Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server"

Transkrypt

1 Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Pdręcznik użytkwnika

2 Cpyright Acrnis, Inc., Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc. Acrnis Cmpute with Cnfidence, Acrnis Startup Recvery Manager, Acrnis Active Restre i lg Acrnis są znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc. Linux jest zastrzeżnym znakiem twarwym Linusa Trvaldsa. Windws i MS DOS są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Micrsft Crpratin. Wszystkie inne wzmiankwane znaki twarwe i prawa autrskie stanwią własnść dpwiednich pdmitów. Zabrania się rzpwszechniania wszelkich wersji niniejszeg dkumentu zawierających isttne zmiany bez wyraźnej zgdy właściciela praw autrskich. Zabrania się kmercyjneg rzpwszechniania niniejszeg dkumentu lub jeg dzieł pchdnych w pstaci zwykłej (papierwej) publikacji książkwej bez wcześniejszeg uzyskania zgdy właściciela praw autrskich. DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W SWOJEJ AKTUALNEJ POSTACI I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH, Z ZASTRZEŻENIEM WYŁĄCZEŃ UZNANYCH ZA PRAWNIE NIEWAŻNE.

3 Spis treści 1. Wprwadzenie d prgramu Acrnis Backup & Recvery Omówienie prgramu Acrnis Backup & Recvery Wprwadzenie Używanie knsli zarządzania Quick Start Guide Acrnis Backup & Recvery 10 kmpnenty Agent dla systemu Windws Kmpnenty startwe i generatr nśnika WinPE ISO Builder Agent dla systemu Linux Kmpnenty d zarządzania scentralizwaneg Knsla zarządzania Obsługiwane systemy peracyjne Obsługiwane systemy plików Wymagania dtyczące sprzętu Pmc techniczna Opis prgramu Acrnis Backup & Recvery Pdstawwe pjęcia Uprawnienia użytkwnika na zarządzanym kmputerze Właściciele i pświadczenia Pełne, przyrstwe i różnicwe kpie zapaswe Schemat twrzenia kpii zapaswych GFS Schemat twrzenia kpii zapaswych Wieża Hani Reguły przechwywania Twrzenie kpii zapaswych wluminów dynamicznych (Windws) Twrzenie kpii zapaswych wluminów LVM (Linux) Twrzenie kpii zapaswych macierzy RAID (Linux) Obsługa taśmy Tabela kmpatybilnści taśm Używanie jedneg napędu taśm Własne technlgie Acrnis Acrnis Secure Zne Acrnis Startup Recvery Manager Odzyskiwanie uniwersalne (Acrnis Backup & Recvery 10 Universal Restre) Funkcja Acrnis Active Restre Opis zarządzania scentralizwaneg Pdstawwe pjęcia Knfigurwanie scentralizwanej chrny danych w sieci hetergenicznej Grupwanie zarejestrwanych kmputerów Zasady kmputerów i grup Stany i statusy zasad twrzenia kpii zapaswych Deduplikacja Uprawnienia zarządzania scentralizwaneg Kmunikacja między kmpnentami prgramu Acrnis Backup & Recvery

4 3. Opcje Opcje knsli Strna pczątkwa Kmunikaty wyskakujące Alerty związane z czasem Liczba zadań Czcinki Opcje serwera zarządzania Pzim dziennika Śledzenie zdarzeń Opcje kmputera Zarządzanie kmputerem Śledzenie zdarzeń Dmyślne pcje twrzenia kpii zapaswej i dzyskiwania Dmyślne pcje twrzenia kpii zapaswej Dmyślne pcje dzyskiwania Skarbce Skarbce centralne Praca z widkiem Skarbiec centralny Czynnści dtyczące skarbców centralnych Bibliteki taśm Skarbce sbiste Praca z widkiem Skarbiec sbisty Czynnści dtyczące skarbców sbistych Typwe peracje Operacje na archiwach przechwywanych w skarbcu Operacje na kpiach zapaswych Usuwanie archiwów i kpii zapaswych Filtrwanie i srtwanie archiwów Twrzenie harmngramu Harmngram dzienny Harmngram tygdniwy Harmngram miesięczny P zdarzeniu zarejestrwanym w dzienniku systemu Windws Ustawienia zaawanswane harmngramu Warunki Użytkwnik jest bezczynny Lkalizacja jest dstępna Mieści się w przedziale czasu Użytkwnik wylgwany Czas d utwrzenia statniej kpii zapaswej Zarządzanie bezpśrednie Administrwanie kmputerem zarządzanym Pulpit nawigacyjny Plany i zadania twrzenia kpii zapaswych Dziennik Twrzenie planu twrzenia kpii zapaswej Dlaczeg prgram wyświetla mnit hasł?

5 Pświadczenia planu twrzenia kpii zapaswych Typ źródła Elementy uwzględniane w kpii zapaswej Pświadczenia dstępu d źródła Wykluczenia Archiwum Pświadczenia dstępu d lkalizacji archiwum Schematy twrzenia kpii zapaswych Sprawdzanie pprawnści archiwum Odzyskiwanie danych Pświadczenia zadania Wybór archiwum Typ danych Wybór zawartści Pświadczenia dstępu d lkalizacji Wybór miejsca dcelweg Pświadczenia dstępu d miejsca dcelweg Czas dzyskiwania Universal Restre Jak przeknwertwać kpię zapaswą dysku na maszynę wirtualną Rzwiązywanie prblemów z funkcjami rzruchwymi dysku Odzyskiwanie urządzeń MD (Linux) Odzyskiwanie dużej liczby plików z kpii zapaswej na pzimie plików Odzyskiwanie węzła magazynwania Sprawdzanie pprawnści skarbców, archiwów i kpii zapaswych Pświadczenia zadania Wybór archiwum Wybór kpii zapaswej Wybór lkalizacji Pświadczenia dstępu dla źródła Czas sprawdzania pprawnści Mntwanie brazu Wybór archiwum Wybór kpii zapaswej Pświadczenia dstępu Wybór wluminu Zarządzanie zamntwanymi brazami Strefa Acrnis Secure Zne Twrzenie strefy Acrnis Secure Zne Zarządzanie strefą Acrnis Secure Zne Nśnik startwy Jak utwrzyć nśnik startwy Łączenie z kmputerem uruchamianym z nśnika Praca na nśniku startwym Lista pleceń i narzędzi dstępnych na nśniku startwym partym na systemie Linux Odzyskiwanie urządzeń MD i wluminów lgicznych Acrnis PXE Server Zarządzanie dyskami Pdstawwe śrdki strżnści Uruchamianie narzędzia Acrnis Disk Directr Lite Wybieranie systemu peracyjneg d zarządzania dyskami Widk Zarządzanie dyskami Operacje na dyskach Operacje w wluminach

6 Operacje czekujące Zarządzanie scentralizwane Administrwanie serwerem Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server Pulpit nawigacyjny Zasady twrzenia kpii zapaswych Kmputery fizyczne Węzły magazynwania Zadania Dziennik Knfigurwanie kmpnentów prgramu Acrnis Backup & Recvery Twrzenie zasad twrzenia kpii zapaswych Pświadczenia zasad Elementy uwzględniane w kpii zapaswej Pświadczenia dstępu dla źródła Wykluczenia Archiwum Pświadczenia dstępu dla lkalizacji Wybór schematu twrzenia kpii zapaswych Sprawdzanie pprawnści archiwum Słwnik Indeks

7 1. Wprwadzenie d prgramu Acrnis Backup & Recvery Omówienie prgramu Acrnis Backup & Recvery 10 Krzystając z patentwanych technlgii firmy Acrnis d twrzenia brazów i dzyskiwania danych p awarii, prgram Acrnis Backup & Recvery 10 zastępuje Acrnis True Image Ech w rli rzwiązania najnwszej generacji służąceg d dzyskiwania danych p awarii. Prdukt Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server psiada te same zalety, c rdzina prduktów Acrnis True Image Ech: twrzenie kpii zapaswej całeg dysku lub wluminu, w tym systemu peracyjneg, wszystkich aplikacji i danych; dzyskiwanie danych p awarii na dwlny sprzęt; twrzenie kpii zapaswej plików i flderów raz ich dzyskiwane; skalwalnść d jedneg kmputera aż d przedsiębirstwa; bsługa śrdwisk z systemem Windws i Linux; zarządzenie scentralizwane dla rzprsznych stacji rbczych i serwerów; serwery dedykwane d ptymalizacji wykrzystania zasbów magazynu. Prgram Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server feruje nwe funkcje ułatwiające rganizacjm spełnienie celów w zakresie czasu dtwrzenia p awarii, zmniejszając zarówn wydatki na śrdki trwałe, jak i kszty bsługi prgramwania. Wykrzystanie istniejącej infrastruktury IT deduplikacja danych zmniejsza ilść zużywaneg miejsca w magazynie raz wykrzystanie przepustwści sieci; elastyczny mechanizm deduplikacji umżliwia deduplikację danych d kpii zapaswych zarówn w źródle, jak i magazynie; ulepszna bsługa autmatycznych biblitek taśmwych; kmpatybilnść wstecz i łatwe uaktualnienie z prgramu Acrnis True Image Ech. Wysce zautmatyzwana chrna danych wszechstrnne planwanie chrny danych (twrzenie kpii zapaswych, przechwywanie i sprawdzanie pprawnści kpii zapaswych) w ramach zasad twrzenia kpii zapaswych; wbudwane schematy twrzenia kpii zapaswych Wieża Hani i Dziadek jciec syn z parametrami, które mżna dstswać; szerki wybór zdarzeń i warunków, na pdstawie których mżna uruchamiać twrzenie kpii zapaswej. Zarządzanie scentralizwane na pdstawie zasad stswanie zasad twrzenia kpii zapaswych d grupy kmputerów; statyczne i dynamiczne grupwanie kmputerów. Cpyright Acrnis, Inc.,

8 Wygdna praca w śrdwiskach wirtualnych knwersja kpii zapaswej na w pełni sknfigurwaną maszynę wirtualną VMware, Micrsft, Parallels lub Citrix. Pnwnie zaprjektwany graficzny interfejs użytkwnika pulpit nawigacyjny d szybkieg pdejmwania decyzji peracyjnych; przegląd wszystkich sknfigurwanych i wyknywanych peracji i znaczanie dpwiednimi klrami peracji zakńcznych pwdzeniem i niepwdzeniem. Zabezpieczenia na pzimie przedsiębirstwa kntrla praw użytkwników d wyknywania peracji i uzyskiwania dstępu d kpii zapaswych; uruchamianie usług z minimalnymi prawami użytkwnika; graniczny dstęp zdalny d agenta twrzenia kpii zapaswych; bezpieczna kmunikacja między kmpnentami prduktu; uwierzytelnianie kmpnentów przy użyciu certyfikatów innej firmy; pcje szyfrwania danych zarówn d transmisji, jak i magazynwania danych; twrzenie kpii zapaswych kmputerów zdalnych na centralnym węźle magazynwania za zaprą Wprwadzenie Zarządzanie bezpśrednie 1. Zainstaluj knslę zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle i agenta Acrnis Backup & Recvery 10 Agent. 2. Uruchm knslę. Windws Uruchm knslę, wybierając ją z menu Start. Linux Zalguj się jak rt lub jak zwykły użytkwnik, a następnie przełącz się na wymaganeg użytkwnika. Uruchm knslę za pmcą plecenia /usr/sbin/acrnis_cnsle 3. Przy użyciu knsli płącz się z kmputerem, na którym jest zainstalwany agent. Nawigacja z teg miejsca Aby uzyskać dalsze instrukcje, zbacz sekcję Pdstawwe pjęcia (p. 28). Aby zapznać się z elementami graficzneg interfejsu użytkwnika, zbacz sekcję Używanie knsli zarządzania (p. 10). Aby dwiedzieć się, jak umżliwić użytkwnikm innym niż rt uruchamiania knsli w systemie Linux, zbacz sekcję Uprawnienia płączeń lkalnych (p. 83). Aby dwiedzieć się, jak umżliwić nawiązywanie płączenia zdalneg z kmputerem z systemem Linux, zbacz sekcję Uprawnienia płączeń zdalnych w systemie Linux (p. 84). 8 Cpyright Acrnis, Inc.,

9 Zarządzanie scentralizwane Zalecane jest wypróbwanie najpierw pcji zarządzania pjedynczym kmputerem przy użyciu funkcji zarządzania bezpśrednieg, jak t pisan pwyżej. Aby uruchmić usługę zarządzania scentralizwaneg: 1. Zainstaluj serwer zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server (p. 21). 2. Zainstaluj agentów Acrnis Backup & Recvery 10 na kmputerach, na których dane wymagają chrny. Pdczas instalwania agentów zarejestruj każdy kmputer na serwerze zarządzania. W tym celu wprwadź adres IP lub nazwę serwera raz pświadczenia administratra centralneg w jednym z kien kreatra instalacji. 3. Zainstaluj knslę zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle (p. 23) na kmputerze, z któreg będą wyknywane peracje. Zalecane jest krzystanie z knsli dla systemu Windws ( ile jest mżliwy wybór między dystrybucjami dla systemów Windws i Linux). Zainstaluj generatr nśnika startweg Acrnis Btable Media Builder. 4. Uruchm knslę. Utwórz nśnik startwy. 5. Przy użyciu knsli płącz się z serwerem zarządzania. Uprszczny spsób zarządzania scentralizwaneg Kpia zapaswa Krzystając z pcji Utwórz kpię zapaswą, wybierz kmputer, któreg kpię zapaswą chcesz utwrzyć, a następnie utwórz plan twrzenia kpii zapaswych (p. 389) na tym kmputerze. Plany twrzenia kpii zapaswych mżna utwrzyć klejn na wielu kmputerach. Odzyskiwanie Krzystając z pcji Odzyskaj, wybierz kmputer, któreg dane chcesz dzyskać, i utwórz zadanie dzyskiwania na tym kmputerze. Zadania dzyskiwania mżna utwrzyć klejn na wielu kmputerach. Aby dzyskać zawartść całeg kmputera lub cały system peracyjny, któreg nie mżna uruchmić, należy użyć nśnika startweg (p. 388). Operacji wyknywanych przy użyciu nśnika startweg nie mżna kntrlwać na serwerze zarządzania, ale mżna dłączyć knslę d serwera i płączyć ją z kmputerem uruchminym przy użyciu nśnika. Zarządzanie planami i zadaniami Aby zarządzać planami i zadaniami istniejącymi na kmputerach zarejestrwanych, wybierz klejn Kmputery > Wszystkie kmputery w drzewie Nawigacja, a następnie wybierz każdy kmputer p klei. Na panelu Infrmacje zstaną wyświetlne infrmacje stanie raz szczegóły dtyczące planów i zadań istniejących na każdym kmputerze, na pdstawie których mżna uruchmić, zatrzymać, zmdyfikwać i usunąć plany raz zadania. Mżna również skrzystać z widku Zadania, w którym są wyświetlane wszystkie zadania istniejące na kmputerach zarejestrwanych. Zadania mżna filtrwać według kmputerów, planów twrzenia kpii zapaswych i innych parametrów. Szczegółwe infrmacje znajdują się w pmcy kntekstwej. Przeglądanie dziennika Aby przejrzeć dziennik scentralizwany zawierający dane zebrane z kmputerów zarejestrwanych, wybierz pzycję Dziennik w drzewie Nawigacja. Wpisy dziennika mżna filtrwać według Cpyright Acrnis, Inc.,

10 kmputerów, planów twrzenia kpii zapaswych i innych parametrów. Szczegółwe infrmacje znajdują się w pmcy kntekstwej. Twrzenie skarbców centralnych P wybraniu pcji przechwywania wszystkich archiwów kpii zapaswych w jednej lub kilku lkalizacjach sieciwych należy utwrzyć w tych lkalizacjach skarbce centralne. P utwrzeniu skarbca mżna przeglądać jeg zawartść i zarządzać nią, wybierając klejn pzycje Skarbce > Centralne > Nazwa skarbca w drzewie Nawigacja. Skrót d skarbca zstanie wdrżny na wszystkich kmputerach zarejestrwanych. Skarbiec mżna wskazać jak miejsce dcelwe kpii zapaswych w dwlnym planie twrzenia kpii zapaswych utwrznym przez siebie lub przez użytkwników kmputerów zarejestrwanych. Zaawanswany spsób zarządzania scentralizwaneg Aby najlepiej wykrzystać funkcje zarządzania scentralizwaneg dstępne w prgramie Acrnis Backup & Recvery 10, należy wybrać następujące pcje: Krzystanie z deduplikacji 1. Zainstaluj węzeł magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde (p. 22) i ddaj g d serwera zarządzania. 2. Utwórz zarządzany skarbiec deduplikacji w węźle magazynwania. 3. Zainstaluj ddatek deduplikacji firmy Acrnis d agenta na wszystkich kmputerach, których kpie zapaswe będą twrzne w skarbcu deduplikacji. 4. Upewnij się, że utwrzne plany twrzenia kpii zapaswych krzystają ze skarbca zarządzaneg jak miejsca dcelweg dla archiwów kpii zapaswych. Twrzenie zasad zamiast planów twrzenia kpii zapaswych Sknfiguruj scentralizwane zasady twrzenia kpii zapaswych i zastsuj je w grupie Wszystkie kmputery. W ten spsób plany twrzenia kpii zapaswych zstaną wdrżne na wszystkich kmputerach przez wyknanie jednej czynnści. Wybierz klejn Czynnści > Utwórz zasady twrzenia kpii zapaswych w górnym menu, a następnie skrzystaj z pmcy kntekstwej. Grupwanie kmputerów zarejestrwanych na serwerze zarządzania Na pdstawie dpwiednich parametrów płącz kmputery zarejestrwane w grupy, utwórz kilka zasad i zastsuj każdą z nich d właściwej grupy kmputerów. Aby uzyskać więcej infrmacji, zbacz sekcję Grupwanie zarejestrwanych kmputerów (p. 67). Obszerny przykład zaawanswaneg zarządzania scentralizwaneg przedstawin w sekcji Knfigurwanie scentralizwanej chrny danych w sieci hetergenicznej (p. 63) Używanie knsli zarządzania P płączeniu knsli z kmputerem zarządzanym (p. 386) lub serwerem zarządzania (p. 391) w jej bszarze rbczym (w menu, bszarze głównym z ekranem Witamy, panelu Nawigacja, panelu Czynnści i narzędzia) pjawią się dpwiednie elementy umżliwiające wyknanie peracji przy użyciu agenta lub peracji przy użyciu serwera. 10 Cpyright Acrnis, Inc.,

11 Knsla zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle ekran Witamy Główne elementy bszaru rbczeg knsli Nazwa Opis Panel Nawigacja Panel Czynnści i narzędzia Obszar główny Pasek menu Zawiera drzew nawigacji i pasek skrótów raz umżliwia nawigację d innych widków (zbacz sekcję Panel nawigacji (p. 11)). Zawiera paski z zestawem czynnści, które mżna wyknać, i narzędzi (zbacz sekcję Panel Czynnści i narzędzia (p. 13)). Główne miejsce pracy, w którym twrzy się i mdyfikuje plany, zasady i zadania twrzenia kpii zapaswych raz zarządza nimi, a także wyknuje inne peracje. Zawiera różne widki i strny czynnści (p. 15) w zależnści d elementów wybranych w menu, drzewie nawigacji lub panelu Czynnści i narzędzia. Pjawia się u góry kna prgramu i umżliwia wyknywanie wszystkich peracji, które są dstępne na bu panelach. Elementy menu zmieniają się dynamicznie. D kmfrtwej pracy z knslą zarządzania jest wymagana rzdzielczść ekranu 1024 x 768 lub wyższa Panel Nawigacja Na panelu nawigacji znajduje się drzew nawigacji i pasek skrótów. Cpyright Acrnis, Inc.,

12 Drzew nawigacji Drzew nawigacji umżliwia przechdzenie między widkami prgramu. Dstępne widki zależą d teg, czy knsla jest płączna z kmputerem zarządzanym czy serwerem zarządzania. Widki dtyczące kmputera zarządzaneg P płączeniu knsli z kmputerem zarządzanym w drzewie nawigacji będą dstępne następujące widki. [Nazwa kmputera]. Krzeń drzewa zwany również widkiem pwitalnym. Jest w nim wyświetlana nazwa kmputera, z którym jest aktualnie płączna knsla. Widk ten umżliwia uzyskanie szybkieg dstępu d głównych peracji dstępnych na kmputerze zarządzanym. Pulpit nawigacyjny. Ten widk służy d szybkiej ceny, czy dane na kmputerze zarządzanym są skutecznie chrnine. Plany i zadania twrzenia kpii zapaswych. Ten widk służy d zarządzania planami i zadaniami twrzenia kpii zapaswych na kmputerze zarządzanym: uruchamiania, edycji, zatrzymywania i usuwania planów raz zadań, wyświetlania ich stanu i statusu raz mnitrwania planów. Skarbce. Ten widk służy d zarządzania skarbcami sbistymi i przechwywanymi w nich archiwami, ddawania nwych skarbców, zmiany nazwy i usuwania istniejących, sprawdzania pprawnści skarbców, przeglądania zawartści kpii zapaswej, mntwania kpii zapaswych jak urządzeń wirtualnych itd. Dziennik. Ten widk służy d analizwania infrmacji na temat peracji wyknywanych przez prgram na kmputerze zarządzanym. Zarządzanie dyskami. Ten widk służy d wyknywania peracji na dyskach twardych kmputera. Widki dtyczące serwera zarządzania P płączeniu knsli z serwerem zarządzania w drzewie nawigacji będą dstępne następujące widki. [Nazwa serwera zarządzania]. Krzeń drzewa zwany również widkiem pwitalnym. Jest w nim wyświetlana nazwa serwera zarządzania, z którym jest aktualnie płączna knsla. Widk ten umżliwia uzyskanie szybkieg dstępu d głównych peracji dstępnych na serwerze zarządzania. Pulpit nawigacyjny. Ten widk służy d szybkiej ceny, czy dane na kmputerach zarejestrwanych na serwerze zarządzania są skutecznie chrnine. Zasady twrzenia kpii zapaswych. Ten widk służy d zarządzania zasadami twrzenia kpii zapaswych istniejącymi na serwerze zarządzania. Kmputery fizyczne. Ten widk służy d zarządzania kmputerami zarejestrwanymi na serwerze zarządzania. Maszyny wirtualne. Ten widk służy d zarządzania maszynami wirtualnymi z zarejestrwanych kmputerów fizycznych raz z kmputerów zarejestrwanych z agentem dla maszyn ESX/ESXi. Skarbce. Ten widk służy d zarządzania skarbcami centralnymi i przechwanymi w nim archiwami: twrzenia nwych skarbców zarządzanych i niezarządzanych, zmiany nazwy raz usuwania istniejących skarbców. 12 Cpyright Acrnis, Inc.,

13 Węzły magazynwania. Ten widk służy d zarządzania węzłami magazynwania. Węzeł magazynwania należy ddać, aby móc twrzyć skarbce centralne zarządzane przez węzeł. Zadania. Ten widk służy d zarządzania zadaniami, uruchamiania, edycji, zatrzymywania i usuwania zadań, mnitrwania ich stanów raz przeglądania ich histrii. Dziennik. Ten widk służy d przeglądania histrii peracji zarządzania scentralizwaneg, takich jak twrzenie grupy jednstek zarządzanych, stswanie zasad, zarządzanie skarbcem centralnym, jak również histrii peracji zarejestrwanych w lkalnych dziennikach kmputerów zarejestrwanych i węzłach magazynwania. Pasek skrótów Pasek skrótów znajduje się pd drzewem nawigacji. Umżliwia szybkie i wygdne nawiązywanie płączeń na żądanie z kmputerami przez ddanie skrótów d nich. Aby ddać skrót d kmputera 1. Pdłącz knslę d kmputera zarządzaneg. 2. W drzewie nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kmputera (główny element drzewa nawigacji), a następnie wybierz plecenie Utwórz skrót. Jeśli knsla i agent są zainstalwane na tym samym kmputerze, skrót d teg kmputera zstanie ddany d paska skrótów autmatycznie jak Kmputer lkalny [nazwa kmputera]. Jeśli knsla była już wcześniej płączna z serwerem zarządzania Acrnis Management Server, skrót zstanie ddany autmatycznie jak AMS [nazwa kmputera] Panel Czynnści i narzędzia Panel Czynnści i narzędzia umżliwia łatwą i efektywną pracę z prgramem Acrnis Backup & Recvery 10. Paski na panelu zapewniają szybki dstęp d peracji i narzędzi prgramu. Wszystkie elementy paska Czynnści i narzędzia są zduplikwane w menu prgramu. Paski Czynnści: [nazwa elementu] Zawiera zestaw czynnści, które mżna wyknać na elementach wybranych w dwlnych widkach nawigacji. Kliknięcie czynnści pwduje wyświetlenie dpwiedniej strny czynnści (p. 17). Elementy z innych widków nawigacji mają własne zestawy czynnści. Nazwa paska zmienia się w zależnści d wybraneg elementu. Na przykład p wybraniu planu twrzenia kpii zapaswych nazwie Kpia zapaswa systemu w widku Plany i zadania twrzenia kpii zapaswych nazwa paska czynnści zmieni się na Czynnści: Kpia zapaswa systemu i dstępny będzie zestaw czynnści typwych dla planów twrzenia kpii zapaswych. Dstęp d wszystkich czynnści mżna również uzyskać przy użyciu dpwiednich elementów menu. Element menu pjawi się na pasku menu p wybraniu elementu w dwlnym widku nawigacji. Cpyright Acrnis, Inc.,

14 Przykłady paska Czynnści: [nazwa elementu] Czynnści Zawiera listę typwych peracji, które mżna wyknać na kmputerze zarządzanym lub serwerze zarządzania. Jest identyczny dla wszystkich widków. Kliknięcie peracji spwduje wyświetlenie dpwiedniej strny czynnści (zbacz sekcję Strny czynnści (p. 17)). Dstęp d wszystkich czynnści mżna również uzyskać w menu Czynnści. Pasek Czynnści na kmputerze zarządzanym i serwerze zarządzania Narzędzia Zawiera listę narzędzi Acrnis. Identyczny we wszystkich widkach prgramu. Dstęp d wszystkich narzędzi mżna także uzyskać za pmcą menu Narzędzia. Pasek Narzędzia 14 Cpyright Acrnis, Inc.,

15 Pmc Zawiera listę tematów pmcy. Różne widki i strny czynnści prduktu Acrnis Backup & Recvery 10 mają własne listy tematów pmcy Operacje na panelach Rzwijanie/minimalizwanie paneli Dmyślnie panel Nawigacja jest rzwinięty, a panel Czynnści i narzędzia zminimalizwany. Być mże trzeba będzie zminimalizwać panel w celu zwlnienia miejsca w bszarze rbczym. W tym celu należy kliknąć pagn ( dla panelu Nawigacja lub dla panelu Czynnści i narzędzia). Panel zstanie zminimalizwany, a pagn zmieni swój kierunek. Kliknij g pnwnie, aby rzwinąć panel. Zmiana rzmiaru paneli 1. Wskaż bramwanie panelu. 2. P zmianie wskaźnika na strzałkę dwukierunkwą przeciągnij wskaźnik, aby przenieść bramwanie. Knsla zarządzania pamięta ustawienie bramwania paneli. P pnwnym uruchmieniu knsli zarządzania bramwanie paneli zstanie wyświetlne na tej samej pzycji, w której zstał ustawine pprzedni Obszar główny, widki i strny czynnści Obszar główny t pdstawwe miejsce pracy z knslą. W tym miejscu mżna twrzyć i mdyfikwać plany, zasady, zadania twrzenia kpii zapaswych i zarządzać nimi, a także wyknywać inne peracje. W bszarze głównym są wyświetlane różne widki i strny czynnści, w zależnści d elementów wybranych w menu, drzewie Nawigacja lub panelu Czynnści i narzędzia. Widki Widk pjawiający się w bszarze głównym p kliknięciu dwlneg elementu w drzewie Nawigacja na panelu nawigacji (p. 11). Cpyright Acrnis, Inc.,

16 Widk Zadania Typwy spsób pracy z widkami Zwykle każdy widk zawiera tabelę elementów, pasek narzędzi tabeli z przyciskami raz panel Infrmacje. Aby wyszukać wybrany element w tabeli, należy użyć funkcji filtrwania i srtwania. Wybierz żądany element w tabeli. Na panelu Infrmacje (dmyślnie zwiniętym) wyświetl szczegóły dtyczące elementu. Wyknaj czynnści na wybranym elemencie. Istnieje kilka spsbów wyknywania tej samej czynnści na wybranych elementach: kliknięcie przycisków na pasku narzędzi tabeli; kliknięcie elementów na pasku Czynnści: [nazwa elementu] (na panelu Czynnści i narzędzia); wybór elementów w menu Czynnści; kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy i wybór peracji w menu kntekstwym. 16 Cpyright Acrnis, Inc.,

17 Strny czynnści Strna czynnści pjawi się w bszarze głównym p kliknięciu dwlneg elementu czynnści w menu Czynnści lub na pasku Czynnści w panelu Czynnści i narzędzia. Zawiera listę krków, które należy wyknać, aby utwrzyć i uruchmić dwlne zadanie, plan twrzenia kpii zapaswych lub zasady twrzenia kpii zapaswych. Strna czynnści Utwórz plan twrzenia kpii zapaswych Krzystanie z frmantów i kreślanie ustawień Strna czynnści ma dwa widki: pdstawwy i zaawanswany. W widku pdstawwym ukryte są pla, takie jak pświadczenia, kmentarze itd. P włączeniu widku zaawanswaneg zstaną wyświetlne wszystkie dstępne pla. Między widkami mżna przełączać się, zaznaczając ple wybru Widk zaawanswany u góry strny czynnści. Większść ustawień mżna sknfigurwać, klikając dpwiednie łącze Zmień p prawej strnie. Inne ustawienia należy wybrać na liście rzwijanej lub wpisać ich wartści w plach na strnie. Strna czynnści Frmanty Cpyright Acrnis, Inc.,

18 Prgram Acrnis Backup & Recvery 10 zapamiętuje zmiany wprwadzne na strnach czynnści. Na przykład p rzpczęciu twrzenia planu twrzenia kpii zapaswych, a następnie nieukńczeniu g i przełączeniu się z dwlneg pwdu na inny widk, mżna kliknąć przycisk nawigacji Wstecz w menu. Ewentualnie, p wyknaniu kilku krków, mżna kliknąć strzałkę w dół i wybrać na liście strnę, na której rzpczęł się twrzenie planu. Dzięki temu mżna wyknać pzstałe krki i ukńczyć twrzenie planu twrzenia kpii zapaswych. Pasek przycisków nawigacji kntynuwanie peracji 1.3. Quick Start Guide Acrnis Backup & Recvery 10 kmpnenty W niniejszej sekcji znajduje się pełna lista kmpnentów prgramu Acrnis Backup & Recvery 10 z krótkim pisem ich funkcji. Prgram Acrnis Backup & Recvery 10 zawiera trzy typy kmpnentów. Kmpnenty dla kmputera zarządzaneg (agenty) Są t aplikacje służące d twrzenia kpii zapaswych, dzyskiwania danych i innych peracji na kmputerach zarządzanych przy użyciu prgramu Acrnis Backup & Recvery 10. Dla wszystkich agentów wyknujących peracje na kmputerach zarządzanych są wymagane licencje. Agenty mają wiele funkcji lub ddatków ferujących ddatkwe funkcje, dlateg mgą być wymagane klejne licencje. Kmpnenty d zarządzania scentralizwaneg Są t kmpnenty dstarczane z prgramem Acrnis Backup & Recvery 10 w wersjach Advanced, SBS i Virtual, które umżliwiają zarządzanie scentralizwane. Krzystanie z tych kmpnentów nie wymaga licencji. Knsla i narzędzia Knsla ma graficzny interfejs użytkwnika i umżliwia płączenie zdalne z agentami raz innymi kmpnentami prgramu Acrnis Backup & Recvery 10. Za pmcą generatrów nśników startwych mżna utwrzyć nśnik startwy, aby móc krzystać z agentów i innych narzędzi 18 Cpyright Acrnis, Inc.,

19 ratunkwych w śrdwisku ratunkwym. Dstępnść ddatków w pstaci agentów w śrdwisku ratunkwym zależy d teg, czy ddatek jest zainstalwany na kmputerze z generatrem nśników Agent dla systemu Windws Agent ten umżliwia chrnę danych na pzimie dysków i na pzimie plików w systemie Windws. Kpia zapaswa dysku Ochrna danych na pzimie dysków plega na twrzeniu kpii zapaswej całeg systemu plików dysku lub wluminu wraz ze wszystkimi infrmacjami ptrzebnymi d uruchmienia systemu peracyjneg alb wszystkich sektrów dysku przy użyciu metdy sektr p sektrze (tryb danych nieprzetwrznych). Kpia zapaswa dysku lub wluminu w pstaci spakwanej t kpia zapaswa dysku (wluminu) lub braz dysku (wluminu). Z takiej kpii zapaswej mżna dzyskać całe dyski lub wluminy, jak również pszczególne pliki lub fldery. Kpia zapaswa plików Ochrna danych na pzimie plików plega na twrzeniu kpii zapaswej plików i flderów znajdujących się na kmputerze, na którym jest zainstalwany agent, lub w udziale sieciwym. Pliki mżna dzyskać d ich ryginalnej lkalizacji lub d inneg miejsca. Odzyskać mżna wszystkie pliki i fldery znajdujące się w kpii zapaswej alb tylk wybrane z nich. Inne peracje Knwersja na maszynę wirtualną Zamiast knwersji kpii zapaswej dysku d pliku dysku wirtualneg, która wymaga wyknania ddatkwych peracji w celu przystswania dysku wirtualneg d użycia, Agent dla systemu Windws wyknuje knwersję plegającą na dzyskaniu kpii zapaswej na nwą maszynę wirtualną jedneg z następujących typów: VMware Wrkstatin, Micrsft Virtual PC, Parallels Wrkstatin lub urządzenie wirtualne Citrix XenServer. Pliki w pełni sknfigurwanej i działającej maszyny zstaną umieszczne w flderze wybranym przez użytkwnika. Maszynę mżna uruchmić przy użyciu dpwiednieg prgramwania d wirtualizacji lub przygtwać jej pliki d dalszeg użycia. Zarządzanie dyskami Agent dla systemu Windws zawiera narządzie Acrnis Disk Directr Lite użyteczne narzędzie d zarządzania dyskami. Operacje zarządzania dyskami, takie jak klnwanie dysków, twrzenie, frmatwanie i usuwanie wluminów, zmiana stylu partycjnwania dysku (między MBR a GPT) lub zmiana etykiety dysku, mżna wyknać w systemie peracyjnym lub przy użyciu nśnika startweg Universal Restre Ddatek Universal Restre na kmputerze, na którym jest zainstalwany agent, umżliwia dzyskanie danych na sprzęt innej knfiguracji raz utwrzenie nśnika startweg. Niweluje n różnice między urządzeniami isttnymi przy uruchamianiu systemu Windws, takimi jak kntrlery pamięci, płyta główna i mikrukład Deduplikacja Ten ddatek umżliwia agentwi twrzenie kpii zapaswych w skarbcach deduplikacji zarządzanych przez węzeł magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde. Cpyright Acrnis, Inc.,

20 Kmpnenty startwe i generatr nśnika Kmpnenty startwe agenta umżliwiają wyknywanie peracji związanych z pnwnym uruchmieniem systemu, takich jak dzyskiwanie wluminu zawierająceg aktualnie działający system peracyjny. P ukńczeniu peracji na kmputerze zstanie pnwnie uruchminy system peracyjny. Kmpnenty startwe bazują na jądrze systemu Linux. Mżna nie instalwać kmpnentów startwych, a peracje wymagające pnwneg uruchmienia wyknywać przy użyciu nśnika startweg. Generatr nśnika startweg Acrnis Btable Media Builder t dedykwane narzędzie d twrzenia nśnika startweg (p. 388) zawierająceg kmpnenty startwe. Generatr nśnika dstarczany z agentem dla systemu Windws twrzy nśnik startwy przedstawiający wluminy i sieć w stylu systemu Windws (C:, D:, \\serwer\udział). Ddatek Universal Restre na kmputerze, na którym jest zainstalwany agent, umżliwia dzyskanie danych na sprzęt innej knfiguracji raz utwrzenie nśnika startweg. Niweluje n różnice między urządzeniami isttnymi przy uruchamianiu systemu Windws, takimi jak kntrlery pamięci, płyta główna i mikrukład WinPE ISO Builder Acrnis WinPE ISO Builder t dedykwane narzędzie d twrzenia nśnika startweg (p. 388) na pdstawie śrdwiska preinstalacyjneg systemu Windws. Narzędzie t mżna zainstalwać tylk na kmputerach z systemem Windws Agent dla systemu Linux Agent ten umżliwia chrnę danych na pzimie dysków i na pzimie plików w systemie Linux. Kpia zapaswa dysku Ochrna danych na pzimie dysków plega na twrzeniu kpii zapaswej całeg systemu plików dysku lub wluminu wraz ze wszystkimi infrmacjami ptrzebnymi d uruchmienia systemu peracyjneg alb wszystkich sektrów dysku przy użyciu metdy sektr p sektrze (tryb danych nieprzetwrznych). Kpia zapaswa dysku lub wluminu w pstaci spakwanej t kpia zapaswa dysku (wluminu) lub braz dysku (wluminu). Z takiej kpii zapaswej mżna dzyskać całe dyski lub wluminy, jak również pszczególne pliki lub fldery. Kpia zapaswa plików Ochrna danych na pzimie plików plega na twrzeniu kpii zapaswej plików i katalgów znajdujących się na kmputerze, na którym jest zainstalwany agent, lub w udziale sieciwym udstępninym przy użyciu prtkłu smb lub nfs. Pliki mżna dzyskać d ich ryginalnej lkalizacji lub d inneg miejsca. Odzyskać mżna wszystkie pliki i katalgi znajdujące się w kpii zapaswej alb tylk wybrane z nich Kmpnenty startwe i generatr nśnika Kmpnenty startwe agenta umżliwiają wyknywanie peracji związanych z pnwnym uruchmieniem systemu, takich jak dzyskiwanie wluminu zawierająceg aktualnie działający system peracyjny. P ukńczeniu peracji na kmputerze zstanie pnwnie uruchminy system peracyjny. Kmpnenty startwe bazują na jądrze systemu Linux. Mżna nie instalwać 20 Cpyright Acrnis, Inc.,

21 kmpnentów startwych, a peracje wymagające pnwneg uruchmienia wyknywać przy użyciu nśnika startweg. Generatr nśnika startweg Acrnis Btable Media Builder t dedykwane narzędzie d twrzenia nśnika startweg (p. 388) zawierająceg kmpnenty startwe. Generatr nśnika startweg, który jest dstarczany wraz z agentem dla systemu Linux, twrzy nśnik startwy reprezentujący wluminy i sieć w stylu systemu Linux (hda1, sdb2, smb://serwer/udział) Deduplikacja Ten ddatek umżliwia agentwi twrzenie kpii zapaswych w skarbcach deduplikacji zarządzanych przez węzeł magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde Kmpnenty d zarządzania scentralizwaneg W tej sekcji znajduje się lista kmpnentów pszczególnych wersji prgramu Acrnis Backup & Recvery 10 umżliwiająceg zarządzanie scentralizwane. Na wszystkich kmputerach, na których dane mają być chrnine, prócz wspmnianych kmpnentów należy zainstalwać również agentów prgramu Acrnis Backup & Recvery Serwer zarządzania Serwer zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server t serwer centralny dpwiadający za chrnę danych w sieci przedsiębirstwa. Serwer zarządzania t dla administratra: jeden punkt wejścia d infrastruktury Acrnis Backup & Recvery 10; łatwy spsób chrny danych na licznych kmputerach (p. 386) przy użyciu zasad twrzenia kpii zapaswych (p. 396) i grupwania; funkcja mnitrwania całeg przedsiębirstwa; pcja twrzenia skarbców centralnych (p. 391) d przechwywania archiwów kpii zapaswych (p. 381) przedsiębirstwa; pcja zarządzania węzłami magazynwania (p. 393). Jeśli w sieci istnieje wiele serwerów zarządzania, działają ne niezależnie, zarządzają innymi kmputerami i krzystają z innych skarbców centralnych d przechwywania archiwów. Bazy danych serwera zarządzania Serwer zarządzania krzysta z trzech baz danych Micrsft SQL: Baza danych knfiguracji przechwująca listę zarejestrwanych kmputerów i inne infrmacje dtyczące knfiguracji, w tym zasady twrzenia kpii zapaswych utwrzne przez administratra. Baza danych synchrnizacji służąca d synchrnizacji serwera zarządzania z kmputerami zarejestrwanymi i węzłami magazynwania. Jest t baza danych z błyskawicznie zmieniającymi się danymi peracyjnymi. Baza danych raprtwania przechwująca dziennik scentralizwany. Ta baza danych mże mieć duży rzmiar. Zależy n ustawineg pzimu rejestrwania. Bazy danych knfiguracji i synchrnizacji pwinny znajdwać się na tym samym serwerze Micrsft SQL Server (zwanym serwerem peracyjnym) najlepiej zainstalwanym na kmputerze, na którym Cpyright Acrnis, Inc.,

22 jest zainstalwany serwer zarządzania. Bazę danych raprtwania mżna umieścić na tym samym lub innym serwerze SQL. Pdczas instalwania serwera zarządzania należy kreślić zarówn serwery peracyjne, jak i serwery raprtwania, z których będzie n krzystać. Dstępne są następujące pcje: 1. Prgram Micrsft SQL Server 2005 Express dstarczny w pakiecie instalacyjnym, który zstanie zainstalwany na tym samym kmputerze. W takim przypadku na kmputerze zstanie utwrzne wystąpienie serwera SQL z trzema bazami danych. 2. Prgram Micrsft SQL Server 2008 (dwlna wersja) zainstalwany wcześniej na dwlnym kmputerze. 3. Prgram Micrsft SQL Server 2005 (dwlna wersja) zainstalwany wcześniej na dwlnym kmputerze Węzeł magazynwania Węzeł magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde t serwer przeznaczny d ptymalizacji wykrzystania różnych zasbów (takich jak pjemnść firmweg magazynu, przepustwści sieci i bciążenia prcesrów w kmputerach zarządzanych) wymaganych d chrny danych przedsiębirstwa. Cel ten jest siągany dzięki rganizwaniu lkalizacji służących jak dedykwane magazyny dla archiwów kpii zapaswych przedsiębirstwa (skarbce zarządzane) i zarządzaniu nimi. Węzły magazynwania umżliwiają twrzenie wysce skalwalnej i elastycznej (pd względem bsługi sprzętu) infrastruktury magazynu. Sknfigurwać mżna maksymalnie 20 węzłów magazynwania, a każdy z nich mże zarządzać maksymalnie 20 skarbcami. Administratr bsługuje węzły magazynwania centralnie przy użyciu serwera zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server (p. 391). Bezpśrednie płączenie knsli z węzłem magazynwania nie jest mżliwe. Knfigurwanie infrastruktury magazynu Należy zainstalwać węzły magazynwania, ddać je d serwera zarządzania (prcedura przypmina rejestrację (p. 390) kmputera zarządzaneg) i utwrzyć skarbce centralne (p. 391). Pdczas twrzenia skarbca centralneg należy kreślić jeg ścieżkę, węzeł magazynwania d zarządzania tym skarbcem raz peracje zarządzania, które będą wyknywane w skarbcu. Skarbiec zarządzany mżna zrganizwać: na lkalnych dyskach twardych węzła magazynwania, w udziale sieciwym, w sieci SAN (Strage Area Netwrk), w magazynie NAS (Netwrk Attached Strage), w biblitece taśmwej dłącznej lkalnie d węzła magazynwania. Wyróżnia się następujące peracje zarządzania. Czyszczenie i sprawdzanie pprawnści p strnie węzła magazynwania Archiwa przechwywane w skarbcach niezarządzanych są bsługiwane przez agentów (p. 381) twrzących archiwa. Oznacza t, że zadaniem każdeg agenta nie jest wyłącznie twrzenie kpii zapaswej danych w archiwum, ale również wyknywanie zadań związanych z bsługą archiwum raz 22 Cpyright Acrnis, Inc.,

23 stswanie reguł przechwywania i sprawdzania pprawnści kreślnych w planie twrzenia kpii zapaswych (p. 389). Aby zmniejszyć nieptrzebne bciążenie prcesra na kmputerach zarządzanych, wyknywanie zadań związanych z bsługą mżna ddelegwać d węzła magazynwania. Harmngram zadań istnieje na kmputerze, na którym znajduje się agent, i dlateg krzysta z zegara i zdarzeń kmputera. Agent musi zainicjwać czyszczenie p strnie węzła magazynwania (p. 382) i sprawdzanie pprawnści p strnie węzła magazynwania (p. 393) zgdnie z harmngramem. Aby był t mżliwe, agent musi działać w trybie nline. Dalsze czynnści są wyknywane w węźle magazynwania. Tej funkcji nie mżna wyłączyć w skarbcu zarządzanym. Następne dwie peracje są pcjnalne. Deduplikacja Skarbiec zarządzany mżna sknfigurwać jak skarbiec deduplikacji. Oznacza t, że identyczne dane zstaną uwzględnine w kpii zapaswej tylk raz, aby zminimalizwać wykrzystanie sieci pdczas twrzenia kpii zapaswej raz zmniejszyć ilść zajmwaneg miejsca w archiwum. Aby uzyskać więcej infrmacji na ten temat, zbacz sekcję Deduplikacja (p. 78) w Pdręczniku użytkwnika. Szyfrwanie Skarbiec zarządzany mżna sknfigurwać, tak aby wszystkie zapisywane w nim dane były szyfrwane, a wszystkie dczytywane dane deszyfrwane w czasie rzeczywistym przez węzeł magazynwania przy użyciu klucza szyfrująceg skarbca, który będzie przechwywany na serwerze węzłów. W przypadku kradzieży nśnika magazynu lub uzyskania d nieg dstępu przez sbę nieautryzwaną dszyfrwanie zawartści skarbca bez dstępu d wspmnianeg węzła magazynwania będzie niemżliwe. Jeśli archiwum jest już zaszyfrwane przez agenta, szyfrwanie p strnie węzła magazynwania zstanie zastswane p szyfrwaniu wyknanym przez agenta PXE Server Serwer Acrnis PXE Server umżliwia uruchamianie kmputerów d kmpnentów startwych Acrnis przez sieć. Uruchmienie przez sieć: eliminuje ptrzebę becnści technika w miejscu instalacji nśnika startweg (p. 388) w systemie, który musi zstać uruchminy; w czasie peracji grupwych skraca czas ptrzebny d uruchmienia wielu kmputerów (w prównaniu z krzystaniem z fizyczneg nśnika startweg) Serwer licencji Serwer umżliwiający zarządzanie licencjami prduktów Acrnis i instalwanie kmpnentów wymagających licencji. Aby uzyskać więcej infrmacji na temat serwera licencji Acrnis License Server, zbacz sekcję Krzystanie z serwera licencji Acrnis License Server Knsla zarządzania Knsla zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle t narzędzie administracyjne umżliwiające zdalny lub lkalny dstęp d agentów Acrnis Backup & Recvery 10, Cpyright Acrnis, Inc.,

24 a w wersjach prduktu z funkcją zarządzania scentralizwaneg d serwera zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server. Knsla jest dystrybuwana w dwóch wersjach: dla systemu Windws i systemu Linux. Mim że bie wersje umżliwiają łączenie się z dwlnym agentem Acrnis Backup & Recvery 10 i serwerem zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server, zalecane jest krzystanie z knsli dla systemu Windws ( ile wybór jest mżliwy). Knsla instalwana w systemie Linux ma graniczną funkcjnalnść: zdalna instalacja kmpnentów Acrnis Backup & Recvery 10 jest niedstępna; funkcje związane z usługą Active Directry, takie jak przeglądanie usługi AD, są niedstępne Obsługiwane systemy peracyjne Acrnis License Server Windws 2000 Prfessinal z ddatkiem SP4/XP Prfessinal z ddatkiem SP2 Windws Server 2000/Advanced Server 2000/Server 2003/ SBS 2003/ SBS 2008/ Server 2008 Windws XP Prfessinal x64 Editin, Windws Server 2003/2008/ x64 Editin Windws Vista wszystkie wersje z wyjątkiem Vista Hme Basic i Vista Hme Premium Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle Windws 2000 Prfessinal z ddatkiem SP4/XP Prfessinal z ddatkiem SP2 Windws Server 2000/Advanced Server 2000/Server 2003/ SBS 2003/ SBS 2008/ Server 2008 Windws XP Prfessinal x64 Editin/Hme Editin, Windws Server 2003/2008 x64 Editin Windws Vista wszystkie wersje Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server i Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde Windws 2000 Prfessinal z ddatkiem SP4/XP Prfessinal z ddatkiem SP2 Windws Server 2000/Advanced Server 2000/Server 2003/ SBS 2003/ SBS 2008/ Server 2008 Windws XP Prfessinal x64 Editin, Windws Server 2003/2008/ x64 Editin Windws Vista wszystkie wersje z wyjątkiem Vista Hme Basic i Vista Hme Premium Acrnis Backup & Recvery 10 Agent fr Windws Windws 2000 Prfessinal z ddatkiem SP4/ XP Prfessinal z ddatkiem SP2 Windws Server 2000 /Advanced Server 2000 /Server 2003 /Server 2008/SBS 2003/ SBS 2008 Windws XP Prfessinal x64 Editin, Windws Server 2003/2008 x64 Editin Windws Vista wszystkie wersje z wyjątkiem Vista Hme Basic i Vista Hme Premium Acrnis Backup & Recvery 10 Agent fr Linux System Linux z jądrem lub nwszym (włącznie z jądrami 2.6.x) i bibliteką glibc Różne dystrybucje systemu Linux (dkładna lista znajduje się na strnie man dla narzędzia trueimagecmd), wśród których bsługiwane są przede wszystkim następujące dystrybucje systemu Linux: SuSE 9.3, SuSE 10.0, SLES 9.0, RedHat 9.0, Fedra Cre 4, Fedra Cre 5, Enterprise Server 3.0, Mandrake 10.x, Slackware 10, Debian (Sarge), ASPLinux 10, Gent, Ubuntu Cpyright Acrnis, Inc.,

25 Obsługiwane są także wersje x64 pwyższych dystrybucji systemu Linux raz innych dystrybucji teg systemu. Agent dla systemu Linux jest 32 bitwym plikiem wyknywalnym. W celu uwierzytelniania agent wykrzystuje bibliteki systemwe, których 32 bitwe wersje nie zawsze są instalwane dmyślnie w 64 bitwych dystrybucjach. Pdczas krzystania z agenta w 64 bitwej dystrybucji partej na systemie RedHat, takiej jak RHEL, CentOS, Fedra lub Scientific Linux, należy upewnić się, że w systemie są zainstalwane następujące pakiety 32 bitwe: pam.i386 libselinux.i386 libsepl.i386 Pakiety te pwinny być dstępne w repzytrium dystrybucji systemu Linux Obsługiwane systemy plików Prgram Acrnis Backup & Recvery 10 umżliwia twrzenie kpii zapaswych i dzyskiwanie następujących systemów plików pd następującymi graniczeniami: FAT16/32 NTFS Ext2/Ext3 ReiserFS3 nie mżna dzyskać kreślnych plików z kpii zapaswych dysków znajdujących się węźle magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde. ReiserFS4 dzyskiwanie wluminu bez mżliwści zmiany jeg rzmiaru. Nie mżna dzyskać kreślnych plików z kpii zapaswych dysków znajdujących się w węźle magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde. XFS dzyskiwanie wluminu bez mżliwści zmiany jeg rzmiaru. Nie mżna dzyskać kreślnych plików z kpii zapaswych dysków znajdujących się w węźle magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde. JFS nie mżna dzyskać kreślnych plików z kpii zapaswych dysków znajdujących się węźle magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde. Plik wymiany (SWAP) systemu Linux. Prgram Acrnis Backup & Recvery 10 umżliwia twrzenie kpii zapaswych uszkdznych lub niebsługiwanych systemów plików i dzyskiwanie ich metdą sektr p sektrze Wymagania dtyczące sprzętu W tej sekcji zstały przedstawine minimalne i zalecane wymagania dtyczące sprzętu niezbędne d zainstalwania i uruchmienia kmpnentów prgramu Acrnis Backup & Recvery 10. Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle Element Wymagania minimalne Zalecane Prcesr Nwczesny prcesr szybkści 800 MHz lub większej Prcesr szybkści 1 GHz, 32 bitwy (x86) lub 64 bitwy (x64) Platfrmy Itanium nie są bsługiwane Pamięć systemwa 128 MB 512 MB lub więcej Cpyright Acrnis, Inc.,

26 Rzdzielczść ekranu 800*600 pikseli 1024*768 pikseli lub wyższa Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania Inne urządzenia 50 MB Mysz Karta sieciwa lub wirtualna karta sieciwa Napęd CD RW, DVD RW d twrzenia nśników startwych Agent Acrnis Backup & Recvery 10 dla systemu Windws Element Wymagania minimalne Zalecane Pamięć systemwa 256 MB 512 MB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania 100 MB Acrnis Backup & Recvery 10 Agent fr Linux Element Wymagania minimalne Zalecane Pamięć systemwa 256 MB 512 MB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania 100 MB Serwer Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server Element Wymagania minimalne Zalecane Pamięć systemwa 512 MB 1 GB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania Miejsce wymagane na serwer peracyjny SQL i serwer raprtwania SQL 25 MB 200 MB Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde Element Wymagania minimalne Zalecane Pamięć systemwa 512 MB 1,5 GB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania Miejsce wymagane na bazę danych taśm 40 MB Okł 1 MB na 10 archiwów 26 Cpyright Acrnis, Inc.,

27 Acrnis License Server Element Wymagania minimalne Zalecane Pamięć systemwa 128 MB 256 MB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania 25 MB 1.7. Pmc techniczna W ramach płaty rcznej za pmc techniczną użytkwnik trzymuje praw d następujących usług: ile dstępne są usługi elektrniczne, użytkwnik mże uzyskać bez ddatkwej płaty dstęp elektrniczny d usług Pmcy technicznej w zakresie prgramwania. Firma Acrnis dłży starań, aby zapewnić całdbwą dstępnść tych usług przez 7 dni w tygdniu. D wspmnianych usług elektrnicznych mgą się zaliczać między innymi: fra użytkwnika, infrmacje dtyczące kreślneg prgramwania, wskazówki i prady, pbieranie pprawek z Internetu, knserwacja prgramwania i pbieranie kdu demnstracyjneg z serwera FTP w sieci WAN raz dstęp d bazy danych z rzwiązaniami prblemów za pśrednictwem systemu pmcy technicznej dla klientów firmy Acrnis. Pmc techniczna dla użytkwnika pwinna bejmwać pmc telefniczną lub inną pmc w pstaci elektrnicznej umżliwiającą zlkalizwanie i rzwiązanie prblemów z Oprgramwaniem we własnym zakresie przez dstarczenie pprawek, aktualizacji i innych mdyfikacji, które firma Acrnis, według własneg uznania, twrzy lub ddaje d Oprgramwania i udstępnia publicznie bez ddatkwej płaty innym psiadaczm licencji na Oprgramwanie bjętym Pmcą techniczną. Za bpólną zgdą strn firma Acrnis pwinna: (i) dstarczyć użytkwnikwi pprawki kdu eliminujące nieprawidłwe działanie Oprgramwania w celu zapewnienia isttnej zgdnści Oprgramwania z publikwaną specyfikacją techniczną najnwszej wersji Oprgramwania, ile użytkwnik nie dknał nieautryzwanych mdyfikacji uniemżliwiających lub utrudniających wprwadzenie takich pprawek alb będących przyczyną nieprawidłweg działania; lub (ii) dstarczyć pprawki kdu w celu usunięcia nieisttnych prblemów w następnej ficjalnej wersji Oprgramwania. Więcej infrmacji na temat mżliwści kntaktu z Pmcą techniczną firmy Acrnis zawiera witryna: Cpyright Acrnis, Inc.,

28 2. Opis prgramu Acrnis Backup & Recvery 10 W tej sekcji pdjęt próbę przystępneg pisania prgramu, aby umżliwić czytelnikm krzystanie z nieg w różnych klicznściach bez kniecznści dwływania się d szczegółwych instrukcji Pdstawwe pjęcia W tej sekcji mżna zapznać się z pdstawwymi pjęciami używanymi w graficznym interfejsie użytkwnika i dkumentacji prgramu Acrnis Backup & Recvery 10. Użytkwników zaawanswanych zachęcamy d skrzystania z tej sekcji jak instrukcji szybkieg rzpczęcia pracy. Szczegółwe infrmacje mżna znaleźć w pmcy kntekstwej. Twrzenie kpii zapaswych w systemie peracyjnym 1. W celu chrny danych zainstaluj agenta (p. 381) Acrnis Backup & Recvery 10 na kmputerze, który d teg mmentu stanie się kmputerem zarządzanym (p. 386). 2. Aby umżliwić zarządzanie kmputerem przy użyciu graficzneg interfejsu użytkwnika, zainstaluj knslę Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle (p. 386) na tym samym kmputerze lub na dwlnym kmputerze, któreg chcesz używać. W przypadku prduktu w wersji autnmicznej pmiń ten krk, pnieważ knsla jest instalwana razem z agentem. 3. Uruchm knslę. Aby umżliwić dzyskiwanie systemu peracyjneg kmputera, jeśli jeg uruchamianie kńczy się niepwdzeniem, utwórz nśnik startwy (p. 388). 4. Pdłącz knslę d kmputera zarządzaneg. 5. Utwórz plan twrzenia kpii zapaswych (p. 389). W tym celu musisz kreślić przynajmniej dane, które mają być chrnine, i lkalizację, w której będzie przechwywane archiwum kpii zapaswych (p. 381). W wyniku teg zstanie utwrzny minimalny plan twrzenia kpii zapaswych składający się z jedneg zadania (p. 394). Za każdym razem p ręcznym uruchmieniu zadania zstanie utwrzna pełna kpia zapaswa (p. 387). Złżny plan twrzenia kpii zapaswych mże składać się z wielu zadań uruchamianych zgdnie z harmngramem raz bejmwać twrzenie pełnych, przyrstwych lub różnicwych kpii zapaswych (p. 34), wyknywanie peracji utrzymywania archiwów, takich jak sprawdzanie pprawnści (p. 393) kpii zapaswych lub usuwanie przestarzałych kpii zapaswych (czyszczenie (p. 382) archiwów). Operacje twrzenia kpii zapaswych mżna dstswywać przy użyciu różnych pcji twrzenia kpii zapaswych, takich jak pcje pleceń przed/p utwrzeniu kpii zapaswej, dławienia przepustwści sieci, bsługi błędów lub pwiadmień. 6. Na strnie Plany i zadania twrzenia kpii zapaswych mżna wyświetlać infrmacje planach i zadaniach twrzenia kpii zapaswych raz mnitrwać ich wyknywanie. Na strnie Dziennik mżna przeglądać dziennik peracji. 7. Lkalizacja, w której są przechwywane archiwa kpii zapaswych, nsi nazwę skarbca (p. 391). Przejdź d strny Skarbce, aby wyświetlić infrmacje skarbcach. Przejdź dalej d kreślneg skarbca, aby wyświetlić archiwa i kpie zapaswe raz ręcznie wyknać związane z nimi peracje (mntwanie, sprawdzanie pprawnści, usuwanie, wyświetlanie zawartści). Mżesz również wybrać kpię zapaswą, aby dzyskać z niej dane. Cpyright Acrnis, Inc.,

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach,

adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach, Metdy i techniki reknesansu Jak już pwiedzian, pierwszym krkiem realizwanym przez ewentualneg napastnika jest zbieranie infrmacji celu przyszłeg ataku. Fazę tę mżna nazwad reknesansem. Pzwala na agresrm

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server. Update 5. Podręcznik instalacji

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server. Update 5. Podręcznik instalacji Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Update 5 Podręcznik instalacji Spis treści 1 Przed instalacją...4 1.1 Acronis Backup & Recovery 10 komponenty... 4 1.1.1 Agent dla systemu Windows... 4 1.1.2

Bardziej szczegółowo