USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)"

Transkrypt

1 Dz.U zm. Dz.U USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art Studenci szkół wyszych, o których mowa w ustawach z dnia 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 50, poz. 310) oraz z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyszych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590), maj prawo do otrzymania poyczek i kredytów, zwanych dalej "poyczkami studenckimi" i "kredytami studenckimi", na zasadach okrelonych w ustawie. 2. Poyczki studenckie udzielane s ze rodków Funduszu, o którym mowa w art Kredyty studenckie udzielane s przez banki. Art. 2. Tworzy si Fundusz Poyczek i Kredytów Studenckich, zwany dalej "Funduszem", który ulokowany jest w Banku Gospodarstwa Krajowego. Art Przychodami Funduszu s: 1) dotacje z budetu pastwa okrelane corocznie w ustawie budetowej, 2) odsetki od lokat rodków Funduszu w bankach, 3) wpływy z inwestycji rodków Funduszu w papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa, 4) spłaty rat udzielonych poyczek studenckich wraz z odsetkami, 5) spadki, zapisy i darowizny, 6) rodki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej, 7) inne dochody. 2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub grupie banków powizanych ze sob kapitałowo lub organizacyjnie, nie moe przekroczy 15% rodków Funduszu nie zaangaowanych w poyczki. Art. 4. rodki Funduszu przeznacza si na: 1) udzielanie poyczek studenckich, 2) spłat, zgodnie z przepisami ustawy, czci nalenej kwoty odsetek od kredytów pobranych przez studentów, 3) pokrywanie skutków finansowych umorze spłaty kredytów studenckich, 4) nabywanie papierów wartociowych emitowanych przez Skarb Pastwa, 5) pokrywanie kosztów egzekucji roszcze wynikajcych z nie spłaconych poyczek studenckich,

2 6) pokrywanie kosztów realizacji zada wymienionych w pkt 1-5, ponoszonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Art Wykorzystanie rodków Funduszu na cele, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 3, dotyczy kredytów studenckich udzielanych przez banki, które podpisz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umow okrelajc zasady korzystania ze rodków Funduszu. 2. Zasady zawierania umów, o których mowa w ust. 1, okreli w drodze rozporzdzenia Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów. akty wykonawcze Art Poyczki studenckie i kredyty studenckie mog otrzyma studenci, którzy s obywatelami polskimi, z zastrzeeniem ust. 3, i rozpoczli studia przed ukoczeniem 25 roku ycia. 2. Pierwszestwo w otrzymaniu poyczki studenckiej lub kredytu studenckiego maj studenci o niskich dochodach na osob w rodzinie lub preferowanych kierunków studiów, okrelonych w trybie art. 15 ust. 1 pkt Warunku posiadania obywatelstwa polskiego nie stosuje si, jeeli odrbne przepisy lub umowy midzynarodowe stanowi inaczej, a take wobec: 1) pracowników migrujcych i ich rodzin, bdcych obywatelami pastwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeeli mieszkaj w Polsce, 2) pracowników i ich dzieci, bdcych obywatelami pastwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeeli s zatrudnieni w Polsce. Art Kwota kredytu studenckiego lub udzielonej poyczki studenckiej nie moe przekroczy w cigu jednego roku studiów 6-krotnoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzdu Statystycznego za kwartał poprzedzajcy kwartał, w którym dokonano ustalenia wysokoci kredytów studenckich i poyczek studenckich, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt Poyczki studenckie i kredyty studenckie udzielane s na okres nie dłuszy ni okres studiów, przy czym okres ten nie moe przekroczy łcznie 6 lat. 3. Poyczki studenckie i kredyty studenckie wypłacane s w ratach miesicznych nie dłuej ni przez 10 miesicy w roku, z wyłczeniem okresów urlopów udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. Art Spłata nalenych odsetek, o których mowa w art. 4 pkt 2, obejmuje: 1) cał kwot odsetek nalenych w okresie studiów oraz w okresie ustalonym zgodnie z art. 9 ust. 1, 2) kwot odsetek stanowic rónic midzy kwot odsetek wyliczon przy zastosowaniu stopy procentowej okrelonej w umowie a kwot odsetek spłaconych bankom przez kredytobiorców po okresie, o którym mowa w pkt Odsetki nalene od kredytów studenckich pokrywane s z Funduszu w okresie odbywania przez kredytobiorc słuby wojskowej. 3. Wysoko odsetek spłacanych przez kredytobiorc od zacignitego kredytu studenckiego wynosi nie mniej ni połow stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. 4. Stop oprocentowania kredytów studenckich okrela umowa, o której mowa w art Stopa oprocentowania poyczki studenckiej wynosi nie mniej ni połow stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

3 6. Odsetki od udzielonej poyczki studenckiej płacone s przez poyczkobiorc od momentu rozpoczcia spłaty poyczki. Art Spłata kredytu studenckiego lub poyczki studenckiej przez kredytobiorc lub poyczkobiorc rozpoczyna si nie póniej ni po upływie roku od zakoczenia studiów i trwa nie krócej ni dwukrotno okresu, na jaki zostały udzielone, chyba e kredytobiorca lub poyczkobiorca wnioskuje o krótszy termin spłaty. 2. Wysoko raty spłat kredytu studenckiego lub poyczki studenckiej nie moe przekroczy 20% miesicznego dochodu poyczkobiorcy lub kredytobiorcy. 3. Szczegółowe warunki spłaty kredytu studenckiego okrela umowa, o której mowa w art. 5. Art Poyczki studenckie i kredyty studenckie mog by czciowo lub w całoci umorzone. 2. Podstaw umorzenia poyczek studenckich i kredytów studenckich s w szczególnoci: 1) trudna sytuacja yciowa poyczkobiorcy lub kredytobiorcy, 2) trwała utrata zdolnoci do spłaty zobowiza, 3) brak prawnych moliwoci dochodzenia roszcze, 4) dobre wyniki ukoczenia studiów. Art Minister Edukacji Narodowej powołuje Komisj do Spraw Poyczek i Kredytów Studenckich, zwan dalej "Komisj". 2. W skład Komisji wchodz: 1) dwaj przedstawiciele Ministra Edukacji Narodowej, z których jeden pełni funkcj przewodniczcego, 2) dwaj przedstawiciele Ministra Finansów, 2a) (1) przedstawiciel ministra właciwego do spraw rozwoju regionalnego, 3) rektor szkoły wyszej lub wyszej szkoły zawodowej powołany sporód kandydatów zgłoszonych przez rektorów szkół wyszych i wyszych szkół zawodowych, 4) czterej przedstawiciele studentów powołani sporód kandydatów zgłoszonych przez ogólnopolskie porozumienie samorzdów studenckich lub ogólnopolskie organizacje studenckie. Art Do zada Komisji naley analizowanie i opiniowanie w szczególnoci: 1) wysokoci oprocentowania poyczek studenckich oraz wysokoci odsetek od kredytów studenckich spłacanych przez studentów, 2) projektu rocznego planu finansowego Funduszu, 3) szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania i spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i poyczek studenckich, 4) zasad zawierania umów, o których mowa w art. 5, 5) sytuacji materialnej i socjalno-bytowej studentów i przedstawianie Ministrowi Edukacji Narodowej wniosków i propozycji działa zmierzajcych do jej poprawy. 2. Minister Edukacji Narodowej zapewni obsług administracyjn oraz rodki finansowe niezbdne dla funkcjonowania Komisji. Art Fundusz działa na podstawie rocznego planu finansowego, wyodrbnionego w planie finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, ustalonego w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Finansów.

4 1a. (2) Projekt planu finansowego Funduszu podlega uzgodnieniu z ministrem właciwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie okrelonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550). 2. Roczny plan finansowy zawiera w szczególnoci: 1) podział rodków na fundusz obsługi odsetek, z którego dokonywane bd wypłaty zgodnie z art. 4 pkt 2, fundusz rezerwowy, z którego dokonywane bd wypłaty umorze spłaty kredytów studenckich zgodnie z art. 4 pkt 3, oraz fundusz poyczek, z którego dokonywane bd wypłaty zgodnie z art. 4 pkt 1, 2) wysoko kosztów, o których mowa w art. 4 pkt Bank Gospodarstwa Krajowego sporzdza dla Funduszu odrbny bilans oraz rachunek zysków i strat. Art Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej, nie póniej ni do 31 maja, sprawozdanie z działalnoci oraz wyników Funduszu, obejmujce take bilans i rachunek wyników za poprzedni rok obrotowy, wraz z wnioskami co do wysokoci dotacji budetowej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt Sprawozdanie z działalnoci oraz wyników Funduszu zatwierdza Minister Edukacji Narodowej po zasigniciu opinii Komisji. Art Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i poyczek studenckich, 2) wysoko kredytu studenckiego i poyczki studenckiej w danym roku akademickim, 3) warunki i tryb rozlicze z tytułu pokrywania odsetek nalenych bankom od kredytów studenckich, 4) wysoko oprocentowania poyczki i kredytu spłacanego przez poyczkobiorc lub kredytobiorc, 5) preferowane kierunki studiów. 2. Rozporzdzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzgldni w szczególnoci: 1) okres, na jaki moe by udzielony kredyt studencki lub poyczka studencka, nie dłuszy ni 6 lat, 2) wypłacanie kredytu studenckiego lub poyczki studenckiej w ratach miesicznych przez 10 miesicy w roku, 3) rozpoczcie spłaty kredytu studenckiego lub poyczki studenckiej nie póniej ni rok od daty ukoczenia studiów, 4) minimaln liczb rat spłaty nie mniejsz ni dwukrotno otrzymanych rat kredytu studenckiego lub poyczki studenckiej, 5) wysoko raty spłat kredytu studenckiego lub poyczki studenckiej, która nie moe przekroczy 20% miesicznego dochodu poyczkobiorcy lub kredytobiorcy, 6) podstawy umarzania całoci lub czci kredytu studenckiego lub poyczki studenckiej za ukoczenie studiów z dobrym wynikiem, a take wynikajce z trudnej sytuacji yciowej absolwenta, z trwałej niezdolnoci do pracy lub braku prawnych moliwoci dochodzenia roszcze. akty wykonawcze Art. 16. Minister Skarbu Pastwa, w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasigniciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego, dostosuje, w drodze rozporzdzenia, statut Banku Gospodarstwa Krajowego do przepisów ustawy, biorc pod uwag zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu.

5 Art. 17. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz i Nr 141, poz. 943 i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430 i Nr 74, poz. 471) w art. 21 w ust. 1 po pkt 60 kropk zastpuje si przecinkiem i dodaje si pkt 61 w brzmieniu: "61) kwoty umorzonych poyczek studenckich lub kredytów studenckich." "4t) "3a. Art. 18. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz , Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 383) w art. 17 w ust. 1 po pkt 4s dodaje si pkt 4t w brzmieniu: dochody Funduszu Poyczek i Kredytów Studenckich, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,". Art. 19. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940) w art. 14 po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu: Nie nalicza si obowizkowej opłaty rocznej od aktywów Funduszu Poyczek i Kredytów Studenckich utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego." Art. 20. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Art. 11 ust. 2 pkt 2a dodany przez art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U ) z dniem 15 lipca 2000 r. 2) Art. 13 ust. 1a dodany przez art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U ) z dniem 15 lipca 2000 r.

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej mona składa w terminie: do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo