DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2014 rok Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz z późn. zm.) 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2014 rok. 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 stanowi załącznik nr 1. Wójt Gminy mgr Krzysztof Obrzut

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do Sprawozdania Nr 62/2015 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 25 marca 2015r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2014 rok. Wprowadzenie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2014 rok sporządzone zostało w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu Gminy Rudziniec według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (I), zestawienie wydatków (II), zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego (III), stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec (IV). W Gminie Rudziniec nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty. Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił: dochody ,83 zł, wydatki ,83 zł, przychody ,00 zł, rozchody ,00zł. Źródło pokrycia deficytu w wysokości ,00 zł stanowiły: pożyczki ,79 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ,21zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło: dochody ,67 zł (99,5% planu), wydatki ,51 zł (93,8% planu). Wykonanie budżetu Gminy Rudziniec za rok 2014 zamknęło się deficytem w wysokości ,84 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości ,83 zł (96,8% planu). Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości ,62 zł (80,1% planu). Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości ,84 (99 % planu). Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości ,89 zł (98,2 % planu).

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz I. Dochody budżetu Gminy Rudziniec Planowane dochody budżetu Gminy Rudziniec na 2014 rok w wysokości ,83 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,67 zł, co stanowi 99,5 % planu. W tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,69 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,93 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące ,93 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8.875,24 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,69 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 6.600,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6.623,25 zł, co stanowi 100,4% planu. Z tego: dochody majątkowe 6.623,25 zł, w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6.623,25 zł Dział 600 Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 7.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 7.071,82 zł, co stanowi 98,2% planu. Z tego: dochody bieżące 7.071,82 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów 3.843,98 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.227,84 zł Dział 630 Turystyka Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,19 zł, co stanowi 93,4% planu. Z tego: dochody bieżące 1.881,41 zł, w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.881,41 zł dochody majątkowe ,78 zł, w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,78 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,35 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,52 zł, co stanowi 109,1% planu. Z tego: dochody bieżące ,04 zł, w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,36 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,47 zł - pozostałe odsetki 8.209,03 zł - wpływy z różnych dochodów ,18 zł dochody majątkowe ,48 zł, w tym: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,90 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,58 zł Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,13 zł, co stanowi 111,2% planu. Z tego: dochody bieżące ,13 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,97 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 52,70 zł - wpływy z różnych dochodów ,46 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,84 zł, co stanowi 73,3% planu. Z tego: dochody bieżące ,84 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,84 zł Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 300,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 300,00 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 2.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.436,80 zł, co stanowi 156,2% planu. Z tego: dochody bieżące 3.436,80 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.375,95 zł

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 160,85 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,13 zł, co stanowi 100,4% planu. Z tego: dochody bieżące ,13 zł, w tym: - podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,50 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,61 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych ,70 zł - podatek rolny od osób prawnych ,80 zł - podatek leśny od osób prawnych ,25 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych ,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 677,00 zł - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.970,00 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,58 zł - podatek rolny od osób fizycznych ,59 zł - podatek leśny od osób fizycznych 3.347,05 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych ,15 zł - podatek od spadków i darowizn ,63 zł - wpływy z opłaty targowej 80,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej ,09 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,48 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,70 zł - wpływy z różnych opłat ,55 zł - pozostałe odsetki 922,76 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych ,69 zł Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,65 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,54 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące ,37 zł, w tym: - pozostałe odsetki ,89 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,48 zł dochody majątkowe ,17 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,17 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,10 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,80 zł, co stanowi 90,6% planu. Z tego:

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz dochody bieżące ,80 zł, w tym: - wpływy z różnych opłat ,70 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60 zł - wpływy z usług ,50 zł - pozostałe odsetki 6,25 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4.008,15 zł - wpływy z różnych dochodów ,25 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.874,05 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.600,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,89 zł - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,41 zł dochody majątkowe ,00 zł, w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 452,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 442,93 zł, co stanowi 98% planu. Z tego: dochody bieżące 442,93 zł, w tym: - wpływy z różnych opłat 80,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 362,93 zł Dział 852 Pomoc społeczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,04 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,40 zł, co stanowi 97,2% planu. Z tego: dochody bieżące ,40 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,65 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8.413,74 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,10 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20,34 zł - wpływy z różnych opłat 1.284,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,57 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,58 zł, co stanowi 67,3% planu. Z tego:

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz dochody bieżące ,58 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów ,00 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,36 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,22 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,90 zł, co stanowi 99,6% planu. Z tego: dochody bieżące ,74 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów ,45 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł - wpływy z różnych opłat ,29 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7.600,00 zł dochody majątkowe ,16 zł, w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,66 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 7.445,50 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.200,00 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 1.200,00 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.200,00 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 5.000,00 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5.000,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.342,91 zł, co stanowi 361,9 % planu. Z tego:

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz dochody bieżące 4.342,91 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.619,04 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.723,87 zł

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz II. Wydatki budżetu Gminy Rudziniec Planowane wydatki budżetu Gminy Rudziniec na 2014 rok w wysokości ,83 zł, wykonane zostały w kwocie ,51 zł, co stanowi 93,8 % planu. W tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,69 zł, wykonane zostały w kwocie ,45 zł, co stanowi 93,7 % planu. W tym: Rozdział Melioracje wodne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,40 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,40 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,40 zł, z tego: wydatki statutowe ,40 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,40 zł Rozdział Spółki Wodne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące ,00 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 zł Rozdział Izby rolnicze Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,97 zł, ( 92 %). Z tego: wydatki bieżące ,97 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące ,97 zł, z tego: - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,97 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,69 zł, wykonana została w wysokości ,08 zł ( 92,9 % ). Z tego: wydatki bieżące ,08 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,08 zł, z tego: wydatki statutowe ,08 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 5.355,20 zł - zakup usług pozostałych ,02 zł - podróże służbowe krajowe 142,09 zł - różne opłaty i składki ,77 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 305,00 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,20 zł, co stanowi 98,3 % planu. W tym: Rozdział Dostarczanie wody Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,20 zł ( 98,3 % ). Z tego: wydatki bieżące ,38 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,38 zł, z tego: wydatki statutowe ,38 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,98 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.526,40 zł wydatki majątkowe ,82 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,82 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,82 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 zł Dział 600 Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,17 zł, co stanowi 92,7 % planu. W tym: Rozdział Lokalny transport zbiorowy Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,26 zł ( 94,1 % ). Z tego: wydatki bieżące ,13 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,17 zł, z tego: wydatki statutowe ,17 zł, w tym: - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9.698,40 zł - zakup usług remontowych ,41 zł - zakup usług pozostałych ,36 zł dotacje na zadania bieżące ,96 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,96 zł wydatki majątkowe ,13 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,13 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,13 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,60 zł ( 91,9 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł w tym: dotacje na zadania bieżące ,00 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 zł

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz wydatki majątkowe ,60 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,60 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,60 zł Rozdział Drogi publiczne gminne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,31 zł ( 92,2 %). Z tego: wydatki bieżące ,62 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,62 zł, z tego: wydatki statutowe ,62 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,66 zł - zakup usług remontowych ,15 zł - zakup usług pozostałych ,06 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 375,75 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł wydatki majątkowe ,69 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,69 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,69 zł Rozdział Drogi wewnętrzne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 94,7 %). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - zakup usług remontowych ,00 zł Dział 630 Turystyka Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,00 zł, co stanowi 99,9 % planu. W tym: Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 99,8 % ). Z tego wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,00 zł - różne opłaty i składki 53,00 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 100 % ). Z tego wydatki bieżące ,00 zł, w tym:

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz dotacje na zadania bieżące ,00 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,92 zł, co stanowi 98,2 % planu. W tym: Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,92 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,92 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące ,92 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,92 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 96,7 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,36 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4.233,50 zł - podatek od nieruchomości ,00 zł - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 170,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa 3.928,64 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.212,50 zł wydatki majątkowe ,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 800,00 zł, nie została wykonana. Dział 710 Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,25 zł, co stanowi 87,4 % planu. W tym Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,25 zł ( 85,1 % ). Z tego: wydatki bieżące ,25 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,25 zł, z tego: wydatki statutowe ,25 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,25 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.200,00 zł, w tym:

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł Rozdział Cmentarze Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące ,00 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 zł Dział 720 Informatyka Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.200,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.126,62 zł, co stanowi 93,9 % planu. W tym Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.200,00 zł, wykonana została w wysokości 1.126,62 zł ( 93,9 % ). Z tego: wydatki bieżące 1.126,62 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 1.126,62 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.126,62 zł Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,15 zł, co stanowi 91,4 % planu. W tym: Rozdział Urzędy wojewódzkie Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,97 zł ( 99,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,97 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,97 zł, z tego: wydatki statutowe 2.254,97 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.254,97 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,88 zł ( 91,7 % ). Z tego: wydatki bieżące ,88 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,08 zł, z tego: wydatki statutowe ,08 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,15 zł - zakup usług pozostałych 4.031,15 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 578,49 zł

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz podróże służbowe krajowe 287,29 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,80 zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,51 zł ( 92 % ). Z tego: wydatki bieżące ,84 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,32 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,45 zł - zakup energii ,71 zł - zakup usług remontowych 7.195,50 zł - zakup usług zdrowotnych 1.867,90 zł - zakup usług pozostałych ,48 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.125,44 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7.696,32 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,16 zł - podróże służbowe krajowe ,12 zł - podróże służbowe zagraniczne 445,87 zł - różne opłaty i składki 6.828,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa 1.290,00 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.296,06 zł - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,10 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,60 zł - składki na Fundusz Pracy ,70 zł - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,52 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,52 zł wydatki majątkowe 2.618,67 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.618,67 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.618,67 zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,17 zł ( 98,3 % ). Z tego: wydatki bieżące ,17 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,17 zł, z tego: wydatki statutowe ,17 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 5.913,42 zł - zakup usług pozostałych ,75 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE ,00 zł, z tego: - wynagrodzenia bezosobowe 3.193,00 zł

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz zakup usług pozostałych ,00 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,62 zł ( 75,1 % ). Z tego: wydatki bieżące ,62 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,62 zł, z tego: wydatki statutowe 8.280,62 zł, w tym: - zakup usług pozostałych 1.981,14 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 157,28 zł - różne opłaty i składki 6.142,20 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,84 zł co stanowi 73,3 % planu. W tym: Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.000,00 zł, wykonana została w wysokości 2.238,82 zł ( 74,6 % ). Z tego: wydatki bieżące 2.238,82 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 2.238,82 zł, z tego: wydatki statutowe 2.238,82 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.238,82 zł Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,39 zł ( 64,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,39 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,36 zł, z tego: wydatki statutowe 9.679,24 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 3.881,70 zł - zakup usług pozostałych 4.942,13 zł - podróże służbowe krajowe 855,41 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.738,12 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 3.500,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 828,58 zł - składki na Fundusz Pracy 109,54 zł - wynagrodzenia bezosobowe 3.300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,03 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,03 zł Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,63 zł ( 99,3 % ). Z tego: wydatki bieżące ,63 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,99 zł, z tego: wydatki statutowe 8.674,10 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 7.498,14 zł - zakup usług pozostałych 638,81 zł - podróże służbowe krajowe 537,15 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.848,89 zł, w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne 532,93 zł - składki na Fundusz Pracy 75,96 zł - wynagrodzenia bezosobowe 4.240,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,64 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,64 zł Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 300,00 zł, wykonane zostały w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100 % planu. W tym Rozdział Pozostałe wydatki obronne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 300,00 zł, wykonana została w wysokości 300,00 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące 300,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 300,00 zł, z tego: wydatki statutowe 300,00 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,74 zł, co stanowi 90,8 % planu. W tym: Rozdział Komendy wojewódzkie Policji Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 93,7 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, z tego: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,96 zł ( 90,7 % ). Z tego: wydatki bieżące ,61 zł, w tym:

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz dotacje na zadania bieżące ,62 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,62 zł wydatki jednostek budżetowych ,99 zł, z tego: wydatki statutowe ,63 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,25 zł - zakup energii ,64 zł - zakup usług remontowych ,00 zł - zakup usług zdrowotnych 4.933,00 zł - zakup usług pozostałych ,06 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 550,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 589,68 zł - różne opłaty i składki ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,36 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne 2.475,36 zł - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.480,00 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.480,00 zł wydatki majątkowe ,35 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,35 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,35 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł Rozdział Obrona cywilna Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 8.750,00 zł, wykonana została w wysokości 7.972,78 zł ( 91,1 % ). Z tego: wydatki bieżące 3.970,78 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 3.970,78 zł, z tego: wydatki statutowe 3.150,45 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 477,81 zł - zakup energii 272,64 zł - zakup usług remontowych 2.400,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 820,33 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne 120,33 zł - wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł wydatki majątkowe 4.002,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.002,00 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.002,00 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,51 zł, co stanowi 57,6 % planu. W tym: Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,51 zł ( 57,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,51 zł, w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,51 zł, z tego: - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,51 zł Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowane w tym dziale rezerwy w wysokości ,00 zł, nie zostały rozdysponowane. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Planowana w tym rozdziale kwota rezerwy w wysokości ,00 zł, nie została rozdysponowana. Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,10 zł, wykonane zostały w kwocie ,64 zł, co stanowi 96,7 % planu. W tym: Rozdział Szkoły podstawowe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,10 zł, wykonana została w wysokości ,24 zł ( 97,5 % ). Z tego: wydatki bieżące ,12 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,13 zł, z tego: wydatki statutowe ,13 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.075,21 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,35 zł - zakup środków żywności 1.017,70 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,02 zł - zakup energii ,55 zł - zakup usług remontowych ,51 zł - zakup usług zdrowotnych 5.137,30 zł - zakup usług pozostałych ,66 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.660,89 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9.725,62 zł - podróże służbowe krajowe ,58 zł - różne opłaty i składki 9.172,16 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.623,58 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,76 zł - składki na Fundusz Pracy ,06 zł - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,99 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 zł wydatki majątkowe ,12 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,12 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,12 zł,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.500,00 zł Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,37 zł ( 94,8 % ). Z tego: wydatki bieżące ,37 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,57 zł, z tego: wydatki statutowe ,91 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.582,46 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.935,45 zł - zakup usług zdrowotnych 100,00 zł - zakup usług pozostałych 14,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,66 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,32 zł - składki na Fundusz Pracy 4.463,89 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 zł Rozdział Przedszkola Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,80 zł ( 95,4 % ). Z tego: wydatki bieżące ,53 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,32 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.926,78 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,98 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,19 zł - zakup energii ,20 zł - zakup usług remontowych ,98 zł - zakup usług zdrowotnych 1.613,00 zł - zakup usług pozostałych ,10 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 758,53 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.572,04 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2.624,35 zł - podróże służbowe krajowe 2.206,05 zł - różne opłaty i składki 983,56 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.099,24 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,49 zł - składki na Fundusz Pracy ,32 zł - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,47 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,47 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE ,74 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników 6.407,40 zł

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz składki na ubezpieczenia społeczne 1.101,41 zł - składki na Fundusz Pracy 157,05 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,67 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,21 zł - zakup usług pozostałych 240,00 zł wydatki majątkowe ,27 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,42 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,43 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE 4.298,85 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.298,85 zł Rozdział Gimnazja Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,70 zł ( 98,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,70 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,79 zł, z tego: wydatki statutowe ,42 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,01 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,07 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.400,00 zł - zakup energii ,68 zł - zakup usług remontowych ,38 zł - zakup usług zdrowotnych 1.076,60 zł - zakup usług pozostałych ,33 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.158,37 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.657,88 zł - podróże służbowe krajowe 2.724,54 zł - różne opłaty i składki 6.516,28 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.595,28 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,37 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,77 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,94 zł - składki na Fundusz Pracy ,08 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,91 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,91 zł wydatki majątkowe ,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,56 zł ( 90,3 % ). Z tego: wydatki bieżące ,56 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,89 zł, z tego: wydatki statutowe ,89 zł, w tym:

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz zakup usług pozostałych ,89 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,67 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,67 zł Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,95 zł ( 99,5 % ). Z tego: wydatki bieżące ,95 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,05 zł, z tego: wydatki statutowe ,91 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,73 zł - zakup energii 7.578,57 zł - zakup usług remontowych ,60 zł - zakup usług pozostałych 9.481,26 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 152,20 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 548,07 zł - podróże służbowe krajowe 447,44 zł - różne opłaty i składki 347,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.923,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19,04 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.715,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,14 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,79 zł - składki na Fundusz Pracy 6.068,13 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 102,90 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 102,90 zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,29 zł ( 72,1 % ). Z tego: wydatki bieżące ,29 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,29 zł, z tego: wydatki statutowe ,29 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 425,25 zł - zakup usług pozostałych 8.905,31 zł - podróże służbowe krajowe 5.649,47 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,26 zł Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,25 zł ( 80,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,25 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,25 zł, z tego: wydatki statutowe ,25 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,66 zł - zakup środków żywności ,88 zł - zakup energii 3.151,68 zł

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz zakup usług pozostałych 744,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 123,42 zł - podróże służbowe krajowe 419,61 zł wydatki majątkowe 6.500,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.500,00 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.500,00 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,48 zł ( 93,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,48 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,02 zł, z tego: wydatki statutowe ,02 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 3.739,70 zł - zakup usług pozostałych ,32 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.300,00 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 1.300,00 zł, dotacje na zadania bieżące ,46 zł, z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,46 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,46 zł, co stanowi 99,96 % planu. W tym: Rozdział Zwalczanie narkomanii Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.640,00 zł, wykonana została w wysokości 5.639,99 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące 5.639,99 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 5.639,99 zł, z tego: wydatki statutowe 5.639,99 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 1.999,99 zł - zakup usług pozostałych 3.640,00 zł Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,54 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,54 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,54 zł, z tego: wydatki statutowe ,04 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,18 zł - zakup środków żywności ,86 zł - zakup energii 1.000,00 zł - zakup usług zdrowotnych 198,00 zł - zakup usług pozostałych ,00 zł - podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 zł

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9% DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 49 065 938,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 48 600 729,83 - co stanowiło 99,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXV/263/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 czerwca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 97,7% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 99,8%

Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 97,7% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 99,8% DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50 820 049,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 51 368 976,31 - co stanowiło 101,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia stycznia 0 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 0 rok Na podstawie art. 0 ust. pkt i ustawy z dnia marca 0 r. o

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 105/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA ZA ROK 2014

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 105/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA ZA ROK 2014 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 105/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA ZA ROK 2014 1 Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za 2014 r. Wyszczególnienie Uchwała

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13. Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 15/13. Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 15/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za 2012 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 25 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 25 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY MANOWO z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 roku Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo