Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005"

Transkrypt

1 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach Warszawa, maj 2006

2 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego Cz operacyjna Wynik operacyjny Cz inwestycyjno kapitałowa Cz finansowa Wynik budetów jednostek samorzdu terytorialnego...19 Wnioski...21 Cz II Zbiorcze wykonanie budetów gmin Cz operacyjna Wynik operacyjny Cz inwestycyjno kapitałowa Cz finansowa Wynik budetów gmin...36 Wnioski...38 Cz III Zbiorcze wykonanie budetów gmin miejskich Cz operacyjna Wynik operacyjny Cz inwestycyjno kapitałowa Cz finansowa Wynik budetów gmin miejskich...53 Wnioski...55 Cz IV Zbiorcze wykonanie budetów gmin wiejskich Cz operacyjna Wynik operacyjny Cz inwestycyjno kapitałowa Cz finansowa Wynik budetów gmin wiejskich...70 Wnioski...72 Cz V Zbiorcze wykonanie budetów gmin miejsko-wiejskich Cz operacyjna Wynik operacyjny Cz inwestycyjno kapitałowa Cz finansowa

3 4. Wynik budetów gmin miejsko-wiejskich...87 Wnioski...89 Cz VI Zbiorcze wykonanie budetów powiatów Cz operacyjna Wynik operacyjny Cz inwestycyjno kapitałowa Cz finansowa Wynik budetów powiatów Wnioski Cz VII Zbiorcze wykonanie budetów miast na prawach powiatu Cz operacyjna Wynik operacyjny Cz inwestycyjno kapitałowa Cz finansowa Wynik budetów miast na prawach powiatu Wnioski Cz VIII Zbiorcze wykonanie budetów województw Cz operacyjna Wynik operacyjny Cz inwestycyjno kapitałowa Cz finansowa Wynik budetów województw Wnioski Zestawienie jednostek samorzdu terytorialnego, które wykazały nadwyk operacyjn Zestawienie jednostek samorzdu terytorialnego, które nie wykazały nadwyki operacyjnej

4 Wprowadzenie Ocena sytuacji finansowej jednostek samorzdu terytorialnego dokonywana jest na ogół w oparciu o realizacj dochodów i wydatków ogółem. Do oceny zdolnoci kredytowej jednostki samorzdu terytorialnego, a tym samym oceny jej kondycji finansowej, czciej wykorzystywana przez sektor bankowy i instytucje ratingowe jest jednak tzw. nadwyka operacyjna. Opracowanie to zostało przygotowane na podstawie danych ze sprawozda rocznych z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata Obliczenie nadwyki operacyjnej wymaga podziału budetu jednostki samorzdu terytorialnego na 3 czci (analogia do rachunku przepływów pieninych): A. cz obejmujc działalno operacyjn, B. cz obejmujc działalno inwestycyjno kapitałow, C. cz obejmujc działalno finansow. Cz inwestycyjno kapitałowa obejmuje: I. Wpływy 1. Dotacje i rodki na inwestycje uzyskiwane z budetu pastwa i z innych ródeł ( 609, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 661, 662, 663, 664, 665) 2. Dochody z majtku ( 073, 074, 076, 077, 081, 087 1, 238) 3. Prywatyzacja majtku pozycja D16 w sprawozdaniu NDS II. Wypływy 1. Wydatki majtkowe (wszystkie paragrafy wydatków majtkowych zgodnie z załcznikiem nr 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 20 wrzenia 1 W latach wpływy ze sprzeday składników majtkowych (par 087) ujmowane były w paragrafie 084 razem z wpływami ze sprzeday wyrobów. W zwizku z tym wpływy ze sprzeday składników majtkowych w latach zostały oszacowane na podstawie ich relatywnej wysokoci w stosunku do wpływów ze sprzeday wyrobów w 2005 r. 3

5 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz rodków pochodzcych ze ródeł zagranicznych 2 ) Cz finansowa obejmuje: I. Wpływy 1. Emisja obligacji pozycja D15 w sprawozdaniu NDS 2. Zacignite kredyty i poyczki pozycja D11 w sprawozdaniu NDS 3. Nadwyka z lat ubiegłych pozycja D13 w sprawozdaniu NDS 4. Sprzeda papierów wartociowych pozycja D14 w sprawozdaniu NDS 5. Spłata udzielonych poyczek pozycja D12 w sprawozdaniu NDS 6. Odsetki z lokat i udzielonych poyczek ( 092) 7. Inne ródła pozycja D17 w sprawozdaniu NDS II. Wypływy 1. Wykup obligacji pozycja D25 w sprawozdaniu NDS 2. Spłata zacignitych kredytów i poyczek pozycja D21 w sprawozdaniu NDS 3. Obsługa zadłuenia ( 801, 802, 806, 807, 810, 811, 812, 813) 4. Wykup papierów wartociowych pozycja D24 w sprawozdaniu NDS 5. Lokaty w bankach pozycja D23 w sprawozdaniu NDS 6. Udzielone z budetu poyczki pozycja D22 w sprawozdaniu NDS 7. Inne cele pozycja D26 w sprawozdaniu NDS Cz operacyjna obejmuje wszystkie dochody i wydatki nie zaliczone do czci inwestycyjno kapitałowej i finansowej: I. Wpływy 2 Dz. U. z 2004 r. Nr 209 poz z pón. zm. 4

6 1. Dochody biece II. Wypływy 1. Wydatki biece Do dochodów biecych zaliczono głównie dochody z tytułów takich jak: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, - podatki i opłaty lokalne, - dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych, - subwencja ogólna. Wydatki biece s to wydatki zwizane z biecym funkcjonowaniem jednostki samorzdu terytorialnego takie jak m. in.: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, - zakup materiałów i usług, - wiadczenia społeczne. Rónica midzy dochodami a wydatkami biecymi okrelona jest jako wynik operacyjny, który w przypadku osigania wartoci dodatnich stanowi nadwyk operacyjn brutto (odpowiednio deficyt operacyjny brutto w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego). Wynik budetu operacyjnego wskazuje czy jednostka samorzdu terytorialnego jest w stanie pokry biece wydatki z biecych wpływów. Na podstawie poziomu nadwyki operacyjnej ustalany jest wskanik pokrycia wydatków biecych dochodami biecymi. Dodatnie saldo operacyjne powinno słuy pokryciu ewentualnego ujemnego salda inwestycyjno kapitałowego oraz ujemnego salda finansowego. Obliczenie wyniku operacyjnego pozwala na ocen potencjalnej zdolnoci i moliwoci jednostki samorzdu terytorialnego do spłaty zobowiza oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Warto nadwyki operacyjnej brutto wiadczy o tym, jaka byłaby moliwo zacignicia nowych zobowiza bez koniecznoci spłacania tych ju zacignitych. Do oceny faktycznej zdolnoci kredytowej jednostki samorzdu terytorialnego niezbdne jest jednak pomniejszenie wyniku operacyjnego o realizowane wydatki na 5

7 obsług zadłuenia i spłaty rat kapitałowych. Skorygowana w ten sposób warto wyniku operacyjnego stanowi nadwyk operacyjn netto (odpowiednio deficyt operacyjny netto w przypadku osigania wartoci ujemnych). Osiganie deficytu operacyjnego netto moe oznacza, e obsługa zadłuenia odbywa si kosztem sprzeday majtku jednostki lub poprzez zaciganie nowych zobowiza. Moe to by spowodowane nadmiernym wzrostem zadłuenia wraz z kosztami jego obsługi przy relatywnie niszym wzrocie nadwyki operacyjnej netto. Im wysza jest warto nadwyki operacyjnej netto tym wiksza jest moliwo realizacji przez jednostk samorzdu terytorialnego nowych przedsiwzi o charakterze inwestycyjnym. Finansowanie nowych inwestycji ze ródeł zewntrznych pozwala natomiast na realizacj wydatków znacznie przekraczajcych warto nadwyki operacyjnej netto, która powinna by wysza od kwoty obsługi zadłuenia i spłat rat kapitałowych wynikajcych z zacignicia tych dodatkowych zobowiza. Spełnienie tego warunku pozwala na zrealizowanie zaplanowanej inwestycji bez utraty w przyszłoci płynnoci finansowej 3. W niniejszym opracowaniu wielkoci ujto w milionach lub w tysicach złotych, na skutek czego powstały niewielkie rozbienoci prezentowanych danych. 3 Przy załoeniu, e w zwizku z realizacj danej inwestycji nie wzrosn wydatki biece. 6

8 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego 1. Cz operacyjna W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wykonanych dochodów biecych jednostek samorzdu terytorialnego w latach (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY BIECE z tego: , , ,3 116,3 111,4 129,6 PIT 9 519, , ,7 158,4 117,8 186,6 CIT 785, , ,5 627,1 102,1 640,1 Podatek od nieruchomoci , , ,6 108,2 106,5 115,3 Pozostałe dochody biece , , ,9 116,3 120,6 140,2 Dotacje celowe na zadania biece , , ,8 100,3 124,2 124,5 Subwencja ogólna , , ,7 98,7 103,6 102,3 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: , , ,9 115,6 112,5 130,0 Dochody własne , , ,0 136,6 116,6 159,3 ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.). Z danych przedstawionych przez jednostki samorzdu terytorialnego w rocznych sprawozdaniach z wykonania budetów za lata wynika, e w 2005 r. w stosunku do roku 2003, dochody biece wzrosły zbiorczo o 29,6%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 11,4%. W najwikszym stopniu wrosły w omawianych latach dochody uzyskiwane z tytułu udziału jednostek samorzdu terytorialnego w podatku dochodowym od osób 7

9 prawnych, w 2005 r. wykonanie dochodów z tego tytułu było ponad 6-krotnie wiksze ni w 2003 r., oraz od osób fizycznych, w 2005 r. wykonanie dochodów z tego tytułu wzrosło o 86,6% w porównaniu do 2003 r. Wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT wynika bezporednio z wprowadzenia ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. nr 203, poz. 1966). W wikszym stopniu ni dochody biece wzrosły w omawianym okresie dochody własne. W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce struktury wykonanych dochodów biecych jednostek samorzdu terytorialnego w latach Tempo zmian (3-2) (4-3) (4-2) %% pkt proc. DOCHODY BIECE z tego: 100,0 100,0 100, PIT 13,0 17,7 18,7 4,7 1,0 5,7 CIT 1,1 5,8 5,3 4,7-0,5 4,2 Podatek od nieruchomoci 13,8 12,8 12,3-1,0-0,6-1,5 Pozostałe dochody biece 15,0 15,0 16,3 0,0 1,2 1,2 Dotacje celowe na zadania biece 13,9 12,0 13,3-1,9 1,4-0,5 Subwencja ogólna 43,3 36,7 34,2-6,5-2,6-9,1 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 100,0 100,0 100, Dochody własne 43,5 51,5 53,3 7,9 1,9 9,8 ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.). W efekcie wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2004 r. regulacji wynikajcych z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, zasadniczym ródłem dochodów biecych, jednostek samorzdu terytorialnego 8

10 stały si dochody własne, przy malejcym udziale dotacji celowych i subwencji ogólnej. W strukturze dochodów biecych jednostek samorzdu terytorialnego w 2005 r., subwencje stanowiły 34,2%, a dotacje celowe 13,3%. W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wykonanych wydatków biecych jednostek samorzdu terytorialnego w latach Wydatki biece (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% Wynagrodzenia i pochodne od ,5 wynagrodze , ,8 104,9 105,0 110,1 Zakup materiałów i usług , , ,8 111,9 109,9 123,0 wiadczenia społeczne 4 967, , ,6 146,7 134,7 197,5 Pozostałe wydatki biece , , ,8 115,3 119,8 138,2 RAZEM , , ,1 111,5 112,0 124,9 ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.). Z danych przedstawionych przez jednostki samorzdu terytorialnego w rocznych sprawozdaniach z wykonania budetów za lata wynika, e w 2005 r. w stosunku do roku 2003, wydatki biece wzrosły zbiorczo o 24,9%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 12,0%. Najbardziej wrosły w omawianych latach wydatki przeznaczone na wiadczenia społeczne, w 2005 r. wykonanie wydatków z tego tytułu było wysze o 97,5% ni w 2003 r. i o 34,7% w porównaniu do 2004 r. W strukturze wydatków biecych jednostek samorzdu terytorialnego przewaały w 2005 r. wydatki w nastpujcych grupach: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 46,4%, Zakup materiałów i usług 18,4%, wiadczenia społeczne 11,6%. Wydatki jednostek samorzdu terytorialnego w tych grupach stanowiły łcznie 76,4% wydatków biecych. W 2005 r. udział wynagrodze i pochodnych od 9

11 wynagrodze w wydatkach biecych ogółem zmniejszył si w porównaniu z 2003 r. o 6,2 punktu procentowego i o 3,1 punktu w stosunku do 2004 r. Nieznacznie zmniejszył si w omawianym okresie równie udział wydatków na zakup materiałów i usług, w 2005 r. był niszy o 0,3 punktu procentowego ni w 2003 r. Wzrósł natomiast w 2005 r. udział wydatków na wiadczenia społeczne z 7,4% w 2003 r. i 9,7% w 2004 r. do 11,6%. W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce struktury wykonanych wydatków biecych jednostek samorzdu terytorialnego w latach Struktura wydatków biecych Tempo zmian (3-2) (4-3) (4-2) %% pkt proc. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 52,7 49,6 46,4-3,1-3,1-6,2 Zakup materiałów i usług 18,7 18,7 18,4 0,1-0,4-0,3 wiadczenia społeczne 7,4 9,7 11,6 2,3 2,0 4,3 Pozostałe wydatki biece 21,3 22,0 23,5 0,7 1,5 2,3 RAZEM 100,0 100,0 100, ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.). 10

12 1.1 Wynik operacyjny Rónica midzy dochodami a wydatkami biecymi okrelona jest jako wynik operacyjny, który w przypadku osigania wartoci dodatnich stanowi nadwyk operacyjn brutto (odpowiednio deficyt operacyjny brutto w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego). Do oceny faktycznej zdolnoci kredytowej jednostki samorzdu terytorialnego niezbdne jest jednak pomniejszenie wyniku operacyjnego o realizowane wydatki na obsług zadłuenia i spłaty rat kapitałowych. Skorygowana w ten sposób warto wyniku operacyjnego stanowi nadwyk operacyjn netto (odpowiednio deficyt operacyjny netto w przypadku osigania wartoci ujemnych). W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wyniku operacyjnego jednostek samorzdu terytorialnego w latach (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% 1. Dochody biece , , ,3 116,3 111,4 129,6 2. Wydatki biece , , ,1 111,5 112,0 124,9 A. Wynik operacyjny brutto (1 2) 5 839, , ,2 171,3 106,9 183,0 3. Wykup obligacji 153,3 169,1 474,5 110,3 280,6 309,4 4. Spłata zacignitych kredytów i poyczek 2 808, , ,5 119,9 128,7 154,3 5. Obsługa zadłuenia 872,0 904,7 996,8 103,7 110,2 114,3 6. Wykup papierów wartociowych 26,9 20,6-76,7 - - B. Wynik operacyjny netto 1 979, , ,4 279,9 88,1 246,7 (A ) ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.). Z danych przedstawionych przez jednostki samorzdu terytorialnego w rocznych sprawozdaniach z wykonania budetów za lata wynika, e w 2005 r. w stosunku do roku 2003, nadwyka operacyjna brutto wzrosła zbiorczo o 83,0%, 11

13 natomiast w porównaniu do 2004 r. o 6,9%. Wzrost nadwyki operacyjnej brutto wskazuje na rosncy potencjał inwestycyjny jednostek samorzdu terytorialnego. Tempo wzrostu wydatków biecych w omawianych latach nie przekraczało tempa wzrostu dochodów biecych. Zbiorczo dochody biece i wydatki biece w jednostkach samorzdu terytorialnego wzrosły w 2005 r. w stosunku do 2003 r. o odpowiednio 29,6% i 24,9% oraz o 11,4% i 12,0% w porównaniu z 2004 r. Nadwyka operacyjna netto wzrosła w 2005 r. w stosunku do 2003 r. ponad 2-krotnie oraz zmalała w porównaniu do 2004 r. o 11,9%. Naley przy tym zauway, e zmniejszenie si nadwyki operacyjnej netto w 2005 r. w porównaniu do 2004 r. nastpiło przy jednoczesnym wzrocie wydatków zwizanych z obsług zadłuenia (o 10,2%), spłat zacignitych kredytów i poyczek (o 28,7), wykupem obligacji (o 180,6%). W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce liczby jednostek samorzdu terytorialnego wg osignitego wyniku operacyjnego w latach Dodatni wynik operacyjny brutto (nadwyka operacyjna brutto) Liczba jednostek samorzdu terytorialnego Ujemny wynik operacyjny brutto Dodatni wynik operacyjny netto (nadwyka operacyjna netto) Ujemny wynik operacyjny netto ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.). Liczba jednostek wykazujcych dodatni wynik operacyjny brutto wzrosła w 2005 r. w porównaniu do 2003 r. o 119 i zmniejszyła si w stosunku do 2004 r. o 24. Zmniejszyła si w omawianym okresie liczba jednostek osigajcych nadwyk operacyjn netto, w 2005 r. w stosunku do 2004 r. spadek o 316, a w porównaniu do roku 2003 r. spadek o 27 jednostek. 12

14 2. Cz inwestycyjno kapitałowa W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wykonanych dochodów w czci inwestycyjno kapitałowej jednostek samorzdu terytorialnego w latach Dochody inwestycyjno kapitałowe (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% Dotacje i rodki na inwestycje z innych ródeł 3 711, , ,2 97,3 132,6 129,1 Dochody z majtku 1 842, , ,1 122,6 115,6 141,8 Prywatyzacja majtku 106,3 77,2 83,8 72,7 108,6 78,9 RAZEM 5 660, , ,1 105,1 125,9 132,3 ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.). W 2005 r. w stosunku do roku 2003, dochody w czci inwestycyjno kapitałowej wzrosły zbiorczo o 32,3%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 25,9%. W najwikszym stopniu wzrost ten dotyczył dochodów z majtku wzrost w 2005 r. o 41,8% w stosunku do 2003 r. oraz dotacji na cele inwestycyjne wzrost o 29,1%. W dochodach w czci inwestycyjno kapitałowej najwikszy udział stanowi dotacje na cele inwestycyjne uzyskiwane z budetu pastwa (64,0%). Natomiast dochody z majtku, na które składaj si m. in. dochody uzyskiwane z wpłat z zysku spółek nalecych do jednostek samorzdu terytorialnego, dywidend i kwot otrzymanych ze zbycia praw majtkowych oraz czci zysku gospodarstw pomocniczych, stanowi 34,9% wpływów. Poniej przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wykonanych wydatków inwestycyjnych jednostek samorzdu terytorialnego w latach Wydatki inwestycyjne (mln zł) , , ,2 13

15 W 2005 r. w stosunku do 2003 r. wydatki inwestycyjne wzrosły zbiorczo o 46,8%, a w porównaniu do 2004 r. o 21,5%. Jak wynika z powyszych zestawie wydatki inwestycyjne jednostek samorzdu terytorialnego w latach były znacznie wysze ni dochody uzyskiwane w czci inwestycyjno kapitałowej. Inwestycje realizowane na poziomie wyszym ni dochody kapitałowe finansowane s zarówno ze rodków własnych (nadwyka operacyjna netto) jak i ze rodków zewntrznych takich jak kredyty czy poyczki. W dalszej czci opracowania przedstawiono budet finansowy jednostek samorzdu terytorialnego w latach

16 3. Cz finansowa W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wykonanych wpływów w czci finansowej jednostek samorzdu terytorialnego w latach Wpływy (3:2) (4:3) (4:2) tys. zł %% Emisja obligacji ,0 145,6 112,2 Zacignite kredyty i poyczki ,9 119,7 153,1 Nadwyka z lat ubiegłych ,8 240,9 334,4 Sprzeda papierów wartociowych ,0 3,6 14,5 Spłata udzielonych poyczek ,6 203,0 17,4 Odsetki z lokat i udzielonych poyczek ,9 137,7 199,5 Inne ródła ,7 163,5 169,6 RAZEM ,3 142,1 165,3 ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.). W 2005 r. w stosunku do roku 2003, wpływy ogółem czci finansowej budetu wzrosły zbiorczo o 65,3%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 42,1%. W najwikszym stopniu wzrost ten dotyczył wpływów uzyskanych z tytułu nadwyki z ubiegłych lat wzrost w 2005 r. o 234,4% w stosunku do 2003 r. oraz odsetek z lokat i udzielonych poyczek (99,5%) i zacignitych kredytów i poyczek (53,1%). W strukturze wpływów w czci finansowej budetów jednostek samorzdu terytorialnego przewaały w 2005 r. zacignite kredyty i poyczki 50,5% i nadwyka z lat ubiegłych 17,3%. Wpływy jednostek samorzdu terytorialnego z tych tytułów stanowiły łcznie 67,8% wpływów ogółem. W 2005 r. udział kredytów i poyczek we wpływach ogółem zmniejszył si w porównaniu z 2003 r. o 4,1 punktu 15

17 procentowego i o 9,5 punktu w stosunku do 2004 r. Zmniejszył si równie w omawianym okresie udział wpływów uzyskiwanych z tytułu spłat udzielonych poyczek oraz emisji obligacji. Udział wpływów ze sprzeday papierów wartociowych pozostawał w omawianym okresie na zblionym poziomie. W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce struktury wykonanych wpływów w czci finansowej jednostek samorzdu terytorialnego w latach Struktura wpływów Tempo zmian (3-2) (4-3) (4-2) %% pkt proc. Emisja obligacji 7,2 4,8 4,9-2,4 0,1-2,3 Zacignite kredyty i poyczki 54,6 60,0 50,5 5,4-9,5-4,1 Nadwyka z lat ubiegłych 8,6 10,2 17,3 1,6 7,1 8,7 Sprzeda papierów wartociowych 0,2 0,8 0,0 0,6-0,8-0,2 Spłata udzielonych poyczek 3,8 0,3 0,4-3,5 0,1-3,4 Odsetki z lokat i udzielonych poyczek 3,0 3,7 3,6 0,7-0,1 0,6 Inne ródła 22,6 20,2 23,2-2,4 3 0,6 RAZEM 100,0 100,0 100, ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.). W 2005 r. w stosunku do roku 2003, wypływy ogółem wzrosły zbiorczo o 58,9%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 36,1%. W najwikszym stopniu wzrost wypływów w omawianym okresie dotyczył wykupu obligacji o 209,4% w stosunku do 2003 r. i o 180,6% w porównaniu z 2004 r. Wypływy z tytułu spłat zacignitych kredytów i poyczek wraz z odsetkami, lokat w bankach oraz udzielanych z budetów jednostek samorzdu terytorialnego poyczek były w 2005 r. wysze o ponad 60% w porównaniu do 2003 r. 16

18 W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wykonanych wypływów w czci finansowej budetów jednostek samorzdu terytorialnego w latach Wypływy (3:2) (4:3) (4:2) tys. zł %% Wykup obligacji ,3 280,6 309,4 Spłata zacignitych kredytów i poyczek ,9 128,7 154,3 Obsługa zadłuenia ,7 110,2 114,3 Wykup papierów wartociowych ,7 - - Lokaty w bankach ,6 182,7 229,6 Udzielone z budetu poyczki ,4 181,5 220,3 Inne cele ,6 72,4 121,4 RAZEM ,7 136,1 158,9 ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.). W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce struktury wykonanych wypływów w czci finansowej budetów jednostek samorzdu terytorialnego w latach Struktura wypływów Tempo zmian (3-2) (4-3) (4-2) %% pkt proc. Wykup obligacji 3,5 3,3 6,9-0,2 3,6 3,4 Spłata zacignitych kredytów i poyczek 64,5 66,3 62,6 1,8-3,7-1,9 Obsługa zadłuenia 20,0 17,8 14,4-2,2-3,4-5,6 Wykup papierów wartociowych 0,6 0,4 0,0-0,2-0,4-0,6 17

19 Struktura wypływów Tempo zmian (3-2) (4-3) (4-2) %% pkt proc. Lokaty w bankach 9,2 9,9 13,3 0,7 3,4 4,1 Udzielone z budetu poyczki 1,9 2,0 2,6 0,1 0,6 0,7 Inne cele 0,2 0,3 0,2 0,1-0,1 0 RAZEM 100,0 100,0 100, ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.). W strukturze wypływów w czci finansowej budetów jednostek samorzdu terytorialnego przewaały w 2005 r. spłaty zacignitych kredytów i poyczek wraz z odsetkami. Wypływy z tego tytułu stanowiły w 2005 r. łcznie 77,0% wypływów ogółem i w porównaniu do 2003 r. ich udział zmalał o 7,5 punktu procentowego. Zwikszył si natomiast w omawianym okresie udział wypływów z tytułu wykupu obligacji, lokat w bankach oraz udzielanych z budetu jednostek samorzdu terytorialnego poyczek. 18

20 4. Wynik budetów jednostek samorzdu terytorialnego W poniszym zestawieniu przedstawiono dochody, wydatki oraz wynik jednostek samorzdu terytorialnego w latach (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% 1. Dochody ogółem , , ,9 115,6 112,5 130,0 2. Wydatki ogółem , , ,1 112,9 113,6 128,2 3. Wynik (1 2) ,9 117,2-895, ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.) Ze wzgldu jednak na to, e w niniejszym opracowaniu sytuacja finansowa jednostek samorzdu terytorialnego podlega ocenie z punktu widzenia wypracowanej w latach nadwyki operacyjnej, a jej obliczenie wymaga podziału budetu jednostki samorzdu terytorialnego na 3 czci (operacyjn, inwestycyjno kapitałow oraz finansow). Wynik obliczony został jako suma wyników poszczególnych czci obejmujcych działalno jednostek samorzdu terytorialnego. W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce zrealizowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostek samorzdu terytorialnego w latach w podziale na poszczególne czci budetu (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% A. Cz operacyjna 1. Dochody biece , , ,3 116,3 111,4 129,6 2. Wydatki biece , , ,1 111,5 112,0 124,9 3. Saldo operacyjne (Nadwyka operacyjna brutto) (1 2) B. Cz inwestycyjno-kapitałowa 5 839, , ,2 171,3 106,9 183,0 4. Wpływy 5 660, , ,1 105,1 125,9 132,3 19

21 (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% 5. Wypływy , , ,2 120,9 121,5 146,8 6. Saldo inwestycyjnokapitałowe (4-5) C. Cz finansowa , , , Wpływy 8 039, , ,4 116,3 142,1 165,3 8. Wypływy w tym: 8a. zw. z obsług i spłat zadłuenia* 4 353, , ,8 116,7 136,1 158, , , ,8 115,6 130,1 150,4 9. Saldo finansowe (7-8) 3 685, , ,6 115,8 149,1 172,7 D. Wynik (3+6+9) 2 612, , ,6 192,3 121,0 232,6 E. Saldo operacyjne netto (Nadwyka operacyjna netto) 1 979, , ,4 279,9 88,1 246,7 (3-8a) ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.) * - w tym równie wykup obligacji i papierów wartociowych Ujemne saldo inwestycyjno-kapitałowe wystpujce zbiorczo w jednostkach samorzdu terytorialnego w omawianym okresie wiadczy o tym, e wydatki o charakterze inwestycyjnym i majtkowym realizowane były na poziomie wyszym ni dochody w tej czci budetu. Inwestycje realizowane na poziomie wyszym ni dochody kapitałowe mog by finansowane zarówno ze rodków własnych (nadwyka operacyjna netto) jak i ze rodków zewntrznych takich jak kredyty czy poyczki. Jak wynika z powyszego zestawienia zbiorczo jednostki samorzdu terytorialnego mogły w omawianym okresie finansowa ujemne saldo inwestycyjnokapitałowe ze rodków własnych. wiadczy o tym dodatnie saldo operacyjne netto, czyli nadwyka rodków własnych pozostajca po uregulowaniu wydatków zwizanych z obsług i spłat zadłuenia. 20

22 Wnioski 1) Cz operacyjna Z danych przedstawionych przez jednostki samorzdu terytorialnego w rocznych sprawozdaniach z wykonania budetów za lata wynika, e w 2005 r. w stosunku do roku 2003, nadwyka operacyjna brutto wzrosła zbiorczo o 83,0%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 6,9%. Wzrost nadwyki operacyjnej brutto wskazuje na rosncy potencjał inwestycyjny jednostek samorzdu terytorialnego, który mógłby by wykorzystany przy braku obcie finansowych zwizanych z obsług istniejcego zadłuenia. Tempo wzrostu wydatków biecych w omawianych latach nie przekraczało tempa wzrostu dochodów biecych. Zbiorczo dochody biece i wydatki biece w jednostkach samorzdu terytorialnego wzrosły w 2005 r. w stosunku do 2003 r. o odpowiednio 29,6% i 24,9% oraz o 11,4% i 12,0% w porównaniu z 2004 r. Nadwyka operacyjna netto wzrosła w 2005 r. w stosunku do 2003 r. o 146,7%, jednak w porównaniu do 2004 r. zmniejszyła si o 11,9%. Liczba jednostek wykazujcych dodatni wynik operacyjny brutto wzrosła w 2005 r. w porównaniu do 2003 r. o 119 i zmniejszyła si w stosunku do 2004 r. o 24. 2) Cz inwestycyjno kapitałowa Wydatki inwestycyjne jednostek samorzdu terytorialnego w latach były znacznie wysze ni dochody uzyskiwane w czci inwestycyjno kapitałowej. Inwestycje realizowane na poziomie wyszym ni dochody kapitałowe mog by finansowane zarówno ze rodków własnych (nadwyka operacyjna netto) jak i ze rodków zewntrznych takich jak kredyty czy poyczki. W 2005 r. w stosunku do 2003 r. wydatki inwestycyjne wzrosły zbiorczo o 46,8%, a w porównaniu do 2004 r. o 21,5%. 21

23 W latach ujemne saldo inwestycyjno-kapitałowe mogło by finansowane po czci ze rodków własnych. wiadczy o tym dodatnie saldo operacyjne netto, czyli nadwyka rodków własnych pozostajca po uregulowaniu wydatków zwizanych z obsług i spłat zadłuenia. 3) Cz finansowa Z danych przedstawionych przez jednostki samorzdu terytorialnego w rocznych sprawozdaniach z wykonania budetów za lata wynika, e w 2005 r. w stosunku do roku 2003, wpływy ogółem czci finansowej budetu wzrosły zbiorczo o 65,3%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 42,1%. W najwikszym stopniu wzrost ten dotyczył wpływów uzyskanych z tytułu nadwyki z ubiegłych lat wzrost w 2005 r. o 234,4% w stosunku do 2003 r. oraz odsetek z lokat i udzielonych poyczek (99,5%) i zacignitych kredytów i poyczek (53,1%). Wypływy ogółem w 2005 r. w stosunku do roku 2003, wzrosły zbiorczo o 58,9%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 36,1%. W najwikszym stopniu wzrost wypływów w omawianym okresie dotyczył wykupu obligacji o 209,4% w stosunku do 2003 r. i o 180,6% w porównaniu z 2004 r. Wypływy z tytułu spłat zacignitych kredytów i poyczek wraz z odsetkami, lokat w bankach oraz udzielanych z budetów jednostek samorzdu terytorialnego poyczek były w 2005 r. wysze o ponad 50% w porównaniu do 2003 r. 22

24 Cz II Zbiorcze wykonanie budetów gmin 1. Cz operacyjna W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wykonanych dochodów biecych gmin w latach (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY BIECE z tego: , , ,6 112,9 111,7 126,1 PIT 4 010, , ,9 136,3 114,7 156,3 CIT 224,6 398,9 442,8 177,6 111,0 197,2 Podatek od nieruchomoci 6 028, , ,9 107,8 107,6 116,0 Pozostałe dochody biece 4 980, , ,0 108,7 108,4 117,9 Dotacje celowe na zadania biece 3 084, , ,6 138,3 155,7 215,2 Subwencja ogólna , , ,3 104,0 101,6 105,7 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: , , ,2 111,8 113,7 127,1 Dochody własne , , ,5 114,0 114,7 130,8 ródło: Sprawozdania z wykonania budetów gmin za lata (Min. Fin.). Z danych przedstawionych przez gminy w rocznych sprawozdaniach z wykonania budetów za lata wynika, e w 2005 r. w stosunku do roku 2003, dochody biece wzrosły zbiorczo o 26,1%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 11,7%. Dochody własne wzrosły w 2005 r. w stosunku do 2003 r. zbiorczo o 30,8%. W najwikszym stopniu wrosły w omawianych latach dochody uzyskiwane z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych, w 2005 r. wykonanie dochodów z tego tytułu było niemal 2 razy wiksze ni w 2003 r., oraz dotacje celowe 23

25 na zadania biece, w 2005 r. wykonanie dochodów z tego tytułu wzrosło o 115,2% w porównaniu do 2003 r. W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce struktury wykonanych dochodów biecych gmin w latach Tempo zmian (3-2) (4-3) (4-2) %% pkt proc. DOCHODY BIECE z tego: 100,0 100,0 100, PIT 12,0 14,4 14,8 2,5 0,4 2,9 CIT 0,7 1,1 1,0 0,4 0,0 0,4 Podatek od nieruchomoci 18,0 17,2 16,5-0,8-0,6-1,4 Pozostałe dochody biece 14,8 14,3 13,9-0,5-0,4-1,0 Dotacje celowe na zadania biece 9,2 11,3 15,7 2,1 4,4 6,5 Subwencja ogólna 45,4 41,8 38,0-3,6-3,8-7,3 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 100,0 100,0 100, Dochody własne 47,3 48,2 48,7 0,9 0,4 1,4 ródło: Sprawozdania z wykonania budetów gmin za lata (Min. Fin.). W efekcie wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2004 r. regulacji wynikajcych z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, zasadniczym ródłem dochodów biecych gmin stały si dochody własne, przy malejcym udziale dotacji celowych i subwencji ogólnej. W strukturze dochodów biecych gmin, w 2005 r., subwencje stanowiły 38,0%, a dotacje celowe 15,7%. Z danych przedstawionych przez gminy w rocznych sprawozdaniach z wykonania budetów za lata wynika, e w 2005 r. w stosunku do roku 2003, wydatki biece wzrosły zbiorczo o 23,8%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 12,1%. 24

26 W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wykonanych wydatków biecych gmin w latach Wydatki biece (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% Wynagrodzenia i pochodne od ,6 wynagrodze , ,5 104,6 104,4 109,2 Zakup materiałów i usług 5 295, , ,8 111,0 101,9 113,1 wiadczenia społeczne 2 883, , ,1 153,6 144,4 221,8 Pozostałe wydatki biece 5 452, , ,6 104,6 120,5 126,0 RAZEM , , ,1 110,4 112,1 123,8 ródło: Sprawozdania z wykonania budetów gmin za lata (Min. Fin.). Najbardziej wrosły w omawianych latach wydatki przeznaczone na wiadczenia społeczne, w 2005 r. wykonanie wydatków z tego tytułu było wysze o 121,8% ni w 2003 r. i o 44,4% w porównaniu do 2004 r. W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce struktury wykonanych wydatków biecych gmin w latach Struktura wydatków biecych Tempo zmian (3-2) (4-3) (4-2) %% pkt proc. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 54,6 51,7 48,1-2,9-3,5-6,4 Zakup materiałów i usług 17,6 17,7 16,1 0,1-1,6-1,5 wiadczenia społeczne 9,6 13,4 17,2 3,8 3,9 7,6 Pozostałe wydatki biece 18,2 17,2 18,5-1,0 1,3 0,3 RAZEM 100,0 100,0 100, ródło: Sprawozdania z wykonania budetów gmin za lata (Min. Fin.). W strukturze wydatków biecych gmin przewaały w 2005 r. wydatki w nastpujcych grupach: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 48,1%, Zakup materiałów i usług 16,1%, wiadczenia społeczne 17,2%. Wydatki gmin 25

27 w tych grupach stanowiły łcznie 81,4% wydatków biecych. W 2005 r. udział wynagrodze i pochodnych od wynagrodze w wydatkach biecych ogółem zmniejszył si w porównaniu z 2003 r. o 6,4 punktu procentowego i o 3,5 punktu w stosunku do 2004 r. Nieznacznie zmniejszył si w omawianym okresie równie udział wydatków na zakup materiałów i usług, w 2005 r. był niszy o 1,5 punktu procentowego ni w 2003 r. Wzrósł natomiast w 2005 r. udział wydatków na wiadczenia społeczne z 9,6% w 2003 r. i 13,4% w 2004 r. do 17,2%. 26

28 1.1 Wynik operacyjny W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wyniku operacyjnego gmin w latach (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% 1. Dochody biece , , ,6 112,9 111,7 126,1 2. Wydatki biece , , ,1 110,4 112,1 123,8 A. Wynik operacyjny brutto (1 2) 3 538, , ,5 133,6 109,2 145,8 3. Wykup obligacji 61,0 74,4 114,8 121,9 154,3 188,1 4. Spłata zacignitych kredytów i poyczek 1 477, , ,8 113,6 137,0 155,6 5. Obsługa zadłuenia 336,7 325,3 345,5 96,6 106,2 102,6 6. Wykup papierów wartociowych 9,6 5,1-52,8 - - B. Wynik operacyjny netto 1 653, , ,3 159,9 90,8 145,2 (A ) ródło: Sprawozdania z wykonania budetów gmin za lata (Min. Fin.). Z danych przedstawionych przez gminy w rocznych sprawozdaniach z wykonania budetów za lata wynika, e w 2005 r. w stosunku do roku 2003, nadwyka operacyjna brutto wzrosła zbiorczo o 45,8%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 9,2%. Wzrost nadwyki operacyjnej brutto wskazuje na rosncy potencjał inwestycyjny gmin, który mógłby by wykorzystany przy braku obcie finansowych zwizanych z obsług istniejcego zadłuenia. Tempo wzrostu wydatków biecych w omawianych latach nie przekraczało tempa wzrostu dochodów biecych. Zbiorczo dochody biece i wydatki biece w gminach wzrosły w 2005 r. w stosunku do 2003 r. o odpowiednio 26,1% i 23,8% oraz o 11,7% i 12,1% w porównaniu do 2004 r. Nadwyka operacyjna netto wzrosła w 2005 r. w stosunku do 2003 r. o 45,2%. Naley przy tym zauway, e zmniejszenie si nadwyki operacyjnej netto w 2005 r. w porównaniu do 2004 r. nastpiło przy jednoczesnym wzrocie wydatków 27

29 zwizanych z obsług zadłuenia (o 6,2%), spłat zacignitych kredytów i poyczek (o 37,0), wykupem obligacji (o 54,3%). W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wyniku operacyjnego gmin w przeliczeniu na mieszkaca w latach Zmiana nominalna (3-2) (4-3) (4-2) zł Wynik operacyjny brutto na mieszkaca* 139,62 186,51 203,63 46,89 17,13 64,01 Wynik operacyjny netto na mieszkaca 65,23 104,31 94,71 39,09-9,60 29,49 ródło: Sprawozdania z wykonania budetów gmin za lata (Min. Fin.). * - wg stanu ludnoci GUS z dnia r. Z danych przedstawionych przez gminy w rocznych sprawozdaniach z wykonania budetów za lata wynika, e nadwyka operacyjna brutto w przeliczeniu na mieszkaca zbiorczo w gminach wyniosła 139,62 zł w 2003 r., 186,51 zł w 2004 r. oraz 203,63 zł w 2005 r. Nadwyka operacyjna netto w przeliczeniu na mieszkaca zbiorczo w gminach wyniosła 65,23 zł w 2003 r., 104,31 zł w 2004 r. oraz 94,71 zł w 2005 r. W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce liczby gmin wg osignitego wyniku operacyjnego w latach Dodatni wynik operacyjny brutto (nadwyka operacyjna brutto) Liczba jednostek samorzdu terytorialnego Ujemny wynik operacyjny brutto Dodatni wynik operacyjny netto (nadwyka operacyjna netto) Ujemny wynik operacyjny netto ródło: Sprawozdania z wykonania budetów gmin za lata (Min. Fin.). Liczba gmin wykazujcych dodatni wynik operacyjny brutto wzrosła w 2005 r. w porównaniu do 2003 r. o 37, jednak w stosunku do 2004 r. zmniejszyła si o

30 Jednoczenie zmniejszyła si w omawianym okresie liczba gmin osigajcych nadwyk operacyjn netto, w 2005 r. w stosunku do 2004 r. spadek o 278, a w porównaniu do roku 2003 r. spadek o

31 2. Cz inwestycyjno kapitałowa W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wykonanych dochodów w czci inwestycyjno kapitałowej gmin w latach Dochody inwestycyjno kapitałowe (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% Dotacje i rodki na inwestycje z innych ródeł 1 498, , ,9 86,0 180,8 155,5 Dochody z majtku 882, , ,7 114,3 100,4 114,7 Prywatyzacja majtku 10,9 5,8 6,1 53,2 104,7 55,7 RAZEM 2 391, , ,7 96,3 145,4 140,0 ródło: Sprawozdania z wykonania budetów gmin za lata (Min. Fin.). W 2005 r. w stosunku do roku 2003, dochody w czci inwestycyjno kapitałowej wzrosły zbiorczo o 40,0%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 45,4%. W najwikszym stopniu wzrost ten dotyczył dotacji na cele inwestycyjne wzrost w 2005 r. o 55,5% w stosunku do 2003 r. W dochodach w czci inwestycyjno kapitałowej najwikszy udział stanowi dotacje na cele inwestycyjne uzyskiwane z budetu pastwa. Natomiast dochody z majtku, na które składaj si m. in. dochody uzyskiwane z wpłat z zysku spółek nalecych do jednostek samorzdu terytorialnego, dywidend i kwot otrzymanych ze zbycia praw majtkowych oraz czci zysku gospodarstw pomocniczych, stanowiły w 2005 r. ok. 20% wpływów. Poniej przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wykonanych wydatków inwestycyjnych gmin w latach Wydatki inwestycyjne (mln zł) 6 251, , ,9 30

32 W 2005 r. w stosunku do 2003 r. wydatki inwestycyjne wzrosły zbiorczo o 33,7%, a w porównaniu do 2004 r. o 11,8%. Jak wynika z powyszych zestawie wydatki inwestycyjne gmin w latach były znacznie wysze ni dochody uzyskiwane w czci inwestycyjno kapitałowej. Inwestycje realizowane na poziomie wyszym ni dochody kapitałowe finansowane s zarówno ze rodków własnych (nadwyka operacyjna netto) jak i ze rodków zewntrznych takich jak kredyty czy poyczki. W dalszej czci opracowania przedstawiono budet finansowy gmin w latach

33 3. Cz finansowa W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wykonanych wpływów w czci finansowej gmin w latach Wpływy (3:2) (4:3) (4:2) tys. zł %% Emisja obligacji ,3 184,7 307,2 Zacignite kredyty i poyczki ,1 103,7 134,9 Nadwyka z lat ubiegłych ,0 132,4 210,5 Sprzeda papierów wartociowych ,3 21,8 17,9 Spłata udzielonych poyczek ,8 76,2 2,1 Odsetki z lokat i udzielonych poyczek ,2 120,1 144,4 Inne ródła ,3 131,8 152,0 RAZEM ,9 116,3 141,7 ródło: Sprawozdania z wykonania budetów jednostek samorzdu terytorialnego za lata (Min. Fin.). W 2005 r. w stosunku do roku 2003, wpływy ogółem czci finansowej budetu wzrosły zbiorczo o 41,7%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 16,3%. W najwikszym stopniu wzrost ten dotyczył wpływów uzyskanych z emisji obligacji oraz z tytułu nadwyki z lat ubiegłych wzrost odpowiednio w 2005 r. o 207,2% i 110,5% w stosunku do 2003 r. Wpływy z tytułu zacignitych kredytów i poyczek wzrosły w 2005 r. o 34,9% i 3,7% w stosunku do 2003 r. 32

34 W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce struktury wykonanych wpływów w czci finansowej gmin w latach Struktura wpływów Tempo zmian (3-2) (4-3) (4-2) %% pkt proc. Emisja obligacji 2,0 2,7 4,4 0,7 1,6 2,3 Zacignite kredyty i poyczki 54,3 58,0 51,7 3,7-6,3-2,6 Nadwyka z lat ubiegłych 12,9 16,9 19,2 3,9 2,3 6,3 Sprzeda papierów wartociowych 0,4 0,3 0,0-0,1-0,2-0,3 Spłata udzielonych poyczek 7,3 0,2 0,1-7,1-0,1-7,2 Odsetki z lokat i udzielonych poyczek 3,0 2,9 3,0 0,0 0,1 0,1 Inne ródła 20,1 19,0 21,5-1,1 2,5 1,4 RAZEM 100,0 100,0 100, ródło: Sprawozdania z wykonania budetów gmin za lata (Min. Fin.). W strukturze wpływów w czci finansowej budetów gmin przewaały w 2005 r. zacignite kredyty i poyczki 51,7% i nadwyka z lat ubiegłych 19,2%. Wpływy gmin z tego tytułu stanowiły łcznie 70,9% wpływów ogółem. W 2005 r. udział kredytów i poyczek we wpływach ogółem zmniejszył si w porównaniu z 2003 r. o 2,6 punktu procentowego i o 6,3 punktu w stosunku do 2004 r. Zwikszył si w omawianym okresie udział wpływów uzyskiwanych z tytułu emisji obligacji, nadwyki z lat ubiegłych oraz z innych ródeł. Udział wpływów ze sprzeday papierów wartociowych pozostawał w omawianym okresie na zblionym poziomie. W 2005 r. w stosunku do roku 2003, wypływy ogółem wzrosły zbiorczo o 49,5%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 33,6%. W najwikszym stopniu wzrost wypływów w 2005 r. dotyczył wykupu obligacji o 88,1% w stosunku do 2003 r., spłat zacignitych kredytów i poyczek o 55,6% oraz lokat w bankach o 70,6% w porównaniu z 2004 r. 33

35 W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce wykonanych wypływów w czci finansowej budetów gmin w latach Wypływy (3:2) (4:3) (4:2) tys. zł %% Wykup obligacji ,9 154,3 188,1 Spłata zacignitych kredytów i poyczek ,6 137,0 155,6 Obsługa zadłuenia ,6 106,2 102,6 Wykup papierów wartociowych ,8 0,0 0,0 Lokaty w bankach ,5 140,4 170,6 Udzielone z budetu poyczki ,8 100,3 78,0 Inne cele ,6 114,7 145,3 RAZEM ,9 133,6 149,5 ródło: Sprawozdania z wykonania budetów gmin za lata (Min. Fin.). Spadek wypływów w omawianym okresie nastpił w przypadku wykupu papierów wartociowych oraz udzielanych z budetu poyczek. W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce struktury wykonanych wypływów w czci finansowej budetów gmin w latach Struktura wypływów Tempo zmian (3-2) (4-3) (4-2) %% pkt proc. Wykup obligacji 2,7 2,9 3,4 0,2 0,5 0,7 Spłata zacignitych kredytów i poyczek 64,8 65,7 67,4 0,9 1,7 2,6 Obsługa zadłuenia 14,8 12,7 10,1-2,0-2,6-4,6 Wykup papierów wartociowych 0,4 0,2 0,0-0,2-0,2-0,4 34

36 Struktura wypływów Tempo zmian (3-2) (4-3) (4-2) %% pkt proc. Lokaty w bankach 16,0 17,4 18,3 1,4 0,9 2,3 Udzielone z budetu poyczki 1,1 0,8 0,6-0,3-0,2-0,5 Inne cele 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 RAZEM 100,0 100,0 100, ródło: Sprawozdania z wykonania budetów gmin za lata (Min. Fin.). W strukturze wypływów w czci finansowej budetów gmin przewaały w 2005 r. spłaty zacignitych kredytów i poyczek wraz z odsetkami. Wypływy z tego tytułu stanowiły w 2005 r. łcznie 77,5% wypływów ogółem, jednak w porównaniu do 2003 r. ich udział zmniejszył si o 0,9 punktu procentowego. W omawianym okresie systematycznie zmniejszał si udział wydatków z tytułu obsługi zadłuenia w wypływach ogółem. W 2003 r. udział wydatków z tego tytułu kształtował si na poziomie 14,8%, a w 2005 r. - 10,1%. 35

37 4. Wynik budetów gmin W poniszym zestawieniu przedstawiono dochody, wydatki oraz wynik gmin w latach (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% 1. Dochody ogółem , , ,2 111,8 113,7 127,1 2. Wydatki ogółem , , ,5 111,9 112,0 125,3 3. Wynik (1 2) - 549,0-633,2-24, ródło: Sprawozdania z wykonania budetów gmin za lata (Min. Fin.) W niniejszym opracowaniu ocena sytuacji finansowej gmin dokonana została natomiast poprzez porównanie poszczególnych czci obejmujcych działalno tych jednostek (operacyjn, inwestycyjno kapitałow oraz finansow). Wynik obliczony został jako suma wyników poszczególnych czci obejmujcych działalno gmin. W poniszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczce zrealizowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gmin w latach w podziale na poszczególne czci budetu (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% A. Cz operacyjna 1. Dochody biece , , ,6 112,9 111,7 126,1 2. Wydatki biece , , ,1 110,4 112,1 123,8 3. Saldo operacyjne (Nadwyka operacyjna brutto) (1 2) B. Cz inwestycyjno-kapitałowa 3 538, , ,5 133,6 109,2 145,8 4. Wpływy 2 391, , ,7 96,3 145,4 140,0 5. Wypływy 6 251, , ,9 119,6 111,8 133,7 36

38 (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% 6. Saldo inwestycyjnokapitałowe (4-5) , , , C. Cz finansowa 7. Wpływy 4 024, , ,8 121,9 116,3 141,7 8. Wypływy w tym: 8a. zw. z obsług i spłat zadłuenia* 2 281, , ,0 111,9 133,6 149, , , ,2 110,5 132,5 146,4 9. Saldo finansowe (7-8) 1 743, , ,9 134,9 97,6 131,6 D. Wynik (3+6+9) 1 422, , ,2 133,9 128,5 172,1 E. Saldo operacyjne netto (Nadwyka operacyjna netto) 1 653, , ,3 159,9 90,8 145,2 (3-8a) ródło: Sprawozdania z wykonania budetów gmin za lata (Min. Fin.) * - w tym równie wykup obligacji i papierów wartociowych Ujemne saldo inwestycyjno-kapitałowe wystpujce zbiorczo w gminach w omawianym okresie wiadczy o tym, e wydatki o charakterze inwestycyjnym i majtkowym realizowane były na poziomie wyszym ni dochody w tej czci budetu. Inwestycje realizowane na poziomie wyszym ni dochody kapitałowe mog by finansowane zarówno ze rodków własnych (nadwyka operacyjna netto) jak i ze rodków zewntrznych takich jak kredyty czy poyczki. Jak wynika z powyszego zestawienia zbiorczo gminy mogły w omawianym okresie finansowa ujemne saldo inwestycyjno-kapitałowe po czci ze rodków własnych. wiadczy o tym dodatnie saldo operacyjne netto, czyli nadwyka rodków własnych pozostajca po uregulowaniu wydatków zwizanych z obsług i spłat zadłuenia. 37

39 Wnioski 1) Cz operacyjna Z danych przedstawionych przez gminy w rocznych sprawozdaniach z wykonania budetów za lata wynika, e w 2005 r. w stosunku do roku 2003, nadwyka operacyjna brutto wzrosła zbiorczo o 45,8%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 9,2%. Wzrost nadwyki operacyjnej brutto wskazuje na rosncy potencjał inwestycyjny gmin, który mógłby by wykorzystany przy braku obcie finansowych zwizanych z obsług istniejcego zadłuenia. Tempo wzrostu wydatków biecych w omawianych latach nie przekraczało tempa wzrostu dochodów biecych. Zbiorczo dochody biece i wydatki biece w gminach wzrosły w 2005 r. w stosunku do 2003 r. o odpowiednio 26,1% i 23,8% oraz o 11,7% i 12,1% w porównaniu do 2004 r. Nadwyka operacyjna netto wzrosła w 2005 r. w stosunku do 2003 r. o 45,2%. Liczba jednostek wykazujcych dodatni wynik operacyjny brutto wzrosła w 2005 r. w porównaniu do 2003 r. o 37, jednak w stosunku do 2004 r. zmniejszyła si o 20. Wzrost wartoci nadwyki operacyjnej brutto w skali kraju wskazuje na rosncy potencjał inwestycyjny gmin ogółem, natomiast wzrost liczby gmin osigajcych nadwyk operacyjn brutto wiadczy o polepszajcej si sytuacji finansowej na poziomie poszczególnych jednostek. 2) Cz inwestycyjno kapitałowa Wydatki inwestycyjne gmin w latach były znacznie wysze ni dochody uzyskiwane w czci inwestycyjno kapitałowej. Inwestycje realizowane na poziomie wyszym ni dochody kapitałowe mog by finansowane zarówno ze rodków własnych (nadwyka operacyjna netto) jak i ze rodków zewntrznych takich jak kredyty czy poyczki. 38

40 W 2005 r. w stosunku do 2003 r. wydatki inwestycyjne wzrosły zbiorczo o 33,7%, a w porównaniu do 2004 r. o 11,8%. W latach ujemne saldo inwestycyjno-kapitałowe mogło by finansowane po czci ze rodków własnych. wiadczy o tym dodatnie saldo operacyjne netto, czyli nadwyka rodków własnych pozostajca po uregulowaniu wydatków zwizanych z obsług i spłat zadłuenia. 3) Cz finansowa W 2005 r. w stosunku do roku 2003, wpływy ogółem czci finansowej budetów gmin wzrosły zbiorczo o 41,7%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 16,3%. W najwikszym stopniu wzrost ten dotyczył wpływów uzyskanych z emisji obligacji oraz z tytułu nadwyki z lat ubiegłych wzrost odpowiednio w 2005 r. o 110,5% i 32,4% w stosunku do 2003 r. Wpływy z tytułu zacignitych kredytów i poyczek wzrosły w 2005 r. o 34,9% i 3,7% w stosunku do 2003 r. Wypływy ogółem w 2005 r. w stosunku do roku 2003, wzrosły zbiorczo o 49,5%, natomiast w porównaniu do 2004 r. o 33,6%. W najwikszym stopniu wzrost wypływów w 2005 r. dotyczył wykupu obligacji o 88,1% w stosunku do 2003 r., spłat zacignitych kredytów i poyczek o 55,6% oraz lokat w bankach o 70,6% w porównaniu z 2004 r. 39

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R.

PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R. PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R. Załcznik nr 5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH I. Stan funduszu na pocztek roku x -11 345 757-13 640 814 1. rodki pienine x 5 123

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Troch makroekonomii. Polityka pienina i polityka fiskalna. Dobiesław Tymoczko 1

Troch makroekonomii. Polityka pienina i polityka fiskalna. Dobiesław Tymoczko 1 Troch makroekonomii Polityka pienina i polityka fiskalna Dobiesław Tymoczko 1 Podmioty prowadzce polityk Polityka pienina prowadzona jest przez bank centralny Polityka fiskalna prowadzona jest przez rzd

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK Dblin marzec 2005 rok 1 Tabela Nr1 Realizacja dochodów budetu Miasta Dblin za 2004 r Dział Rozdział ródła dochodów (paragraf

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

BUDET 2006 POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO. czyli na co i ile wydajemy

BUDET 2006 POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO. czyli na co i ile wydajemy BUDET 2006 POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO czyli na co i ile wydajemy W biecym roku Powiat Krasnostawski przystpił do programu Przejrzysta Polska, którego zadaniem jest wyjanienie Polakom zasad i reguł panujcych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW NA R O K 2 0 0 9 UZASADNIENIE

MINISTERSTWO FINANSÓW NA R O K 2 0 0 9 UZASADNIENIE MINISTERSTWO FINANSÓW U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 0 9 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesie 2008 SPIS TRECI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski 5 Rozdział II Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014. www.kowal.bip.net.pl

FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014. www.kowal.bip.net.pl FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014 www.kowal.bip.net.pl DOCHODY OGÓŁEM - 12.222.337 ZŁ WYDATKI OGÓŁEM 13.009.329 ZŁ OZNACZA TO, ŻE DEFICYT WYNOSI 786.992

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDETOWY 2005

INFORMATOR BUDETOWY 2005 STAROSTWO POWIATOWE W MISKU MAZOWIECKIM 05-300 Misk Mazowiecki, ul. Kociuszki 3 Tel.: (025) 758 42 05 do 09, fax: wew. 46 INFORMATOR BUDETOWY 2005 http://www.powiatminski.pl Email: starostwo@powiatminski.pl

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2016

Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 23/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2016 Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Załącznik nr 1 do Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Plan na rok L.p. Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 21 909 707,67 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2)

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX. Sektor finansów publicznych. 1. Kształt sektora finansów publicznych

Rozdział IX. Sektor finansów publicznych. 1. Kształt sektora finansów publicznych Rozdział IX Sektor finansów publicznych 1. Kształt sektora finansów publicznych Trwały rozwój gospodarczy wymaga stabilnych i zdrowych finansów publicznych. Finanse publiczne s z jednej strony odbiciem

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA. INFORMACJA O WYKONANIU BUDśETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RADA MINISTRÓW.

SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA. INFORMACJA O WYKONANIU BUDśETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RADA MINISTRÓW. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA R. INFORMACJA O WYKONANIU BUDśETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RADA MINISTRÓW Warszawa 2013 Spis treści strona Wprowadzenie..

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego?

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Dochody budżetowe to należne lub faktyczne wpływy środków pieniężnych do budżetów pobierane przez organy finansowe lub przez jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r.

INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r. INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r. I. Ustawowe zadania Powiatu Kieleckiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w okresie stycze- grudzie 2005 r. były realizowane

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WARSZAWA, 2006 ROK Spis treci Spis załczników i tabel 2 I. Plan budetu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

- projekt ustawy budżetowej na rok 2006

- projekt ustawy budżetowej na rok 2006 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-122-05 RM 24-386-05 RM 24-375-05 Druk nr 20 Warszawa, 19 października 2005 r. Szanowny Panie Marszałku. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-

Bardziej szczegółowo