PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna Zielona Góra tel , faks: NIP: REGON: AD.II /07 id Zielona Góra, 20 listopada 2007 r. Pani mgr in. Grayna Uhman Dyrektor V Liceum Ogólnokształccego im. Krzysztofa Kielowskiego ul. Kingi Zielona Góra WYSTPIENIE POKONTROLNE Urzdu Miasta Zielona Góra, działajc na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z pón. zm.) przeprowadził w terminie od do r., z przerw w dniach od do r. kontrol kompleksow w V Liceum Ogólnokształccym im. Krzysztofa Kielowskiego w Zielonej Górze przy ul. Kingi 1, zwanym w dalszej czci wystpienia Szkoł. Celem kontroli było sprawdzenie gospodarki finansowej, sprawozdawczoci budetowej oraz inwentaryzacji za 2006 rok. Wyniki przeprowadzonej kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli znak: AD.II /07 podpisanym 24 padziernika 2007 r. Do faktów zawartych w protokole nie wniesiono zastrzee. W zwizku z powyszym przekazuj Pani Dyrektor niniejsze wystpienie pokontrolne. Szkoła jest jednostk budetow Miasta Zielona Góra. Organem prowadzcym jednostk jest Miasto Zielona Góra, a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kurator Owiaty. Zasady funkcjonowania Szkoły okrela Konstytucja Szkoły zatwierdzona Uchwał Rady Szkoły nr 5/2006/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. Podstaw gospodarki finansowej Szkoły jest roczny plan finansowy, który na rok 2006 dla wydatków budetowych w zadaniach własnych gminy i powiatu w dziale 801 Owiata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wynosił ogółem ,00 zł i został wykonany w wysokoci ,95 zł, zobowizania wyniosły ogółem ,19 zł. Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalaj stwierdzi, e gospodarka finansowa Szkoły prowadzona jest poprawnie. Niemniej jednak w toku kontroli stwierdzono nastpujce nieprawidłowoci: I. W zakresie spraw organizacyjnych stwierdzono, e w podstawach opracowania niej wymienionych procedur przywołano nieaktualne podstawy prawne: ul. Henryka Sienkiewicza 8a Zielona Góra

2 1. W Konstytucji Szkoły zatwierdzonej Uchwał Rady Szkoły nr 5/2006/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. oraz w załcznikach do Konstytucji, nieaktualne podstawy prawne dotyczyły: ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty. Od r. obowizujc podstaw prawn ustawy jest tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z pón. zm., ustawy z dnia 26 stycznia 1987 r. Karta Nauczyciela. Od r. obowizujc podstaw prawn ustawy jest tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z pó. zm., ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Od r. obowizuje ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z pó. zm.). 2. W Regulaminie premiowania pracowników nie bdcych nauczycielami podano nieaktualn podstaw prawn dotyczc rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymaga kwalifikacyjnych pracowników samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 zm. Dz. U. Nr 34 poz. 393 z 2001 r.), które jest nieaktualne od r. Obowizujcym aktem prawnym jest rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz z pón. zm.). 3. W Instrukcji gospodarki kasowej wprowadzonej zarzdzeniem nr 08-3/2005 z dnia 1 wrzenia 2005 r., nieaktualne podstawy prawne dotyczyły: rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowoci i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. Nr 50 poz. 511 z pó. zm.) uchylone z dniem r. Od r. obowizuje rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowoci i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych dla organów podatkowych jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761). Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia "Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych", który utracił moc z dniem 30 czerwca 2006 r. Obecnie obowizuje komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58). rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowizków głównych ksigowych budetów, jednostek budetowych, zakładów budetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 174 z pó. zm.) uchylone z dniem r., a wic przed wejciem instrukcji w ycie. II. W zakresie funkcjonowania ksigowoci stwierdzono, e prowadzona w Szkole wspólna ksiga rachunkowa w formie ksigi handlowej głównej z dziennikiem oraz karty wydatków i karty kontowe, nie były oznaczone nazw jednostki i nazw danego rodzaju ksigi rachunkowej, co jest niezgodne z zasadami okrelonymi w art.13 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pón. zm.). 2

3 III. W zakresie rozrachunków stwierdzono, e: 1. Ksigujc wycigi z rachunków bankowych nie ksigowano pozycji dotyczcych wpłat rodków pieninych z kasy Szkoły na rachunek bankowy i pobranych na podstawie czeków rodków pieninych z rachunku bankowego w celu zasilenia kasy jednostki. Przy ksigowaniu ww. operacji nie stosowano ksigowania na konto 140 Krótkoterminowe papiery wartociowe i inne rodki pienine. Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci oraz planów kont dla budetu pastwa, budetów jednostek samorzdu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020) załcznik nr 2 Plan kont dla jednostek budetowych., zapisy na koncie 130 "Rachunki biece jednostek budetowych", naley dokonywa na podstawie wycigów bankowych, w zwizku z czym musi zachodzi pełna zgodno zapisów midzy jednostk a bankiem. Z opisu do konta 140 "Krótkoterminowe papiery wartociowe i inne rodki pienine" wynika, e słuy ono midzy innymi do ewidencji krótkoterminowych papierów wartociowych i innych rodków pieninych, których warto wyraona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce), a take rodków pieninych w drodze. W zwizku z tym wpłaty rodków pieninych z kasy Szkoły na rachunek bankowy i pobrane na podstawie czeków rodki pienine z rachunku bankowego w celu zasilenia kasy jednostki, naley ksigowa na koncie W jednym przypadku naruszono zasad memoriału wynikajc z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowoci, a mówicej o tym, e w ksigach rachunkowych jednostki naley uj wszystkie osignite, przypadajce na jej rzecz przychody i obciajce j koszty zwizane z tymi przychodami dotyczce danego roku obrotowego, niezalenie od terminu ich zapłaty. IV. W zakresie gospodarki kasowej stwierdzono, e: 1. Raporty kasowe sporzdzane s wspólnie dla wszystkich posiadanych przez Szkoł rachunków bankowych, co jest niezgodne z zapisami w 5 ust. 4 pkt b Instrukcji gospodarki kasowej, w którym zapisano, e prowadzone s odrbne raporty kasowe dla kadej formy organizacyjnej placówki. 2. W adnym raporcie kasowym nie podano liczby załczonych do niego dowodów KP kasa przyjmie i KW kasa wypłaci, co jest niezgodne z zapisami Instrukcji gospodarki kasowej. V. W zakresie gospodarowania zakładowym funduszem wiadcze socjalnych stwierdzono, e: 1. Do dnia r. rodki zakładowego funduszu wiadcze socjalnych gromadzone były na rachunku bankowym wspólnym z dochodami własnymi depozyty, co jest niezgodne z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu wiadcze socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z pón. zm.). Od dnia r. dla rodków finansowych zakładowego funduszu wiadcze socjalnych prowadzony jest odrbny rachunek bankowy. 2. rodki finansowe zakładowego funduszu wiadcze socjalnych wydatkowano w sposób niezgodny z zasadami okrelonymi w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu wiadcze socjalnych. Dotyczyło to przeznaczenia rodków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej faktura za obsług gastronomiczn spotkania integracyjnego konsumpcj. Z wyjanie Pani Dyrektor wynika, e zamówienie złoone praz Szkoł opiewało na organizacj spotkania integracyjnego z programem artystycznym, a na fakturze podano jedynie błdn nazw usługi. 3

4 VI. W zakresie zatrudnienia i wynagrodze stwierdzono, e: 1. W umowach o prac dla pracowników administracji i obsługi w podstawie prawnej zawarcia umowy przywołano Uchwał Rady Miasta Nr LX/532/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz rozporzdzenie Rady Ministrów z 2004 r. Dz. U. Nr 47 poz. 444, którego regulacje nie dotycz zatrudniania i wynagradzania pracowników Szkoły. 2. Szkoła nie posiadała opracowanej tabeli miesicznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi, co było naruszeniem 3 ust. 6 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz z pón. zm.). W trakcie trwania kontroli zarzdzeniem dyrektora nr 05/2007 z dnia r. wprowadzono w ycie tabel punktowych rozpitoci i kwot wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania opracowan w oparciu o ww. przepisy. VII. W zakresie gospodarki rodkami rzeczowymi stwierdzono, e problematyk dotyczc inwentaryzacji majtku w Szkole reguluje Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majtkowych wprowadzona zarzdzeniem dyrektora nr 08-2/2005 z dnia 1 wrzenia 2005 r. W instrukcji nie okrelono czstotliwoci i terminów inwentaryzacji składników majtkowych. W toku kontroli stwierdzono, e Szkoła na koniec roku 2006, nie przeprowadziła inwentaryzacji rodków pieninych w kasie aktywów pieninych, drog spisu ich iloci z natury, co jest niezgodne z art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowoci. W zwizku z powyszymi ustaleniami zalecam: 1. Zaktualizowa podstawy prawne opracowania Konstytucji Szkoły, Regulaminie premiowania pracowników nie bdcych nauczycielami oraz Instrukcji gospodarki kasowej. 2. Ksigi rachunkowe prowadzone w Szkole oznacza nazw jednostki, nazw danego rodzaju ksigi rachunkowej stosownie do przepisów zawartych w art.13 ust. 4 ustawy o rachunkowoci. 3. Przy ksigowaniu wycigów z rachunków bankowych ksigowa wszystkie pozycje wyszczególnione na wycigu, w tym wpłaty rodków pieninych z kasy na rachunek bankowy oraz wypłat z rachunku bankowego rodków pieninych pobranych na podstawie czeków, tak aby zachodziła pełna zgodno zapisów midzy ksigowoci jednostki a ksigowoci banku. Przy ksigowaniu ww. operacji stosowa ksigowania na konto 140 Krótkoterminowe papiery wartociowe i inne rodki pienine, zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci oraz planów kont dla budetu pastwa, budetów jednostek samorzdu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020). 4. Ujmowa w ksigach rachunkowych jednostki wszystkie osignite, przypadajce na jej rzecz przychody i obciajce j koszty zwizane z tymi przychodami dotyczce danego roku obrotowego, niezalenie od terminu ich zapłaty zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowoci. 5. W gospodarce kasowej Szkoły stosowa przepisy zawarte w Instrukcji gospodarki kasowej, w tym prowadzi odrbne raporty kasowe dla kadej działalnoci prowadzonej w jednostce. Przyjte do stosowania w Szkole druki raportów kasowych wypełnia kompletnie, podajc równie liczb załczonych do raportu dowodów KP i KW. 4

5 6. rodki finansowe zakładowego funduszu wiadcze socjalnych wydatkowa w sposób zgodny z zasadami okrelonymi w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu wiadcze socjalnych. 7. W umowach o prac w podstawie prawnej zawarcia umowy podawa aktualne i obowizujce dla danego rodzaju pracy, akty prawne. 8. Inwentaryzacj aktywów przeprowadza zgodnie zapisami zawartymi w rozdziale 3 ustawy o rachunkowoci. 9. Zaktualizowa zakładowy plan kont i dostosowa go do wymogów okrelonych w rozporzdzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci oraz planów kont dla budetu pastwa, budetów jednostek samorzdu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. 10. rodki finansowe zakładowego funduszu wiadcze socjalnych wydatkowa w sposób zgodny z zasadami okrelonymi w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu wiadcze socjalnych. Jednoczenie przypominam, e stosownie do postanowie art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, odpowiedzialno za cało gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, w tym wykonywanie obowizków w zakresie kontroli finansowej, ponosi jej kierownik. Przedstawiajc powysze ustalenia i uwagi wnosz o podjcie działa zmierzajcych do usunicia nieprawidłowoci i zapobieganiu ich powstawaniu w przyszłoci. Prosz o poinformowanie mnie o sposobie wykorzystania powyszych uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystpienia pokontrolnego. PREZYDENT MIASTA mgr in. Janusz Kubicki Otrzymuj do wiadomoci: 1. Pani Wioleta Harlak - Zastpca Prezydenta Miasta 2. Pani Emilia Wojtuciszyn - Skarbnik Miasta 5

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-25-3/07 id. 970373 Zielona Góra, 4 stycze 2008

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.15.3.2012 RISS 2040917 Zielona Góra, 22 sierpnia 2012 r. Pani mgr Ewa Habich Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.4.2014 RISS 2581649 Zielona Góra, 3 kwietnia 2014 r. Pan mgr Ireneusz Łuczak Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Adama Asnyka, ul.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.2.3.2011 id.1699125 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-20-3/10 id. 1520147 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.8.2015 RISS 2962240 Zielona Góra, 22 września 2015 r. Pan Adam Szymczak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-7-3/10 id. 1453993 Zielona Góra, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Pdgórna 22 65-424 Zielna Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-23-3/08 id. 1119838 Zielna Góra, 24 listpada 2008

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

kontrola dotyczca przestrzegania procedur kontroli oraz wstpnej oceny celowoci zacigania zobowiza i dokonywania wydatków w 2005 roku

kontrola dotyczca przestrzegania procedur kontroli oraz wstpnej oceny celowoci zacigania zobowiza i dokonywania wydatków w 2005 roku Kontrole prowadzone w 2006 roku Lp. Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Stwierdzone nieprawidłowoci Zawiadomione organy 1. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Lene Skrzaty kontrola dotyczca przestrzegania 2. MOPS

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-14-3/10 id.1485331 Zielona Góra, 23

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.16.2016 RISS 3360178 Zielona Góra, 21 października 2016 r. Pani Barbara Langner Dyrektor Miejskiego Zakłady Komunikacji ul.

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.11.3.2012 RISS 2019538 Zielona Góra,... czerwca 2012 r. Pan mgr Dariusz Łado Dyrektor Bursy ul. Botaniczna 60 65-392 Zielona

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie P r o t o k ó ł Z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi. Kontrol na podstawie upowanienia Starosty Nr OR 0114/19/06 z dnia 08.04.2006

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.12.3.2011 RISS 1764397 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra AD-II.1711.10.2012 RISS 2000626 Pani Elżbieta Sochacka Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych ul. Witebska 2 65-534 Zielona Góra Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu Urząd Miasta Zielona Góra Wydział Audytu ul. Henryka Sienkiewicza 8a 65-443 Zielona Góra Zielona Góra, 31 stycznia 2011 r. AD.II.0910-1-2/10 id.1622834 Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-38-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.IV.0931-3-12-08 Kraków, dnia 24 PA. 2008 Pan Konrad URBACZYK Dyrektor Domu Dziecka Sieborowice 16 32-091 Michałowice W dniach od 30

Bardziej szczegółowo

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r.

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r. FB.V.0932-31-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych, przy ulicy Vetulaniego 1a, 30 965 Kraków, zwanym w dalszej czci protokołu ZJPK przez starszego

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r.

Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r. Niniejszy plan kont dla budetu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Urzdu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrol przeprowadzono zgodnie z Upowanieniem nr 17/2006 z dnia 13.06.2006 r.

P R O T O K Ó Ł. Kontrol przeprowadzono zgodnie z Upowanieniem nr 17/2006 z dnia 13.06.2006 r. P R O T O K Ó Ł MZO-0912/9/AJ/06 z kontroli doranej przeprowadzonej w dniach od 22.06.2006 r. do 29.06.2006 r. oraz od 10.07.2006 r. do 12.07.2006 r. w Gimnazjum nr 1 w Tychach Kontrol przeprowadzono zgodnie

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 FN-0913/13/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1 84-200 Wejherowo Termin i miejsce przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrol przeprowadzono zgodnie z Upowanieniem nr 4/2006 z dnia r.

P R O T O K Ó Ł. Kontrol przeprowadzono zgodnie z Upowanieniem nr 4/2006 z dnia r. P R O T O K Ó Ł MZO-0912/1/AJ/06 z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach od 21.02.2006 r. do 27.02.2006 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Tychach Kontrol przeprowadzono zgodnie z Upowanieniem nr 4/2006

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli doranej przeprowadzonej w dniu 13.06.2006 r. w Gimnazjum nr 12 w Tychach

P R O T O K Ó Ł. z kontroli doranej przeprowadzonej w dniu 13.06.2006 r. w Gimnazjum nr 12 w Tychach P R O T O K Ó Ł MZO-0912/7/AJ/06 z kontroli doranej przeprowadzonej w dniu 13.06.2006 r. w Gimnazjum nr 12 w Tychach Kontrol przeprowadzono zgodnie z Upowanieniem nr 16/2006 z dnia 13.06.2006 r. Kontrol

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków.

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków. Starostwo Powiatowe W Wejherowie Protokół Z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wejherowie z siedzib przy ul. Transportowej 4. Kontrol w dniach 09 13.01. 2006 r. na

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrol przeprowadzono zgodnie z Upowanieniem nr 12/2006 z dnia 10.05.2006 r.

P R O T O K Ó Ł. Kontrol przeprowadzono zgodnie z Upowanieniem nr 12/2006 z dnia 10.05.2006 r. P R O T O K Ó Ł MZO-0912/5/AJ/06 z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach od 11.05.2006 r. do 25.05.2006 r. w Zespole Szkół Sportowych w Tychach Kontrol przeprowadzono zgodnie z Upowanieniem nr 12/2006

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrol przeprowadzono zgodnie z Upowanieniem nr 6/2006 z dnia 14.03.2006 r.

P R O T O K Ó Ł. Kontrol przeprowadzono zgodnie z Upowanieniem nr 6/2006 z dnia 14.03.2006 r. P R O T O K Ó Ł MZO-0912/4/AJ/06 z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach od 15.03.2006 r. do 16.03.2006 r. oraz od 21.03.2006 r. do 05.04.2006 r. w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w Tychach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.13.2012 RISS 2048370 Zielona Góra, 29 sierpnia 2012 r. Pan Robert Jagiełowicz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r.

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.112.2011 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.20.2013 RISS 2385458 Zielona Góra, 12 listopada 2013 r. Pani Małgorzata Ragiel Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu Załcznik do Zarzdzenia Wójta Gminy Tuchomie Nr 207/2006 z dn. 7 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

FB.V Kraków,

FB.V Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI FB.V.0934-3-07 Kraków, 12.11.2007 Pan Marian Gil Prezes Stowarzyszenia Romów w Krakowie Os. Złotej Jesieni 6/33 31 831 Kraków Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Finansów

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.25.2012 RISS 2121260 Zielona Góra, 27 grudnia 2012 r. Pan Leszek Jastrubczak Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zarz dzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r. Zarzdzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowoci dla projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usug publicznych i

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 DP-AD-II.1711.24.2012 RISS 2135832 Zielona Góra, 12 lutego 2013 r. Pani Bogumiła

Bardziej szczegółowo

WK.0913/112/K-21/2000 Pan Tadeusz Bierowski Burmistrz Miasta Kowary

WK.0913/112/K-21/2000 Pan Tadeusz Bierowski Burmistrz Miasta Kowary Wrocaw, 12 czerwca 2000 roku WK.0913/112/K-21/2000 Pan Tadeusz Bierowski Burmistrz Miasta Kowary ul. 1 Maja 1a 58-530 Kowary Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj"c na podstawie art.1 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y rozlicze wpłat podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych w Urzdzie Gminy

Z a s a d y rozlicze wpłat podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych w Urzdzie Gminy Zał..do Zarz. Nr 68/2006 Wójta Gminy z dn.29.12.2006 r. Z a s a d y rozlicze wpłat podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych w Urzdzie Gminy Rozdział I Przepisy ogólne 1 Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 17 stycznia 2011 r. Pani Zofia Tomaszuk Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Zielonej Górze

Zielona Góra, 17 stycznia 2011 r. Pani Zofia Tomaszuk Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Zielonej Górze Zielona Góra, 17 stycznia 2011 r. D.P.I. 0913-24/10 Pani Zofia Tomaszuk Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Zielonej Górze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wydział Kontroli Departamentu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.IV.0931-1-20-09 Kraków, dnia 14 PA. 2009 Siostra Boena Gaura Dyrektor Domu Dziecka w. Ludwiki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w. Wincentego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MABION S.A. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm MABION S.A. Siedzib Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: zmian Zarządzenia Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Załcznik do Uchwały Nrt.../... Zarzdu Powiatu Wgrowskiego z dnia... r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Wzór Załcznik nr 3 INF D R Podstawa prawna: Termin składania: Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Art. 26c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr III/524/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Zarz dzenie Nr III/524/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. Zarzdzenie Nr III/524/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie: szczegółowych zasad rachunkowoci rodków otrzymywanych w ramach współfinansowania z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BK II/913/16/2005 Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach mgr Krzysztof Tomczak

BK II/913/16/2005 Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach mgr Krzysztof Tomczak Pabianice 17.11.2005r. BK II/913/16/2005 Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach mgr Krzysztof Tomczak Na podstawie postanowie 26 i 27 Zasad Sprawowania Kontroli Nastpnej oraz Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 1. Majątek Związku powstaje z następujących źródeł: ze składek członkowskich z dotacji, darowizn i zapisów z przejętego majątku

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.EL.0931-2-08 Owicim, 21 maja 2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Owicimiu, ul.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zarzdzenia Nr 36/2004 Burmistrza Stporkowa z dnia 08.06.2004r. URZD MIEJSKI W STPORKOWIE

Załcznik nr 1 do Zarzdzenia Nr 36/2004 Burmistrza Stporkowa z dnia 08.06.2004r. URZD MIEJSKI W STPORKOWIE Załcznik nr 1 do Zarzdzenia Nr 36/2004 Burmistrza Stporkowa z dnia 08.06.2004r. URZD MIEJSKI W STPORKOWIE INSTRUKCJA KASOWA Cz I Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w Urzdzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 3 - BUDET, PODATKI, RACHUNKOWO Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 3 - BUDET, PODATKI, RACHUNKOWO Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 3 - BUDET, PODATKI, RACHUNKOWO Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna I I 30

Bardziej szczegółowo

Kontrol przeprowadzono na podstawie upowanienia 47/05 w dniach od 18 do 26 padziernika 2005 r.

Kontrol przeprowadzono na podstawie upowanienia 47/05 w dniach od 18 do 26 padziernika 2005 r. FB.V.0932-36-05 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie Al. Solidarnoci 5-9 przez Mari Szarek starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu

Bardziej szczegółowo

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) Nr AW.0941-1/2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 Informacje istotne dla

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków BK-04.0914-162-2/08 Kraków, dnia... Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików 8 30-015 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził,

Bardziej szczegółowo