ZLECENIA. .. str AKCJE I OBLIGACJE str str INSTRUMENTY POCHODNE str INNE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE..."

Transkrypt

1 ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE str INNE str KRÓTKA SPRZEDAŻ str WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str ZLECENIA BIEŻĄCE str Anulwanie zlecenia bieżąceg... str KOSZYK ZLECEŃ str HISTORIA ZLECEŃ str.26 Dm Maklerski Peka, ul. Włska 18, Warszawa Dm Maklerski Peka działa na pdstawie zezwlenia wydaneg przez Kmisję Nadzru Finansweg. Strna 1 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

2 ZLECENIA Pierwsza grupa funkcjnalnści serwisu Peka24Makler dstępna jest w zakładce ZLECENIA. Z teg pzimu mŝna składać zlecenia kupna lub sprzedaŝy na: Akcje Obligacje Instrumenty pchdne: Kntrakty terminwe Opcje Jednstki indekswe Inne: Certyfikaty inwestycyjne Prawa pbru Warranty Krótka sprzedaŝ Wyknanie jednstek indekswych Zakładka umŝliwia równieŝ dstęp d funkcjnalnści w zakresie zarządzania zleceniami bieŝącymi, kszykami zleceń, przeglądania histrii zleceń. 1. AKCJE I OBLIGACJE Strny AKCJE i OBLIGACJE bejmują cztery główne sekcje (Rys. 1.1): Rachunek pienięŝny, Kupn/ sprzedaŝ papierów wartściwych, Kalkulatr, Kszyk zleceń. Ze względu na pdbny zakres funkcjnalny strn dla akcji i bligacji pniŝszy pis dtyczy mŝliwści bsługi zleceń dla bu grup instrumentów. W sekcji Kupn/SprzedaŜ papierów wartściwych mŝna zdefiniwać parametry zlecenia. W tym celu naleŝy kreślić: Walutę wskazanie waluty, w jakiej ma być denminwane zlecenie a następnie rzliczna transakcja zawarta w wyniku jeg realizacji; Dmyślnie ple Waluta jest ustawine na PLN, pniewaŝ transakcje na Giełdzie Papierów Wartściwych w Warszawie są rzliczane w złtych. W przypadku wybrania w plu Rynek wartści Rynki zagraniczne, naleŝy wybrać walutę rzliczeniwą rynku, na który jest kierwane zlecenie. Rynek wskazać nazwę rynku, na którym ma zstać wyknane zlecenie (GPW, BndSpt, NewCnnect, Rynki zagraniczne); Oznaczenie pla Rynek spwduje graniczenie listy dstępnych papierów wartściwych, które mgą być zakupine lub sprzedane na danym rynku; Opcja Rynki zagraniczne jest dstępna wyłącznie dla Klientów, którzy aktywwali usługę w zakresie pśrednictwa w przekazywaniu zleceń na rynki zagraniczne; NaleŜy pamiętać, Ŝe lista instrumentów finanswych dstępnych dla daneg rynku zagraniczneg pdpwiada się dpier p wybraniu dpwiedniej dla teg rynku waluty; Typ transakcji wskazać KUPNO dla zleceń kupna, SPRZEDAś dla zleceń sprzedaŝy. Wybór typu transakcji wpływa na zakres papierów wyświetlanych na liście; OTP zaznaczenie tej pcji umŝliwia złŝenie zlecenia z drcznym terminem płatnści na instrumenty finanswe, na które DM PEKAO przyjmuje zlecenia niepłacne w całści. (d krzystania z pcji knieczne jest pdpisanie Aneksu kreślająceg szczegółwe zasady płatnści za transakcje); Strna 2 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

3 Rys Zlecenia Kupn i sprzedaŝ akcji i bligacji Strna 3 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

4 Wyszukaj papier umŝliwia dknanie wybru knkretneg papieru; Blkada pd nazwa kredytu, pd który papier zstał zablkwany (infrmacja wyświetlana tylk dla zleceń sprzedaŝy papierów, które stanwią zabezpieczenie dla kredytu); Dstępna liczba liczba papierów, które Klient mŝe sprzedać; Cena zamknięcia statnia cena zamknięcia wybraneg papieru wartściweg; Wartść zlecenia (bez prwizji) wartść zdefiniwaneg zlecenia bliczna w parciu następujące reguły: jeŝeli pdan limit ceny (LIM, STOP Limit): ilść * limit ceny * mnŝnik, jeŝeli limit ceny nie jest pdany (PCR, PCRO, PKC, STOP Lss): cena zamknięcia * ilść * mnŝnik; Wartść nminalna wartść nminalna wybranej bligacji (pcja widczna tylk na strnie kupna/sprzedaŝy bligacji); Odsetki wartść dsetek d wybranych bligacji (pcja widczna tylk na strnie kupna/sprzedaŝy bligacji); Liczba naleŝy wskazać liczbę papierów wartściwych, na jaką ma być złŝne zlecenie; Wszystkie zaznaczenie pla umŝliwi sprzedaŝ wszystkich sztuk wskazaneg instrumentu finansweg. Opcja jest aktywna wyłącznie dla zleceń sprzedaŝy; Typ zlecenia kreśla zasady, przy jakich ma być zrealizwane zlecenie; mŝliwe wartści: LIM - zlecenie z limitem ceny; limit ceny w przypadku zleceń kupna jest maksymalną ceną, p jakiej Klient zgadza się zakupić instrument, w przypadku zleceń sprzedaŝy ceną minimalną, p jakiej Klient zgadza się sprzedać instrument. PCR zlecenia maklerskie p cenie rynkwej mgą być przekazywane na rynek wyłącznie w fazie ntwań ciągłych, z wyłączeniem kresów równwaŝeń rynku, (jeŝeli zlecenie zstanie złŝne w innych fazach, będzie drzucane przez system GPW). W chwili jeg przyjęcia musi czekiwać na realizację c najmniej jedn zlecenie przeciwstawne z limitem ceny. Zlecenie p cenie rynkwej pdlega realizacji p cenie zgłszneg wcześniej, a nie zrealizwaneg najlepszeg zlecenia przeciwstawneg, dpwiedni, sprzedaŝy lub kupna. Nie zrealizwana część zlecenia p cenie rynkwej staje się zleceniem z limitem ceny równym kurswi, p jakim zstała zrealizwana statnia transakcja. PCRO - Zlecenia maklerskie p cenie rynkwej na twarcie mgą być przekazywane na rynek wyłącznie w fazie przyjmwania zleceń na twarcie, na zamknięcie w systemie ntwań ciągłych i w systemie kursu jednliteg raz w kresach równwaŝeń rynku. Zlecenie maklerskie p cenie rynkwej na twarcie pdlega realizacji dpwiedni p kursie twarcia, kursie zamknięcia, p kursie jednlitym w systemie kursu jednliteg lub p kursie kreślnym w wyniku równwaŝenia. Nie zrealizwana część zlecenia p cenie rynkwej na twarcie staje się zleceniem z limitem ceny równym kurswi, p jakim zstała zrealizwana statnia transakcja. W przypadku brtu prawami pbru i warrantami pcyjnymi zlecenia p cenie rynkwej na twarcie (PCRO) nie są przyjmwane. PKC - zlecenia maklerskie p kaŝdej cenie mgą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie ntwań ciągłych raz w systemie kursu jednliteg, za wyjątkiem fazy interwencji i fazy dgrywki. Zlecenia maklerskie p kaŝdej cenie złŝne w trakcie przyjmwania zleceń na twarcie, na zamknięcie, na ntwania jednlite raz w kresie równwaŝenia rynku pdlegają realizacji dpwiedni p kursie twarcia, zamknięcia, kursie jednlitym lub kursie kreślnym w wyniku równwaŝenia rynku. W przypadku zleceń składanych w fazie ntwań ciągłych, za wyjątkiem kresów równwaŝeń, jeŝeli na realizację czekuje c najmniej jedn zlecenie przeciwstawne z limitem ceny, zlecenie maklerskie p kaŝdej cenie pdlega realizacji p cenie lub cenach zgłsznych wcześniej, a nie zrealizwanych najlepszych zleceń przeciwstawnych - dpwiedni sprzedaŝy lub kupna. JeŜeli z chwilą składania zlecenia p kaŝdej cenie w fazie ntwań ciągłych Strna 4 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

5 w arkuszu zleceń brak jest zleceń przeciwstawnych z limitem ceny zapewniających pełną realizację zlecenia p kaŝdej cenie, rzpczyna się prces równwaŝenia rynku, a zlecenie p kaŝdej cenie traci waŝnść. W przypadku brtu prawami pbru i warrantami pcyjnymi zlecenia p kaŝdej cenie (PKC) nie są przyjmwane. STOP LIMIT - zlecenia maklerskie STOP LIMIT mgą być przekazywane na giełdę w systemie ntwań ciągłych raz w systemie kursu jednliteg, za wyjątkiem fazy interwencji i fazy dgrywki. Limit aktywacji w zleceniu musi być równy lub w przypadku zleceń kupna niŝszy a w przypadku zleceń sprzedaŝy wyŝszy d limitu zlecenia chyba, Ŝe zlecenie zawiera plecenie wyknania p kaŝdej cenie. Z chwilą wprwadzania zlecenia limit aktywacji musi być wyŝszy (w przypadku zleceń kupna) bądź niŝszy (w przypadku zleceń sprzedaŝy) d kursu statniej transakcji z danej sesji giełdwej, a w przypadku, gdy na danej sesji nie zawart Ŝadnej transakcji - d kursu dniesienia. Aktywacja zleceń maklerskich z warunkiem limitu aktywacji następuje wyłącznie w trakcie kreślania kursu twarcia, kursu zamknięcia, kursu jednliteg lub kursu kreślaneg w wyniku równwaŝenia raz w fazie ntwań ciągłych. Zlecenie maklerskie z warunkiem limitu aktywacji pdlega aktywacji z chwilą, gdy kurs twarcia, kurs zamknięcia, kurs jednlity lub kurs kreślny w wyniku równwaŝenia alb kurs statniej transakcji w fazie ntwań ciągłych - jest wyŝszy lub równy (w przypadku zleceń kupna) alb niŝszy lub równy (w przypadku zleceń sprzedaŝy) d limitu aktywacji. W fazie ntwań ciągłych zlecenie maklerskie z warunkiem limitu aktywacji jest ujawniane z chwilą jeg aktywacji. W fazie przed twarciem (zamknięciem) raz w trakcie równwaŝenia rynku zlecenia maklerskie z warunkiem limitu aktywacji są ujawniane pd warunkiem, Ŝe: kurs teretyczny jest wyŝszy lub równy (w przypadku zleceń kupna) alb niŝszy lub równy (w przypadku zleceń sprzedaŝy) d limitu aktywacji, limit bądź wlumen teg zlecenia pwdują zmianę wartści kursu teretyczneg, przy czym jeŝeli warunek ten zstanie spełniny w stsunku d więcej niŝ jedneg zlecenia jedncześnie, ujawniane jest wyłącznie zlecenie najwyŝszym prirytecie realizacji. O klejnści aktywacji zleceń maklerskich z warunkiem limitu aktywacji decyduje limit aktywacji zlecenia, a w przypadku zleceń z tym samym limitem aktywacji czas przyjęcia zlecenia na giełdę. O prirytecie realizacji uaktywninych zleceń z warunkiem limitu aktywacji decyduje limit zlecenia lub plecenie wyknania zlecenia p kaŝdej cenie, a w przypadku zleceń z tym samym limitem ceny lub pleceniem wyknania zlecenia p kaŝdej cenie czas aktywacji zlecenia. Realizacja zleceń maklerskich z warunkiem limitu aktywacji p ich aktywacji następuje zgdnie z zasadami kreślnymi dla zleceń maklerskich bez limitu aktywacji. STOP LOSS - mŝe być złŝne pdczas wszystkich etapów ntwań ciągłych i jednlitych, za wyjątkiem faz interwencji i dgrywki. Zlecenie musi zawierać limit aktywacji kreślny na zasadach pisanych w infrmacjach dtyczących zleceń STOP LIMIT. Limitem ceny dla zlecenia STOP LOSS jest PKC. Limit ceny limit ceny zlecenia; ple jest aktywne tylk dla zleceń z limitem ceny (LIM) i STOP LIMIT; Limit aktywacji limit aktywacji dla zleceń STOP limit i STOP lss; Wielkść minimalna zlecenie maklerskie z warunkiem minimalnej wielkści wyknania realizwane jest w całści lub częściw, c najmniej w wielkści kreślnej w warunku. W przypadku, gdy układ zleceń w arkuszu zleceń nie pzwala na realizację zlecenia c najmniej w wielkści kreślnej w warunku, zlecenie traci waŝnść. Nie zrealizwana część zlecenia maklerskieg z warunkiem minimalnej wielkści wyknania pzstaje w arkuszu zleceń jak zlecenie maklerskie bez warunku minimalnej wielkści wyknania. Zlecenia maklerskie z warunkiem minimalnej wielkści wyknania mgą być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dgrywki raz w fazie ntwań ciągłych, z wyłączeniem kresów równwaŝeń rynku; Strna 5 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

6 Wielkść ujawnina warunek wielkści ujawnianej kreśla wlumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń. Klejna część zlecenia ujawniana jest p zrealizwaniu pprzedni ujawninej części zlecenia. W przypadku zleceń z tym samym limitem ceny prirytecie realizacji wielkści ujawnianej zlecenia decyduje czas ujawnienia wielkści ujawnianej zlecenia. Wielkść ujawniana zlecenia nie mŝe być mniejsza niŝ 100 jednstek transakcyjnych. Zlecenia maklerskie z warunkiem wielkści ujawnianej mgą być przekazywane na rynek we wszystkich fazach w systemie ntwań ciągłych raz w systemie kursu jednliteg, za wyjątkiem fazy interwencji; Wszystk alb nic pcja aktywna wyłącznie dla rynku BndSpt. Zlecenie z zaznaczną pcją Wszystk alb nic będzie wyknane jednrazw w całści alb zstanie anulwane; PkaŜ zlecenie na BndSpt umŝliwia pkazanie lub nie zlecenie na rynku BndSpt; warunek jest dstępny wyłącznie dla rynku BndSpt i jest dmyślnie zaznaczny; WaŜnść zlecenia ple d kreślenia czasu i warunków waŝnści zlecenia; mŝliwe Typy waŝnści: Dzień zlecenie będzie waŝne d kńca bieŝącej sesji giełdwej lub d mmentu realizacji, wartść ta jest dmyślnym typem waŝnści; D dnia zlecenie będzie waŝne d kreślnej daty, ile nie zstanie wcześniej zrealizwane; Wyknaj i anuluj zlecenia maklerskie z znaczeniem waŝnści wyknaj i anuluj (waŝne d pierwszeg wyknania) mgą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie ntwań ciągłych raz w systemie kursu jednliteg, za wyjątkiem fazy interwencji. Zlecenia takie waŝne są d mmentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeŝeli zlecenie realizwane jest jedncześnie w kilku transakcjach), przy czym nie zrealizwana część zlecenia traci waŝnść. Wyknaj lub anuluj zlecenia maklerskie z znaczeniem waŝnści wyknaj lub anuluj mgą być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dgrywki raz w fazie ntwań ciągłych, z wyłączeniem kresów równwaŝeń rynku. Zlecenie maklerskie z znaczeniem waŝnści wyknaj lub anuluj realizwane jest w całści alb nie jest realizwane w góle. W przypadku, gdy układ zleceń w arkuszu zleceń nie pzwala na realizację zlecenia w całści, zlecenie traci waŝnść. Zlecenia z znaczeniem waŝnści wyknaj lub anuluj i z warunkiem minimalnej wielkści wyknania jedncześnie, realizwane są jak zlecenia z znaczeniem waŝnści wyknaj lub anuluj; Od dnia bieŝąca data sesji giełdwej; D dnia data ustawiana tylk dla zleceń z datą waŝnści, d wskazanej daty, d której waŝne jest zlecenie. Sekcja Kalkulatr umŝliwia wyknanie bliczeń w dwóch trybach. W pierwszym trybie działania kalkulatra naleŝy wskazać liczbę papierów raz cenę, p jakiej planuje się zakupić instrument. Dla typów zleceń: PCR, PCRO lub PKC system dkna bliczeń na pdstawie statnieg kursu zamknięcia. P akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zstaną zaprezentwane następujące wartści: Wartść bez prwizji teretyczna wartść zlecenia, bez uwzględnienia prwizji; Cena teretyczna cena, p jakiej zrealizwane zstanie zlecenie; Prwizja wyskść prwizji dla kreślnych warunków zlecenia; Wartść z prwizją system pda sumę pól Wartść bez prwizji raz Prwizja; Zaliczka kwta zaliczki w śrdkach pienięŝnych i/lub naleŝnściach, jaka zstanie zablkwana na rachunku inwestycyjnym. W drugim trybie działania kalkulatra istnieje mŝliwść wskazania wartści zlecenia z prwizją, jaka nie pwinna zstać przekrczna, raz pdanie ceny (tylk dla typu zlecenia: LIM). P akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zstaną zaprezentwane następujące wartści: Strna 6 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

7 Wartść bez prwizji teretyczna wartść zlecenia, bez uwzględnienia prwizji; Cena teretyczna cena, p jakiej zrealizwane zstanie zlecenie; Prwizja wyskść prwizji dla kreślnych warunków zlecenia; Zaliczka kwta zaliczki, jaka zstanie zablkwana na rachunku klienta; Liczba liczba walrów, jaką klient mŝe teretycznie nabyć przy zadeklarwanej wartści. Wartści z kalkulatra mŝna bezpśredni przenieść d frmularza zlecenia wybierając przycisk <Przenieś dane d zlecenia> P zdefiniwaniu, zlecenie mŝe zstać bezpśredni przekazane na rynek, pprzez kliknięcie przycisku <Dalej>, lub ddane d kszyka zleceń, pprzez klikniecie <Ddaj d kszyka zleceń>. Sekcja Kszyk zleceń zawiera listę wszystkich zleceń, które zstały zdefiniwane i ddane d kszyka w celu ich późniejszeg wysłania. Zlecenia ddawane d kszyka mŝna później wysłać na rynek, bądź usunąć. Na liście zleceń w kszyku prezentwane są następujące infrmacje: Transakcja typ transakcji (KUPNO dla zleceń kupna, SPRZEDAś dla zleceń sprzedaŝy); Nazwa nazwa instrumentu, dla któreg zlecenie jest zdefiniwane; Rynek rynek na który ma zstać przekazane zlecenie; Ilść ilść instrumentów finanswych, których dtyczy zlecenie; Limit ceny limit ceny zlecenia; mŝliwe wartści: LIM - Limit ceny PCR P Cenie Rynkwej, PCRO P Cenie Rynkwej na Otwarcie, PKC P KaŜdej Cenie. LimitAkt limit ceny aktywacji dla zleceń STOP limit i STOP lss; WUJ część składaneg zlecenia, która ma być ujawnina w karnecie zleceń w danym czasie; WMIN liczba papierów wartściwych, pniŝej której inwestr nie zgadza się realizwać zlecenia; WaŜnść czas, w jakim zlecenie jest waŝne; mŝliwe wartści: Data (np.: 12/12/2008), Dzień, Wyknaj i anuluj, Wyknaj lub anuluj. UŜycie pcji <Zapisz kszyk> spwduje wyświetlenie ddatkweg wiersza pd tabelą z kszykiem zleceń, w którym mŝna wpisać nazwę kszyka indywidualneg, a następnie zapisać g za pmcą przycisku <Zatwierdź> (Rys. 1.2). Rys Zlecenia zapisanie kszyka na strnie zleceń Strna 7 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

8 Aby przekazać zlecenie bezpśredni na rynek, naleŝy kliknąć przycisk <Dalej>, pjawi się strna z ptwierdzeniem zlecenia (Rys. 1.3), zawierająca wszystkie parametry zlecenia wprwadzne na pprzedniej strnie. W przypadku, jeśli w pcji Ustawienia Peka24Makler zstał wyłączne ptwierdzenie zleceń, zlecenie zstanie przekazane d wyknania na rynku bez wyświetlenia strny d ptwierdzenia. Dyspzycję naleŝy ptwierdzić przy uŝyciu aktualnie aktywnej metdy autryzacji i przycisku <Zatwierdź>. Rys Zlecenia ekran zatwierdzenia zlecenia P wybraniu przycisku <Zatwierdź> pjawi się kmunikat przyjęcia zlecenia d realizacji. Ddatkw w nwym knie twrzy się strna Zlecenia bieŝące. W ramach zleceń ddanych d kszyka mŝna przeprwadzić peracje dstępne p wybrze klawiszy funkcyjnych: Zapisz kszyk - kszyk zleceń zstanie dpisany d listy indywidualnych kszyków klienta; Usuń zaznaczne - usunięte zstaną zlecenia z kszyka zaznaczne przez uŝytkwnika; Wyślij zaznaczne- wysłane zstaną zlecenia z kszyka zaznaczne przez uŝytkwnika; Mdyfikacja - p wybrze przycisku <Mdyfikuj> znajdującej się p prawej strnie kaŝdeg z wierszy zlecenia nastąpi przekierwanie d ekranu mdyfikacji parametrów zlecenia. Zlecenia mgą być równieŝ wysyłane na rynek, za pmcą kszyka zleceń. Za pmcą pól znajdujących się p lewej strnie kaŝdeg z wierszy reprezentujących zlecenie w kszyku. P zaznaczeniu zleceń, które mają zstać wysłane na rynek, p kliknięciu przycisku <Wyślijzaznaczne>, nastąpi przekierwanie d strny z ptwierdzeniem parametrów zleceń. Aby usunąć zlecenie z kszyka zleceń naleŝy zaznaczyć ple znajdujące się p lewej strnie kaŝdeg ze zleceń w kszyku i kliknąć przycisk <Usuń zaznaczne>. Na ekranie pjawi się kmunikat z pytaniem Czy na pewn chcesz usunąć z kszyka zaznaczne zlecenia?, naleŝy g ptwierdzić klikając przycisk <Tak> lub wycfać się z pwyŝszej peracji klikając <Anuluj>. JeŜeli przynajmniej jedn zlecenie w kszyku będzie zawierać błąd, nie będzie mŝliwści zatwierdzenia zlecenia (przycisk <Zatwierdź> nie będzie widczny). W takim przypadku naleŝy wybrać przycisk <Anuluj>. Nastąpi autmatyczne przekierwanie d strny definicji zlecenia, na której mŝna zmdyfikwać parametry zlecenia naruszające warunek krytyczny. (Rys. 1.4). Strna 8 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

9 Rys Zlecenia Strna d mdyfikacji zleceń w kszyku P zmdyfikwaniu parametrów zlecenia, naleŝy kliknąć przycisk <Mdyfikuj>. Autmatycznie wyświetlny zstanie kmunikat ptwierdzający mdyfikację zlecenia, który naleŝy zatwierdzić przyciskiem <OK>. Strny słuŝące d ptwierdzania złŝenia zleceń z kszyka są identyczne jak strny/ekrany d ptwierdzania złŝenia pjedynczeg zlecenia. Przy składaniu pjedynczych zleceń lub zleceń z kszyka p zatwierdzeniu złŝenia zlecenia przyciskiem <Zatwierdź> nastąpi przekierwanie d strny zleceń bieŝących (Rys. 1.5). Strna 9 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

10 Rys Zlecenia bieŝące Strna 10 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

11 2. INSTRUMENTY POCHODNE Na strnie INSTRUMENTY POCHODNE mŝliwe jest złŝenie zlecenia na: Kntrakty terminwe, Opcje, Jednstki indekswe. Strna Instrumenty pchdne bejmuje cztery główne sekcje (Rys. 2.1): Rachunek pienięŝny, Kupn/ SprzedaŜ papierów wartściwych, Kalkulatr, Kszyk zleceń. Sekcja Kupn/SprzedaŜ papierów wartściwych dla instrumentów pchdnych umŝliwia zdefiniwanie następujących parametrów zleceń: Typ instrumentu pchdneg wybranie z listy rzwijalnej typu instrumentów, na których będą realizwane transakcje; Z listy mŝna wybrać następujące typy papierów: Kntrakty terminwe, Opcje, Jednstki indekswe. Dmyślnie ustawinym typem instrumentu są Kntrakty terminwe; PkaŜ instrumenty z: RYNKU i PORTFELA; wybór wpływa na zawartść listy papierów (wszystkie instrumenty pchdne dstępne na rynku lub graniczenie d instrumentów pchdnych z wybraneg prtfela Klienta); Typ transakcji naleŝy wskazać typ zlecenia, tj. wskazać KUPNO dla zleceń kupna, SPRZEDAś dla zleceń sprzedaŝy., D Prtfela pcja daje mŝliwść wybru z listy rzwijalnej kreślneg prtfela, na którym ma zstać zawarta transakcja; Pzstałe parametry zstały mówine w rzdziale 1. Sekcja Kalkulatr dla instrumentów pchdnych wymaga pdania liczby instrumentów, jaka ma być przedmitem transakcji, raz ich ceny (jeśli wybrany typ zlecenia t LIM). P akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zstaną zaprezentwane następujące wartści: Wymagany depzyt wartść depzytu, która zstanie zablkwana na rachunku Klienta p wysłaniu zlecenia na rynek; Cena teretyczna cena, p jakiej zrealizwana zstanie transakcja; Prwizja wartść prwizji dla pdanych warunków zlecenia. Strna 11 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

12 Rys Zlecenia Kupn/ SprzedaŜ instrumentów pchdnych Strna 12 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

13 3. INNE Na strnie INNE mŝliwe jest złŝenie zlecenia na: Certyfikaty inwestycyjne, Prawa pbru, Warranty. Strna Inne bejmuje pięć głównych sekcji (Rys. 3.1): Rachunek pienięŝny, Kupn/ SprzedaŜ papierów wartściwych, Kalkulatr, Zlecenia w kszyku. Sekcja Kupn/SprzedaŜ papierów wartściwych dla zakładki Inne umŝliwia zdefiniwanie następujących parametrów zleceń: Typ papieru wybranie z listy rzwijalnej typu instrumentu, na których będą realizwane transakcje; Z listy mŝna wybrać następujące typy papierów: Certyfikaty Inwestycyjne, Prawa Pbru, Warranty; Pzstałe parametry zstały pisane w rzdziale 1. Sekcja Kalkulatr dla papierów z zakładki Inne działa w analgiczny spsób jak kalkulatr pisany w rzdziale 1. Obsługa Kszyka zleceń, jest analgiczna jak pisana w rzdziale 1. Strna 13 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

14 Rys Zlecenia strna kupna sprzedaŝy w sekcji Inne Strna 14 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

15 4. KRÓTKA SPRZEDAś W sekcji Zlecenie krótkiej sprzedaŝy (Rys. 4.1) mŝna zdefiniwać parametry zlecenia krótkiej sprzedaŝy lub dkupu. Rys Zlecenie krótkiej sprzedaŝy W tym celu naleŝy kreślić: Rynek wskazać nazwę rynku, na którym ma zstać wyknane zlecenie; Obecnie DM Peka feruje bsługę zleceń krótkiej sprzedaŝy jedynie na GPW, w związku z czym w tej zakładce nie ma mŝliwści wybru inneg rynku; Typ transakcji wskazać ODKUP KS dla zleceń dkupu krótkiej sprzedaŝy, KRÓTKA SPRZEDAś dla zleceń krótkiej sprzedaŝy. Wybór typu transakcji wpływa na zakres papierów wyświetlanych na liście; Strna 15 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

16 Wyszukaj papier umŝliwia dknanie wybru knkretneg papieru; Dstępna liczba liczba papierów, które Klient mŝe sprzedać; Cena zamknięcia statnia cena zamknięcia wybraneg papieru wartściweg; Wartść zlecenia (bez prwizji) wartść zdefiniwaneg zlecenia bliczna w parciu następujące reguły: jeŝeli pdan limit ceny (LIM, STOP Limit): ilść * limit ceny * mnŝnik, jeŝeli limit ceny nie jest pdany (PCR, PCRO, PKC, STOP Lss): cena zamknięcia * ilść * mnŝnik; Liczba naleŝy wskazać liczbę papierów wartściwych, na jaką ma być złŝne zlecenie; Typ zlecenia kreśla zasady, przy jakich ma być zrealizwane zlecenie; mŝliwe wartści (Definicje typów zleceń zstały pisane w rzdziale 1.): LIM PCR PCRO PKC STOP LIMIT STOP LOSS Limit ceny limit ceny zlecenia; ple jest aktywne tylk dla zleceń z limitem ceny (LIM) i STOP LIMIT; Limit aktywacji limit aktywacji dla zleceń STOP limit i STOP lss; Wielkść minimalna zlecenie maklerskie z warunkiem minimalnej wielkści wyknania realizwane jest w całści lub częściw, c najmniej w wielkści kreślnej w warunku. W przypadku, gdy układ zleceń w arkuszu zleceń nie pzwala na realizację zlecenia c najmniej w wielkści kreślnej w warunku, zlecenie traci waŝnść. Nie zrealizwana część zlecenia maklerskieg z warunkiem minimalnej wielkści wyknania pzstaje w arkuszu zleceń jak zlecenie maklerskie bez warunku minimalnej wielkści wyknania. Zlecenia maklerskie z warunkiem minimalnej wielkści wyknania mgą być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dgrywki raz w fazie ntwań ciągłych, z wyłączeniem kresów równwaŝeń rynku; Wielkść ujawnina warunek wielkści ujawnianej kreśla wlumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń. Klejna część zlecenia ujawniana jest p zrealizwaniu pprzedni ujawninej części zlecenia. W przypadku zleceń z tym samym limitem ceny prirytecie realizacji wielkści ujawnianej zlecenia decyduje czas ujawnienia wielkści ujawnianej zlecenia. Wielkść ujawniana zlecenia nie mŝe być mniejsza niŝ 100 jednstek transakcyjnych. Zlecenia maklerskie z warunkiem wielkści ujawnianej mgą być przekazywane na rynek we wszystkich fazach w systemie ntwań ciągłych raz w systemie kursu jednliteg, za wyjątkiem fazy interwencji; WaŜnść zlecenia ple d kreślenia czasu i warunków waŝnści zlecenia; mŝliwe Typy waŝnści: Dzień zlecenie będzie waŝne d kńca bieŝącej sesji giełdwej lub d mmentu realizacji, wartść ta jest dmyślnym typem waŝnści i jedynym dstępnym dla zleceń krótkiej sprzedaŝy; D dnia zlecenie będzie waŝne d kreślnej daty, ile nie zstanie wcześniej zrealizwane; pcja dstępna tylk dla zleceń dkupu, nieaktywna dla zleceń krótkiej sprzedaŝy. Sekcja Kalkulatr umŝliwia wyknanie bliczeń w dwóch trybach. W trybie dla zleceń krótkiej sprzedaŝy naleŝy wskazać liczbę papierów raz cenę, p jakiej planuje się sprzedać papier. Dla typów zleceń: PCR, PCRO lub PKC system dkna bliczeń na pdstawie statnieg kursu zamknięcia. P akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zstaną zaprezentwane następujące wartści: Strna 16 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

17 Wymagany depzyt Prwizja wyskść prwizji W trybie dla zleceń dkupu KS naleŝy wskazać liczbę papierów raz cenę, p jakiej planuje się kupić papier. Istnieje równieŝ mŝliwść wskazania wartści zlecenia z prwizją, jaka nie pwinna zstać przekrczna, raz pdanie ceny (tylk dla typu zlecenia: LIM). P akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zstaną zaprezentwane następujące wartści: Prcent zaliczki, Wartść bez prwizji, Prwizja wyskść prwizji dla kreślnych warunków zlecenia, Zaliczka kwta zaliczki, jaka zstanie zablkwana na rachunku klienta. Wartści z kalkulatra mŝna bezpśredni przenieść d frmularza zlecenia wybierając przycisk <Przenieś dane d zlecenia> P zdefiniwaniu, zlecenie mŝe zstać bezpśredni przekazane na rynek, pprzez kliknięcie przycisku <Dalej>. Aby przekazać zlecenie bezpśredni na rynek, naleŝy kliknąć przycisk <Dalej>, pjawi się strna z ptwierdzeniem zlecenia (Rys. 4.2), zawierająca wszystkie parametry zlecenia wprwadzne na pprzedniej strnie. W przypadku, jeśli w pcji Ustawienia Peka24Makler zstał wyłączne ptwierdzenie zleceń, zlecenie zstanie przekazane d wyknania na rynku bez wyświetlenia strny d ptwierdzenia. Dyspzycję naleŝy ptwierdzić przy uŝyciu aktualnie aktywnej metdy autryzacji i przycisku <Zatwierdź>. Rys Zlecenie krótkiej sprzedaŝy P wybraniu przycisku <Zatwierdź> pjawi się kmunikat przyjęcia zlecenia d realizacji. Ddatkw w nwym knie twrzy się strna Zlecenia bieŝące. Strna 17 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

18 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH Na strnie WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH mŝna złŝyć dyspzycję wyknania jednstek indekswych. Przedmitem dyspzycji mgą być wyłącznie długie pzycje w jednstkach indekswych. Strna WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH (Rys. 5.1) bejmuje następujące sekcje: Rachunek pienięŝny, Wyknanie jednstek indekswych. Sekcja Wyknanie jednstek indekswych daje mŝliwść wybru jednstek indekswych, które Klient chce wyknać. Zawarte są tam następujące dane: Prtfel wybór prtfela z listy rzwijalnej; wskazanie prtfela, z któreg ma nastąpić wyknanie jednstek indekswych; Nazwa papieru wybór nazwy papieru, na którym ma być wyknana dyspzycja; lista jest graniczna d jednstek indekswych zapisanych w danym prtfelu, zawiera długie pzycje w jednstkach indekswych, które mŝna wyknać; Ilść ple słuŝące d wprwadzenia liczby jednstek d wyknania; Wszystkie p zaznaczeniu pcji nastąpi wyknanie wszystkich psiadanych jednstek wskazanych w plu nazwa papieru; Dstępna ilść ilść jednstek indekswych dstępnych d wyknania; Kurs zamknięcia statnia cena zamknięcia wybranych jednstek indekswych. W celu wysłania zlecenia wyknania jednstek indekswych naleŝy wypełnić wszystkie pla i wybrać przycisk <Dalej>, p czym nastąpi przekierwanie d strny ptwierdzenia złŝenia zlecenia. ZłŜenie dyspzycji nie pwduje pmniejszenia salda dstępnych jednstek indekswych widczneg w systemie. Sald jednstek indekswych zstaje pmniejszne p realizacji dyspzycji wyknania w KDPW. Rys Zlecenia Wyknania jednstek indekswych Strna 18 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

19 6. ZLECENIA BIEśĄCE Na strnie ZLECENIA BIEśĄCE prezentwane są szczegółwe infrmacje na temat złŝnych zleceń. Strna ZLECENIA BIEśĄCE (Rys. 6.1) bejmuje następujące sekcje: Zlecenia bieŝące, Lista transakcji, Pdsumwanie zrealizwanych transakcji, Szczegóły transakcji. Rys Rachunek papierów - Zlecenia bieŝące W sekcji Zlecenia bieŝące. Prezentwane jest zestawienie wszystkich zleceń, aktywnych na bieŝącej sesji rynkwej, w tym pdział na: zlecenia aktywne (jeszcze niewyknane), zlecenia anulwane (przez Klienta lub rganizatra rynku) raz zlecenia w trakcie mdyfikacji. D graniczenia zakresu danych mŝna uŝyć filtrów umieszcznych w górnej części tabeli. Strna 19 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

20 Filtr Typ zleceń pzwala równieŝ filtrwać zlecenia złŝne D Dyspzycji Maklera (DDM). Dstępne są następujące pcje wybru: Standardwe i cząstkwe dmyślny filtr prezentujący wszystkie zlecenia standardwe raz zlecenia złŝne przez maklera (cząstkwe) w ramach realizacji zleceń DDM; Standardwe tylk zlecenia standardwe; Cząstkwe tylk zlecenia cząstkwe składane w ramach zleceń DDM; Glbalne glbalne zlecenia DDM w zakresie, których maklerzy składają zlecenia cząstkwe, Krótka sprzedaŝ tylk zlecenia krótkiej sprzedaŝy lub zlecenia dkupu. Filtr Typ papieru umŝliwia graniczenie listy d knkretneg typu papierów tj.: Akcje, Kntrakty terminwe, Obligacje, Prawa pbru, Opcje, Jednstki indekswe, Certyfikaty inwestycyjne, SCD (strukturyzwane certyfikaty depzytwe) Warranty. Filtr Status pzwala na wybranie statusu zleceń, który ma zstać wyświetlny. Dstępne są następujące pcje: Wszystkie - lista bejmuje wszystkie zlecenia z bieŝącej sesji; Aktywne - na liście pzstaną jedynie zlecenia, które mają status: Niezweryfikwane w DM, Aktywne DM, Aktywne rynek, Częściw zreal., W trakcie Anul., W trakcie mdyf., Zmdyfikwane; Pdlegające anulwaniu - lista bejmuje zlecenia statusach: Nieznane, Wysłane, Niezweryf. DM, Aktywne DM, Aktywne rynek, w trakcie mdyf., w trakcie anul., zmdyfikwane, częściw zrealizwane, Odrzucne rynek; Odrzucne - lista bejmuje zlecenia ze statusem: Odrzucne DM, Odrzucne rynek, Wyeliminwane; Zamknięte - lista bejmuje zlecenia ze statusem: Anulwane, Zamknięte, Zrealizwane. Filtr Waluta umŝliwia wybór zleceń w wybranej walucie. Lista walut jest zmienna w zaleŝnści d walut, d których Klient ma dstęp na rachunku. W tabeli Zlecenia bieŝące prezentwane są następujące infrmacje dtyczące zleceń bieŝących: Szczegóły - przycisk umŝliwiający wyświetlenie w sekcji Lista transakcji zestawienia transakcji wyknanych dla daneg zlecenia; Papier - nazwę papieru wartściweg; Rynek - rynek, na który wysłan zlecenie np. GPW, IPO, SES (sesja specjalna, itp.), kreślenie rynku zagraniczneg; K/S - strna zlecenia: K (Kupn), S (SprzedaŜ), KS_K (Odkup), KS_S (Krótka sprzedaŝ); Ilść - liczbę papierów wartściwych w zleceniu; Zreal. - liczbę papierów, która zstała zrealizwana; Limit - limit ceny dla zleceń LIM i Stp limit, dla pzstałych zleceń wyświetlana jest nazwa zlecenia np. PKC; OTP - infrmację, czy zlecenie zstał złŝne z drcznym terminem płatnści (T - Tak, N - Nie); LimAkt - limit aktywacji ceny dla zleceń STOP LIMIT i STOP lss; WUJ - wielkść ujawniną, część zlecenia jaka mŝe zstać ujawniana w karnecie zleceń; WMIN - liczbę papierów wartściwych, pniŝej której nie mŝe nastąpić realizacja zlecenia; WaŜnść - czas trwania zlecenia, w tym: Strna 20 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA Spis treści: 1. ZLECENIA... 2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE...

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE... 2 2. INSTRUMENTY POCHODNE... 14 3. INNE... 16 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ... 18 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... 22 6.

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE... 2 2. INSTRUMENTY POCHODNE... 14 3. INNE... 16 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ... 18 5. ZLECENIE ZAAWANSOWANE... 22 6. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Aktywa...str Blokada instrumentów finansowych...str Blokada pod depozyt...str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Aktywa...str Blokada instrumentów finansowych...str Blokada pod depozyt...str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PAPIERÓW 1. Aktywa...str.2 2. Blokada instrumentów finansowych...str.5 3. Blokada pod depozyt...str.6 3.1.Blokowanie... str.7 3.2.Odblokowanie... str.8 4.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3 NajwaŜniejsze funkcje transakcyjne w Serwisie BRe Brokers Składanie zleceń Serwis BRe Brokers umoŝliwia szybkie złoŝenie zlecenia m.in. z poziomu: funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zleceń na GPW w Warszawie Przykłady opracowane w Serwisie BRe Brokers

Rodzaje zleceń na GPW w Warszawie Przykłady opracowane w Serwisie BRe Brokers Rodzaje zleceń na GPW w Warszawie Przykłady opracowane w Serwisie BRe Brokers Slide 1 Zlecenie z limitem ceny Najpopularniejszym zleceniem jest zlecenie z limitem ceny, w którym naleŝy wybrać ilość i limit

Bardziej szczegółowo

2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5. 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5. 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str.7. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5. 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5. 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str.7. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. RACHUNEK PIENIĘśNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘśNEGO...str.2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5 2.2. Przelew na rachunek bieŝący własny lub zdefiniowany... str.5

Bardziej szczegółowo

1. AKTYWA...str BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH...str BLOKADA POD DEPOZYT I ZABEZPIECZENIE KRÓTKIWJ SPRZEDAśY...str.7

1. AKTYWA...str BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH...str BLOKADA POD DEPOZYT I ZABEZPIECZENIE KRÓTKIWJ SPRZEDAśY...str.7 RACHUNEK PAPIERÓW 1. AKTYWA...str.2 2. BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH...str.6 3. BLOKADA POD DEPOZYT I ZABEZPIECZENIE KRÓTKIWJ SPRZEDAśY...str.7 3.1.Blokowanie instrumentów finansowych pod depozyt...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Wywóz nieczystści stałych, dpadów pbadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazwieckieg

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, Rawa Mazwiecka: USZCZELNIENIE SPĘKANYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH POPRZEZ POJEDYNCZE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSAMI BAZALTOWYMI FRAKCJI 2/5 mm O ILOŚCI KRUSZYWA 8 dm3/m2 I EMULSJĄ ASFALTOWO - KATIONOWĄ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Wyknaniu, dstarczeniu i mntażu mebli biurwych, w tym mebli kuchennych raz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyknanie usługi skanwania i archiwizacji dkumentów z zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg PODGiK Łuków Numer głszenia: 82123-2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna w latach 2015-2018

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.cm.pl Warszawa: Przedmit zamówienia - dstawy na zasadach leasingu peracyjneg dwóch fabrycznie

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW RACHUNEK PAPIERÓW 1. AKTYWA... 2 2. BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH... 5 3. BLOKADY POD ZABEZPIECZENIE KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY... 6 3.1. BLOKOWANIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: Dstawa bnów twarwych dla emerytów i rencistów Numer głszenia: 206082-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers dostępne od września 2008r. Notowania bezpośrednio po zalogowaniu W zakładce Notowania dodano opcję umoŝliwiającą automatyczne otwarcie okienka notowań dla wybranego koszyka, bezpośrednio po zalogowaniu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo