FB.V Kraków,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FB.V Kraków,"

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI FB.V Kraków, Pan Marian Gil Prezes Stowarzyszenia Romów w Krakowie Os. Złotej Jesieni 6/ Kraków Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Finansów i Budetu przeprowadził w kierowanym przez Pana Stowarzyszeniu kontrol doran w zakresie rozliczenia wydatków dokonanych w ramach dotacji celowych udzielonych w 2006 roku na realizacj zada wynikajcych z Programu na rzecz społecznoci romskiej w Polsce w 2006 roku okrelonych umow nr III GW-VI z 29 czerwca 2006 r., zmienion aneksem nr 1 z dnia 4 wrzenia 2006 r. W protokole z dnia 25 padziernika 2007 r. poza ustaleniami pozytywnymi kontrola wykazała równie nieprawidłowoci polegajce na: 1. Nie przestrzeganiu terminu przekazywania do Urzdu Skarbowego pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W toku kontroli deklaracji podatkowych PIT 4 oraz dowodów wpłaty do Urzdu Skarbowego nalenych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych stwierdzono, e pobrane zaliczki za miesic maj 2006 r. zostały odprowadzone w dniu 30 czerwca 2006 r., podczas gdy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pón. zm.) Stowarzyszenie winno odprowadza przedmiotowe zaliczki w terminie do dnia 20 miesica nastpujcego po miesicu, w którym je pobrano. 2. Nie przestrzeganiu terminów przekazywania do Zakładu Ubezpiecze Społecznych nalenych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W toku kontroli deklaracji ZUS P DRA oraz dowodów wpłaty nalenych składek do ZUS stwierdzono, e składki za miesice: luty, marzec, maj oraz sierpie 2006 r. zostały odprowadzone do Zakładu Ubezpiecze Społecznych odpowiednio: 29 marca 2006 r., 20 kwietnia 2006 r., 30 czerwca 2006 r. oraz 18 wrzenia 2006 r., podczas gdy zgodnie z zapisem art. 47 ust. 1 ustawy z 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z pón. zm.) oraz art Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz z pón. zm.) Stowarzyszenie winno przekazywa składki za dany miesic do ZUS w terminie do dnia 15 nastpnego miesica. 3. Zastosowanie nieprawidłowej stawki dla obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartych z wykonawcami umów o dzieło. W toku kontroli umów o dzieło o nr: 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006, 7/2006, 8/2006, 9/2006, 10/2006, 11/2006, 12/2006, 13/2006, 14/2006, 15/2006, 18/2006, 19/2006, 25a/2006, 20/2006, 26A/2006, 28/2006, 29/2006 zawartych z wykonawcami w ramach realizacji zada działalno zespołu dziecicego Bachtałe Ciawe oraz pracownia komputerowa ustalono, e Stowarzyszenie zastosowało nieprawidłow stawk zaliczki na podatek dochodowy tj. stawk 20%, podczas gdy zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z pón. zm.) winna by zastosowana stawka w wysokoci 19 %. 4. Zastosowanie nieprawidłowej stawki dla obliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne. W toku kontroli na podstawie listy płac 1/02/2006 i deklaracji ZUS RCA (indywidualny raport miesiczny o nalenych składkach i wypłaconych wiadczeniach) za miesic luty 2006 r. oraz listy płac 4/2006 i deklaracji ZUS RCA (indywidualny raport miesiczny o nalenych składkach i wypłaconych wiadczeniach) za miesic marzec 2006 r. ustalono, e od wynagrodzenia brutto naliczone zostały i odprowadzone do ZUS składki zdrowotne w wysokoci 8,5 % podstawy naliczenia, podczas gdy zgodnie z zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz z pón. zm.) w 2006 r. stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 8,75 %. Spowodowało to odprowadzenie do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne niszych o łczn kwot 4,18 zł. Do przedmiotowej deklaracji złoone zostały korekty w dniu 15 maja 2006 r. (ZUS RCA ) i (ZUS RCA ) oraz w dniu 08 wrzenia 2006 r. (ZUS RCA ). Mimo dokonania korekty wysokoci składek w miesicu maju oraz wrzeniu 2006 r. nie dokonano odprowadzenia do ZUS nalenych składek. 5. Nie naliczeniu i nie odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy z tytułu zawartych umów uyczenia samochodu prywatnego do celów słubowych. W toku kontroli ustalono, i Stowarzyszenie nie naliczyło i nie odprowadziło do Urzdu Skarbowego nalenych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartych umów uyczenia samochodu prywatnego do celów słubowych z Prezesem Stowarzyszenia w miesicach sierpie, wrzesie i listopad 2006 r. w łcznej wysokoci 190,00 zł, co spowodowało zawyenie kwot wypłaconych uyczajcemu samochód o 190,00 zł. 6. Nie odprowadzeniu na rachunek budetu pastwa rodków w łcznej kwocie 56,15 zł pochodzcych z niewykorzystanej w roku 2006 dotacji celowej udzielonej z budetu Wojewody Małopolskiego na realizacj zadania wietlica terapeutyczna dla dzieci romskich. W toku kontroli ustalono, e wydatki w łcznej kwocie 55,37 zł, w tym: 2

3 - zaliczka na podatek dochodowy wynikajca z listy płac nr 36/2006 w wysokoci 18,63 zł, - zaliczka na podatek dochodowy wynikajca z listy płac nr 37/2006 w wysokoci 18,63 zł, - zaliczka na podatek dochodowy wynikajca z listy płac nr 38/2006 w wysokoci 18,11 zł, które zostały przedstawione do rozliczenia w ramach wydatków poniesionych ze rodków dotacji celowej, zostały dokonane w dniu 03 stycznia 2007 r., podczas gdy zgodnie z zapisem 9 zawartej z Wojewod umowy Stowarzyszenie było zobowizane wykorzysta przyznane rodki finansowe w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. Niewykorzystane w terminie rodki finansowe, zgodnie z zapisem przedmiotowego paragrafu umowy, podlegały zwrotowi na rachunek Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w terminie do 15 stycznia 2007 r. Stowarzyszenie nie dokonało zwrotu ww. rodków w łcznej wysokoci 55,37 zł. Ponadto ustalono, e w sprawozdaniu z wykonania zadania Stowarzyszenie zawyyło wykazan kwot wydatkowan ze rodków dotacji o łczn sum 0,78 zł, w tym; kwota 0,08 zł wynika z wykazania w sprawozdaniu z wykonania zadania błdnej kwoty wydatków stanowicych koszty pracodawcy dotyczce listy płac nr 17/2006. kwota 0,10 zł wynika z wykazania w sprawozdaniu z realizacji zadania błdnej kwoty brutto faktury nr 2043\AN\11\06 z 22 listopada 2006 r. - wskazana została kwota 283,51 zł, podczas gdy w rzeczywistoci warto faktury brutto wynosiła kwot 283,41 zł. kwota 0,60 zł wynika z wykazania w sprawozdaniu z realizacji zadania wartoci faktury VAT nr z dnia 06 stycznia 2006 r. w kwocie 282,81 zł, podczas gdy warto faktyczna faktury wynosiła kwot 282,21 zł. 7. Nadebraniu i nie dokonaniu zwrotu na rachunek Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego czci dotacji celowej w łcznej kwocie 3190,55 zł przekazanej na realizacj zadania wietlica terapeutyczna dla dzieci romskich, w tym: z tytułu zastosowania nieprawidłowej stawki dla obliczenia nalenych składek na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych w sumie w kwocie 6,29 zł. z tytułu zapłaty za wynajem pomieszcze biura Stowarzyszenia znajdujcego si w Krakowie przy ul. Złotej Jesieni 6/33 w wysokoci 3.184,26 zł. W toku kontroli ustalono, i z powodu zastosowania nieprawidłowej stawki dla składek na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych tj. 0,15%, podczas gdy zgodnie z art. 41 ustawy budetowej na 2006 r. z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244) Stowarzyszenie powinno stosowa stawk składki na FGP w wysokoci 0,10 % podstawy wymiaru, zawyone zostały koszty pracodawcy wynikajce z zawartych umów o prac i tym samym wydatki przedstawione do rozliczenia ze rodków dotacji celowej o łczn kwot 6,29 zł w tym: na licie płac nr 5/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych (FGP) w wysokoci 0,61 zł, podczas gdy kwota składki na FGP powinna wynosi 0,41 zł. Rónica w wysokoci 0,20 zł stanowi na licie płac nr 7/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych (FGP) w wysokoci 0,68 zł, podczas gdy kwota składki na FGP powinna wynosi 0,45 zł. Rónica w wysokoci 0,23 zł stanowi na licie płac nr 9/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych 3

4 na licie płac nr 12/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych na licie płac nr 13/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych (FGP) w wysokoci 0,68 zł, podczas gdy kwota składki na FGP powinna wynosi 0,45 zł. Rónica w wysokoci 0,23 zł stanowi na licie płac nr 14/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych na licie płac nr 17/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych (FGP) w wysokoci 0,68 zł, podczas gdy kwota składki na FGP powinna wynosi 0,45 zł. Rónica w wysokoci 0,23 zł stanowi na licie płac nr 24/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych na licie płac nr 26/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych na licie płac nr 27/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych (FGP) w wysokoci 1,48 zł, podczas gdy kwota składki na FGP powinna wynosi 0,99 zł. Rónica w wysokoci 0,49 zł stanowi na licie płac nr 30/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych na licie płac nr 31/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych na licie płac nr 34/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych 4

5 na licie płac nr 36/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych na licie płac nr 37/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych na licie płac nr 38/2006 naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych (FGP) w wysokoci 1,24 zł, podczas gdy kwota składki na FGP powinna wynosi 0,83 zł. Rónica w wysokoci 0,41 zł stanowi Podczas kontroli ustalono równie, i Stowarzyszenie na podstawie umowy z dnia 28 maja 1998 r. oraz aneksu nr 7 z dnia 15 wrzenia 2003 r. i aneksu nr 8 z dnia 01 maja 2004 r. o najem obiektu dokonało zapłaty ze rodków dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pod nazw wietlica terapeutyczna dla dzieci romskich za wynajem biura Stowarzyszenia, tj. za faktury wystawione przez Przedsibiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych, Kraków, ul. Fatimska 41a, w tym: - Faktura VAT nr 0154\AN\01\06 z 20 stycznia 2006 r. na kwot 381,89 zł, - Faktura VAT nr 0346\AN\02\06 z 21 lutego 2006 r. na kwot 400,10 zł, - Faktura VAT nr 0458\AN\03\06 z 22 marca 2006 r. na kwot 358,11 zł, - Faktura VAT nr 0899\AN\05\06 z 24 maja 2006 r. na kwot 327,29 zł, - Faktura VAT nr 1093\AN\06\06 z 22 czerwca 2006 r. na kwot 338,81 zł, - Faktura VAT nr 1485\AN\08\06 z 24 sierpnia 2006 r. na kwot 339,73 zł, - Faktura VAT nr 1664\AN\09\06 z 21 wrzenia 2006 r., na kwot 290,95 zł, - Faktura VAT nr 2045\GN\11\06 z 22 listopada 2006 r., na kwot 331,43 zł, - Faktura VAT nr 2083\GN\12\06 z 14 grudnia 2006 r., na kwot 415,95 zł. Łczna kwota wydatków poniesionych na zapłat ww. faktur wyniosła 3.184,26 zł. Zgodnie z umow nr III GW VI z 29 czerwca 2006 r. zawart z Wojewod Małopolskim w sprawie realizacji zada Programu na rzecz społecznoci romskiej w Polsce w 2006 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 4 wrzenia 2006 r. Stowarzyszeniu Romów w Krakowie zostało powierzone do realizacji zadanie pn.: wietlica terapeutyczna dla dzieci romskich. Majc na uwadze brzmienie zapisów umowy Stowarzyszenie nie mogło ze rodków przeznaczonych na realizacj tego zadania pokry kosztów wynajmu biura Stowarzyszenia. 8. Nadebraniu i nie dokonaniu zwrotu na rachunek Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie czci dotacji celowej w kwocie 31,69 zł z przekazanej w 2006 roku dotacji na realizacj zadania Pracownia komputerowa. W toku kontroli, na podstawie listy płac nr 36/2006 dotyczcej pracownika zatrudnionego jedynie w wietlicy terapeutycznej ustalono, e Stowarzyszenie dokonało rozliczenia rodków dotacji w wysokoci 185,75 zł, w tym wydatki dotyczce zadania: - wietlica terapeutyczna w kwocie 161,94 zł, - Pracownia komputerowa w kwocie 23,81 zł, która stanowi nadebranie dotacji celowej i podlega zwrotowi do budetu pastwa. 5

6 Ponadto na podstawie listy płac 2/02/2006 ustalono, e od wynagrodzenia brutto w wysokoci 650,00 zł, naliczona została składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych (FGP) w wysokoci 0,15 % podstawy wymiaru (kwota 0,97 zł), podczas gdy zgodnie z art. 41 Ustawy budetowej na 2006 r. z 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244) stawka składki na FGP została ustalona na 0,10 % podstawy wymiaru. Pracodawca winien naliczy i odprowadzi do ZUS kwot 0,65 zł. Rónica w wysokoci 0,32 zł stanowi kwot, o któr pracodawca zawyył swoje koszty wynikajce z zawartej umowy o prac i podlega zwrotowi do budetu pastwa. W toku kontroli ustalono take, e w czci II, punkt 2 sprawozdania z wykonania zadania majcego na celu ochron, zachowanie i rozwój tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój jzyka regionalnego w poz. III Pracownia komputerowa, w pkt 1 Koszty osobowe w wierszu 3, w kolumnach 6 i 7 wskazano do rozliczenia kwot 135,13 zł jako koszty pracodawcy (Składka ZUS). Na podstawie adnotacji Urzdu Miasta Krakowa zamieszczonej na deklaracji ZUS RCA pracownika Stowarzyszenia, ustalono, e Urzd Miasta Krakowa przyjł do rozliczenia kwot 141,01 zł. Ze rodków dotacji celowej mogła zosta rozliczona kwota stanowica rónic pomidzy naliczonymi kosztami pracodawcy w wysokoci 268,58 zł, a przedstawion do rozliczenia do UMK kwot 141,01 zł, tj. kwota 127,57 zł. O rónic pomidzy wykazan do rozliczenia do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego kwot 135,13 zł, a moliw do przedstawienia kwot 127,57 zł tj. o kwot 7,56 zł Stowarzyszenie zawyyło wydatki, które zostały przedstawione do rozliczenia ze rodków dotacji do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Kwota 7,56 zł stanowi nadebrane rodki dotacji i podlega zwrotowi do budetu pastwa. 9. Nie przestrzeganiu postanowie art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (DZ. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pón. zm.). W toku kontroli stwierdzono, e na wszystkich objtych kontrol dowodach ksigowych brak jest odpowiednich, kompletnych zapisów wymaganych do prawidłowego opisu dowodu ksigowego. 10. Nierzetelnym sporzdzeniu sprawozdania kocowego z realizacji zadania w zakresie wykazania kwot faktur brutto, numerów faktur, numerów umów, dat wystawienia faktur oraz dat zapłaty niezgodnych z wynikajcymi z dokumentów ródłowych objtych kontrol. Ustalone w toku kontroli niezgodnoci zostały szczegółowo przedstawione w treci protokołu kontroli. Przedstawiajc powysze ustalenia kontroli prosz Pana Prezesa o podjcie stosownych działa zmierzajcych do wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowoci poprzez: 1. Spowodowanie dokonania zwrotu na rachunek Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w NBP O/O Kraków Nr kontra dotacji celowej w łcznej kwocie 3 278,39 zł, w tym: czci niewykorzystanej dotacji w kwocie 56,15 zł, pobranej w nadmiernej wysokoci czci dotacji w kwocie 3 222,24 zł wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaległoci podatkowych, zgodnie z art. 144 i 145 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z pón. zm.). 2. cisłe przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pón. 6

7 zm.) oraz dokonania stosownych korekt deklaracji podatkowych za miesice sierpie, wrzesie, listopad 2006 r. i odprowadzenie nalenej zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 190,00 zł do właciwego Urzdu Skarbowego. 3. cisłe przestrzeganie zasad rachunkowoci okrelonych w art. 21 i 22 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. Z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pón. zm.). 4. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz z pón. zm.). 5. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z pón. zm.). 6. Przestrzeganie przepisów ustawy budetowej w zakresie wysokoci składek na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. 7. Zapewnienie rzetelnego sporzdzania sprawozda z realizowanych zada przez władze Stowarzyszenia Informacj o sposobie wykorzystania wyników kontroli oraz realizacji niniejszego wystpienia prosz przekaza do mnie za porednictwem Wydziału Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie 30 dni od daty otrzymania wystpienia. Otrzymuj: 1. Adresat 2. aa. wz. Wojewody Małopolskiego (-) Andrzej Mucha I Wicewojewoda Małopolski 7

1. Pan Marian Gil Prezes Stowarzyszenia Romów w Krakowie, 2. Pani Elbieta Grabowska Ksigowa Stowarzyszenia Romów w Krakowie.

1. Pan Marian Gil Prezes Stowarzyszenia Romów w Krakowie, 2. Pani Elbieta Grabowska Ksigowa Stowarzyszenia Romów w Krakowie. FB.V.0934-3-07 PROTOKÓŁ z kontroli doranej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Romów w Krakowie w zakresie rozliczenia wydatków w ramach dotacji celowych udzielonych w 2006 roku na realizacj zada wynikajcych

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Urzdzie Miejskim w Wadowicach przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Urzdzie Miejskim w Wadowicach przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Biuro Dyrektora Generalnego DG.II.0931-10-06 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Urzdzie Miejskim w Wadowicach przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r.

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r. FB.V.0932-31-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych, przy ulicy Vetulaniego 1a, 30 965 Kraków, zwanym w dalszej czci protokołu ZJPK przez starszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli informacji udzielali:

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli informacji udzielali: PROTOKÓŁ z kontroli doranej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Kobiet Romskich w Polsce z siedzib w Krakowie os. Urocze 1 w zakresie realizacji zada wynikajcych z Programu na rzecz społecznoci romskiej w

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 15/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 15/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. FB.V.0932-9-05 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Miasta Czchów przez Małgorzat Burchart - starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-38-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r.

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.112.2011 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyjanie w trakcie kontroli udzielała Pani Danuta Kielian - Skarbnik Gminy Skrzyszów, oraz inni pracownicy w zakresie swoich kompetencji.

Wyjanie w trakcie kontroli udzielała Pani Danuta Kielian - Skarbnik Gminy Skrzyszów, oraz inni pracownicy w zakresie swoich kompetencji. FB.V.0932-19-06 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Skrzyszów, przez Bogdana Szura - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

Kontrol przeprowadzono na podstawie upowanienia 47/05 w dniach od 18 do 26 padziernika 2005 r.

Kontrol przeprowadzono na podstawie upowanienia 47/05 w dniach od 18 do 26 padziernika 2005 r. FB.V.0932-36-05 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie Al. Solidarnoci 5-9 przez Mari Szarek starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.

Protokół. Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r. FB.V.0932-14-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Szczucin przez Mari Szarek - starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Nr II/3/01 z dnia 22 lutego 2001 roku STATUT Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie DziennikUstawNr294 17154 Poz.1735 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23grudnia2011 r.(poz. 1735) Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.IV.0931-3-12-08 Kraków, dnia 24 PA. 2008 Pan Konrad URBACZYK Dyrektor Domu Dziecka Sieborowice 16 32-091 Michałowice W dniach od 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku przeprowadzonej kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku przeprowadzonej kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-11-06 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Miejskim w Niepołomicach przy Placu Zwycistwa 13, 32 005 Niepołomice w dniach od 18 maja do 07 czerwca 2006 r. (z uzasadnion przerw

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WN.III.431-8-11 Kraków, dnia 27 MAJ 2011 Pani Elżbieta Beata Suchanik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce ul. Stroma 11 32 020 Wieliczka Na podstawie art. 175 ust. 1

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu KA.I.0931-2-08 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej Gminy Budzów, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Wzór Załcznik nr 3 INF D R Podstawa prawna: Termin składania: Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Art. 26c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej Gminy Charsznica, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej Gminy Charsznica, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Biuro Dyrektora Generalnego DG.II.0931-19-06 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej Gminy Charsznica, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

FB.V PROTOKÓŁ

FB.V PROTOKÓŁ FB.V.0932-28-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca w dniach od 22 sierpnia do 08 wrzenia 2005 r. przez pracownika Wydziału Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

FB.V Protokół

FB.V Protokół FB.V.0932-7-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Kamionka Wielka w dniach od 6 do 23 marca 2006 r. przez Mari Opoka, inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budetu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.6.2013 Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33 100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kontrol przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu.

Kontrol przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu. FB.V.0932-10-06 P r o t o k ó ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Łukowica w dniach od 03 kwietnia do 21 kwietnia 2006roku przez Grzegorza Gach starszego inspektora Wydziału Finansów

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.EL.0931-2-08 Owicim, 21 maja 2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Owicimiu, ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu

P R O T O K Ó Ł. 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu FB.V.0932-50-05 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy w Trzcianie, przez Bogdana Szura - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku Schematy ewidencji Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu 1. Schemat ewidencji dochodów

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Uchwalony plan finansowy Zwizku na 2008 rok wynosił: dochody 1.130.200 zł wydatki 1.735.000 zł Planowany

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Dz.U.04.120.1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa okrela: 1) warunki nabywania i utraty prawa do wiadcze przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli kompleksowej Urzdu Gminy Trzciana.

Protokół z kontroli kompleksowej Urzdu Gminy Trzciana. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Biuro Dyrektora Generalnego DG.IX.0931-5-06 Protokół z kontroli kompleksowej Urzdu Gminy Trzciana. Kontrol przeprowadzono w dniach od 3 do 20 lipca 2006 r. Kontrol

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zarz dzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r. Zarzdzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowoci dla projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usug publicznych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Adresaci: skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych.

Adresaci: skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych. ROZLICZENIA VAT W JEDNOSTKACH SAMORZDOWYCH 4 grudnia 2006 r. skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych. przekazanie uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.14.2013 Kraków, 15.11.2013 Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa 1 32-065 Krzeszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197 ust.3 pkt.6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok

Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.12.2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

OK.XII PROTOKÓŁ

OK.XII PROTOKÓŁ MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 OK.XII.0932-16-10 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Miasta Kraków, Pl. Wszystkich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. 1735 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-22-3/07 id. 951085 Zielona Góra, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-38 STR. 1

Broszura do PIT-38 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-38 O WYSOKOCI OSIGNITEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2011 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo