IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Filologia 4 Poziom studiów I stopnia (licencjackie) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów pierwszy. Filologia angielska 8 pecjalność 2. Lingwistyka stosowana Jednostka prowadząca Instytut Humanistyczny, 9 kierunek studiów Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki tosowanej 0 Liczba punktów ECT 3 Imię i nazwisko nauczyciela, stopień lub tytuł naukowy, dr Marlena Bielak ) adres 2 Język wykładowy angielski 3 Przedmioty wprowadzające Fonetyka i wymowa 4 Wymagania wstępne Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte przez z studenta w trakcie zajęć z przedmiotu Fonetyka i wymowa języka angielskiego 5 Cele przedmiotu: C C2 C3 C4 Zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz metodami analizy z zakresu językoznawstwa. Rozwijanie umiejętności zastosowania pojęć i metod współczesnego analizy materiału językowego. Rozwijanie umiejętności przygotowania i prezentowania opisu problemów językoznawczych. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie w trakcie rozwiązywania zadań z zakresu językoznawstwa. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów emestr Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) II PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: zna podstawowe pojęcia oraz metody analizy z językoznawstwa, Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów C efektów kształcenia dla kierunku K_W02 K_W03 K_W0 obszaru HA_W0 HA_W02 HA_W07

2 EP2 EP3 potrafi zastosować wiedzę językoznawczą i metody współczesnego językowego, potrafi zaprezentować opis problemów językoznawczych, współpracuje w grupie w trakcie rozwiązywania zadań z zakresu językoznawstwa. C2 C3 C4 K_U04 K_U07 K_K03 K_K04 HA_U02 HA_U04 HA_K02 HA_K03 3. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA liczba T Treści programowe godzin EP Forma: wykłady (W) TW Pochodzenie, cechy języka i rozwój pisma (pochodzenie języka z perspektywy religii, teoria naturalnych dźwięków, teoria adaptacji fizycznej, teoria predyspozycji genetycznych, cechy języka (arbitralność, produktywność, podwójny charakter, kulturowość), piktogramy, EP ideogramy, logogramy, rebusy, pismo sylabiczne, pismo alfabetyczne, zawiłości ortografii języka angielskiego). T2W Fonetyka i fonologia (fonetyka a fonologia, miejsca artykulacji, sposoby artykulacji, klasyfikacja spółgłosek i samogłosek, fonemy, alofony, EP fonotaktyka, struktura sylaby, koartykulacja). T3W łowotwórstwo i morfologia (etymologia, tworzenie neologizmów, zapożyczenia, wyrazy złożone, akronimy, inne procesy słowotwórcze, EP definicja morfologii, morfemy, alomorfy). T4W Gramatyka i składnia (definicja gramatyki, części mowy, związek zgody, podejście preskryptywne i deskryptywne, metody analizy w podejściu deskryptywnym, definicja składni, gramatyka generatywna, struktury składniowe, struktura głęboka i powierzchniowa, dwuznaczność EP strukturalna, rekursja, opis składniowy, modele składniowe, reguły frazowe, reguły leksykalne, reguły transformacyjne). T5W emantyka i pragmatyka (znaczenie koncepcyjne i asocjacyjne, cechy semantyczne, role semantyczne, synonimia, antonimia, hyponimy, homofony i homonimy, polisemia, metonimia, kolokacje, niewidzialne EP znaczenie, kontekst, deixis, pojęcia: reference/inference, anafora, presupozycja, kultura językowa). T6W Analiza dyskursu (interpretacja dyskursu, kohezja, spójność, analiza konwersacji, zasada współpracy w dialogu). EP T7W Retoryka. EP T8W Język a mózg ( neurolingwistyka, obszary mózgowe odpowiedzialne za język, organizacja wiedzy językowej w mózgu oraz dowody na jej EP istnienie, lateralizacja, okres krytyczny i przypadek Genie). T9W Akwizycja języka ojczystego (etapy w akwizycji języka ojczystego, rozwój struktur językowych (morfologia, składnia, pytania, negacja). EP T0W Akwizycja języka obcego (nauczanie języka obcego, akwizycja i uczenie się, czynniki afektywne, metody nauczania języka obcego). EP TW Gesty i język migowy (gesty i ich typy, typy języków migowych, AL). EP T2W Zmiana językowa i historia języka (rodziny języków, wyrazy pokrewne, rekonstrukcja porównawcza, periodyzacja w historii języka angielskiego, EP zróżnicowanie diachroniczne i synchroniczne). T3W Zróżnicowanie języka pod względem geograficznym (pojęcie standardu językowego, akcent a dialekt, dialektologia, dialekty lokalne, EP bilingwalizm, języki pidżynowe, kreole). T4W Zróżnicowanie języka pod względem społecznym i kulturowym (definicja EP

3 socjolingwistyki, dialekty społeczne, prestiż, rejestr/styl, żargon, slang, relatywizm językowy i Hipoteza apira-whortha). T5W Kontakt językowy. EP Forma: ćwiczenia audytoryjne (Ć) TĆ Pochodzenie, cechy języka i rozwój pisma (pochodzenie języka z perspektywy religii, teoria naturalnych dźwięków, teoria adaptacji fizycznej, teoria predyspozycji genetycznych, cechy języka (arbitralność, produktywność, podwójny charakter, kulturowość), piktogramy, ideogramy, logogramy, rebusy, pismo sylabiczne, pismo alfabetyczne, EP, EP2 T2Ć T3Ć T4Ć T5Ć T6Ć T7Ć T8Ć T9Ć T0Ć TĆ T2Ć T3Ć T4Ć T5Ć zawiłości ortografii języka angielskiego). Fonetyka i fonologia (fonetyka a fonologia, miejsca artykulacji, sposoby artykulacji, klasyfikacja spółgłosek i samogłosek, fonemy, alofony, fonotaktyka, struktura sylaby, koartykulacja). łowotwórstwo i morfologia (etymologia, tworzenie neologizmów, zapożyczenia, wyrazy złożone, akronimy, inne procesy słowotwórcze, definicja morfologii, morfemy, alomorfy). Gramatyka i składnia (definicja gramatyki, części mowy, związek zgody, podejście preskryptywne i deskryptywne, metody analizy w podejściu deskryptywnym, definicja składni, gramatyka generatywna, struktury składniowe, struktura głęboka i powierzchniowa, dwuznaczność strukturalna, rekursja, opis składniowy, modele składniowe, reguły frazowe, reguły leksykalne, reguły transformacyjne). emantyka i pragmatyka (znaczenie koncepcyjne i asocjacyjne, cechy semantyczne, role semantyczne, synonimia, antonimia, hyponimy, homofony i homonimy, polisemia, metonimia, kolokacje, niewidzialne znaczenie, kontekst, deixis, pojęcia: reference/inference, anafora, presupozycja, kultura językowa). Analiza dyskursu (interpretacja dyskursu, kohezja, spójność, analiza konwersacji, zasada współpracy w dialogu). Retoryka. Język a mózg ( neurolingwistyka, obszary mózgowe odpowiedzialne za język, organizacja wiedzy językowej w mózgu oraz dowody na jej istnienie, lateralizacja, okres krytyczny i przypadek Genie ). Akwizycja języka ojczystego (etapy w akwizycji języka ojczystego, rozwój struktur językowych (morfologia, składnia, pytania, negacja). Akwizycja języka obcego (nauczanie języka obcego, akwizycja i uczenie się, czynniki afektywne, metody nauczania języka obcego). Gesty i język migowy (gesty i ich typy, typy języków migowych, AL). Zmiana językowa i historia języka (rodziny języków, wyrazy pokrewne, rekonstrukcja porównawcza, periodyzacja w historii języka angielskiego, zróżnicowanie diachroniczne i synchroniczne). Zróżnicowanie języka pod względem geograficznym (pojęcie standardu językowego, akcent a dialekt, dialektologia, dialekty lokalne, bilingwalizm, języki pidżynowe, kreole). Zróżnicowanie języka pod względem społecznym i kulturowym (definicja socjolingwistyki, dialekty społeczne, prestiż, rejestr/styl, żargon, slang, relatywizm językowy i Hipoteza apira-whortha). Kontakt językowy. EP,EP2, EP,EP2, EP,EP2, EP,EP2, EP,EP2, EP,EP2, EP, EP2, EP3, EP, EP2, EP3, EP, EP2, EP3, EP, EP2, EP3, EP,EP2, EP,EP2, EP,EP2, EP,EP2,

4 4. LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca. Crystal, D., 987. The Cambridge encyclopedia of language. CUP. 2. Yule, G., 200. The study of language. CUP.. Crystal, D., 997. A dictionary of linguistics and phonetics. Blackwell Publishers. 2. Fromkin, V., Linguistics. Blackwell Publishing. 3. Fromkin, V., Rodman, R., 998. An introduction to language. Harcourt Brace College Publishers. 4. Lyons, J., 992. The study of language. CUP. 5. METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia Wykład Ćwiczenia audytoryjne Metody dydaktyczne Metody podające: wykład poparty prezentacją multimedialną. Metody podające: praca z książką. Metody aktywizujące: dyskusja. Metody praktyczne: ćwiczenia. 6.METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K W U Forma oceny P R O D E P K I EP X X EP2 X X EP3 X X EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 7.KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIAPRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 tudent nie zna podstawowych pojęć oraz metod analizy z językoznawstwa, tudent zna podstawowe pojęcia oraz metody analizy z językoznawstwa w stopniu zadowalającym, tudent zna podstawowe pojęcia oraz metody analizy z językoznawstwa w stopniu dobrym, tudent zna podstawowe pojęcia oraz metody analizy z językoznawstwa w stopniu bardzo dobrym,

5 EP2 EP3 0-50,9% tudent nie potrafi zastosować wiedzy językoznawczej i metod współczesnego językowego, 0-50,9% tudent nie potrafi zaprezentować opisu problemów językoznawczych tudent nie współpracuje w grupie w trakcie rozwiązywania zadań z zakresu językoznawstwa 5-60%- ocena dostateczna 60,-70% - ocena dostateczna plus zastosować wiedzę językoznawczą i metody współczesnego językowego w stopniu zadowalającym, 5-60%- ocena dostateczna 60,-70% - ocena zaprezentować opis problemów językoznawczych w stopniu zadowalającym tudent zadowalająco współpracuje w grupie w trakcie rozwiązywania zadań z zakresu językoznawstwa 70, -80% - ocena dobra 80, -90% - ocena dobra plus zastosować wiedzę językoznawczą i metody współczesnego językowego w stopniu dobrym, 70, -80% - ocena dobra 80, -90% - ocena zaprezentować opis problemów językoznawczych w stopniu dobrym tudent dobrze współpracuje w grupie w trakcie rozwiązywania zadań z zakresu językoznawstwa 90,-00% - ocena bardzo dobra zastosować wiedzę językoznawczą i metody współczesnego językowego w stopniu bardzo dobrym, 90,-00% - ocena bardzo dobra zaprezentować opis problemów językoznawczych w stopniu bardzo dobrym tudent bardzo dobrze współpracuje w grupie w trakcie rozwiązywania zadań z zakresu językoznawstwa 8. POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Ćwiczenia audytoryjne ocenianie formujące (bieżące) obejmujące 2 kolokwia, prezentację w Power Point oraz obserwacje pracy studentów w trakcie zajęć. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej zastosowanej metody weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia. Ocena końcowa z ćwiczeń jest wynikiem średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych w ramach oceniania formującego. Egzamin pisemny ocenianie podsumowujące po zakończeniu ćwiczeń audytoryjnych i wykładów weryfikujące osiągnięcie zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia na podstawie reprezentatywnej próbki efektów EP i EP2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie oceny pozytywnej z egzaminu pisemnego oraz z ćwiczeń audytoryjnych. Do oceniania egzaminu pisemnego będzie stosowana następująca skala: 0-50,9% - ocena niedostateczna 5-60% - ocena dostateczna 60,-70% - ocena dostateczna plus 70, -80% - ocena dobra 80, -90% - ocena dobra plus 90,-00% - ocena bardzo dobra

6 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych (średnia 49 % arytmetyczna z ocen z 2 kolokwiów, prezentacji Power Point oraz obserwacji) Ocena z egzaminu pisemnego 5 % RAZEM 00 % 0. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Lp. Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin Udział w zajęciach dydaktycznych 30 2 Przygotowanie do zajęć (czytanie literatury, przygotowanie materiałów i ćwiczeń) 7 3 Przygotowanie do kolokwiów 20 4 Przygotowanie prezentacji w Power Point 20 5 Konsultacje 6 Egzamin 2 7 Łączny nakład pracy studenta 90 8 Punkty ECT za przedmiot 3 ECT 9 Nakład własny pracy studenta 57 0 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich.9 ECT 33. ECT ZATWIERDZENIE YLABUU: tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował dr Marlena Bielak prawdził pod względem formalnym Zatwierdził p.o. Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej doc. dr Hadrian Lankiewicz p.o. Kierownika Zakładu Lingwistyki tosowanej doc. dr. Anna zczepaniak-kozak p.o. Dyrektora Instytutu Humanistycznego prof. nadzw. dr Zbigniew Popławski

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy i rozszerzony) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Jadwiga Kosalla I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo