Agora. akumuluj. Solidne wyniki pomimo s³abego rynku. media. Solidny II kwarta³ pomimo jednorazówki. Podniesienie prognozy, wyceny i rekomendacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agora. akumuluj. Solidne wyniki pomimo s³abego rynku. media. Solidny II kwarta³ pomimo jednorazówki. Podniesienie prognozy, wyceny i rekomendacji"

Transkrypt

1 media 26 sierpnia 20 akumuluj poprzednia rekomendacja: redukuj Cena: Cena docelowa: Solidne wyniki pomimo s³abego rynku W II kwartale rynek reklamy wzrós³ o 8% r/r, co oznacza po raz pierwszy dodatni¹ dynamikê od koñca 2008 roku. Widoczne by³o wyraÿne odbicie rynku, pomimo a³oby narodowej. NajwyraŸniejszy wzrost osi¹gnê³a reklama internetowa (wzrost o 27%) oraz TV (wzrost o 13.8%). Niestety w najwa niejszym dla Agory segmencie dzienników nast¹pi³ kolejny spadek o 9% r/r. Mimo spadku przychodów o 5.5% r/r, EBITDA Agory wzros³a o 22.9% do 43.5 mln PLN dziêki redukcji kosztów. Spó³ka pokaza³a, e potrafi odnaleÿæ siê w gorszych czasach, a motorem przysz³ego wzrostu bêdzie rynek reklamy internetowej i prawdopodobne przejêcia (sieæ kin Helios), na które spó³ka ca³y czas ma istotne œrodki. Po dwóch kwarta³ach lepszych od oczekiwañ wyników oraz uwzglêdniaj¹c przejêcie Heliosa, podnosimy nasze prognozy oraz wycenê z 18.9 PLN do 27.6 PLN za akcjê, a rekomendacjê z redukuj do akumuluj. Solidny II kwarta³ pomimo jednorazówki Wyniki za II kwarta³ by³y lepsze zarówno od naszych oczekiwañ jak i konsensusu rynkowego. Spó³ka osi¹gnê³a 20.2 mln PLN zysku netto (konsensus wynosi³ 14 mln PLN, my oczekiwaliœmy 12 mln PLN). Zyski by³y wyraÿnie wy sze r/r pomimo jednorazowego odpisu na poziomie 7.7 mln PLN na spisane licencje informatyczne. Grupa poprawia w tym roku wyniki pomimo dalszego spadku przychodów (w II kw. o 5.5%). umiejêtnie ograniczy³a wydatki (koszty operacyjne spad³y w II kwartale o 9.1%). Zu ycie materia³ów i energii spad³o o 26.5% r/r (ni szy kurs EUR, mniej projektów specjalnych), a reprezentacji i reklamy o 11.5%. Jak na relatywnie przeciêtny rok w gospodarce, wyniki Agory s¹ bardzo dobre. Podniesienie prognozy, wyceny i rekomendacji Po dwóch bardzo dobrych kwarta³ach podnosimy istotnie nasz¹ prognozê zysku netto na ten rok z 39.4 mln PLN do 80.2 mln PLN. Równoczeœnie podnosimy nasz¹ rekomendacjê z redukuj do akumuluj. Przy cenie 24 PLN za akcjê i naszych prognozach, jest notowana na poziomie P/E równym 15.2 oraz EV/EBITDA 6.8. W naszej wycenie uwzglêdniamy przejêcie pod koniec tego roku 84% pakietu sieci kin Helios za ok. 0 mln PLN (25-26 mln EUR). Helios mia³ w ubieg³ym roku EBITDA równ¹ 33.6 mln PLN i zysk netto.3 mln PLN oraz 0 mln PLN d³ugu wrz paÿ lis 09 rel.wig gru sty 09 lut kwi maj cze lip Max/min 52 tygodnie (PLN) 18.7/26.95 Liczba akcji (mln) 50.9 Kapitalizacja (mln PLN) EV (mln PLN) Free float (mln PLN) 620 Œredni obrót (mln PLN) 4.7 G³ówny akcjonariusz -Holding Sp. z o.o. % akcji, % g³osów 13.05/ m 3 m 12 m Zmiana ceny (%) 2,7 2,9 7,1 Zmiana rel. WIG (%) 2,7-3,9-4,4 sie Marcin Palenik, CFA (022) Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E P/BV EV /EBIT EV /EBITDA ROE (%) p p p p - prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN *wskaÿniki wyliczone przy cenie 24 PLN za akcjê Informacje dotycz¹ce powi¹zañ Millennium DM ze spó³k¹, bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu oraz pozosta³e informacje, wymagane przez Rozporz¹dzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zosta³y na ostatniej stronie raportu.

2 Wyniki II kwarta³u powy ej oczekiwañ Wyniki za II kwarta³ by³y lepsze zarówno od naszych oczekiwañ jak i oczekiwañ rynkowych. Spó³ka osi¹gnê³a 20.2 mln PLN zysku netto (consensus wynosi³ 14 mln PLN). Zyski by³y wyraÿnie wy sze r/r pomimo jednorazowego odpisu na poziomie 7.7 mln PLN na spisane licencje informatyczne. Po dwóch kwarta³ach dosyæ s³abego roku mia³a 41.9 mln PLN zysku netto, co sugeruje, e w ca³ym roku jest szansa na ok. 80 mln PLN (choæ III kwarta³ mo e byæ s³abszy od dwóch poprzednich). EBITDA w II kwartale wzros³a z 35.4 mln PLN do 43.5 mln PLN. Grupa poprawia w tym roku wyniki pomimo dalszego spadku przychodów (w II kw. o 5.5%). jednak umiejêtnie ograniczy³a koszty (koszty operacyjne spad³y w II kwartale o 9.1%). Zu ycie materia³ów i energii spad³o o 26.5% r/r (ni szy kurs EUR, mniej projektów specjalnych), a reprezentacji i reklamy o 11.5%. Koszty wynagrodzeñ wzros³y o 3% pomimo zmniejszenie iloœci etatów o 199 osób w ci¹gu roku. Skonsolidowane wyniki grupy za II kwarta³ 20 roku mln PLN II kwarta³ 2009 II kwarta³ 20 zmiana prognoza Millennium wynik vs. prognoza Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Mar e Mar a EBITDA 11.9% 15.5%.7% Mar a netto 4.1% 7.2% 2.7% ród³o:, Millennium DM, Prasa codzienna Najwa niejszy segment spó³ki zmniejszy³ przychody o 8.6%, g³ównie ze wzglêdu na spadek przychodów z projektów specjalnych o 46%. Przychody z reklam spad³y zaledwie o 1% (w "GW" spadek 3.5%, a w "Metro" wzrost o.1%). Liczba sprzedanych egzemplarzy "GW" spad³a o 8.5% w II kwartale, jednak przychody z tego tytu³u spad³y 2.7% (dziêki podwy ce ceny egzemplarza). Koszty spad³y o 16.4% dziêki redukcji kosztów materia³owych 28% i reklamy o 20%. EBIT segmentu wzrós³ z 33.8 do 42.8 mln PLN. S³abo sprzedawa³y siê projekty specjalne, z których przychody spad³y do 15.9 mln PLN i mia³y ujemny wynik operacyjny (0.3 mln PLN). Wyniki operacyjne segmentu prasa (mln PLN) kw 09 2 kw 09 3 kw 09 4 kw 09 1 kw 2 kw Przychody EBIT ród³o: S.A. 2

3 Segment internetowy Przychody tego segmentu wzros³y a o 35.6%, w tym przychody z reklam o 64%. Dziêki tak szybkiemu wzrostowi segment poprawi³ wynik EBIT z -3.1 mln PLN do 1.5 mln PLN. W pierwszym pó³roczu 20 r. przychody Trader.com wynios³y 4.3 mln PLN, a wynik EBIT wyniós³ 1 mln PLN. W zwi¹zku z dzia³aniami maj¹cymi na celu zwiêkszenie monetyzacji osi¹gniêtych udzia³ów ogl¹dalnoœci, mo na oczekiwaæ równie w kolejnych kwarta³ach du ej dynamiki wzrostów - jednak prawdopodobnie mniejszych ni w II kwartale. Wyniki operacyjne segmentu internet (mln PLN) kw 09 2 kw 09 3 kw 09 4 kw 09 1 kw 2 kw Przychody EBIT ród³o: S.A. Reklama zewnêtrzna W II kwartale przychody spad³y o 6.4% (rynek spad³ o 1%), co oznacza wy szy od ca³ego rynku spadek sprzeda y. Pozytywny wp³yw na wartoœæ wydatków na reklamê zewnêtrzn¹ w drugim kwartale 20 r. mia³a tocz¹ca siê w tym czasie kampania prezydencka, negatywny natomiast a³oba narodowa. Dziêki ograniczeniu kosztów a o 13% wyniki segmentu wyraÿnie siê poprawi³y. 18 maja 20 r. w³adze Miasta Sto³ecznego Warszawy og³osi³y postêpowanie w sprawie udzielenia koncesji na budowê i utrzymanie 1580 wiat na przystankach komunikacji miejskiej. Firmy AMS i Ströer Polska zawar³y umowê konsorcjum w celu wspólnego ubiegania siê o zawarcie umowy koncesji z w³adzami stolicy. Konsorcjum liderów rynkowych bêdzie prawdopodobnie mia³o du ¹ szansê na wygran¹. Wyniki operacyjne segmentu reklamy zewnêtrznej (mln PLN) kw 09 2 kw 09 3 kw 09 4 kw 09 1 kw 2 kw Przychody EBIT ród³o: S.A. 3

4 Segment czasopism Wp³ywy ze sprzeda y wydawnictw spad³y o 6.1%, natomiast przychody ze sprzeda y reklam o 5.6%, w efekcie czego ca³kowite przychody segmentu zmniejszy³y siê o 5.8% r/r do 24.2 mln PLN. Koszty spad³y o 1.6% gdy spadek kosztów materia³ów o 23% zosta³ skompensowany wzrostem reklamy o 20% (przesuniêcia z I kwarta³u). Wynik segmentu czasopisma w II kwartale zosta³ jednorazowo obci¹ ony kwot¹ 1 mln PLN, która wynika z ugody koñcz¹cej spór tocz¹cy siê od 2002 r. EBIT segmentu wyniós³ 4.5 mln PLN (rok wczeœniej 5.6 mln PLN). Segment radiowy Segment radiowy pokaza³ wynik nieznacznie poni ej zera, zmniejszaj¹c stratê EBIT sprzed roku. Przychody segmentu spad³y o 7.3% a koszty o.4%. Udzia³ muzycznych radiostacji lokalnych grupy w s³uchalnoœci wyniós³ 6.4% i spad³ z 6.9% rok wczeœniej. Dlatego te przychody spad³y mocniej ni rynek, który zmniejszy³ siê o 4%. Odbicie na rynku reklamy W II kwartale rynek reklamy wzrós³ o 8% r/r, co oznacza po raz pierwszy dodatni¹ dynamikê od koñca 2008 roku. Widoczne jest wiêc wyraÿne odbicie rynku pomimo a³oby narodowej w kwietniu, która na pewno wp³ynê³a negatywnie (choæ czêœciowo bud ety by³y odzyskiwane w maju i czerwcu). NajwyraŸniejszy wzrost osi¹gnê³a reklama internetowa (wzrost o 27%) oraz TV (wzrost o 13.8%). Niestety w najwa niejszym dla Agory segmencie dzienników nast¹pi³ kolejny spadek o 9% r/r. Wydatki na reklamê zewnêtrzn¹ spad³y o 1%, w czasopismach o 5.9% i radio o 4.3%. Oznacza to, e dodatnie dynamiki by³y widoczne tylko w internecie i TV, jednak w pozosta³ych segmentach spadki by³y ju du o mniejsze ni w poprzednich kwarta³ach. Mo na oczekiwaæ, e dynamiki bêd¹ w kolejnych kwarta³ach dalej rosn¹æ, jednak raczej ju nieznacznie i w ca³ym roku rynek reklamy wzroœnie o ok. 5%. Kwartalna dynamika rynku reklamy (r/r) 40% 30% 20% % 0% -% I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I II -20% -30% -40% Ca³y rynek Prasa Outdoor ród³o: S.A. 4

5 Ca³y czas s³aba sprzeda dzienników Sprzeda dzienników w Polsce systematycznie spada w tempie kilkunastu procent. Widaæ wyraÿn¹ tendencjê przechodzenia czytelników przede wszystkim do Internetu. Tendencjê spadkow¹ zatrzyma³a "Rzeczpospolita", która jednak jako pierwsza zaczê³a traciæ czytelników podczas wojny cenowej miêdzy "GW", a "Dziennikiem" w Spadki sprzeda y "GW" po ok. 15% r/r mog¹ byæ kontynuowane, jednak "GW" nie powinna traciæ udzia³ów reklamie dzienników. Niestety dzienniki jako ca³oœæ bêd¹ systematycznie traciæ w ca³ym rynku reklamy. Dynamika sprzeda y bezp. i prenumeraty dzienników ogólnopolskich 20% % 0% -% -20% -30% -40% -50% -60% Rzeczpospolita Dziennik Gazeta Prawna VI 2008 VII 2008 VIII 2008 IX 2008 X 2008 XI 2008 XII 2008 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 V 2009 VI 2009 VII 2009 VIII 2009 IX 2009 X 2009 XI 2009 XII 2009 I 20 II 20 III 20 IV 20 V 20 VI 20 Gazeta Wyborcza ród³o: ZKDP, do maja 2009 "Dziennik", od maja 2009 "Dziennik Gazeta Prawna" Przejêcie Heliosa pokazuje lepsze podejœcie do akwizycji Umowa z 30 marca na przejêcie Centrum Filmowego Helios zosta³a korzystnie odebrana przez inwestorów (jednak tego dnia kurs Agory mia³ lokalny szczyt na poziomie 27 PLN). ma przejêæ 84% Heliosa za mln EUR. Helios mia³ w 2009 roku 33.6 mln PLN EBITDA oraz.3 mln PLN zysku netto. Implikowane wskaÿniki to P/E na poziomie oraz EV/EBITDA 6.6 za rok S¹dzimy, e bior¹c pod uwagê chocia by notowania Cinema City (P/E 20 oraz EV/EBITDA 12 za rok 2009), transakcjê nale y uznaæ za korzystn¹ (choæ obecnoœæ Cinema City w Rumunii i Bu³garii œwiadczy o wiêkszym potencjale wzrostowym). WskaŸniki dla innych operatorów kin s¹ równie na poziomie P/E ok. 18 oraz EV/EBITDA ok. 9. S¹dzimy, e nowe przejêcie z pewnoœci¹ pozwoli na pewn¹ dywersyfikacjê przychodów, a tak e w pewnym stopniu uzupe³ni ofertê o nowe medium reklamowe. Trzeba jednak dodaæ, e przychody z reklamy kinowej stanowi¹ bardzo ma³¹ czêœæ przychodów Heliosa (74% to bilety, 21% bary), co oznacza, e jakiekolwiek synergie medialne nie bêdzie ³atwo. bêdzie jednak mog³a dziêki temu nabytkowi wejœæ mocniej w segment przychodów z rozrywki. W lipcu UOKiK wyda³ zgodê na przejêcie Heliosa przez Agorê, co by³o jednym z g³ównych warunków umowy przedwstêpnej. Przysz³oœæ poka e czy by³a to wyj¹tkowa okazja, ale z pewnoœci¹ tym razem nie przep³aci³a. Sugeruje to znacznie lepsze podejœcie do przejêæ obecnego zarz¹du ni poprzedniego (w szczególnoœci skandal z przejêciem Tradera przez poprzedniego prezesa). Tak e inne przejêcia, choæ mniejsze, wygl¹daj¹ ciekawie (daj¹ realny potencja³ do budowania wartoœci). 5

6 systematycznie rozwija siê w Internecie zosta³a wspólnikiem Money.pl, obejmuj¹c po³owê udzia³ów w sieci reklamy internetowej Business Ad Network Sp. z o.o. (BAN) stworzonej przez Money.pl. BAN oferuje powierzchnie reklamowe w serwisach prezentuj¹cych jakoœciowe treœci, w tym o tematyce ekonomicznej i biznesowej. BAN dzia³a na rynku reklamy internetowej od trzeciego kwarta³u 2009 r. AdTaily, spó³ka grupy, w³aœciciel unikalnego rozwi¹zania z obszaru monetyzacji reklamowej serwisów internetowych, zosta³a uznana przez CNBC za jedn¹ z 25 najbardziej innowacyjnych firm w Europie. AdTaily, pozwala wykorzystywaæ potencja³ reklamowy blogów oraz witryn z tzw. "d³ugiego ogona". AdTaily w 2008 roku zosta³o wyró nione w konkursie na najlepiej zapowiadaj¹cy siê startup internetowy Seedcamp.com w Londynie. Od lipca 2009 r. spó³ka AdTaily dzia³a w ramach grupy. AdTaily zrzesza blisko 14 tys. wydawców stron internetowych, g³ównie z tzw. d³ugiego ogona. uruchomi³a w lipcu sieæ reklamy internetowej PayPer.pl, która oferuje klientom powierzchnie reklamowe dobierane dla kampanii efektywnoœciowych. W ofercie sieci PayPer.pl znajduje siê m.in. bogate portfolio Grupy Gazeta.pl. Partnerami PayPer.pl s¹ obecnie: sieæ reklamy kobiecej Glossy Media (GlossyMedia.pl), która wspó³pracuje z 76 serwisami internetowymi skierowanymi do kobiet oraz sieæ AdTaily (AdTaily.pl). Sukcesywnie finalizowane s¹ rozmowy z kolejnymi partnerami. Z powy szych dzia³añ widaæ wiêc wyraÿnie, e coraz intensywniej bêdzie monetyzowaæ swoje dokonania w Internecie. Osi¹gniêcie po raz pierwszy dodatniego wyniku EBIT w segmencie Internetu w II kwartale oraz wzrost przychodów o 35% r/r dobitnie o tym œwiadcz¹. S¹dzimy, e inwestycje w internet z ostatnich lat bêd¹ w koñcu dawaæ odpowiednie zyski. Czas spêdzony przez u ytkowników na danej witrynie (godz. / mies.) I 2008 III 2008 V 2008 VII 2008 IX 2008 XI 2008 Grupa Onet.pl Grupa Interia.pl I 2009 III 2009 V 2009 VII 2009 IX 2009 XI 2009 I 20 Grupa Wirtualna Polska Grupa O2.pl III 20 V 20 Grupa Gazeta.pl ród³o: S.A. 6

7 Wycena spó³ki Wyceny spó³ki dokonaliœmy metod¹ zdyskontowanych przep³ywów pieniê nych (DCF) oraz metod¹ porównawcz¹ do spó³ek zagranicznych. Opieraj¹c siê na metodzie DCF, szacujemy wartoœæ Agory na 1,465 mln PLN, czyli 28.8 PLN na akcjê. Natomiast w oparciu o metodê porównawcz¹ wyceniamy spó³kê na 1,345 mln PLN (26.4 PLN na akcjê). Œrednia obu metod implikuje koñcow¹ wycenê na poziomie 1,405 mln PLN, czyli 27.6 PLN na 1 akcjê. Podsumowanie wyceny Metoda wyceny Wycena grupy (mln PLN) Wycena DCF Wycena porównawcza Wycena grupy 1405 Wycena na 1 akcjê (PLN) ród³o: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A. Wolne przep³ywy gotówkowe obliczyliœmy na podstawie prognoz wyników dla spó³ki za okres , Do wyceny metod¹ DCF przyjêliœmy m.in. nastêpuj¹ce za³o enia: q Do oszacowania stopy wolnej od ryzyka w kolejnych latach prognozy u yliœmy rentownoœci obligacji skarbowych, q D³ugoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2019 roku na poziomie 5.0%, q Premia rynkowa za ryzyko równa 5%, q Wspó³czynnik beta na poziomie 1.0, q Ustaliliœmy stopê wzrostu wolnych przep³ywów pieniê nych po roku 2018 na 2.5% Rynkowe q Spadek rynku reklamy w dziennikach w roku 20 o 5% oraz wzrost w 2011 o 4%. q Spadek rynku reklamy w magazynach w roku 20 o 2% i wzrost w 2011 o 5% q Spadek rynku reklamy zewnêtrznej w roku 20 o 2% i wzrost w 2011 o 5% q Spadek rynku reklamy w radio w roku 20 o 3% oraz wzrost w 2011 o 3% Specyficzne q Spadek sprzeda y GW w latach w roku 20 o 8% i wzrost o 2% w q Spadek kosztów reprezentacji i reklamy w 20r o 6% oraz ich wzrost o 6.5% w 2011r. q Utrzymanie kosztów osobowych w 20r. na poziomie sprzed roku oraz wzrost o 3% w 2011 r. 7

8 Wycena DCF (mln PLN) >2019 sprzeda EBIT (1-T) amortyzacja inwestycje zmiana kap.obrotowego FCF (1.5) zmiana FCF % 5.5% 7.7% 4.1% 6.7% 4.6% 5.2% 2.4% 2.5% d³ug/kapita³ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0% stopa wolna od ryzyka 3.7% 4.2% 4.6% 4.7% 5.0% 5.1% 5.2% 5.3% 5.4% 5.4% 5.0% premia kredytowa 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% beta koszt d³ugu 4.7% 5.2% 5.6% 5.7% 6.0% 6.1% 6.2% 6.3% 6.4% 6.4% 6.0% koszt kapita³u 8.7% 9.2% 9.6% 9.7%.0%.1%.2%.3%.4%.4%.0% WACC 8.7% 9.2% 9.6% 9.7%.0%.1%.2%.3%.4%.4% 9.2% PV (FCF) (7.4) wartoœæ DCF (mln PLN) w tym wartoœæ rezydualna 799 gotówka netto wycena DCF (mln PLN) Liczba akcji (mln) 50.9 wycena 1 akcji (PLN) 28.8 ród³o: Millennium DM Na bazie metody DCF wyceniamy akcje spó³ki na 28.8 PLN. Wra liwoœæ wyceny 1 akcji spó³ki na przyjête za³o enia PLN stopa R f rezudualna ród³o: Millennium DM rezydualna stopa wzrostu 1% 2% 2.5% 3% 4% 5% 6% 4.0% % % % %

9 Wycena metod¹ porównawcz¹ do zagranicznych spó³ek Wycena porównawcza bazuje na spó³kach zagranicznych, dzia³aj¹cych w tej samej bran y co. Wycena oparta jest na dwóch wskaÿnikach: EV/EBITDA oraz P/E, prognozowanych dla okresu Ze wzglêdu na oczekiwany szybszy wzrost Agory w d³ugim terminie ni spó³ek porównywalnych, dodajemy 25% premii. Wycena porównawcza do spó³ek zagranicznych Spó³ka Pañstwo EV/EBITDA P/E 20p 2011p 2012p 20p 2011p 2012p ARNOLDO MONDADORI EDITORE W³ochy DAILY MAIL & GENERAL TRUST Wielka Brytania GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO W³ochy AXEL SPRINGER AG Niemcy NEW YORK TIMES CO -CL A USA TRINITY MIRROR PLC Wielka Brytania Mediana Wyniki spó³ki (mln PLN) D³ug netto Wycena na podstawie poszczególnych wskaÿników (mln PLN) Wycena z premi¹ 25% Wycena 1345 Wycena 1 akcji (PLN) 26.4 ród³o: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A. Wartoœæ spó³ki obliczona metod¹ porównawcz¹ wynosi 1,345 PLN, co stanowi 26.4 PLN na akcjê. 9

10 Wyniki finansowe Rachunek zysków i strat (mln PLN) p 2011p 2012p przychody netto koszty wytworzenia zysk brutto na sprzeda y koszty sprzeda y i ogólnego zarz¹du saldo pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej EBITDA EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy korekty udzia³ów mniejszoœciowych zysk netto EPS Bilans (mln PLN) p 2011p 2012p aktywa trwa³e wartoœci niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwa³e inwestycje d³ugoterminowe aktywa obrotowe zapasy nale noœci inwestycje krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe aktywa razem kapita³ w³asny zobowi¹zania zobowi¹zania d³ugoterminowe zobowi¹zania krótkoterminowe rozl. miêdzyokresowe i inne zobowi¹zania pasywa razem BVPS ród³o: Prognozy Millennium DM

11 Cash flow (mln PLN) p 2011p 2012p wynik netto amortyzacja zmiana kapita³u obrotowego gotówka z dzia³alnoœci operacyjnej inwestycje (capex) gotówka z dzia³alnoœci inwestycyjnej wyp³ata dywidendy emisja akcji zmiana zad³u enia gotówka z dzia³alnoœci finansowej zmiana gotówki netto DPS CEPS FCFPS WskaŸniki (%) p 2011p 2012p zmiana sprzeda y zmiana EBITDA zmiana EBIT zmiana zysku netto mar a brutto na sprzeda y mar a EBITDA mar a EBIT mar a netto sprzeda /aktywa d³ug / kapita³ odsetki / EBIT stopa podatkowa ROE ROA (d³ug) gotówka netto (mln PLN) ród³o: Prognozy Millennium DM 11

12 Departament Analiz Sprzeda Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Micha³ Buczyñski Marcin Palenik, CFA Adam Kaptur Franciszek Wojtal Dyrektor banki i ubezpieczenia Analityk telekomunikacja, przemys³ chemiczny Analityk paliwa i surowce, przemys³ metalowy Analityk bran a spo ywcza, handel Analityk energetyka, papier i drewno Rados³aw Zawadzki Arkadiusz Szumilak Robert Wiaderny Marek Przytu³a Jaros³aw O³dakowski Dyrektor Maciej Krefta Asystent Objaœnienia terminologii fachowej u ytej w raporcie EV - wycena rynkowa spó³ki + wartoœæ d³ugu odsetkowego netto EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja WNB - wynik na dzia³alnoœci bankowej P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcjê powiêkszonego o amortyzacjê na akcjê P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcjê P/BV - stosunek ceny akcji do wartoœci ksiêgowej na 1 akcjê ROE - stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EPS - zysk netto na 1 akcjê CEPS - wartoœæ zysku netto i amortyzacji na 1 akcjê BVPS - wartoœæ ksiêgowa na 1 akcjê DPS - dywidenda na 1 akcjê NPL - kredyty zagro one Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A. KUPUJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad 20% potencja³ wzrostu AKUMULUJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad % potencja³ wzrostu NEUTRALNIE - uwa amy, e cena akcji spó³ki pozostanie stabilna (+/- %) REDUKUJ - uwa amy, e akcje spó³ki s¹ przewartoœciowane o -20% SPRZEDAJ - uwa amy, e akcje spó³ki s¹ przewartoœciowane o ponad 20% Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowi¹zuj¹ 6 miesiêcy od daty wydania, o ile wczeœniej nie zostan¹ zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zale noœci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. Ul. aryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel Rekomendacje Millennium DM S.A. Stosowane metody wyceny Sprzedaj 1 8% Rekomendacja sporz¹dzona jest w oparciu o nastêpuj¹ce metody wyceny (wybrane 2 z 3): *ostatnie 12 miesiêcy, ³¹cznie ze spó³kami, dla których MDM S.A. pe³ni funkcjê animatora Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniê nych) - metoda uznawana za najbardziej odpowiedni¹ do wyceny przedsiêbiorstw. Wad¹ metody DCF jest wra liwoœæ otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjête za³o enia dotycz¹ce zarówno samej firmy, jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Metoda porównawcza (porównanie odpowiednich wskaÿników rynkowych, przy których jest notowana spó³ka z podobnymi wskaÿnikami dla innych firm z tej samej bran y b¹dÿ bran pokrewnych) - lepiej ni metoda DCF odzwierciedla postrzeganie bran y, w której dzia³a spó³ka, przez inwestorów. Wad¹ metody porównawczej jest wra liwoœæ na dobór przyjêtej grupy porównawczej oraz porównywanych wskaÿników, a tak e wysoka zmiennoœæ wyceny w zale noœci od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzale niaj¹cy w³aœciwy wskaÿnik P/BV od rentownoœci spó³ki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiedni¹ do wyceny banków. Wad¹ tej metody jest wra liwoœæ otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjête za³o enia dotycz¹ce zarówno samej firmy (zyskownoœæ, efektywnoœæ), jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Powi¹zania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spó³k¹ bêd¹ca przedmiotem niniejszego raportu. Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora emitenta dla spó³ek: Ciech, Wielton, Sygnity, Ergis-Eurofilms od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora rynku dla spó³ek: Bank Handlowy, Echo, Jupiter NFI, TP SA, KGHM, Prosper, Optimus, Redan, PKN Orlen, Œrubex. Millennium Dom Maklerski S.A. w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w trakcie oferty publicznej dla akcji spó³ek: Kopex, Warfama, Emperia, Skyline, Konsorcjum Stali od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Spó³ki bêd¹ce przedmiotem raportu moga byæ klientami Grupy Kapita³owej Millennium Banku S.A., g³ównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiêdzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spó³kami bêd¹cymi przedmiotem niniejszego raportu nie wystêpuj¹ adne inne powi¹zania, o których mowa w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 paÿdziernika 2005 roku w sprawie Informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych lub ich emitentów, które by³yby znane sporz¹dzaj¹cemu niniejsz¹ rekomendacjê inwestycyjn¹. Pozosta³e informacje Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporz¹dzi³y rekomendacje, informacja o stanowiskach osób sporz¹dzaj¹cych jest zawarta w górnej czêœci ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym górnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest dat¹ sporz¹dzenia oraz dat¹ pierwszego udostêpnienia. Nie wyst¹pi³y istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotycz¹ce metod i podstaw wyceny przyjêtych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentów finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji chyba, e zosta³o to wyraÿnie zaznaczone w treœci rekomendacji. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wy³¹cznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartoœciowych, mo e byæ ona tak e dystrybuowana za pomoc¹ œrodków masowego przekazu, na podstawie ka dorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materia³u w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mog¹ zostaæ bezpoœrednio lub poœrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci i rzetelnoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Podstaw¹ przygotowania publikacji by³y wszelkie informacje na temat spó³ki, jakie by³y publicznie dostêpne i znane sporz¹dzaj¹cemu do dnia jej sporz¹dzenia. Przedstawione prognozy s¹ oparte wy³¹cznie o analizê przeprowadzon¹ przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnieñ ze spó³k¹ bêd¹c¹ przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opieraj¹ siê na szeregu za³o eñ, które w przysz³oœci mog¹ okazaæ siê nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela adnego zapewnienia, e podane prognozy sprawdz¹ siê. Inwestowanie w akcje spó³ki (spó³ek) wymienionych w niniejszej analizie wi¹ e siê z szeregiem ryzyk zwi¹zanych miedzy innymi z sytuacja makroekonomiczna, zmiana regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemo liwe. Treœæ rekomendacji nie by³a udostêpniona spó³ce bêd¹cej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Aktualizacja niniejszego raportu dokonywana jest w zale noœci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. mo e œwiadczyæ us³ugi na rzecz firm, których dotycz¹ analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Spó³ka Rekomendacja Data wydania rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji Wycena Redukuj 11 sty Struktura rekomendacji Millennium DM S.A.w II kwartale 20 roku Liczba rekomendacji % udzia³ Kupuj 2 % Akumuluj 7 33% Neutralnie 6 29% Redukuj 6 29% Sprzedaj 0 0% Struktura rekomendacji dla spó³ek, dla których Millennium 21 DM S.A. œwiadczy³ us³ugi z zakresu bankowoœci inwestycyjnej* Kupuj 0 0% Akumuluj 6 50% Neutralnie 2 17% Redukuj 3 25%

Zysk netto 2009 3 050.3 525.5 646.0 514.4 373.4 4.8 6.4 47.5 11.4 1.2 7.7 6.3 10.5

Zysk netto 2009 3 050.3 525.5 646.0 514.4 373.4 4.8 6.4 47.5 11.4 1.2 7.7 6.3 10.5 bran a IT 28 wrzeœnia 2010 neutralnie poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 54.7 58.9 Ryzykowny rozwój przez przejêcia systematycznie buduje grupê poprzez zagraniczne przejêcia, które

Bardziej szczegółowo

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2 16 lutego 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 855.5 954.7 Stabilna poprawa wyniku operacyjnego Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie zbli onym

Bardziej szczegółowo

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja sektor budowalny 19 listopada 2008 neutralnie poprzednia rekomendacja: Cena: Cena docelowa: redukuj 182.2 167.8 Dobry portfel na gorsze czasy GK zaprezentowa³a bardzo dobre wyniki za III kwarta³ bie ¹cego

Bardziej szczegółowo

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14.

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14. Drzewny 17 listopada 26 poprzednia rekomendacja: - kupuj Cena (16/11/26) 24. Restrukturyzacja przyniesie korzyści Cena docelowa 31.3 Wyniki za III kwartał 26r. u mogą nieco rozczarowywać. Jednak, kiedy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7.

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7. sektor: media 26 marzec 2002 r. RAPORT analityczny mo e byæ znacz¹c¹ spó³ka medialn¹ w Europie Œrodkowej jest licz¹cym siê holdingiem medialnym w Polsce. Poprzez planowane akwizycje w wysokoœci oko³o 1,5

Bardziej szczegółowo

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW 17.11.2005 Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol 125 109 93 77 61 45 02-lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9%

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9% 16 maja 2011 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 8.5 11.3 Lider rosnącego rynku wina Spożycie wina na osobę w Polsce wciąż jest wielokrotnie niższe niż w większości krajñw

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2 14 listopada 2013 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 39.5 47.0 Zatrzymanie spadku wyniku odsetkowego Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007 Media 28 czerwca 2007 MNI Przede wszystkim usługi medialne poprzednia rekomendacja: kupuj Cena (27/06/2007) 6.0 Wycena 8.3 Strategicznym segmentem działalności spółki jest świadczenie telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3 28 maja 213 akumuluj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa:.68.8 PowrÄt do zyskäw Dzięki zmianie strategii w segmencie produkcyjnym, w pierwszych 3 miesiącach br. obszar ten po

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13.

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13. sektor IT 9 listopada 2011 kupuj poprzednia rekomendacja: ---------- Cena: Cena docelowa: 9.2 11.4 Akcje tanie mimo pogorszenia wynikäw Akcje späłki spadły od początku roku już o 38% pod wpływem oczekiwań

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

2006 24 71 97 46 53 0.2 0.0 1.2 40.4 8.6 58.8 10.8 21.4. 2007p 18 134 170 95 92 0.4 0.0 2.3 23.3 4.4 48.7 10.9 25.0

2006 24 71 97 46 53 0.2 0.0 1.2 40.4 8.6 58.8 10.8 21.4. 2007p 18 134 170 95 92 0.4 0.0 2.3 23.3 4.4 48.7 10.9 25.0 Banki maj 2007 Noble Bank oferta publiczna Nowa jakość na rynku bankowym Wycena dochodowa Wycena porównawcza 11.2 9.5 to nowa instytucja na polskim rynku finansowym. Składa się ona z Noble Banku, oferującego

Bardziej szczegółowo

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13.

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13. budownictwo 16 stycznia 213 kupuj poprzednia rekomendacja: -- Cena: Cena docelowa: 5.1 6.9 Budowanie wartości w trudnych czasach Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla späłki z zaleceniem kupuj i ceną

Bardziej szczegółowo

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza OtmuchÄw branża spożywcza 23 maja 2014 kupuj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 8.80 12.73 Nowy prezes, wyższe zyski Po bardzo słabym IV kwartale 2013 spçłka miała świetne wyniki w

Bardziej szczegółowo

Potencjalne synergie motorem wzrostu

Potencjalne synergie motorem wzrostu Azoty TarnÄw, Puławy przemysł chemiczny SpÇłka Rekomendacja 10 września 2012 Cema obecna Cena docelowa Azoty TarnÇw akumuluj 48.40 54.30 Puławy akumuluj 114.90 135.75 Potencjalne synergie motorem wzrostu

Bardziej szczegółowo

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE 6 listopada 2012 kupuj przemysł tworzyw sztucznych Cena: Cena docelowa: 8.2 11.8 Nieuzasadnione dyskonto 15 WIG SpÇłka od kilku lat zwiększa przychody ze sprzedaży artykułçw przeznaczonych do dekoracji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

deweloperzy mieszkaniowi

deweloperzy mieszkaniowi deweloperzy mieszkaniowi 7 marca 214 akumuluj poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 5.6 56.5 Bez widocznych zagrożeń Ostatni kwartał minionego roku był udany dla deweloperåw mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3 PEP 13 marca 2012 kupuj branża energetyczna poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: 21.4 Cena docelowa: 27.4 Przegrany spär z W połowie lutego Sąd Arbitrażowy wydał wyrok, ktéry jednoznacznie przyznał rację

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

2009 106.1 40.4 50.3 59.2 46.9 2.4 2.9 12.2 11.9 2.4 13.7 11.0 20.0 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 3.2 3.8 15.7 9.1 1.8 8.2 7.2 20.

2009 106.1 40.4 50.3 59.2 46.9 2.4 2.9 12.2 11.9 2.4 13.7 11.0 20.0 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 3.2 3.8 15.7 9.1 1.8 8.2 7.2 20. 2 czerwca 211 kupuj branża energetyczna Cena: Cena docelowa: 29.4 34.6 Zyski napędzane wiatrem Pierwsza połowa bieżącego roku była niekorzystna dla notowań. Przy rosnących indeksach giełdowych, kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo