DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2014 rok Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz z późn. zm.) 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2014 rok. 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 stanowi załącznik nr 1. Wójt Gminy mgr Krzysztof Obrzut

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do Sprawozdania Nr 62/2015 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 25 marca 2015r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2014 rok. Wprowadzenie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2014 rok sporządzone zostało w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu Gminy Rudziniec według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (I), zestawienie wydatków (II), zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego (III), stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec (IV). W Gminie Rudziniec nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty. Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił: dochody ,83 zł, wydatki ,83 zł, przychody ,00 zł, rozchody ,00zł. Źródło pokrycia deficytu w wysokości ,00 zł stanowiły: pożyczki ,79 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ,21zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło: dochody ,67 zł (99,5% planu), wydatki ,51 zł (93,8% planu). Wykonanie budżetu Gminy Rudziniec za rok 2014 zamknęło się deficytem w wysokości ,84 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości ,83 zł (96,8% planu). Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości ,62 zł (80,1% planu). Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości ,84 (99 % planu). Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości ,89 zł (98,2 % planu).

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz I. Dochody budżetu Gminy Rudziniec Planowane dochody budżetu Gminy Rudziniec na 2014 rok w wysokości ,83 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,67 zł, co stanowi 99,5 % planu. W tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,69 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,93 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące ,93 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8.875,24 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,69 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 6.600,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6.623,25 zł, co stanowi 100,4% planu. Z tego: dochody majątkowe 6.623,25 zł, w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6.623,25 zł Dział 600 Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 7.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 7.071,82 zł, co stanowi 98,2% planu. Z tego: dochody bieżące 7.071,82 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów 3.843,98 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.227,84 zł Dział 630 Turystyka Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,19 zł, co stanowi 93,4% planu. Z tego: dochody bieżące 1.881,41 zł, w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.881,41 zł dochody majątkowe ,78 zł, w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,78 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,35 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,52 zł, co stanowi 109,1% planu. Z tego: dochody bieżące ,04 zł, w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,36 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,47 zł - pozostałe odsetki 8.209,03 zł - wpływy z różnych dochodów ,18 zł dochody majątkowe ,48 zł, w tym: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,90 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,58 zł Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,13 zł, co stanowi 111,2% planu. Z tego: dochody bieżące ,13 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,97 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 52,70 zł - wpływy z różnych dochodów ,46 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,84 zł, co stanowi 73,3% planu. Z tego: dochody bieżące ,84 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,84 zł Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 300,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 300,00 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 2.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.436,80 zł, co stanowi 156,2% planu. Z tego: dochody bieżące 3.436,80 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.375,95 zł

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 160,85 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,13 zł, co stanowi 100,4% planu. Z tego: dochody bieżące ,13 zł, w tym: - podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,50 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,61 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych ,70 zł - podatek rolny od osób prawnych ,80 zł - podatek leśny od osób prawnych ,25 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych ,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 677,00 zł - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.970,00 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,58 zł - podatek rolny od osób fizycznych ,59 zł - podatek leśny od osób fizycznych 3.347,05 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych ,15 zł - podatek od spadków i darowizn ,63 zł - wpływy z opłaty targowej 80,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej ,09 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,48 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,70 zł - wpływy z różnych opłat ,55 zł - pozostałe odsetki 922,76 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych ,69 zł Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,65 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,54 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące ,37 zł, w tym: - pozostałe odsetki ,89 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,48 zł dochody majątkowe ,17 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,17 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,10 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,80 zł, co stanowi 90,6% planu. Z tego:

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz dochody bieżące ,80 zł, w tym: - wpływy z różnych opłat ,70 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60 zł - wpływy z usług ,50 zł - pozostałe odsetki 6,25 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4.008,15 zł - wpływy z różnych dochodów ,25 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.874,05 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.600,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,89 zł - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,41 zł dochody majątkowe ,00 zł, w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 452,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 442,93 zł, co stanowi 98% planu. Z tego: dochody bieżące 442,93 zł, w tym: - wpływy z różnych opłat 80,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 362,93 zł Dział 852 Pomoc społeczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,04 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,40 zł, co stanowi 97,2% planu. Z tego: dochody bieżące ,40 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,65 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8.413,74 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,10 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20,34 zł - wpływy z różnych opłat 1.284,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,57 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,58 zł, co stanowi 67,3% planu. Z tego:

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz dochody bieżące ,58 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów ,00 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,36 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,22 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,90 zł, co stanowi 99,6% planu. Z tego: dochody bieżące ,74 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów ,45 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł - wpływy z różnych opłat ,29 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7.600,00 zł dochody majątkowe ,16 zł, w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,66 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 7.445,50 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.200,00 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 1.200,00 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.200,00 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 5.000,00 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5.000,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.342,91 zł, co stanowi 361,9 % planu. Z tego:

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz dochody bieżące 4.342,91 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.619,04 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.723,87 zł

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz II. Wydatki budżetu Gminy Rudziniec Planowane wydatki budżetu Gminy Rudziniec na 2014 rok w wysokości ,83 zł, wykonane zostały w kwocie ,51 zł, co stanowi 93,8 % planu. W tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,69 zł, wykonane zostały w kwocie ,45 zł, co stanowi 93,7 % planu. W tym: Rozdział Melioracje wodne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,40 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,40 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,40 zł, z tego: wydatki statutowe ,40 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,40 zł Rozdział Spółki Wodne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące ,00 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 zł Rozdział Izby rolnicze Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,97 zł, ( 92 %). Z tego: wydatki bieżące ,97 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące ,97 zł, z tego: - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,97 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,69 zł, wykonana została w wysokości ,08 zł ( 92,9 % ). Z tego: wydatki bieżące ,08 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,08 zł, z tego: wydatki statutowe ,08 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 5.355,20 zł - zakup usług pozostałych ,02 zł - podróże służbowe krajowe 142,09 zł - różne opłaty i składki ,77 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 305,00 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,20 zł, co stanowi 98,3 % planu. W tym: Rozdział Dostarczanie wody Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,20 zł ( 98,3 % ). Z tego: wydatki bieżące ,38 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,38 zł, z tego: wydatki statutowe ,38 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,98 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.526,40 zł wydatki majątkowe ,82 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,82 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,82 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 zł Dział 600 Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,17 zł, co stanowi 92,7 % planu. W tym: Rozdział Lokalny transport zbiorowy Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,26 zł ( 94,1 % ). Z tego: wydatki bieżące ,13 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,17 zł, z tego: wydatki statutowe ,17 zł, w tym: - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9.698,40 zł - zakup usług remontowych ,41 zł - zakup usług pozostałych ,36 zł dotacje na zadania bieżące ,96 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,96 zł wydatki majątkowe ,13 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,13 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,13 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,60 zł ( 91,9 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł w tym: dotacje na zadania bieżące ,00 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 zł

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz wydatki majątkowe ,60 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,60 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,60 zł Rozdział Drogi publiczne gminne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,31 zł ( 92,2 %). Z tego: wydatki bieżące ,62 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,62 zł, z tego: wydatki statutowe ,62 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,66 zł - zakup usług remontowych ,15 zł - zakup usług pozostałych ,06 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 375,75 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł wydatki majątkowe ,69 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,69 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,69 zł Rozdział Drogi wewnętrzne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 94,7 %). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - zakup usług remontowych ,00 zł Dział 630 Turystyka Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,00 zł, co stanowi 99,9 % planu. W tym: Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 99,8 % ). Z tego wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,00 zł - różne opłaty i składki 53,00 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 100 % ). Z tego wydatki bieżące ,00 zł, w tym:

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz dotacje na zadania bieżące ,00 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,92 zł, co stanowi 98,2 % planu. W tym: Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,92 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,92 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące ,92 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,92 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 96,7 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,36 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4.233,50 zł - podatek od nieruchomości ,00 zł - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 170,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa 3.928,64 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.212,50 zł wydatki majątkowe ,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 800,00 zł, nie została wykonana. Dział 710 Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,25 zł, co stanowi 87,4 % planu. W tym Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,25 zł ( 85,1 % ). Z tego: wydatki bieżące ,25 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,25 zł, z tego: wydatki statutowe ,25 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,25 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.200,00 zł, w tym:

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł Rozdział Cmentarze Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące ,00 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 zł Dział 720 Informatyka Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.200,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.126,62 zł, co stanowi 93,9 % planu. W tym Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.200,00 zł, wykonana została w wysokości 1.126,62 zł ( 93,9 % ). Z tego: wydatki bieżące 1.126,62 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 1.126,62 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.126,62 zł Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,15 zł, co stanowi 91,4 % planu. W tym: Rozdział Urzędy wojewódzkie Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,97 zł ( 99,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,97 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,97 zł, z tego: wydatki statutowe 2.254,97 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.254,97 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,88 zł ( 91,7 % ). Z tego: wydatki bieżące ,88 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,08 zł, z tego: wydatki statutowe ,08 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,15 zł - zakup usług pozostałych 4.031,15 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 578,49 zł

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz podróże służbowe krajowe 287,29 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,80 zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,51 zł ( 92 % ). Z tego: wydatki bieżące ,84 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,32 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,45 zł - zakup energii ,71 zł - zakup usług remontowych 7.195,50 zł - zakup usług zdrowotnych 1.867,90 zł - zakup usług pozostałych ,48 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.125,44 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7.696,32 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,16 zł - podróże służbowe krajowe ,12 zł - podróże służbowe zagraniczne 445,87 zł - różne opłaty i składki 6.828,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa 1.290,00 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.296,06 zł - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,10 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,60 zł - składki na Fundusz Pracy ,70 zł - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,52 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,52 zł wydatki majątkowe 2.618,67 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.618,67 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.618,67 zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,17 zł ( 98,3 % ). Z tego: wydatki bieżące ,17 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,17 zł, z tego: wydatki statutowe ,17 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 5.913,42 zł - zakup usług pozostałych ,75 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE ,00 zł, z tego: - wynagrodzenia bezosobowe 3.193,00 zł

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz zakup usług pozostałych ,00 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,62 zł ( 75,1 % ). Z tego: wydatki bieżące ,62 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,62 zł, z tego: wydatki statutowe 8.280,62 zł, w tym: - zakup usług pozostałych 1.981,14 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 157,28 zł - różne opłaty i składki 6.142,20 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,84 zł co stanowi 73,3 % planu. W tym: Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.000,00 zł, wykonana została w wysokości 2.238,82 zł ( 74,6 % ). Z tego: wydatki bieżące 2.238,82 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 2.238,82 zł, z tego: wydatki statutowe 2.238,82 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.238,82 zł Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,39 zł ( 64,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,39 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,36 zł, z tego: wydatki statutowe 9.679,24 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 3.881,70 zł - zakup usług pozostałych 4.942,13 zł - podróże służbowe krajowe 855,41 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.738,12 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 3.500,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 828,58 zł - składki na Fundusz Pracy 109,54 zł - wynagrodzenia bezosobowe 3.300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,03 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,03 zł Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,63 zł ( 99,3 % ). Z tego: wydatki bieżące ,63 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,99 zł, z tego: wydatki statutowe 8.674,10 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 7.498,14 zł - zakup usług pozostałych 638,81 zł - podróże służbowe krajowe 537,15 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.848,89 zł, w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne 532,93 zł - składki na Fundusz Pracy 75,96 zł - wynagrodzenia bezosobowe 4.240,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,64 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,64 zł Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 300,00 zł, wykonane zostały w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100 % planu. W tym Rozdział Pozostałe wydatki obronne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 300,00 zł, wykonana została w wysokości 300,00 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące 300,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 300,00 zł, z tego: wydatki statutowe 300,00 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,74 zł, co stanowi 90,8 % planu. W tym: Rozdział Komendy wojewódzkie Policji Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 93,7 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, z tego: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,96 zł ( 90,7 % ). Z tego: wydatki bieżące ,61 zł, w tym:

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz dotacje na zadania bieżące ,62 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,62 zł wydatki jednostek budżetowych ,99 zł, z tego: wydatki statutowe ,63 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,25 zł - zakup energii ,64 zł - zakup usług remontowych ,00 zł - zakup usług zdrowotnych 4.933,00 zł - zakup usług pozostałych ,06 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 550,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 589,68 zł - różne opłaty i składki ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,36 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne 2.475,36 zł - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.480,00 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.480,00 zł wydatki majątkowe ,35 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,35 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,35 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł Rozdział Obrona cywilna Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 8.750,00 zł, wykonana została w wysokości 7.972,78 zł ( 91,1 % ). Z tego: wydatki bieżące 3.970,78 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 3.970,78 zł, z tego: wydatki statutowe 3.150,45 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 477,81 zł - zakup energii 272,64 zł - zakup usług remontowych 2.400,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 820,33 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne 120,33 zł - wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł wydatki majątkowe 4.002,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.002,00 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.002,00 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,51 zł, co stanowi 57,6 % planu. W tym: Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,51 zł ( 57,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,51 zł, w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,51 zł, z tego: - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,51 zł Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowane w tym dziale rezerwy w wysokości ,00 zł, nie zostały rozdysponowane. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Planowana w tym rozdziale kwota rezerwy w wysokości ,00 zł, nie została rozdysponowana. Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,10 zł, wykonane zostały w kwocie ,64 zł, co stanowi 96,7 % planu. W tym: Rozdział Szkoły podstawowe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,10 zł, wykonana została w wysokości ,24 zł ( 97,5 % ). Z tego: wydatki bieżące ,12 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,13 zł, z tego: wydatki statutowe ,13 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.075,21 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,35 zł - zakup środków żywności 1.017,70 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,02 zł - zakup energii ,55 zł - zakup usług remontowych ,51 zł - zakup usług zdrowotnych 5.137,30 zł - zakup usług pozostałych ,66 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.660,89 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9.725,62 zł - podróże służbowe krajowe ,58 zł - różne opłaty i składki 9.172,16 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.623,58 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,76 zł - składki na Fundusz Pracy ,06 zł - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,99 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 zł wydatki majątkowe ,12 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,12 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,12 zł,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.500,00 zł Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,37 zł ( 94,8 % ). Z tego: wydatki bieżące ,37 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,57 zł, z tego: wydatki statutowe ,91 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.582,46 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.935,45 zł - zakup usług zdrowotnych 100,00 zł - zakup usług pozostałych 14,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,66 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,32 zł - składki na Fundusz Pracy 4.463,89 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 zł Rozdział Przedszkola Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,80 zł ( 95,4 % ). Z tego: wydatki bieżące ,53 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,32 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.926,78 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,98 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,19 zł - zakup energii ,20 zł - zakup usług remontowych ,98 zł - zakup usług zdrowotnych 1.613,00 zł - zakup usług pozostałych ,10 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 758,53 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.572,04 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2.624,35 zł - podróże służbowe krajowe 2.206,05 zł - różne opłaty i składki 983,56 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.099,24 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,49 zł - składki na Fundusz Pracy ,32 zł - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,47 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,47 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE ,74 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników 6.407,40 zł

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz składki na ubezpieczenia społeczne 1.101,41 zł - składki na Fundusz Pracy 157,05 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,67 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,21 zł - zakup usług pozostałych 240,00 zł wydatki majątkowe ,27 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,42 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,43 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE 4.298,85 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.298,85 zł Rozdział Gimnazja Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,70 zł ( 98,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,70 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,79 zł, z tego: wydatki statutowe ,42 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,01 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,07 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.400,00 zł - zakup energii ,68 zł - zakup usług remontowych ,38 zł - zakup usług zdrowotnych 1.076,60 zł - zakup usług pozostałych ,33 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.158,37 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.657,88 zł - podróże służbowe krajowe 2.724,54 zł - różne opłaty i składki 6.516,28 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.595,28 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,37 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,77 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,94 zł - składki na Fundusz Pracy ,08 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,91 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,91 zł wydatki majątkowe ,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,56 zł ( 90,3 % ). Z tego: wydatki bieżące ,56 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,89 zł, z tego: wydatki statutowe ,89 zł, w tym:

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz zakup usług pozostałych ,89 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,67 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,67 zł Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,95 zł ( 99,5 % ). Z tego: wydatki bieżące ,95 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,05 zł, z tego: wydatki statutowe ,91 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,73 zł - zakup energii 7.578,57 zł - zakup usług remontowych ,60 zł - zakup usług pozostałych 9.481,26 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 152,20 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 548,07 zł - podróże służbowe krajowe 447,44 zł - różne opłaty i składki 347,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.923,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19,04 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.715,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,14 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,79 zł - składki na Fundusz Pracy 6.068,13 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 102,90 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 102,90 zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,29 zł ( 72,1 % ). Z tego: wydatki bieżące ,29 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,29 zł, z tego: wydatki statutowe ,29 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 425,25 zł - zakup usług pozostałych 8.905,31 zł - podróże służbowe krajowe 5.649,47 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,26 zł Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,25 zł ( 80,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,25 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,25 zł, z tego: wydatki statutowe ,25 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,66 zł - zakup środków żywności ,88 zł - zakup energii 3.151,68 zł

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz zakup usług pozostałych 744,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 123,42 zł - podróże służbowe krajowe 419,61 zł wydatki majątkowe 6.500,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.500,00 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.500,00 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,48 zł ( 93,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,48 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,02 zł, z tego: wydatki statutowe ,02 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 3.739,70 zł - zakup usług pozostałych ,32 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.300,00 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 1.300,00 zł, dotacje na zadania bieżące ,46 zł, z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,46 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,46 zł, co stanowi 99,96 % planu. W tym: Rozdział Zwalczanie narkomanii Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.640,00 zł, wykonana została w wysokości 5.639,99 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące 5.639,99 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 5.639,99 zł, z tego: wydatki statutowe 5.639,99 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 1.999,99 zł - zakup usług pozostałych 3.640,00 zł Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,54 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,54 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,54 zł, z tego: wydatki statutowe ,04 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,18 zł - zakup środków żywności ,86 zł - zakup energii 1.000,00 zł - zakup usług zdrowotnych 198,00 zł - zakup usług pozostałych ,00 zł - podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 zł

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 37/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 37/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 3938 ZARZĄDZENIE NR 37/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2016 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2016 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2016 ROK Krynica-Zdrój marzec 2017 r. DOCHODY SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Zarządzenie Nr 0050.0.93.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/308/2013 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014.

UCHWAŁA NR XLV/308/2013 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014. UCHWAŁA NR XLV/308/2013 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014. Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014

UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014 UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo