Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa ( wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej"

Transkrypt

1 Prjekt raz wyknanie prtalu internetweg Urzędu Miasta Myszkwa ( wraz z przeniesieniem danych ze strny becnej WYMAGANIA TECHNICZNE I. Przedmit zamówienia Przedmitem pstępwania jest Prjekt raz wyknanie prtalu internetweg Urzędu Miasta Myszkwa ( wraz z przeniesieniem danych ze strny becnej. II. Obwiązki Wyknawcy 1. Wyknawca pracuje harmngram wdrżenia prgramwania, uwzględniający migrację treści dtychczasweg serwisu d nweg serwisu internetweg, który zaakceptuje Zamawiający. 2. Wyknawca dstarczy instrukcję bsługi CMS w frmie elektrnicznej. 3. Wyknawca przeszkli w bsłudze CMS sby wskazane przez Zamawiająceg szklenie zstanie przeprwadzne w siedzibie Zamawiająceg, z wykrzystaniem infrastruktury znajdującej się w psiadaniu Zamawiająceg p dbirze systemu CMS przez Zamawiająceg; przygtuje też skrócną instrukcję pstępwania dla użytkwników wprwadzających dane na strnę. 4. Świadczenie usług serwisu CMS: a. Wyknawca udziela bezpłatnych prad telefnicznych sbm wskazanym przez Zamawiająceg w zakresie bsługi CMS (prady udzielane będą w dni rbcze tj. d pniedziałku d piątku, w gdzinach ) w terminie d dnia dbiru serwisu www i systemu CMS przez Zamawiająceg przez kres 24 miesięcy d dnia uruchmienia nwej strny internetwej, b. Wyknawca usunie usterki i błędy ujawnine w tku eksplatacji systemu CMS nieprawidłwści w działaniu jednej lub wielu funkcji CMS, d dnia dbiru serwisu www i systemu CMS przez kres 12 miesięcy d dnia uruchmienia nwej strny internetwej i w terminie nie późniejszym niż 2 dni d mmentu zgłszenia błędu. 5. Wyknawca przeniesie autrskie prawa majątkwe d strny, a także użytych d jeg wyknania materiałów. 6. Wyknawca udzieli licencji dla systemu CMS, niegranicznej czasw i terytrialnie. System CMS musi być autrskim rzwiązaniem Wyknawcy. Zamawiający nie dpuszcza rzwiązań typu pen surce. 7. Wyknawca przedstawi prtfli z realizacji prtali internetwych dla administracji publicznej. 8. Wyknawca udstępni zamawiającemu kdy źródłwe strny. III. Zakres przedmitu zamówienia Efektem zamówienia pwinna być nwczesna, interesująca i estetyczna strna internetwa, zgdna z klrystyką lg Myszkwa, intuicyjnej nawigacji, prezentująca infrmacje na temat miasta Myszkwa, a także system CMS, umżliwiający samdzielne zarządzanie strną, jej wyglądem i zawartścią przez Zamawiająceg, pprzez bieżące aktualizwanie, ddawanie, zmienianie treści i grafiki. System, który umżliwi rzbudwę strny, zarówn pprzez pszerzenie ddatkwe działy i pdstrny, jak również ddawanie, usuwanie, pdmienianie załączników w pstaci plików w prgramach Wrd, Excel, Adbe raz materiałów graficznych i multimedialnych.

2 IV. Opis przedmitu zamówienia 1. Przedmitem zamówienia jest: a) Wyknanie serwisu internetweg, zwaneg dalej serwisem www, w języku plskim wraz z systemem zarządzania treścią CMS raz migracją treści dtychczasweg serwisu d nweg systemu. Przeniesienie wskazanej przez Zamawiająceg zawartści dtychczaswej strny internetwej i dstswanie jej d nweg serwisu. b) Serwis www pwinien zstać wyknany z zastswaniem najlepszych praktyk w dziedzinie budwania witryn i w zgdnści z najnwszymi standardami, które wyznacza W3C (Wrld Wide Web Cnsrtium). c) Serwis musi spełniać standardy WCAG 2.0. wyznaczne w Rzprządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajwych Ram Interperacyjnści, minimalnych wymagań dla rejestratrów publicznych i wymiany infrmacji w pstaci elektrnicznej raz minimalnych wymagań dla systemów teleinfrmatycznych. d) Serwis www musi pprawnie wyświetlać się na ekranach urządzeń mbilnych, w taki spsób aby użytkwnicy smartfnów mieli autmatyczny dstęp d wersji mbilnej serwisu (w klasycznym znaczeniu słwa), a także mieli mżliwść jej przełączenia d wersji klasycznej. Użytkwnicy tabletów będą mieli d dyspzycji wersję klasyczną serwisu. e) Serwis www winien wykrzystywać system zarządzania treścią (CMS) umżliwiający jeg dalszy rzwój p wygaśnięciu Umwy z Wyknawcą, a w szczególnści zmianę struktury nawigacyjnej i rzmieszczenia pszczególnych elementów serwisu. f) Serwis www pwinien być zbudwany w parciu 3-warstwwy mdel aplikacji (warstwa prezentacji, lgiki, danych). g) System CMS, który pwinien pierać się system zarządzania bazą danych. Nie dpuszcza się przechwywania treści jedynie w pstaci statycznych strn internetwych. 2. Przygtwana strna www musi uwzględniać następujące funkcjnalnści: System menu nawigacyjneg nagłówek m. in. z lgtypem, wyszukiwarką kntekstwą, pcją wybru wizytówki językwej, menu główne intuicyjny system nawigacji MENU zawierający główne działy, d których zstaną przypisane tematyczne pdstrny, menu bczne widczne z pzimu każdej pdstrny zawierające rzwiniecie pdstrn przypisanych d głównych działów menu. 3. Dstawa przejrzysteg, funkcjnalneg systemu CMS (Cntent Management System = System Zarządzania Treścią), tj. zestawu aplikacji internetwych, wypsażneg w plski interfejs, który udstępnia: Prjekt graficzny prjekt strny zgdny z klrystyką lg Myszkwa raz nawiązujący t wstępnej wizualizacji strny (załącznik) Funkcje administracyjne Administratr musi psiadać pełne uprawnienia d wszelkich kategrii administracyjnych w serwisie, w tym m.in. d: zarządzania kntami użytkwników systemu, w tym: ddawaniem, usuwaniem, mdyfikacją, nadawaniem uprawnień d kreślnych czynnści w serwisie jak twrzenie treści, edycja, usuwanie, publikwanie, zarządzania prfilami uprawnień, definiwania zakresu dstępu d danych i plików grmadznych w systemie. System musi psiadać mduł autryzacji użytkwników przy pmcy lginu i hasła raz

3 na tej pdstawie identyfikwać raz kreślać zakres uprawnień użytkwnika. Panel administracyjny System musi być wypsażny w panel administracyjny dstępny dla administratra i redaktrów serwisu, zawierający wszystkie funkcje administracyjne i redakcyjne serwisu. Histria peracji Systemu musi zapisywać i udstępniać histrię wszystkich peracji włącznie z lgwaniem. Histria musi być dstępna dla administratra i pzwalać na przeglądanie c najmniej takich atrybutów jak: data i czas peracji z dkładnścią d minuty, nazwa użytkwnika, rdzaj peracji, miejsce wyknania peracji lub nazwa pliku, na którym wyknan perację. Kdwanie znaków Systemu musi kdwać znaki w standardzie UTF-8. Technlgia budwy serwisu Wszystkie strny serwisu muszą być c najmniej zgdne ze standardem XHTML 1.0 Transitinal i CSS3. System raz udstępniny za jeg pmcą serwis muszą być parte na stylach CSS d frmatwania prezentwanych treści, a struktura dkumentu musi zapewniać pprawnść semantyczną raz ddzielenie wyglądu d treści. Dstępnść w przeglądarkach internetwych Serwis i system CMS muszą pprawnie realizwać załżne funkcjnalnści c najmniej w następujących przeglądarkach: Firefx 3.6 i wyższe, Micrsft Internet Explrer 8.x i wyższe, Ggle Chrme 2008.x i wyższe, Opera 11.x i wyższe. W przypadku wykrzystania kdu JavaScript n także musi działać prawidłw w wyżej wymieninych przeglądarkach. Kategrie tematyczne - dla mieszkańca, dla turysty, dla przedsiębircy Załączanie plików d pbrania Dla każdeg artykułu będzie mżliwe zdefiniwanie listy plików d pbrania, znajdujących się w repzytrium systemu. Pliki d pbrania muszą być prezentwane w pstaci ikn charakterystycznych dla daneg frmatu, dnśnika, definiwalnej przyjaznej nazwy dnśnika raz wielkści pdanej w KB (kilbajtach) lub MB (megabajtach). Zawartść artykułu Artykuł musi psiadać c najmniej następujące elementy: tytuł artykułu, część nagłówkwa zawierająca pczątek artykułu lub jeg skrót z mżliwścią wstawienia elementu graficzneg, część główna artykułu psiadająca mżliwść wstawienia treści raz materiałów multimedialnych (audi, vide, grafika, itp.) stpka artykułu zawierająca c najmniej takie infrmacje jak: imię i nazwisk autra, data publikacji i data mdyfikacji artykułu, kategria, w której pwinien zstać publikwany artykuł udstępnianie artykułu na prtalu spłecznściwym facebk Edycja treści System musi psiadać pracujący w trybie n-line edytr WYSIWYG pzwalający na pracę z artykułami publikwanymi w serwisie przy załżeniu braku znajmści kdu HTML przez redaktrów. Edytr musi zapewniać mżliwść edycji tekstów w spsób typwy dla ppularnych pakietów biurwych. Edytr musi psiadać c najmniej takie funkcje jak: ple frmat zawierające predefiniwane elementy strukturalne treści (p, h1, h1, h3, h4, h5), ple styl zawierające predefiniwane style CSS, mżliwść wybru krju czcinki i jej rzmiaru, pcje: Wytnij, Kpiuj, Wklej, Wklej jak czysty tekst, Wklej z Wrda, pcje: Znajdź, Zamień, Zaznacz wszystk, Usuń frmatwanie, pcje: Pgrubienie, Kursywa, Pdkreślenie, Przekreślenie, Indeks górny, Indeks dlny, pcje: Wstaw/Usuń numerwanie listy, Wstaw/Usuń wypunktwanie listy, pcje: Zmniejsz/Zwiększ wcięcie, Wyrównaj d lewej, śrdka, prawej, Wyjustuj, pcje: Wstaw/Edytuj/Usuń grafikę, flash, hiperłącze, ktwicę, pcje: Wstaw/Edytuj tabelę,

4 pcje: zmień klr czcinki, zmień klr tła, pkaż kd źródłwy, Kd wstawiany przez edytr musi być zgdny minimum ze standardami XHTML 1.0 Transitinal i CSS 3. Praca w edytrze musi dbywać się z pzimu przeglądarki internetwej bez kniecznści instalacji specjalneg prgramwania klienckieg. Edytr musi psiadać 3 tryby wyświetlania zawartści: zwykły tryb edycyjny (WYSIWYG), tryb HTML Edytwany artykuł mże być wzbgacny przez pliki pbierane z repzytrium. Elementy graficzne dłączane d tekstów muszą mieć mżliwść skalwania d dwlnych rzmiarów, wstawiania tekstu Alt, definiwania miejsca płżenia, wielkści, spsbu wyrównania tekstu i twarcia w nwym knie. System musi umżliwiać pdgląd strny/artykułu na każdym etapie redakcji w układzie (szablnie) w jakim będzie n prezentwany w serwisie. System musi mieć mżliwść pdpisywania persnalnie wprwadznych treści na strnę internetwą. Knwersja i drukwanie artykułów CMS musi psiadać mżliwść: wydrukwania dwlneg artykułu pprzez przygtwanie specjalnej wersji d druku pisanej i zdefiniwanej jak szabln, knwersji dwlneg artykułu d frmatu PDF, Twrzenie menu nawigacyjneg System musi psiadać narzędzia służące d budwy i zarządzania strukturą serwisu z mżliwścią samdzielnej budwy wielpzimweg menu i jeg mdyfikacji raz knfiguracji spsbu wyświetlania. Tytuł strny autmatycznie staje się częścią dnśnika d tej strny i redaktr musi mieć mżliwść zmiany nazwy strny bez równczesnej zmiany tytułu strny. Tak przygtwany dnśnik musi autmatycznie p publikwaniu strny pjawić się w mapie serwisu. System musi zawierać ścieżkę nawigacyjną tak, aby użytkwnik w każdym mmencie wiedział w jakim miejscu w strukturze serwisu się znajduje i miał mżliwść pwrtu d wyższych pzimów struktury serwisu. Dstępnść dla sób niepełnsprawnych System musi być przygtwany w taki spsób, aby umżliwiał nawigwanie strny za pmcą klawiatury. W ramach wymienineg zarządzania użytkwnik musi mieć mżliwść zmiany wielkści czcinki, zmianę wersji klasycznej na tekstwą wyskim kntraście tekstu d tła, musi mieć mżliwść nawigacji za pmcą access keys i pdświetlenia aktywneg dnśnika. Mapa serwisu System musi autmatycznie generwać aktualną mapę serwisu umżliwiającą kreślenie pzimu zagłębienia w hierarchię kategrii i artykułów. Mapa serwisu musi przedstawiać strukturę drzewiastą menu wraz dnśnikami d każdej pdstrny w serwisie. Statystyki dwiedzin CMS pwinien psiadać zintegrwany mduł statystyk dla każdej kategrii, strny i pbieraneg pliku. Statystyki pwinny psiadać mżliwść prezentacji w układzie zestawień dziennych, miesięcznych i rcznych. Statystyki pwinny zawierać c najmniej takie infrmacje jak: liczba wejść na strnę, najczęściej dwiedzane strny w serwisu. Wyszukiwanie plików System musi psiadać mechanizm wyszukiwania plików ddanych d bazy danych. Bezpśredni dstępne musi być wyszukiwanie wg kategrii, frmatu i p dacie ddania. Pwiadamianie nwściach na strnie System musi psiadać mżliwść przesyłania pwiadmień za pśrednictwem pczty

5 elektrnicznej. CMS musi umżliwiać: autmatyczne generwanie i wysyłanie pwiadmień nwściach d wybranych kategrii serwisu, zawierająceg infrmacje nwych treściach, które się pjawiły, knfigurwanie mechanizmu rzsyłania pwiadmień, w tym adresu nadawcy, grupy subskrybentów, wysyłania na żądanie (ad hc), edycji treści newslettera przed wysłaniem, definiwania grup dbirców. System musi psiadać funkcjnalnść zarządzania bazą danych sób trzymujących wiadmści , tzn.: ddawanie, usuwanie i mdyfikację danych. Dpisanie d bazy następuje p pdaniu nazwy i adresu przez użytkwnika. System musi zapisywać histrię wysyłanych newsletterów w pstaci raprtów wysyłki. Warianty graficzne Prjekty graficzne wraz z arkuszami CSS pwinny uwzględniać ptrzeby sób słab widzących i udstępniać takie rzwiązania jak pcja wyskieg kntrastu, zmianę wielkści czcinki. Dla każdeg prjektu graficzneg muszą być zdefiniwane ddatkw następujące warianty: żałba, święta kścielne (Wielkanc i Bże Nardzenie) i święt nardwe. Szablny i wygląd Serwisu Wygląd serwisu (grafika, rzkład treści, typgrafia, itp.) musi być zdefiniwany w parciu system szablnów. System musi umżliwiać definiwanie indywidualnych szablnów dla pszczególnych kategrii serwisu, dla pszczególnych artykułów, list zajawek artykułów i blków funkcjnalnych przy zachwaniu gólnie przyjęteg stylu dla całści serwisu. Administratr musi mieć mżliwść zmiany spsbu prezentacji wszystkich treści widcznych na strnach internetwych dstępnych dla gści serwisu. W szablnie strny będą zdefiniwane płżenie raz zakres elementów nawigacji (główne menu, submenu, ścieżka nawigacji, itp.). Każdrazwa zmiana zawartści menu z pzimu panelu administracyjneg musi pwdwać natychmiastwą aktualizację elementów nawigacyjnych na strnach serwisu. System musi umżliwiać dwlne przenszenie pzycji menu (góra/dół) względem siebie w danej kategrii raz jednej kategrii względem innych kategrii. Repzytrium plików CMS musi psiadać repzytrium plików: graficznych, multimedialnych, tekstwych, PDF, itp. Musi n bsługiwać c najmniej frmaty wymienine w Rzprządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinfrmatycznych. CMS musi umżliwiać dstęp d repzytrium plików zgdnie z przyznanymi uprawnieniami, w celu ddawania nwych plików, zamiany wersji plików raz usuwania zbędnych. Pliki grmadzne będą w spsób umżliwiający ich swbdne przeglądanie, katalgwanie i srtwanie. Repzytrium plików musi umżliwiać c najmniej: twrzenie, kpiwanie, usuwanie katalgów i pdkatalgów przez użytkwnika psiadająceg dpwiednie uprawnienia, ddawanie, usuwanie i zmianę nazwy plików, ddawanie pisu d pliku, edytwanie parametru Alt dla plików graficznych, srtwanie wg nazwy, typu, daty ddania. System musi umżliwiać ddawanie d repzytrium wielu plików na raz. Pliki graficzne umieszczane w repzytrium serwisu muszą pdlegać nrmalizacji zgdnie z knfiguracją dt. Rzmiaru miniaturki raz rzmiaru zdjęcia tzn. knwersji d kreślneg wymiaru i stpnia kmpresji, zarówn dla miniaturki jak i dla właściweg zdjęcia. System musi umżliwiać publikwanie zdjęcia w ryginalnym rzmiarze. Galerie zdjęć, panramy System musi psiadać mżliwść prezentwania załączników graficznych w pstaci

6 galerii. Musi istnieć mżliwść udstępnienia galerii zdjęć jak wydzielnych strn serwisu raz w ramach artykułów. Galeria musi być prezentwana w pstaci miniatur z mżliwścią pwiększenia ich d ustalneg rzmiaru. Otwieranie widku pwiększenia nie mże być blkwane przez systemy blkujące kna typu pp-up przeglądarek. System musi psiadać mżliwść twrzenia pliku pwiększenia przy wyłącznej w przeglądarce bsłudze JavaScript. Musi istnieć mżliwść zamieszczania pdpisów zdjęć raz galerii przy rzdzieleniu pdpisu d atrybutu Alt przypisaneg d pliku graficzneg. Pliki graficzne umieszczane w galerii muszą pdlegać nrmalizacji zgdnie z knfiguracją dt. rzmiaru miniaturki raz rzmiaru zdjęcia tzn. knwersji d kreślneg wymiaru i stpnia kmpresji, zarówn dla miniaturki jak i dla właściweg zdjęcia. Przygtwanie miniaturki musi dbywać się autmatycznie w mmencie upladwania pliku d CMS. Wymagane jest zastswanie ddatków pzwalających na wyświetlanie miniatur zdjęć i użycie przeglądarki JavaScript d wyświetlenia brazka w pełnym rzmiarze jak półprzezrczystej nakładki na strnę raz galerii zdjęć z miniaturkami brazów, które twierają się w pełnym rzmiarze w pstaci półprzezrczystej nakładki na strnę. System musi psiadać mżliwść ddawania galerii zdjęć d wybranej kategrii, a także jej edycji. Pnadt musi być wypsażny w mżliwść ustawienia daty ddania pjedynczeg zdjęcia i galerii zdjęć. System musi zapewnić mżliwść przypisania autra zdjęć, a także zdefiniwania dmyślneg autra dla wszystkich zdjęć w galerii. Edytwanie klejnści wyświetlania zdjęć w galerii pwinn być mżliwe za pmcą pcji chwyć, przenieś i upuść, a także umżliwiać ddawanie wielu ftgrafii jedncześnie. Kalendarium wydarzeń System musi udstępniać funkcjnalnść kalendarium wydarzeń, jak mduł pzwalający na wyświetlenie w pstaci tradycyjneg kalendarza najbliższych wydarzeń (z różnych kategrii tematycznych i różnym charakterze) wraz ze spisem zawierającym listę dnśników d najbliższych wydarzeń. Przejście d prezentacji pełnej infrmacji wydarzeniu musi być mżliwe p kliknięciu na wybrany dzień z kalendarza jak i na nazwę wybraną z listy. Wymagany jest kmpnent pzwalający na kmplekswą bsługę kalendarza wydarzeń z mżliwścią prządkwania wydarzeń d kategrii, dający mżliwść przypisania daty pczątkwej i kńcwej, gdziny i miejsca wydarzenia. Newsletter Funkcjnalnść newslettera musi być dstępna dla użytkwników, którzy wypełnili frmularz rejestracyjny i wyrazili zgdę na przetwarzanie danych sbwych (zgdnie z ustawą z dn r. Ochrnie danych Osbwych Dz. Ust. nr 133 pz. 883). Sndy System pwinien umżliwiać twrzenie snd. Mechanizm twrzenia snd musi umżliwiać c najmniej: publikację pytań i list mżliwych dpwiedzi z pcją wybru jednej z nich, mżliwść udzielenia dpwiedzi w ramach pytań tzw. twartych, pdgląd aktualnych wyników sndy, wydruk wyników sndy. System musi rzpznawać użytkwników i psiadać mechanizm blkujący wielkrtny udział użytkwnika w tej samej sndzie. Zarządzanie banerami System musi psiadać panel zarządzania banerami raz umżliwiać umieszczanie ich w wybranych miejscach serwisów. Baner mże mieć charakter infrmacyjny (bez dnśnika) lub być dnśnikiem d innej strny w ramach serwisu lub pza nim. Mże mieć pstać pliku graficzneg (JPG,GIF) lub animacji Flash (plik SWF). System musi umżliwiać kreślenie czasu ekspzycji dla wybraneg banera, psiadać pcję ustawienia ilści dsłn p której baner nie będzie wyświetlany na strnie, a także

7 spsób rtwania banerów. W ramach grup banerów musi być mżliwe kreślenie klejnści ich ułżenia, ilści jedncześnie wyświetlanych banerów raz wybru banerów wyświetlanych lsw. System musi zliczać wyświetlenia i kliknięcia w pszczególne banery. System musi pzwalać na zdefiniwanie rzmiarów banera, który będzie ddawany na strnę. Zabezpieczenie systemu System musi uniemżliwiać dstęp d funkcji i zgrmadznych w nim danych z pminięciem mechanizmów bezpieczeństwa. System musi być dprny na znane techniki ataku i włamań. W przypadku pjawienia się nwych nie znanych wcześniej technik włamań, Wyknawca jest zbwiązany d ich analizy raz dstarczenia niezbędnych pprawek i uaktualnień eliminujących pdatnści dstarczneg CMS w ramach świadcznej pmcy technicznej. Wyszukiwarka System musi psiadać mechanizm wyszukiwania pełntekstweg. Bezpśredni dstępne musi być wyszukiwanie prste pprzez ple tekstwe widczne na strnie głównej serwisu raz dmyślnie we wszystkich działach i strnach. Musi n umżliwiać szybkie wyszukanie w całym serwisie p wybranym słwie lub kilku słwach. System pwinien udstępniać mechanizm wyszukiwania zaawanswaneg umżliwiająceg: szukanie dwlneg słwa, szukanie wszystkich słów, szukanie dkładneg wyrażenia, szukanie wg zakresów i dat w przypadku aktualnści, szukanie we wskazanej kategrii w przypadku aktualnści szukanie w treści plików (frmaty PDF, dc, dcx). Wyniki wyszukiwania wyświetlane będą wg trafnści wyszukiwania. Dla wyszukanych artykułów pdana zstanie c najmniej: ilść znalezinych, kategria, tytuły i data publikacji. W przypadku braku trafień, pwinn pjawić kienk infrmujące braku dpaswań dla pszukiwanej frazy wraz z prpzycją skrzystania z mapy serwisu. Wersje językwe strny - min. angielska, niemiecka, rsyjska Mduł "Z statniej chwili" - krótkie, pilne infrmacje. Mduł musi psiadać mżliwść ukrycia g w przypadku, gdy w danej chwili nie znajdują się w nim żadne infrmacje Zakładka "Znajdź nas na facebku" raz pwiązanie strny z prtalami spłecznściwymi zakładka umżliwiająca dpisanie się d funpage a miasta Myszków, raz pwiązanie strny z prtalami spłecznściwymi: facebk, twitter, ggle, yutube. Mduł aktualnej pgdy w mieście Przewijanie na górę strny 1 kliknięciem Zakładka "Pytania d burmistrza" - mżliwść zadania pytania burmistrzwi Aplikacja Fix my street interaktywna mapa, na której mieszkaniec pprzez znaczenie mże wskazać miejsce awarii dpwiednią kmórkę w Urzędzie Miasta lub pwiadmić niebezpiecznym zdarzeniu. Chat d kmunikacji z interesantami Rezerwacja wizyty w urzędzie za pmcą internetu - rezerwacja knkretnej daty i gdziny wizyty w Urzędzie Miasta Myszkwa za pmcą Internetu. Usługa umżliwia wybranie terminu i miejsca rezerwacji wizyty dla wybranej przez petenta sprawy. Jeden Klient mże w tym samym czasie skrzystać tylk z jednej sprawy. Wymagane dane sbwe d rezerwacji t: imię i nazwisk lub nazwa firmy, PESEL lub REGON raz numer telefnu z mżliwścią bierania i dczytywania krótkich wiadmści tekstwych (SMS). Wpisane dane są wymagane d weryfikacji klienta d czasu wizyty. Katalg firm - umżliwienie ddawania danych firmy/instytucji przez zaintereswane pdmity Serwis sms mżliwść zapisania się d bazy pprzez wysłanie smsa i trzymywanie pwiadmień za pmcą smsów najważniejszych wydarzeniach kulturalnych,

8 sprtwych itp. Plan miasta wykrzystanie na strnie miasta Myszków aplikacji Ggle maps, zgdnie z warunkami krzystania z prgramu V. Gwarancja Dstawca jest zbwiązany d: zapewnienie kmpatybilnści stwrznej aplikacji z aktualnymi przeglądarkami internetwymi i mbilnymi 12-miesięcznej gwarancji na wyknaną usługę VI. Termin realizacji Termin wyknania i wdrżenia nie dłuższy niż 45 dni d daty zawarcia umwy.

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Opis szablonów globalnych AdOcean

Opis szablonów globalnych AdOcean Opis szablnów glbalnych AdOcean Standardwe szablny kreacji: Wszystkie standardwe szablny kreacji AdOcean umżliwiają ddanie zewnętrznych skryptów zliczających emisje. Wszystkie szablny pzwalające na użycie

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI AGENCJA Reklamw-Marketingwa MODERNLIGHT ul. Mdrzewiwa 10 37-464 Stalwa Wla tel.: 502 164 328 SERWISY WWW WIZYTÓWKI FIRMOWE Wizytówka WWW jest pdstawwą usługą internetwą w naszej fercie. W ramach usługi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione:

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione: Earth Explrer Earth Explrer jest wyszukiwarką stwrzną przez USGS (United States Gelgical Survey) przeznaczną d wyszukiwania i pbierania zdjęć satelitarnych, ltniczych raz różnych prduktów kartgraficznych.

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

SIWZ Portal Internetowy dla projektu. Uzdrowiskowy Dolny Śląsk

SIWZ Portal Internetowy dla projektu. Uzdrowiskowy Dolny Śląsk Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg dla Wjewództwa Dlnśląskieg na lata 2007-2013 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

TK Consulting Tomasz Kreft Toruń, 21.05.2014 ul. Mostowa 5 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE

TK Consulting Tomasz Kreft Toruń, 21.05.2014 ul. Mostowa 5 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE TK Cnsulting Tmasz Kreft Truń, 21.05.2014 ul. Mstwa 5 87-100 Truń ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją prjektu Wdrżenie innwacyjnej platfrmy e-learningwej przez TK Cnsulting z Trunia w ramach Reginalneg

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kfk.rg.pl Warszawa: Wyknanie, druk, pakwanie raz dstarczenie d siedziby Zamawiająceg materiałów reklamw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zaproszenia do złożenia oferty

Załącznik nr 1. do Zaproszenia do złożenia oferty Załącznik nr 1 d Zaprszenia d złżenia ferty Szczegółwy pis przedmitu zamówienia (SOPZ) na: Stwrzenie i implementację systemu infrmatyczneg zawierająceg Centralny rejestr sób psiadających uprawnienia zawdwe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Świadczenie usług udstępnienia platfrmy masweg wysyłania krótkich wiadmści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Druk i dstawa druków ścisłeg zarachwania dla Uniwersytetu Gdańskieg Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla:

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla: Załącznik Nr 1 d SIWZ 1. Oprgramwanie dla systemu Windws Server 2008 R2, Windws Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umżliwiające wsparcie dla: Micrsft Crypt-API, Micrsft CNG and PKCS #11 Middleware Secure

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA, ZP-21/11/2010 Numer głszenia: 381084-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl, BIP, zakładka zamówienia publiczne Warszawa: Dstawa 20 sztuk licencji na serwerwy system

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katwice: Dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Opracwanie redakcyjne, graficzne i druk katalgu. Numer głszenia: 116492-2014;

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY: G.271.B.4.2014. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

NR SPRAWY: G.271.B.4.2014. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NR SPRAWY: G.271.B.4.2014 Załącznik nr 1 d SIWZ Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Przedmitem zamówienia jest rganizacja i przeprwadzenie szkleń, dstawa licencji i wdrżenie systemów infrmatycznych zintegrwanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 4 lipca 2013 r. Prtalu Internetweg www.prawna-pmc.pl 1 Pstanwienia gólne Plityka kreśla zasady chrny i przetwarzania Danych Osbwych Użytkwników przez Administratra Danych Osbwych

Bardziej szczegółowo