OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III Kraków, r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przeprowadził w Urzędzie Gminy Pcim oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pcimiu kontrolę, której przedmiotem było rozliczenie pod względem finansowo-księgowym wykorzystania dotacji z realizacji zadania w ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 Asystent Rodziny. Kontrola została przeprowadzona przez Barbarę Cabałę operatora urządzeń elektronicznych, pracownika Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie upoważnienia nr 108/2015 z 28 sierpnia 2015 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Realizację zadań w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie z uchybieniem. Ocena ta została sformułowana na podstawie następujących ustaleń: Sposób realizacji zadania objętego kontrolą regulują zasady określone w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 dalej: Program oraz przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jt. Dz. U. z 2013, poz. 135 z późn. zm.) dalej: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 Podmiotem realizującym zadania gminy wynikające z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu dalej: GOPS. Powierzenie tych zadań nastąpiło na podstawie Uchwały Nr XX/132/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zm. GOPS jest jednostką budżetową, utworzoną Uchwałą Nr XI/52/90 Gminnej Rady Narodowej w Pcimiu z dnia 26 kwietnia 1990 r., która obsługę finansowo-księgową oraz administracyjno-biurową prowadzi samodzielnie. Zgodnie z założeniami Programu warunkiem przyznania dotacji na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2014 r. było złożenie przez Gminy zapotrzebowania na określone w Programie priorytety (zatrudnienie asystentów rodziny). W terminie zgodnym z zapisami Programu (14 dni od daty opublikowania Programu) GOPS za pomocą poczty elektronicznej przesłał do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pismem znak: GOPS /14 z dnia 4 marca 2014 r. zapotrzebowanie na środki finansowe w wysokości 4.825,00 zł celem zatrudnienia asystenta rodziny na okres 12 miesięcy w przeliczeniu na etat - 0,18 etatu. Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pismem znak: WP-IV z dnia 1 kwietnia 2014 r. poinformował Gminę Pcim, iż w dniu 31 marca 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok Zweryfikowane kwoty zapotrzebowania dla poszczególnych gmin opublikowane zostały na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dla Gminy Pcim na realizację Programu przeznaczono ostatecznie środki finansowe w kwocie 4.348,00 zł. W myśl zapisów ww. pisma jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane były w ciągu 7 dni od dnia ukazania się przedmiotowego ogłoszenia, przesłać do ww. Wydziału oświadczenie o przyjęciu dotacji. W związku z tym, w dniu 7 kwietnia 2014 r. Gmina Pcim przesłała pocztą epuap przedmiotowe oświadczenie, w którym wykazano, iż koszty wynagrodzenia asystenta rodziny będą wynosić ze środków dotacji 4.825,00 zł oraz ze środków własnych 1.595,00 zł w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w przeliczeniu na etat - 0,18 etatu. Wskazano ponadto, iż asystent obejmie opieką 4 rodziny. Kontrola wykazała, że w oświadczeniu o przyjęciu dotacji wykazano kwotę niezgodną z przyznaną pomocą przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wykazano kwotę ze złożonego zapotrzebowania tj ,00 zł a winno być 4.348,00 zł. W związku z powyższym w dniu 10 kwietnia 2014 r. Gmina Pcim przekazała korektę przedmiotowego oświadczenia wykazując prawidłową kwotę tj. koszty wynagrodzenia asystenta rodziny będą wynosić ze środków dotacji 4.348,00 zł oraz ze środków własnych 2.072,00 zł w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. na 0,18 etatu - planowana liczba rodzin objętych opieką asystenta 4. 2

3 Wyjaśnienie w sprawie sporządzenia korekty złożyła podczas trwania czynności kontrolnych Kierownik GOPS z którego wynika, iż cyt. ( ) W związku z omyłkowo wpisano kwotę zapotrzebowania na środki finansowe, GOPS w Pcimiu przesłał ponownie do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu r. korektę zapotrzebowania na prawidłową kwotę zgodną z otrzymanym wsparciem udzielonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu, pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Pcim zawarta została umowa nr 89/A/2014, w której zgodnie z zapisami 1 ust. 1 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 4.348,00 zł. Do przedmiotowej umowy zawarte zostały dwa aneksy. Aneksem Nr 1/89/A/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. zmieniono zapis w 6 pkt 1 umowy, który otrzymał brzmienie cyt. którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy natomiast Aneksem Nr 3/89/A/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. zmniejszono wysokość środków dotacji na realizację zadania do kwoty 3.325,00 zł oraz zapis 2 ust. 1, który otrzymał brzmienie cyt. Okres realizacji zadania ustala się na: - rozpoczęcie realizacji zadania r., - zakończenie rzeczowe realizacji zadania r., - zakończenie finansowe realizacji zadania r.. W ramach realizacji Programu do świadczenia usługi asystenta rodziny, Kierownik GOPS zawarł z jedną osobą umowę zlecenia nr GOPS /14 w dniu 2 stycznia 2014 r. na czas określony od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zleceniobiorca w myśl zapisów 1 ust. 2 zobowiązał się do wykonywania czynności asystenta rodziny na terenie Gminy Pcim zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Czynności, o których mowa powyżej zleceniobiorca będzie wykonywał w stosunku do rodzin wskazanych w załączniku nr 1 do umowy adekwatnie do wskazań Kierownika GOPS. Za realizację zadań w zakresie objętych umową ustalono wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł brutto za jedną godzinę. W 2 ust. 2 wskazano, iż miesięczna wartość usług świadczonych na podstawie umowy nie może przekroczyć kwoty 400,00 zł brutto (20 godz. x 20,00 zł). Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie przedłożenie przez Zleceniobiorcę: miesięcznej karty pracy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, w której zawarte zostaną informacje o zrealizowanych godzinach usług potwierdzone przez daną rodzinę, sprawozdania miesięcznego z realizacji usług na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do umowy oraz rachunku potwierdzonego merytorycznie przez Kierownika GOPS. 3

4 Aneksem Nr 1 z dnia 1 kwietnia 2014 r. do przedmiotowej umowy zwiększono miesięczną ilość godzin usług świadczonych do 30 godzin (30 godz. x 20,00 zł). W złożonym oświadczeniu Zleceniobiorca wskazał, że jest zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy u innego pracodawcy. W związku z powyższym Zleceniodawca (GOPS w Pcimiu reprezentowany przez Kierownika GOPS) od zawartej umowy zlecenia nie odprowadzał do ZUS składek społecznych i składek na Fundusz Pracy a przekazywał tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniobiorca złożył do Kierownika GOPS w dniu 30 września 2014 r. pismo z prośbą o rozwiązanie zawartej umowy zlecenia z dniem 31 października 2014 r. Przedmiotowa prośba została rozpatrzona pozytywnie. Gmina Pcim otrzymała w roku 2014 z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie środki dotacji na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 3.325,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Wspieranie rodzin, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacja przekazana została w czterech transzach. W ewidencji księgowej środki dotacji zostały ujęte na koncie 133-O D-1. Środki te były niezwłocznie i w pełnej wysokości przekazywane na rachunek GOPS. Na wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach Programu wydatkowano w 2014 roku łącznie 4.310,00 zł, z czego: 3.229,00 zł pokryto ze środków dotacji natomiast 1.081,00 zł ze środków własnych Gminy. Wydatki poniesiono w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 96,00 zł zwrócono na rachunek Wojewody Małopolskiego w dniu 14 stycznia 2015 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami 9 ust. 1 umowy dotacyjnej. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach Programu, zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 140/14) z dnia 28 maja 2014 r. zwiększony został plan dotacji celowej dla Gminy na 2014 r. w dziale 852, rozdziale 85206, 2030 o kwotę 4.348,00 zł. Powyższy plan dotacji prawidłowo wprowadzono do budżetu Gminy Zarządzeniem Wójta Gminy Pcim Nr 95/2014 z dnia 30 maja 2014 r. Plan wydatków GOPS zwiększono Zarządzeniem Nr 15/2014 Kierownika GOPS z dnia 30 maja 2014 r. w dziale 852, rozdziale 85206, 4170 o kwotę 4.348,00 zł. 4

5 Zarządzeniami Nr 1/2014 i Nr 26/2014 Kierownika GOPS odpowiednio z dnia: 8 stycznia i 10 października 2014 r. dokonywano zmian w planie finansowym GOPS na 2014 r. w zakresie wydatków ze środków własnych na dofinansowanie realizacji zadania. Ostatecznie plan wydatków po zmianach ze środków własnych na dofinansowanie realizacji zadania wyniósł w dziale 852, rozdziale 85206, 4170 na dzień 31 grudnia 2014 r. łączną kwotę 1.800,00 zł. Szczegółową kontrolą objęto dokumentację źródłową, tzn. rachunki wystawione przez asystenta rodziny do zawartej umowy zlecenia, przelewy wynagrodzenia na osobisty rachunek bankowy asystenta, wyciągi bankowe, deklaracje rozliczeniowe (ZUS P DRA) wraz z imiennymi raportami miesięcznymi o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS P RZA) oraz ewidencję księgową w zakresie realizacji zadania. Kontrola wykazała, że wynagrodzenie asystenta netto w łącznej wysokości 3.634,10 zł, było wypłacane w terminie zgodnym z zapisami 2 ust. 5 umowy zlecenia tj. w terminie 5 dni od przedłożenia miesięcznej karty pracy asystenta rodziny, sprawozdania miesięcznego z realizacji usług asystenta oraz rachunku potwierdzonego merytorycznie przez Kierownika GOPS oraz na osobisty rachunek bankowy asystenta. Ustalono ponadto, że od wypłaconego wynagrodzenia w 2014 roku odprowadzono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 387,90 zł. Kontrolą w tym zakresie objęto deklaracje rozliczeniowe (ZUS P DRA) oraz imienne raporty miesięczne o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS P RZA) a także przelewy należnych składek do ZUS za 2014 rok. Ustalono, że kwoty wynikające z poszczególnych deklaracji rozliczeniowych były zgodne z wysokością składek przekazanych w 2014 r. do ZUS. Należne składki ZUS w wysokości ogółem 387,90 zł odprowadzane były z zachowaniem terminu określonego w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.), tj.: w dniu 31 stycznia 2014 r. (wyciąg bankowy nr 11), w dniu 28 lutego 2014 r. (wyciąg bankowy nr 25), w dniu 31 marca 2014 r. (wyciąg bankowy od nr 40 do nr 41), w dniu 30 maja 2014 r. (wyciąg bankowy nr 66), w dniu 30 czerwca 2014 r. (wyciąg bankowy od nr 78 do nr 79), w dniu 31 lipca 2014 r. (wyciąg bankowy nr 94), w dniu 29 sierpnia 2014 r. (wyciąg bankowy nr 107), 5

6 w dniu 29 września 2014 r. (wyciąg bankowy nr 122), w dniu 31 października 2014 r. (wyciąg bankowy nr 140), w dniu 28 listopada 2014 r. (wyciąg bankowy nr 155). Przelewy pobranych zaliczek na podatek dochodowy w łącznej wysokości 288,00 zł odprowadzane były zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), tzn. w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, tj.: w dniu 31 stycznia 2014 r. (wyciąg bankowy nr 11), w dniu 28 lutego 2014 r. (wyciąg bankowy nr 25), w dniu 31 marca 2014 r. (wyciąg bankowy od nr 40 do nr 41), w dniu 30 maja 2014 r. (wyciąg bankowy nr 66), w dniu 30 czerwca 2014 r. (wyciąg bankowy od nr 78 do nr 79), w dniu 31 lipca 2014 r. (wyciąg bankowy nr 94), w dniu 29 sierpnia 2014 r. (wyciąg bankowy nr 107), w dniu 29 września 2014 r. (wyciąg bankowy nr 122), w dniu 31 października 2014 r. (wyciąg bankowy nr 140), w dniu 28 listopada 2014 r. (wyciąg bankowy nr 155). Przeprowadzona kontrola wykazała, że pokryta z dotacji celowej kwota dofinansowania kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2014 r. nie przekroczyła kwoty wynoszącej 2.500,00 zł miesięcznie w przeliczeniu czasowej umowy zlecenia na jeden etat biorąc pod uwagę rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu, tj. zgodnie z zapisami dofinansowania zadania zawartymi w Programie oraz w 3 umowy dotacyjnej. W związku z powyższym koszty zatrudnienia asystenta rodziny p. J. S. w okresie od 2 styczna do 31 października 2014 r. wyniosły łączną kwotę 4.310,00 zł w tym środki dotacji 3.229,00 zł oraz środki własne 1.081,00 zł. Dofinansowanie z dotacji wyniosło w miesiącu: styczniu 240,00 zł (2.500,00 x 0,096 etatu), lutym 225,00 zł (2.500,00 x 0,09 etatu), marcu 250,00 zł (2.500,00 x 0,1 etatu), kwietniu 345,00 zł (2.500,00 x 0,138 etatu), maju 375,00 zł (2.500,00 x 0, 0,15 etatu), czerwcu 345,00 zł (2.500,00 x 0,138 etatu), lipcu 345,00 zł (2.500,00 x 0,138 etatu), sierpniu 400,00 zł (2.500,00 x 0,16 etatu), wrześniu 359,00 zł (2.500,00 x 0,1437 etatu), październiku 345,00 zł (2.500,00 x 0,138 etatu) i wynikało z faktycznie przepracowanych godzin przez asystenta w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu czasowej umowy zlecenia na jeden etat: w styczniu 16 godz. (16 godz./167 godz. średniorocznie = 0,096 etatu), w lutym 15 godz. (0,09 etatu), w marcu 6

7 16,5 godz. (0,1 etatu), w kwietniu 23 godz. (0,138 etatu), w maju 25 godz. (0,15 etatu), w czerwcu 23 godz. (0,138 etatu), w lipcu 23 godz. (0,138 etatu), w sierpniu 27 godz. (0,16 etatu), we wrześniu 24 godz. (0,144 etatu) i październiku 23 godz. (0,138 etatu). W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowe rozliczenie umowy zlecenia oraz wystawionych do tej umowy rachunków i liczby godzin pracy asystenta wykazanych w miesięcznych kartach pracy asystenta z rodziną: Miesiąc Wymiar czasu pracy wg zawartej umowy zlecenia Wymiar czasu pracy wynikający z faktycznie przepracowanych godzin Rachunek na kwotę Wynagrodzenie płatne ze środków dotacji Wynagrodzenie płatne ze środków własnych Styczeń 0,12 etatu 0,096 etatu (16 godz.) 320,00 zł 240,00 zł 80,00 zł Luty 0,12 etatu 0,09 etatu (15 godz.) 300,00 zł 225,00 zł 75,00 zł Marzec 0,12 etatu 0,1 etatu (16,5 godz.) 330,00 zł 250,00 zł 80,00 zł Kwiecień 0,18 etatu 0,138 etatu (23 godz.) 460,00 zł 345,00 zł 115,00 zł Maj 0,18 etatu 0,15 etatu (25 godz.) 500,00 zł 375,00 zł 125,00 zł Czerwiec 0,18 etatu 0,138 etatu (23 godz.) 460,00 zł 345,00 zł 115,00 zł Lipiec 0,18 etatu 0,138 etatu (23 godz.) 460,00 zł 345,00 zł 115,00 zł Sierpień 0,18 etatu 0,16 etatu (27 godz.) 540,00 zł 400,00 zł 140,00 zł Wrzesień 0,18 etatu 0,1437 etatu (24 godz.) 480,00 zł 359,00 zł 121,00 zł Październik 0,18 etatu 0,138 etatu (23 godz.) 460,00 zł 345,00 zł 115,00 zł 0,16 etatu 0,13 etatu - 215,50 godz ,00 zł 3.229,00 zł 1.081,00 zł Średnia z dziesięciu miesięcy W przekazanym do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania wykazano zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie w przeliczeniu na 0,13 etatu. Podana wielkość była średnią z dziesięciu miesięcy rzeczywistej pracy asystenta. Wydział ten po analizie tegoż sprawozdania przyjął, iż Gmina mogła wydatkować z budżetu państwa maksymalnie 325,00 zł na jeden miesiąc tj ,00 zł x 0,13 etatu. Pismem znak: WP-IV z dnia 18 lutego 2015 r. nakazał Gminie zwrócić dotację pobraną w nadmiernej wysokości od kwietnia do października 2014 r. na kwotę ogółem 239,00 zł. Gmina dotację tę zwróciła w dniu 24 lutego 2015 r. na rachunek Wojewody Małopolskiego. Jak wynika z wyjaśnienia złożonego w dniu 4 września 2014 r. przez Kierownika GOPS cyt. ( ) Sprawozdanie z realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 r. w wersji pierwotnej zostało przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pomocą SAC z zachowaniem terminu przewidzianego w umowie dotacyjnej zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Pcim. W przedmiotowym sprawozdaniu w tabeli 1 kolumna 2 Liczba asystentów w przeliczeniu na etaty wykazano liczbę 0,13 podczas gdy zgodnie z zapisami zawartej umowy zlecenia z asystentem rodziny winno być w okresie od I- III 2014 r. 0,12 etat natomiast w okresie od IV-XII 2014 r. 0,18 etat. Podana liczba 0,13 była wartością średnioroczną z wykonanej pracy asystenta rodziny natomiast nie wartością 7

8 która winna wynikać z zawartej umowy z asystentem. Podczas weryfikacji w/w sprawozdania przez pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wydatkowaniu dotacji w nadmiernej wysokości i przypisano kwotę 239 zł do zwrotu. W dniu r. umieszczono korektę w/w z uwzględnieniem dokonanego zwrotu w wysokości 239 zł. Stwierdzono, że prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową dotyczącą realizacji zadania ze środków dotacji i środków własnych w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, do której Gmina była zobowiązana zapisami umowy dotacyjnej. W rocznym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów za 2014 r. Gminy w dziale 852, rozdziale 85206, 2030 wykazano prawidłową otrzymaną kwotę dotacji, tj ,00 zł. W zbiorczym sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r. Gminy jak również w jednostkowym GOPS wykazano wykonanie w dziale 852, rozdziale 85206, 4170 w wysokości 4.310,00 zł. Kontrola wykazała, że dane wykazane w jednostkowym sprawozdaniu Rb-28S GOPS były zgodne z ewidencją księgową prowadzoną dla działu 852, rozdziału Środki z budżetu Wojewody Małopolskiego przyznane na realizację zadania objętego kontrolą zostały wykorzystane w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (jt. Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.). Na tym czynności kontrolne zakończono. Fakt przeprowadzenia czynności kontrolnych odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy Pcim pod poz. 3 oraz w książce kontroli GOPS w Pcimiu pod poz. 20 w dniu 2 września 2015 r. Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli zwracam się prośbą o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania ujawnionego uchybienia, poprzez wzmocnienie nadzoru nad działalnością GOPS w zakresie sporządzania sprawozdania końcowego z realizacji zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Asystent rodziny, w postaci sprawozdania jednorazowego zamieszczanego w Centralnej 8

9 Aplikacji Statystycznej tak, aby dane w nim zawarte były zgodne ze stanem faktycznym i wynikały z dokumentacji źródłowej. Informację o sposobie wykonania powyższego zalecenia proszę przekazać za pośrednictwem Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) Sławomir Dyl Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli 9

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.14.2013 Kraków, 15.11.2013 Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa 1 32-065 Krzeszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197 ust.3 pkt.6 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2016 Kraków, dnia Pan Jan Morańda Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.6.2013 Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33 100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.45.2016 Kraków, 13 grudnia 2016r. Pan Krzysztof Faber ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.12.2016 Kraków, dnia 20.07.2017 r. Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.18.2015 Kraków, 05.10.2015 r. Pan Roman Ciepiela Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, Staroźreby

Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, Staroźreby Warszawa, 28 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.11.2017.AG Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku w zakresie wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.74.2015 Kraków, 01.12.2015 r. Pan Maciej Ostrowski Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Ul. Rynek 8/9 32-400 Myślenice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1

Bardziej szczegółowo

RIO.I Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

RIO.I Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2017.02.17

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WN.III.431-8-11 Kraków, dnia 27 MAJ 2011 Pani Elżbieta Beata Suchanik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce ul. Stroma 11 32 020 Wieliczka Na podstawie art. 175 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pławniowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.1.5.19.2011 Kraków, dnia 18 PAŹ 2011 Pani Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka Urząd Miejski w Chełmku ul. Krakowska 11 2-660 Chełmek

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8 Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ZFK.1611.1.2016.WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. Pan Norbert Bień Wójt Gminy Klucze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2012 08 22 FN.IV.431.1.22.2012 Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Ciak Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki ul. Moniuszki Maków Mazowiecki

Pan Tadeusz Ciak Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki ul. Moniuszki Maków Mazowiecki Warszawa, 21 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.6.2017.AJ Pan Tadeusz Ciak Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.49.2015 Kraków, 05.10.2015 r. Pan Leszek Skowron Wójt Gminy Korzenna 33-322 Korzenna 325 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska Janowo

Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska Janowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Olsztyn, dnia 18 listopada 2014 rok Znak: PS-I.431.1.13.2014 Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska 14 13-113 Janowo W załączeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.78.2015 Kraków, 13.11.2015 r. Pan Stanisław Kiełbasa Wójt Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2015 r. Poz. 3773 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, r. Pan Jacek Kurek Burmistrz Wojnicza. ul. Rynek Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, r. Pan Jacek Kurek Burmistrz Wojnicza. ul. Rynek Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.23.2013 Kraków, 10.02.2014 r. Pan Jacek Kurek Burmistrz Wojnicza ul. Rynek 1 32-830 Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Poniszowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 292 UCHWAŁA NR XXVI/294/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 5289 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.1.2014.GT Opole, dn. 10 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49 300 Brzeg. Żłobek Miejski Tęczowy Świat,

Bardziej szczegółowo

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku Działając na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 10 września 2015 r.

Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 10 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz. 2662 UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. LWA-4112-04-01/2011 S/11/016. Pani Maria Jolanta Batycka Wąsik Wójt Gminy Lesznowola

Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. LWA-4112-04-01/2011 S/11/016. Pani Maria Jolanta Batycka Wąsik Wójt Gminy Lesznowola LWA-4112-04-01/2011 S/11/016 Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pani Maria Jolanta Batycka Wąsik Wójt Gminy Lesznowola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 6378 UCHWAŁA NR XIX/210/2016 RADY GMINY ŁODYGOWICE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Ustalenia szczegółowe:

Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 25 im. Kubusia Puchatka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Czarnkowie w zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 lipca 2017 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XXXVII/251/2017 RADY GMINY WARTKOWICE w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.11.2012 Gliwice, 19 grudzień 2012 nr kor. UM-592191/2012 Pan Henryk Białowąs p.o. Dyrektora MIEJSKIEGO ZARZĄDU USŁUG KOMUNALNYCH ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25 C 44-109

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 337 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 337 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 337 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września dla samorządowych instytucji kultury Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.3.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-454615/2012 PANI MGR IRENA ŚWIĘCICKA DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 1 ul. TOSZECKA 13A 44-102 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

ZFK WŹ Kraków, dnia 26 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZFK WŹ Kraków, dnia 26 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ZFK.1611.4.2016.WŹ Kraków, dnia 26 września 2016 r. Pan Szymon Łytek Wójt Gminy Czernichów 32-070 Czernichów 2 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI FB-KF.431.13.2015.KW Wrocław, dnia ^3 maja 2015 r. Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 20.04.2015 r. do 28.04.2015 r. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Czesław Wierzuk Wójt Gminy Dźwierzuty Urząd Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości Dźwierzuty

Szanowny Pan Czesław Wierzuk Wójt Gminy Dźwierzuty Urząd Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości Dźwierzuty Olsztyn, dnia 24 listopada 2014 roku WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Znak: PS-I.431.1.15.2014 Szanowny Pan Czesław Wierzuk Wójt Gminy Dźwierzuty Urząd Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy

Bardziej szczegółowo