Judem. Spisek na życie komisji rządzącej w Saarze RUNĄŁ W PRZEPAŚĆ SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI. Krwawy mord na kutrze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Judem. Spisek na życie komisji rządzącej w Saarze RUNĄŁ W PRZEPAŚĆ SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI. Krwawy mord na kutrze"

Transkrypt

1 Judem Wydanie DE CENA POJEDYŃCZ. ĘG W NIEDZIELĘ 10 GROSZY D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZVSTKIEM WIADOMOŚCI ZEŚW/ATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. ROK III. WTOREK, 13 LISTOPADA 1934 NR. 313 SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI RUNĄŁ W PRZEPAŚĆ O h r o p n a k a t a s t f r o f a p o d P o z n a n i e m P o z n a ń, (Tel. wl.) Dzień święta narodowego okrył poznański świat sportowy żałobą wskutek katastrofy samochodowej, jaka w ydarzyła się wieczorem pod Komornikami w niedalekiej odległości od Poznania. Drużyna 1 b klubu sportowego 11. Cegielski jak zwykle, tak i ostatniej niedzieli wyjechała na zawody na prowincję ze względów o- szczędnościowych firmowym samochodem ciężarowym. W niedzielę po rozegranym meczu z Kościańskim Klubem Sportowym w Kościanie o mistrzostwo w klasie B piłkarze Cegielskiego oraz sym patycy klubowi w liczbie 26 osób wracali do Poznania. Pod Komornikami z powodu poślizgnięcia się samochodu, czy też, jak wielu twierdzi najechania na kamień, samochód się przewrócił i spadł z kilkumetrowego nasypu tuż przy samym moście w przepaść, przeryw ając jednocześnie żelazną barierę, odgradzającą szosę. Jadący częściowo powyskakiwali z samochodu, z których wielu spadło na barjerę, drudzy pozostali w samochodzie, lecącym z kilkumetrowego nasypu wdół. Rozległy się straszne jęki, ciężko i lżej rannych. Na miejscu w ypadku zgromadziły się mimo pióźnej pory tłum y okolicznych mieszkańców. P ierw szej pomocy udzielił rannym przypadkowo przejeżdżający karetką pogotowia lekarskiego do chorego pacjenta dr. Tuszewski. Niebawem przybyły dalsze karetki pogotowia ratunkowego i lekarskiego, na miejsce nie notowanej w bistorji Telemnleiy postrzał M o sk w a, (PAT) KieröwiVk konsul atu tureckiego w Odeśle, Zeki-BeJ został postrzelony w ram ię przez nieznanego osobnika. W edług oficjalnej w ersji sow eickiej był to przypadkow y w ystrzał, spow odow any do przejeżdżającego auta przez szam ocącego się pijaka e usiłującą go zatrzy m ać policją. Ofiarę uimieszczomo w szpitalu, gdzie po operacji szybko pow raca do zdrow ia, Przedstawiciel ambasady tureckiej w y jechał do Odesy celem asystowania podczas śledztwa. Spraw cę postrzelenia e trudem uratow ano od zlinczowania przez tłum. Podczas ujęcia go został on ciężko ranny. 2 o j ś d a t v J r la n d ji L o n d y n, (Tel. wl.) Z Dublina donoszą: W związku z obchodem rocznicy zawieszenia broni doszło w wielu miastach irlandzkich do zajść. Grupy młodzieży nacjonalistycznej spaliły sztandary angielskie. Jloiry r z ą d Tv Egipcie L o n d y n, (Tel. wł.) Z Kairu donoszą: Król Fuad po dłuż szych wahaniach zgodził się przyjąć warunki desygnowanego premiera Tewfik Nessim Baszy. W ten sposób Tewfik Nessim Pasza przyjął definitywnie misję u- tworzenia nowego rządu. Nowy rząd rozwiąże parlament i przystąpi do nowych wyborów. Dojście do władzy Tewfik rzą Nessim Paszy oznacza koniec ery dów kamaryllj dworskiej. Poznania katastrofy samochodowej. P ra- wieziono do szpitala miejskiego, gdzie wie po ciemku udzielali lekarze pierwszej siedmiu pokaleczonych natychmiast podpomocy, poczem ciężko rannych Prze- dano operacji, z których jednak w ciągu... i Rumuński minister spraw zagranicznych, TMulescu, przybył w tych dniach do stolicy Bułgarji, celem przeprowadzenia rokowań z tamtejszym rządem. Ilustracja przedstawia chwilę przyjęcia ministra Titulescu (czwarty od lewej) na dworcu w Sofji. Krwawy mord na kutrze 6 Trproföosv śm ierci me Wiadmwost&Sku M o s k w a (PAT) Sąd w ojskow y w e W ładyw ostoku sika<zał na śm ierć 6-ciu obyw ateli sowieckich, którzy w sierpniu br., prow adząc za motorów ką kuter rybacki Eugemja zamordowali z pośród załogi kutra dwóch m arynarzy i 12-letniego chłopca, oraz zranili 2-ch pozostałych członków załogi, poczem zatopili kuter. Poizatem zamordowali jednego m arynarza z motorów ki i uciekli do Szanghaju,, gdzie zostali przez władze chińskie schw ytani i wydani władzom* sowieckim, jako przestępcy krym inalni. Ś M i t m nrzcclwdachowlcńsiwo»messyma G rześla d o w a n ia &at lirón> w c ią t trw a ją L o n d y n, (Tel. wł.) E Mexico City donoszą: Dnieniu iki zamięszczają sprawozdanie prokuratora generalnego Portez GMa, dotyczące śledztwa przeciwko duchowieństwu katolickiemu. W konkluzji raportu prokurator domaga się aresztowania delegata apostolskiego arcybiskupa Ruiz y Flores i biskupa Huejutli Manrique y Zarate, oskarżonych o działalność antypaństwową. 0 - baj dostojnicy kościelni, którzy znajdują się poza granicami kraju, będą aresztow a ni natychmiast po przekroczeniu granicy meksykańskiej. Prokurator stwierdza, że listy pasterskie wydane w 1934 roku przez biskupa Manrique y Zarate zawierały ustępy nawołujące do oporu w ładzom i nieposzanowania ustaw. Również nocy dwuch zmarło, a mianowicie 21-letni Stanisław Oczkowski, zam. przy uh Kosińskiego i 35-letni Zygmunt Górski, zam. przy. ul. Górna Wilda Oczkówski doznał złamania podstawy czaszki, Górski złamania sklepienia czaszki. Lżej rannych umieszczono w szpitalu Przemienienia Pańskiego. Kilku po opatrzeniu u- diało się o własnych siłach do domu. 0 - gółem na 26 osób 15 odniosło pokaleczenia, z czego dwuch wyżej wspomnianych zmarło. Ranni zostali: 24-tetnl Leon Jagodziński, ul. Fabryczna, 30-letn; W acław Kania, Ignacy Kołodziej, Franciszek Garstecki, Brunon Fibik, Czesław Kępiński, Antoni Stuł, Adam Dzieckowskl, Teodor Graczyk, K. Kaczmarek, Adam SabalskJ, Edmund Fercz, Leon Malicki i inni. Stan pozostałych rannych jakkoiwiek nie budzi w tej chwili żadnych obaw o życie, to jednak jest bardzo ciężki. Policja bezpośrednio po katastrofie aresztow ała kierowcę samochodu szofera 57-letniego Michała W yrębka, którego jednak zwolniono z aresztu. Na miejsce katastrofy w y jechać przedstawiciele władz sądowych i bezpieczeństwa, którzy prowadzą llclecs^ a z w ię z ie n ia Tallin, (PA T) Z więzienia tallinskiego uciekł przywódca b'. związku kombatantów, adw okat Sirk, główny oskarżony w mającym się odbyć za kilka tygodni procesie członków tej organizacji. Sirk, który znajdował się w więzieniu od 12 marca rb., w czasie spaceru niespostrzeżenie uciekł, mając wspólników wśród straży więziennej. Policja przeprowadziła w mieście kilka obław I rewizji, które jednak nie dały żadnego wyniku. Ucieczka Sirka wywołała w Tallinie duże wrażenie. Mussolini leci flo Budapesztu B u d a p e s z t, Tel. wł. Mussolini wyjechać mą do Budapesztu w samolocie osobiście przez siebie kierowanym. Mussolini obiecał tę w izytę prem ierowi w ęgierskiem u Goemboeisowi w czasie jego pobytu w Rzymie. Mussolini lecieć ma na tej sam ej m aszynie, na której odbył niedawno podróż z Rzymu do Pizy i Florencji Istnieje rów nież możliwość, że Mussolini przybędzie w sw ym samolocie rów nież 1 do W iednia. delegat apostolski miał prowadzić propagandę antypaństwową, oświadczając niejednokrotnie na piśmie, że ustawy o w y chowaniu świeckiem oraiz o własności kościelnej są niesłuszne i nieobowiązujące. Spisek na życie komisji rządzącej w Saarze P o w o d i i f o s n a a c a i s l s i c l i w o i H W i e d e ń, (Tel. wł.) Koła dobrze poinformowane twierdzą, że mobilizacja oddziałów francuskich na granicy Zagłębia Saary wywołana była wykryciem niezwykłego sprzysiężenia na życie członków komisji rządzącej w Saarze. Wykonanie zamachu na życie wybitnych osobistości w Zagłębiu Saary spowodowałoby niewątpliwie wkroczenie wojsk francuskich, co pobudziłoby ducha niemieckiego wśród mieszkańców Zagłębia. O tym osobliwym planie propagandowo - agitacyjnym nie wiedziały podobno wcale władze Rzeszy, czem się tłómaczy wydanie okólnika nawołującego do zachowania spokoju. Sprzysiężenie zostało na czas odkryte i władze policyjne dokonały aresztowań, które uniemożliwiły wykonanie zamachu.

2 S I E D E M u E Ó a Z i Nr II. 34. IęMa pimloas p o g rali Komuilsiy w Szsplciicacii & &! * $ a z m u s z o n a & i m " a d a m ź i j t i m» m f > I z a w l a z y c h Podczas pogrzebu śp. Maksym Ijma Englisza. dzionka skrajnie lewicowej "organizacji robotniczej w Szopienicach, doszło do pożałowania godnego zajścia, sprowokowanego wystąpieniem element Iw komunistycznych, które zamierza'? podczas tero pogrzebu urząd z e na cmentarzu wiec komunistyczny, do czego jednak ani wła- Wtorek 13 l.istn p f'- v m i & r i Dziś: S imłsł Koetki Julro: Jozafata W schód sł.: g. 7 m. 17 Zachód si.: g. 16 m. 11 Ditigość da.: g. 8 m. 54 Jiro m i& a Sf&s&a... I\ v d a k e ja i a d m i n i s t r a c j a : K a to w ic e, u lic a S o b ie s k ie g o 1 1, te ł MG 8 1.,A REPERTUAR TEATRU POLSKłEOO W KATO- WICACH. W io r^ex : 2. 19,.Życie jest skomplikowane" tiłla fcezrotbjtnych). WlNC.iL CHORZÓW : pin tek: g 20..Życie lest skomplikowane" w a n e -* / \ REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO NA PRO- RYftNIK: poniedziałek: g 20..Życie jist śkortipliko D ELSZOW ICE: środa: g 20 Życic jest skomptiko* wann" BIELSKO: poniedziałek- g 20..Ucieczka'*. y \ REPERTUAR TEATRU DOMU LUDOWEGO W CHORZOWIE. PON EPZiAł.EK: g 17..Haik/ ', przed>t. popularne I dla szkól JKiAI bk: g Życie jest skomplikowane. ^ w r r U A R KUC. «11.*7' K A TO W ice. Capitol:. G /esziijk. Casino:. Marze- uf-, rr'i'o.nc". od środy..mchxjjt cy^mi k e". Cołos;cum:, S.viai nuiey do Ciebie". Pałace:. W cie iii J*ai>acz> cb -nir. Rialto:..Toreador 1 kobiety, Union: śmierć odpoczywa".. CHORZÓW. Apollo:.XV w iejeńskht ka.wfamn;e * ł W ielk: g-ncz Colosseum:..Melodie cygańskie i..miki koc.m tata. RYBNIK. Apolfo: Casanowa". Palae: Ostała* wy» łęn". Hollos:..W -óg k»biei, J..Wesoła wdów ka. WODZISŁAW Kin** Słońce'..Syn I) unal. H yok- Cła Kina uj/iela W - pm cent iwei zni K' p-ertu ne* u j.o m nas/ego*p tjiia /a n ie t/k i:ytn p«i<a W odzisławie1», KO PM N'A EMA Helios:..M um u".. SZYKI EJ. Apollo:. W y )k zyc.a. TARNOW SKIE GÓRY. Nowości:..M askarada * Oraz *.T '/v -tiaie świnki". K'ni Caslm w Katowicach. W s>bo{ę 17 bm o god/ 12 tci he<płatne ;)r/ed>:tiw!.?i> dia prc m mera toró w,.s c I»in O ' iszy IMeiy nabyć o m *n i za okazanie.» kir.lv nh num entowej w Oddziale lł jlvnjt, Katowice ul. Marjacka 5. RADIO. Ś^OD A, 14 LISTOPADA 1934 R. Katowice Płyty Wiadomości go- sp-.d ircze W ieczny Cli-ystus a człowiek współ* czeln y " wygi. ks. d r. Bolesła w Rosiński G o spodyni śb.ska" wy zł. Kamila Nitschows. 19,00 Płyty Wiadomości sportowe. 23,05 Skrzynka pocztowa p o f'?.tncuskn Poza leni transmisje z Poznania, Warszawy, Krakowa t Lwi ODZNACZENIE PREZESA POPIELA W KATOVTCACTL Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał za zasługi w służbie pncztowo-telegraficznej dyrektor Okręgu Poczt i Telegrafów w Katowicach puik. Stefan Franciszek Pcpicl. ZIEMNIAKI DLA BEZROBOTNYCH Bezrobotnym my slow ci; im w ydaje się zieinn.aki w poniedziałki i w czw artki każ!ego tyg 'dnia. od godz 9 -M -te j. p-r-y u! Żwirki i ÄYIg,*ry na podwórzu byłego W yższego Urzędu U beziicczcń, gdzie zgrom adzaną wielkie zapasy ziemniaków. 4 BYCZKI JELIT. W nocy na niedzielę jacyś osobnicy włamali s ę do składu handlarza Szcciitcra w C horzow a, przy ul. Kościelnej, gdzie skradli 4 beczki jelit. Skradziony towar przedstaw ia wartość 1 2C0 zł. W czas e przeprowadzonych przez pol eję dochodzeń przytrzym ano jako sprawców tej kradzieży Zygfryda Karwata i Al je n a B.zezlnę z Chorzowa. Tow ar odebrano im. EGZAMIN MISTRZOWSKI. P. G ertruda N aw ialów na p. Elżbieta Trójca z C iijrz iwa. złożyły dnia ft bm. egzamin m istrzów - sk- w kapel isznictwie, n wynikiem..dobrym przed Izba Rzemieślniczą w Katowicach. ZASLAPM NA P I TRUCIU GRANICZ NE,'.1. Niejaka Anna Karasiowa z Szarlejn-W. P.ekary, przćcluut-ą w timu 7 bm. przez przejście graniczne w Szarleju, w drodze puw.otnej z Bytomia nagie zasłabła. Zawezwali.- pjgot-ow.e ratunków - odwiozło K,. do szpitala pow. w Szarieju. (zo) 10 WYBITYCH SZYB. W drain 12 bm. zgtiisd na poli-cji emerytowany asystent kolejow y an Porąbka, z.nm. w Wielkich Hajduka-cn, żfc uh. nocy jacyś os mu. -y wytłukii w j.g o m.cßzkauiu tu szyb. Jak podaje Porąbka, sprawców było 5-cm. SPACER PRZE7. GRANICE W ubiegłym tygodn i- nrzyirz- mała Straż (ironiczna w Brzezin nad Dd-n. w powi c'e Rybnie': m. Z: łe'mego Ernesła Szewczyka, lzzl w Rydułtowach. dza duchowna ani policyjna pod żadnym warunkiem nie mog.ą dopuścić..1 iż w kondukcie pogrzebowym, który ruszył z ul. Dworcowej na cmentarz, komuniści urządzili hałaśliwą demonstrację gdy zaś zamierzali wkroczyć na cmentarz z czerwonemi "sztandarami a jeden z agi ta to rów, niejaki Franciszek D u d a z Ja nowa zamierzał wygłosić naj grobem przemówienie agitacyjne, wkroczy a natychmiast policja która odebraa demon strantom sztandar, a wreszcie nie w idząc innego wyjścia rozproszyła lulasujacych agitatorów przy pomocy 5 bomb łzawiących. Po pogrzebie gruna wywrotowców demonstrowali jeszcze przez pewien c as na ulicach Pejtana 1 11 Listopada, zestala jednak również przez poleję w przeciągu krótkiego czasu rozpędzona Zachowanie sic agitatorów kommistyc nvch podczas rogrze' u wywo'ato wśród miejscowej lu iności kat< li^k'cj bardzo przykic i przygnębiające wrażenie. Z o l s r a a S S s o i s i i s i i p rs a c e g S c S n a a e Ó I < c s 9 «S e ^ o Na pos'edzenitt komisji pracy i opieki społecznej Sejmu Śląskiego w dniu 12 bm. kc-tmsja wystąpiła z wnioskiem do p. Wojewody, by poczynił kroki celem znowelizowania rozporządzenia w sprawie umowy c- pracę robotników. W skrawie wniosku ślnsk'e: Rrtdy Wc-ewódzkicj, dcćyczącego projektu ustawy o wyrażenie zgody na wc"#c'e w życ e a obszarze Woj. śląskiego ustawy z 19.2 r o urlopach d!a pracowni! ów za ru innych w przemyś'e i hanu"» wszys k'e związkj zawodowe wypowiedziały, się za wprowadzeniem te i ustawy w życie wypowiedziała s"ę również za wprowadzeniem tej ustawy w życie. W sprawie w nrsiiu Śl. Rady Woj. o wyraźerfe zg-'d - ra w e '"cie w życ e na obszarze Woj. Śląskiego ustawy z 1919 r. o czas"e pracy w przemyśle i Ivnd'u oraz rozporządzenia Prezydenta Rzp'itej z 1928 r. o godzinach band u i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych kom isa postanowiła dyskusję nad tym wiroskiem odroczyć ce'em wy.aśfilittia poszczególnych punktów. C zerw o n y k u r w K a ta w k k ie m!b iva Tßo&HEii u» Z a w o d z f u i W z iia o w z u Dnia 11 bm. o godz w fabryce izolacji rz: t. K: twicach-zawod/.iu, przy ulicy Paderewskiego 31, powstał pożar, który zniszczył szopę oraz oko'o Sód kg surowca. Od palącej się szopy zajął się skolei dach samej fabryki. Ogólno straty nie i a ra szczęście wielkie i sięgają kwoty 1 SIKI zł. Tegoż dnia o godz. 1-ej pożar zniszczył S s u l c a l d e doszczętnie w Welnowcu przy ul. Hallera 3 chlewik należący do Zakładów Hohenlohego, przyczem spali'y się dwie świnie oraz wszystkie króliki, będące własnością niejakiego Frani. W o b u w y p a d k a c h, tak s tw ie rd z o n o, o- gień z o stał p o d 'o ż o n y p r z e z n ie z n a n y c h s p r a w ' ó w. k ó rzy ulotnili się w ii e w ia d o - mym kieru n k u. -Obotneio. Frnnckn tmd'no. wobec cze t» Pa trody nla ot-zymal. Zapowicdś przybycia bezr ibotnoan Zap OMWlia nadesłali: Kai. Stn v. Miodzie'y w 1hron-ka do Jawo rzna wywoia a wśrtid naizycli czytelników dn o zaln-eresowanie. ktń e udzle 1o się Knu-owie na..sivi-.t i Mlodziii v". kióre odb;dzie się w dniu 18 bm. w sali Daniu Zwi.izkowesa w Knu- j rńi-nieb obcym, którzy wspólnie z naszymi czytel po ca"yid Jaworznie Krmtcka poszukl - all. rowie. Inikami W niedzielę bezrobotny Uronccls bn-vlf w ln- Pu o zbloao-isko wy wo a ł pe viea utiy>!owoclio-y, worznie iuknlięy Nnrrodn!v,n 'ftzoin podzieleni zo :: kló-ezo po-dej zywnno, Je je t Proncklcm, Ty-nczastała m dwie cztcci. Pierwsza czętj w k.vuslu 5 sem Froneck eie ton-ko uh -any. sp'cb-o-vnt wś-ód zl zdobył p Tadeusz fiiiyp. hez-ob tay. z ła- worzna ul..latlclluiis'ta właściciel karły abiaamenlawei nr. II1) 210, k ń y bez obntne*o P-oncka zdemaskował na Rynku. Drugie 5 z!, zdobył p. I-Tancis.zck Majki, inw wojenny z Jaworzna, ul. Grunwald zka 1047 właściciel ka:tv abaanmentayel o: S0 Pan Wincenty Sahvidski z Jaworzna, właściciel karty abonament!wel nr rozpoznał beza g UJMI Sąd Okręgowy w Katow:cach rozpatr y w a ł w ub. pan cdzialek ciekawą s p r a wę. której tło stanowiła w a ku konk u renty, tta dwóch kupców szop eaickicii. R o z p la ta ta wywołała wiele wesołość. Na ławie oskarżonych zasad! ki.pec jaiiacl Kopowiiz z Roźd ' :en a - S -openc, k:ó i emu akt oskarżenia zarzucał aaijiaw hin e bezrobotnych Tao 'n n Irojoka i t rauc szlf.a Mriii' Zkl do pobicia! m u.) daw a nia swego szwagra C W a n Mm darła, z którym od dłuższego czasu pr w.-dzi! zaż a rtą walkę konkurencyjną. Według zeznań świadków sprawa przedstawiała sę następująco: ()sk. Kop'owitz zjaw:ł się w mieszkaniu bezrobotnego Tro.oka i proponował mu m anow c e 50 :ł za to.,'eżei- pobije szwagra - konkurenta, tak, by nie mógł on prze*, kilka pi «"1ęev p-zychn^z'' do sk'sou. Fon ew aż Tro'ok n'e znał Mansdorfa oskarżony dał nut złoleg) i ps D.1 do n eg o p a zapo k 1. Fgzekuc'i na Mans* dorfie m at Trojpk dokonać jeszcze tego samego wieczora, po zainktt ęciu "k'epu Trojok wziął do spółki' swego koiegę, k tó ry p rzec h o d ził nielegaln e g ra n ic ę z F 'toin do Niemiec i spowi tern. (! ) - PRZYTRZYMANIE ZŁODTilElS tlei PA RY. Przed paru dniami przytrzymali tunkcjonarjusze P. P. w I'araow.vkidi Górach Stanisława Rybkę i Brzozowską Irenę z Częstochowy, którzy ostatn o dokonali całego szeregu kradzieży w Tarnowskich Górach. (Pi) - ODERWAŁ KLÓDIib-I SKRADA AY K tänbarjacic Policji I arnow ;':i-e Góry zgłoś la l IoffntaiKiwa a ma z l am. G l i z jei mieszkanka skradł nieznany mp awca galówkę 32 zl. ZlodYci, klórego n - zd :h'ło nrzv rzymać, w v cd l i' v -"'CszlcaiMi, odę. whwvzy kłódkę od drzwi. ą po zukuiucycli. p zyplnalnc do płaszczy I marynarek, s vo'c VIzv tówki Na niedziele, 18 bm o ęodz 18-el Froncok zaproszony zns ał przez hcz-olio'nvch to a zyszy z Sicmhno- Ic. którzy mala s-.voia organizację..sa nupomoc" I u-z-dziia przed.,jawienie tent alnc w sali p Mo-onin (Pod llpamij w Siemianowicach, przy ul. Bytomskiej. Walka p. Kap.owiiza ze swym szsasrem z g#oiai«aereabc#i lasaiiiilöw ei bezrc' otnego M.atuszkę; wieczorem obydwaj kontrolowani przez Kopiowi!za, zaczaili się na swą ofiarę, otrzymawszy przed.em od zawistnego konkurenta 3 zl. dla.nabranii odwagi. Niewiadomo z jak ch p rz y c z y n bezrobotni zam aru swego nie wykonał", pragnęli jednak za vs szelką cenę zdobyć od Kopiow itza ob ccane 511 zł. Dlatego też zabili gołębia i k rw ią jego postna row 11 so«,te ięcu, poczein p o.u z a a s z y Kop o- W itzow i rę c e, jako dowód k rw a w e j ro z prawy, żądali 5(1 zj.. które aatychm'ast otrzym ał, jak również i... papierosów, Następnego dnia Kop owitz >:* t-rdz.ł ku swemu prze.aieniu że jeg o konkurent jest zjrów i ta.y i nadal p,acuje w sklepie. Poprosił on w.ęc "ł rojosa r, wy, t<ti e- n-e, a gdy ten przyznał się do oszustwa, obiecywał mu s.o zło.yeh za zamordowanie Manstlo.ia. Hezruboitr. i te sto złotych chcieli zdobyć, wobec czego posła i do Mansdoi ta n e.'akiego Śmietanę, którego poprosił, by następnego (łn.a nie przyszedł to sklepu. Miało to n by wyg'ądać, że konkurent Kopiow.tza został już zamordowany. Na interes, ten me zgodz i się eduak Mansdarf i natychmiast o wszystkimi! z., a dotnił poiic.ę. Osk. Kop owitz na rozprawie do w ny s ę nie przyznał twierdząc, że tn es kał swego czasu u roti-iców Trojaka i d niego, s,dy tenże zwrócił się do niego o pożyczkę, wręczył mu 45 zł. Przyznał t.n iędnuk, że z szwagrem prowadzi zażartą wał Q konvure«c'mią Pr/e<l ich m y ktko świadek Maiisd :rf zeznał że gdv swego czasu w oku e wywiesił cennik, otrzymał st z pogróżka im p u op's any przez Związek F ow^ oó^ów **"* *'*' wzywano go do nutychmiaslowego usunięć.a z okna cennika, gdyż u przeciwnym razie nie długo będzie mieszkał w Sz p e- n*cach. Da ej zeznał on że pewnego dn a Kopiowitz wpadł do składu dotkliwie pobił lego żonę. Sąd, mimo wszystka odmówił w itry Sw'adkom T m -ok owi i M-Pns^ce : d!ars- go uw-oln ł oskarżonego Kopiowitz- od winy i kary. (s) Slr«r< w hsc-2.laurr Dn a 12 bm. rano zastrajkowala dz'enna zmiana załóg' huty. Laury w Sie- a- nowicach. Strajk trwał.edną g a d z in ę i miał charakter protestacyjny w z wiązi; u z przy ę *.ctn do pracy pewnego robotnika, pochodzącego z Sosnowca, a os'atn o zameidowanego w Katowicach. Zał-ga domaga się zwołniema nowoprzy.ę ego rolirynika. toion ifta Za& ctoaotwa «S Redakcja i ad m in istracja: Sosnowiec, 3 -go M aja s. KINOTEATRY W ZAfil.EBIU. SOSNOWIEC. Zagłębie:..Mani/a Y'Wsnka" Palacei l)ui! Justi", Mnmufi. Nlnwldzlblnv ezl-'wiek. BĘDZIN. Apollu:. Miaib) W IJ 1 1" Nowości:.Darni / Moulin R uine" Światowid: l - z r j iiteic'e". CZELADŹ. Cza.-y:..Złe kacliana" l Fatalna papie- -ośnisl". TRAGICZNY STRZAŁ W BĘDZINIE. Ił hm. w piwiarni Braunera w Będzinie zdarzył się wypadek, który tytko cudem nic pociągnął za 90nę ofiary. P. Witold Lep arz l Sosnowca, maniptlllllac rewolwerem, spowodował strzał. Kula trafiła w ucho p. lana Knniińskicgo z Będzina. Dochodzenie w toku. NAPAD NA POCIĄG. W Będzinie dokonano napadu rabunkowego na pociąg towarowy. Napad nie udał się, to też sprawcy zbiegli nic nie zrabowawszy. ODSŁONIĘCIE POMNIKA. W Porębie pod Zawierciem odbyła się uroczystość odsłonięcie pomnika poległych w walka :h o wolność żołnierzy, ufundowanego przez miejscowe społeczeństwo. WYBORY. W Dąbrowie odbyły się wybory delegatów rady załogowej Huty BaiiKOwej. W ybrani zostali Jan D oktorow a i. W ładysław Czerny, Kalisiewicz i Antoni W arszawski. WSTRZYMANIE ZAPOMÓG ŻYWNO- ŚClOWYCH BEZROBOTNYM W ZAWIERCIU. Miejski Komitet Funduszu Pracy w Zawierciu, ze względu na brak funduszów, w miesiącu listopadzie br. wstrzymuje akcję żywnościową. W ub. miesiącu z zapomóg kom tetu kprzys ało 12 tysięcy bezrobotnych, otrzymując po 5 k g. mąki żytniej i 25 dkg. słoniny na osobę. (Hu) MOST POSŁA ZYGMUNTA SOWIM- SKIFGO' W ZAWIERCIU. Nvwowybudowany most na rzece W arcie, przy ul. Kasprowicza w Zawierciu, będzie miał nazwę Mostu posła Zygmunta Sowińskiego, w dowód uznana za wszystkie zasługi, ]a-k;e poniósł poseł Zygmunt Sowuiski w dziedzinie rozbudowy nrasta i ulżenia doli bezrobotnym w Zawierciu Zarząd miasta tą drogą wyraził mu sw ą wdzięcztio:c. (Hu) I Abonament Siedmiu G roszy j i Polonii* w Dąbrowie Górn. i okolicy zamawiać można u p. j I J. N1EDBALSK1EGO j w Dąbrowie przy ul. Szopena 20 { J i v o v i ü a - MINA POŻARÓW W MIECHOWSKIEM W ostrtn ch dwóch dniach m w. Miechowski law 'ejzila fala pożarów. P astw ą plom' 'ivi 'adio: dem 1 z a b u d o w an i gospodarcze W a cław a Stołowskiego w W cl i Zacha,Daszewskiej: stosm y w raz z tegorncznemf.zm ram i: Franciszka B 'elaw s ticg) w Raczówku i S tanisława Podsiadło w Nos? chow'caeh. oraz stodoła w raz ze zbiorami i Inwentarzem m artw ym Jana Sow y w Janow icach. lak wyka.zała dochodzę ule, f> o slatiie po dual -nie w ynikło z podpalen'a, d k r nan ego prze,z samego poszkodowanego Sowę, w cel i poddcia Jeść wysokie] sumy a«akuracy >nej So w a z oolecen'a r,kr. sę Iz'ego śledczego oddany został pod dozór policji. KRADZIEŻ W KOŚCIELE Na gorącym uczynku kraa-ieży skarbonki z kości la parafialnego w Miech iwie. z -f lał przyła ny BNcsław Koba z G zarel Wielkich now. M e«chowski ign. Od złodzieja odebrano 4.28 zł., które skra po r rzbiern skarbonki. KRADZIEŻ 150 Z ł. NA KOPFRTE Na Na targu w Skale p i j O jc-w em n iem -ai snraw cy skradli m'cr- kancaw i C a no wie, Jakób wi Roste I3D zl przy pomocy ro d rz -io - IIej koperty. Naiwny goso 'darz n Lhił o-sz.usp'm sw oje pieniądze do s-raw lżenia [ w zaitiian otrzym ał drobne kamyczki O S Z IS T F O N T O W Y - W ir z - M e oocztowym w Miech -wie n h ty z..stał ^rzy 'Pdlęjtu 100 zł. n'ejakl Jan mein, który od '< ik't ipii's'ecy dxiustezal się os*-stw na szk'» lę P. K. O. nrzez wm*v «*»» 1 d wnywarrie róż..ych sai» du kyiążecizki wkładowej.

3 N r IT..34. SIEDEM GROSZY" Str. 1 NA T R O P IE Z B R O D N IA R Z A id if ib morderstwa i» o «f I q b H o w i c a m i M? ta, jaka ota-oza tajem ni cza zbrodnię, popełnioną na osobie młodego m ężczyzny, nieznanego dotąd nazwiska, którego trupa znali eei ono w lesie,pod Ząbkowicami. Na skutek dokładnego rysopisu zam ordow anego, podanego przez nas, oraz apelu do ludności, ażeby umożliwiła w ykrycie zbrodniarza, dzieląc się z władzami, podane,mi w iadomościamn, zgłosiła się w poniedziałek do nas m ieszkanka Orodźca, p. Łukasikowa, która udzieliła nam niezm ierne ciekawych i w ażnych wyjaśnień. Łukasikow a w Grodźau prow adzi dom noclegow y, dla podróżnych, kierow anych tam przez urząd gminny. Za -noclegi płaci jej gmina, jednak kobieta obow iązana jest prow a dzić szczegółową ewidencję wszystkich sw vch pensjonariuszy. Przez kilka zrzędu nocy, u Łukasikowej nocow ał młody, około 22 lat liczący m ężczyzna, który przedstaw ił dowód osobisty i wszelkie potrzebne dokumenty. Zdradzał on pewne niedorozwinięci umysłowe. Skąd jest, 00 robi w Grodźou, dlaczego tam tak długo bawi i co zam ierza robić o tein nie mówił, bo go się też nikt nie pytał. Przychodził wieczorem na nocleg, niejednokrotnie jadł kolację, za k tó rą płacił drobnemu, jakby użebraneml pieniędzmi i przespaw szy się rano odchodził. W ciągu tygodnia nocował u Łukasikowej, a kiedy 6 bm. w ieczorem nie wrócił, jak zw ykle, przyszedł e, nim drugi mężczyzna, którego przedstawił jako kolegę. Nazwiska nie podał. Łukasikow a sądziła, że obydw a zanocują, to też mocno się zdziwiła, gdy w róciw szy za chwilę do mieszkania nie zastała już ani jednego ani drugiego. O kazało się, że w międzyczasie obydw aj opuścili dom noclegowy. Gdzie poszli i co się z nimi stało, nie w iedziała. G dy 8 bm. Łukasikow a przeczytała w Siedmiu G roszach o tajem niczym trupie, znalezionym w lesie, nie przypuszczała naw et, że to może być jej znajom y, dopiero czytając opis ubrania znalezionego przy trupie, w p ad ła na myśl, że to jednak jest trup nieznajomego, który przed dw om a dniami krótko baw ił u niej w tow arzystw ie jej /pensjonariu sza. Spostrzeżeniam i swetra niezwłocznie podzieli* -się z policją, która zarządziła pościg za pensjonariuszem, okazało się bowiem, że w międzyczasie lotnił on się bez śladu. Niema najm niejsi.-oh wątpliwości, że zbiegły w łóczęga, którego nazwisko znane jest policji, ma na swern sumieniu zbrodnię, popełnioną na przygodnym znajomym. Że jednak mimo niedoroizwinięcią umysłowego, zachow ał on instynkt w łaściw y przestępcom, N esamieimy pracodawca Przed Sądem Grodzkim w Chorzowie odpow iadał w poniedziałek piekarz Mojżesz Adctist, zam. w Chorzowie. Akt oskarżenia zarzucał mu, że zatrudniał oa dłuższego czasu swoich czeladników ponad 8 godzin, a pozatem kazał im pracow ać w niedziele i święta oraz w godzinach nocnych. Sąd zasądził osk. Adelista na 50 zł. grzywny. P. Jerzy Rakus z Czernicy, stały nasz Czytelnik, obchodził dnia 11 bm. 60-!ecie swych urodzin. P. Rakus jest zasłużonym działaczem na niwie narodowej i długoletnim naczelnikiem Straży Pożarnej. św iadczy fakt ogołocenia trupa z w szelkich ryćh jednak nie w olno nam przedwcześni papierów, co niezmiernie utrudnia śledztw u, ujaw nić, schw yta zbrodniarza i stw ierdzi na- Jeist pewnem jednak, że policja posiadająca ew isko zam ordowanego. Zbrodnia przestanie daleko w ięcej szczegółów i dowodów, któ- być w tedy zagadką- Pijany szofer spowodował Koło Pszczyny l w «H m i i < E $ z c z ^ ś I i w e W B 9 B» < a «a i c f t W dniu 10 bm. w ydarzyły się na terenie powiatu Pszczyńskiego dwa nieszczęśliwe wypadki spowodowane przez pijanego szofera. W krytycznym dniu popołudniu szosą w stronę Goczałkowic jechało auto półciężarowe Dz kierowane przez szofera Jerzego Garusa, zam. w Katowicach. W pewnej chwili auto najechało na przechodzącego szosą kolejarza o nie- stwierdzonym do tej pory nazwisku. Nieszczęśliwy złamał sobie rękę, oraz doznał ogólnych kontuzyj. Szofer widząc, że spowodował nieszczęśliwy wypadek, dodał gazu i pojechał w kierunku Pszczyny. Szybką jazdą zamierzał się ratować przed powiadomioną o wypadku policją. Tuż pod Pszczyną na skrzyżowaniu uciekające auto najechało całą siłą na jadącą szosą furmankę Franciszka Spory z Czarnkowa, w pow. Pszczyńskim. W skutek wypadku koń został zabity, zaś furmanka zniszczona. P. Elżbieta Nocoń z Kończyc, nasza stała Czytelniczka, obchodzi dnia 15 bm. 60-lecie swych urodzin. Śmiertelny cios» serce S & m szia n s czągm i» is o m e k o l e g i Przedmiotem poniedziałkowej rozprawy mierzą Pisarskiego (Rejmonta 11), na górw Sądzie Okręgowym w Sosnowcu był niku Ludwiku Helfinie z Gołonoga. krwawy mord, dokonany przez mieszkań- Pisarski w otoczeniu swych kolegów ca Dąbrowy Górniczej, 22-letniego Kazi- wracał z zabawy do domu. E f ió a - e s i c n i p o w i o d ł o W nocy na poniedziałek dokonano w Banku Ludowym w Chorzowie przy ul. Sobieskiego 8, śmiałego włamania. Krytycznej nocy jacyś osobnicy zakradli się do piwnicy, mieszczącej się pod ubikacją bankową. Przy pomocy odpowiednich narzędzi włamywacze wybili otwór w sklepieniu, poczem przedostali się do biur bankowych. Złodzieje zabrali się do rozpruwania tresoru, spodziewając się znaleźć w nim większą gotówkę. Najwidoczniej jednak ktoś z mieszkańców kamienicy musiał spłoszyć ich przy pracy, gdyż włamywacze uciekli tern samem wejście. Jako lup zdołali jedynie zabrać rozmaite przyrządy biurowe. Siticrfelny s M z iii piętra na bruk P o ś ć m i a S a i s l ń i s i i i n e a M e m s l s i c ł i W Chorzowie przy ul. Ks. Piotra Skar- nerwowana bowiem zajściem Sojkowa gi mieszka rodzina Sojków. Pomiędzy wyskoczyła z okna swego mieszkania, małżonkami dochodziło bardzo często do znajdującego się na 3 piętrze, na bruk. kłótni. Do podobnego zajścia doszło w Nieszczęśliwa odniosła tak ciężkie obranied zielę w ieczorem, lecz tym razem a- żenią, że w drodze do szpitala zmarła, wantura zakończyła się tragicznie. Zde- WrptofCffc zrrełpłw s»madach 68. Pszmtóiege W sobotę dnia 10 bm. Zarząd Zakładów Ks. Pszczyńskiego wypłacił resztę zaległych poborów, pochodzących z czasów gospodarki ks. Pszczyńskiego. W y płata tych sum, wynoszących około 550 tys. zł. była przez szereg tygodni wstrzymana wskutek opornego stanowiska pełnomocnika ks. Pszczyńskiego mż. T rem czaka, który odmawiał przeprowadzenia rozliczenia, wbrew d cyzji sądu. Zamach czy wydryh W ub. sobotę około godziny 12 na 1i- nji Będzin Czeladź omalże nie doszło do katastrofy, która w skutkach mogła być tragiczną. Elektrowóz z pasażerami jadąc obok t. zw. Szyberki napotkał na niespodziewaną przeszkodę, którą stanowił rząd dużych kamieni, ułożonych na szynach. Tramwaj począł gwałtownie podskakiwać i gdyby nie przytomność motorowego, który natychmiast wóz zahamował mógł wyskoczyć z szyn. Służba tramwajowa musiała oczyścić tor z kamieni, ułożonych prawdopodobnie przez łobuzerię. Na tym odcinku już M ß i a re s z ia w a n y p W z a rz u te m przcm npslw a W niedzielę osadzono w więzieniu są - dowem w Chorzowie niejakiego Gersona Pripisa, o b y w a tela ło tew sk ieg o ostatnio z a m ie sz k a łe g o w K atow icach. Pripis stoi pod zarzutem usiłowanego przekupstwa urzędnika p olicyjnego w kom isariacie w w Świętochłowicach. mssędinifka poli&mmego Przeciw Pripisowi prowadzone były przez ten komisariat dochodzenia za p rzekroczenia handlow e oraz celn e. Prow a dzącemu dochodzenia przodownikowi policyjnemu Łotysz zaproponować miał pewne wynagrodzenie za odstąpienie od dochodzeń przeciwko niemu. kilkakrotnie m ia ły m iejsce podobne w y padki, to też władze winny zwrócić specjalną uwagę na odcinek Będzin Czeladź, i winnych surowo karać, # Kier. biorą VolKsüanäii przcmymiłiicm W yw iadow cy straży granicznej z komisariatu Tarnow skie Góry, przeprowadzili w dn. 27 ub. m. rew izję domową u niejakiego Schnury Maksa, kierownika biura Volksbundu w Tarnowskich Górach. Urzędnicy zajęli w mieszkaniu Schnwry przem ycony aparat radiow y oraz głośnik, ogólnej w artości 900 zł. (Pi) W Um m ti w nanku Z Częstochowy donoszą, że w nocy na 11 bm. dokonano włamania do banku przy ul. Panny Marji 26. W łamywacze dostali się do środka i rakiem rozpruli kasę ogniotrwałą, gdzie jednak nie znaleźli ani grosza. Nie zrezygnowali oni jednak z łupu ; poczęli rozbijać skarbiec, zawierający zło to, srebro i szlach etn y k ru szec, bezcennej wprost wartości. Zainstalowany jednak sygnał alarmowy spłoszył sprawców, którzy zbiegli, pozostawiając na miejscu wszystkie narzędzia. O wypadku tym zgłosił oczywiście przodownik swemu przełożonemu, poczem cudzoziemca odstawiono do d y sp o zycji sęd zieg o śled czeg o w C horzow ie. Ten znów zarządził osadzenie Pripisa w w ięzieniu śled czem. W. drodze między pijanym Pisarkiem, a Delfinem wynikła sprzeczka, która wkrótce przemieniła się w bójkę. W pewnym momencie Pisarski dobył noża i pchnął nim kilkakrotnie Delfina, poczem zbiegł. W jakiś czas potem, przechodnie znaleźli na jezdni trupa. Delfin, ugodzony w serce, zmarł na miejscu. Pisarski ukrywał się przez trzy tygodnie przed ścigającemi go władzami, ujęto go jednakże i osadzono w więzieniu w Będzinie. Skazany został na cztery lata więzienia. 4 f L i I S Ap jccemüia n rzed sa d e m Jedyną chyba kategorją z pośród pici brzydkiej, do której najsławniejsza i... najstarsza przedstawicielka sosnowieckiego półświatka, p. Eleonora Lubacka, zw ana powszechnie Leonką, czuje jakąś żywiołową nienawiść, są przedstawiciele porządku publicznego. Przyczyny tych animozji ulicznej primadonny w stosunku do policji trudnoby dociec, ale w każdym raz., wanto nadmienić fakt, że gdy p. Leonka atakuje każdego mężczyznę z cywila, to naodwrót, każdy mężczyzna z policji atakuje leciwą divę. Ciągle bowiem coś na nią wynajdzie. A to się upiła i śpiewa na ulicy zbyt fałszując metodję, a to znów komuś powiedziała coś zbyt soczystego, a to wreszcie, wprawdzie całkiem niechcąco, rozbiła głowę kamieniem. Ostatnio, podczas jednej z takich niesprawiedliwych imterwencyj, gdzie policjant usiłował doprowadzić p. Leonkę do kornisarjatu za jakieś przewinienia natury zawodowej", wywiązał się dość nieprzyjemny konflikt, bowiem w myśl przepisów konstytucji zakwalifikowała p. Leonka interwencję policjanta jako naruszenie wolności osobistej, oraz umyślne przeszkadzanie w wykonywaniu przez nia czynności zawodowych. Uważała więc za stosow ne chociaż w krótkich słowach zaprotestować przeciwko takiemu bezpraw iu. Paszo) won ode mnie, póki grzecznie mówię. W y raki utrapione! Gliny przeklęte, w oko na wylot kosą dłuoane! Co myślicie, ścierwy zatracone, żem byle jaka?! Nie skończyło się jednak na tern, nowiem p. Leonka sięgnęła głębiej do swego zasobnego repertuaru brukowego, wobec czego stanęła przed Sądem Grodzkim, oskarżona o zniewagę policji. Po przesłuchaniu świadków sąd skazał ją na 2 tygodnie aresztu. Spółka wydawnicza poszukuje podróżujących za Wysokiem wynagrodzeniem. Zgłoszenia pisemne do Siedmiu Groszy1 pod nr z z

4 >i6) Nie, N ajjaśniejsza P ani. Z apukałam poprzednio do drzw i jej pokoju, ale nie otrzym ując odpow iedzi, odeszłam. M yślałam, żc może śpi i nie chciałam jej p rzeszk ad zać! B ardzo słusznie, on a jest niezm iernie zdenerw ow ana i potrzebuje w ypoczynku. Ale teraz idź do niej i pow iedz, że czekam y na nią z obiadem 1 Nelly w ybiegła z salonu i udała się n atychm iast do pokoju Felicji. Zapukała raz jeden i drugi, najpierw lekko, potem m ocniej, ale nie o trzy m a ła żadnej odpow iedzi. Co jej się stało? pom yślała zaniepokojona. Czy chora? Czy w yjechała? T o być nic m oże! Sam a nigdy nie w yjeżdża! I nacisnąw szy klam kę, w eszła do pokoju. W ielki B oże! zaw ołała gło ś no na widok otw artych szaf. O na u c ie k ła! T eraz też spostrzegła kufer i przeczytała przylepioną na nim k artk ę. A ch! szepnęła. T o rodzaj testam entu... T estam ent robią tylko um ierający I B lada i drżąca w róciła Nelly do salonu, cesarzow a zaś poznała zaraz, że sta ło się coś nadzw yczajnego. - Gdzie F elicja? zawołała niespokojna. N iem a jej! U ciekła! < N ieszczęśliw a! O jak gorzko będzie ona tego żałow ać! O baw iam się, że już jej w ięcej nie zob aczym y! I z pięknych oczu cesarzow ej spływ ały gorące łzy. M ożeby ją gonić? Policja wnet ją zn ajd zie! szepnęła N elly nieśm iało. C esarzow a zam yśliła się na chwilę. N ie! rzekła stanow czo. N ie chcę jej przem ocą zatrzym yw ać przy sobie, la wiem, ile ją ten krok kosztow ał i wiem, dlaczego tak uczyniła! Jej przeznaczenie zm usza ją do teg o, a z przeznaczeniem nikt w alczyć nie m oże! R O Z D Z IA Ł XCTI. M A L A R Z I N IH IL IS T K Ą Tydzień później znajdujem y F elicję w M oskwie, w daw niejszej dzielnicy chińskiej K itaj-g o ro d zie! W dom u ogrom nvm, jak koszary, w ynajęła ona sobie m ały pokój od podw órza. Było to inne m ieszkanie, niż to, które zajm ow ała w G rand H o telu w P ary żu! W yjazd do Rosji nie był dla niej łatw y, bo nie posiadała paszportu. Ale baw iąc dłuższy czas w P etersb u rg u, a potem w O sternie, poznała stosunki ro sy jsk ie o ty le, że w iedziała, jak sobie w dan y m razie poradzić. P o starała się więc o kogoś takiego, k to ją przez granicę bez paszportu przeprow adził. Był to pew ien kupiec z K atow ic na G órnym Śląsku, k tó ry interes ten prow adził już oddaw na i za rab iał na nim g ru b e pieniądze. F elicja zapłaciła c h ę tn ie pięćdziesiąt rubli, bo tyle kosztow ało tajem ne przejście granicy i w raz z ośm iom a innym i podróżnym i siedziała na wozie m ającym ich p rzew ieźć do R osji. D ro ga była jednostajna i nudna, podróżni m usieli m ilczeć i tak zajechali po kilku godzinach do jak ieg o ś m ałeg o m iasteczka. T u udała się F elicja na dw orzec i pojechała w prost do M oskw y, gdzie jak o Felicja B aron, ak to rk a, w ynajęła pokój w K itaj-g orodzie. A g dy g o spodarz dom u zażądał od niej papierów, celem zam ęldow ania jej na polisji, pow iedziała mu, żc zgubiła je na g ranicy i, że pójdzie do konsula au striack ieg o z prośbą, aby jej w ystaw ił nowe. G ospodarz zadow olił się tern i konte n t z porządnej lokatorki, k tó ra mu zgóry zapłaciła *a cały kw artał, nie p y tał o nie. Dziw ne to m usiały być pow ody, dla których Felicja przybyła do M oskwy. W ychodziła teraz bardzo wiele na m iasto, przebyw ała w restauracjach, które studenci najw ięcej odw iedzali, a naw et obcięła k ró tk o sw oje bujne ja s ne włosy, zupełnie ta k sam o, jak ro syjskie studentki! W I nie trw ało długo, a w całej tej dzielnicy nazw ano ją jasnow łosą nihilistką Bo, że była nihilistką, w to nikt, k to ją w idział, nie w ątpił. F elicja naw et nie taiła się z tern wcale, w restau racji bowiem czytała zaw sze jakieś broszury i pism a, sp rzy jające socjalistom i nihilistom i trz y m ała je tak, że każdy m ógł w ygodnie przeczy tać tytuł. C zasem przynosiła g azety w Rosji zakazane, a gdy gospodarz restauracji zw rócił jej na to delikatnie uw agę, roprzeciw ko zw yczajom św iata, ale czynię to w interesie mej ukochanej sztuki. Felicja uśm iechnęła się mimowoli. M am do pani wielką p ro śb ę! mówił Borys dalej. Od chwili, w któ rej panią po raz pierw szy u jrz a łem, chciałem m alow ać tw oją głow ę z pam ięci, ale mi się to nie udało! Nic chciałabyś mi pozow ać kilka razy do sportretow ania siebie? B yłbym ci niezm iernie za to w dzięczny I Mój panie! odrzekła Felicja. Jeżeli pan chce użyć mej tw arzy do jakiego obrazu, to musi to być obraz bardzo pow ażny. Jeżeli chcesz m alow ać oczy, k tó re dużo łez w ypłakały, to m aluj m oje oczy! P ani jest nieszczęśliw ą! D om y ślałem się tego! Znalazłaś we m nie towa»zyt>za niedoli! I opow iedział jej h isto rję sw ego życia, / Borys zabrał się do pracy i malował z prawdziwym zapałem... ześm iała się szyderczo i schow ała g a zet v dó kieszeni. Nic dziw nego też, że w krótce zaw arła znajom ość z kilku studentam i, w których na sto kroków m ożna było poznać zag orzałych nihilistów. Ale i nolicja zw róciła na nią sw oją u w ag ę, nie w iedziano tylko jeszcze dokładnie, czy Felicja była niebezpieczną nihilistką, czy też fan tastk ą, k tó ra nikom u zaszkodzić nie m ogła. W każdym razie obserw ow ano ją i zapytano w W iedniu, o ak ta osobiste Felicji B aron. P o pew nym czasie zaczęła Felicja kupow ać w aptekach i drogeriach m a teriały, potrzebne do fabrykow ania bom b i teraz zajęła się policja nieco pilniej jasnow łosą nihilistką. A le F elicja zaw arła chociaż jedną znajom ość, k tó ra jej w obec policji nie kom prom itow ała. Był to m łody m alarz, m ieszkający w tym sam ym dom u, B orys G ordon, k tó ry, pochodząc z bardzo w ysokiej, a podupadłej rodziny, m alow ał o b razy i czuł się niezm iernie szczęśliwy, g dy m u się udało jakie dzieło sp rz e dać. O becnie był on w bardzo przy krem położeniu pieniężnem, nie m iał ani g ro sza i nie po zo staw ało m u nic innego, jak tapetow ać pokoje, jeżeli nie chciał u m ierać z głodu. U jrzał on przez okno F elicję i nie m usiałby być m alarzem, g dvbv piękna jej głow a nie była w zbudziła w nim żyw ego zajęcia. Z bliżał się często do okna pod pozorem m ieszania farb, w rzeczyw istości zaś chciał tylko p a trz e ć na sw oją śliczną sąsiadkę. P o tygodniu zaczął jej się kłaniać, a potem razu pew nego, zapukał pop ro stu do drzw i jej m ieszkania. Felicja była oburzona tą śm iałością, ale chociaż w o statn ich kilku latach nie zw ażała w cale na to, czy m ężczyzna był piękny, czy nie, m u siała przyznać, źe B orys G ordon był nadzw yczaj przy sto jn y m m łodzieńcem. P rzepraszam panią, rzekł nieśm iało m łody a rty sta źe p rzy chodzę tutaj. W iem, ł e wykraczam - 4 U rodził on się, jako syn hrabiego w pałacu, ale rhatkä um arła, gdy liczył lat czternaście, a ojciec nie czekając naw et końca żałoby, ożenił się po raz drugi. Ale jak okro pny zrobił w yb ó r! P ew nego dnia znalazła się przed pałacem m łodziutka cyganka, piękna, czarnow łosa, a fałszyw a i podstępna, jak żm ija! M atk a B orysa żyła jeszcze w ów czas. P rzyjęła ona litościw ie na pół um arłą z głodu i zim na cy gank ę, pielęgnow ała ją i gdy w yzdrow iała, dała jej do w yboru albo m ogła odejść znow u w św iat, albo zo stać w pałacu. M elita, takie bvło im ię cyganki, została na nieszczęście tej szlachetnej i zacnej k obiety. U m iała ona do te g o sto pnia pozyskać sobie w zględy hrab ieg o, że podczas kiedy żona jego walczyła ze śm iercią, on już z M elitą uk ład ał plany na przy szłość i ledw ie ch o ra została pochow aną, stan ął przed ołtarzem z cyganką, w łóczęgą, nic m aiącą naw et uczciw ego nazw iska. I tak została ona w szechw ładną panią p ałacu, przed którym niedaw no leżała głodn a i ledw ie żvvva. B orys ty m czasem uczył się dosk o nale i m alow ał b ardzo pięknie, a nauczyciele p rzepow iadali m u jako a rty ś cie św ietną przyszłość. M alow ał on głów nie p o rtrety. Chcąc się pozbyć syna. patrząceg o na ojca z niem ym w yrzutem, posłał go hrabia do gim nazjum do P etersb u rg a, gdzie też później został na uniw ersytecie. M ając lat osiem naście, o trzy m ał od ojęa list, w zyw ający go do szybkiego pow rotu. H rab ia pisał, że czuje się słabym i chorym i pragnie jakn ajp rę d zej zobaczyć się z nim. T eg o sam ego jeszcze dnia w yjechał B orys do dom u. A le jakże się przestraszył, gdy u j rzał ojca! Z silnego, zdrow ego, m ężczyzny zam ienił się w tych kilku latach w zgrzybiałego starca, a tw arz jego nosiła n icty lk o ślady choroby, ale i głębokiego smutku. Milczał jednak, *dg go syn p y tał o pow ód teg o przy g n ę bienia i pow iedział tyle tylko, żc kłopoty pieniężne nie dręczą go, żc do bra są utrzym yw ane w zorow o i, że gospodarstw o przynosi m u dużo d o chodu. B orys nie p y tał więcej. D om yślał się on, że sam a M elita była przyczy ną nieszczęścia ojca. I dom ysły jego były słuszne. M elita, dw udziestoletnia teraz, b y ła cudow nie piękną k o b ietą i panow a ła w całym pałacu, jak w szechw ładna królow a. Służba zw racała się po ro zkazy, wyłącznie do niej, o życzenia hrabiego nikt naw et nie pytał. P rzez jej ręce p rzechodziły w szy stkie pieniądze, ona m iała całą kasę i odbierała i w ypłacała, co się kom u należało. N aw et zam iejscow e banki m iały w yłącznie jej podpisy. K ilka dni po pow rocie B orysa w e szła raz M elita d o jego pokoju w łaśnie w tenczas, gdy kończył p o rtre t córki pew nego generała z P etersb u r ga. Były tam jeszcze tvlko d ro b n o stki do w ypełnienia, d la te g o B orys zab rał p o rtre t ten z sobą na wieś. M elita przypatryw ała się przez chw ilę jego robocie, p o tem w estchnęła i rzek ła: K o ch asz tę dziew czynę? N ie, szanuję ją bard zo! odrzekł Borys. Ach, m yślałam, że m a szczęście posiadania tw ego serca! Jakim ty jesteś wielkim a rty stą! P rzyrzeknij mi, że m nie tak że będziesz m alow ać. O j ciec tw ój życzy sobie już oddaw na m ego p o rtre tu, ale nie sprow adziłby tu za nic w świecie jakiego m alarza, bo... ach, ojciec tw ój jest strasznie zazdrosny! N a ciebie dodała z zalotnym uśm iechem nie będzie m iał p o d ejrzen ia! B orys chciał odm ów ić tem u żądaniu, ale, pragnąc zrobić ojcu przyjem ność, zgodził się na w szystko. N azaju trz przyszła M elita w kostjum ie cyganki, fantastycznym nieco teatraln y m, ale w yglądała cudow nie. B orys p atrzał na nią zdum iony, olśniony, a ona uśm iechnęła się zalotnie i swem i czarnem i, ognistem i oczami rzucała płom ienie w serce niew innego, n ieśw iadom ego chłopaka. N o i cóż? zaw ołała. Nie m ówisz nic? Nie podobam ci się? Ale zacznij m alow ać. W iesz, chciałabym, abyś uw iecznił na tw oim obrazie n ajw ażniejszą chw ilę m ego życia, to jest, gdy tu przybyłam do pałacu na pół nieżyw ą I T eg o nic m ogę uczynić rzekł B orys bo niem a p rzy tem tej osoby, k tó ra odegrała głów ną rolę, to jest m ojej m atki! Bez niej o b raz nic m iałby w artości! Z daje mi się, szepnęła ro z gniew ana źe najgłów niejszą osobą jestem ja! N ie! Bo gdyby m atka m oja nie była się zlitow ała nad tobą i wzięła cię pod sw oją opiekę, to cóżby się było stało? W ybacz, że poruszam te w spom nienia, ale ty sam a je w yw ołałaś! M elita zacisnęła pięści, ale m ilczała. P o te m usiadła na fotelu, przech y liła nieco na bok sw oją śliczną głów kę i rzekła ze słodkim u śm iech em : W ięc m aluj m nie, jak chcesz! B orys zabrał się do pracy i m alow ał z praw dziw ym zapałem. M elita była teraz łagodna, serdeczna i nie obrażała go ani słow em, ani sp o jrzeniem. P o czterech dniach m o żna już było poznać rysy p o rtre tu i zew nętrzną jego form ę, a stary hrabia, słabszy, niż zw ykle, okazyw ał żywe zajęcie się o b razem i chciał koniecznie w idzieć, jak daleko piła, (Ciąg dalszy JutroU p raca oostą-

5 Nr ii. 34..SIE D E M G KOSZY Str. S. Tüattiße&iaeje na ese&e J)oumetque9a J&raf fest sd ioip v, a te p tz e d tarviciele fudu n ie roxnm iq ie*o potrsefi Paryż, (PA T) Organizacje prawicowe demonstrowały przeo domem, w którym mieszka b. premjer Doumergue. B. premjer kilkakrotnie ukazywał się na balkonie, dziękując za okrzyki na jego cześć. Manifestowali członkowie frontu narodowego Jeunesse patriotę, ugrupowania oficerów rezerwy Croix de Feu i szereg innych organizacyj. B. premjer przyjął delegacje tych ugrupow ań m. in. dep. Taitingera, prezesa Jeunessa patriotę, płk. de la Rocque, prezesa Croix de Feu" i wielu innych. Przybył również gen. Denain minister lotnictwa, który opuścił tniesz-, kanie b. premjera Doumergue'a z płk. de la Rocque. Ten ostatni interpelowany przez dziennikarzy, oświadczył m. in.: Zapoznaliśmy b. prem iera z naszemi uczuciami. W ydaje się nam, że «sunięcie Doumergue'a od władzy, tak pożądane przez pewne osobistości nabiera nazewnątrz oznak manifestacji, która wydaje się nam wysoce groźną. Nie chcemy nikomu grozić, ale sadzę, że ci, którzy pośrednio lub bezpośrednio stali się sprawcami odejścia Doumergue'a, winni za to ponieść odpowiedzialność wobec historji. Nie pozostaniemy w pozycji wyczekującej. Ruch nasz jest zbyt silny na to. W zmaga się on na siłach z każdym dniem. Pracować będziemy w duchu narodowym. Paryż, Tel. w i. Figaro zamieszcza oświadczenie b. premiera Doumergue'a, złożone podczas aud encij udzielonej przedstawicielom organizacyi prawicowych. Doumergue wskazał, że kraj jest zdrowy. Niestety, w ekszość przedstawicieli lodu nie rozumie je* go prawdz wych interesów 1 potrzeb. O- byezaje poi tyczne w p" ""P musza ulec gruntownej z m a n b. Ryły prenrer zaznaczył. że chciał rządzić.?-«t^ł usunięty od władzy. Proponowane przez niego reformy zmierza y do uzdrowienia życia politycznego. Siowo ojczy z»a musi odzyskać swoje właściwe znaczenie. Miłość ojczyzny winna być wyznaniem wiary wszystkich obywatel!. Echo de Paris zaznacza, że podczas wczorajszej audiencji Doumergue ośw iadczył. że polecił ministrowi lotnictwa, gen. Denain i ministrowi emerytur Rivoilet weiść w skład gabinetu Flandina. Gen. Denain jest w obecnej chwili nie do zastąpienia jako szef lotnictwa. Co się tyczy ministra Rivollet'a, to jego obecność,.ako przedstawiciela byłych kombatantów, stojącego poza walkami partyjnemi jest konieczna w nowym gabinecie Ma "szalek Petain wskazał Doumergue. ze w zgedu na swói podeszły wiek i nawąt.ony stan zdrowia, nie chciał zgodzić s.ę na zatrzym anie teki wojny. Humet P a r y ż, PAT. Byli kombatanci pacyfistyczni manifestowali r>a placu Bastylji i pl. Nation. Przebieg manifestacji był naogól spokojny. Na pomniku zatknięto czerwony sztandar. Manifestanci wznosili okrzyki przeciw faszyzm ow i domagali się rozw iązania organizacyj faszystowskich. Przy opróżnianiu placu z manifestantów doszło do zajść. Jeden z inspektorów usiłował wyrwać z rąk manifestantów czerwony sztandar, przyczem został silnie pobity przez tłum. Wieczorem ponowiły się manifestacje na Boulevard ae Madelaime, gdzie liczne grupy młodzieży wznosiły wrogie okrzyki przeciw Herriotowi. Policja rozprószyła manifestantów. W wielu pumk'acn na placu Madełaine, Opery i Wielkich Bulwarach patrolują wzmocnione posterunki policji. Delegacja kombatarrtów-pacyfotów złożyła u stóp pomnika na Placu Republiki wieniec z napisem: Marjamio, czuwamy. Faszyzm tędy nie przejdzie." Paryż, (PAT) W Lille podczas manifestacji frontu komunistyczno-socjalistycznego doszło do zajść z członkami organizacji prawicowych. W bójce odniosło rany kilka osób, m. in. komisarz policji. W kawiarni, w której się mieści Croix de Feu" wybito wszystkie szyby. Mord pod wpływem wścieklizny? Proces o n a m a n ia n ie d o zafsóistsra W a r s z a w a, Tel. wł. W Sądzie Okręgowym odbywa się proces o podżeganie dziewczyny do popełnienia okrutnego m orderstwa. 20-letnia Franciszka Bialkówna miała z namowy Stanisławy Rzadkiej zamordować siekierą je] męża. Białkowna istotnie popełniła tę zbrodnię, napadłszy z zasadzki na Rzeckiego, uderzywszy go toporem w czaszkę. W śledztwie Białkówna przyznała się, że została namówiona do zabójstw a i na podstawie takiego zeznania aresztow ano obydwie kobiety i osadzono w więzieniu w Skierniewicach. Podczas pobytu w vięzieniu Białkówna dostała ataku szału. Musiano ją przesłać do szpitala więziennego, gdzie ustalono, że jest dotknięta wścieklizną. Jak się okazało, na pairę dni przed aresztowaniem Białkówna została pokąsana przez wściekłego psa. Po trzydniowych straszliwych męczarniach zmarła. Obecnie akt oskarżenia wytoczono Stanisławie Rzeckiej za nakłonienie zmarłej Biiałkówny do popełnienia m orderstwa. Oskarżona nie przyznaje się do winy, twierdząc, że została fałszywie oskarżona przez dotkniętą straszną chorobą dziewczynę, która mogła sam a popełnić zbrodnię po ukąszeniu jej przez wściekłego psa. T ajne zebrania w Wiedniu Cwt9& in a rn i9 p r o t e s t s ó & ia ld e m o & r a tó m Wiedeń (Tel. wł.) Odbywają się tu zebrania socjaldemokratów, protestujące przeciwko obecnym rządom. Zebrania są doskonale strzeżone i policji nie udaje się przybyć na czas. by je zlikwidować. Jako protest przeciwko więzieniu niektórych socjaldemokratów postanowiono wysłać do nich karty i telegramy z wyrazami współczucia i solidaryzowania się. Poczta skonfiskowała wiele tysięcy takich kart j telegramów. Postanowiono również protestować w sposób dość oryginalny, mianowicie przez dzień 12 listopada powstrzymać się od palenia tytoniu, używania elektryczności, gazu i nie korzystać z komunikacji tramwajowej. Rokowania rządu z narodowymi socjalistami uległy zerwaniu. Ks. Starhemberg powiedział na pewnem zebraniu, że nie można ufać ludziom, którzy do niedawna słuchali ślepo rozkazów z Berlina. Von Papen interweniował u księżnej Starhemberg, matki wice-kanc erza, która jest przedstawicielką Austrii w Genewie i odgrywa dużą rolę w polityce wiedeńskiej, oraz posiada wielki wpływ na syna. Jednakże pierwsza interwencja nie dała pożądanych wyników. Podobno v. Papen zamierza w najbliższym czasie ponowić swoje zabiegi. K O N T R O L A C E N W Ę G L A R z g» o r z a t l s e m t e m i n i s t e r i a l n e Warszawa Tel. wł W poniedziałkowym Dzienniku Ustaw R. P. ukazało się rozporządzenie min.stra przemysłu i handlu w sprawie kontroli cen węgla. Kontrolę przeprowadzać będą siali kontrolerzy, powołani przez ministra Przemysłu i Handlu. Podlegać im będą rachunki i dokumenty, dotyczące sprzedaży węgla na rynku wewnętrznym i zagranicznym. W szystkie kopąhre w myśl rozporządzenia będą obowiązane do przedstawienia kontrolerom żądanych przez nich dowodów. W dniu 15 każdego miesiąca wszystkie kopami będą musiały 276 przedstawiać Ministerstwu Przemysłu i Handlu wykazy sprzedaży węgla za miesiąc poprzedni. Kosztami utrzymania kontrolerów obciążone będą kopalnie, które płacić będą na ten cel po 3 4 grosza od każdej tony sprzedanej na rynku wewnętrznym. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada. Ponieważ k.msumeja wewnętrzna węgla wynosi około 15 milj. ton węgla rocznie, przeto ogółem opłaty kopalń na rzecz kontrolerów wynosić będą na rok około 120 do iso.000 złotych. TU WYCI-łCl K R Ä JY i ZE ŚWIATA Pod Milanówkiem niedaleko W arszawy znaleziono zwłoki tajemniczego samobójcy. Władze śledcze przypuszczają, że jest to c ało b. dyrektora Żmigroda, poszukiwanego ostatnio w związku z nadużyciami jakie popetnlf. Do przypuszczenia tego skłania władze fakt, że znaleziono w czasie rewizji w jego mieszkaniu paszport zagraniczny, a listy gończe nie dały wyniku. Sąd Okręgowy w W arszawie wyjeżdża na sesje do Pułtuska w celu przesłuchania świadków w procesie o nadużycia w Banka Przemysłowców w Pułtusku. Następnie odbędzie się rozprawa w Warszawie. Jak wiadomo, akt oskarżenia zarzuca bezprawne wydawanie pożyczek 1 nadużycia na sumę przeszło TWvch. W Bukareszcie zmarł w wieku łat 81 me* tropolita mołdawski Pimen. W San Salvador del Valle znaleziono 390 bomb o wielkiej sile wybuchowej, z których 47 było gotowych do użytku. S e r i e z i m o w e Warszawa, Tel. wł. Ministerstwo oświaty postanowiło, źe ferjd zimowe w szkolnictwie powszechnem i średniem beda trwać tak samo jak w roku poprzednim od 22 grudnia do 15 stycznia. Podcfmny o edzltł w zamachu Rzym, (PAT) Na życzenie sądowych władz francuskich, policja włoska w Genui przesłuchała o'r. Mile Budaka, urodzonego w Chorwacji. Został on niedawno aresztowany przez władze włoskie. Budak oświadczył, że od 20 września do 7 października pozostawał w Berlinie. W Niemczech podróżował rzekomo za paszportem jugosłowiańskim. Opuścił Niemcy 8 października i tegoż dnia przekroczył granicę wioską. Władzom włoskim na granicy okazał paszport fałszywy czechosłowacki, w którym jak twierdzi, zaopatrzył się ze względu na własne bezpieczeństwo, Budak twierdzi, że w ten sposób pragnął uniknąć prześladowań ze strony Serbów, którzy rzekomo już dawno usiłowali go zgładzić. Dostawszy się do Włoch, Budak zniszczył fałszywy paszport, za którym przekroczył granicę i po kilku dniach osiedlił się w Genui, gdzie z pism dowiedział się o zamachu na króla Aleksandra. Aresztowany twierdzi, że nic absolutnie nie wie o zamachu j nigdy nie pozostawał w żadnych stosunkach z osobami wmieszanymi w tę sprawę. w y s r o s # o e f a r # m w :e Lwów Tel. wł. Dma 11 bm. około godz. 21 wybuchła w lokalu Stow. Brith Tumpeldor, przy ul. Szopena 5, petarda, powodując uszkodzenie tego lokalu. Ofiar w ludziach nie było. Zamachu dokonano prawdopodobnie na tle wewnętrznych tarć między z wiązkowych ZALETA. Fajki gl.ma-ne mają Wielką zaletę przed 'wszystkiemi m nenii. J a k ą? Gdy padną na kamtertie, nie potrzeba się. po nae schylać. PRAWDOMÓWNI JOZłO. Macka: Józiiu pożegnaj się z ciocią. No co się mówi, gdy ciocia odchodzi? Józio: Bogu dzięk i.. W SZYSTKO SIE CHW IEJE. Żona: O Boże! znowu się upiłeś; znowu na EOiiaĆh s ę chwiejesz! Maź: Głupia jesteś! Teraz takie czasy, źe nainowa I -iejisze firmy Się chwieją, NA JARMARKU. A macie Icku świadectw o r.a tego śniadego konia? Miałem, ale zgubiłem. To ja boję się go kup 6. Nie bójcie się. Wojciechu. ja wam dajt honor <we słowo że ten koń nigdy nie był kiyaatasjaie karany zostać u n as? dodała z szatańskim praw dziw ie uśmiechem. Ja m iałabym dobrow olnie zo stać? zaw ołała T eresa oburzona. 1 pani żąda tego jeszcze, pomimo, że przed chw ilą chciałaś mnie w tak okrutny sposób zam ordow ać! Ach, jednej sekundy nie zostanę w tym okropnym k laszto rze! O puszczę go jaknajprędzej! A ja ci m ówię, rozśm iała się przełożona, że dziś jeszcze będziesz błagać, ab ym ci tu pozw oliła zostać... W yrzekniesz się z w łasnej woli pow rotu na św iat... Nigdy! Pow iedz mi, czy kochasz zaw sze jeszcze hrabiego O rszańskiego? W ięcej niż moje życie! O dy chcieliście mnie poprzednio zabić nie drżałam o siebie, tylko o Henryka. Bo on cierpiałby strasznie, gdyby mnie strac ił! Szalona! W ięc ty m yślisz, że on ci jest w ie rn y 9 T eresa zdziw iona pom y ślała: Co to miało zn aczy ć? Czy H enryk jej się sprzen iew ierzy ł? Ach. to niepodobna! G regorja chciała Ją zastraszy ć. albo rzucić oszczerstw o na H enryka, o jedno kłam stw o mmei lub w ięcej nie chodzdo jej w cale. Nie H enryk był jej w ierny, tak lak ona jemu. i chociażby jej kto nie wiedzieć, co opow iadał o nim. ona nie uw ierzy! Jeżeli tylko rmło.ść dla H ra b;ego O rszańskiego w iążę cię ze św iatem odezw ała się znowu G regorja w takim razie zostań lepiej u nas i przy- Ale w chwili, w której chciała zdjąć suknię zau w aży ła, że zgubiła zloty k rzyż, w iszący na łańcuszku, p rzy słan y m jej dziś rano przez G regorję, Z ażądał go odem nie pom yślała p rzestraszona i posądzi mnie o kradzież. M uszę w rócić raz jeszcze do refektarza, może go tam znajdę. Nikli m nie tam nie zobaczy, bo w szy sc y pew nie są jeszcze w kaplicy... 1 otw orzyw szy ostrożnie drzw i, zeszła na dół, ale im więcej zbliżała się do w ielkiej sali, tern w iększe przerażenie i zdum ienie w yw ierało się na jej tw arzy. Z daleka już s ły sz a ła przytłum ione krzyki, hałasy, śm iechy i dźw ięki skocznej m uzyki te same, które raz już słyszała, gdy szła po obiedzie do kaplicy. Co to miało znaczyć? C zy obłąkani w yłam ali drzw i sw oich cel i w y praw iali tutaj dzikie harce, czy sio stry p o traciły zm y sły? T eresa zbliżyła się teraz do drzw i i otw o rzyła je. Ale jaki widok p rzedstaw ił się tu jej oczom! Żadne pióro opisać tego nie jest zdolne, w jaki sposób odbyw ała się szalona, w yuzdana zab aw a rosyjskich m nichów f zakonie! T eresa zasłoniła tw arz rękam i, nie chcąc już nic w idzieć i zam ierzała w łaśnie uciekać, gdy w tejże chwil) przyskoczyła do niej przełożona, sch w y ciła ją za ram iona i rzuciła ją na kolana. P rzeklęta! k rzyknęła ochrypłym ze złości głosem. Pom im o mego zakazu przychodzisz tuta i? C hciałaś nas s T i n i e e n w a ń aim trt c a na dobre

6 Str. 6.»SIEDEM GROSZY" N r i i. 34, Impresario ErnestLoranyi, który przez 25 lat byt menażerem popularnego głodomora L e a, porzucił obecnie swojego pupila, który słynny był swego czasu w Budapeszcie, jako rekordzista publicznie przeprowadzanej głodówki. Na wiosnę 1936 r. L e o w towarzystwie podobnego sobie głodomora, prof. A g r y p p y, pod- dał się pod nadzorem biegłych i publiczności głodówce, która odbyła się w Angolpark. Jest to dzielnica popularnych zabaw ludowych, coś w rodzaju Wiedeńskiego Prateru. Zbudowano tam dużą klatkę szklaną, w której przebywali głodomorzy, podziwiani przez tysiączne rzesze publiczności, spragnionej widoku a - m atorów SOdniowego postu. T eraz dopiero, po 8 latach wychodzą na jaw sensacyjne szczegóły tej... głodówki. Po wspaniałym, ostatnim obiedzie, który odbył się o godz. 7 wieczorem obydwaj mistrzowie głodówki kazali się zamknąć do oszklonej klatki. Jakież było zdziwienie impresarja, kiedy już o 11 wiecz. przywołali go do siebie przez u- meszczony w klatce telefon i oświadczyli, że wobec przypływ u apetytu żądają natychmiast dostarczenia czekolady i ciastek z kremem. W razie niewypełnienia żądania gotowi są rozbić szklaną klatkę i skompromitować menażera. Impresario u- legł oczywiście ; dostarczył im czekolad y i ciastek. Już o godz. 7-ej rano obudził go znów telefon, źe obaj więźniowie ze szklanej klatki pragną się z nim zobaczyć natychmiast osobiście w sprawie niecierpiącej zwłoki. Kiedy impresario przybył do Angolparku i wszedł do or szklonej celi głodomorów usłyszał od Lea: W ie pan, Jesteśmy przeraźliwie głodni jeżeli natychmiast nie dostaniemy gorącego śniadania, uciekniemy stąd ł w ystaw im y pana na pośmiewisko! Impresario musiał odtąd w ściśle o- PeisKo-engielsMe perezamitnie eksportowe W a r s z a w a, PAT. Delgacja angielska przemysłu węglowego, która w dni/u 11 bm. przybyła do W arszawy celem kontynuowania rozpoczętych w kwietniu w Londynie rozmów z przedstawicielami polskiego przemysłu węglowego na tem at porozumienia eksportowego, odbyła w poniedziałek w odzinach przedpołudniowych w M inisterstwie Przemysłu i Handlu pierwszą wspólną konferencję. Rozmowy potrwają prawdopodobnie 3 dni, poczem część delegacji angielskiej wyjadzie na Śląsk, celem zwiedzenia kilku kopalń, jednocześnie z delegacją angielską, lecz nie wchodząc w jej skład, przybył do W arszawy podsekretarz stanu A. Faulkner, dyr. departam entu angielskiego górnictwa węglowego. Faulkner złożył wizytę ministrowi przemysłu i handlu. Tematem obrad obu delegacy] jest sprawa uzgodnienia Interesów obu przemysłów węglowych w dziedzinie eksportu. głodują słynne głodomory? J i o m p v o m i i a c j a g ł o d o m o r a Jt e a 274 kreślonych godzinach dostarczać pożywienia obu głodomorom, kiedy publiczności jeszcze, albo już nie było na terenie Angolparku. Służyła do tego celu specjalna skrytka, skonstruowana przez Lea, który był budowniczym szklanej klatki. Żeby wzbudzić zaufanie zwiedzającej publiczności. Leo zmieniał co parę dni kołnierzyk na coraz to większy. Zaczął od numeru 36, skończył na 42. Oczywiście robiło to wrażenie, jakgdyby przeraźliwie szczupła! i licznie zwiedzająca publiczność nie szczędziła mu głosów podziwu i współczucia. Po 26-dniowem głodowaniu, prof. Agryppta pokłócił się z Leem, j uciekł. Leo w ytrwał jeszcze 4 dni i po zakończeniu głodówki został wyniesiony na rękach przez rozentuzjazmowany tłum, który ogłosił go mistrzem świata w głodowaniu. Niemcy chcą wrócić do Ligi Narodów t f i ę ć w s p ó ł p r a c y m i ę d z y n a t & d o r r e f L o n d y n, Tel. w ł. Od 2 tygodni krążą w Londynie pogłoski o rzekom ych zam iarach rządu niemieckiego podjęcia na no-wo współpracy na terenie Ligi Narodów 1 szukania dróg, któreby umożliwiły Berlinowi taką zmianę kursu bez utraty prestłge 11. W tym celu rząd niemiecki powziął szereg decyzji, obliczonych na zjednanie sobie dobrej w oli Anglii. Do nich należy po pierw sze nagła decyzja rządu niemieckiego z dnia 30 października, w którym to dniu min. Schacht niespodziewanie uratow ał od rozbicia rokowania handlow e ang i elsko-niemieckie, prow adzone w Berlinie przez sir Leith Rossa, ofiarując Anglii w yjątkow o korzystne w arunki. Dalej znamienne są pokojowe zarządzenia rządu niemieckiego, tyczące się Saary, a polegające na wycofaniu oddziałów szturmowych. w 40-kilometrowej strebe granicznej, co w y warło w tutejszych sferach oficjalnych korzystne wrażenie. W reszcie przypisyw ane są v. Ribbentroppowi propozycje, według których, wzamian za uznanie praw a Niemiec do zbrojeń, Niemcy gotow e byłyby ułatw ić stworzenie system u bezpieczeństw a, będącego w edług uchw ały 5-ciu m ocarstw z dnia 12-go grudnia 1932 r. warunkiem uznauia równouprawnienia Niemiec. Siystem bezpieczeństw a imialby być stw orzony przez pow rót Niemnec do Ligi Narodów, przez gw arancję niepodległości A ustrii i gotowość podjęcia rokow ań o zaw arcie wschodnio-europejskiego paktu wzajem nej pomocy. Przeprowadzenie takiego programu uzależnione jest w dużym stopniu od dalszego rozwoju kwestji terytorjum Saary, Grupa harcerzy z Kostuchny urządziła w dniu 4-tym bm. przedstawienie. Na ilustracji w trzecim rzędzie skarbnik drużyny F. Career, nauczyciel oraz opiekun drużyny. A. Jarończyk, kierownik szkoły; w górnym rzędzie w środku drużynowy I. Drużyny Harcerzy Nikodem Józef. TU WYCIĄĆ! 275 Zwracamy uwagę wszystkim naszym sprzedawcom, że zwroty kalendarzy przyjmujemy tylko do 17 bm Kto do tego terminu niesprzedanych egzem plarzy kalendarza na rok 1935 nie zwróci, przejmuje je na rachunek własny. ADMINISTRACJA Odpowiedzi cedakcji Anko. Podobnych firm chrześcijańskich Katowicach nie ma. Może odkupi Panu jedna 1 większych księgarń w Katowicach. Czytelnik nr Są to przepisy policyjne o domokrążnym handlu artykułami spożywczemu R. J. nr ) Skargę można natychm iast wnosić. 2) Można na świadectwo ubogich, jednak przedtem niech się Pan poinformuje u adw okata w sprawie kompentencji sądu. Spraw a jest w ażna i zawiklana i dlatego bez adw okata nie da Pan sobie rady. Abonent nr Wmieść prośbę do Urzędu Rozjem czego p rzy M agistracie o ustaleni czynszu. J. K. nr Bank postąpi! praw nie. Moźnaby ew entualnie w nieść wniosek do Sądni Grodzkiego o zw aloryzow anie tej kw oty. P. J. H. W. 1) Głupstwo nie. 2) Niem». 3) 3 kim. w Kalifornii szyb nafty,,concordia- Standart. Feliks F. Katowice. Jeszcze jeden biuro" bratyczny zabieg? W ędliny kupuje się przecież w porządnych firmach, a nie na ulicy. L. T. K. Bogucice. W każdej więksizej księgarni w Katowicach. A. M. Ruda. 1) W ystarczy 8 klas szkoły pow szechnej. 2) G łów na Komenda Policji Woj. Śl. w Katowicach. Auto Napisać zażalenie dio Starostwa w Świętochłowicach. P. Stefan Baran w Czeladzi. Wymienione w liście Pana numery gazet może Pan otrzymać w oddziale naszym w Sosnowcu, 3-go M aja 5a. Zaświadczeń żadnych nie w ydajemy. P Witold Zioło w Sosnowcu. Cel piękny, jednak uważamy, że ofiary powinni i mogą daw ać wszyscy, lecz nie bezrobotni, chwilowo zatrudnieni. Dla nich najważniejszą kw estją jest zapewnienie sobie i rodzinom utrzymania. J. S., Szopienice. Jeżeli czynsz w dniu I-go lipca 1914 r. wynosił 11 mk., to dzisiaj winien Pan płacić 13,75 zł. St. M., Biała-Bielsko. Zwrotu kosztów podróży nie może Pan żądać, natom iast może się Pan domagać zapłaty za godziny nadliczbowej pracy. Jeżeli zapłatę otrzymywał Pan tygodniowo, to dziennie potrzebował Pan w myśl ustawy pracować 8 godzin, a w soboty 6 godzin. N. J., Skoczów. I. Tak. 2. śląska Rada W ojewódzka, Katowice, ul. Jagiellońska. 3. Nie ma żadnego celu. Nr Niestety, w sprawie tej nie da się już nic zrobić. Wincenty S., Katowice-Oąb. Na rozprawie musi Pan koniecznie podać świadków, którzy w yraźnie zeznają, że wyzwiska, wymieniane w skardze, były skierowane pod adresem żony. Zwracamy Panu jednak uwagę, że jeżeli żona została znieważona, to tylko ona musi skarżyć. Pan w imieniu tony skarżyć nie może. Jeżeli jednak Pan już w imieniu żony zaskarżył, to najlepiej wycofać skargę, gdyż inaczej szkoda dalszych kosztów. H u n to i nie w yjdzie! Nigdy w życiu nie w yjaw isz tego, co tu w idziałaś... Nie m am litości dla ciebie!... Dzisiejszej nocy jeszcze um rzesz! Ja nie szpiegow ałam... zaczęła T eresa, ale rozszalała kobieta nie pozw oliła jej m ówić dalej. M ilcz! zaw ołała groźnie. B arbaro! Katarzy n o! krzyknęła, zw racając się do sali. W jednej chw ili nadbiegły dw ie siostry, były to te sam e, k tó re T eresę w ów czas do lodowej zap row adziły kąpieli. Obijcie tę nędznicę! rozkazała przełożona i chodźcie za m ną. M usim y z nią skończyć, bo ona w idziała naszą zabaw ę i gdyby kiedykolw iek w y dobyła się z klasztoru, opow iadałaby o tern ludziom. D latego um rze! Z byteczna ciekaw ość nikomu na dobre nie w ychodzi! T e re sa poczuła, źe ją podniesiono, potem s tra ciła przytom ność. A gdy znów o tw o rzy ła oczy i rozejrzała się dokoła, w idziała, że znajduje się w podziem nej piw nicy klasztornej. L eżała w jakiejś w ąskiej niszy, utw orzonej przez dw ie ścian y i tak ciasnej, źe led w ie się w niej zm ieścić m ogła. W idocznie długo m usiała leżeć nieprzytom na, bo m ur dosyć już w ysoki, otaczał ją ze w szystkich stron. P rzełożona i dw ie siostry praco w ały pilnie. Z podniesionemi rękaw am i kładły szybko jedną cegłę na drugiej, a w p raw a, jak ą przy tem zd rad zały, była dow odem, że nie pierw sza to była ich robota! R ozrzucone tu i ówdzie stare cegły b y ły też pew nie u ży w an e niegdyś w tym sam ym celu! T eresa w iedziała bardzo dobrze, co ją czeka, a chociażby i nie w iedziała, to krzyki i przekleństw a G regorji b y ły b y ją dokładnie objaśniły. Spieszcie się! k rz y cza ła daw niejsza kelnerka rosyjska, podając siostrom cegły m ur musi być w y ż sz y niż ona nie pierw sza to i nie o statnia w ten sposób pozbędziem y się szpiega, zam urujem y ją żyw cem, niech um iera z głodu i p ra gnienia... Boże M iłosierny! krzyknęła T eresa. B y ła w praw dzie przygotow aną na śm ierć, ale takie pow olne konanie p rzerażało ją okropnie. B yć żyw cem zam urow aną, udusić się, um rzeć z głodu... Ach, czy m ożna sobie w yobrazić coś straszliw szego! 1 w niem ej ro zpaczy schw yciła T e resa kamienie i zaczęła je szarpać ale darem nie. Z palców jej k rew się polała, a kam ienie ani się ru szyły. G rego rja znała się na tej robocie! Nie trw a ło długo, a m ur dochodził już w w y sokości jej czoła. Jeszcze tylko kilka minut... N agle O tw orzyły się drzw i piw nicy, ktoś w y biegł szybko i T eresa usłyszała jakiś m ęski głos, w y m aw iający kilka słó w po rosyjsku. I zaraz potem stało się coś nadzw yczajnego! Z tą sam ą szybkością z jaką przełożona kładła poprzednio cegły, zaczęła je teraz zdejm ow ać, a jedna z sióstr m usiała iść po wino, aby T eresa niecq pokrzepić się m ogła. Nie, nie zabijem y cię! rzekła przełożona z tajoną w ściekłością. W yższa wola. której nie śmiem staw iać oporu, każe mi cię uw olnić. I to natychm iast! Ale m oże będziesz chciała dobrow olnie MUSI DAC SIĘ SFOTOGRAFOWAĆ W iesz mój mężu, musisz koniecznie kazać się sfotografować. Dlaczego? Bo tak rzadko Byw asz w domu, że boję się zapomnieć, jaik w y glądasz. HONOROWY GRACZ Pow iedz mii, mój drogi, jakim to sposobem się dzieje... goły jesteś, jak św ięty turecki, a grasz w karty tak grubo. Ceem ty płacisz przegraną? W cale nie płacę. Gram zw ykle na sto wo honoru. UCZEŃ SZEWSKI U RZEŹNIKA. Proszę o kiełbasę, ale taką sam ą nie św ieżą, jak ostatnim razem. Dlaczego nieśw ieżą? Bo m ajster powiedział: Jeszcze raz taką kiełbasę przyniesiesz, to sam ją zjesz. W KOSZARACH. Pow iedzcie mi, kiedy chow ają nieboszczyka z honorami w ojsko, wem i? Jak umrze, ganię sierżanci* ' - s

7 Ł t j t p e m a i ł U d r a i n o misfrzisiwa graniwc 11 bm. odbyt się w Toruń!«mecz piłkarski o wejćci-e do lwi mirdizy mi-s trzem Pom oraa G ryfem a Lew ją poznrńską z wynikiem 1:1. W 25 minucie strzela bram kę Mi kolarski dla LfcgJ' Po pauzie strzel t bram kę z Gryfu liro* łow sk: w 5 m irc ie. Sędzia p. Ctehxszewski e Cirud.zią łza. W idzów ok.'to 1 (HX>. Sędzia w pierw szej "potow e przez nieuwagę przedłużył grę o 3 rriha-ly i w tedy właśrbe pedla jedna bram ka. Mecz ten oczyw iście już nie miał znaczenia dla m istrzostw a grupowego. llislrzoslwa elietyczne E u r o p y C enna: W niedzielę od-były się tu zaw ody ctężu..'atletyczne w podnoszeń.u ciężarów o m istrzostw o Europy. Ty'. :lv m istrzowskie zdobyli: W w adze piórkow ej Bescarpe (W iechy) 570 funtów, w w adze lekkiej Fein (A ustria) i Du verger (Francja) po 725 funtów. W wadze średniej Ism ayer (Xiemcy) 695 funtów, w w adze ciężkiej Kalia (Austria) 740 fantów (nowy rekord św iatow y). M M H I 1 II I UWAGA! OKAZJA! Syp ajme polerowane kompletne z 10 częśc w orzechu mahoń u : nnych toru e- rach iuż od zl oilfl Nowoczesne kompletne pnko.,e stołowe m i od zl S5tl Kuchnie z 7 częśc. iuż od zl 115 Meble łoje tyńcze w wielkim w yborze po najniższych cenach poleca ledvn e ŚLĄSKI DOM MEBLI - KATOWICE, tylko 3-go Maja 19. Spieszcie obejrzeć nasze składy Dostaintna W lar«. Gorącu c M l # N a r t i a m l Największem znaczeniem dla propagowania «arcn.oflw a jest kwest ja zrzeszenia wszystkich narciarzy. W każdej większej miejscowości istnieję placówki klubu narc:srsk:ego. T arnow skie Góry również posiadają wielką ilość zwolenników tej gałęzi śport-u, ale niestety do dziś dnia placówka taka jeszcze nie powstała. Zarząd Klubu Narciarskiego w Katów cach po *r"ow;ł w celu zrzeszenia wszystkich zwolennik iw sportu narciarskiego założyć w Tatrnflwokxh Górach samodzielny o-da-naf Klubu N arciarskiego. W tym też celu zarząd tegoż klubu orosi wszystkich narciarzy miasta i pow a łu Tarnow skie Góry, którym zależy na podsportu narciarskiego, by zechcieli zglorić swe p rz y s tą o w e do mającej być zorg a r 'r r w-nei. pt.aeówki narciarskie i. Zgłoszenia uprasza się kierować pod adresem śl. IViV'u Narc'a.iT.kicg w Katowicach na rcce prezesa p. d'. Kocura w Katowicach, ul. Pocztow a 2, wzgloitafe na ręce o. K. Wóiclka, k:~rowtt'i'-a odd 'W u l)yrrtcri: Snółki B-acki"! w Tarnow skich Górach, ul. Strzelecka 23. (Pi) C t S t V C M S'avia fp-nga) Ccchie Karlin 11:3, DFC. P -aga Bohemians 1:1, Sparin (P aga) FK. Kolin 2:1, Teplitzer FC. SK. P lżno 4-1, Vic*-- a (P Izno) SK. Kladno 3:1, Źidenice SK. Proriejov 1 ;1. TABELA R O Z G TY V /^t * IGI CZECHOSLO- W A C K PI. KI-b O 'er P 't. B ora. Z 'eo ce * : 7 S'" via 7 II V " tona Pilzno :14 So orta :12 C K. Pronlętny I eoftz-'r F. C. R :11 i 7 ;i 9 R -'-onvm is :11 D. F. C :18 Klodoo S K. Plzen :75 C"r'i"e l<?-fn U. F. K. Kolin E idapaszb HI Ker Atf;la 0:0. H"n«aria - K-soest- 1: 1, Somogy Phoebii«1:1, F-ręncv.aros Sc-o'-m r 2 :0, Szeged Bocskai 3:1, U jp * 'M B "d"' 3-0. V/i-fiVi. Six. Favoriten W acker 1:1, Sk G ilp p. M iedz'-m nstw owv mecz pilkar- Sk" S-w aicar-n! Tyrol 7:1 (3:0). Pom ż. W ramach wielkiej imprezy nveo'zyna-o4pw ei na sztucznym torze lodo\yvm stadionu sportow e on odbyło sie w ordzie!«p:erw- Stp spotkno e hokeja na lodzie w turnieju o mi- «ii-ynef n Furopy miedzy drużynami S*ade Franco s a H. C. Mdanu. które zakończyło się vyvsp^pcvfrownm zw ' eies weni Fmncuzów w sfpo invn 6-1 GM, ). Fatalna norażka dnr'-'-nv wloskiei sno\vodnw ana została nadjt-in-no-r, z Pieczeniem nraczy, którzy w o"tatn-ch opi-ęh roze-r-al-' d-"a wn',- sppfkd - a w y\- -r'- o pn-ryp-aiąc z H. C. Strealham 0:9 i L o"-'"p I ;en= 0:2. P a meczu w eła-aoa «a tprte z oo*enpatnym 1 i o,n.f do A ę- k" m:- 5+,.^- A, H lp hfó" '1 h»a ""OWC popisy nagrodzone były liuwnem i oklaskami. ą J& M. 3 aton>ite 0 9 (Bvfftm, * 3 I.J 0 :3 ) Mecz pow. rozegrany na sztuczrym to. rze w Katowicach wywołał niespodziewanie wielkie zainteresowanie, bowiem przypatrywało się mu p-zeszło 3 tys o ób. w tern większa część osób przj byłych z Niemiec będących również na meczu piłkarskim Ruch. 0V. Niespodziewanie zespół polski poniósł porażki, a co jest najbardziej zastanawiające Polacy ustępowali go'c'om pod względem ambicji i ofiarności. Jut niejednokrotnie zdobiliśmy stwierdzić, że czynnik ten zawsze decyduje o zwyciest sie w spotkaniach z Niemcami. Wartoby się nad tern zastanowić. U Niemców wybili się dwaj wartośeiwi zawodnicy, a to liil'man i P d e s 'a i oni też w lwiej części zadecydowali o zwycięstwie, wytwarzając ped bram ą polską niejednokrotnie zam'e zanie, z którego nasfęnnie nadały wszys k'e bramki. Wyróżnić należałoby u bytomiaków również twardą i doskonale dysponowaną o- bronę, oraz bramkarza. Polacy, początkowo zlekceważyli przeciwnika. Ustępowali oni N emeom pod wzglądem tak ryki i n eposiadali w swoim zespole tpkicłi indywidualności, jak N emcy. aczkolwiek zagrań solowych Poiący mieli daleko wię-cej. Cóż z tego. kiedy wszystko rozlnja o się na obronie gości, a ponadto wiele do życzeń'n pożogaw= a dyspozycja strzałowa. Polacy mieli w drugiej tercji wysoka nrzewa^e Pierwsza bramka pada dla gości przez Ruszcząka. a w chwilę równiej wyrównuje Arit Dwie dalsze bramki Niemcy zdobywa ą ze strzałów Hillmana i Podle ki pod koniec gry. Sędziował p. Trytko. Należy zaznaczyć. że w zssnole n:»m:e'kim rrąlo 4 b. graczv z polshego S aska, a m vn.w 'cie nr. Kaezorowie. 1'orUe ka z SKH oraz Schwertfeger z siemianowickiego SKH. Mecz p es fsisil PeisKa Ciecbssldwacji E» ^ts x B e p o i f t f ö r z o n q XV Bernie w dniu 15 bm. z o le r i i meczu w W arszaw ie. beksctskego Czech isu-wacja W ągry od- P risk i Zwir.zak Bokserski nadfsv I Już odbędzie się kouferonefa prez. Kom teł i Puha-ru p'sy kartek punktowych z omawianego meśrodk-iwej E ureny p. Karkowskiego (W "giry) czu. z których wynika, że sędzin tiricniecki z sekretarzem tego kom (chi p. R uiyezką o.?as~.:er dou -ścił się rzeczy w iści WMnaso (Czechosłowacja). punktow ana. Przypuszczać żalem należy, że Ńa konferencji tej rozpatrzona h'v.rie s*va- mecz Polska G-eo -vst wnc.ia be łzie musiał w a n ro te sp Czech isk w rrii m zeiiw kn wy ni- być rrw tórzony, a.p. Saemger w yłączę n-y od kowi meczu Polska Czechosłowacja 11:5 sędziowania. Czfs Ra w P sy tla W nzmpeln'eniu naszego sprawozdania z uiedzi-itoeg-o wałnego zebrania.pi lskiego. Zw. Iow. Kolarskich w W arszaw ie, gdzie jak wiadomo rozprawiono sie z dotychczasową działalnością zarzadu PZTK.. podajem y *e?.zoze ciekawsze momenty z zebrania. D yskusja nad s-raw iszdan'cm z "rządzi prze- ią.gneła się około 8 g tdz'.v a głównym efek- *em było udz'elenie votam itseafiwścl zarżało wi. który jakby orzccznw ainc ta w l a ł się iuż przed m 'esio'cm do dymisji. Główne ra - oteresow aiic wzbudziły w yw ody delegata Sloska, red. Mikuły, który po d'-.kfa.'ncm nmówienhi szw ow ych m istrzostw Polski dawiaiził. że zarzad nostanil wibr"w reg 'Nmipow \ przyznając Oleckiemu tytuł mistrza P risk: i d-m -gał s ę w y z n a n ia tezo tvt"tii kolarzowi Kioibasle. który przybył m druriem miejsc«, XV wyniku gl-as'wam a za w nksriem red. Mikuły, wypowiedziało s ę 65 "SÓb. Nadto zniesiono rów nież zaw ieszenie okręgu Ś h - KöiaiTiim ski-go, Przeszedł również wniosek o wyirażesnie zarz.ąditwi. votum nici»fą."śc, co w y w o łało wielkie nhizaijowricnie w śród de i-eg at ów WTC z W arszaw y, którzy oonśoiłi salę obrad Z if.zn?.u'em trzeba przyznać, że wszelkie pfistnlaty Śl"ska z^-staly szcześl-wie pm eorowadzone nr zez naszą delegację-, która nrzyezy ni la s ę walnie do ocz-'-s'o enia stęchlej a-tmo* sfer w n.ols ki ni kolarstwie. XV skład n"we-$o zaioząd-u w eszli: prezes p. T. Lenartowicz, członkowie: kot. Tk"czvk, por. Pi-cnriźek, K re-tz. P'- uvtc'ski (ken tan sportow y), n rr. Fzyb"wiski. Zyga-dto, Pa-iwański. F.zymczr-k. Turowski, a z prowincji pp. Kolanka (Kraków). Brokat ( wów). S'* ła (Sl*sk), Krirzews-ki (Poznań). T d e łe (Łódź). Zasfo'-cy: Grabko w ski. Czerniak. G ierasńskl, W oźriak. Men ker (Lwów). Kom i-si a rew izyjn a- Judvckk P a h rnw«'i Czyżewski, Krakilc-c (Łódź), Ja-w-3-rsik.i (Kiaków). Mecz plłkarsii, Ml6ry filcrciije Ang ja, przeżywać będzie 14 bm. jeden z najważniejszych dni w his'orjj swego pilkarslwa. W dniu tynt w Lordyn e na boisku zeszłorocznego mistrza A-glri Ar?ena1u. o - bedz e się międzypaństwowe spoikan e Włochy Angba. Przeciw srb e staną dw;e d ru ż y n y, z k óry h włoska szczyci się c f r'a nym tyfiicm mistrza, zdobytym w br, w Rzymie na nahezu z drużyna Czechosłowac i, ang' l"ka natomiast reprezentu e o'czyz"e p ł arstwa, uchodząca nadal za fakwem ego mistrza św ata. Tak Ang':a jak i XXło:hy Słiori psi i ŚL. OKR. Z W. ATLET. P"ZED WAŻNEM! SPOTKA NIAMI. W szyscy ci. ktirzy się interesują sporu-m atletycznym, s t- i e dz.i: musza, że obecny Zarzut śląskie;o Okręgowego Zw azkii A lift. poczynił w kierunku podniesienia sportu al e'ycznego b. znaczne po*-t;py Niezwa"aiuc na kr-szty, przeprowadza w najbli szych 2 miwi-icach as ó międ* -okręgowych, wzut. międzyn v o d o w y.'h spork iń Już 16 b n. sprowadza do Rudy rcii-ezenticię Ślpski nie- mleekle*«na rewan owe sp -tkanie zapaśnicze i w podnoszeniu u ę -a r ó v. Nad-nienić nale y. że ze spotkania E które (idby'0 się dnia br. w Zah-zu. rep-e-zentacia Sl. p-alskiezo wysz'a zwycięsko w stosunku 14 7 w zapasach oraz '3,11 kg. do 1271 kg. w podnoszeniu clę a ó v I'c z y my. }< zawodnicy r,nci i tym razem <t "'ać się- hę la i;'zy na'mniei wynik t*n u t z y n n i, gdy i w-ue/yd bida m własnym terenio Rarw naszych p-zypad P b-onii nau zawodnikom- w zapasach- od v a<- kogucie' da cię"«ej Stefan, a.yo-ak. Kusz. R '- 'v - a K ysmal-k". O Fus-ka, Urgacz, wzsl. tiwóżdż. W pud,usz. ci»..a.ó*. btusxvk a s r a s p ^ przygotowały s:ę so'idnie do spotkania. Na temat meczu toczą < ę irż r-d ty g o dni ciekawe omówienia. Pra^a ą-g"e1tka p sze. że ty i uf rris'rza mcżnsby z'obvć dc-p e-0 w turnie u. k ń -v muriałby s'e odbyć w Lonc'yn e. Wyfania'a. sic też prp->khr fak'r-g-x turn'eiu. do którego weczłoby 32 państw w tern tał-żo Polska. Miałby s ę n-n odbyć w 'ecie 1935 r. Dz:eń 14 lis lor a da br. w y' śni n lewa'p 'iwie syri'a- e. a z tra m-^że hkże st?«o-w'sko W p'k'ej Brytanji w piikarstwie euro-"e:skiem. W it tek. Stvlec. Ciz.vbek i Mninka Wymień ten i zawodnicy zin"'uł się punktialnie o godz. 17 w Rudzie w hołclu. Piaet'4 REP'TZFNTACYtNT? 7 \ W O n v R. K. S. - ŚL. O. Z. A. Za-ZB.d Śl. Okr. Z v. At *?t o-nwadzi od d n'-v'to czasu 7. Poh KI. Sp. w spra '-ie p-zy "t i pienia sekcyj al r'tycznych do Śl O Z \. Sp-awa ta ZO -, -'tanie w nied'u ri n czasie uwieńczam pomy'iny n wynikiem ie zczc p'zed p-zyhłcze-niem po^ta^iwi-ono pr-/e- prewadzi ź w hm. iedno spotk-n'e znp'^nicze o b y ł ^óch reprezentacyjny. Mecz len p-oi>onuje się przeprowadzi- w dni-i 74 hm w Nowel Wsi A ir rz Z \P \Ś N!C? Y WARSZAWA «Ś L 1 SK. Od V u 's7c.ro czasu -eklamo vany m iedtyokręgowy mecz zapaśniczy rep-ez^nt'cii W arszawskiego Okr. Z v < tlot. z «-en ez^ntócju Śl Okr. 7.*/ a t ct p^st n )-vil 7. i- -zad śl. O 7. V przeprowadzić na Śląsku, dnia 2 grud nia br. w Rudnie Śl. W n O z zl łw - KAT 0W1CT:. ZhpViVev W 'o c n "ii '.N» yll Śl O Z A p-opozycię.-7,rtfr--mia w k q,<vvi-,az,i i'»"'?'! *tv *7i*,ro Sn awa la zoilanur jeszcze bliccj luzpat.zoua. W razie pizylęcia S j j p n w M i e n i u W r a a f s i l e k i NOWINKI SPORTOWE. W C. kl. Strzelec w Niwce rewelację stanowi XViltos'.nski, który je? dnym z najlepszych napastników w Zag' f Placówka Plaski p. V adzi w kl. C. Dotąd i-c przegrała jeszcze meczu. Zieliński z 04 Szalkę, reprezentacyjny gracz Niemiec, otrzymał posadę w Zagłębiu i zamierza podpisać zgłoszenie a'o C. K. S. Czeladź. Gra on w pomocy. Ż K. S. K inerctiv z sosnow ca prosi nas» wyjaśnienie, że mimo fuzji z Makabią utrzymał swą nazwę i bierze udział w rozgrywkach o mistrzostwo. Narazie jest to sekcja pilkars.ta Kinereth przy Makabi. Gwóźdź, jeden z najlepszych napastników Unji według pogłosek przechodzi do W isły Kraków. Zioła, b. gracz C. K. S. Czeladź przenosi się do Skarżyska, gdzie ma trenować tam tejszą drużynę fabryczną. Niema on jednak dotąd zwolnienia z klubu. K. S. Solvay wyjaśnia, że na meczu z Unją wszystkie 3 bramki zdobył Matcherczyk. E. Przybytek członek C. K. S. zawieszony przez zarząd klubu stara się o zwolnienie i ma zasilić barwy Policyjnego K. S. P. Kale'a, b. kierownik sekcji bokserskie; Policyjnego K. S. przeniósł się do Częstochowy. Obecnie kierownik em sekcji jest p. Kam-zda. Na skutek za.nl Ti, w'ntlfc wszczęły dochodzenia przeciwko kilku sędziom piłkarskim w Zagłębiu, S p o r! w C a u s ' d f h ' & V a Brygada Warta (Zawiercie) 4:1. B a nikł dla b rygady uzysk:, li: Lach 2. U cja-n i i lejne. dla W arty: D ctnrgała i Md man. Bry ;a 1* przew ażała tec'cn'czn-ia i taktycznie, mecz miał jednak bardzo słabe le-męo. Częstochowianlta Lkia 2:1. Bramki 11 a CzĘStnch -wianki uzyskali: Sitowsk i Pachoła,k, ć.la S kry: Rubin. Sędztowa-ł debrze p. Gospodarek. Gra prowadzona przez cały czas w szybki cm tempie przy przew adze Częs-toch j- Wianki. T abi'ca m istrzostw jesiennych przedstaw ia się następująco: 1) C zest-chow ianka 7 nkt., sio*, bramek ) B ryc-da 6 p k t, 10:6. M Vi'Ct-xria 6 pkt., 1811, 4) Turyści 6 frit. 12 1, 5) Fkta 5 nkt.. 7:7, 6) W arta 3 pkt , 7) Legia 1 pkt.. 7:13. KS. Haller (KocHcwtoe) Ftrzciec (Zgoda) 3:2 (1:2). Zespół H rilera, który w y st-rit w pełn,-m składrie, odniósł zariuż' nc -zwyc.»- stw-o na-j ambitnym przeć wnikicm. C 'i-x 'sż drużyna Strzelca do przerw y prowadzi a, to ednak w druzieł m.4 w e zała.nrts się. Brr inki dla zwycięzców strzelili: Linieli i Ciupała dwie. 0 S ^ t r r S ü» K n s % ^ e Ub niedziel: od-było się kilka moczów z cy k li rozgryw ek o pu'ia-r KZ O PM. Rozgryw ki zaś o w ejśce do kl. A odbyw ały s-:ę poza Krakowem. W yniki zawodów byty n a. stę-cęince: W.sla I b. Mrkknbi 0:0 Zawody pow yższe odbyły się na boisz u Ma.kka.bi. Przebieg zawodów był na Jer in-lercs ajocy, przy* czc-m przew ażała M akkab', na dro.-ó-e do zwycięstwa przeszkodził jej doskoń: le broni - :y bram karz W -sły który p-pza szeregiem r.iebez.oicczriyc.h strzałów obr mil w pięknym styki raut karny. Sędzi.,-wał slabu mgr. Blaufc-dcr. Wawel Craeovla I b 3 2 ('-Ol Po s.zcrcgu klęs.' ach w reszc e odnieśli w jsk \vi zasłużone zw ycięstwo, będąc przez ca-y przecie,g.zaw ołów lefszą drużyna Br:?- -i strzelili dla W aw elu: Kożuch Ii 2 i Kr cli z nzu-tu karnego; dla Cracovji: Chudzik i. samobójcza. Sędziow ał poprawnie p. I. i-c b in g. NOWY KLUB SPORTOW Y W KRAKOWIE. W Kulko wie powstał nowy klub siki t ) v y pr/yuiiiiino na wę K. S. O k a n M ino i \ nie n a le y Jo Z -v iit-zko, rozegrał jukilka spotkali z dru ynami zwintkuwe-n;. o i izi- i.ic pi -kne wynik; -lak: z O i ha-n a komb 7 2 O ze- gorzeckim 4 2, Pocztowym PW. 4 0 Czarnymi 4 i iii. Nowy klub grupuje członków z dzielnicy Zak-zowek. p-opozycii, mecz taki o-jbylby slg 15 grudnia w Katowi cuch. ZAPAŚNICY AUSTRJ1 PRZYJEŻDŻAJĄ N \ Sl ' SK. 1 początkiem przysz ego roku hn-ii; hcd/.io na Plusku zapaśnicza reprezeuacla Au t ii w celu roz-g a a'a rew an'ow ego meczu z Robolu K. Ś lak -ras int., m ia. Za-znd Śl O k'. Z-w. Atlet p'a-wd.nojobnie wyko zy 'ia obc-mośe Aust jaków i pr.zeprow.idzi róznież le jn i spotkanie zap-fnicze. KURS NARCIARSKI PLA CZi ONKÓW PZP. organizuje się w ok'e'-ie zl nowym w Zakopanem. T e ' m zg flszcni.1 opływa 7. dniem IS boi. Kto z członków P Ż '\, czy też sympatyków, ehci i'hy wzinć udział w k >ie, niech p'zekle swoie zg'osze io laknalacze'u j. W y działu Sp t to we go M łodzicy PZP - Katon I:*- W a welska 1. Dzień-.je nt zy-naui** wynosi 6.. zl K'e u.v.likiem kursu budzie t cncr P.ohk. żw N:rc'.i skic;a.. IS hm odh l/io sic w Mik--!'w'*: ZD ' 1: A"?i l-'e**y PZP.) tu,niej ping puuguey o IlllsnZuiUO m. Mikal-Je» -a*

8 Str. 8 Jak donosiliśmy, w sobotę odbyło się otwarcie nowej linji kolejowej Zebrzydowice Cieszy n. Ilustracja przedstawia budynki stacyjne w Kaczycach i Marklowicach. Zabobony i ciemnota wśród inteligencji Na rozmaite sposoby biorą się kobiety, gdy pragną odzyskać serce męża!ub zmusić go do częstego przebywania w domu i grzania się przy ognisku rodzinnem. Pragnienia te wyzyskują jasnowidzące, kabalarki, pseudo-chiromantki i tym podobne osoby, żerujące na naiwności utrapionych kobiet. Lubczyki i inne krople i napoje miłosne zaczynają wtedy działać z mniej lub więcej pożądanym skutkiem. Na jednem z przedmieść Berlina udzielała porad na wszelkiego rodzaju cierpienia duchowe wróżbiarka, nosząca dźwięczny pseudonim pani Likane. Jej sława była rozpowszechniona w całym Berlinie, a władze przymykały oko na jej czarnoksięskie praktyki, dzięki poparciu wysoko postawionych osób. Nakłoniona przez przyjaciółki udała się do niej także niejaka pani Naefer, która zarzucała głównie swej gorszej połowie rzadkie przebywanie w domu. Nic łatwiejszego, jak zaradzić na pani zmartwienie odpowiedziała uskarżającej się małżonce pani Likane. Proszę przynieść mi parę pończoch męża. a w szystko będzie w porządku. Uradowana takim wynikiem konsultacji pani Naefer, przyniosła żądaną parę pończoch. Pani Likane w yrzekła kilka tajemniczych słów i zwilżyła pończochy czarnoksięskim płynem. Gdy nazajutrz małżonek włożył owe pończochy, pozostał rzeczywiście w domu. ale tylko dlatego, że musiał położyć się do łóżka. Nogi popuchły mu straszliwie, a nadomiar złego, dokuczały mu bolesne plamy i bąble Przerażona pani Naefer pielęgnowała chorego męża pieczołowicie, wreszcie uznała, że interwencja lekarza jest nieodzowna. Zanim jednak udała się do lekarza, poszła do czarodziejki, pani Likane. Zastała jednak mieszkanie jej puste. Widocznie świeżo spreparowany płyn na pończochy niewiernych mężów musiał już wydać w kilku wypadkach fatalne rezultaty, skoro pani Likane uważała za stosowne ukryć się przed okiem w ładz. Lekarz, do którego udała się strapiona żona, był zajęty poza domem w jakimś nagłym wypadku. W ten sposób nieobecność nieszczęśliwej kobiety w domu przedłużyła się na kilka godzin. A tymczasem służąca, zastępująca panią w pielęgnowaniu chorego męża, nie utrzymała języka za zębami i opowiedziała, skąd pochodzi choroba nóg Naefera. Jej pani wtajemniczyła ją bowiem we wszystko. Naefer nie okazał bynajmniej smutku, lecz rozradowany wykrzyknął: Doskonale! Znalazł wreszcie sposób, jak uwalnić się z krępujących go więzów małżeńskich. Zatelefonował natychmiast do komisarza najbliższego posterunku policyjnego i opowiedział mu o wszystkiem. Chore nogi były doskonałym pretekstem do rozwodu z żoną. Policja rozpoczęła poszukiwania niesumiennej czarodziejki'1 i wreszcie aresztowała ją. Okazało się, że interweniowała ona w całym szeregu podobnych wypadków z tym samym rezultatem W aferę wplątane są żony licznych dostojników państwowych. Na sztucznem lodowisku w Katowicach odbył się w sobotę mecz hokejowy między drużynami: K. S. Cracovia i K. K. S. Pogoń zakończony zwycięstwem Cracovii" w stosunku 9:1 (3:0, 2:1, 4:0). Ilustracja przedstawia u góry drużynę Cracovii, a u dołu Pogoni. Ag. Polonji i Siedmiu Groszy. Fot. Cz. Datka. W cinśu nocy lat m dzięki użyciu orjentalnego preparatu łuszczącego Atima, usuw ającego piegi, w ągry, pryszcze, brunatne plamy, zmoirsz-oaki, czerwoność nosa 1 inne błędy piękności. Cera stiaje sięidśntewająco czystą i pełną młodocianej świeżości. Cena 2 zł., podwójny pakiet 3 zt. Specjalna oferta: Kto prześle w ciągu 3 dni wycilnelk mniejszego ogłoszenia z zamówieniem, otrzym a 20 proc. rabatu na mały i 30 proc. na diuży pakiet. Proszę o podanie, czy cera sucha, czy tłusta. DR. NIC. KEMENY, CIESZYN, skrytka pocztowa 100/1495. Notowania giełdy w Warszawie z dnia 12 listopada 1934 r. Papiery państwowe: 3 proc. poż. budowlana 45,00. 5 proc. poż. kanwensyjina 64,50. 6 proc. poż. dolarowa 69,75 i 69,50. 4 proc. poż. dolarowa 52,00 52,25 i proc. poż. stahitizac. 70,00 69,00. 7 proc. L. Z. Państw. Banku Rolnego 83,25. 8 proc. L. Z. Państw. Banku Rolnego 94,00. 7 proc. L. Z. Banku Gospod. Krajów. 83,25. 8 proc. L. Z. Banku Gospod. Krajów. 94,00. 7 proc. ob ligać. Banku Gospod. Krajów. 83,25. 8 proc. obligac. Banku Gospod. Krajów. 94,00. 4 i pół proc. L. Z. Ziemskie Kredyt. 49,75, 48,75 49,25. Akcje: Bank Polski 93,25 93,00. W arsz. Tow. Fabryk Cukru 27,50 27,75. Lilpop 10,10 10,20. Starachowice 12,05 11,80. Habenbusch 34,25 i 34,00. Tendencja niejednolita. Waluty: Dolar pryw atny 5,28. Tendencja niejednolita. Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Pożyczka DWonowska 82,875. Pożyczka stabilizacyjna 115,50. Pożyczka w arszaw ska PoznsńsKa giełda zbożowa * dnia 12 listopada 1934 r. Ceny parytet Poznań. Pszenica! 6, , M ąka pszenna wszystkie gatunki o 25 gr. wyżej notowana. Makuch Mamy 17, , Reszta notowań bez zmiany. Usposobienie spokojne. Transakcje na odmiennych warunkach: żyta 416 ton, pszenicy 194 tony. JULJAN TRZC10NKA z Psar zgubił książkę wojskową UWAGA! Pies, wilk stepowy, zabtądizony, reaguje na wołanie Lux, kudłaty, znajduje się u p. Pudelki Ludwika, Katowłce-Dąb, ul. W ąska POSZUKUJĘ czeladników krawieckich do pracy w domu i poza domem. Alojzy Kurek, Kochtowiice, ul. Kościelna d KRAWIEC uszyje ubranie wzaimiian za radjo. Zgłoszenia do Siedmiu Groszy" pod nr. 421 ld. SŁUŻĄCA do wszystkiego zaraz potrzebna. Przedstawić się od 8 9 wieczorem Katowice, Pocztow a 10, mieszkanie 3. 42lód Przygody bezrobotnego Froncka f "». A \ " <vu **v '<*«0'ttf'* Muszka gąskę strasznie drażni gąska chce ją połknąć żywo, muszka wieje, gąska g o n i Froncek patrzy na to dziwo. Muszka tedy, gąski tędy, muszka tam 1 gąska tam. Froncek patrzy głupkowato, Jak się skończy cały kram?.. Z muszki szelma to uparm, straszliwie się wzięła w kupę, gąska główką tak k r ę c iła szyjkę zaplątała w supeł!!! Fron cek zadrżał na ten widok 1 ucieka gibki, z w in n y jeszcze kto pomyśli potem, że to on wszystkiemu winny... ( d a s dals^v nastąpi) MIESIĘCZNY ABONAMENT 7 G R O S Z Y " Z DOSTAWĄ DO DOMU PRZEZ AGENTÓW LUB PRZEZ PO C ZTĘ W KRAJU Z Ł.2.31 rprzy ZAMÓWIENIU W URZEDZIE POCZT. ZŁ.2.41 REDAKCJA K A T O W I C S O B I E S K I E G 0 11 CENNIK OGŁOSZEŃ W «7 GROSZAC 1 POLE O WYMIARZE 35 mm.*67mm. ZŁ.15. OGŁOSZENIA DROBNE 2 0 GR. ZA SŁOWO. D ru k ie m i n a k ła d e m Z ak ład ó w G raficznych i W y d a w n ic z y ch P o lo n ia S. A. w K ato w ic a c h. R e d a k to r o d p o w ied zialn y i S ta n isła w Nogaj.

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

Czy na pewno jesteś szczęśliwy?

Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Mam na imię Kacper i mam 40 lat. Kiedy byłem małym chłopcem nigdy nie marzyłem o dalekich podróżach. Nie fascynował mnie daleki świat i nie chciałem podróżować. Dobrze się

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta)

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu rozkazującego dla każdej koniugacji (I. m, -sz, II. ę, -isz / -ysz, III. ę, -esz) oraz część do ćwiczeń praktycznych.

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

W naszym kościele główna Msza Święta rozpoczęła się o godz , którą celebrował Ksiądz Proboszcz, Wiesław Kondratowicz.

W naszym kościele główna Msza Święta rozpoczęła się o godz , którą celebrował Ksiądz Proboszcz, Wiesław Kondratowicz. 23 czerwca przypadła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Dla katolików to jedno z głównych świąt, dlatego tak licznie zgromadzili się parafianie, by brać udział we Mszy Świętej

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa 8 ł U R G R Z E C Z N I K A R A W O S Y W A T i L S K I C H ' Areszt Śledczy 15-377 B łystul. Kopernika 21 tel. 742-70-21 do 23; skr. Poczt. 4 as_bialystok@sw.gov.p D kw 072/04/14/2211 W P l. 2 0 K ' O

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Adwent z Piątką Poznańską

Adwent z Piątką Poznańską Adwent z Piątką Poznańską 3 grudnia 4 grudnia 5 grudnia 6 grudnia 7 grudnia 8 grudnia 9 grudnia 10 grudnia 11 grudnia 12 grudnia 13 grudnia 14 grudnia 15 grudnia 16 grudnia 17 grudnia 18 grudnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów Ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas IV V w Szkole Podstawowej nr 79. Jej celem zbadanie atmosfery panującej wśród uczniów w szkole, korelacji nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Żołnierze Wyklęci żołnierze antykomunistycznego Podziemia stawiających opór

Bardziej szczegółowo