zapisz. 3. Napisz nazwę arkusza d zapisania i naciśnij Enter. 4. Pdaj nazwę pliku i miejsce zapisu szablnu i naciśnij Zapisz. P zapisaniu arkusza jak szablnu, mże n zstać użyty przy twrzeniu nweg rysunku. Szabln arkusza mże być również zaimprtwany d inneg rysunku. Obszar mdelu Klawiatura: MODEL Większść pracy przy twrzeniu elementów rysunku jest wyknywana na zakładce mdelu lub w bszarze mdelu. Zakładki mdelu należy używać d twrzenia dwuwymiarwych rysunków lub trójwymiarwych mdeli. Kiedy użytkwnik jest gtwy d wydruku rysunku, elementy d wydruku mgą być twrzne na zakładce arkusza (bszar papieru), dzięki czemu nie zajmują ne miejsca na zakładce mdelu. Pdczas krzystania z zakładki arkusza, użytkwnik twrzy rzutnie, które pzwalają na pracę z elementami mdelu w zakładce arkusza (bszar papieru). Użycie plecenia MODEL jest pdbne d kliknięcia zakładki mdelu, z tą różnicą, że użytkwnik przełącza się d bszaru mdelu, pzstając cały czas w zakładce arkusza. Zakładka arkusza musi być aktywna przed użyciem teg plecenia; należy p prstu kliknąć wybraną zakładkę arkusza. Obszar papieru - Klawiatura: PAPIER Użytkwnik mże twrzyć, edytwać lub drukwać stateczny arkusz papieru na zakładce arkusza. Kńcwy arkusz składa się z kmentarzy, bwódek, blków tytułwych, innych elementów raz rzutni arkuszy, które mgą być ddawane pdczas pracy w bszarze papieru na zakładce arkusza. W celu edycji elementów mdelu (na zakładce mdelu) pdczas używania zakładki arkusza, napisz MODEL w linii pleceń. Plecenie MODEL twiera jedną z rzutni arkusza. Kliknij jedną z innych rzutni arkusza aby edytwać elementy znajdujące się w tej rzutni.

9 Aby pwrócić d elementów utwrznych w zakładce arkusza (w bszarze papieru), napisz PAPIER. Zakładka arkusza musi być aktywna przed użyciem teg plecenia, (wystarczy p prstu kliknąć wybraną zakładkę arkusza). Widki bszaru papieru Pasek narzędzi: Widk > Widki bszaru papieru Menu: Widk > Widki bszaru papieru Klawiatura: WWIDOK Plecenie Widki bszaru papieru twrzy i steruje rzutniami w bszarze papieru. Przed użyciem bszaru papieru, należy wyłączyć zmienną systemwą TILEMODE. W wierszu pleceń napisz TILEMODE, a następnie wybierz Nie. Liczba twrznych rzutni jest graniczna tylk przez zasby używaneg systemu. Aby utwrzyć rzutnie sąsiadujące, włącz (Tak) zmienną TILEMODE. P uruchmieniu plecenia Widki bszaru papieru, prgram wyświetla następujące pcje: Rzutnie: Tak NIe Dpasuj <Pierwszy narżnik>: Określ pierwszy narżnik rzutni. Aby włączyć rzutnie, wybierz Tak. Aby wyłączyć rzutnie, wybierz NIe. Aby utwrzyć rzutnię, która wypełnia ekran, wybierz Dpasuj. Aby utwrzyć dwie rzutnie pzime lub pinwe, wybierz 2. Aby utwrzyć trzy rzutnie pzime lub pinwe, wybierz 3. Aby utwrzyć cztery rzutnie pzime lub pinwe, wybierz 4. Spsób definiwania granic rzutni Określ pierwszy narżnik rzutni. Przeciwległy narżnik: Określ przeciwległy narżnik rzutni.

10 Spsób włączenia lub wyłączenia rzutni Wybierz Tak lub NIe. Wybierz rzutnie d włączenia [wyłączenia]: Wybierz krawędź rzutni d włączenia lub wyłączenia, a następnie naciśnij Enter. Czynnść ta nie usunie rzutni, tylk ją wyłączy. Spsób utwrzenia rzutni, która wypełnia ekran Wybierz Dpasuj d widku. Spsób utwrzenia wielu rzutni pzimych lub pinwych 1. Dwie rzutnie pinwe. 2. Dwie rzutnie pzime. Wybierz Utwórz 2 rzutnie Dwie [Trzy] [Cztery] rzutnie: pzim <pinw>: Aby utwrzyć rzutnie pinwe, wybierz pinw lub naciśnij Enter. Aby utwrzyć rzutnie pzime, wybierz pzim. Dpasuj d ekranu <Pierwszy narżnik prstkąta graniczająceg>: Określ pierwszy narżnik rzutni. Aby pdzielić ekran na dwie rzutnie takim samym rzmiarze, wybierz Dpasuj d ekranu.

11 Spsób utwrzenia trzech rzutni Wybierz Utwórz 3 rzutnie. Trzy rzutnie: pzim pinw Góra Dół Lew <praw>: Aby utwrzyć jedną dużą rzutnię p praw i dwie mniejsze rzutnie p lew, wybierz praw. Aby utwrzyć trzy pzime rzutnie tym samym rzmiarze, wybierz pzim. Aby utwrzyć trzy pinwe rzutnie tym samym rzmiarze, wybierz pinw. Aby utwrzyć jedną dużą rzutnię u góry i dwie mniejsze rzutnie u dłu, wybierz Góra. Aby utwrzyć jedną dużą rzutnię u dłu i dwie mniejsze rzutnie u góry, wybierz Dół. Aby utwrzyć jedną dużą rzutnię p lew i dwie mniejsze rzutnie p praw, wybierz Lew. Dpasuj d ekranu <Pierwszy narżnik prstkąta graniczająceg>: Określ pierwszy narżnik rzutni. Aby utwrzyć trzy rzutnie, które wypełnią ekran, wybierz Dpasuj d ekranu. Spsób utwrzenia czterech rzutni Cztery rzutnie

12 Wybierz Utwórz 4 rzutnie. Dpasuj d ekranu <Pierwszy narżnik prstkąta graniczająceg>: Określ pierwszy narżnik rzutni. Aby pdzielić ekran na cztery rzutnie takim samym rzmiarze, wybierz Dpasuj d ekranu. Praca z rzutniami arkusza Pdczas pracy z rysunkiem w zakładce mdelu, składa się n z pjedynczeg widku mdelu. Mżna utwrzyć ddatkwe widki pprzez pdział bszaru rysunku na wiele kien; każde kn jest sbną rzutnia na zakładce mdelu. W celu zbaczenia mdelu na zakładce mdelu, należy utwrzyć c najmniej jedną rzutnię. Jednakże, mżna również utwrzyć wiele rzutni które wyświetlają różne widki mdelu. Każda rzutnia arkusza jest knem w bszarze mdelu rysunku. Każda rzutnia jest twrzna jak ddzielny element, który mże być przesuwany, kpiwany lub usuwany. Kliknij dwlną rzutnię arkusza aby uczynić ją aktualną, a następnie ddaj lub mdyfikuj elementy bszaru mdelu w tej rzutni. Wszystkie zmiany wprwadzne w rzutni są d razu widczne w innych rzutniach. (Jeśli w innych rzutniach widczny jest ten fragment rysunku.) Zmiana pwiększenia nie wpływa na inne rzutnie pza aktualną. Twrzenie rzutni arkusza Pdczas pierwszeg przełączenia d zakładki arkusza, wszystkie elementy bszaru znikają. W celu zbaczenia elementów należy utwrzyć c najmniej jedną rzutnię na zakładce arkusza. Rzutnie arkusza mgą być twrzne w dwlnym miejscu wewnątrz bszaru rysunku. Użytkwnik mże sterwać ilścią i rzmieszczeniem rzutni. W celu utwrzenia rzutni arkusza 1. Wyknaj jedną z pniższych czynnści: Wybierz Widk > Rzutnie arkusza. Na pasku narzędzi Widk, kliknij narzędzie Rzutnie arkusza ( ). Napisz wwidk i naciśnij Enter. 2. W menu kntekstwym wybierz Dpasuj d widku, Utwórz 2 rzutnie, Utwórz 3 rzutnie, lub Utwórz 4 rzutnie lub pdaj dwa przeciwległe narżniki w celu utwrzenia rzutni użytkwnika. 3. W menu kntekstwym, wybierz rientację rzutni. 4. Wyknaj jedną z pniższych czynnści: Aby rzmieścić rzutnie tak aby wypełniały aktualny bszar graficzny należy wybrać Dpasuj d widku. Aby dpaswać rzutnie wewnątrz graniczająceg prstkąta należy pdać narżniki prstkąta.

13 WSKAZÓWKA Przy twrzeniu rzutni arkusza, granica rzutni jest twrzna na aktualnej warstwie. Granice rzutni mżna uczynić niewidcznymi pprzez utwrzenie nwej warstwy przed utwrzeniem rzutni arkusza, a następnie wyłączeniu tej warstwy p utwrzeniu rzutni arkusza. Aby wybrać granicę rzutni, należy pnwnie włączyć tę warstwę zanim będzie mżna rzmieszczać lub mdyfikwać rzutnie arkusza. Mdyfikwanie rzutni arkusza P utwrzeniu rzutni arkusza mże być na w razie ptrzeby mdyfikwana. Na zakładce arkusza mżna krzystać z przyciągania d granic rzutni. Tak jak każdy inny element rysunku, rzutnię mżna kpiwać, kaswać, przesuwać, skalwać i rzciągać. Mdyfikacja rzutni arkusza na zakładce arkusza nie wpływa na elementy bszaru mdelu wewnątrz rzutni. W celu mdyfikacji właściwści rzutni arkusza 1. Kliknij wybraną zakładkę arkusza. 2. Wyknaj jedną z pniższych czynnści: Wybierz Mdyfikuj > Właściwści. Na pasku narzędzi Mdyfikuj, kliknij narzędzie właściwści ( ). Napisz welem i naciśnij Enter. 3. Wybierz krawędź rzutni, która ma być zmienina. 4. Dpasuj punkt centralny, szerkść i wyskść rzutni. 5. W Skala, pdaj skalę w której chcesz wyświetlać elementy bszaru mdelu w rzutni arkusza. 6. Kliknij OK. Zarządzanie arkuszami w rysunku Użytkwnik mże zmieniać nazwę arkuszy, usuwać arkusze i wyświetlać listę wszystkich arkuszy dstępnych w rysunku. Mżna również zmienić klejnść występwania zakładek Arkuszy; zakładka Mdelu jest zawsze stała. W celu zmiany nazwy arkusza 1. Napisz arkusz i naciśnij Enter. 2. W menu kntekstwym wybierz Przemianuj. 3. Napisz nazwę arkusza d przemianwania i naciśnij Enter. 4. Napisz nwą nazwę arkusza i naciśnij Enter. Nazwa mże składać się maksymalnie z 255 znaków będących literami, cyframi, znakiem dlar ($), myślnikiem (-), pdkreśleniem (_) lub dwlną kmbinacją wyżej wymieninych.

14 W celu usunięcia arkusza 1. Napisz arkusz i naciśnij Enter. 2. W menu kntekstwym wybierz Usuń. 3. Napisz nazwę arkusza d usunięcia i naciśnij Enter. Pnwne wykrzystanie arkuszy z innych plików Pnwne wykrzystanie istniejących arkuszy pzwala na zaszczędzenie czasu. Wewnątrz teg sameg rysunku mże zaistnieć ptrzeba skpiwania istniejąceg arkusza, a następnie wprwadzenia zmian d kpii. Jeśli zstał utwrzny arkusz, który ma zstać wykrzystany przy twrzeniu nweg rysunku, mże n zstać zapisany jak szabln. W celu utwrzenia kpii arkusza 1. Napisz arkusz i naciśnij Enter. 2. W menu kntekstwym wybierz Kpiuj. 3. Napisz nazwę arkusza d skpiwania i naciśnij Enter. 4. Napisz nazwę nweg arkusza i naciśnij Enter. W celu zapisania arkusza jak szablnu 1. Napisz arkusz i naciśnij Enter. 2. W menu kntekstwym wybierz Zapisz. 3. Napisz nazwę arkusza d zapisania i naciśnij Enter. 4. Pdaj nazwę pliku i miejsce zapisu szablnu i naciśnij Zapisz. P zapisaniu arkusza jak szablnu, mże n zstać użyty przy twrzeniu nweg rysunku. Szabln arkusza mże być również zaimprtwany d inneg rysunku. Przeglądanie rysunków w bszarze papieru i bszarze mdelu Pdczas pracy w bszarze papieru w zakładce arkusza, mżna nadal wyświetlać rysunek w bszarze mdelu. Należy najpierw utwrzyć rzutnię arkusza w bszarze papieru. Pzwala t na wyświetlanie elementów bszaru mdelu w bszarze papieru. Wewnątrz rzutni arkusza mżna mdyfikwać elementy bszaru mdelu, ale najczęściej wygdniej jest t rbić w zakładce mdelu. Zmiana pwiększenia rysunku w bszarze mdelu lub papieru ma wpływ na cały rysunek, jeśli nie jest używanych wiele kien lub rzutni. W celu wyświetlenia rysunku w bszarze mdelu przy użyciu zakładki mdelu Kliknij zakładkę mdelu.

15 Kliknij prawym klawiszem myszy w przełącznik bszaru Mdel/Papier na pasku stanu i następnie wybierz Mdel. W celu wyświetlenia rysunku w bszarze papieru przy użyciu zakładki arkusza Wyknaj jedną z pniższych czynnści: Kliknij jedną z zakładek arkuszy. Napisz arkusz i naciśnij Enter. W menu kntekstwym wybierz Aktualny. Wpisz nazwę arkusza, który ma zstać aktualnym i naciśnij Enter. Kliknij dwukrtnie na przełącznik bszaru Mdel/Papier na pasku stanu. Pdczas krzystania z zakładki Arkusza, napisz papier i naciśnij Enter. Pdczas krzystania z zakładki Arkusza, kliknij dwukrtnie pza bszarem rzutni arkusza. Przy pierwszym przełączeniu d zakładki arkusza rysunek wydaje się znikać. Jest t jednak nrmalne. Użytkwnik musi utwrzyć c najmniej jedną rzutnię arkusza, aby zbaczyć swją pracę. W celu wyświetlenia rysunku w bszarze mdelu przy użyciu zakładki arkusza 1. Kliknij wybraną zakładkę arkusza. 2. Kliknij na zakładkę Arkusza, a następnie utwórz i zbacz rzutnię arkusza. 3. Kliknij dwukrtnie na przełącznik bszaru Mdel/Papier na pasku stanu. 4. Napisz mdel i naciśnij Enter. 5. Pdczas krzystania z zakładki Arkusz, kliknij dwukrtnie wewnątrz bszaru rzutni arkusza. Wyświetlanie zakładek Mdelu i Arkuszy Zakładki Mdelu i Arkuszy mgą być ukryte w razie ptrzeby. Mżesz ukryć zakładki jeśli pracujesz tylk na zakładce Mdelu lub jeśli używasz bszaru pleceń i paska stanu d przełączania między zakładkami. W celu włączenia wyświetlania zakładek Mdelu i Arkuszy Wyknaj jedną z pniższych czynnści: Wybierz Widk > Zakładki Mdelu i Arkuszy. Wybierz Narzędzia > Opcje > zakładka Ekran i wybierz Pkazuj zakładki. Wyświetlanie i skalwanie rzutni arkusza Utwrzenie wielu rzutni arkusza, mże wpłynąć na wydajnść systemu. W razie ptrzeby rzutnie mgą być włączane lub wyłączane. Wyłączenie rzutni nie pwduje usunięcia rzutni lub jej zawartści, rzutnia nie jest p prstu wyświetlana.

16 W celu zmiany spsbu wyświetlania elementów w brębie rzutni arkusza mżna zmienić współczynnik skali. W celu włączenia lub wyłączenia rzutni arkusza 1. Kliknij wybraną zakładkę arkusza. 2. Wyknaj jedną z pniższych czynnści: Wybierz Widk > Rzutnie arkusza. Na pasku narzędzi Widk, kliknij narzędzie Rzutnie arkusza. Napisz wwidk i naciśnij Enter. 3. Wybierz Włącz lub Wyłącz. 4. Wybierz krawędź rzutni arkusza d włączenia lub wyłączenia i następnie naciśnij Enter. W celu zmiany skali rzutni arkusza 1. Wyknaj jedną z pniższych czynnści: Wybierz Mdyfikuj > Właściwści. Na pasku narzędzi Mdyfikuj, kliknij na narzędzie Właściwści. Napisz welem i naciśnij Enter. 3. Wybierz krawędź rzutni arkusza. 4. W Skala, pdaj skalę z jaką chcesz glądać elementy bszaru papieru z rzutni arkusza. 5. Kliknij OK. W celu zmiany skali elementów bszaru mdelu względem bszaru papieru 1. Kliknij zakładkę mdelu. 2. Kliknij rzutnię aby uczynić ją aktualną. 3. Wybierz Widk > Zm > Zm. 4. Wpisz skalę pwiększenia w stsunku d bszaru papieru pprzez dłączenie sufiksu xp d współczynnik skali, a następnie naciśnij Enter. Przykładw, aby zwiększyć skalę elementów rzutni na zakładce mdelu dwukrtnie w stsunku d rzmiaru jednstek bszaru papieru wpisz 2xp. Aby zmniejszyć skalę płwę w stsunku d jednstek bszaru papieru napisz.5xp.

17

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel Pjęcia: MODEL _MSPACE MS - przełącza z bszaru papieru d rzutni bszaru mdelu PAPIER _PSPACE PS - przełącza z bszaru mdelu d bszaru papieru TILEMODE - Zmienna systemwa, która steruje

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Temat 2: Tabela jako szablon strony

Temat 2: Tabela jako szablon strony Temat 2: Tabela jak szabln strny Tabela Struktura tabeli: Prada: Ilść kmórek w każdym wierszu musi być taka sama! Przykład 7: struktura tabeli kmórka1 kmórka2

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Opis szablonów globalnych AdOcean

Opis szablonów globalnych AdOcean Opis szablnów glbalnych AdOcean Standardwe szablny kreacji: Wszystkie standardwe szablny kreacji AdOcean umżliwiają ddanie zewnętrznych skryptów zliczających emisje. Wszystkie szablny pzwalające na użycie

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu w zakładce MODEL

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu w zakładce MODEL Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu w zakładce MODEL Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Obiekty graficzne Kształty WordArt Obrazy online Obiekty graficzne z innych plików Rozdział 3. Praca z tekstem o

Obiekty graficzne Kształty WordArt Obrazy online Obiekty graficzne z innych plików Rozdział 3. Praca z tekstem o Spis treści Rzdział 1. Zaczynamy! Uruchamiamy prgram Wrd... i c z teg wynika Obszar rbczy, czyli miejsce d pracy Otwieranie dkumentów w prgramie Wrd Twrzenie nweg dkumentu Otwieranie istniejąceg dkumentu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2 SPIS TREŚCI Redagwanie treści 1. Otwieranie panelu administracyjneg..... 2 2. Ddawanie i usuwanie zakładek w menu.. 3 3. Edycja zawartści zakładki.... 5 4. Wstawianie zdjęć.... 8 5. Wstawianie plików....

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE NR 2 DO PRACOWNII Z PRZEMIOTU INFORMATYKA 1

MATERIAŁY POMOCNICZE NR 2 DO PRACOWNII Z PRZEMIOTU INFORMATYKA 1 MATERIAŁY POMOCNICZE NR DO PRACOWNII Z PRZEMIOTU INFORMATYKA 1 Micrsft Visual Studi: zintegrwane śrdwisk prgramistyczne (IDE), umżliwia twrzenie samdzielnych aplikacji, aplikacji sieciwych, usług sieciwych

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Wstęp do środowiska ILWIS

Wstęp do środowiska ILWIS Systemy Infrmacji Gegraficznej, studia niestacjnarne, WGGiIŚ, GiK, semestr 8 Wstęp d śrdwiska ILWIS Celem zajęć jest zapznanie się ze śrdwiskiem ILWIS. Nazwa ILWIS pchdzi d Integrated Land and Water Infrmatin

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

ToshibaEdit - oprogramowanie PC do edycji listy kanałów telewizyjnych

ToshibaEdit - oprogramowanie PC do edycji listy kanałów telewizyjnych TshibaEdit - prgramwanie PC d edycji listy kanałów telewizyjnych Spis treści: 1. Przed rzpczęciem pracy 2. Instalacja 3. Kpiwanie listy kanałów z telewizra na nśnik pamięci USB 4. Ładwanie i edycja listy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Indeks strna 1. Użytkwanie RCS PLUS 2 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatra 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zer 3.2. Kalibracja 3 2.1. Kalibracja zera 3 2.2. Kalibracja zakresu 4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia Wiedza uczniów sprawdzana i ceniana jest pprzez: Sprawdziany praktyczne na stanwisku kmputerwym, na zakńczenie każdeg działu Sprawdziany zapwiadane są z tygdniwym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem przeprwadzne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Jak zwykle, podczas otwierania nowego projektu, zaczynamy od ustawienia warstw. Poniższy rysunek pokazuje kolejne kroki potrzebne

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Ogólne (z programu Autodesk Revit Structure 2009 i poprzednie wydania)

Znane problemy Ogólne (z programu Autodesk Revit Structure 2009 i poprzednie wydania) AUTODESK REVIT STRUCTURE Znane prblemy Ogólne (z prgramu Autdesk Revit Structure 2009 i pprzednie wydania) Dstswanie zakńczenia ławy fundamentwej Właściwść ławy fundamentwej Nie dziel przy punktach wstawienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Wykład 7

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Wykład 7 www.imi.plsl.pl JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM Wykład 7 1 WSKAŹNIKI JAKO ARGUMENTY FUNKCJI www.imi.plsl.pl Ad. 2. Przekazywanie przez wskaźnik. Funkcja pracuje na ryginale przekazywanej

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Stworzenie terenu. (3pkt)

Pierwsze kroki. Stworzenie terenu. (3pkt) Pierwsze krki Utwrzyć nwy prjekt (menu File - > New Prject - > zakładka Create New Prject). Rzpakwać katalg z materiałami. Stwrzenie terenu. (3pkt) D nweg prjektu Unity3d utwórz teren (menu Terrain - >

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD I. Instalacja programu Pliki instalacyjne można pobrać z internetu lub z płyty MULTIMEDIA CD. Na płycie znajduje się folder Program do współpracy z AUTOCAD. W folderze jest plik lamel-cad (wersja) który

Bardziej szczegółowo