ZLECENIA. .. str AKCJE I OBLIGACJE str str INSTRUMENTY POCHODNE str INNE...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE..."

Transkrypt

1 ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE str INNE str KRÓTKA SPRZEDAŻ str WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str ZLECENIA BIEŻĄCE str Anulwanie zlecenia bieżąceg... str KOSZYK ZLECEŃ str HISTORIA ZLECEŃ str.26 Dm Maklerski Peka, ul. Włska 18, Warszawa Dm Maklerski Peka działa na pdstawie zezwlenia wydaneg przez Kmisję Nadzru Finansweg. Strna 1 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

2 ZLECENIA Pierwsza grupa funkcjnalnści serwisu Peka24Makler dstępna jest w zakładce ZLECENIA. Z teg pzimu mŝna składać zlecenia kupna lub sprzedaŝy na: Akcje Obligacje Instrumenty pchdne: Kntrakty terminwe Opcje Jednstki indekswe Inne: Certyfikaty inwestycyjne Prawa pbru Warranty Krótka sprzedaŝ Wyknanie jednstek indekswych Zakładka umŝliwia równieŝ dstęp d funkcjnalnści w zakresie zarządzania zleceniami bieŝącymi, kszykami zleceń, przeglądania histrii zleceń. 1. AKCJE I OBLIGACJE Strny AKCJE i OBLIGACJE bejmują cztery główne sekcje (Rys. 1.1): Rachunek pienięŝny, Kupn/ sprzedaŝ papierów wartściwych, Kalkulatr, Kszyk zleceń. Ze względu na pdbny zakres funkcjnalny strn dla akcji i bligacji pniŝszy pis dtyczy mŝliwści bsługi zleceń dla bu grup instrumentów. W sekcji Kupn/SprzedaŜ papierów wartściwych mŝna zdefiniwać parametry zlecenia. W tym celu naleŝy kreślić: Walutę wskazanie waluty, w jakiej ma być denminwane zlecenie a następnie rzliczna transakcja zawarta w wyniku jeg realizacji; Dmyślnie ple Waluta jest ustawine na PLN, pniewaŝ transakcje na Giełdzie Papierów Wartściwych w Warszawie są rzliczane w złtych. W przypadku wybrania w plu Rynek wartści Rynki zagraniczne, naleŝy wybrać walutę rzliczeniwą rynku, na który jest kierwane zlecenie. Rynek wskazać nazwę rynku, na którym ma zstać wyknane zlecenie (GPW, BndSpt, NewCnnect, Rynki zagraniczne); Oznaczenie pla Rynek spwduje graniczenie listy dstępnych papierów wartściwych, które mgą być zakupine lub sprzedane na danym rynku; Opcja Rynki zagraniczne jest dstępna wyłącznie dla Klientów, którzy aktywwali usługę w zakresie pśrednictwa w przekazywaniu zleceń na rynki zagraniczne; NaleŜy pamiętać, Ŝe lista instrumentów finanswych dstępnych dla daneg rynku zagraniczneg pdpwiada się dpier p wybraniu dpwiedniej dla teg rynku waluty; Typ transakcji wskazać KUPNO dla zleceń kupna, SPRZEDAś dla zleceń sprzedaŝy. Wybór typu transakcji wpływa na zakres papierów wyświetlanych na liście; OTP zaznaczenie tej pcji umŝliwia złŝenie zlecenia z drcznym terminem płatnści na instrumenty finanswe, na które DM PEKAO przyjmuje zlecenia niepłacne w całści. (d krzystania z pcji knieczne jest pdpisanie Aneksu kreślająceg szczegółwe zasady płatnści za transakcje); Strna 2 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

3 Rys Zlecenia Kupn i sprzedaŝ akcji i bligacji Strna 3 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

4 Wyszukaj papier umŝliwia dknanie wybru knkretneg papieru; Blkada pd nazwa kredytu, pd który papier zstał zablkwany (infrmacja wyświetlana tylk dla zleceń sprzedaŝy papierów, które stanwią zabezpieczenie dla kredytu); Dstępna liczba liczba papierów, które Klient mŝe sprzedać; Cena zamknięcia statnia cena zamknięcia wybraneg papieru wartściweg; Wartść zlecenia (bez prwizji) wartść zdefiniwaneg zlecenia bliczna w parciu następujące reguły: jeŝeli pdan limit ceny (LIM, STOP Limit): ilść * limit ceny * mnŝnik, jeŝeli limit ceny nie jest pdany (PCR, PCRO, PKC, STOP Lss): cena zamknięcia * ilść * mnŝnik; Wartść nminalna wartść nminalna wybranej bligacji (pcja widczna tylk na strnie kupna/sprzedaŝy bligacji); Odsetki wartść dsetek d wybranych bligacji (pcja widczna tylk na strnie kupna/sprzedaŝy bligacji); Liczba naleŝy wskazać liczbę papierów wartściwych, na jaką ma być złŝne zlecenie; Wszystkie zaznaczenie pla umŝliwi sprzedaŝ wszystkich sztuk wskazaneg instrumentu finansweg. Opcja jest aktywna wyłącznie dla zleceń sprzedaŝy; Typ zlecenia kreśla zasady, przy jakich ma być zrealizwane zlecenie; mŝliwe wartści: LIM - zlecenie z limitem ceny; limit ceny w przypadku zleceń kupna jest maksymalną ceną, p jakiej Klient zgadza się zakupić instrument, w przypadku zleceń sprzedaŝy ceną minimalną, p jakiej Klient zgadza się sprzedać instrument. PCR zlecenia maklerskie p cenie rynkwej mgą być przekazywane na rynek wyłącznie w fazie ntwań ciągłych, z wyłączeniem kresów równwaŝeń rynku, (jeŝeli zlecenie zstanie złŝne w innych fazach, będzie drzucane przez system GPW). W chwili jeg przyjęcia musi czekiwać na realizację c najmniej jedn zlecenie przeciwstawne z limitem ceny. Zlecenie p cenie rynkwej pdlega realizacji p cenie zgłszneg wcześniej, a nie zrealizwaneg najlepszeg zlecenia przeciwstawneg, dpwiedni, sprzedaŝy lub kupna. Nie zrealizwana część zlecenia p cenie rynkwej staje się zleceniem z limitem ceny równym kurswi, p jakim zstała zrealizwana statnia transakcja. PCRO - Zlecenia maklerskie p cenie rynkwej na twarcie mgą być przekazywane na rynek wyłącznie w fazie przyjmwania zleceń na twarcie, na zamknięcie w systemie ntwań ciągłych i w systemie kursu jednliteg raz w kresach równwaŝeń rynku. Zlecenie maklerskie p cenie rynkwej na twarcie pdlega realizacji dpwiedni p kursie twarcia, kursie zamknięcia, p kursie jednlitym w systemie kursu jednliteg lub p kursie kreślnym w wyniku równwaŝenia. Nie zrealizwana część zlecenia p cenie rynkwej na twarcie staje się zleceniem z limitem ceny równym kurswi, p jakim zstała zrealizwana statnia transakcja. W przypadku brtu prawami pbru i warrantami pcyjnymi zlecenia p cenie rynkwej na twarcie (PCRO) nie są przyjmwane. PKC - zlecenia maklerskie p kaŝdej cenie mgą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie ntwań ciągłych raz w systemie kursu jednliteg, za wyjątkiem fazy interwencji i fazy dgrywki. Zlecenia maklerskie p kaŝdej cenie złŝne w trakcie przyjmwania zleceń na twarcie, na zamknięcie, na ntwania jednlite raz w kresie równwaŝenia rynku pdlegają realizacji dpwiedni p kursie twarcia, zamknięcia, kursie jednlitym lub kursie kreślnym w wyniku równwaŝenia rynku. W przypadku zleceń składanych w fazie ntwań ciągłych, za wyjątkiem kresów równwaŝeń, jeŝeli na realizację czekuje c najmniej jedn zlecenie przeciwstawne z limitem ceny, zlecenie maklerskie p kaŝdej cenie pdlega realizacji p cenie lub cenach zgłsznych wcześniej, a nie zrealizwanych najlepszych zleceń przeciwstawnych - dpwiedni sprzedaŝy lub kupna. JeŜeli z chwilą składania zlecenia p kaŝdej cenie w fazie ntwań ciągłych Strna 4 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

5 w arkuszu zleceń brak jest zleceń przeciwstawnych z limitem ceny zapewniających pełną realizację zlecenia p kaŝdej cenie, rzpczyna się prces równwaŝenia rynku, a zlecenie p kaŝdej cenie traci waŝnść. W przypadku brtu prawami pbru i warrantami pcyjnymi zlecenia p kaŝdej cenie (PKC) nie są przyjmwane. STOP LIMIT - zlecenia maklerskie STOP LIMIT mgą być przekazywane na giełdę w systemie ntwań ciągłych raz w systemie kursu jednliteg, za wyjątkiem fazy interwencji i fazy dgrywki. Limit aktywacji w zleceniu musi być równy lub w przypadku zleceń kupna niŝszy a w przypadku zleceń sprzedaŝy wyŝszy d limitu zlecenia chyba, Ŝe zlecenie zawiera plecenie wyknania p kaŝdej cenie. Z chwilą wprwadzania zlecenia limit aktywacji musi być wyŝszy (w przypadku zleceń kupna) bądź niŝszy (w przypadku zleceń sprzedaŝy) d kursu statniej transakcji z danej sesji giełdwej, a w przypadku, gdy na danej sesji nie zawart Ŝadnej transakcji - d kursu dniesienia. Aktywacja zleceń maklerskich z warunkiem limitu aktywacji następuje wyłącznie w trakcie kreślania kursu twarcia, kursu zamknięcia, kursu jednliteg lub kursu kreślaneg w wyniku równwaŝenia raz w fazie ntwań ciągłych. Zlecenie maklerskie z warunkiem limitu aktywacji pdlega aktywacji z chwilą, gdy kurs twarcia, kurs zamknięcia, kurs jednlity lub kurs kreślny w wyniku równwaŝenia alb kurs statniej transakcji w fazie ntwań ciągłych - jest wyŝszy lub równy (w przypadku zleceń kupna) alb niŝszy lub równy (w przypadku zleceń sprzedaŝy) d limitu aktywacji. W fazie ntwań ciągłych zlecenie maklerskie z warunkiem limitu aktywacji jest ujawniane z chwilą jeg aktywacji. W fazie przed twarciem (zamknięciem) raz w trakcie równwaŝenia rynku zlecenia maklerskie z warunkiem limitu aktywacji są ujawniane pd warunkiem, Ŝe: kurs teretyczny jest wyŝszy lub równy (w przypadku zleceń kupna) alb niŝszy lub równy (w przypadku zleceń sprzedaŝy) d limitu aktywacji, limit bądź wlumen teg zlecenia pwdują zmianę wartści kursu teretyczneg, przy czym jeŝeli warunek ten zstanie spełniny w stsunku d więcej niŝ jedneg zlecenia jedncześnie, ujawniane jest wyłącznie zlecenie najwyŝszym prirytecie realizacji. O klejnści aktywacji zleceń maklerskich z warunkiem limitu aktywacji decyduje limit aktywacji zlecenia, a w przypadku zleceń z tym samym limitem aktywacji czas przyjęcia zlecenia na giełdę. O prirytecie realizacji uaktywninych zleceń z warunkiem limitu aktywacji decyduje limit zlecenia lub plecenie wyknania zlecenia p kaŝdej cenie, a w przypadku zleceń z tym samym limitem ceny lub pleceniem wyknania zlecenia p kaŝdej cenie czas aktywacji zlecenia. Realizacja zleceń maklerskich z warunkiem limitu aktywacji p ich aktywacji następuje zgdnie z zasadami kreślnymi dla zleceń maklerskich bez limitu aktywacji. STOP LOSS - mŝe być złŝne pdczas wszystkich etapów ntwań ciągłych i jednlitych, za wyjątkiem faz interwencji i dgrywki. Zlecenie musi zawierać limit aktywacji kreślny na zasadach pisanych w infrmacjach dtyczących zleceń STOP LIMIT. Limitem ceny dla zlecenia STOP LOSS jest PKC. Limit ceny limit ceny zlecenia; ple jest aktywne tylk dla zleceń z limitem ceny (LIM) i STOP LIMIT; Limit aktywacji limit aktywacji dla zleceń STOP limit i STOP lss; Wielkść minimalna zlecenie maklerskie z warunkiem minimalnej wielkści wyknania realizwane jest w całści lub częściw, c najmniej w wielkści kreślnej w warunku. W przypadku, gdy układ zleceń w arkuszu zleceń nie pzwala na realizację zlecenia c najmniej w wielkści kreślnej w warunku, zlecenie traci waŝnść. Nie zrealizwana część zlecenia maklerskieg z warunkiem minimalnej wielkści wyknania pzstaje w arkuszu zleceń jak zlecenie maklerskie bez warunku minimalnej wielkści wyknania. Zlecenia maklerskie z warunkiem minimalnej wielkści wyknania mgą być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dgrywki raz w fazie ntwań ciągłych, z wyłączeniem kresów równwaŝeń rynku; Strna 5 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

6 Wielkść ujawnina warunek wielkści ujawnianej kreśla wlumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń. Klejna część zlecenia ujawniana jest p zrealizwaniu pprzedni ujawninej części zlecenia. W przypadku zleceń z tym samym limitem ceny prirytecie realizacji wielkści ujawnianej zlecenia decyduje czas ujawnienia wielkści ujawnianej zlecenia. Wielkść ujawniana zlecenia nie mŝe być mniejsza niŝ 100 jednstek transakcyjnych. Zlecenia maklerskie z warunkiem wielkści ujawnianej mgą być przekazywane na rynek we wszystkich fazach w systemie ntwań ciągłych raz w systemie kursu jednliteg, za wyjątkiem fazy interwencji; Wszystk alb nic pcja aktywna wyłącznie dla rynku BndSpt. Zlecenie z zaznaczną pcją Wszystk alb nic będzie wyknane jednrazw w całści alb zstanie anulwane; PkaŜ zlecenie na BndSpt umŝliwia pkazanie lub nie zlecenie na rynku BndSpt; warunek jest dstępny wyłącznie dla rynku BndSpt i jest dmyślnie zaznaczny; WaŜnść zlecenia ple d kreślenia czasu i warunków waŝnści zlecenia; mŝliwe Typy waŝnści: Dzień zlecenie będzie waŝne d kńca bieŝącej sesji giełdwej lub d mmentu realizacji, wartść ta jest dmyślnym typem waŝnści; D dnia zlecenie będzie waŝne d kreślnej daty, ile nie zstanie wcześniej zrealizwane; Wyknaj i anuluj zlecenia maklerskie z znaczeniem waŝnści wyknaj i anuluj (waŝne d pierwszeg wyknania) mgą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie ntwań ciągłych raz w systemie kursu jednliteg, za wyjątkiem fazy interwencji. Zlecenia takie waŝne są d mmentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeŝeli zlecenie realizwane jest jedncześnie w kilku transakcjach), przy czym nie zrealizwana część zlecenia traci waŝnść. Wyknaj lub anuluj zlecenia maklerskie z znaczeniem waŝnści wyknaj lub anuluj mgą być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dgrywki raz w fazie ntwań ciągłych, z wyłączeniem kresów równwaŝeń rynku. Zlecenie maklerskie z znaczeniem waŝnści wyknaj lub anuluj realizwane jest w całści alb nie jest realizwane w góle. W przypadku, gdy układ zleceń w arkuszu zleceń nie pzwala na realizację zlecenia w całści, zlecenie traci waŝnść. Zlecenia z znaczeniem waŝnści wyknaj lub anuluj i z warunkiem minimalnej wielkści wyknania jedncześnie, realizwane są jak zlecenia z znaczeniem waŝnści wyknaj lub anuluj; Od dnia bieŝąca data sesji giełdwej; D dnia data ustawiana tylk dla zleceń z datą waŝnści, d wskazanej daty, d której waŝne jest zlecenie. Sekcja Kalkulatr umŝliwia wyknanie bliczeń w dwóch trybach. W pierwszym trybie działania kalkulatra naleŝy wskazać liczbę papierów raz cenę, p jakiej planuje się zakupić instrument. Dla typów zleceń: PCR, PCRO lub PKC system dkna bliczeń na pdstawie statnieg kursu zamknięcia. P akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zstaną zaprezentwane następujące wartści: Wartść bez prwizji teretyczna wartść zlecenia, bez uwzględnienia prwizji; Cena teretyczna cena, p jakiej zrealizwane zstanie zlecenie; Prwizja wyskść prwizji dla kreślnych warunków zlecenia; Wartść z prwizją system pda sumę pól Wartść bez prwizji raz Prwizja; Zaliczka kwta zaliczki w śrdkach pienięŝnych i/lub naleŝnściach, jaka zstanie zablkwana na rachunku inwestycyjnym. W drugim trybie działania kalkulatra istnieje mŝliwść wskazania wartści zlecenia z prwizją, jaka nie pwinna zstać przekrczna, raz pdanie ceny (tylk dla typu zlecenia: LIM). P akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zstaną zaprezentwane następujące wartści: Strna 6 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

7 Wartść bez prwizji teretyczna wartść zlecenia, bez uwzględnienia prwizji; Cena teretyczna cena, p jakiej zrealizwane zstanie zlecenie; Prwizja wyskść prwizji dla kreślnych warunków zlecenia; Zaliczka kwta zaliczki, jaka zstanie zablkwana na rachunku klienta; Liczba liczba walrów, jaką klient mŝe teretycznie nabyć przy zadeklarwanej wartści. Wartści z kalkulatra mŝna bezpśredni przenieść d frmularza zlecenia wybierając przycisk <Przenieś dane d zlecenia> P zdefiniwaniu, zlecenie mŝe zstać bezpśredni przekazane na rynek, pprzez kliknięcie przycisku <Dalej>, lub ddane d kszyka zleceń, pprzez klikniecie <Ddaj d kszyka zleceń>. Sekcja Kszyk zleceń zawiera listę wszystkich zleceń, które zstały zdefiniwane i ddane d kszyka w celu ich późniejszeg wysłania. Zlecenia ddawane d kszyka mŝna później wysłać na rynek, bądź usunąć. Na liście zleceń w kszyku prezentwane są następujące infrmacje: Transakcja typ transakcji (KUPNO dla zleceń kupna, SPRZEDAś dla zleceń sprzedaŝy); Nazwa nazwa instrumentu, dla któreg zlecenie jest zdefiniwane; Rynek rynek na który ma zstać przekazane zlecenie; Ilść ilść instrumentów finanswych, których dtyczy zlecenie; Limit ceny limit ceny zlecenia; mŝliwe wartści: LIM - Limit ceny PCR P Cenie Rynkwej, PCRO P Cenie Rynkwej na Otwarcie, PKC P KaŜdej Cenie. LimitAkt limit ceny aktywacji dla zleceń STOP limit i STOP lss; WUJ część składaneg zlecenia, która ma być ujawnina w karnecie zleceń w danym czasie; WMIN liczba papierów wartściwych, pniŝej której inwestr nie zgadza się realizwać zlecenia; WaŜnść czas, w jakim zlecenie jest waŝne; mŝliwe wartści: Data (np.: 12/12/2008), Dzień, Wyknaj i anuluj, Wyknaj lub anuluj. UŜycie pcji <Zapisz kszyk> spwduje wyświetlenie ddatkweg wiersza pd tabelą z kszykiem zleceń, w którym mŝna wpisać nazwę kszyka indywidualneg, a następnie zapisać g za pmcą przycisku <Zatwierdź> (Rys. 1.2). Rys Zlecenia zapisanie kszyka na strnie zleceń Strna 7 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

8 Aby przekazać zlecenie bezpśredni na rynek, naleŝy kliknąć przycisk <Dalej>, pjawi się strna z ptwierdzeniem zlecenia (Rys. 1.3), zawierająca wszystkie parametry zlecenia wprwadzne na pprzedniej strnie. W przypadku, jeśli w pcji Ustawienia Peka24Makler zstał wyłączne ptwierdzenie zleceń, zlecenie zstanie przekazane d wyknania na rynku bez wyświetlenia strny d ptwierdzenia. Dyspzycję naleŝy ptwierdzić przy uŝyciu aktualnie aktywnej metdy autryzacji i przycisku <Zatwierdź>. Rys Zlecenia ekran zatwierdzenia zlecenia P wybraniu przycisku <Zatwierdź> pjawi się kmunikat przyjęcia zlecenia d realizacji. Ddatkw w nwym knie twrzy się strna Zlecenia bieŝące. W ramach zleceń ddanych d kszyka mŝna przeprwadzić peracje dstępne p wybrze klawiszy funkcyjnych: Zapisz kszyk - kszyk zleceń zstanie dpisany d listy indywidualnych kszyków klienta; Usuń zaznaczne - usunięte zstaną zlecenia z kszyka zaznaczne przez uŝytkwnika; Wyślij zaznaczne- wysłane zstaną zlecenia z kszyka zaznaczne przez uŝytkwnika; Mdyfikacja - p wybrze przycisku <Mdyfikuj> znajdującej się p prawej strnie kaŝdeg z wierszy zlecenia nastąpi przekierwanie d ekranu mdyfikacji parametrów zlecenia. Zlecenia mgą być równieŝ wysyłane na rynek, za pmcą kszyka zleceń. Za pmcą pól znajdujących się p lewej strnie kaŝdeg z wierszy reprezentujących zlecenie w kszyku. P zaznaczeniu zleceń, które mają zstać wysłane na rynek, p kliknięciu przycisku <Wyślijzaznaczne>, nastąpi przekierwanie d strny z ptwierdzeniem parametrów zleceń. Aby usunąć zlecenie z kszyka zleceń naleŝy zaznaczyć ple znajdujące się p lewej strnie kaŝdeg ze zleceń w kszyku i kliknąć przycisk <Usuń zaznaczne>. Na ekranie pjawi się kmunikat z pytaniem Czy na pewn chcesz usunąć z kszyka zaznaczne zlecenia?, naleŝy g ptwierdzić klikając przycisk <Tak> lub wycfać się z pwyŝszej peracji klikając <Anuluj>. JeŜeli przynajmniej jedn zlecenie w kszyku będzie zawierać błąd, nie będzie mŝliwści zatwierdzenia zlecenia (przycisk <Zatwierdź> nie będzie widczny). W takim przypadku naleŝy wybrać przycisk <Anuluj>. Nastąpi autmatyczne przekierwanie d strny definicji zlecenia, na której mŝna zmdyfikwać parametry zlecenia naruszające warunek krytyczny. (Rys. 1.4). Strna 8 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

9 Rys Zlecenia Strna d mdyfikacji zleceń w kszyku P zmdyfikwaniu parametrów zlecenia, naleŝy kliknąć przycisk <Mdyfikuj>. Autmatycznie wyświetlny zstanie kmunikat ptwierdzający mdyfikację zlecenia, który naleŝy zatwierdzić przyciskiem <OK>. Strny słuŝące d ptwierdzania złŝenia zleceń z kszyka są identyczne jak strny/ekrany d ptwierdzania złŝenia pjedynczeg zlecenia. Przy składaniu pjedynczych zleceń lub zleceń z kszyka p zatwierdzeniu złŝenia zlecenia przyciskiem <Zatwierdź> nastąpi przekierwanie d strny zleceń bieŝących (Rys. 1.5). Strna 9 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

10 Rys Zlecenia bieŝące Strna 10 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

11 2. INSTRUMENTY POCHODNE Na strnie INSTRUMENTY POCHODNE mŝliwe jest złŝenie zlecenia na: Kntrakty terminwe, Opcje, Jednstki indekswe. Strna Instrumenty pchdne bejmuje cztery główne sekcje (Rys. 2.1): Rachunek pienięŝny, Kupn/ SprzedaŜ papierów wartściwych, Kalkulatr, Kszyk zleceń. Sekcja Kupn/SprzedaŜ papierów wartściwych dla instrumentów pchdnych umŝliwia zdefiniwanie następujących parametrów zleceń: Typ instrumentu pchdneg wybranie z listy rzwijalnej typu instrumentów, na których będą realizwane transakcje; Z listy mŝna wybrać następujące typy papierów: Kntrakty terminwe, Opcje, Jednstki indekswe. Dmyślnie ustawinym typem instrumentu są Kntrakty terminwe; PkaŜ instrumenty z: RYNKU i PORTFELA; wybór wpływa na zawartść listy papierów (wszystkie instrumenty pchdne dstępne na rynku lub graniczenie d instrumentów pchdnych z wybraneg prtfela Klienta); Typ transakcji naleŝy wskazać typ zlecenia, tj. wskazać KUPNO dla zleceń kupna, SPRZEDAś dla zleceń sprzedaŝy., D Prtfela pcja daje mŝliwść wybru z listy rzwijalnej kreślneg prtfela, na którym ma zstać zawarta transakcja; Pzstałe parametry zstały mówine w rzdziale 1. Sekcja Kalkulatr dla instrumentów pchdnych wymaga pdania liczby instrumentów, jaka ma być przedmitem transakcji, raz ich ceny (jeśli wybrany typ zlecenia t LIM). P akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zstaną zaprezentwane następujące wartści: Wymagany depzyt wartść depzytu, która zstanie zablkwana na rachunku Klienta p wysłaniu zlecenia na rynek; Cena teretyczna cena, p jakiej zrealizwana zstanie transakcja; Prwizja wartść prwizji dla pdanych warunków zlecenia. Strna 11 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

12 Rys Zlecenia Kupn/ SprzedaŜ instrumentów pchdnych Strna 12 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

13 3. INNE Na strnie INNE mŝliwe jest złŝenie zlecenia na: Certyfikaty inwestycyjne, Prawa pbru, Warranty. Strna Inne bejmuje pięć głównych sekcji (Rys. 3.1): Rachunek pienięŝny, Kupn/ SprzedaŜ papierów wartściwych, Kalkulatr, Zlecenia w kszyku. Sekcja Kupn/SprzedaŜ papierów wartściwych dla zakładki Inne umŝliwia zdefiniwanie następujących parametrów zleceń: Typ papieru wybranie z listy rzwijalnej typu instrumentu, na których będą realizwane transakcje; Z listy mŝna wybrać następujące typy papierów: Certyfikaty Inwestycyjne, Prawa Pbru, Warranty; Pzstałe parametry zstały pisane w rzdziale 1. Sekcja Kalkulatr dla papierów z zakładki Inne działa w analgiczny spsób jak kalkulatr pisany w rzdziale 1. Obsługa Kszyka zleceń, jest analgiczna jak pisana w rzdziale 1. Strna 13 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

14 Rys Zlecenia strna kupna sprzedaŝy w sekcji Inne Strna 14 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

15 4. KRÓTKA SPRZEDAś W sekcji Zlecenie krótkiej sprzedaŝy (Rys. 4.1) mŝna zdefiniwać parametry zlecenia krótkiej sprzedaŝy lub dkupu. Rys Zlecenie krótkiej sprzedaŝy W tym celu naleŝy kreślić: Rynek wskazać nazwę rynku, na którym ma zstać wyknane zlecenie; Obecnie DM Peka feruje bsługę zleceń krótkiej sprzedaŝy jedynie na GPW, w związku z czym w tej zakładce nie ma mŝliwści wybru inneg rynku; Typ transakcji wskazać ODKUP KS dla zleceń dkupu krótkiej sprzedaŝy, KRÓTKA SPRZEDAś dla zleceń krótkiej sprzedaŝy. Wybór typu transakcji wpływa na zakres papierów wyświetlanych na liście; Strna 15 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

16 Wyszukaj papier umŝliwia dknanie wybru knkretneg papieru; Dstępna liczba liczba papierów, które Klient mŝe sprzedać; Cena zamknięcia statnia cena zamknięcia wybraneg papieru wartściweg; Wartść zlecenia (bez prwizji) wartść zdefiniwaneg zlecenia bliczna w parciu następujące reguły: jeŝeli pdan limit ceny (LIM, STOP Limit): ilść * limit ceny * mnŝnik, jeŝeli limit ceny nie jest pdany (PCR, PCRO, PKC, STOP Lss): cena zamknięcia * ilść * mnŝnik; Liczba naleŝy wskazać liczbę papierów wartściwych, na jaką ma być złŝne zlecenie; Typ zlecenia kreśla zasady, przy jakich ma być zrealizwane zlecenie; mŝliwe wartści (Definicje typów zleceń zstały pisane w rzdziale 1.): LIM PCR PCRO PKC STOP LIMIT STOP LOSS Limit ceny limit ceny zlecenia; ple jest aktywne tylk dla zleceń z limitem ceny (LIM) i STOP LIMIT; Limit aktywacji limit aktywacji dla zleceń STOP limit i STOP lss; Wielkść minimalna zlecenie maklerskie z warunkiem minimalnej wielkści wyknania realizwane jest w całści lub częściw, c najmniej w wielkści kreślnej w warunku. W przypadku, gdy układ zleceń w arkuszu zleceń nie pzwala na realizację zlecenia c najmniej w wielkści kreślnej w warunku, zlecenie traci waŝnść. Nie zrealizwana część zlecenia maklerskieg z warunkiem minimalnej wielkści wyknania pzstaje w arkuszu zleceń jak zlecenie maklerskie bez warunku minimalnej wielkści wyknania. Zlecenia maklerskie z warunkiem minimalnej wielkści wyknania mgą być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dgrywki raz w fazie ntwań ciągłych, z wyłączeniem kresów równwaŝeń rynku; Wielkść ujawnina warunek wielkści ujawnianej kreśla wlumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń. Klejna część zlecenia ujawniana jest p zrealizwaniu pprzedni ujawninej części zlecenia. W przypadku zleceń z tym samym limitem ceny prirytecie realizacji wielkści ujawnianej zlecenia decyduje czas ujawnienia wielkści ujawnianej zlecenia. Wielkść ujawniana zlecenia nie mŝe być mniejsza niŝ 100 jednstek transakcyjnych. Zlecenia maklerskie z warunkiem wielkści ujawnianej mgą być przekazywane na rynek we wszystkich fazach w systemie ntwań ciągłych raz w systemie kursu jednliteg, za wyjątkiem fazy interwencji; WaŜnść zlecenia ple d kreślenia czasu i warunków waŝnści zlecenia; mŝliwe Typy waŝnści: Dzień zlecenie będzie waŝne d kńca bieŝącej sesji giełdwej lub d mmentu realizacji, wartść ta jest dmyślnym typem waŝnści i jedynym dstępnym dla zleceń krótkiej sprzedaŝy; D dnia zlecenie będzie waŝne d kreślnej daty, ile nie zstanie wcześniej zrealizwane; pcja dstępna tylk dla zleceń dkupu, nieaktywna dla zleceń krótkiej sprzedaŝy. Sekcja Kalkulatr umŝliwia wyknanie bliczeń w dwóch trybach. W trybie dla zleceń krótkiej sprzedaŝy naleŝy wskazać liczbę papierów raz cenę, p jakiej planuje się sprzedać papier. Dla typów zleceń: PCR, PCRO lub PKC system dkna bliczeń na pdstawie statnieg kursu zamknięcia. P akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zstaną zaprezentwane następujące wartści: Strna 16 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

17 Wymagany depzyt Prwizja wyskść prwizji W trybie dla zleceń dkupu KS naleŝy wskazać liczbę papierów raz cenę, p jakiej planuje się kupić papier. Istnieje równieŝ mŝliwść wskazania wartści zlecenia z prwizją, jaka nie pwinna zstać przekrczna, raz pdanie ceny (tylk dla typu zlecenia: LIM). P akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zstaną zaprezentwane następujące wartści: Prcent zaliczki, Wartść bez prwizji, Prwizja wyskść prwizji dla kreślnych warunków zlecenia, Zaliczka kwta zaliczki, jaka zstanie zablkwana na rachunku klienta. Wartści z kalkulatra mŝna bezpśredni przenieść d frmularza zlecenia wybierając przycisk <Przenieś dane d zlecenia> P zdefiniwaniu, zlecenie mŝe zstać bezpśredni przekazane na rynek, pprzez kliknięcie przycisku <Dalej>. Aby przekazać zlecenie bezpśredni na rynek, naleŝy kliknąć przycisk <Dalej>, pjawi się strna z ptwierdzeniem zlecenia (Rys. 4.2), zawierająca wszystkie parametry zlecenia wprwadzne na pprzedniej strnie. W przypadku, jeśli w pcji Ustawienia Peka24Makler zstał wyłączne ptwierdzenie zleceń, zlecenie zstanie przekazane d wyknania na rynku bez wyświetlenia strny d ptwierdzenia. Dyspzycję naleŝy ptwierdzić przy uŝyciu aktualnie aktywnej metdy autryzacji i przycisku <Zatwierdź>. Rys Zlecenie krótkiej sprzedaŝy P wybraniu przycisku <Zatwierdź> pjawi się kmunikat przyjęcia zlecenia d realizacji. Ddatkw w nwym knie twrzy się strna Zlecenia bieŝące. Strna 17 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

18 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH Na strnie WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH mŝna złŝyć dyspzycję wyknania jednstek indekswych. Przedmitem dyspzycji mgą być wyłącznie długie pzycje w jednstkach indekswych. Strna WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH (Rys. 5.1) bejmuje następujące sekcje: Rachunek pienięŝny, Wyknanie jednstek indekswych. Sekcja Wyknanie jednstek indekswych daje mŝliwść wybru jednstek indekswych, które Klient chce wyknać. Zawarte są tam następujące dane: Prtfel wybór prtfela z listy rzwijalnej; wskazanie prtfela, z któreg ma nastąpić wyknanie jednstek indekswych; Nazwa papieru wybór nazwy papieru, na którym ma być wyknana dyspzycja; lista jest graniczna d jednstek indekswych zapisanych w danym prtfelu, zawiera długie pzycje w jednstkach indekswych, które mŝna wyknać; Ilść ple słuŝące d wprwadzenia liczby jednstek d wyknania; Wszystkie p zaznaczeniu pcji nastąpi wyknanie wszystkich psiadanych jednstek wskazanych w plu nazwa papieru; Dstępna ilść ilść jednstek indekswych dstępnych d wyknania; Kurs zamknięcia statnia cena zamknięcia wybranych jednstek indekswych. W celu wysłania zlecenia wyknania jednstek indekswych naleŝy wypełnić wszystkie pla i wybrać przycisk <Dalej>, p czym nastąpi przekierwanie d strny ptwierdzenia złŝenia zlecenia. ZłŜenie dyspzycji nie pwduje pmniejszenia salda dstępnych jednstek indekswych widczneg w systemie. Sald jednstek indekswych zstaje pmniejszne p realizacji dyspzycji wyknania w KDPW. Rys Zlecenia Wyknania jednstek indekswych Strna 18 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

19 6. ZLECENIA BIEśĄCE Na strnie ZLECENIA BIEśĄCE prezentwane są szczegółwe infrmacje na temat złŝnych zleceń. Strna ZLECENIA BIEśĄCE (Rys. 6.1) bejmuje następujące sekcje: Zlecenia bieŝące, Lista transakcji, Pdsumwanie zrealizwanych transakcji, Szczegóły transakcji. Rys Rachunek papierów - Zlecenia bieŝące W sekcji Zlecenia bieŝące. Prezentwane jest zestawienie wszystkich zleceń, aktywnych na bieŝącej sesji rynkwej, w tym pdział na: zlecenia aktywne (jeszcze niewyknane), zlecenia anulwane (przez Klienta lub rganizatra rynku) raz zlecenia w trakcie mdyfikacji. D graniczenia zakresu danych mŝna uŝyć filtrów umieszcznych w górnej części tabeli. Strna 19 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

20 Filtr Typ zleceń pzwala równieŝ filtrwać zlecenia złŝne D Dyspzycji Maklera (DDM). Dstępne są następujące pcje wybru: Standardwe i cząstkwe dmyślny filtr prezentujący wszystkie zlecenia standardwe raz zlecenia złŝne przez maklera (cząstkwe) w ramach realizacji zleceń DDM; Standardwe tylk zlecenia standardwe; Cząstkwe tylk zlecenia cząstkwe składane w ramach zleceń DDM; Glbalne glbalne zlecenia DDM w zakresie, których maklerzy składają zlecenia cząstkwe, Krótka sprzedaŝ tylk zlecenia krótkiej sprzedaŝy lub zlecenia dkupu. Filtr Typ papieru umŝliwia graniczenie listy d knkretneg typu papierów tj.: Akcje, Kntrakty terminwe, Obligacje, Prawa pbru, Opcje, Jednstki indekswe, Certyfikaty inwestycyjne, SCD (strukturyzwane certyfikaty depzytwe) Warranty. Filtr Status pzwala na wybranie statusu zleceń, który ma zstać wyświetlny. Dstępne są następujące pcje: Wszystkie - lista bejmuje wszystkie zlecenia z bieŝącej sesji; Aktywne - na liście pzstaną jedynie zlecenia, które mają status: Niezweryfikwane w DM, Aktywne DM, Aktywne rynek, Częściw zreal., W trakcie Anul., W trakcie mdyf., Zmdyfikwane; Pdlegające anulwaniu - lista bejmuje zlecenia statusach: Nieznane, Wysłane, Niezweryf. DM, Aktywne DM, Aktywne rynek, w trakcie mdyf., w trakcie anul., zmdyfikwane, częściw zrealizwane, Odrzucne rynek; Odrzucne - lista bejmuje zlecenia ze statusem: Odrzucne DM, Odrzucne rynek, Wyeliminwane; Zamknięte - lista bejmuje zlecenia ze statusem: Anulwane, Zamknięte, Zrealizwane. Filtr Waluta umŝliwia wybór zleceń w wybranej walucie. Lista walut jest zmienna w zaleŝnści d walut, d których Klient ma dstęp na rachunku. W tabeli Zlecenia bieŝące prezentwane są następujące infrmacje dtyczące zleceń bieŝących: Szczegóły - przycisk umŝliwiający wyświetlenie w sekcji Lista transakcji zestawienia transakcji wyknanych dla daneg zlecenia; Papier - nazwę papieru wartściweg; Rynek - rynek, na który wysłan zlecenie np. GPW, IPO, SES (sesja specjalna, itp.), kreślenie rynku zagraniczneg; K/S - strna zlecenia: K (Kupn), S (SprzedaŜ), KS_K (Odkup), KS_S (Krótka sprzedaŝ); Ilść - liczbę papierów wartściwych w zleceniu; Zreal. - liczbę papierów, która zstała zrealizwana; Limit - limit ceny dla zleceń LIM i Stp limit, dla pzstałych zleceń wyświetlana jest nazwa zlecenia np. PKC; OTP - infrmację, czy zlecenie zstał złŝne z drcznym terminem płatnści (T - Tak, N - Nie); LimAkt - limit aktywacji ceny dla zleceń STOP LIMIT i STOP lss; WUJ - wielkść ujawniną, część zlecenia jaka mŝe zstać ujawniana w karnecie zleceń; WMIN - liczbę papierów wartściwych, pniŝej której nie mŝe nastąpić realizacja zlecenia; WaŜnść - czas trwania zlecenia, w tym: Strna 20 z 27, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę Finanswanie PPP z wykrzystaniem bligacji prjektwych Zagadnienia, na które zamawiający pwinni zwrócić uwagę Listpad 2012 r. Warunki krzystania z niniejszej publikacji Publikacja zstała pracwana w celu wzbgacenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo