z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)"

Transkrypt

1 Dz.U USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa okrela: 1) warunki nabywania i utraty prawa do wiadcze przedemerytalnych; 2) zasady wypłaty i finansowania wiadcze przedemerytalnych. Art Prawo do wiadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która: 1) do dnia rozwizania stosunku pracy lub stosunku słubowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalnoci pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypłacalnoci pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku słubowym przez okres nie krótszy ni 6 miesicy, ukoczyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mczyzna i posiada okres uprawniajcy do emerytury, wynoszcy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mczyzn, lub 2) do dnia rozwizania stosunku pracy lub stosunku słubowego z przyczyn dotyczcych zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustaw o promocji zatrudnienia", w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy ni 6 miesicy, ukoczyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mczyzna oraz posiada okres uprawniajcy do emerytury, wynoszcy co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mczyzn, lub 3) do dnia ogłoszenia upadłoci prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy ni 24 miesice pozarolnicz działalno, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pón. zm. 1) ), zwanej dalej "ustaw o systemie ubezpiecze społecznych", i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłoci ukoczyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mczyzna i posiada okres uprawniajcy do emerytury, wynoszcy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mczyzn, lub 4) zarejestrowała si we właciwym powiatowym urzdzie pracy w cigu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolnoci do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukoczyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mczyzna i osignła okres uprawniajcy do emerytury, wynoszcy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mczyzn, lub 5) do dnia rozwizania stosunku pracy z przyczyn dotyczcych zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy ni 6 miesicy, posiada okres uprawniajcy do emerytury, wynoszcy co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mczyzn, lub 6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzajcego rozwizanie stosunku pracy lub stosunku słubowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalnoci pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypłacalnoci pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku słubowym przez okres nie krótszy ni 6 miesicy, posiadała okres uprawniajcy do emerytury wynoszcy co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mczyzn. 2. Za okres uprawniajcy do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uwaa si okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustaw o emeryturach i rentach z FUS".

2 3. wiadczenie przedemerytalne przysługuje osobie okrelonej w ust. 1 po upływie co najmniej 6 miesicy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeeli osoba ta spełnia łcznie nastpujce warunki: 1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna; 2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych; 3) złoy wniosek o przyznanie wiadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczajcym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urzd pracy dokumentu powiadczajcego 6-miesiczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpiecze Społecznych, na wniosek osoby zainteresowanej, moe przywróci termin złoenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt Do okresu 6 miesicy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ust. 3, wlicza si: 1) okresy, za które, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało; 2) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych podjtego w tym okresie; w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustanie po upływie 6- miesicznego okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, prawo do wiadczenia przedemerytalnego przysługuje, jeeli wniosek o przyznanie tego wiadczenia zostanie złoony w terminie nieprzekraczajcym 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. 6. Prawo do wiadczenia przedemerytalnego przysługuje równie osobom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajcych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 i Nr 96, poz. 959), po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3. Art Kwota wiadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zł miesicznie, z wyjtkiem wiadcze dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, których wiadczenie nie moe by wysze ni ostatnio otrzymywana renta. 2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Art Prawo do wiadczenia przedemerytalnego ustaje: 1) na wniosek osoby pobierajcej wiadczenie przedemerytalne; 2) w dniu poprzedzajcym dzie nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzj terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpiecze Społecznych, zwanej dalej "organem rentowym", lub innego organu emerytalno-rentowego okrelonego w odrbnych przepisach; 3) z dniem osignicia wieku 60 lat przez kobiet i 65 lat przez mczyzn; 4) z dniem nabycia prawa własnoci lub objcia w posiadanie (samoistne lub zalene) nieruchomoci rolnej o powierzchni uytków rolnych przekraczajcych 2 ha przeliczeniowe albo współwłasnoci nieruchomoci rolnej, jeeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe; 5) wraz ze mierci osoby uprawnionej. 2. Prawo do wiadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolnoci do pracy, renty inwalidzkiej albo podjcia wypłaty renty strukturalnej lub wiadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej. 3. Wstrzymanie wypłaty wiadczenia przedemerytalnego nastpuje, poczynajc od: 1) miesica przypadajcego po miesicu, w którym złoono wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 2) dnia nabycia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 3) dnia osignicia wieku 60 lat przez kobiet i 65 lat przez mczyzn; 4) dnia nabycia prawa własnoci lub objcia w posiadanie (samoistne lub zalene) nieruchomoci rolnej o powierzchni uytków rolnych przekraczajcych 2 ha przeliczeniowe albo współwłasnoci nieruchomoci rolnej, jeeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe; 5) miesica przypadajcego po miesicu, w którym zmarła osoba uprawniona; 6) dnia nabycia prawa do renty z tytułu niezdolnoci do pracy, renty inwalidzkiej albo podjcia wypłaty renty strukturalnej lub wiadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej;

3 7) najbliszego moliwego technicznie terminu płatnoci, jeeli wstrzymanie wypłaty wiadczenia przedemerytalnego nie było moliwe w terminie, o którym mowa w pkt 2, 4 i W razie nabycia przez osob uprawnion do wiadczenia przedemerytalnego prawa do renty rodzinnej lub uposaenia rodzinnego wypłaca si jedno z tych wiadcze - wysze lub wybrane przez uprawnionego. 5. Osoba pobierajca wiadczenie przedemerytalne jest obowizana zawiadomi organ rentowy wypłacajcy to wiadczenie o okolicznociach powodujcych ustanie lub zawieszenie prawa do tego wiadczenia. Art wiadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na zasadach okrelonych w ust. 2-8 w przypadku osigania przychodu, o którym mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanego dalej "przychodem". 2. wiadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeeli łczna kwota wiadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza miesicznie kwot 50 % przecitnego miesicznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzajcym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzdu Statystycznego do celów emerytalnych, zwan dalej "dopuszczaln kwot przychodu", a przychód nie jest jednak wyszy ni kwota 70 % tego wynagrodzenia, zwana dalej "graniczn kwot przychodu". 3. Jeeli łczna kwota wiadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza dopuszczaln kwot przychodu, wiadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwot tego przekroczenia pomniejszon o obowizkowe składki na ubezpieczenia społeczne nalene od ubezpieczonego, ustalone od kwoty tego przekroczenia, z zastrzeeniem ust W przypadku, gdy w wyniku zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3, kwota wiadczenia przedemerytalnego byłaby nisza ni 335 zł, wiadczenie przedemerytalne wynosi 335 zł, z zastrzeeniem ust. 5. Do kwoty wiadczenia przedemerytalnego w wysokoci 335 zł art. 3 ust. 2 stosuje si odpowiednio. 5. W przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczn kwot przychodu, wiadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu. 6. Jeeli wysoko wiadczenia przedemerytalnego jest wysza od dopuszczalnej kwoty przychodu, wiadczenie to podlega zawieszeniu, niezalenie od kwoty uzyskiwanego przychodu. 7. Przychód uwaa si za osignity w miesicu, w którym został wypłacony. 8. Przy ustalaniu przychodu nie uwzgldnia si kwot przychodu nalenych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do wiadczenia przedemerytalnego. Art Rozliczenie przychodu nastpuje w formie rozliczenia rocznego, po zakoczeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od dnia 1 marca kadego roku do ostatniego dnia lutego nastpnego roku. 2. W celu ustalenia, czy zaistniały okolicznoci powodujce zmniejszenie lub zawieszenie wiadczenia przedemerytalnego, organ rentowy porównuje: 1) łczn kwot wiadczenia przedemerytalnego i przychodu uzyskan w roku rozliczeniowym z roczn dopuszczaln kwot przychodu, 2) kwot przychodu, uzyskanego w roku rozliczeniowym z roczn graniczn kwot przychodu, z tym e okres, z którego ustala si kwoty roczne, ulega odpowiedniemu skróceniu w roku rozliczeniowym, w którym prawo do wiadczenia przedemerytalnego powstało, ustało lub wypłata tego wiadczenia była wstrzymana z przyczyn okrelonych w art. 4 ust. 2 lub Jeeli łczna kwota wiadczenia przedemerytalnego i przychodu uzyskana w roku rozliczeniowym przekroczyła roczn dopuszczaln kwot przychodu, a kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym nie przekroczyła rocznej granicznej kwoty przychodu, organ rentowy ustala łczn kwot zmniejszenia w roku rozliczeniowym, zgodnie z art. 5 ust. 3, z uwzgldnieniem art. 5 ust Jeeli kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym przekroczyła roczn graniczn kwot przychodu, organ rentowy ustala, e w roku rozliczeniowym wiadczenie przedemerytalne podlegało zawieszeniu. 5. Jeeli w roku rozliczeniowym suma kwot wiadczenia przedemerytalnego, o które wiadczenie przedemerytalne zostało zmniejszone, lub kwot zawieszonych była nisza ni suma kwot wynikajcych z przepisów art. 5 ust. 3-5, organ rentowy ustala kwot nienalenie pobranych

4 wiadcze i dochodzi ich zwrotu na zasadach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. 6. Jeeli kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym nie powodowała zmniejszenia wiadczenia przedemerytalnego lub zawieszenia tego wiadczenia, a w okresie tego roku wiadczenie przedemerytalne było zawieszone lub zmniejszone - organ rentowy dokonuje zwrotu kwoty wiadczenia, wynikajcej z rozliczenia. 7. Osoba pobierajca wiadczenie przedemerytalne jest obowizana niezwłocznie powiadomi organ rentowy o osiganiu przychodu oraz o wysokoci tego przychodu, a po zakoczeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja nastpnego roku, o wysokoci przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym. 8. Obowizek powiadomienia, o którym mowa w ust. 7, spoczywa odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełnicej słub na właciwej jednostce organizacyjnej. 9. Prezes Zakładu Ubezpiecze Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliszym terminem waloryzacji, przewidzianej w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, obowizujce na okres od dnia 1 marca, rozpoczynajcego rok rozliczeniowy, w którym przeprowadzana jest waloryzacja emerytur i rent, do koca lutego roku, w którym zostanie przeprowadzona kolejna waloryzacja: 1) dopuszczalne kwoty przychodu oraz graniczne kwoty przychodu, ustalone na podstawie przecitnego miesicznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzajcym termin waloryzacji, ogłoszonego do celów emerytalnych przez Prezesa Głównego Urzdu Statystycznego, z zaokrgleniem do 10 groszy w gór, 2) roczn dopuszczaln kwot przychodu oraz roczn graniczn kwot przychodu - dla kadego, w tym okresie, roku rozliczeniowego, stanowice - odpowiednio - dwunastokrotno kwot, o których mowa w pkt 1, z zastrzeeniem ust. 10 i art W latach rozliczeniowych przypadajcych midzy terminami waloryzacji obowizuj kwoty ogłoszone w komunikacie, o którym mowa w ust. 9, ustalone dla roku rozliczeniowego, w którym przeprowadzono ostatni waloryzacj emerytur i rent. Art Prawo do wiadczenia przedemerytalnego ustala si na wniosek osoby zainteresowanej, od nastpnego dnia po dniu złoenia wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust Wniosek składa si do organu rentowego właciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania. 3. Do wniosku dołcza si dowody uzasadniajce prawo do wiadczenia przedemerytalnego, w tym decyzj o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub informacj o upływie 6 miesicy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 2 ust. 3, a take dowody wymagane do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokoci, okrelone przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Art Decyzj w sprawie wiadczenia przedemerytalnego wydaje i wiadczenie to wypłaca organ rentowy właciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do wiadczenia przedemerytalnego. 2. Od decyzji organu rentowego przysługuj rodki odwoławcze przewidziane w ustawie o systemie ubezpiecze społecznych dla decyzji w sprawach emerytur i rent. Art wiadczenie przedemerytalne wypłaca si za miesic kalendarzowy w terminie płatnoci wskazanym w decyzji organu rentowego. 2. wiadczenie przedemerytalne za niepełny miesic ustala si, dzielc kwot wiadczenia przez liczb dni kalendarzowych w miesicu, a otrzyman kwot mnoy si przez liczb dni kalendarzowych, za które wiadczenie przysługuje. Art Osobie, która pokryła koszty pogrzebu po mierci: 1) osoby pobierajcej wiadczenie przedemerytalne, 2) członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1, spełniajcego warunki do uzyskania renty rodzinnej

5 - przysługuje zasiłek pogrzebowy na zasadach i w wysokoci okrelonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. 2. Decyzje w sprawach zasiłku pogrzebowego wydaj i zasiłki te wypłacaj organy rentowe. 3. W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego na podstawie ustawy z prawem do zasiłku pogrzebowego lub do wiadczenia w wysokoci zasiłku pogrzebowego na podstawie odrbnych przepisów - zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje. Art. 11. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje si odpowiednio przepisy: 1) art , art , art. 98, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 117 ust. 1-4, art. 118 ust. 1-5, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124, art. 125a, art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 2 i 3, art. 132 i 133, art. 134 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, art. 135, art , art. 141 ust. 1-3 oraz art ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przy czym kwot woln od potrce i egzekucji ustala si według zasad okrelonych dla emerytury; 2) art. 80 pkt 1-4, art. 82, art. 84 ust. 1, 4a, 6-8e i 11 oraz art. 85 ustawy o systemie ubezpiecze społecznych. Art. 12. wiadczenia przedemerytalne i zasiłki pogrzebowe oraz koszty ich obsługi s finansowane ze rodków budetu pastwa. Art. 13. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pón. zm. 2) ) art. 39 otrzymuje brzmienie: Art. 39. Pracodawca nie moe wypowiedzie umowy o prac pracownikowi, któremu brakuje nie wicej ni 4 lata do osignicia wieku emerytalnego, jeeli okres zatrudnienia umoliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osigniciem tego wieku.". Art. 14. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pón. zm. 3) ) w art. 34 wprowadza si nastpujce zmiany: 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Organy rentowe s obowizane jako płatnicy pobiera zaliczki miesiczne od wypłacanych bezporednio przez te organy emerytur i rent, wiadcze przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieninych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz wiadcze pieninych dla cywilnych ofiar wojny."; 2) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: "Organy rentowe s obowizane, w terminie do koca lutego, po upływie roku podatkowego, sporzdzi i przekaza roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskujcym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, wiadcze przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych oraz wiadcze pieninych dla cywilnych ofiar wojny, oraz urzdowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzdu skarbowego właciwy według miejsca zamieszkania podatnika; obowizek ten nie dotyczy podatników:"; 3) ust. 10 otrzymuje brzmienie: "10. Jeeli podatnik dokonał zwrotu nienalenie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, wiadcze przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, wiadcze pieninych dla cywilnych ofiar wojny, otrzymanych bezporednio z tego organu, a obowizek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokoci zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczajc na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.". Art. 15. W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajcych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 i Nr 96, poz. 959) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Osobom spełniajcym warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, okrelone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), przysługuje wiadczenie przedemerytalne, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252), jeeli posiadaj okres uprawniajcy do emerytury wynoszcy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mczyzn, w tym co najmniej 10 lat były zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach wymienionych w załcznikach nr 2 i 3 do niniejszej ustawy, z zastrzeeniem ust. 2 i 3.".

6 Art. 16. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 95 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przepis ust. 1 stosuje si take w razie zbiegu u jednej osoby prawa do renty rodzinnej z prawem do zasiłku lub wiadczenia przedemerytalnego."; 2) w art. 116: a) po ust. 1 dodaje si ust. 1a-1c w brzmieniu: "1a. Postpowanie o emerytur wszczyna si z urzdu, jeeli wiek emerytalny dla uprawnionych do wiadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mczyzn. 1b. Postpowanie w sprawie wiadczenia podlega umorzeniu, jeeli osoba ubiegajca si o wiadczenie zmarła przed wydaniem decyzji w sprawie tego wiadczenia. 1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje si w sprawach, o których mowa w art. 136.", b) w ust. 2 na kocu dodaje si zdanie drugie w brzmieniu: "W razie wycofania wniosku postpowanie w sprawie wiadcze podlega umorzeniu.". Art. 17. W ustawie z dnia 7 padziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z pón. zm. 4) ) w art. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie: "10) wspieraniu restrukturyzacji zatrudnienia - rozumie si przez to przeznaczanie rodków na odprawy pienine przysługujce na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, Nr 213, poz i Nr 223, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) lub jednorazowe odprawy pienine w zwizku z przejciem na emerytur lub rent inwalidzk,". Art. 18. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego "Polskie Koleje Pastwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z pón. zm. 5) ) w art. 58 ust. 1-3 otrzymuj brzmienie: "1. wiadczenia przedemerytalne dla osób zatrudnionych w PKP na podstawie stosunku pracy nawizanego przed dniem 7 wrzenia 1999 r., a nastpnie w okresie po dniu 18 maja 2000 r. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zwolnionych z PKP z przyczyn dotyczcych zakładu pracy, ustalone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, od dnia przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych, s finansowane z budetu pastwa, z zastrzeeniem ust PKP SA refinansuje Zakładowi Ubezpiecze Społecznych równowarto 10 % kwoty wiadcze przedemerytalnych, o których mowa w ust Minister właciwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właciwym do spraw transportu, okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb przekazywania przez PKP SA na konto Zakładu Ubezpiecze Społecznych rodków, o których mowa w ust. 2, majc na uwadze zapewnienie terminowoci przekazywania tych rodków.". Art. 19. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa elaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z pón. zm. 6) ) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Jednorazowa odprawa warunkowa przysługuje pracownikowi korzystajcemu z kontraktu szkoleniowego, z którym po zakoczeniu szkolenia i przed upływem 10 miesicy od dnia przyznania tego kontraktu rozwizany zostanie stosunek pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, Nr 213, poz i Nr 223, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)."; 2) w art. 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Pracownikom zatrudnionym w hucie albo spółce zalenej przed dniem 10 stycznia 2003 r., z którymi po tym dniu rozwizano stosunek pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników, za ich zgod, na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 17 ust. 1, spełniajcym w dniu

7 rozwizania stosunku pracy, okrelone w odrbnych przepisach, warunki do nabycia uprawnienia do wiadczenia przedemerytalnego przysługuje, z zastrzeeniem ust. 2, odprawa warunkowa w wysokoci zł.". Art. 20. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z pón. zm. 7) ) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 16 pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) osób pobierajcych wiadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny obejmuje okres od dnia przyznania prawa do wiadczenia przedemerytalnego do dnia utraty prawa do jego pobierania, a w przypadku zasiłku przedemerytalnego - do jego wyganicia, a w odniesieniu do osób niepobierajcych zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego z przyczyn, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 24, obejmuje okres od dnia zarejestrowania si w urzdzie pracy do dnia przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego;"; 2) w art. 17: a) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu: "3a. Osoby pobierajce zasiłek przedemerytalny lub wiadczenie przedemerytalne zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Ubezpiecze Społecznych do 15 dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym powstał obowizek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczce tego obowizku.", b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: "10. Osoby, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego właciwy powiatowy urzd pracy."; 3) w art. 27: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Za bezrobotnego pobierajcego zasiłek lub stypendium składk jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza właciwy powiatowy urzd pracy.", b) po ust. 8 dodaje si ust. 8a w brzmieniu: "8a. Za osob pobierajc zasiłek przedemerytalny lub wiadczenie przedemerytalne składk jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego i odprowadza Zakład Ubezpiecze Społecznych."; 4) w art. 28 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 23, oraz osób niepobierajcych zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, z przyczyn okrelonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z pón. zm. 8) ), opłaca właciwy urzd pracy;". Art. 21. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) art , art. 61, art , art. 98, art. 100 ust. 1 i 2, art. 101, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 4, art. 107, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 118 ust. 1-5, art. 119 ust. 1, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, 2 i 3 pkt 1, art oraz art ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych, przy czym kwot woln od potrce i egzekucji ustala si według zasad okrelonych dla renty z tytułu całkowitej niezdolnoci do pracy;". Art. 22. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy upowania si ministra właciwego do spraw finansów publicznych do przeniesienia, na wniosek ministra właciwego do spraw pracy, planowanych wydatków okrelonych w ustawie budetowej na rok 2004 midzy odpowiednimi czciami, działami, rozdziałami i paragrafami. Art wiadczenia przedemerytalne przyznane na zasadach okrelonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu staj si wiadczeniami w rozumieniu niniejszej ustawy, w dotychczasowej wysokoci, z uwzgldnieniem art. 3 ust wiadczenia przedemerytalne przyznane na zasadach okrelonych w przepisach o zakazie stosowania wyrobów zawierajcych azbest staj si wiadczeniami w rozumieniu niniejszej ustawy, w dotychczasowej wysokoci, z uwzgldnieniem art. 3 ust. 2.

8 3. Z dniem 1 sierpnia 2004 r. Zakład Ubezpiecze Społecznych przejmuje zadania zwizane z przyznawaniem i wypłat wiadcze przedemerytalnych. 4. wiadczenia przedemerytalne, o których mowa w ust. 1 i 2, wypłaca si za miesic kalendarzowy, w terminie płatnoci wskazanym w zawiadomieniu organu rentowego. Art Powiatowe urzdy pracy s obowizane przekaza w terminie 14 dni od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy organom rentowym dokumentacj umoliwiajc kontynuacj wypłaty wiadcze przedemerytalnych od dnia przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych. 2. W terminie 14 dni od dnia przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych powiatowe urzdy pracy przeka: 1) listy osób, którym zawieszono lub wstrzymano wypłat wiadczenia przedemerytalnego do dnia przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych, oraz osób niepobierajcych wiadczenia przedemerytalnego z przyczyn okrelonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z pón. zm. 9) ); 2) dokumentacj dotyczc osób, którym ustalono lub zawieszono prawo do wiadczenia przedemerytalnego w okresie pomidzy dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy a dniem przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych; 3) informacj dotyczc ostatniego miejsca zatrudnienia osób uprawnionych do wiadcze przedemerytalnych refinansowanych w czci przez PKP SA, o których mowa w art. 58 ustawy wymienionej w art Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje: 1) informacj o kwocie przysługujcego wiadczenia przedemerytalnego oraz okresie jego pobierania; 2) informacj o członkach rodziny uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 3) kopi decyzji przyznajcej wiadczenie przedemerytalne oraz kopie innych dokumentów majcych wpływ na prawo do wiadczenia lub jego wysoko; 4) dane identyfikacyjne osób uprawnionych do wiadcze przedemerytalnych i członków ich rodzin, o których mowa w pkt 2, w tym numery PESEL i NIP; 5) powiadczone przez osob uprawnion do wiadczenia przedemerytalnego powiadomienie, o którym mowa w ust Powiatowy urzd pracy przekazuje do Zakładu Ubezpiecze Społecznych dokumentacj, o której mowa w ust. 3, dotyczc osób niepobierajcych wiadcze przedemerytalnych z przyczyn okrelonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w terminie do 5 dni po dniu nabycia prawa do wiadczenia przedemerytalnego. 5. Dokumentacja jest przekazywana w indywidualnych aktach kadej osoby uprawnionej do wiadczenia przedemerytalnego. 6. Powiatowe urzdy pracy s obowizane do powiadomienia osób uprawnionych do wiadcze przedemerytalnych o przejciu wypłaty tych wiadcze przez Zakład Ubezpiecze Społecznych, o warunkach wypłaty tych wiadcze od dnia przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych, o wynikajcych z ustawy obowizkach cicych na osobach uprawnionych, a take o innych okolicznociach, majcych wpływ na prawo do wiadczenia przedemerytalnego oraz jego wysoko. 7. Zakład Ubezpiecze Społecznych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbdnym do przyznania i wypłacania wiadcze przedemerytalnych na zasadach okrelonych w ustawie oraz przejcia wypłaty wiadcze i zasiłków przedemerytalnych przyznanych na podstawie przepisów dotychczasowych. Art Zasiłki przedemerytalne przyznane na zasadach okrelonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu staj si zasiłkami w rozumieniu niniejszej ustawy, z tym e zachowuje si je w dotychczasowej wysokoci i z dniem 1 sierpnia 2004 r. Zakład Ubezpiecze Społecznych przejmie zadania zwizane z ich wypłat. 2. Zasiłki przedemerytalne podlegaj waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. 3. W zakresie ustania, zmniejszania i zawieszenia prawa do zasiłku przedemerytalnego oraz wstrzymania jego wypłaty art. 4-6 stosuje si odpowiednio.

9 4. W przypadku zbiegu prawa do zasiłku przedemerytalnego z prawem do renty rodzinnej wypłaca si jedno z tych wiadcze - wysze lub wybrane przez uprawnionego. 5. W zakresie kompletowania, sposobu przekazywania informacji i dokumentacji oraz powiadamiania osób uprawnionych o przejciu wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpiecze Społecznych, przekazywanej organom rentowym przez powiatowe urzdy pracy, art. 24 stosuje si odpowiednio. 6. Zasiłki przedemerytalne oraz koszty ich obsługi s finansowane ze rodków budetu pastwa. Art Osobie, która pokryła koszty pogrzebu po mierci: 1) osoby pobierajcej zasiłek przedemerytalny, 2) członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1, spełniajcego warunki do uzyskania renty rodzinnej - przysługuje zasiłek pogrzebowy na zasadach i w wysokoci okrelonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. 2. Do zasiłku pogrzebowego, o którym mowa w ust. 1, art. 10 ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio. Art. 27. Zasiłki przedemerytalne wypłaca si za miesic kalendarzowy, w terminie płatnoci wskazanym w zawiadomieniu organu rentowego. Art Przepisy art. 5 i 6 stosuje si od dnia przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych, z tym e za rok rozliczeniowy, o którym mowa w art. 6 ust. 1, uwaa si okres od dnia tego przejcia do dnia 28 lutego 2005 r. 2. Prezes Zakładu Ubezpiecze Społecznych ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w cigu 14 dni od dnia wejcia w ycie ustawy: 1) dopuszczalne kwoty przychodu oraz graniczne kwoty przychodu obowizujce poczwszy od dnia przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych, ustalone na podstawie przecitnego miesicznego wynagrodzenia w 2003 r., ogłoszonego do celów emerytalnych przez Prezesa Głównego Urzdu Statystycznego, z zaokrgleniem do 10 groszy w gór; 2) roczn dopuszczaln kwot przychodu oraz roczn graniczn kwot przychodu dla okresu, o którym mowa w ust. 1, stanowice iloczyny kwot, o których mowa w pkt 1, i liczby miesicy, stanowicych rok rozliczeniowy, o którym mowa w ust W okresie od dnia 1 marca 2005 r. do koca lutego roku, w którym jest przeprowadzana kolejna waloryzacja emerytur i rent, dopuszczalne kwoty przychodu, graniczne kwoty przychodu oraz roczna dopuszczalna kwota przychodu i roczna graniczna kwota przychodu, dla kadego roku rozliczeniowego, obowizuj w wysokoci ustalonej na podstawie przecitnego miesicznego wynagrodzenia w 2004 r., ogłoszonego do celów emerytalnych przez Prezesa Głównego Urzdu Statystycznego. Prezes Zakładu Ubezpiecze Społecznych ogłosi wysoko tych kwot, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 7 dni roboczych przed dniem 1 marca 2005 r. Art Osoby, które do dnia przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych wypłaty zasiłków przedemerytalnych spełniały warunki do nabycia prawa do zasiłku przedemerytalnego, zachowuj to prawo na zasadach okrelonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa, ustawy o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypłacalnoci pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierajcych azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 154, poz. 1793). 2. Osoby, które do dnia przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych zarejestrowały si w urzdzie pracy i spełniały warunki do nabycia prawa do wiadczenia przedemerytalnego nabywaj to prawo na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z pón. zm. 10) ) w brzmieniu obowizujcym w dniu poprzedzajcym dzie wejcia w ycie niniejszej ustawy.

10 3. Powiatowe urzdy pracy do dnia przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych ustalaj i wypłacaj wiadczenia przedemerytalne osobom zarejestrowanym w powiatowych urzdach pracy do dnia przejcia na zasadach okrelonych w przepisach ustawy, o której mowa w ust. 2. Art Do spraw wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Przez sprawy wszczte i niezakoczone rozumie si równie wnioski o ustalenie prawa do wiadczenia przedemerytalnego złoone przed dniem przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych podlegajce rozpatrzeniu po dniu przejcia w zwizku z art. 37l ust. 2 i art. 27 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 2. W przypadku ustalenia po dniu wejcia w ycie ustawy prawa do wiadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, powiatowe urzdy pracy po dokonaniu wypłaty wiadcze przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych za okres do dnia przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych niezwłocznie przeka Zakładowi Ubezpiecze Społecznych informacj i dokumentacj, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 i ust wiadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne przyznane w przypadkach okrelonych w ust. 2 przed dniem przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych staj si wiadczeniami przedemerytalnymi i zasiłkami przedemerytalnymi w rozumieniu ustawy. 4. Dochodzenia zwrotu nienalenie pobranych zasiłków przedemerytalnych i wiadcze przedemerytalnych za okres przypadajcy przed dniem przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych dokonuj powiatowe urzdy pracy według zasad okrelonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 5. W przypadku przyznania prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolnoci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku chorobowego, wiadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokoci przekraczajcej połow minimalnego wynagrodzenia za prac za okres, za który wypłacono wiadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny z Funduszu Pracy przed dniem przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych, Zakład Ubezpiecze Społecznych oraz organy rentowe pobrane z tego tytułu kwoty, w wysokoci uwzgldniajcej zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych i składk na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczaj na poczet przyznanego wiadczenia. Kwoty te traktuje si jak wiadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych. 6. Kwota zaliczona na poczet przyznanego wiadczenia nie moe by wysza ni ustalona za poszczególne miesice okresu, o którym mowa w ust. 5, kwota emerytury, renty z tytułu niezdolnoci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku chorobowego, wiadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej. 7. Zakład Ubezpiecze Społecznych lub inny organ rentowy przekazuje kwot zaliczon na poczet przyznanego wiadczenia, o której mowa w ust. 5, na rachunek bankowy Funduszu Pracy właciwego powiatowego urzdu pracy, który wypłacił zasiłek przedemerytalny lub wiadczenie przedemerytalne za okres przed dniem przejcia przez Zakład Ubezpiecze Społecznych przyznawania i wypłaty wiadcze przedemerytalnych. Art. 31. Po rocznym okresie obowizywania ustawy minister właciwy do spraw pracy przedstawi Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie 3 miesicy, sprawozdanie z realizacji ustawy, z uwzgldnieniem skutków finansowych oraz liczby wiadczeniobiorców. Art. 32. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 czerwca 2004 r., z wyjtkiem art. 2-12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 ust. 1-4 i 6 oraz art , które wchodz w ycie z dniem 1 sierpnia 2004 r. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr

11 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz i Nr 228, poz oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz i Nr 213, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz i Nr 228, poz oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz i Nr 116, poz. 1203, 1205 i ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz oraz z 2004 r. Nr 19, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz oraz z 2004 r. Nr 12, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz i Nr 228, poz oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz i 2037, Nr 223, poz i Nr 228, poz oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz i 2037, Nr 223, poz i Nr 228, poz oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz i 2037, Nr 223, poz i Nr 228, poz oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5 9, art. 10 ust. 1 oraz art.

2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5 9, art. 10 ust. 1 oraz art. UWAGA WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO SKŁADA SIĘ W ZUS USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 170. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 120 poz USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U Nr 120 poz USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 170, z 2014 r. poz. 598, 1682.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA. o świadczeniach przedemerytalnych USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 595) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252, z 2009 r. Nr 6, poz. 33. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.120.1252 2009.02.01 zm. Dz.U. 2009.6.33 PRZEPISY AKTUALNE (na dzień 19.05.2010 r.) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2) zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2) zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2) zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2) zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

Dz.U USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

Dz.U USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Dz.U.04.120.1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Dz.U.2013.170 z dnia 2013.02.05 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2) zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Dz.U.04.120.1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2) zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2017 r. Poz. 2148 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2017 r. Poz. 2148

Warszawa, dnia 21 listopada 2017 r. Poz. 2148 Warszawa, dnia 21 listopada 2017 r. Poz. 2148 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2) zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2420 Warszawa, 16 stycznia 2004 r.

Druk nr 2420 Warszawa, 16 stycznia 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-207-03 Druk nr 2420 Warszawa, 16 stycznia 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 170 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 170 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 170 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 1462)

o poselskim projekcie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 1462) Druk nr 1793 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI Kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o poselskim projekcie ustawy o nauczycielskich

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne Zasiłki i świadczenia przedemerytalne Różnica uregulowania świadczenia przedemerytalne uregulowane są w ustawie o św przedemerytalnych; zasiłki przedemerytalne uregulowane są w ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne Świadczenie przedemerytalne Uwagi wstępne Z dniem 1 czerwca 2004 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252), zwana dalej ustawą z 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i im i Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze) 2. Dane o uczniu. N azwisko

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów

Bardziej szczegółowo

Świadczenia przedemerytalne

Świadczenia przedemerytalne Jerzy Płaza Świadczenia przedemerytalne warunki nabywania wysokość waloryzacja zasady zmniejszania lub zawieszania świadczeń ujednolicony tekst ustawy o świadczeniach przedemerytalnych z orzecznictwem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: rodzina nastpujcych członków rodziny: a) studenta; b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-053/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 12, poz. 102. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1248. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Projekt z 16 lutego Ustawa z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady kształtowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH Warunki wspólne dla wszystkich świadczeń Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 22 1. Podstawowe pojęcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym...

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2000 r. Druk nr 550

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2000 r. Druk nr 550 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 15 grudnia 2000 r. Druk nr 550 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

FB.V Kraków,

FB.V Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI FB.V.0934-3-07 Kraków, 12.11.2007 Pan Marian Gil Prezes Stowarzyszenia Romów w Krakowie Os. Złotej Jesieni 6/33 31 831 Kraków Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Finansów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPENOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU Ustalony na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2013 poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1384 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T AWA. z dnia. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T AWA Projekt z dnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 211 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (...) Art. 6. W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 grudnia 2000 r.

USTAWA z dnia 22 grudnia 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 grudnia 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1323; o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek.

w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek. STYPENDIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH Zanim wypełnisz wniosek przeczytaj 1. Przy ustalaniu wysokoci dochodu uprawniajcego studenta do ubiegania si o stypendium socjalne,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 391 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 124, poz. 585, Nr 155, poz. 771, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009 Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009 W ciągu 2008/2009 r. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, informowały ZUS o osiąganiu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 52, poz. 539. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2005 r.

USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 852. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO ZARZDZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prac w Starostwie Powiatowym w Pabianicach na stanowisku kierowcy

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo