W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych."

Transkrypt

1 FB.V PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika do 02 listopada 2005 r. przez inspektora Agat Dudek-Wróbel pracownika Wydziału Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego. Kontrol przeprowadzono na podstawie upowanienia Nr 50/05 z dnia 19 padziernika 2005 r. do przeprowadzenia kontroli. Przedmiotem kontroli była realizacja budetu w okresie od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 30 wrzenia 2005 r. ze szczególnym uwzgldnieniem sposobu wykonywania zada okrelonych w art. 28 a ustawy o finansach publicznych. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. W okresie objtym kontrol: Dyrektorem Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie jest Pani Urszula Łach zatrudniona od dnia 01 padziernika 1999 r., Głównym Ksigowym Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie jest Pani Maria Birska zatrudniona od dnia 01 marca 2001 r. W trakcie kontroli wyjanie udzielali: Pani Maria Birska Główny Ksigowy Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie, Pani Barbara Ptak Zastpca Głównego Ksigowego Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie oraz inni pracownicy w miar potrzeb. Ustalenia kontroli zostały ujte według tematyki: I. Organizacja i wykonanie kontroli wewntrznej w oparciu o art. 28 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz gospodarka kasowa. II. Realizacja planu wydatków w okresie od dnia 01 stycznia do 30 wrzenia 2005 r. III. Kontrola kasy I. Organizacja i wykonanie kontroli wewntrznej w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz gospodarka kasowa. Postanowienia art. 28 a ustawy o finansach publicznych nakładaj na kierownika jednostki sektora finansów publicznych szczególny obowizek okrelenia stosowanych procedur i zasad tak, aby spełniały one warunki legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci w zakresie gospodarki finansowej. Zarzdzeniem Nr 36/2000 Dyrektora Małopolskiego Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia z dnia 28 grudnia 2000 r. została wprowadzona Instrukcja Obiegu i Kontroli

2 Dokumentów, natomiast Zarzdzeniem Nr 3/2005 Dyrektora Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie z dnia 6 stycznia 2005 r. wprowadzone zostały załczniki do ww. Instrukcji na biecy rok. Zakładowy plan kont oraz zasady (polityki) rachunkowoci w MCZP zostały wprowadzone Zarzdzeniem Nr 9/2003 Dyrektora Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie z dnia 6 czerwca 2003 r. Dyrektor MCZP w Krakowie Zarzdzeniem Nr 1/2005 z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli gospodarowania rodkami publicznymi w MCZP ustalił procedury biecej kontroli wydatków dokonywanych ze rodków publicznych oraz zasady wstpnej oceny ich celowoci, w tym zgodnoci z planem finansowym oraz programem oszczdnociowym. Ww. zarzdzenie okrela równie sposób wykorzystania wyników kontroli i oceny oraz jej wpływ na zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostki. Comiesiczna analiza dotyczy poniesionych kosztów, a zwłaszcza wydatków w paragrafach dotyczcych: telefonów, internetu, akcesorii komputerowych oraz materiałów biurowych. Zakłada take zwikszenie dyscypliny w oszczdzaniu poprzez porównywanie rachunków i jeeli s one wysze ni w poprzednich miesicach to s prowadzone odpowiednie rozmowy z pracownikami i kierownikami działów zmierzajce do zmniejszenia wydatków. Z ustale kontroli wynika, e w MCZP funkcjonuje program oszczdnociowy wydatków, który zakłada m.in. oszczdzanie energii elektrycznej, wybór najkorzystniejszych abonamentów dla telefonów komórkowych i dostpu do internetu, nie zezwalanie na korzystanie z prywatnych samochodów do celów słubowych, obnienie kosztów delegacji poprzez uywanie samochodów słubowych, zmniejszenie wydatków na usługi telekomunikacyjne, oszczdzanie materiałów biurowych oraz czciow rezygnacj z prenumeraty czasopism. II. Realizacja planu wydatków za okres od 01 stycznia do 30 wrzenia 2005 r. Plan finansowy wydatków na rok 2005 został zatwierdzony przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego oraz Zastpc Głównego Ksigowego w dniu 01 lutego 2005 r. i wynosił po stronie wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej kwot ,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 28 za okres od pocztku roku do dnia 30 wrzenia 2005 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,00 zł, co stanowi 73,11 % planu. Kserokopia sprawozdania Rb - 28 stanowi załcznik nr 2 do protokołu kontroli. Struktura wydatków na dzie 30 wrzenia 2005 r. przedstawiała si nastpujco: wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze, składki na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe i wiadczenia socjalne tj. poniesione w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170 oraz 4440 wyniosły kwot ,00 zł, co stanowi 74,0 % ogółem poniesionych wydatków. wydatki biece tj. poniesione w : 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4410, 4430 oraz 4480 wyniosły kwot ,00 zł, co stanowi 67,54 % ogółem poniesionych wydatków. 2

3 Wyrywkow kontrol objto dokumentacj dotyczc wydatków poniesionych w okresie od pocztku roku do dnia 30 wrzenia 2005 r. w nastpujcych klasyfikacji budetowej: zakup materiałów i wyposaenia. Plan wydatków na dzie 30 wrzenia 2005 r. wynosił kwot ,00 zł. Do dnia 30 wrzenia 2005 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,14 zł, co stanowi 62,57 % planu. Na podstawie skontrolowanych dowodów ksigowych oraz urzdze ksigowo ewidencyjnych ustalono, e wydatki dotyczyły w szczególnoci: zakupu materiałów biurowych, zakupu paliwa, zakupu rodków czystoci, zakupu materiałów do sprztu informatycznego oraz drobnego wyposaenia. Kontrol objto dowody ksigowe na łczn kwot ,14 zł, tj. dowody wyszczególnione ewidencji ksigowej dla działu 851, rozdziału o numerach: 26, 42, 54, 64, 100, 120, 134, 172, 187, 210, 214, 233, 241, 267, 293, 309, 313, 325, 326, 332, 384, 401, 410, 421, 422, 442, 478, 494, 513, 555, 575, 576, 607, 608, 613, 614, 616, 619, 622, 677, 680, 709, 777, 785, 796, 801, 810, raporty kasowe o numerach: raport kasowy nr 1/B/2005 poz. 1, raport kasowy nr 2/B/2005 poz. 4, 5, 6, raport kasowy nr 3/B/2005 poz. 20, 21, raport kasowy nr 4/B/2005 poz. 1, raport kasowy nr 5/B/2005 poz. 9, 12, 13, 17, raport kasowy nr 6/B/2005 poz. 8, 10, 11, 12, 13, raport kasowy nr 7/B/2005 poz. 8, 15, 16, 17, raport kasowy nr 8/B/2005 poz. 9, 10, raport kasowy nr 9/B/2005 poz. 6, raport kasowy nr 10/B/2005 poz. 5, 6, 8, 9, 10, 11, raport kasowy nr 11/B/2005 poz. 2, 4, 18, raport kasowy nr 12/B/2005 poz. 19, 20, 21, raport kasowy nr 13/B/2005 poz. 5, 9, 10, 11, 12, raport kasowy nr 14/B/2005 poz. 1, 2, 17, raport kasowy nr 15/B/2005 poz. 11, 16, raport kasowy nr 16/B/2005 poz. 24, 25, 26, raport kasowy nr 17/B/2005 poz. 13, 20, 21, 23, raport kasowy nr 18/B/2005 poz. 10, 11, 12, 26, 30, raport kasowy nr 19/B/2005 poz. 3, 4, 5, raport kasowy nr20/b/2005 poz. 3, 6, 18, 19, 20, 22, raport kasowy nr 21/B/2005 poz. 10, 12, 13, 14, 22, raport kasowy nr 22/B/2005 poz. 3, 27, raport kasowy nr 23/B/2005 poz. 5, 7, 26, raport kasowy nr 25/B/2005 poz. 3, 10, 11, 15, 16, 17, 19, raport kasowy nr 27/B/2005 poz. 12, raport kasowy nr 28/B/2005 poz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, raport kasowy nr 29/B/2005 poz. 2, 3, 4, 5, raport kasowy nr 30/B/2005 poz. 10, 11, 12, 13, 14, raport kasowy nr 31/B/2005 poz. 2, 3, zakup energii. Plan wydatków na dzie 30 wrzenia 2005 r. wynosił kwot ,00 zł. Łczna kwota wydatków zrealizowanych do dnia 30 wrzenia 2005 r. wynosiła ,19 zł, co stanowi 83,14 % planu. Na podstawie skontrolowanych dokumentów oraz urzdze ksigowo ewidencyjnych ustalono, e wydatki dotyczyły w szczególnoci: opłat za energi ciepln, opłat za energi elektryczn, opłat za dostaw wody. 3

4 Kontrol objto dowody ksigowe na łczn kwot ,19 zł, tj. dowody ksigowe wyszczególnione w ewidencji wydatków w pozycjach: 16, 17, 30, 37, 39, 56, 59, 76, 93, 102, 105, 113, 114, 130, 139, 152, 177, 180, 190, 199, 200, 207, 227, 228, 232, 234, 272, 282, 284, 285, 296, 303, 304, 315, 320, 339, 342, 354, 359, 361, 363, 377, 380, 390, 398, 468, 473, 482, 488, 502, 503, 522, 540, 541, 551, 552, 566, 572, 586, 613, 624, 644, 662, 664, 678, 689, 715, 718, 734, 740, 741, 774, 775, 783, zakup usług remontowych. Plan wydatków na dzie 30 wrzenia 2005 r. wynosił kwot ,00 zł. Łczna kwota wydatków do dnia 30 wrzenia 2005 r. wynosiła 3.993,93 zł, co stanowi 15,98 % planu. Na podstawie skontrolowanych dowodów ksigowych oraz urzdze ksigowo ewidencyjnych ustalono, e wydatki dotyczyły napraw samochodów słubowych, napraw i konserwacji sprztów biurowych. Kontrol objto dowody ksigowe na łczn kwot 3.993,93 zł, tj. dowody wyszczególnione w ewidencji wydatków w pozycjach: 35, 129, 172, 182, 208, 267, 289, 309, 411, 419, 478, 500, 513, 575, 607, 619, 629, 685, 701, 792, raporty kasowe o numerach: raport kasowy nr 7/B/2005 poz. 11, raport kasowy nr 11/B/2005 poz. 3, raport kasowy nr 13/B/2005 poz. 4, raport kasowy nr 18/B/2005 poz. 9, raport kasowy nr 20/B/2005 poz. 17, raport kasowy nr 22/B/2005 poz. 25, raport kasowy nr 23/B/2005 poz. 3, raport kasowy nr 24/B/2005 poz. 4, 5, raport kasowy nr 26/B/2005 poz zakup usług zdrowotnych. Plan wydatków na dzie 30 wrzenia 2005 r. wynosił kwot zł. Łczna kwota wydatków do dnia 30 wrzenia 2005 r. wyniosła 3.483,33 zł, co stanowi 87,09 % planu. Na podstawie skontrolowanych dowodów ksigowych oraz urzdze ksigowo ewidencyjnych ustalono, e wydatki dotyczyły bada okresowych i wstpnych pracowników MCZP. Kontrol objto dowody ksigowe na łczn kwot 3.483,33 zł, tj dowody wyszczególnione w ewidencji wydatków w pozycjach: 31, 115, 122, 198, 269, 381, 490, 492, 563, 565, 638, 665, 670, 766,

5 zakup usług pozostałych. Plan wydatków na dzie 30 wrzenia 2005 r. wynosił kwot ,00 zł. Łczna kwota wydatków do dnia 30 wrzenia 2005 r. wynosiła ,65 zł, co stanowi 70,05 % planu. Na podstawie skontrolowanych dowodów ksigowych oraz urzdze ksigowo ewidencyjnych ustalono, e wydatki dotyczyły w szczególnoci: opłat za usługi pocztowe i telefoniczne oraz kominiarskie, opłat za najem lokali, czynsze, opłat za przegldy samochodów słubowych, opłat za wywóz mieci, monitoring, opłat za abonament na parkowanie w strefie ograniczonego postoju. Kontrol objto dokumenty ksigowe na łczn kwot ,65 zł, tj. dowody o numerach: 10, 14, 15, 18, 32, 33, 43, 44, 45, 51, 54, 57, 58, 84, 85, 94, 95, 100, 104, 108, 109, 113, 120, 123, 130, 134, 136, 137, 138, 146, 149, 150, 153, 164, 176, 178, 179, 184, 185, 186, 196, 197, 207, 212, 229, 233, 234, 236, 237, 241, 267, 270, 274, 275, 281, 283, 288, 290, 295, 302, 304, 305, 307, 310, 314, 321, 332, 341, 360, 361, 362, 365, 375, 376, 378, 384, 389, 390, 393, 394, 399, 400, 401, 408, 409, 420, 425, 442, 443, 446, 447, 454, 456, 469, 470, 471, 472, 473, 480, 481, 485, 498, 499, 501, 503, 510, 513, 523, 539, 549, 550, 552, 555, 562, 570, 571, 585, 586, 611, 615, 619, 621, 626, 629, 637, 663, 671, 672, 677, 679, 681, 682, 683, 685, 690, 697, 699, 700, 705, 709, 714, 740, 757, 758, 768, 769, 776, 782, 784, 787, 793, 794, 810, raporty kasowe: raport kasowy 2/B/2005 poz. 3, 8, raport kasowy nr 4/B/2005 poz. 3, 4, 15, raport kasowy nr 5/B/2005 poz. 4, 5, 6, 10, 11, 14, raport kasowy nr 6/B/2005 poz. 9, 14, raport kasowy nr 9/B/2005 poz. 7, raport kasowy nr 10/B/2005 poz. 7, raport kasowy nr 11/B/2005 poz. 5, 6, 23, raport kasowy nr 14/B/2005 poz. 14, 16, raport kasowy nr 15/B/2005 poz. 2, 12, raport kasowy nr 16/B/2005 poz. 27, raport kasowy nr 17/B/2005 poz. 14, 25, raport kasowy nr 20/B/2005 poz. 21, raport kasowy nr 21/B/2005 poz. 7, 9, 21, raport kasowy nr 23/B/2005 poz. 4, 25, raport kasowy nr 24/B/2005 poz. 2, 3, raport kasowy nr 25/B/2005 poz. 2, 4, 18, raport kasowy nr 26/B/2005 poz. 4, 5, 26, raport kasowy nr 27/B/2005 poz. 13, 14, 16, raport kasowy nr 31/B/2005 poz. 1. Dokumentacja objta kontrol jest zgodna z ewidencj ksigow i spełnia wymogi ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pón. zm.) dokumenty sprawdzone s pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone Łcznie kontrol objto dokumenty ksigowe na ogóln kwot ,24 zł, co stanowi 8,32 % planu. III. Kontrola kasy W dniu 24 padziernika 2005 r. przeprowadzono kontrol kasy MCZP. Protokół z tej czynnoci stanowi załcznik nr 1 do protokołu kontroli. 5

6 Kontrol objto: stan gotówki w kasie, ksieczki czekowe, raporty kasowe, dowody ródłowe oraz druki cisłego zarachowania. W zakresie obrotów kasowych kontrol objto: dowód ksigowy nr 26 Raport Kasowy Nr 1/B/2005 za okres od 07 do 11 stycznia 2005 r., dowód ksigowy nr 54 Raport Kasowy Nr 2/B/2005 za okres od 18 do 24 stycznia 2005 r., dowód ksigowy nr 64 Raport Kasowy Nr 3/B/2005 za okres od 28 do 31 stycznia 2005 r., dowód ksigowy nr 100 Raport Kasowy Nr 4/B/2005 za okres od 03 do 10 lutego 2005 r., dowód ksigowy nr 120 Raport Kasowy Nr 5/B/2005 za okres od 15 do 18 lutego 2005 r., dowód ksigowy nr 134 Raport Kasowy Nr 6/B/2005 za okres od 21 do 28 lutego 2005 r., dowód ksigowy nr 172 Raport Kasowy Nr 7/B/2005 za okres od 01 do 07 marca 2005 r., dowód ksigowy nr 210 Raport Kasowy Nr 8/B/2005 za okres od 08 do 17 marca 2005 r., dowód ksigowy nr 233 Raport Kasowy Nr 9/B/2005 za okres od 21 do 25 marca 2005 r., dowód ksigowy nr 241 Raport Kasowy Nr 10/B/2005 za okres od 29 do 31 marca 2005 r., dowód ksigowy nr 267 Raport Kasowy Nr 11/B/2005 za okres od 01 do 07 kwietnia 2005 r., dowód ksigowy nr 293 Raport Kasowy Nr 12/B/2005 za okres od 11 do 15 kwietnia 2005 r., dowód ksigowy na 309 Raport Kasowy Nr 13/B/2005 za okres od 19 do 25 kwietnia 2005 r., dowód ksigowy nr 332 Raport Kasowy Nr 14/B/2005 za okres od 26 do 29 kwietnia 2005 r., dowód ksigowy nr 384 Raport Kasowy Nr 15/B/2005 za okres od 05 do 13 maja 2005 r., dowód ksigowy nr 401 Raport Kasowy Nr 16/B/2005 za okres od 17 do 23 maja 2005 r., dowód ksigowy nr 442 Raport Kasowy Nr 17/B/2005 za okres od 24 do 31 maja 2005 r., dowód ksigowy nr 478 Raport Kasowy Nr 18/B/2005 za okres od 01 do 10 czerwca 2005 r., dowód ksigowy nr 494 Raport Kasowy Nr 19/B/2005 za okres od 14 do 20 czerwca 2005 r., dowód ksigowy nr 513 Raport Kasowy Nr 20/B/2005 za okres od 23 do 30 czerwca 2005 r., dowód ksigowy nr 555 Raport Kasowy Nr 21/B/2005 za okres od 05 do 11 lipca 2005 r., dowód ksigowy nr 575 Raport Kasowy Nr 22/B/2005 za okres od 13 do 15 lipca 2005 r., dowód ksigowy nr 619 Raport Kasowy Nr 23/B/2005 za okres od 19 do 28 lipca 2005 r., dowód ksigowy nr 629 Raport Kasowy Nr 24/B/2005 za okres od 29 do 29 lipca 2005 r., dowód ksigowy nr 677 Raport Kasowy Nr 25/B/2005 za okres od 02 do 11 sierpnia 2005 r., dowód ksigowy nr 685 Raport Kasowy Nr 26/B/2005 za okres od 17 do 19 sierpnia 2005 r., dowód ksigowy nr 709 Raport Kasowy Nr 27/B/2005 za okres od 24 do 31 sierpnia 2005 r., dowód ksigowy nr 777 Raport Kasowy Nr 28/B/2005 za okres od 06 do 15 wrzenia 2005 r., dowód ksigowy nr 785 Raport Kasowy Nr 29/B/2005 za okres od 19 do 21 wrzenia 2005 r., dowód ksigowy nr 801 Raport Kasowy Nr 30/B/2005 za okres od 23 do 29 wrzenia 2005 r., dowód ksigowy nr 810 Raport Kasowy Nr 31/B/2005 za okres od 30 do 30 wrzenia 2005 r. Na podstawie ww. dokumentów kontrola stwierdziła, e podstaw obrotu gotówkowego s dowody ródłowe. Ponadto ustalono, e wykazane w raportach salda s zgodne z saldami wykazanymi w poprzednich raportach. Dokumenty objte kontrol spełniaj wymogi okrelone w Ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pón. zm.) Na tym czynnoci kontrolne zakoczono. 6

7 Protokół sporzdzono w 2 jednobrzmicych egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Do ustale zawartych w protokole wniesiono / nie wniesiono zastrzee. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksice kontroli MCZP w Krakowie pod pozycj nr 1/2005. Integraln cz protokołu stanowi załczniki: 1. Protokół kontroli kasy. 2. Sprawozdanie Rb - 28 za okres od pocztku roku do dnia 30 wrzenia 2005 r. Komplet załczników znajduje si przy oryginale protokołu. Protokół kontroli nie zawiera informacji podlegajcych wyłczeniu z jawnoci na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Kraków, dnia 8 listopada 2005 r. Kontrolujcy: Główny Ksigowy Dyrektor Małopolskiego Małopolskiego Centrum Centrum Zdrowa Publicznego: Zdrowia Publicznego: Inspektor (-) mgr Agata Dudek-Wróbel Główny Ksigowy Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie (-) Maria Birska DYREKTOR Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie (-) mgr Urszula Łach 7

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r.

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r. FB.V.0932-31-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych, przy ulicy Vetulaniego 1a, 30 965 Kraków, zwanym w dalszej czci protokołu ZJPK przez starszego

Bardziej szczegółowo

Kontrol przeprowadzono na podstawie upowanienia 47/05 w dniach od 18 do 26 padziernika 2005 r.

Kontrol przeprowadzono na podstawie upowanienia 47/05 w dniach od 18 do 26 padziernika 2005 r. FB.V.0932-36-05 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie Al. Solidarnoci 5-9 przez Mari Szarek starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie P r o t o k ó ł Z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi. Kontrol na podstawie upowanienia Starosty Nr OR 0114/19/06 z dnia 08.04.2006

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.EL.0931-2-08 Owicim, 21 maja 2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Owicimiu, ul.

Bardziej szczegółowo

Kontrol objto okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz pierwsze półrocze roku 2011.

Kontrol objto okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz pierwsze półrocze roku 2011. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431.82.2011 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Mylenicach,

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 FN-0913/13/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1 84-200 Wejherowo Termin i miejsce przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r.

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.112.2011 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza Nowy Targ.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza Nowy Targ. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków.

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków. Starostwo Powiatowe W Wejherowie Protokół Z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wejherowie z siedzib przy ul. Transportowej 4. Kontrol w dniach 09 13.01. 2006 r. na

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok

Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.12.2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI WN-III.431.19.2012 Kraków, dnia 8.05.2013 Pani Boena Urbaniec Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku ul. Piastowska 2 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budetowych przez Szkoły Podstawowe

Wykonanie wydatków budetowych przez Szkoły Podstawowe Załcznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Cisek za 2006 rok Wykonanie wydatków budetowych przez Szkoły Podstawowe I Pastwowa Szkoła Publiczna w Landzmierzu 3020 Nagrody i wyd. osobowe

Bardziej szczegółowo

FB.V PROTOKÓŁ

FB.V PROTOKÓŁ FB.V.0932-28-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca w dniach od 22 sierpnia do 08 wrzenia 2005 r. przez pracownika Wydziału Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.

Protokół. Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r. FB.V.0932-14-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Szczucin przez Mari Szarek - starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZESTWA I ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO BZ.VI.J.0931-1-08 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ZESPÓŁ KONTROLNY WYDZIAŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO MUW W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie al. Solidarnoci 5-9.

Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie al. Solidarnoci 5-9. FB.V.0932-46-04 P R O T O K Ó Ł Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie al. Solidarnoci 5-9. Kontrol w dniach od 19 listopada do 02 grudnia 2004 r. przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Zakres kontroli. Wyjanie w trakcie kontroli udzielali. Informacje ogólne dotyczce jednostki. Starostwo Powiatowe W Wejherowie

P R O T O K Ó Ł. Zakres kontroli. Wyjanie w trakcie kontroli udzielali. Informacje ogólne dotyczce jednostki. Starostwo Powiatowe W Wejherowie Starostwo Powiatowe W Wejherowie P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Wejherowie. Kontrol w dniach 13-17.02.2006 r. na podstawie upowanienia Starosty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli w Stray Miejskiej w Gorlicach

PROTOKÓŁ z kontroli w Stray Miejskiej w Gorlicach MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I MIGRACJI ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY 33-300 Nowy Scz ul. Jagielloska 52 SO.VIII.NS.5043-15-04 PROTOKÓŁ z kontroli w Stray Miejskiej w Gorlicach Organem

Bardziej szczegółowo

Kontrol przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu.

Kontrol przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu. FB.V.0932-10-06 P r o t o k ó ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Łukowica w dniach od 03 kwietnia do 21 kwietnia 2006roku przez Grzegorza Gach starszego inspektora Wydziału Finansów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Uchwalony plan finansowy Zwizku na 2008 rok wynosił: dochody 1.130.200 zł wydatki 1.735.000 zł Planowany

Bardziej szczegółowo

Czarnków, wrzesie 2009 rok

Czarnków, wrzesie 2009 rok Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL ORAZ FUNDUSZU PRACY zza okrreess od 01 ssttycczzniia do 31 ssiieerrpniia 2009 rr..

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.07.2006 w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo

Bardziej szczegółowo

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) Nr AW.0941-1/2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 Informacje istotne dla

Bardziej szczegółowo

W toku przeprowadzonej kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku przeprowadzonej kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-51-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Rolin i Nasiennictwa w Krakowie, ul. Kołowa 3, 30 134 Kraków, zwanym w dalszej czci protokołu WIORIN

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

FB.V Kraków,

FB.V Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI FB.V.0934-3-07 Kraków, 12.11.2007 Pan Marian Gil Prezes Stowarzyszenia Romów w Krakowie Os. Złotej Jesieni 6/33 31 831 Kraków Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Finansów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Sczu

PROTOKÓŁ z kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Sczu MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I MIGRACJI ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY 33-300 Nowy Scz ul. Jagielloska 52 SO.VIII.NS.5043-8-04 PROTOKÓŁ z kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie Dęblin 03.04.2007 rok KW 0914/01/2007 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI Inspektor wewnętrznej kontroli finansowej Urzędu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost POROZUMIENIE w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost zawarte w dniu padziernika 2004 r. w Warszawie pomidzy:

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Przedmiotem kontroli była realizacja budetu ze szczególnym uwzgldnieniem nastpujcych zagadnie:

PROTOKÓŁ. Przedmiotem kontroli była realizacja budetu ze szczególnym uwzgldnieniem nastpujcych zagadnie: MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.0932-11-10 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Krakowie, ul. Brodowicza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO ZK.VI.D.0932-04-06 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WYDZIAŁ ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO MUW W KRAKOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W NOWYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie SP.III.AB.0935-7-05 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie przeprowadzonej przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Zastpcy Dyrektora ds. pedagogicznych Pani Joanny Stecz.

Protokół. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Zastpcy Dyrektora ds. pedagogicznych Pani Joanny Stecz. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV. 0932-8-08 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem, przez pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu KA.I.0931-2-08 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej Gminy Budzów, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego-

PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-8/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 28 czerwca do

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WN.III.431-8-11 Kraków, dnia 27 MAJ 2011 Pani Elżbieta Beata Suchanik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce ul. Stroma 11 32 020 Wieliczka Na podstawie art. 175 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu

P R O T O K Ó Ł. 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu FB.V.0932-50-05 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy w Trzcianie, przez Bogdana Szura - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Lustracja: tel./fax (0-22) 828-65-23

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 21-25 września 2015 roku w oparciu o Zarządzenie nr 59.2015 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 16 września 2015

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie. Kontrolę w dniach od 27.03.2006 do 29.03.2006 na podstawie upowaŝnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie ul. Bratysławska Kraków

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie ul. Bratysławska Kraków MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 WN.III.431-43-11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-6/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 08

Bardziej szczegółowo

1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu

1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu FB.V.0932-17-05 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Wietrzychowice przez Bogdana Szura - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansowym Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kontrol przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu.

Kontrol przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu. FB.V.0932-13-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Łcko w dniach od 30 maja do 20 czerwca 2006 r. przez Grzegorza Gach starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 2/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE z dnia 9 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 2/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

FB.V Protokół

FB.V Protokół FB.V.0932-7-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Kamionka Wielka w dniach od 6 do 23 marca 2006 r. przez Mari Opoka, inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu Załcznik do Zarzdzenia Wójta Gminy Tuchomie Nr 207/2006 z dn. 7 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego

Bardziej szczegółowo

Omówienie wanych ródeł dochodów budetowych na 2006 rok

Omówienie wanych ródeł dochodów budetowych na 2006 rok WSTP Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy o samorzdzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z pón. zm.) Burmistrz Warki przedkłada projekt budetu na 2006 rok w zakresie dochodów i wydatków, z załczeniem

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.37.2012 Kraków, dnia 12.02.2013 r. Pan bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Kontrolę w dniu 20 października 2005 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 1) Przewodnicząca Halina Mucha Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-22-3/07 id. 951085 Zielona Góra, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo