telekomunikacja Zysk netto %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "telekomunikacja Zysk netto 2008 18 165.0 3 313.0 7 630.0 2 595.0 2 188.0 1.6 4.8 12.6 10.4 1.32 8.5 3.7 12.5%"

Transkrypt

1 9 kwietnia 2010 redukuj telekomunikacja poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: S³abe perspektywy wyników 29 Nasze prognozy na bie ¹cy rok s¹ zbli one do oczekiwañ zarz¹du spó³ki, które mówi¹, e przychody spadn¹ w przedziale 5-10% natomiast mar a EBITDA o kilka %. Ze wzglêdu na wysok¹ bazê, spadki bêd¹ widoczne zw³aszcza w I po³owie 2010 roku. Nasze prognozy s¹ jednak odmienne od przewidywañ spó³ki na okres po 2011 roku, kiedy to spodziewa siê wzrostu przychodów przewy szaj¹cego wzrost rynku. Uwa amy ten cel za bardzo ambitny nawet bior¹c pod uwagê efekty inwestycji zwi¹zanych z koniecznoœci¹ wype³nienia zobowi¹zañ wobec UKE. Po latach spadku nast¹pi raczej stagnacja przychodów, spowodowana g³ównie wci¹ wysokim udzia³em segmentu telefonii stacjonarnej i siln¹ konkurencj¹ w ka dym segmencie sty lut rel.wig20 kwi maj lip sie paÿ gru sty 10 mar 10 Wyniki pozostan¹ s³abe W IV kwartale kontynuowane by³y negatywne tendencje w segmencie telefonii komórkowej i stacjonarnej. Wyniki spó³ki by³y nieco ni sze od oczekiwañ rynku. By³yby one jeszcze s³absze gdyby nie spadek poziomu amortyzacji zarówno kw./kw., jak i r./r. Stosunkowo niska dynamika spadku zysku operacyjnego r/r, a w przypadku zysku netto nawet wzrost, wynika z niskiej bazy - utworzenie w roku ubieg³ym rezerwy w wysokoœci 182 mln PLN na koszty restrukturyzacji zatrudnienia (na poziomie operacyjnym) oraz straty z tytu³u ró nic kursowych (obni enie zysku netto). I kwarta³ 2010 roku nie przyniesie prze³omu. Dywidenda podpor¹ kursu akcji Zarz¹d spó³ki zapowiedzia³, e bêdzie rekomendowa³ WZA wyp³atê dywidendy na poziomie 1.5 PLN na akcjê (DY 9.1%). Taki jej poziom ma zostaæ utrzymany tak e w latach nastêpnych. Przy dywidendzie na tym poziomie, kurs akcji mo e pozostawaæ w trendzie horyzontalnym, pomimo s³abych wyników operacyjnych. Dla porównania wskaÿniki DY by³ych narodowych operatorów na Wêgrzech i w Czechach wynosz¹ odpowiednio 9.41% i 9.18%.Zwracamy jednak uwagê, e przeprowadzenie sygnalizowanych przez spó³kê akwizycji, lub zas¹dzenie dla DPGT wysokiego odszkodowania oznacza³oby brak dywidendy w nastêpuj¹cym okresie. Rekomendacja Bior¹c pod uwagê spodziewane s³abe wyniki spó³ki, jednak z drugiej strony wysok¹ stopê wyp³aty dywidendy - akcje spó³ki maj¹ charakter wybitnie defensywny. S¹dzimy jednak, e walory s¹ notowane z premi¹ do swojego fair value szacowanego przez nas na 15.2 PLN. Obni amy rekomendacjê z neutralnie do redukuj. Max/min 52 tygodnie (PLN) 19.4/14.4 Liczba akcji (mln) Kapitalizacja (mln PLN) EV (mln PLN) 26 6 Free float (mln PLN) Œredni obrót (mln PLN) 88.6 G³ówny akcjonariusz France Telecom % akcji, % g³osów 49.79/ m 3 m 12 m Zmiana ceny (%) 4% 1% -15% Zmiana rel. WIG20 (%) -3% -2% -58% Micha³ Buczyñski (022) Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E P/BV EV /EBIT EV /EBITDA ROE (%) % % 2010P % 2011P % 2012P % P - prognozy Millennium DM wed³ug MSSF, mln PLN Informacje dotycz¹ce powi¹zañ Millennium DM ze spó³k¹, bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu oraz pozosta³e informacje, wymagane przez Rozporz¹dzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zosta³y na ostatniej stronie raportu.

2 Wycena Nasze prognozy na bie ¹cy rok s¹ zbli one do oczekiwañ zarz¹du spó³ki, które mówi¹, e przychody spadn¹ w przedziale 5-10% natomiast mar a EBITDA o kilka %. Ze wzglêdu na wysok¹ bazê, spadki bêd¹ widoczne zw³aszcza w I po³owie 2010 roku. Nasze prognozy s¹ jednak odmienne od przewidywañ spó³ki na okres po 2011 roku, kiedy to spodziewa siê wyraÿnego wzrostu przychodów, nawet szybszego od wzrostu rynku. Uwa amy te cele za bardzo ambitne nawet bior¹c pod uwagê planowane przez spó³kê dodatkowe inwestycje w ci¹gu najbli szych trzech lat siêgaj¹ce 3 mld PLN i zwi¹zane z koniecznoœci¹ wype³nienia zobowi¹zañ wobec UKE (budowa 500 tys. nowych linii dostêpu do Internetu, a w przypadku 700 tys. modernizacja tak, aby co najmniej 1 mln linii mia³o przepustowoœæ powy ej 6 Mb/s). Wycena spó³ki metod¹ DCF (mld PLN) 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P >2019 sprzeda zmiana sprzeda y -6.4% -2.7% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% mar a EBIT 11.6% 11.9% 12.5% 13.2% 14.4% 15.4% 16.2% 16.9% 17.4% 17.8% EBIT stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% amortyzacja inwestycje zmiana kap.obrotowego FCF zmiana FCF - -9% 4% 26% -3% -2% -2% -2% -2% -1% 0.0% d³ug/kapita³ 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% stopa wolna od ryzyka 3.9% 4.5% 4.7% 5.0% 5.1% 5.1% 5.2% 5.3% 5.5% 5.6% 5.0% premia kredytowa 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% beta koszt d³ugu 4.0% 4.5% 4.6% 4.8% 4.9% 5.0% 5.0% 5.1% 5.2% 5.3% 4.9% koszt kapita³u 8.9% 9.5% 9.7% 10.0% 10.1% 10.1% 10.2% 10.3% 10.5% 10.6% 10.0% WACC 7.5% 8.0% 8.2% 8.4% 8.5% 8.6% 8.7% 8.7% 8.9% 9.0% 8.5% PV (FCF) wartoœæ DFCF 26.1 (d³ug) gotówka netto -4.4 wycena 21.7 liczba akcji (mld szt.) 1.34 wycena na akcjê (PLN) 16.3 ród³o: Millennium Dom Maklerski S.A. Nasze prognozy zak³adaj¹, e po okresie szybkiego spadku przychodów w latach wzrost sprzeda y spó³ki bêdzie bardzo wolny. G³ówn¹ tego przyczyn¹ jest wci¹ wysoki udzia³ segmentu telefonii stacjonarnej, z której przychody bêd¹ systematycznie maleæ w ca³ym okresie prognozy (konkurencja operatorów telewizji kablowej i satelitarnej, konkurencja ze strony operatorów alternatywnych WLR, LLU oraz wreszcie substytucja przez telefoniê komórkow¹ - dziêki obni kom cen coraz wiêcej osób nie wykorzystuje nawet limitu minut zawartego w abonamencie). Rok 20 by³ na rynku telefonii komórkowej pierwszym kiedy rynek silnie spowolni³ (penetracja wzros³a jedynie o 2.1 pp do 117.7%), co naszym zdaniem pokazuje, e osi¹gn¹³ on poziom nasycenia, a dalsze wzrosty bêd¹ ju nieznaczne i w ca³oœci przejmowane przez nowych operatorów (g³ównie P4). Wzrost przychodów w tym segmencie bêdzie wynika³ tylko ze wzrostu ARPU i to tak e po roku 2011, czyli po zakoñczeniu wojny cenowej. Ca³y czas negatywnie na przychody bêdzie wp³ywaæ proces obni ania stawek MTR (UKE wstêpnie zapowiedzia³o obni kê o 27% od pocz¹tku 2011 roku). Jedynym naprawdê rosn¹cym segmentem przychodów bêdzie segment us³ug szerokopasmowych. W latach nast¹pi wzrost liczby abonentów us³ug szerokopasmowych w wyniku poczynienia inwestycji w ³¹cza o wysokiej przepustowoœci. W d³u szym okresie wzrost tego segmentu bêdzie zas³ug¹ g³ównie 2

3 wzrostu ARPU (wzrost klientów us³ug telewizyjnych i dodatkowych). Na tym rynku poza dotychczasowymi konkurentami mo e dojœæ silna konkurencja ze strony Cyfrowego Polsatu. Naszym zdaniem spó³ka mog³aby wygenerowaæ wzrost przychodów jedynie w przypadku dokonania istotnej akwizycji. zapowiada³a ostatnio, e na akwizycje mo e przeznaczyæ nawet 8 mld PLN (pochodz¹cych z dostêpnych linii kredytowych). Spó³ka wskazuje na podmioty dzia³aj¹ce na rynkach telefonii komórkowej, rynku telewizji kablowych i satelitarnych oraz rynku us³ug integracyjnych jako mo liwe cele przejêcia. Uwa amy, e najbardziej prawdopodobne jest przejêcie na rynku us³ug integracyjnych, co spó³ka próbowa³a ju zrobiæ w ubieg³ym roku. Transakcj¹, która zmieni³aby otoczenie rynkowe dla by³oby przejêcie czwartego operatora telefonii komórkowej P4. To w³aœnie ten operator w du ym stopniu odpowiada za znaczne pogorszenie wyników spó³ki w ubieg³ym roku. Operator marki Play jest jednak na najlepszej drodze do zbli enia siê udzia³em rynkowym w perspektywie kilku lat do pozosta³ych trzech g³ównych graczy i jego w³aœciciele bêd¹ raczej czekaæ ze sprzeda ¹ na znaczne zwiêkszenie udzia³ów rynkowych. Za scenariuszem dalszego dynamicznego wzrostu tego operatora przemawia asymetria stawek MTR oraz agresywna polityka rynkowa. Wycena porównawcza Spó³ka EV/ EBITDA 20 EV/ EBITDA 2010P EV/ EBITDA 2011P EV/ EBIT 20 EV/ EBIT 2010P EV/ EBIT 2011P P/E 20 P/E 2010P P/E 2011P DEUTSCHE TELEKOM FRANCE TELECOM PORTUGAL TELECOM SWISSCOM TELEKOM AUSTRIA TELIASONERA Œrednia MATAV TELEFONICA O2 CZECH REPUB Œrednia Wagi dla wskaÿników 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% Wycena porównawcza do odpowiedników z Europy Zachodniej Wycena (mld PLN) Na akcjê (PLN) Wycena wa ona (PLN) 14.8 Wycena porównawcza do odpowiedników z Europy Œrodkowej Wycena (mld PLN) Na akcjê (PLN) Wycena wa ona (PLN) 13.4 ród³o: Millennium DM, ceny z dnia W naszej wycenie nie uwzglêdniliœmy ewentualnego kosztu odszkodowania dla DPTG, które domaga siê od spó³ki oko³o 670 mln EUR (oko³o 1.9 PLN na akcjê) z tytu³u rozliczenia zysków ze wspólnego projektu œwiat³owodowego sprzed lat. To kwota roszczenia DPTG wraz z odsetkami dotycz¹ca okresu od 1994 roku do po³owy 2004 roku. Dopiero w przypadku wygranej DPTG z³o y wniosek dotycz¹cy kolejnych lat. Spór przed Trybuna³em Arbitra owym w Wiedniu przeci¹ga siê. W marcu mia³a dostarczyæ do TA w Wiedniu w³asne ostateczne wyliczenia. Spó³ka neguje zarówno zasadnoœæ samego roszczenia, jak i wysokoœæ ¹danej kwoty. Ze wzglêdu na trudny do przewidzenia przebieg procesu w naszym modelu wyceny nie uwzglêdniliœmy kosztu odszkodowania, jednak zwracamy uwagê, e nawet i w takim wypadku oszacowana wartoœæ spó³ki jest poni ej notowañ gie³dowych. Podsumowanie wyceny Metoda wyceny Wycena (mld PLN) Wycena na 1 akcjê (PLN) Wycena DCF % Wycena porównawcza do spó³ek z Europy Zachodniej % Wycena porównawcza do spó³ek z Europy Centralnej % Wycena wa ona ród³o: Millennium DM Waga 3

4 na tle europejskich odpowiedników Porównanie ubieg³orocznych wyników i jej europejskich odpowiedników stawia polsk¹ spó³kê w bardzo negatywnym œwietle. Polski operator odnotowa³ najszybszy spadek przychodów r./r. - o 8.8%. Polska spó³ka wypada najgorzej patrz¹c tak e na zmianê EBITDA (najbardziej miarodajny wskaÿnik w przypadku spó³ek telekomunikacyjnych). Podobnie na poziomie zysku operacyjnego. Wy³¹czaj¹c niemieckiego by³ego operatora narodowego Deutsche Telekom, tak e na poziomie zysku netto TP S.A. doœwiadczy³a najwiêkszych spadków. Zmiany wyników by³ych europejskich operatorów narodowych 20/ 2008 Sprzeda EBITDA EBIT Zysk netto DEUTSCHE TELEKOM 4.8% 25.4% 23.5% -76.2% FRANCE TELECOM -3.7% -4.4% -21.0% -26.3% PORTUGAL TELECOM 0.8% 1.5% -12.9% 17.6% SWISSCOM -1.6% -2.5% 1.3% 9.8% TELEKOM AUSTRIA -7.1% 38.0% 145.2% - TELIASONERA 5.4% 11.3% 14.1% -0.8% MATAV -4.3% -7.2% -9.3% -16.5% TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC -7.5% -3.1% 0.4% 0.3% -8.8% -17.7% -36.7% -41.5% ród³o: Bloomberg, Millennium DM Powy sze porównanie potwierdza, e kryzys gospodarczy nie mia³ decyduj¹cego wp³ywu na wyniki spó³ki - telekomy operuj¹ce na rynkach znacznie bardziej dotkniêtych przez kryzys odnotowa³y umiarkowane pogorszenie wyników. Do ciekawych wniosków prowadzi tak e porównanie mar EBITDA generowanej przez i europejskich odpowiedników. Jeszcze w ubieg³ym roku mia³o jedn¹ z najwy szych mar EBITDA spoœród europejskich odpowiedników. Pomimo znacznego pogorszenia wyników polska spó³ka spad³a do poziomu europejskiej œredniej osi¹gaj¹c mar ê wci¹ wy sz¹ ni Deutsche Telekom i ni inwestor strategiczny - France Telecom. Naszym zdaniem wysoki poziom rentownoœci spó³ki by³ w du ym stopniu spowodowany s³ab¹ konkurencj¹ na rynku telekomunikacyjnym - zarówno w telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej. Dzia³ania UKE doprowadzi³y do zmiany sytuacji konkurencyjnej na obu tych rynkach. Dlatego spadek mar y EBITDA, z jakim obecnie mamy do czynienia ma naszym zdaniem permanentny charakter. Porównanie mar i odpowiedników EBITDA EBIT Zysk netto EBITDA EBIT Zysk netto DEUTSCHE TELEKOM 29.0% 11.2% 2.4% 34.7% 13.2% 0.5% FRANCE TELECOM 35.8% 20.8% 8.5% 35.5% 17.1% 6.5% PORTUGAL TELECOM 34.9% 15.8% 8.8% 35.2% 13.6% 10.2% SWISSCOM 36.9% 19.4% 14.4% 36.5% 20.0% 16.1% TELEKOM AUSTRIA 25.2% 2.7% -0.9% 37.4% 7.2% 2.0% TELIASONERA 30.6% 18.9% 18.4% 32.3% 20.4% 17.3% MATAV 39.9% 24.1% 13.8% 38.7% 22.8% 12.1% TELEFONICA O2 CZECH REPUB 42.6% 22.6% 18.0% 44.6% 24.5% 19.5% 42.0% 18.2% 12.0% 37.9% 12.7% 7.7% ród³o: Bloomberg, Millennium DM Pomimo planowanego ambitnego planu redukcji kosztów przedstawionego przez spó³kê, dokonania 20 roku pokazuj¹, e przestrzeñ do redukcji kosztów nie jest ju du a i zosta³a ona w du ym stopniu skonsumowana w pierwszych latach po wejœciu inwestora strategicznego do spó³ki - obecne redukcje kosztów traktujemy jako dostosowanie bazy kosztowej do zmniejszaj¹cej siê skali dzia³alnoœci spó³ki. W d³u szym okresie poprawa wyników na poziomie operacyjnym i netto bêdzie wynikaæ g³ównie ze spadku poziomu stosunkowo wysokiej amortyzacji. 4

5 Relatywne zmiany kursów œrodkowoeuropejskich telekomów lip wrz w walutach narodowych gru mar cze sie lis 08 lut maj lip paÿ sty lip wrz gru Magyar Telekom Telefónica O2 C R mar 08 cze 08 w USD wrz 08 gru 08 lut maj sie lis lut 10 ród³o: Bloomberg; Millennium DM Podsumowanie wyników za IV kwarta³ Wyniki nawet nieco s³absze od niskich oczekiwañ Wyniki spó³ki w IV kwartale by³y kolejny ju kwarta³ istotnie ni sze w porównaniu r/r. Jednak po bardzo s³abych trzech poprzednich kwarta³ach spó³ka przyzwyczai³a rynek do niskich rezultatów. W IV kwartale kontynuowane by³y negatywne tendencje w segmencie telefonii komórkowej i stacjonarnej. Wyniki spó³ki by³y ni sze od naszych prognoz oraz w trochê mniejszym stopniu od konsensusu rynkowego. Poziom sprzeda y by³ zbli ony do konsensusu (ni szy o 0.6%), EBIT by³ ni szy od konsensusu o 5.42%, a zysk netto by³ ni szy o 17.4%. Wyniki by³yby jeszcze s³absze gdyby nie spadek poziomu amortyzacji zarówno kw./kw., jak i r./r. Stosunkowo niska dynamika spadku zysku operacyjnego r/r, a w przypadku zysku netto nawet wzrost, wynika z niskiej bazy - utworzenie w roku ubieg³ym rezerwy w wysokoœci 182 mln PLN na koszty restrukturyzacji zatrudnienia (na poziomie operacyjnym) oraz straty z tytu³u ró nic kursowych (obni enie zysku netto). Kwartalne skonsolidowane wyniki spó³ki PLN m IV kw '08 IV kw ' % I-IV kw '08 I-IV kw ' % Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % mar e Mar a EBITDA 34.3% 36.1% 42.0% 37.7% Mar a operacyjna 10.4% 11.4% 18.2% 12.7% Mar a netto 3.9% 6.3% 12.0% 7.7% wyniki wed³ug MSSF Spadek przychodów przyspieszy³ Spadek przychodów ze sprzeda y w IV kw. r/r by³ szybszy ni w poprzednich okresach. W IV kwartale spadek sprzeda y r/r wyniós³ 12.5%, (w I kwartale spadek wyniós³ 4.7%, w II kwartale 7.4%, a w III kw. 10.6%). W porównaniu z poprzednim okresem przyspieszenie dynamiki spadków przychodów r/r mia³o miejsce zarówno w telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej. W segmencie przesy³u danych wyst¹pi³a stabilizacja na poziomie 2.4% przy wzroœcie w segmencie szerokopasmowym o 5.3% r/r. W telefonii stacjonarnej sprzeda spad³a r/r o 16.1% (o 13.9% w III kwartale), w telefonii komórkowej o 14.6% (o 12.9%). Coraz wiêksza dynamika spadków z kwarta³u na kwarta³ jest odbiciem nasilaj¹cej siê wojny na polskim rynku telefonii komórkowej oraz wp³ywu obni ek stawek MTR i wynikaj¹cej z nich obni ki stawek F2M. 5

6 Dynamika przychodów w najwa niejszych segmentach PLN m IV kw '08 IV kw ' % I-IV kw '08 I-IV kw ' % us³ugi telefonii stacjonarnej % % abonament+po³¹czenia g³osowe % % rozliczenia z innymi operatorami % % przychody z automatów % % pozosta³e % us³ugi telefonii komórkowej % % us³ugi przesy³u danych % % dzier awa ³¹czy % % transmisja danych % % po³¹czenia do Internetu dial-up % % us³ugi dostêpu szerokopasm % % radiokomunikacja % % sprzeda mat. i tow. oraz poz. us³ug % % ród³o: Przyspieszenie spadków w segmencie telefonii stacjonarnej... W segmencie telefonii stacjonarnej spadek wynika³ g³ównie z postêpuj¹cego ubytku linii abonenckich (POTS) - systematyczny spadek o oko³o 200 tys. kwartalnie. Ubytek wynika z przechodzenia abonentów do konkurencji (WLR oraz operatorzy telewizji kablowej oferuj¹cy us³ugi spakietyzowane) oraz ca³kowitej rezygnacji klientów z telefonii stacjonarnej (substytucja telefonii komórkowej). Pomimo rosn¹cych przychodów z dzier awy ³¹czy (WLR, BSA i LLU) r./r spadek odnotowa³y tak e przychody z rozliczeñ z innym operatorami....oraz w segmencie telefonii komórkowej Dalsze przyspieszenie spadku sprzeda y w segmencie telefonii komórkowej to g³ównie rezultat spadku przychodów z rozliczeñ miêdzyoperatorskich o 34.1% r/r. (skumulowany efekt dwóch obni ek stawek MTR w IV kw. o 50% r/r). Ze wzglêdu na panuj¹c¹ wojnê cenow¹ na rynku telefonii komórkowej (wywo³an¹ przez dynamicznie zdobywaj¹cego rynek operatora P4) spadki wyst¹pi³y tak e w przychodach z po³¹czeñ g³osowych o 6.5% oraz z pozosta³ych (g³ownie SMS i kontent) o 14.3%. Us³ugi przesy³u danych - jedyny rosn¹cy segment Jedynym rosn¹cym segmentem spó³ki by³ segment przesy³u danych. Dynamika tego wzrostu na poziomie 2.4% pozostawia jednak wiele do yczenia. Wzrost w tym segmencie jest ci¹gniêty przez coraz wolniej rosn¹cy segment us³ug szerokopasmowych, gdzie spó³ka wykazuje przychody zarówno z Internetu szerokopasmowego, jak i ró nych us³ug dodanych oraz telewizji satelitarnej. Przychody w tym segmencie rosn¹ jedynie dziêki zwiêkszaj¹cym siê przychodom z telewizji satelitarnej oraz us³ug dodanych. Od trzech kwarta³ów liczba klientów spó³ki korzystaj¹cych z szerokopasmowego dostêpu do Internetu stabilizuje siê, natomiast us³ug telewizyjnych (g³ównie satelitarnych) dynamicznie roœnie - wzrost klientów telewizji satelitarnej w ci¹gu kwarta³u z 176 tys. do 263 tys. Oferta telewizji satelitarnej jest jednak wci¹ g³ównie ofert¹ darmow¹, maj¹c¹ za zadanie zwi¹zanie klientów Neostrady ze spó³k¹, dlatego jeszcze w bezpoœredni sposób nie generuje ona znacznych przychodów. Dynamika kosztów operacyjnych IV kw '08 IV kw ' % I-IV kw '08 I-IV kw ' % koszty zatrudnienia pracowników % % amortyzacja % % zakupy i op³aty na rzecz innych operatorów % % utrzymanie sieci i us³ugi informatyczne % % wydatki handlowe % % dodatnie (ujemne) operacyjne ró nice kurs inne koszty operacyjne netto % % Razem % % ród³o: 6

7 Rachunek wyników (mln PLN) p 2011p 2012p przychody netto ze sprzeda y us³ugi telefonii stacjonarnej abonament+po³¹czenia g³osowe rozliczenia z innymi operatorami przychody z automatów samoinkasuj¹cych pozosta³e us³ugi telefonii komórkowej us³ugi przesy³u danych dzier awa ³¹czy transmisja danych po³¹czenia do Internetu us³ugi dostêpu szerokopasmowego radiokomunikacja sprzeda materia³ów i towarów oraz pozosta³ych us³ug koszty operacyjne koszty zatrudnienia pracowników amortyzacja, odpisy aktualizujace rozliczenia z innymi operatorami pozosta³e koszty operacyjne, netto EBITDA EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy (zysk) strata udzia³owc.mniejszoœciowych zysk netto EPS

8 Bilans (mln PLN) p 2011p 2012p aktywa obrotowe œrodki pieniê ne nale noœci aktywa trwa³e œrodki trwa³e wartoœci niematerialne i prawne aktywa razem zobowi¹zania krótkoterminowe kredyty, po yczki i papiery d³u ne zobowi¹zania i rozliczenia miêdzyokresowe bierne zobowi¹zania d³ugoterminowe kredyty, po yczki i papiery d³u ne zobowi¹zania i rozliczenia miêdzyokresowe bierne kapita³y w³asne udzia³owców mniejszoœciowych kapita³y w³asne kapita³ akcyjny kapita³ z emisji akcji powy ej ich wartoœci nominalnej zyski zatrzymane pasywa razem BVPS

9 Cash flow (mln PLN) p 2011p 2012p wynik netto amortyzacja zmiana kapita³u obrotowego gotówka z dzia³alnoœci operacyjnej inwestycje (capex) gotówka z dzia³alnoœci inwestycyjnej wyp³ata dywidendy emisja akcji gotówka z dzia³alnoœci finansowej zmiana gotówki netto DPS CEPS WskaŸniki (%) p 2011p 2012p zmiana sprzeda y -2.0% -0.4% -8.8% -6.4% -2.7% 0.5% zmiana EBITDA -1.7% -1.2% -17.7% -9.7% -5.6% 0.3% zmiana EBIT -2.5% 0.9% -36.7% -14.1% -0.2% 5.7% zmiana zysku netto 8.6% -3.7% -41.5% -8.4% 1.2% 8.1% mar a EBITDA 42.3% 42.0% 37.9% 36.6% 35.5% 35.5% mar a EBIT 18.0% 18.2% 12.7% 11.6% 11.9% 12.5% mar a netto 12.5% 12.0% 7.7% 7.6% 7.9% 8.5% sprzeda /aktywa (x) d³ug / kapita³ (x) stopa podatkowa 19.6% 15.6% 19.7% 19.0% 19.0% 19.0% ROE 12.7% 12.5% 7.6% 7.3% 7.7% 8.8% ROA 7.0% 6.9% 4.2% 4.1% 4.3% 4.8% (d³ug) gotówka netto (tys. PLN) p - prognoza Millennium DM S.A. 9

10 Departament Analiz Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Micha³ Buczyñski Marcin Palenik, CFA Adam Kaptur Franciszek Wojtal Dyrektor banki i finanse, handel Analityk telekomunikacja, przemys³ chemiczny Analityk paliwa i surowce, przemys³ metalowy Asystent Asystent Sprzeda Rados³aw Zawadzki Dyrektor Arkadiusz Szumilak Robert Wiaderny Marek Przytu³a Jaros³aw O³dakowski Objaœnienia terminologii fachowej u ytej w raporcie EV - wycena rynkowa spó³ki + wartoœæ d³ugu odsetkowego netto EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja WNB - wynik na dzia³alnoœci bankowej P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcjê powiêkszonego o amortyzacjê na akcjê P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcjê P/BV - stosunek ceny akcji do wartoœci ksiêgowej na 1 akcjê ROE - stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EPS - zysk netto na 1 akcjê CEPS - wartoœæ zysku netto i amortyzacji na 1 akcjê BVPS - wartoœæ ksiêgowa na 1 akcjê DPS - dywidenda na 1 akcjê NPL - kredyty zagro one Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A. KUPUJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad 20% potencja³ wzrostu AKUMULUJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad 10% potencja³ wzrostu NEUTRALNIE - uwa amy, e cena akcji spó³ki pozostanie stabilna (+/- 10%) REDUKUJ - uwa amy, e akcje spó³ki s¹ przewartoœciowane o 10-20% SPRZEDAJ - uwa amy, e akcje spó³ki s¹ przewartoœciowane o ponad 20% Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowi¹zuj¹ 6 miesiêcy od daty wydania, o ile wczeœniej nie zostan¹ zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zale noœci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. Ul. aryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel Rekomendacje Millennium DM S.A. Stosowane metody wyceny *ostatnie 12 miesiêcy, ³¹cznie ze spó³kami, dla których MDM S.A. pe³ni funkcjê animatora Rekomendacja sporz¹dzona jest w oparciu o nastêpuj¹ce metody wyceny (wybrane 2 z 3): Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniê nych) - metoda uznawana za najbardziej odpowiedni¹ do wyceny przedsiêbiorstw. Wad¹ metody DCF jest wra liwoœæ otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjête za³o enia dotycz¹ce zarówno samej firmy, jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Metoda porównawcza (porównanie odpowiednich wskaÿników rynkowych, przy których jest notowana spó³ka z podobnymi wskaÿnikami dla innych firm z tej samej bran y b¹dÿ bran pokrewnych) - lepiej ni metoda DCF odzwierciedla postrzeganie bran y, w której dzia³a spó³ka, przez inwestorów. Wad¹ metody porównawczej jest wra liwoœæ na dobór przyjêtej grupy porównawczej oraz porównywanych wskaÿników, a tak e wysoka zmiennoœæ wyceny w zale noœci od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzale niaj¹cy w³aœciwy wskaÿnik P/BV od rentownoœci spó³ki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiedni¹ do wyceny banków. Wad¹ tej metody jest wra liwoœæ otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjête za³o enia dotycz¹ce zarówno samej firmy (zyskownoœæ, efektywnoœæ), jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Powi¹zania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spó³k¹ bêd¹ca przedmiotem niniejszego raportu. Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora emitenta dla spó³ek: Ciech, Wielton, Sygnity, Ergis-Eurofilms od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora rynku dla spó³ek: Bank Handlowy, Echo, Jupiter NFI, TP SA, KGHM, Prosper, Optimus, Redan, PKN Orlen, Œrubex. Millennium Dom Maklerski S.A. w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w trakcie oferty publicznej dla akcji spó³ek: Kopex, Warfama, Emperia, Skyline, Konsorcjum Stali od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Spó³ki bêd¹ce przedmiotem raportu moga byæ klientami Grupy Kapita³owej Millennium Banku S.A., g³ównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiêdzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spó³kami bêd¹cymi przedmiotem niniejszego raportu nie wystêpuj¹ adne inne powi¹zania, o których mowa w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 paÿdziernika 2005 roku w sprawie Informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych lub ich emitentów, które by³yby znane sporz¹dzaj¹cemu niniejsz¹ rekomendacjê inwestycyjn¹. Pozosta³e informacje Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporz¹dzi³y rekomendacje, informacja o stanowiskach osób sporz¹dzaj¹cych jest zawarta w górnej czêœci ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym górnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest dat¹ sporz¹dzenia oraz dat¹ pierwszego udostêpnienia. Nie wyst¹pi³y istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotycz¹ce metod i podstaw wyceny przyjêtych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentów finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji chyba, e zosta³o to wyraÿnie zaznaczone w treœci rekomendacji. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wy³¹cznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartoœciowych, mo e byæ ona tak e dystrybuowana za pomoc¹ œrodków masowego przekazu, na podstawie ka dorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materia³u w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mog¹ zostaæ bezpoœrednio lub poœrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci i rzetelnoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Podstaw¹ przygotowania publikacji by³y wszelkie informacje na temat spó³ki, jakie by³y publicznie dostêpne i znane sporz¹dzaj¹cemu do dnia jej sporz¹dzenia. Przedstawione prognozy s¹ oparte wy³¹cznie o analizê przeprowadzon¹ przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnieñ ze spó³k¹ bêd¹c¹ przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opieraj¹ siê na szeregu za³o eñ, które w przysz³oœci mog¹ okazaæ siê nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela adnego zapewnienia, e podane prognozy sprawdz¹ siê. Inwestowanie w akcje spó³ki (spó³ek) wymienionych w niniejszej analizie wi¹ e siê z szeregiem ryzyk zwi¹zanych miedzy innymi z sytuacja makroekonomiczna, zmiana regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemo liwe. Treœæ rekomendacji nie by³a udostêpniona spó³ce bêd¹cej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Aktualizacja niniejszego raportu dokonywana jest w zale noœci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. mo e œwiadczyæ us³ugi na rzecz firm, których dotycz¹ analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Spó³ka Rekomendacja Data wydania rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji Wycena Neutralnie 8 maj Struktura rekomendacji Millennium DM S.A.w IV kwartale 20 roku Liczba rekomendacji % udzia³ Kupuj 2 7% Akumuluj 10 33% Neutralnie 12 40% Redukuj 3 10% Sprzedaj 3 10% Struktura rekomendacji dla spó³ek, dla których Millennium 30 DM S.A. œwiadczy³ us³ugi z zakresu bankowoœci inwestycyjnej* Kupuj 2 7% Akumuluj 9 33% Neutralnie 6 22% Redukuj 7 26% Sprzedaj 3 11%

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4 30 kwietnia 2010 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 214.0 216.8 W oczekiwaniu na nowego inwestora W I kwartale zarobi³ 233.2 mln PLN, co by³o rezultatem nieco

Bardziej szczegółowo

Rynek reklamy bez du ego optymizmu

Rynek reklamy bez du ego optymizmu 17 marca 2011 neutralnie media poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 16.6 16.4 Odbicie rynku reklamy zbyt powolne Wzrost rynku reklamy w IV kwartale 20 by³ s³aby (4.5%), szczególnie bior¹c

Bardziej szczegółowo

bran a paliwowa Zysk netto 2009 14 320.5 424.2 723.2 1 092.0 883.4 7.8 10.4 58.7 3.5 0.5 19.8 11.6 14.7

bran a paliwowa Zysk netto 2009 14 320.5 424.2 723.2 1 092.0 883.4 7.8 10.4 58.7 3.5 0.5 19.8 11.6 14.7 bran a paliwowa 2 marca 1 neutralnie poprzednia rekomendacja: redukuj Cena: Cena docelowa: 27.5 25.8 Spekulacja na przejêcie podtrzyma kurs Skarb Pañstwa szuka inwestora na pakiet u. W styczniu cena akcji

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1 5 maja 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 892.5 986.9 Kolejny wzrost wynikäw operacyjnych Wyniki w I kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Sy nthos. kupuj. Niska wycena i buy back. przemys³ chemiczny. Spadki cen polistyrenu i straty na ró nicach kursowych w IV kwartale

Sy nthos. kupuj. Niska wycena i buy back. przemys³ chemiczny. Spadki cen polistyrenu i straty na ró nicach kursowych w IV kwartale 16 stycznia 2009 kupuj przemys³ chemiczny poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 0.42 0.53 Niska wycena i buy back Produkty u znajduj¹ zastosowanie g³ównie w bran ach silnie dotkniêtych w

Bardziej szczegółowo

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto sektor bankowy 17 marca 2015 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 34.8 40.0 Wciąż wysokie dyskonto Wynik netto w IV kwartale 2014 ukształtował się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych.

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9 sektor bankowy 6 listopada 2012 neutralnie poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 93.9 85.4 Spadek kosztäw wyższy niż prognozy Wyniki Banku Handlowego w III kwartale ukształtowały się

Bardziej szczegółowo

PKO BP. kupuj. Pierwsze wyniki z Nordea Bankiem

PKO BP. kupuj. Pierwsze wyniki z Nordea Bankiem sektor bankowy 1 września 2014 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 38.2 45.0 Pierwsze wyniki z Nordea Bankiem Wynik netto w II kwartale 2014 ukształtował się na poziomie nieznacznie

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy. akumuluj. Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik

Bank Handlowy. akumuluj. Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik sektor bankowy 9 maja 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 109.2 115.2 Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik Wynik netto Banku Handlowego w I kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3 27 lipca 2011 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 227.0 238.5 Powolny wzrost akcji kredytowej Wyniki w II kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2 14 listopada 2013 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 39.5 47.0 Zatrzymanie spadku wyniku odsetkowego Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 18.5 2.7 53.2 2.1 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 18.5 2.7 53.2 2.1 1.5 15.2 25 października 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 374.5 343.5 Rekordowy wynik kwartalny Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki...

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki... 1 kwietnia 2003 r. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 17,20 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail:

Bardziej szczegółowo

2003 84.0 3.1 8.0 1.3 1.7 0.4 0.0 9.6 64.5 3.0 22.3 8.7 4.6% 2004 218.5 12.5 18.2 16.5 12.9 3.3 3.8 12.4 8.6 2.3 5.6 3.8 26.8%

2003 84.0 3.1 8.0 1.3 1.7 0.4 0.0 9.6 64.5 3.0 22.3 8.7 4.6% 2004 218.5 12.5 18.2 16.5 12.9 3.3 3.8 12.4 8.6 2.3 5.6 3.8 26.8% Budownictwo 24 listopada 2005 Prochem Prognozy niezagrożone Cena (24/11/2005) Cena docelowa poprzednia rekomendacja: kupuj kupuj Prochem osiągnął w III kwartale 2005 istotnie lepsze wyniki od naszych oczekiwań.

Bardziej szczegółowo

2002 624 2 796 1 046 134 4.7 1.4 174.8 126.0 3.4 62.6 0.3 2.7 2003 726 2 583 936 323 11.3 3.8 184.6 52.1 3.2 63.8 0.7 6.3

2002 624 2 796 1 046 134 4.7 1.4 174.8 126.0 3.4 62.6 0.3 2.7 2003 726 2 583 936 323 11.3 3.8 184.6 52.1 3.2 63.8 0.7 6.3 Banki 27 lipca 2005 Bank BPH poprzednia rekomendacja: akumuluj neutralnie Cena (26/07/2005) 585.0 Wysoka rentowność utrzymana Cena docelowa 595.3 Wynik netto Banku BPH, osiągnięty w II kwartale (249.5

Bardziej szczegółowo

Prochem. Stabilne wyniki. Budownictwo. 17 listopada 2006

Prochem. Stabilne wyniki. Budownictwo. 17 listopada 2006 Budownictwo 17 listopada 20 Prochem Stabilne wyniki poprzednia rekomendacja: kupuj neutralnie Cena (16/11/20) 80.7 Cena docelowa 83.8 Spółka opublikowała wyniki kwartalne zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³ sektor: us³ugi hotelarskie 5 czerwiec 2002 r. RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail: infobdm@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik 2012. Dynamika wolumenéw

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik 2012. Dynamika wolumenéw 31 października 20 październik 20 Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw Statyki z eśnia przyniosły pogorszenie dynamik wzrostu wolumenéw kredytéw, zaréwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Poprawa dynamik i rentowności bankåw. czerwiec 2012. Dynamika wolumençw

Sektor bankowy. Poprawa dynamik i rentowności bankåw. czerwiec 2012. Dynamika wolumençw 27 rwca 20 rwiec 20 Poprawa dynamik i rentowności bankåw Statyki z a przyniosły poprawę dynamik wzrostu wolumençw kredytçw, zarçwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw, na co znaczący wpływ miało

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Spadek dynamik wolumenäw kredytäw. sierpień 2012. Dynamika wolumençw

Sektor bankowy. Spadek dynamik wolumenäw kredytäw. sierpień 2012. Dynamika wolumençw 28 sierpnia 20 sierpień 20 Spadek dynamik wolumenäw kredytäw Statyki z ca przyniosły pogorszenie dynamik wzrostu wolumençw kredytçw, zarçwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw, na co znaczący

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień 2013. Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień 2013. Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego 30 września 20 wrzeń 20 Kontynuacja stagnacji wolumenäw Statyki z rpnia nie przyniosły znaczącej poprawy dynamik wzrostu wolumenéw depozytéw, zaréwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw. Dynamika

Bardziej szczegółowo

2003 745 547 1 972 677 297 2.3 3.8 45.5 32.5 1.6 65.7 0.9 5.0 2004 978 548 1 976 522 495 3.8 4.5 47.7 19.5 1.5 73.6 1.5 8.1

2003 745 547 1 972 677 297 2.3 3.8 45.5 32.5 1.6 65.7 0.9 5.0 2004 978 548 1 976 522 495 3.8 4.5 47.7 19.5 1.5 73.6 1.5 8.1 Banki 3 marca 2006 Bank Handlowy Perspektywa wysokiej dywidendy poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (2/03/2006) 74.0 Cena docelowa 78.4 Wyniki Banku Handlowego, osiągnięte w IV kwartale były

Bardziej szczegółowo

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14.

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14. Drzewny 17 listopada 26 poprzednia rekomendacja: - kupuj Cena (16/11/26) 24. Restrukturyzacja przyniesie korzyści Cena docelowa 31.3 Wyniki za III kwartał 26r. u mogą nieco rozczarowywać. Jednak, kiedy

Bardziej szczegółowo

2006 1,188.1 21.2 40.6 19.5 17.0 0.8 1.8 13.9 49.2 3.0 33.0 17.2 6.1. 2007p 1,690.0 33.9 52.2 37.9 29.6 1.5 2.4 15.4 28.2 2.7 21.3 13.8 9.

2006 1,188.1 21.2 40.6 19.5 17.0 0.8 1.8 13.9 49.2 3.0 33.0 17.2 6.1. 2007p 1,690.0 33.9 52.2 37.9 29.6 1.5 2.4 15.4 28.2 2.7 21.3 13.8 9. Branża budowlana 29 sierpnia 2007 Wzrost marż poprzednia rekomendacja: kupuj akumuluj Cena (28/08/2007) 41.8 Cena docelowa 49.1 Podobnie jak w II kwartale 2006 roku, wyniki finansowe Grupy MW zostały zniekształcone

Bardziej szczegółowo

Zakoñczona restrukturyzacja sieci, teraz czas na redukcjê

Zakoñczona restrukturyzacja sieci, teraz czas na redukcjê sektor: farmaceutyczny 19 grudzieñ 2001 r. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 32.20 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax

Bardziej szczegółowo

przemysł elektromaszynowy 2009 52.9 5.2 8.2 3.8 3.0 0.7 1.4 5.9 17.7 2.1 11.1 7.1 11.9 2010 69.0 11.3 16.2 8.5 6.8 1.3 2.2 7.9 9.7 1.6 8.6 6.0 16.

przemysł elektromaszynowy 2009 52.9 5.2 8.2 3.8 3.0 0.7 1.4 5.9 17.7 2.1 11.1 7.1 11.9 2010 69.0 11.3 16.2 8.5 6.8 1.3 2.2 7.9 9.7 1.6 8.6 6.0 16. 7 grudnia 20 kupuj przemysł elektromaszynowy poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 12.4 18.1 Duże przetargi na kombajny chodnikowe od dwåch lat rozwija swåj biznes w kierunku produkcji lekkich

Bardziej szczegółowo

Banki 7 listopada 2005 Kredyt Bank Kolejny dobry rezultat poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (4/11/2005) 11.3 Cena docelowa 13.4 Wyniki operacyjne Kredyt Banku osiągnięte w III kwartale były

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2008 rok obrotowy

Wyniki finansowe za 2008 rok obrotowy Wyniki finansowe za 28 rok obrotowy Telekonferencja dla inwestorów i konferencja prasowa 24 lutego 29 r. www.inwestor.netia.pl Netia zrealizowała podwyŝszoną prognozę na 28 r. Wykonanie Zaktualizowana

Bardziej szczegółowo

Vistula Cena (14/06/2006)

Vistula Cena (14/06/2006) Handel 14 czerwca 2006 Vistula Cena (14/06/2006) poprzednia rekomendacja: kupuj kupuj 44.7 Od dawna oczekiwane połączenie Cena docelowa 60.1 Długo oczekiwane przez inwestorów połączenie Wólczanki i Vistuli

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

2010 7 836.9 712.0 1 364.6 813.2 639.3 1.4 2.9 22.3 10.8 0.7 5.8 3.0 6.8 2011 9 688.9 844.2 1 555.8 987.4 793.3 1.8 3.4 23.7 8.7 0.7 5.4 2.9 8.

2010 7 836.9 712.0 1 364.6 813.2 639.3 1.4 2.9 22.3 10.8 0.7 5.8 3.0 6.8 2011 9 688.9 844.2 1 555.8 987.4 793.3 1.8 3.4 23.7 8.7 0.7 5.4 2.9 8. 11 czerwca 2012 kupuj przemysł energetyczny poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: 16.0 Cena docelowa: 19.7 Wznowienie procesu prywatyzacyjnego W ostatnich miesiącach kurs Enei znajdował się w silnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 28.00. sektor: us³ugi hotelarskie. 30 stycznia 2001 r.

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 28.00. sektor: us³ugi hotelarskie. 30 stycznia 2001 r. sektor: us³ugi hotelarskie 30 stycznia 2001 r. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 28.00 RAPORT analityczny Wielkoœæ ewentualnej emisji akcji po³¹czeniowych do zaakceptowania to oko³o 13.5 mln sztuk

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Aplisens. oferta publiczna. Krajowy lider na perspektywicznym rynku. aparatura kontrolno-pomiarowa Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹:

Aplisens. oferta publiczna. Krajowy lider na perspektywicznym rynku. aparatura kontrolno-pomiarowa Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹: kwiecieñ 2009 oferta publiczna aparatura kontrolno-pomiarowa Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹: 8.1 PLN 8.9 PLN Krajowy lider na perspektywicznym rynku Kalendarium publicznej oferty akcji jest

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2 16 lutego 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 855.5 954.7 Stabilna poprawa wyniku operacyjnego Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie zbli onym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Commercial Union Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Inwestowania PPE za okres 5.04. - 30.06.2002 r. Szanowni Pañstwo, Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ przekazujemy Pañstwu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku Sierpień 2010-1- Citi Handlowy realizuje założoną strategię wzrostu Poprawa efektywności Kierunki wzrostu Innowacje Przychody:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Czy dywidendy mogą być wyższe?

Czy dywidendy mogą być wyższe? RAPORT Czy dywidendy mogą być wyższe? Orange Polska Rekomendacja SPRZEDAJ Cena docelowa (PLN) 8, Cena bieżąca (PLN) 1,7 Stopa dywidendy 4,7% Potencjał wzrostu -2,5% Kapitalizacja (mln PLN) 14 42 Free float

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 5 051 2 583 8 607 4 624 2 306 1.8 1.0 16.3 23.6 2.7 47.9 1.6 13.4

Zysk netto 2009 5 051 2 583 8 607 4 624 2 306 1.8 1.0 16.3 23.6 2.7 47.9 1.6 13.4 7 marca 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 43.4 48.1 Wysoka dywidenda niewykluczona Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie nieznacznie wy

Bardziej szczegółowo

Echo Investment. Polski rynek nieruchomoœci atrakcyjnym sektorem gospodarki

Echo Investment. Polski rynek nieruchomoœci atrakcyjnym sektorem gospodarki sektor: budownictwo 7 paÿdziernik 2002 r. rekomendacja AKUMULUJ kurs docelowy 37.00 RAPORT analityczny Polski rynek nieruchomoœci atrakcyjnym sektorem gospodarki Polski rynek nieruchomoœci jest jednym

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3 28 maja 213 akumuluj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa:.68.8 PowrÄt do zyskäw Dzięki zmianie strategii w segmencie produkcyjnym, w pierwszych 3 miesiącach br. obszar ten po

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Getin Holding. akumuluj. W oczekiwaniu na sprzeda Open Finance. sektor bankowy. Wzrost wyniku odsetkowego. Wzrost wyniku z pozosta³ych pozycji

Getin Holding. akumuluj. W oczekiwaniu na sprzeda Open Finance. sektor bankowy. Wzrost wyniku odsetkowego. Wzrost wyniku z pozosta³ych pozycji sektor bankowy 28 lutego 2011 akumuluj poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 12.7 13.9 W oczekiwaniu na sprzeda Open Finance Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie znacznie

Bardziej szczegółowo

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA Sprzedaj, 14, PLN Obniżona z: Kupuj Akcja reanimacja Po fatalnym wynikowo 4Q15, w konsekwencji słabym 15 r., który obnażył trudności prowadzenia biznesu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2015 r. 25 lutego b.r.

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2015 r. 25 lutego b.r. Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 215 r. 25 lutego b.r. Netia ogółem Kluczowe wydarzenia w IV kwartale oraz całym 215 roku Przychody za 215 rok wyniosły PLN 1.572 mln (-6% r-d-r) i PLN 43 mln w IV

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Droga nie usłana różami

Droga nie usłana różami RAPORT Droga nie usłana różami Orange Polska Rekomendacja Włodzimierz Giller (-22) 521-79-17 wlodzimierz.giller@pkobp.pl Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 2-515 Warszawa SPRZEDAJ Cena docelowa

Bardziej szczegółowo

obroty PLN/USDm 31/5/10 Wygrani/Przegrani Cyfrowy Polsat 14.28 3.48% PZU 379.50-1.61% GTC 22.65 2.03% Getin Holding 9.60-2.

obroty PLN/USDm 31/5/10 Wygrani/Przegrani Cyfrowy Polsat 14.28 3.48% PZU 379.50-1.61% GTC 22.65 2.03% Getin Holding 9.60-2. Raport dzienny 26 sierpnia 21 G³ówne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 27 WIG2 2 393 -.7% -4.1% 6.4% 1315/417 WIG 41 573 -.58% -2.7% 8.8% 1587/54 swig8 11 677 -.64% -.1%

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Apator. akumuluj. Poprawa na rynku licznikäw energii elektrycznej

Apator. akumuluj. Poprawa na rynku licznikäw energii elektrycznej 8 sierpnia 2014 akumuluj przemysł elektromaszynowy Cena: Cena docelowa: 33.17 39.6 Poprawa na rynku licznikäw energii elektrycznej Według a nie ma zagrożenia dla realizacji prognozy wynikçw w 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9%

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9% 16 maja 2011 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 8.5 11.3 Lider rosnącego rynku wina Spożycie wina na osobę w Polsce wciąż jest wielokrotnie niższe niż w większości krajñw

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Ambra. kupuj. Poprawa wynikäw mimo inwestycji w cydr

Ambra. kupuj. Poprawa wynikäw mimo inwestycji w cydr branża spożywcza 3 czerwca 214 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 8. 12.3 Poprawa wynikäw mimo inwestycji w cydr Po 3 kwartałach roku 213/214 spçłka zanotowała 1.4% spadku sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wyniki jednostkowe (mln PLN) PKN ORLEN IQ 2003 IQ 2002 zmiana Przychody 5 600 5 230 7.1% EBIT 180 117 53.8% Zysk netto 104 31 236.

Wyniki jednostkowe (mln PLN) PKN ORLEN IQ 2003 IQ 2002 zmiana Przychody 5 600 5 230 7.1% EBIT 180 117 53.8% Zysk netto 104 31 236. Prognozy wyników finansowych spó³ek za I kwarta³ PKN ORLEN Spodziewamy siê istotnej poprawy wyników finansowych w porównaniu z I kwarta³em roku ubieg³ego. Pierwsze dwa miesi¹ce bie ¹cego roku przynios³y

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Banki. Raport analityczny 9.01.2005

Banki. Raport analityczny 9.01.2005 9.01.2005 Raport analityczny Banki 55000 WIG Banki 50000 45000 40000 35000 30000 3 sty 14 mar 30 maj 8 sie 18 paÿ 30 gru wig-banki wig znormalizowany Rekom endacja Bank Poprzednia Obecna Pekao SPRZEDAJ

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY MULTIMEDIA POLSKA SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY MULTIMEDIA POLSKA SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY MULTIMEDIA POLSKA SPÓ KA AKCYJNA spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Gdyni zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000238931 OFERTA PUBLICZNA AKCJI ZWYK YCH NA OKAZICIELA

Bardziej szczegółowo

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3 PEP 13 marca 2012 kupuj branża energetyczna poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: 21.4 Cena docelowa: 27.4 Przegrany spär z W połowie lutego Sąd Arbitrażowy wydał wyrok, ktéry jednoznacznie przyznał rację

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2007 1 287 1 545 2 939 1 393 955 13.1 6.0 59.5 13.3 2.9 52.8 2.6 23.0

Zysk netto 2007 1 287 1 545 2 939 1 393 955 13.1 6.0 59.5 13.3 2.9 52.8 2.6 23.0 2 marca 2010 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 174.4 196.9 Rezultaty ponownie powy ej oczekiwañ W IV kwartale zarobi³ 245.6 mln PLN, co by³o rezultatem lepszym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

p

p Media Skazany na taniec 6 marca 2007 poprzednia rekomendacja: akumuluj redukuj Cena (/03/2007) 24.5 Cena docelowa 21.5 Pomimo dobrych wyników finansowych ostatniego kwartału, bieżące wskaźniki oglądalności

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy mieszkaniowi

Deweloperzy mieszkaniowi mieszkaniowi deweloperzy 28 paÿdziernika 2010 Cena Rekomendacja docelowa Dom Development neutralnie 41.0 Gant kupuj 23.4 J.W.Construction neutralnie 15.3 Polnord akumuluj 41.5 Trudniejszy rynek - czas

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Media Wysokie przychody, dobra rentowność 21 lutego 2008 poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Cena (20/02/2008) 24.2 Cena docelowa 22.5 W IV kwartale odnotował bardzo dobre wyniki finansowe,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PROTEKTOR. Branża obuwnicza - raport analityczny. 6,24 zł. 11 kwietnia 2011 roku 11.04.2011 KUPU J

PROTEKTOR. Branża obuwnicza - raport analityczny. 6,24 zł. 11 kwietnia 2011 roku 11.04.2011 KUPU J Sektor: przemysł lekki Analityk: Renata Miś Podstawowe dane Kurs bieżący (zł): 5,50 Liczba akcji (tys. szt): 19 022 Kapitalizacji (w mln zł) 104,6 Free float: 57,6% Free float (mln zł): 60,3 PROTEKTOR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Udany kwartał grupy zarówno pod względem wyników finansowych, jak również tempa realizacji zapowiedzianych synergii operacyjnych i finansowych. Doskonałe wyniki sprzedaży W ofercie SmartDOM jest już ponad

Bardziej szczegółowo