Plac Orlt Lwowskich ZOTORYJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA"

Transkrypt

1 Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 pa)dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), przeprowadzia w okresie od dnia 14 grudnia 2005 r. do 10 marca 2006 r. kontrol3 kompleksow% gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Zotoryja. Zakres badanych zagadnie8, okres obj3ty kontrol% oraz ustalenia przedstawiono szczegóowo w protokole kontroli, podpisanym (bez wniesienia zastrze:e8) w dniu 10 marca 2006 r. i przekazanym Panu Burmistrzowi. Wcze=niej, Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadzia w Gminie Miejskiej Zotoryja w 2001 r. kontrol3 kompleksow%, a w 2004 r. kontrol3 dora)n% w zakresie gospodarki mieniem komunalnym. Zadeklarowane przez Kierownictwo dziaania naprawcze, w odpowiedzi na wyst%pienia pokontrolne, zostay zrealizowane. W toku niniejszej kontroli ujawnione zostay nieliczne przypadki wyst3powania uchybie8 i nieprawidowo=ci (odmiennych od stwierdzonych w wyniku poprzednich kontroli). W celu ich wyeliminowania, w sytuacjach gdy byo to mo:liwe, podejmowane byy dziaania maj%ce na celu doprowadzenie gospodarki finansowej Miasta do zgodno=ci z prawem oraz wewn3trznymi przepisami. Ka:de takie dziaanie naprawcze zostao odnotowane w protokole kontroli. Przykadowo: - zmieniono procedur3 sprzeda:y lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, w celu spenienia wymogów art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo=ciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz ze zm.), - wprowadzono korekty w umowach sprzeda:y nieruchomo=ci, zawartych w formie aktów notarialnych, - zarz%dzeniem Nr 32/2006 Burmistrza Miasta z 13 lutego 2006 r., uzupeniono Zakadowy Plan Kont o wykaz kont ksi%g pomocniczych, zgodnie z wymogiem 12 ust. 1 pkt 2 rozporz%dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo=ci oraz planów kont dla bud:etu pa8stwa, bud:etów jednostek samorz%du terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz ze zm.), - zarz%dzeniem Nr 47/2006 Burmistrza Miasta z 7 marca 2006 r. wprowadzony zosta WYKAZ programów komputerowych dopuszczonych do stosowania w rachunkowo=ci Urz3du Miejskiego w Zotoryi, z okre=lonymi datami instalacji (rozpocz3cia eksploatacji) wersji programów, zgodnie z wymogiem art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 wrze=nia 1994 r. o rachunkowo=ci (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), - zarz%dzeniem Nr 29/2006 Burmistrza Miasta z 10 lutego 2006 r. dokonano zmian w Instrukcji

2 2 gospodarki kasowej w Urz3dzie Miejskim w Zotoryi, dostosowuj%c m.in. zapisy w instrukcji do stanu faktycznego i wprowadzaj%c nowe zasady nadawania oznakowania ró:nym raportom kasowym, zgodnie z art. 21 ust. 1 powoanej ustawy z dnia 29 wrze=nia 1994 r. o rachunkowo=ci, - wydane zostao zarz%dzenie Nr 21/2006 Burmistrza Miasta z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzenia, zgodnie z wymogami cz3=ci II ust. 11 obowi%zuj%cej Instrukcji ewidencji i kontroli druków =cisego zarachowania w Urz3dzie Miejskim Zotoryja, dodatkowej inwentaryzacji druków =cisego zarachowania. Ponadto kontrola wykazaa inne uchybienia, które zostay szczegóowo pisane w protokole kontroli, w szczególno=ci w ni:ej przedstawionym zakresie: W zakresie ustale) ogólno-organizacyjnych Kierownicy jednostek organizacyjnych dziaali na podstawie upowa:nie8 przyznanych przez Burmistrza Miasta lub wcze=niej przez Zarz%d Miasta, jednak w jednostce brak byo centralnego rejestru upowa:nie8. Obowi%zek prowadzenia w Urz3dzie centralnego rejestru kancelaryjnego wydawanych upowa:nie8 i penomocnictw wynika bezpo=rednio z 21 ust. 1 pkt 4 Instrukcji kancelaryjnej dla organów miny i zwi%zków mi3dzygminnych, stanowi%cej za%cznik do rozporz%dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi%zków mi3dzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz ze zm.). W zakresie wykonywania bud.etu Sprawy ewidencji i poboru podatków i opat w Gminie Miejskiej Zotoryja, zostay uregulowane INSTRUKCJJ W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPMAT, wprowadzon% zarz%dzeniem Nr 7/2001 Burmistrza Miasta Zotoryja z dnia 5 kwietnia 2001 r. W podstawie prawnej Instrukcja ta zawieraa nieobowi%zuj%ce ju: przepisy rozporz%dzenia Rady Ministrów w sprawie wykonania ustawy o post3powaniu egzekucyjnym w administracji,, w tym tak:e na sposób naliczania odsetek i opat prolongacyjnych, co jednak nie miao wpywu na prawidowo=n prowadzonego post3powania. Podczas realizacji w 2005 r. gminnego programu profilaktyki i rozwi%zywania problemów alkoholowych =rodki uzyskane z tytuu opat za korzystanie z zezwole8 na sprzeda: napojów alkoholowych nie zostay w peni wykorzystane. Niewykorzystane =rodki w wysoko=ci ,32 z zostay uj3te jako nadwy:ka bud:etowa. Byo to niezgodne z zapisami art. 182 ustawy z dnia 26 pa)dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze)wo=ci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz ze zm.), który okre=la, :e dochody uzyskane z ww. tytuu wykorzystywane b3d% na cele zwi%zane z realizacj% gminnego programu profilaktyki i rozwi%zywania problemów alkoholowych i nie mog% byn przeznaczone na inne cele. Ponadto, ujawniono pojedyncze przypadki: dokonywania nieformalnych poprawek w wewn3trznych dowodach ksi3gowych - niezgodnie z zasadami okre=lonymi przepisem art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrze=nia 1994 r. o rachunkowo=ci (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76,. poz. 694

3 3 ze zm.), braku - na rozchodowych dowodach kasowych - okre=lenia daty oraz numeru i pozycji raportu kasowego, w którym zostay zaewidencjonowane, wbrew wymogom ust. 15 cz3=ci III obowi%zuj%cej Instrukcji gospodarki kasowej w Urz3dzie Miejskim w Zotoryi (instrukcja wprowadzona zarz%dzeniem Nr 10/2001 Burmistrza Miasta Zotoryja z 23 kwietnia 2001 r., zm. zarz%dzeniem Nr 29/2006 z dnia 10 lutego 2006 r.), oraz podpisywania list pac przez mniejsz% liczb3 osób od wymaganej przepisem 11 ust. 5 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów ksi3gowych (instrukcja wprowadzona zarz%dzeniem Nr 12/2003 Burmistrza z 4 czerwca 2003 r.). W zakresie gospodarki mieniem komunalnym Podczas sprzeda:y lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, stwierdzono nieprawidowo=ci, polegaj%ce na braku jednoznacznych danych dotycz%cych wielko=ci powierzchni u:ytkowej oraz powierzchni mieszkalnej lokalu mieszkalnego, opisanego w protokole kontroli (inne wielko=ci ujmowano w Operacie szacunkowym nieruchomo=ci, PROTOKOLE Z ROKOWAP czy AKCIE NOTARIALNYM UMOWIE SPRZEDAQY a inne w umowie najmu lokalu). Powy:sza nieprawidowo=n dotyczya tak:e innych obj3tych kontrol% lokali mieszkalnych sprzedawanych w 2005 roku. Ponadto w wykazach nieruchomo=ci przeznaczonych do sprzeda:y, nie zawarto wszystkich informacji, które s% wymagane przepisem art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo=ciami (tekst jednolity w Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz ze zm.). W toku kontroli, od dnia 10 lutego 2006 r. Gmina Miejska Zotoryja zmienia procedur3 sprzeda:y lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, dostosowuj%c j% do ww. wymogów. Podczas sprzeda:y w dniu 18 listopada 2005 r. nieruchomo=ci w trybie przetargowym, wyst%piy nieprawidowo=ci polegaj%ce na tym, :e w Wykazie nieruchomo=ci przeznaczonych do sprzeda:y b3dnie wskazano, :e czynno=n ta podlega stawce 22 % podatku VAT nie uwzgl3dniono zapisów art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.). Wg opinii radcy prawnego Urz3du Miejskiego, do%czonej do wyja=nienia Zast3pcy Burmistrza, powoany art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ma zastosowanie do sprzeda:y nieruchomo=ci zarówno w trybie bezprzetargowym, jak i w trybie przetargu. Nadpata wynikaj%ca z b3dnie zastosowanej stawki podatku VAT, w kwocie ,89 z, zostaa zwrócona stronie kupuj%cej, poleceniem przelewu w dniu r. Obecna kontrola wykazaa, :e zdecydowana wi3kszo=n spraw prowadzona bya zgodnie z obowi%zuj%cymi przepisami. Nale:y równie: zaznaczyn, :e ju: w toku niniejszej kontroli zostay wdro:one dziaania naprawcze, w wyniku których wi3kszo=n uchybie8 zostao usuni3tych. Przekazuj%c powy:sze do wiadomo=ci Panu Burmistrzowi, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art. 9 ust. 2 powoanej ustawy z dnia 7 pa)dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o podj3cie niezb3dnych dziaa8 w celu wyeliminowania nieprawidowo=ci opisanych w protokole kontroli, a w szczególno=ci:

4 4 1. Zaprowadzenie centralnego rejestru kancelaryjnego wydawanych upowa:nie8 i penomocnictw, zgodnie z 21 ust. 1 pkt 4 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i zwi%zków mi3dzygminnych, stanowi%cej za%cznik do rozporz%dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi%zków mi3dzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz ze zm.). 2. Uaktualnienie INSTRUKCJI W SPRAWIE EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPMAT stosownie do przepisów rozporz%dzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o post3powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 154 ze zm.) oraz rozporz%dzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwok3 oraz opaty prolongacyjnej, a tak:e zakresu informacji, które musz% byn zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373). 3. Dostosowanie wielko=ci wydatków zwi%zanych z realizacj% gminnego programu profilaktyki i rozwi%zywania problemów alkoholowych do zrealizowanych dochodów, zgodnie z zapisami art. 182 ustawy z dnia 26 pa)dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze)wo=ci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz ze zm.). 4. Poprawianie b3dów w wewn3trznych dowodach ksi3gowych, gdy dopuszczalne s% poprawki, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z 29 wrze=nia 1994 r. o rachunkowo=ci (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76,. poz. 694 ze zm.). 5. Wyegzekwowanie podpisywania listy pac przez osoby wymienione w 11 ust. 5 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów ksi3gowych, wprowadzonej zarz%dzeniem Nr 12/2003 Burmistrza Miasta z 4 czerwca 2003 r.). 6. Doprowadzenie do okre=lenia - na rozchodowych dowodach kasowych - daty oraz numeru i pozycji raportu kasowego, w którym zostay zaewidencjonowane, zgodnie z wymogami ust. 15 cz3=ci III obowi%zuj%cej Instrukcji gospodarki kasowej w Urz3dzie Miejskim w Zotoryi, wprowadzonej zarz%dzeniem Nr 10/2001 Burmistrza Miasta Zotoryja z 23 kwietnia 2001 r., zm. zarz%dzeniem Nr 29/2006 z dnia 10 lutego r.). 7. Umieszczanie w wykazach nieruchomo=ci przeznaczonych do sprzeda:y wszystkich informacji, które s% wymagane przepisem art. 35 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo=ciami (tekst jednolity w Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz ze zm.). 8. Wyegzekwowanie zachowania przez pracowników merytorycznych nale:ytej staranno=ci w zakresie zapewnienia zgodno=ci zapisów odno=nie powierzchni u:ytkowej i mieszkalnej we wszystkich dokumentach zwi%zanych ze sprzeda:ami lokali mieszkalnych oraz powoywanych dokumentów w tre=ci sporz%dzanych aktów notarialnych umów sprzeda:y. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 pa)dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wyst%pienia pokontrolnego, zawiadomienia o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wyst%pieniu pokontrolnym przysuguje prawo zgoszenia zastrze:enia do Kolegium Izby. Zastrze:enie skada wa=ciwy organ jednostki kontrolowanej, za po=rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od otrzymania wyst%pienia

5 pokontrolnego. Podstaw% zgoszenia zastrze:enia mo:e byn tylko zarzut naruszenia prawa poprzez b3dn% jego wykadni3 lub niewa=ciwe zastosowanie. 5 Do wiadomo=ci: Pan Wiesaw Wo)niak Przewodnicz%cy Rady Miejskiej w Zotoryi

WK.0913/112/K-21/2000 Pan Tadeusz Bierowski Burmistrz Miasta Kowary

WK.0913/112/K-21/2000 Pan Tadeusz Bierowski Burmistrz Miasta Kowary Wrocaw, 12 czerwca 2000 roku WK.0913/112/K-21/2000 Pan Tadeusz Bierowski Burmistrz Miasta Kowary ul. 1 Maja 1a 58-530 Kowary Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj"c na podstawie art.1 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wrocaw, 5 sierpnia 2005 roku WK.660/P-21/K-27/05. Pan Bogusaw Dyszkiewicz Starosta Powiatu Wabrzyskiego. Aleja Wyzwolenia 24 58 300 Wabrzych

Wrocaw, 5 sierpnia 2005 roku WK.660/P-21/K-27/05. Pan Bogusaw Dyszkiewicz Starosta Powiatu Wabrzyskiego. Aleja Wyzwolenia 24 58 300 Wabrzych Wrocaw, 5 sierpnia 2005 roku WK.660/P-21/K-27/05 Pan Bogusaw Dyszkiewicz Starosta Powiatu Wabrzyskiego Aleja Wyzwolenia 24 58 300 Wabrzych Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj&c na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocaw, 10 sierpnia 2004 roku WK.660/342/K-17/04. Burmistrz Miasta i Gminy Zbkowice lskie. ul. 1 Maja 15 57 200 Zbkowice lskie

Wrocaw, 10 sierpnia 2004 roku WK.660/342/K-17/04. Burmistrz Miasta i Gminy Zbkowice lskie. ul. 1 Maja 15 57 200 Zbkowice lskie Wrocaw, 10 sierpnia 2004 roku WK.660/342/K-17/04 Burmistrz Miasta i Gminy Zbkowice lskie ul. 1 Maja 15 57 200 Zbkowice lskie Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj&c na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

W przekroju poszczególnych, najwa:niejszych dziaów gospodarki finansowej ustalony stan by nast3puj4cy:

W przekroju poszczególnych, najwa:niejszych dziaów gospodarki finansowej ustalony stan by nast3puj4cy: Wrocaw, 24 kwietnia 2006 roku WK.660/206/K-58/05 Pan Zbigniew Rybka Prezydent Miasta ul. Sikorskiego 10 67 200 G ogów Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 7 pa"dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

WK.0913/328/K-6/02 Pan Grzegorz Jung Burmistrz Polanicy Zdroju

WK.0913/328/K-6/02 Pan Grzegorz Jung Burmistrz Polanicy Zdroju Wrocaw, 4 marca 2002 r. WK.0913/328/K-6/02 Pan Grzegorz Jung Burmistrz Polanicy Zdroju ul. Dbrowskiego 3 57-320 Polanica Zdrój Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj&c na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocaw, 30 sierpnia 2005 roku WK.660/420/K-28/05. Pan Ryszard Mieloch Burmistrz Milicza. ul. Trzebnicka 2 56-300 Milicz

Wrocaw, 30 sierpnia 2005 roku WK.660/420/K-28/05. Pan Ryszard Mieloch Burmistrz Milicza. ul. Trzebnicka 2 56-300 Milicz Wrocaw, 30 sierpnia 2005 roku WK.660/420/K-28/05 Pan Ryszard Mieloch Burmistrz Milicza ul. Trzebnicka 2 56-300 Milicz Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj&c na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocaw, 24 marca 2006 roku. WK.660/132/K-6/06

Wrocaw, 24 marca 2006 roku. WK.660/132/K-6/06 Wrocaw, 24 marca 2006 roku. WK.660/132/K-6/06 Pani Elbieta Pawowska penica obowizki Kierownika Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Szklarskiej Por bie ul. Sikorskiego 8 58-580 Szklarska Por ba Regionalna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Palamar Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej

Pan Jan Palamar Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej Wrocław, dnia 22 listopada 2007 roku WK.60/232/K-84/07 Pan Jan Palamar Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej Lubków 63 59-720 Raciborowice Górne Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zarz dzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r. Zarzdzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowoci dla projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usug publicznych i

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wrocaw, 8 wrzenia 2005 roku WK.660/P-13/K-13/05. Pan Aleksander Magusiak Starosta Powiatu Milickiego. ul. Wojska Polskiego 38 kod Milicz

Wrocaw, 8 wrzenia 2005 roku WK.660/P-13/K-13/05. Pan Aleksander Magusiak Starosta Powiatu Milickiego. ul. Wojska Polskiego 38 kod Milicz WK.660/P-13/K-13/05 Wrocaw, 8 wrzenia 2005 roku Pan Aleksander Magusiak Starosta Powiatu Milickiego ul. Wojska Polskiego 38 kod 56-300 Milicz Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj&c na podstawie

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych Wrocław, 4 grudnia 2007 roku WK.60/311/K-85/07 Pani Iwona Wiśniewska Dyrektor Przedszkola Nr 1 ul. Grunwaldzka 15 58-340 Głuszyca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta L?borka og?asza I przetargi ustne nieograniczone

Burmistrz Miasta L?borka og?asza I przetargi ustne nieograniczone www.lebork.pl Przetargi - 31.01.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku) Burmistrz Miasta L?borka og?asza I przetargi ustne nieograniczone 1. Przetarg na sprzeda? lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-9/2008 Opole, dnia 12 września 2008 r. Pan Artur Tomala

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Proszkowski Wójt Gminy Ole"nica ul. 11 Listopada Ole"nica

Pan Andrzej Proszkowski Wójt Gminy Olenica ul. 11 Listopada Olenica WK.0913/422/K-49/99 Wrocaw, 21 lutego 2000 roku Pan Andrzej Proszkowski Wójt Gminy Ole"nica ul. 11 Listopada 24 56-400 Ole"nica Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaajc na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocaw, 28 lutego 2005 roku W.K.660/334/K-45/04. Pan Lech Markiewicz Burmistrz Gminy Strzegom. Rynek Strzegom

Wrocaw, 28 lutego 2005 roku W.K.660/334/K-45/04. Pan Lech Markiewicz Burmistrz Gminy Strzegom. Rynek Strzegom W.K.660/334/K-45/04 Wrocaw, 28 lutego 2005 roku Pan Lech Markiewicz Burmistrz Gminy Strzegom Rynek 38 58 150 Strzegom Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej. Ponadto w obradach uczestniczyli; Sekretarz Gminy Pani Gra?yna Sobotka oraz so?tysi

Biuletyn Informacji Publicznej. Ponadto w obradach uczestniczyli; Sekretarz Gminy Pani Gra?yna Sobotka oraz so?tysi Protokó? Nr X/2007 Autor: Maria Wi?niewska 03.12.2007. Protokó? Nr X/07 z obrad Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Jadów, która odby?a si? w dniu 2 pa?dziernika 2007 r., w sali Gminnego O?rodka Kultury w Jadowie.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 23 czerwca 2009 r. NKO-401-4/09 Pan Albert Macha Starosta

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-22-3/07 id. 951085 Zielona Góra, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Wrocław, 19 lipca 2010 roku WK.60/212/K-49/10 Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Uchwa!a Nr XXVIII/534/2004 Rady miasta sto!ecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci" ania nieruchomo#ci m.st. Warszawy oraz ich wydzier awiania lub najmu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-38-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: riokrak@kr.onet.pl (0-12) 422-59-73 WK-6005-14/04 Kraków, 2004-03-22 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07 Wrocław, 21 marca 2008 roku WK. 60/315/K-103/07 Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta ul. Traugutta 1a 57-300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy Wrocław, 17 marca 2009 roku WK.60/423/K-19/09 Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy ul. Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-8/2013 Opole, dnia 27 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

FB.V Kraków,

FB.V Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI FB.V.0934-3-07 Kraków, 12.11.2007 Pan Marian Gil Prezes Stowarzyszenia Romów w Krakowie Os. Złotej Jesieni 6/33 31 831 Kraków Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Finansów

Bardziej szczegółowo

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH POLA JASNE WYPENIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPENIA WACIWY ORGAN. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI C. ORGANY PODATKOWE WACIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLDU NA SPRAW BDC PRZEDMIOTEM

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 3 lipca 2008 r. NKO-401-4/08 Pan Franciszek Fejdych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci.

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci. UMOWA zawarta w dniu..2008r. w Głuchołazach pomidzy Głuchołaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzib w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 17 stycznia 2007 r. NKO-401-36/06 Pan Czesław Tomalik

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 20 lutego 2012 r. NKO-401-17/3/11 Pan Łukasz

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-14/2/11 Opole, dnia 9 września 2011 r. Pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

BK II/913/16/2005 Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach mgr Krzysztof Tomczak

BK II/913/16/2005 Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach mgr Krzysztof Tomczak Pabianice 17.11.2005r. BK II/913/16/2005 Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach mgr Krzysztof Tomczak Na podstawie postanowie 26 i 27 Zasad Sprawowania Kontroli Nastpnej oraz Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-14/07 Opole, dnia 5 października 2007 r. Pan Zygmunt

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr... Zarzdu Powiatu w Kielcach z dnia... Regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach

Załcznik do Uchwały nr... Zarzdu Powiatu w Kielcach z dnia... Regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach Regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach Cz I I Postanowienia ogólne 1 Powiatowy Zakład Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach działa na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Załcznik do Uchwały Nrt.../... Zarzdu Powiatu Wgrowskiego z dnia... r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dn. 12.10.2007 r. Znak: WK-060/29/3726/2007 Pan Janusz Karpiński Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-24/2015 Opole, dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Kontrol objto okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz pierwsze półrocze roku 2011.

Kontrol objto okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz pierwsze półrocze roku 2011. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431.82.2011 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Mylenicach,

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra 2015.06.02

Bardziej szczegółowo

OK.X Kraków, dnia 23 WRZ. 2009

OK.X Kraków, dnia 23 WRZ. 2009 WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK.X.0932-4-09 Kraków, dnia 23 WRZ. 2009 Pan Jan Chojka Wójt Gminy Nowe Brzesko W II kwartale 2009 roku Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie (MUW) przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia.. Uchwała Nr.. z dnia.. projekt w sprawie okrelenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli podpisany został przez Pana Wójta w dniu 4 kwietnia 2005 r.

Protokół z kontroli podpisany został przez Pana Wójta w dniu 4 kwietnia 2005 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI DG.IX.0931-2-05 Kraków, dnia 29 kwietnia 2005 r. Pan Wiesław Rajski Wójt Gminy Wierzchosławice W I kwartale 2005 r. Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadził

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-19/08 Opole, 26 września 2008 r. Pan Bogdan Bury Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-33/04 Opole, 22 października 2004 r. Pan Artur Tomala

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Tychy: Usugi kominiarskie w budynkach Miasta Tychy i Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zarzd Budynków Mieszkalnych w Tychach Numer ogoszenia: 4197-2011; data zamieszczenia: 04.01.2011

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 18 stycznia 2006 roku WK.660/449/K-59/06

Wrocław, 18 stycznia 2006 roku WK.660/449/K-59/06 Wrocław, 18 stycznia 2006 roku WK.660/449/K-59/06 Pan Mirosław Stankiewicz Przewodniczący Zarządu Związku Ekologicznego Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK w Oławie z siedzibą w Gać 90 Regionalna

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej Urzdu Miejskiego w Tuchowie Tuchów, ul. Rynek 1

Protokół z kontroli problemowej Urzdu Miejskiego w Tuchowie Tuchów, ul. Rynek 1 MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w KRAKOWIE OK.X.0932-1-10 Protokół z kontroli problemowej Urzdu Miejskiego w Tuchowie 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1 Kontrola przeprowadzona została w dniach od 1 do 5 lutego 2010

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Uzasadnienie

DECYZJA. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 maja 2005 r. dotyczca nieuprawnionego udostpnienia Spółce danych osobowych klientów Banku. Bank przekazał powysze dane, wnoszc do spółki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 8 maja 2009 r. NKO-401-27/08 Pan Tadeusz Kauch Burmistrz

Bardziej szczegółowo

B. ZABEZPIECZENIE POYCZKI / ZWROTU 9RODKÓW Z FUNDUSZU ISPA 4. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez gmin% / powiat / województwo:

B. ZABEZPIECZENIE POYCZKI / ZWROTU 9RODKÓW Z FUNDUSZU ISPA 4. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez gmin% / powiat / województwo: Lista dokumentów przedkadanych w celu zawarcia porozumienia o realizacji projektu ISPA lub umowy po#yczki na dofinansowanie przedsi%wzi%cia ISPA ze &rodków NFO*iGW A. ZAWARCIE POROZUMIENIA / UMOWY POYCZKI

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-12/08 Opole, 2 października 2008 r. Pan Wiesław Fąfara

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 31/2006. Komisji Rozstrzygajcej

Uchwała Nr 31/2006. Komisji Rozstrzygajcej Najwysza Izba Kontroli Komisja Rozstrzygajca Warszawa, dnia 11 sierpnia 2006 r. WPK/WPZ-0023-161/06/W WPK/WPZ-KR - 0022-26-06 Uchwała Nr 31/2006 Komisji Rozstrzygajcej z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012-08-17

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-33/2015 Opole, dnia 4 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.42.2013.57.2014 Kielce, dnia 7 stycznia 2014 r. Pan Zbigniew Wróbel Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY Dbica, padziernik 2003 roku Rozdzia! I 1. Rada rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 im. Dbickich Saperów

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-10/2/11 Opole, dnia 9 stycznia 2012 r. Pan Edward Szupryczyński

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów gminnych stanowicych własno Gminy Piła. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-83/15 Kraków, dnia 22.12.2015 r. Pan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015

Bardziej szczegółowo