ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie cyfrwą drukarnią wielkfrmatwą, w ramach prjektu Wdrżenie innwacyjneg systemu B2B, integrująceg nwy system infrmatyczny firmy BMT sp. z.. z systemami jej trzech partnerów Prgram Operacyjny Innwacyjna Gspdarka Oś prirytetwa 8. Spłeczeństw Infrmacyjne zwiększenie innwacyjnści Gspdarki Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektrniczneg biznesu B2B 1. Opis zakresu zamówienia: Przewiduje się wyknanie następujących prac: Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmat: Mduł Administracyjny Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Handel, Lgistyka, Business Intelligence Dstawę Platfrmy stanwiącej fundament systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Kntrahenci Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu CRM - zarzadzanie relacjami z kntrahentami Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Oferty Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Zamówienia Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Lgistyka Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu DMS (Dcument Managment System) Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Platfrma integracyjna Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Zarzadzanie serwerem FTP Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Planwanie prdukcji Dstawę licencji dla systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych: Licencja mdułu Platfrma d knfiguracji wymiany danych EDI XML Dstawę 2 sztuk serwerów pd system dedykwany dla drukarni wielkfrmatwych Dstawę macierzy dyskwej 1 sztuka Dstawę 2 sztuk zasilaczy UPS 2. Specyfikacja warunków zamówienia Zakłada się, że licencja dstarczna przez Dstawcę musi umżliwiać pracę c najmniej 20 jednczesnym użytkwnikm systemu. Zgdnie z przeprwadzną analizą przedwdrżeniwą pwyższe mduły muszą spełniać wymagania funkcjnalne przedstawine pniżej. Szczegóły realizacji zstały przedstawine w dkumencie Analiza przedwdrżeniwa na system typu B2B dla BMT sp. z.. Analiza prcesów bizneswych. Analiza technlgiczna, który znajdują się d wglądu w siedzibie spółki Strna 1 z 8

2 2.1. Zarządzanie Kntrahentami W ramach zarządzania kntrahentami wymagana jest następująca funkcjnalnść: grmadzenie infrmacji tele-adreswych kntrahenta (w tym mżliwść wprwadzenie wielu lkalizacji kntrahenta z kreśleniem typu adresu np. adres d fakturwania, adres d dstawy, ddział) grmadzenie infrmacji kwalifikujących kntrahenta (ddawanie kntrahenta d grup, branża segment, inne klasyfikatry) wprwadzenie histrii kntaktów (aktywnści) i planwanych zadań z kntrahentem (patrz Zarządzanie kntaktami); mżliwść ddania z pzimu kartteki kntrahenta Wprwadzenie prjektów handlwych (patrz Zarządzanie prjektami handlwymi) Wprwadzenie zleceń prdukcyjnych (patrz Zarządzanie zleceniami prdukcyjnymi) Wprwadzenie dkumentów (patrz Zarządzanie dkumentami) Wprwadzenie reklamacji (patrz Zarządzanie reklamacjami) grmadzenie infrmacji nt. pracwników kntrahenta (bejmującej dane klasyfikacyjne grupa, funkcja, tytuł, stanwisk, dane kntaktwe telefny, e itp., ) Mżliwść szybkieg wyszukania wybraneg kntrahenta wg nazwy, nazwiska, skrótu nazwy itp. Załżenie filtra na karttekę umżliwiająceg wyświetlenie kntrahentów spełniających wybrane kryteria Mżliwść wyświetlenie frmularza szczegółweg (Kntrahent) dla wskazaneg kntrahenta Mżliwść utwrzenia wiadmści dla wskazaneg kntrahenta Mżliwść utwrzenia sby dla wskazaneg Kntrahenta Mżliwść utwrzenia aktywnści/zadania dla wskazaneg Kntrahenta Mżliwść utwrzenia prjektu handlweg dla wskazaneg kntrahenta Mżliwść utwrzenia zlecenia prdukcyjneg dla wskazaneg Kntrahenta Mżliwść utwrzenia reklamacji dla wskazaneg Kntrahenta Mżliwść utwrzenia relacji pmiędzy dwma kntrahentami (np. X jest knkurentem w stsunku d Y) Mżliwść utwrzenia dkumentu dla wskazaneg Kntrahenta Opcjnalna mżliwść przeglądania wystawinych faktur i płatnści dla wskazaneg kntrahenta (z systemu FK) Kartteka kntrahentów systemu CRM będzie kartteką nadrzędną w stsunku d karttek klientów systemów zewnętrznych (dane będą trafiały najpierw d systemu CRM później będą przenszne d systemu FK). P twrzeniu frmularza szczegółweg Kntrahent, na ekranie pjawić się pwinien frmularz z dwma sekcjami: Danych szczegółwych wybraneg kntrahenta Danych pwiązanych z wybranym kntrahentem (np. histrii kntaktów, zlecenia prdukcyjne, prjekty handlwe, dkumenty) Przejście d danych pwiązanych z wybranym kntrahentem pwinn nastąpić p kliknięciu na dpwiedni klawisz plecenia. W ramach frmularza szczegółweg daneg kntrahenta, użytkwnik pwinien mieć mżliwść: Przeglądania listy biektów pwiązanych (np. histrii kntaktów, zleceń prdukcyjnych itp.) Ddania nweg biektu (np. zadania, sby, zlecenia prdukcyjneg itp.) Zmdyfikwania wybraneg biektu (np. zadania, sby, zlecenia prdukcyjneg itp.) Usunięcia wybraneg biektu (np. zadania, sby, zlecenia prdukcyjneg itp.) 2.2. Zarządzanie kntaktami i zadaniami (histria kntaktów) grmadzenie faktu dbycia się lub zaplanwania aktywnści (data, pis, typ, prjekt handlwy itp.) Strna 2 z 8

3 pwiązanie aktywnści/kntaktu z prjektem handlwym, zleceniem prdukcyjnym, reklamacją pwiązanie aktywnści/kntaktu z listą dkumentów (ferta, umwa) pwiązanie aktywnści/kntaktu z jej uczestnikami mżliwść pwiązania aktywnści/kntaktu z gratisem (infrmacja przekazanych klientwi materiałach marketingwych, prezentach itd.) twrzenie i i wysyłanie i (graficzny HTML) z mżliwścią zapisu w histrii kntaktów Mżliwść szybkieg wyszukania wybranej aktywnści wg Opisu aktywnści Mżliwść szybkieg wyszukania aktywnści pwiązanych z kntrahentem wg Nazwy kntrahenta, nazwiska Załżenie filtra na karttekę umżliwiająceg wyświetlenie aktywnści spełniających wybrane kryteria Mżliwść wyświetlenie frmularza szczegółweg (Aktywnść) dla wskazanej kntrahenta Mżliwść utwrzenia nwej aktywnści dla bieżąceg kntrahenta Mżliwść zdefiniwania wzrca aktywnści, który utwrzy aktywnść dla wybraneg kntrahenta i uzupełni autmatycznie wskazane pla mżliwść wprwadzenia zadania pwtarzająceg się c zadany kres czasu dla wybraneg kntrahenta mżliwść wprwadzenie pwiadmienia kreślną ilść dni wcześniej dla wyknawcy zadania mżliwść wprwadzenia zadania d kalendarza mżliwść pdglądu kalendarza (w widkach dziennym, tygdniwym raz miesięcznym) mżliwść pdglądu kalendarza innej sby (użytkwnika) Mżliwść wprwadzenia aktywnści/kntaktu d kalendarza Mżliwść zmdyfikwania aktywnści/kntaktu w kalendarzu Mżliwść usunięcia aktywnści/kntaktu w kalendarzu Reminder -> system infrmuje użytkwnika zbliżającym się terminie realizacji aktywnści (mżliwść ustawienia, na ile przed system pwinien przypmnieć aktywnści) Reminder 2 -> system wysyła a nadejściu terminu realizacji zadania Opcjnalny eksprt zdarzenia d kalendarza MS Outlk Opcjnalna mżliwść wprwadzania d systemu planwanych i nieplanwanych niebecnści (np. chrba) Opcjnalna kntrla niebecnści raz kntrla dstępnści wyknawcy w przypadku twrzenia nwych zadań Opcjnalna mżliwść wprwadzania listy zastępstw (jaki użytkwnik zastępuje jakieg) Opcjnalna mżliwść wprwadzania d kalendarza kresów niebecnści 2.3. Zarządzanie prjektami handlwymi (cykle sprzedaży / lejek sprzedaży / fertwanie) mżliwść definiwania dwlnej ilści pstaci cykli sprzedaży (składających się z kreślnych faz, zadań d wyknania, czasu realizacji pszczególnych faz, prawdpdbieństwa ich zakńczenia itp.) mżliwść przyprządkwania dwlnej ilści prjektów handlwych d daneg kntrahenta wprwadzenie infrmacji nt. rdzaju prjektu handlweg, celów prjektu, szacunkwych dat zakńczenia prjektu itp. grmadzenie infrmacji nt. uczestników prjektu wraz z ich rlami grmadzenie infrmacji nt. ferwanych prduktów i knfiguratr nwych prduktów (fertwanie) grmadzenie infrmacji ewentualnych knkurentach raz przyczynach zakńczenia prjektu sprzedażweg (cyklu sprzedaży) mżliwść pwiązania fazy daneg prjektu sprzedażweg z aktywnścią (histrią kntaktów) mżliwść pwiązania daneg prjektu sprzedażweg z zadaniem mżliwść pwiązania daneg prjektu z listą dkumentów np. fertą mżliwść pwiązania daneg prjektu z dkumentem kalkulacji Strna 3 z 8

4 2.4. Zarządzanie dkumentami mżliwść utwrzenia bazy dkumentów (zarówn niepwiązanych z danymi w systemie jak instrukcje prcedury, prezentacje, jak i dkumentów pwiązanych krespndencja seryjna - jak umwy, wniski, aneksy itp.) w przypadku wykrzystania dkumentu pwiązaneg z danymi w systemie mżliwść autmatyczneg pdpięcia dkumentu d kntrahenta (aktywnści/prjektu) i/lub utwrzenie dpwiedniej aktywnści mżliwść utwrzenia nweg dkumentu (definicji dkumentu), który będzie mógł być pwiązanym z danymi w systemie (krespndencja seryjna) i umieszczny jak wzrzec w repzytrium dkumentów mżliwść zdefiniwania akcji wyknywanej w trakcie wykrzystania wzrca dkumentu (np. aktywnści / prjektu) mżliwść przypisania dkumentu(ów) d danej aktywnści mżliwść przypisania dkumentu(ów) d daneg zadania mżliwść przypisania dkumentu(ów) d daneg prjektu sprzedażweg mżliwść przypisania dkumentu(ów) d daneg kntrahenta mżliwść przypisania dkumentu(ów) d daneg zlecenia prdukcyjneg mżliwść przypisania dkumentu(ów) d daneg reklamacji dstęp d wszystkich dkumentów umieszcznych w systemie dstęp d wszystkich dkumentów daneg kntrahenta dstęp d wszystkich dkumentów w ramach prjektu sprzedażweg daneg kntrahenta dstęp d wszystkich dkumentów w ramach aktywnści 2.5. Zarządzanie kampaniami Zakładanie kampanii marketingwej mżliwść przypisania aktywnści (patrz Zarządzanie kntaktami) d kampanii mżliwść przypisania zadania w ramach kampanii (patrz Zarządzanie zadaniami) mżliwść pdpięcia d kampanii listy kntrahentów (wygenerwanych lub zaimprtwanych) mżliwść pwiązania kntrahenta z kampanią (wskazania źródła pchdzenia kntrahenta) mżliwść pwiązania prjektu sprzedażweg z kampanią (wskazanie źródła rzpczęcia cyklu sprzedażweg) 2.6. Zarządzanie listami (generwanie list) Przygtwanie listy kntrahentów spełniających kreślne kryteria mżliwść utwrzenia dwlnej ilści list (lista t zbiór parametrów lub wynik listy) lista t zbiór rekrdów kntrahentów wraz z pwiązanymi danymi nt. ich pracwników bejmujących wszystkie dstępne na ich temat pla w systemie kryteria list (kntrahentów i pracwników) pwinny dtyczyć wszystkich dstępnych na ich temat pól w systemie dla danej listy warunków mże być wiele w parciu warunki AND, OR raz NOT (również warianty mieszane) wyeksprtwanie wygenerwanej listy danych d arkusza prgramu Excel Użytkwnik musi mieć mżliwść łatwej pracy z listą kntrahentów (np. przeglądania histrii kntaktów, uzupełniania wpisów) autmatyczne ddawanie d wszystkich kntrahentów z listy nweg elementu histrii kntaktów, nweg zadania, przypisania d grupy Mżliwść utwrzenia etykiet adreswych Mżliwść wyknania krespndencji seryjnej Eksprt i d prgramu pcztweg i autmatyczne twrzenie na ich pdstawie zapisów w histrii kntaktów (bejmująca treść wysłanej wiadmści raz ewentualne załączniki) Strna 4 z 8

5 Mżliwść utwrzenia dkumentu wzrcweg wraz z plami dpwiadającymi plm w systemie CRM i utwrzenie serii dkumentów z danymi znajdującymi się na liście danych. Dkumenty pwinny mieć mżliwść umieszczenia w wybranym flderze, wydruku lub wysłania jak (zarówn jak załącznik jak i jak treść a). Autmatyczne twrzenie na ich pdstawie zapisów w histrii kntaktów (bejmująca treść wysłanej wiadmści raz ewentualne załączniki) 2.7. Zarządzanie zleceniami prdukcyjnymi Zdefiniwanie faz zlecenia prdukcyjneg Ewidencja danych zlecenia prdukcyjneg / parametrów (materiał, liczba kpii, maszyna, ustawienia druku, drukarz itd.) Weryfikacja pliku (w tym Zakładka weryfikacja pliku lista checkbxów z najczęstszymi usterkami) Wysłanie ptwierdzenie zamówienia z pzimu Zlecenia prdukcyjneg ( ) Załączenie dkumentu ( e z krespndencji, linki d plików na FTP, listy przewzwe, faktura) Przekazywanie zmiany histria zmiany (zmiana drukarzy, przełżnych) Harmngramwanie prdukcji w parciu listę zleceń system dzieli pracy na maszyny i planuje pszczególne prace (klejnść druku) Ewidencja pbranych materiałów z magazynu (wydawanie prduktów, ewidencja zużycia materiałów) Ewidencja ddruków Wydruk listy aktualnych zleceń Histria zmian zlecenia prdukcyjneg Integracja z systemem listów przewzwych 2.8. Zarządzanie prduktami Zdefiniwanie nweg prduktu z cennikiem Prdukt mże składać się z wielu pd-prduktów (kmpletacja) Prdukt mże mieć przypisaną listę sugerwanych dstawców wraz z cenami u dstawców, terminami dstawy prduktu raz ewentualnymi uwagami dtyczącymi realizacji dstawcy przez kntrahenta (jakść, terminwść) Lista prduktów dstępna w funkcjnalnści Kalkulacje fert Zdefiniwany prdukt mże być przeniesiny d Gspdarki materiałwej (zarządzanie stanami magazynwymi) taki prdukt mże być płączny z prduktem w GM (w GM mże być inna nazwa) 2.9. Gspdarka materiałwa (GM) Utwrzenie listy magazynów Ddawanie, mdyfikacja, usuwanie pzycji magazynwej Utwrzenie dkumentu PZ (Przyjęcie zewnętrzne, przyjęcie twaru z zewnątrz) Utwrzenie dkumentu RW (rzchód wewnętrzny z uwzględnieniem zlecenia prdukcyjneg, któreg dtyczy RW) Utwrzenie dkumentu MM (przesunięcie międzymagazynwe) Fakturwanie Twrzenie faktury d zlecenia prdukcyjneg z mżliwścią twrzenia faktur dla wielu zleceń prdukcyjnych Twrzenie rejestru należnści z mżliwścią dntwywania płatnści Eksprt danych d systemu FK Twrzenie faktur bez zlecenia prdukcyjneg Strna 5 z 8

6 Kntrla prfilu kntrahenta (np. blkada wystawienia faktur z terminem płatnści dla kntrahentów, którzy nie psiadają zgdy na płatnści późnine) Wystawianie faktury eksprtwej (UE) Uwagi gólne System musi spełniać wymagania dtyczące współpracy innych przedsiębirstw z zamawiającym B2B (w rzumieniu Działania 8.2 PO IG). Współpraca ta ma się dbywać w bszarach: Prces fertwania Prces realizacji zamówienia Prces mnitrwania stanu należnści/rzliczeń Prces zarządzania relacjami z klientami Prces lgistyki System pwinien umżliwiać pracę zdalną (np. pprzez interfejs WWW) System pwinien móc udstępniać część infrmacji Klientm BMT pprzez WWW (np. infrmacja na temat statusu zlecenia prdukcyjneg) Użytkwnik pwinien mieć mżliwść twarcia wielu kien z różnymi danymi jedncześnie (bez kniecznści zamykania jedneg kna by móc twrzyć inne) Opcjnalnie zakłada się lgwanie peracji w systemie (dynamicznie wybieranych przez administratra, t znaczy pwinna być mżliwść ddawania i dejmwania peracji d lgwania, np. dstęp d umów handlwych, kt, kiedy, peracja). KAŻDA peracja usunięcia danych pwinna spwdwać utwrzenie kpii pprzednich danych lub zmianę ich wersji lub statusu. Administratr pwinien mieć mżliwść dynamiczneg nadawania i dejmwania uprawnień dla pszczególnych użytkwników d danych raz frmularzy lub zakresów danych. Panel administracyjny uprawnień pwinien mieć przejrzystą frmę zbirczą (pwinien zawierać wszystkie uprawnienia). Innymi słwy zarządzanie uprawnieniami pwinn być w jednym miejscu. Należy zapewnić mżliwść przechwywania danych histrycznych i śledzenie zmian wyknywanych przez użytkwników CRM (lgwanie peracji) w szczególnści danych dtyczących kntrahentów Zakłada się wielwalutwść systemu w zakresie prwadzenia gspdarki magazynwej raz zarządzania prduktami / twrzenia kalkulacji. Mżliwść znakwania pewnych danych (np. kntrahentów / sób) jak nieaktywnych (Archiwizacja danych - chcemy żeby zstały dane ale nie były wyświetlane) Należy zwrócić uwagę przy wycenie na kszt licencji (dżywtni) z uwzględnieniem suprtu techniczneg (asysty technicznej) przez kres 5 lat (kres utrzymania prjektu POIG) Inne funkcjnalnści: Współpraca z system UPS Ważne by zmiana właściciela kntrahenta (handlwca) nie pwdwała zmiany właścicieli pdpiętych aktywnści/zadań czy prjektów handlwych pd teg kntrahenta Mżliwść utwrzenie Zlecenia Prdukcyjneg z pzimu Prjektu handlweg (ferty/kalkulacji) Funkcjnalnść seryjneg ddawania wielu plików d zlecenia prdukcyjneg Funkcjnalnści ułatwiające ddawanie infrmacji d zleceń prdukcyjnych (kpiwanie prduktu, przenszenie części danych pmiędzy prduktami) RaprtwaniePrawa dstępu Każdy z użytkwników będzie mógł mieć kreślne uprawnienia d pszczególnych biektów (kntrahent, sba, prjekt itd.). Uprawnienia biektu pwinny dtyczyć: dstępu d wszystkich biektów, bądź dstępu d biektów wprwadznych wyłącznie przez daneg użytkwnika (znacza t, że w takim przypadku dany użytkwnik będzie miał wyłączny dstęp d tych biektów, które wprwadził sam. Nie będzie miał natmiast dstępu d innych biektów prwadznych przez innych użytkwników) Prawa dstępu pwinny być następujące: dstęp d biektu uprawnienia d przeglądania daneg biektu w widku gólnym (pdstawwe infrmacje) uprawnienia d przeglądania daneg biektu w widku szczegółwym (wszystkie infrmacje), Strna 6 z 8

7 uprawnienia d edytwania daneg biektu uprawnienia d kaswania daneg biektu Uprawnienie d wybranych funkcji prgramu: dstęp d raprtwania dstęp d twrzenia list dstęp d imprtu/exprtu danych dstęp d mdyfikacji słwników 3. Specyfikacja sprzętu 3.1. Specyfikacja serwerów 2xIntel Xen E5620 Prcessr (2.40GHz, 4C, 12M Cache, 5.86 GT/s QPI, 80W TDP, Turb, HT), 1066MHz Max Memry 16GB pamięci dla 1 prcesra (2x2GB w dwubankwych mdułach UDIMM) 1333MHz 4 x 146GB SAS 6Gb/s 15tys.br./min 2,5-calwy dysk twardy Ht Plug 16X DVD-ROM Drive SATA Wyskwydajny zasilacz sieciwy (2 jednstki) 717W, ustawienia BIOS zwiększające wydajnść Embedded Bradcm Gigabit Ethernet LOM with 4P TOE and iscsi Offlad idrac6 Express 3.2. Specyfikacja zasilaczy UPS W ramach realizacji prjektu Wniskdawca zaplanwał zakup dwóch zasilaczy UPS, Rack/Twer, 2700W, 3U, 230V 3.2. Specyfikacja macierzy dyskwej 8x1TB lub 4x2TB 6Gbps 7.2k 2.5" HD Ht Plug 6Gbps SAS HBA Card Wyskwydajny zasilacz sieciwy (2 jednstki) 4. Termin dstawy 31 grudnia Oferta musi zawierać: Dane ferenta Datę sprządzenia raz ważnść ferty Cenę całkwitą nett i brutt Warunki i termin płatnści Pdpis. Zamawiający zastrzega sbie praw nierzpatrywania fert złżnych niezgdnie z niniejszym zapytaniem. 6. Kryteria wybru ferty: 100% cena Zamawiający p dknaniu ceny fert przekaże wyniki d wszystkich ferentów, a następnie zaprpnuje zawarcie umwy ferentwi, który złżył najkrzystniejszą fertę. W przypadku niezaakceptwania przez ferenta umwy w wersji prpnwanej przez Zamawiająceg, Zamawiający zastrzega sbie praw d drzucenia ferty raz złżenia prpzycji zawarcia umwy ferentwi, który załżył następną w klejnści najkrzystniejszą fertę. 7. Spsób składania fert: Oferta mże być złżna w frmie: Strna 7 z 8

8 1) elektrnicznej na adres: 2) tradycyjnej w biurze w siedzibie BMT sp. z.., ul. Gustawa Eiffel'a 4, Gliwice Termin składania fert mija 06 grudnia 2013 r. Decyduje data dstarczenia ferty pd wskazany pwyżej adres. Niniejsze zapytanie fertwe przesłan d ptencjalnych wyknawców usługi raz zamieszczn: 1) na strnie w zakładce dtyczącej POIG 2) w siedzibie BMT sp. z.., ul. Gustawa Eiffel'a 4, Gliwice Strna 8 z 8

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo