Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S Pozycja planu: D6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S Pozycja planu: D6"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S ozycja planu: D6 1. INFORMACJE O RZEDMIOCIE A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Komputery w 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Filologia 4 oziom studiów I stopnia (licencjackie) 5 Forma studiów Studia stacjonarne 6 rofil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów pierwszy 8 Specjalność Filologia angielska Jednostka prowadząca Instytut Humanistyczny, 9 kierunek studiów Zakład Filologii Angielskiej 10 Liczba punktów ECTS 3 11 Imię i nazwisko (li), stopień lub tytuł naukowy, mgr Łukasz Kępczyński adres 12 Język wykładowy angielski 13 rzedmioty wprowadzające Technologia informacyjna 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 14 Cele przedmiotu: C1 C2 C3 C4 Rozwijanie nauczania języka w oparciu o. Rozwijanie użycia do opracowania dydaktycznych. Rozwijanie informacji/ w sieci oraz ich adaptacji dla potrzeb konkretnych lekcji języka. Rozwijanie doboru programów/ćwiczeń multimedialnych do nauki j. dla potrzeb indywidualnych. Rozwijanie użycia w doskonaleniu. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Semestr Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady Seminaria audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (/S) (S) (T) II RZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt E1 o zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: zna stosowane w celu opracowania, Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów C2 efektów kształcenia dla kierunku K_W20 K_W21 K_W22 K_W23 K_W24 K_W25 obszaru S1A_W01 S1A_W02 S1A_W03 S1A_W04 S1A_W05 S1A_W06

2 E2 E3 zna metody nauczania języka wykorzystujące, zna materiały edukacyjne do, C1 C3 K_W26 K_W27 K_W29 K_W20 K_W21 K_W22 K_W23 K_W24 K_W25 K_W26 K_W27 K_W29 K_W20 K_W21 K_W22 K_W23 K_W24 K_W25 K_W26 K_W27 K_W29 S1A_W07 S1A_W08 S1A_W10 H1A_W01 H1A_W02 H1A_W03 H1A_W04 H1A_W06 H1A_W08 H1A_W10 1a,1b 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, lj, 1k, 1l, 1m S1A_W01 S1A_W02 S1A_W03 S1A_W04 S1A_W05 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W08 S1A_W10 H1A_W01 H1A_W02 H1A_W03 H1A_W04 H1A_W06 H1A_W08 H1A_W10 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, lj, 1k, 1l, 1m S1A_W01 S1A_W02 S1A_W03 S1A_W04 S1A_W05 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W08 S1A_W10 H1A_W01 H1A_W02 H1A_W03 H1A_W04 H1A_W06 H1A_W08 H1A_W10 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i,

3 E4 zna umożliwiające doskonalenie zawodowe, K_W28 lj, 1k, 1l, 1m 1l E5 E6 E7 E8 E9 E10 potrafi sporządzić dokumentację pedagogiczną oraz samodzielnie opracować materiały dydaktyczne do nauki języka za pomocą, umie poprowadzić fragment lekcji prezentujący ćwiczenia wykorzystujące, umie samodzielnie wyszukiwać informacje oraz materiały dydaktyczne do w sieci oraz potrafi zaadaptować je na potrzeby konkretnych lekcji języka, potrafi dostosować ćwiczenia oparte na technologiach dla potrzeb indywidualnych, potrafi wykorzystać w rozwój, ma świadomość poziomu swojej wiedzy dotyczącej użycia. C2 C1 C3, C4 C4 C1, C2, C3, C4, K_U21 K_U26 K_U21 K_U26 K_U22 K_U21 K_U26 K_U29 K_K01 K_K20 S1A_U04 3c, 2g, 2h S1A_U04 3c, 2g, 2h 2d, 2g S1A_U03 S1A_U04 3c, 2g, 2h, 2k H1A_K01 H1A_K04 H1A_K01 S1A_K01 3a 3. TREŚCI ROGRAMOWE ODNIESIONE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA T T1Ć T2Ć T3Ć T4Ć Treści programowe liczba godzin Forma:ćwiczenialaboratoryjne (TĆ) Zastosowanie edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego oraz programu prezentacyjnego w celu bieżącej opracowania 2 E1, E5 (testów i egzaminów, pomocy szkolnych). rzegląd programów multimedialnych przeznaczonych do (kursy językowe, słowniki, 2 E7 encyklopedie itd.) na nośnikach CD/DVD. Zapoznanie z materiałami edukacyjnymi do dostępnymi za pośrednictwem stron WWW w sieci : gazety i czasopisma, 2 E3, E7 księgarnie, książki w formacie elektronicznym (ebooks), słowniki, encyklopedie, poradniki. Doskonalenie metod informacji w sieci. 4 E7 E

4 T5Ć T6Ć T7C T9Ć Wyszukiwanie dydaktycznych w sieci WWW oraz ich adaptacja dla potrzeb konkretnych lekcji języka. Nauczanie poszczególnych sprawności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie) w oparciu o serwisy sieciowe BBC, CNN, Reuters i inne. rojekty glottodydaktyczne: wykonanie zestawu ćwiczeń (gramatycznych, leksykalnych, kulturoznawczych) dla wybranej populacji w formacie programu HOT OTATOES oraz umieszczenie ich w INTERNECIE. Komputer i jako narzędzia doskonalenia zawodowego (listy dyskusyjne, czasopisma branżowe, kursy internetowe). 4. LITERATURA Literatura podstawowa 6 E6, E8 4 E1, E2, E5 8 E2, E5, E7 2 E9, E10 1.Kowalewski, B., Wimmer,., Angielski z komputerem. rogramy, słowniki komputerowe i strony 2. Gitsaki, Ch., Taylor, R.., Internet English. OU. 3. Teeler, D., Gray., Use the Internet in ELT. Longman. Literatura 4.Windeatt, S., D. Hardisty, D. Eastment The Internet. OU. uzupełniająca 5. METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia Metody dydaktyczne wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, projekty Ćwiczenialaboratoryjne glottodydaktyczne, prezentacja fragmentów lekcji 6.METODY WERYFIKACJI RZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA rzedmiotowy efekt kształcenia E E U T K S W S U L Forma oceny R O D S E A G E1 X X X E2 X X E3 X X E4 X X E5 X X E6 X E7 X X X E8 X X E9 X E10 X

5 E egzamin pisemny EU egzamin ustny T test/wypracowanie pisemne K kolokwium SW sprawdzian wiedzy SU sprawdzenie praktycznych L-prezentacja fragmentu R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć lekcji D dyskusja SE seminarium A prezentacja aplikacji mobilnych G projekt glottodydaktyczny 7.KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘCIA RZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcen ia E1 E2 E3 E4 E5 opracowania metod nauczania języka edukacyjnych do doskonalenie zawodowe Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 brak pedagog icznej oraz za pomocą zadowalającaznajomo ść opracowania zadowalająca znajomość metod nauczania języka zadowalającaznajomoś ć edukacyjnych do nauki języka zadowalająca znajomość doskonalenie zawodowe pedago gicznej oraz za pomocą dobra znajomość opracowania dobraznajomość metod nauczania języka dobra znajomość edukacyjnych do dobraznajomość doskonalenie zawodowe dobre peda gogicznej oraz za pomocą znakomitaznajomość opracowania nauki języka znakomitaznajomość metod nauczania języka Znakomita znajomość edukacyjnych do nauki języka znakomitaznajomość doskonalenie zawodowe znakomite nauki języka za pomocą

6 E6 E7 E8 E9 E10 brak prezentującego ćwiczenia wykorzystujące brak w sieci oraz zaadaptowania ich na potrzeby konkretnych lekcji języka brak ćwiczeń opartych na technologiach dla potrzeb indywidualnych brak informaty cznych w rozwoju brak świadomości poziomu swojej wiedzy dotyczącej użycia prezentującegoćwiczeni a wykorzystujące w sieci oraz zaadaptowania ich na potrzeby konkretnych lekcji języka ćwiczeń opartych na technologiach dla potrzeb indywidualnych informatyc znych w rozwoju zadowalającaświadom ość poziomu swojej wiedzy dotyczącej użycia dobre prezentującego ćwiczenia wykorzystujące dobre w sieci oraz zaadaptowania ich na potrzeby konkretnych lekcji języka dobre ćwiczeń opartych na technologiach dla potrzeb indywidualnych dobre informat ycznych w rozwoju dobraświadomość poziomu swojej wiedzy dotyczącej użycia znakomite prezentującego ćwiczenia wykorzystujące znakomite nauki języka w sieci oraz zaadaptowania ich na potrzeby konkretnych lekcji języka znakomite ćwiczeń opartych na technologiach dla potrzeb indywidualnych znakomite informatyczn ych w rozwoju znakomitaświadomość poziomu swojej wiedzy dotyczącej użycia 8. SOSOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W OSZCZEGÓLNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA Ćwiczenia laboratoryjne ocenianie formujące (bieżące) obejmujące wszystkie prace ćwiczone w ciągu semestru, w czasie zajęć i jako prace domowe. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej zastosowanej metody weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia. Ocenianie podsumowujące na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych w ramach oceniania formującego. Do oceniania będzie stosowana następująca skala: ,9% - ocena niedostateczna % - ocena dostateczna 3. 60,1-70% - ocena dostateczna plus

7 4. 70,1-80% - ocena dobra 5. 80,1-90% - ocena dobra plus 6. 90,1-100% - ocena bardzo dobra 9. OCENA KOŃCOWA RZEDMIOTU Składowa oceny końcowej: rocentowy udział składowej w ocenie końcowej: rezentacja mobilnych 20% Wykonanie projektu glottodydaktycznego 1 20% Wykonanie projektu glottodydaktycznego 2 20% Fragment lekcji 40% RAZEM 100 % 10. NAKŁAD RACY STUDENTA BILANS GODZIN I UNKTÓW ECTS Lp. Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 30 2 rzygotowanie do zajęć 29 3 Konsultacje w czasie dyżuru dydaktycznego 1 7 Łączny nakład pracy studenta 60 8 unkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 9 Nakład własny pracy studenta 2 ECTS Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 10 1 ECTS nauczycieli akademickich ZATWIERDZENIE SYLABUSU: Stanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko odpis Opracował mgr Łukasz Kępczyński Sprawdził pod względem formalnym Zatwierdził p.o. Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej doc. dr Hadrian Lankiewicz p.o. Dyrektora Instytutu Humanistycznego prof. nadzw. dr Zbigniew opławski

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6s9-2012IWBIAS Pozycja planu: D9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki komputerowej 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPTRA-I-3k4-2012LT-

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-2s9-2013 ozycja planu: D9 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-5s1-01TIHN Pozycja planu: D1 C1 C C4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA0-IPELE-I-VIIk4-013- Pozycja planu: 4 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu ystemy sterowania układami elektromechanicznymi Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1p10-2013 Pozycja planu: B10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3

Bardziej szczegółowo

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4p1-01 Pozycja planu: B1 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse i Bankowość Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów I stopnia - licencjackie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład +

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Profil Informatyka licencjacka I stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki Specjalność

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Profil Informatyka licencjacka I stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki Specjalność SYLABUS Nazwa przedmiotu Język obcy II język angielski Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo