FUNDACJA DAJ MI CZAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDACJA DAJ MI CZAS"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP REGON NR KRS

2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacja Daj mi czas w Warszawie prowadzi działalno na podstawie przepisów ustawy z dnia r o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz.97) oraz postanowie statutu Fundacji. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. Okres objty sprawozdaniem : od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Fundacja posiada osobowo prawn. I. METRYKA FUNDACJI 1. Nazwa i adres siedziby Fundacja Daj mi czas ul. Bohaterów Warszawy Warszawa 2. Władze Fundacji Zarzd Fundacji - Rotowski Tomasz Piotr prezes zarzdu - Rotowska Dorota Maria członek zarzdu - Skorupka Dariusz członek zarzdu - Sokołowska Barbara Wanda członek zarzdu Rada Fundacji - Rotowska Dorota Maria - Rotowski Tomasz Piotr Komisja rewizyjna - Oskroba Dariusz - Borodziski Piotr - Cieplak Rafał 3. Fundatorzy Fundacji - Rotowska Dorota Maria - Rotowski Tomasz Piotr oboje zamieszkali Warszawa ul. Siemiatycka 1m 27 2

3 II. DOKUMENTACJA PRAWNO REJESTROWA 1. Status prawny Fundacja uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS w dniu r, natomiast rozpoczła swoj działalno w dniu r 2. Numer identyfikacji REGON PKD 8042B NIP Urzd Skarbowy Warszawa Bemowo ul. Białobrzeska 53A Warszawa 4. Bank obsługujcy MULTIBANK Bankowo Detaliczna BRE Banku III. CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI 1. Działalno statutowa Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działa na rzecz ogółu społecznoci, zwłaszcza osób pozostajcych w trudnej sytuacji yciowej lub materialnej zwizanych z: - upowszechnianiem i poszerzaniem wiedzy o alternatywnych metodach edukacyjnych, pedagogicznych i wychowawczych - rozpowszechnianie wiedzy na temat właciwych sposobów realizacji tyche metod - rozpowszechnianie wiedzy o efektach stosowania alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych. 2. Zasady realizacji celów statutowych Fundacja realizuje swoje cele w szczególnoci poprzez: - organizowanie seminariów, kursów, szkole, sympozjów i warsztatów, słucych przedstawianiu treci i sposobów realizacji programów edukacyjnych, wychowawczych i metod pedagogicznych - udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym placówkom wychowawczo-owiatowym 3

4 - organizowanie i finansowanie wyjazdów i przyjazdów polskim i zagranicznym specjalistom z zakresu pedagogiki, umoliwiajcych im udział w seminariach, sympozjach, warsztatach i wykładach słucych poszerzaniu i rozpowszechnianiu wiedzy o treci, metodach realizacji a take o efektach, jakie przynosi stosowanie alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych - finansowanie zakupu dla szkół i innych placówek wychowawczoowiatowych sprztu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji swoich programów - finansowanie działania szkół i innych placówek wychowawczoowiatowych realizujcych przyjte przez nie programy pedagogicznoedukacyjne - organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci i młodziey, pozostajcych w zwizku z realizacj przyjtych programów pedagogiczno - edukacyjnych oraz załoe owiatowych - współpraca z wyszymi uczelniami w zakresie kształcenia, doskonalenia nauczycieli i studentów, w szczególnoci organizowanie praktyk, hospitacji i zaj otwartych w placówkach objtych patronatem fundacji. 3. Fundacja w roku obrotowym prowadziła działalnoci gospodarcz. IV. ZASADY RACHUNKOWOCI, METODY WYCENY W prezentowanym okresie Fundacja stosowała ponisze zasady rachunkowoci i metody wyceny okrelone w ustawie z dnia r. 1. Na dzie w aktywach bilansu Fundacji wystpuj aktywa obrotowe, które stanowi inwestycje krótkoterminowe, w tym: - rodki pienine na rachunku biecym - rodki pienine w kasie rodki pienine s wyceniane w wartoci nominalnej oraz zapasy towarów. 2. W pasywach bilansu Fundacji wystpuje w kapitałach własnych: - fundusz statutowy - wynik finansowy za rok obrotowy 4

5 Fundusz statutowy wykazuje si w wysokoci okrelonej w umowie lub statucie. 3. W zobowizaniach i rezerwach wystpuj: - zobowizania z tytułu podatków, ubezpiecze i innych publicznoprawnych - zobowizania z tytułu wynagrodze Zobowizania na dzie powstania wycenia si w wartoci nominalnej. Na dzie bilansowy wycen ustala si w kwocie wymagajcej zapłaty. 4. Przychody, koszty, wynik finansowy Za przychody Fundacja uznaje: - przychody z działalnoci statutowej - przychody z działalnoci gospodarczej - przychody finansowe - pozostałe przychody Do przychodów z działalnoci statutowej zalicza si darowizny, zapisy, subwencje oraz przychody ze zbiórek pieninych. Do przychodów finansowych zalicza si przychody odsetkowe od rodków pieninych. Do pozostałych przychodów zalicza si rónic pomidzy przychodami a kosztami poprzedniego roku obrotowego wynikajc z zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego. Za koszty Fundacja uznaje koszty zwizane z realizacj zada statutowych, w tym wypłat wiadcze okrelonych statutem. Do pozostałych kosztów zalicza si rónic pomidzy przychodami a kosztami poprzedniego roku obrotowego wynikajc z zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Za koszty uwaa si równie wydatki majce charakter kosztów administracyjnych. Ponadto kosztami Fundacji s koszty finansowe. 5

6 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA I. INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW 1. Przychody Wpływy rodków pieninych fundacji w 2011 roku stanowiły warto ,57zł w tym: - przychody działalnoci statutowej odpłatnej ,05 zł - dotacje ,72 zł - darowizny ,23 zł - przychody z działalnoci gospodarczej 6.104,57 zł 2. Struktura kosztów Koszty działalnoci Fundacji w roku 2011 wynosiły ogółem ,62 zł z tego: - koszty działalnoci statutowej odpłatnej i nieodpłatnej ,25 zł - koszty administracyjne ,37 zł II. SUMA BILANSOWA Aktywa i pasywa na dzie wyceniono wg zasad bilansowej wyceny wynikajcej z ustawy z o rachunkowoci. Bilans za rok 2011 zamknł si sum aktywów i pasywów w wysokoci ,16. 6

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i przedmiot działalności oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr handlowy. Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe

Pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe Sławomir Nałęcz1 Pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe Niniejszy rozdział opiera się na analizach przeprowadzonych przez Krajowe Obserwatorium Gospodarki Społecznej w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo