telekomunikacja Zysk netto %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "telekomunikacja Zysk netto 2008 18 165.0 3 313.0 7 630.0 2 595.0 2 188.0 1.6 4.8 12.6 10.4 1.32 8.5 3.7 12.5%"

Transkrypt

1 9 kwietnia 2010 redukuj telekomunikacja poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: S³abe perspektywy wyników 29 Nasze prognozy na bie ¹cy rok s¹ zbli one do oczekiwañ zarz¹du spó³ki, które mówi¹, e przychody spadn¹ w przedziale 5-10% natomiast mar a EBITDA o kilka %. Ze wzglêdu na wysok¹ bazê, spadki bêd¹ widoczne zw³aszcza w I po³owie 2010 roku. Nasze prognozy s¹ jednak odmienne od przewidywañ spó³ki na okres po 2011 roku, kiedy to spodziewa siê wzrostu przychodów przewy szaj¹cego wzrost rynku. Uwa amy ten cel za bardzo ambitny nawet bior¹c pod uwagê efekty inwestycji zwi¹zanych z koniecznoœci¹ wype³nienia zobowi¹zañ wobec UKE. Po latach spadku nast¹pi raczej stagnacja przychodów, spowodowana g³ównie wci¹ wysokim udzia³em segmentu telefonii stacjonarnej i siln¹ konkurencj¹ w ka dym segmencie sty lut rel.wig20 kwi maj lip sie paÿ gru sty 10 mar 10 Wyniki pozostan¹ s³abe W IV kwartale kontynuowane by³y negatywne tendencje w segmencie telefonii komórkowej i stacjonarnej. Wyniki spó³ki by³y nieco ni sze od oczekiwañ rynku. By³yby one jeszcze s³absze gdyby nie spadek poziomu amortyzacji zarówno kw./kw., jak i r./r. Stosunkowo niska dynamika spadku zysku operacyjnego r/r, a w przypadku zysku netto nawet wzrost, wynika z niskiej bazy - utworzenie w roku ubieg³ym rezerwy w wysokoœci 182 mln PLN na koszty restrukturyzacji zatrudnienia (na poziomie operacyjnym) oraz straty z tytu³u ró nic kursowych (obni enie zysku netto). I kwarta³ 2010 roku nie przyniesie prze³omu. Dywidenda podpor¹ kursu akcji Zarz¹d spó³ki zapowiedzia³, e bêdzie rekomendowa³ WZA wyp³atê dywidendy na poziomie 1.5 PLN na akcjê (DY 9.1%). Taki jej poziom ma zostaæ utrzymany tak e w latach nastêpnych. Przy dywidendzie na tym poziomie, kurs akcji mo e pozostawaæ w trendzie horyzontalnym, pomimo s³abych wyników operacyjnych. Dla porównania wskaÿniki DY by³ych narodowych operatorów na Wêgrzech i w Czechach wynosz¹ odpowiednio 9.41% i 9.18%.Zwracamy jednak uwagê, e przeprowadzenie sygnalizowanych przez spó³kê akwizycji, lub zas¹dzenie dla DPGT wysokiego odszkodowania oznacza³oby brak dywidendy w nastêpuj¹cym okresie. Rekomendacja Bior¹c pod uwagê spodziewane s³abe wyniki spó³ki, jednak z drugiej strony wysok¹ stopê wyp³aty dywidendy - akcje spó³ki maj¹ charakter wybitnie defensywny. S¹dzimy jednak, e walory s¹ notowane z premi¹ do swojego fair value szacowanego przez nas na 15.2 PLN. Obni amy rekomendacjê z neutralnie do redukuj. Max/min 52 tygodnie (PLN) 19.4/14.4 Liczba akcji (mln) Kapitalizacja (mln PLN) EV (mln PLN) 26 6 Free float (mln PLN) Œredni obrót (mln PLN) 88.6 G³ówny akcjonariusz France Telecom % akcji, % g³osów 49.79/ m 3 m 12 m Zmiana ceny (%) 4% 1% -15% Zmiana rel. WIG20 (%) -3% -2% -58% Micha³ Buczyñski (022) Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E P/BV EV /EBIT EV /EBITDA ROE (%) % % 2010P % 2011P % 2012P % P - prognozy Millennium DM wed³ug MSSF, mln PLN Informacje dotycz¹ce powi¹zañ Millennium DM ze spó³k¹, bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu oraz pozosta³e informacje, wymagane przez Rozporz¹dzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zosta³y na ostatniej stronie raportu.

2 Wycena Nasze prognozy na bie ¹cy rok s¹ zbli one do oczekiwañ zarz¹du spó³ki, które mówi¹, e przychody spadn¹ w przedziale 5-10% natomiast mar a EBITDA o kilka %. Ze wzglêdu na wysok¹ bazê, spadki bêd¹ widoczne zw³aszcza w I po³owie 2010 roku. Nasze prognozy s¹ jednak odmienne od przewidywañ spó³ki na okres po 2011 roku, kiedy to spodziewa siê wyraÿnego wzrostu przychodów, nawet szybszego od wzrostu rynku. Uwa amy te cele za bardzo ambitne nawet bior¹c pod uwagê planowane przez spó³kê dodatkowe inwestycje w ci¹gu najbli szych trzech lat siêgaj¹ce 3 mld PLN i zwi¹zane z koniecznoœci¹ wype³nienia zobowi¹zañ wobec UKE (budowa 500 tys. nowych linii dostêpu do Internetu, a w przypadku 700 tys. modernizacja tak, aby co najmniej 1 mln linii mia³o przepustowoœæ powy ej 6 Mb/s). Wycena spó³ki metod¹ DCF (mld PLN) 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P >2019 sprzeda zmiana sprzeda y -6.4% -2.7% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% mar a EBIT 11.6% 11.9% 12.5% 13.2% 14.4% 15.4% 16.2% 16.9% 17.4% 17.8% EBIT stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% amortyzacja inwestycje zmiana kap.obrotowego FCF zmiana FCF - -9% 4% 26% -3% -2% -2% -2% -2% -1% 0.0% d³ug/kapita³ 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% stopa wolna od ryzyka 3.9% 4.5% 4.7% 5.0% 5.1% 5.1% 5.2% 5.3% 5.5% 5.6% 5.0% premia kredytowa 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% beta koszt d³ugu 4.0% 4.5% 4.6% 4.8% 4.9% 5.0% 5.0% 5.1% 5.2% 5.3% 4.9% koszt kapita³u 8.9% 9.5% 9.7% 10.0% 10.1% 10.1% 10.2% 10.3% 10.5% 10.6% 10.0% WACC 7.5% 8.0% 8.2% 8.4% 8.5% 8.6% 8.7% 8.7% 8.9% 9.0% 8.5% PV (FCF) wartoœæ DFCF 26.1 (d³ug) gotówka netto -4.4 wycena 21.7 liczba akcji (mld szt.) 1.34 wycena na akcjê (PLN) 16.3 ród³o: Millennium Dom Maklerski S.A. Nasze prognozy zak³adaj¹, e po okresie szybkiego spadku przychodów w latach wzrost sprzeda y spó³ki bêdzie bardzo wolny. G³ówn¹ tego przyczyn¹ jest wci¹ wysoki udzia³ segmentu telefonii stacjonarnej, z której przychody bêd¹ systematycznie maleæ w ca³ym okresie prognozy (konkurencja operatorów telewizji kablowej i satelitarnej, konkurencja ze strony operatorów alternatywnych WLR, LLU oraz wreszcie substytucja przez telefoniê komórkow¹ - dziêki obni kom cen coraz wiêcej osób nie wykorzystuje nawet limitu minut zawartego w abonamencie). Rok 20 by³ na rynku telefonii komórkowej pierwszym kiedy rynek silnie spowolni³ (penetracja wzros³a jedynie o 2.1 pp do 117.7%), co naszym zdaniem pokazuje, e osi¹gn¹³ on poziom nasycenia, a dalsze wzrosty bêd¹ ju nieznaczne i w ca³oœci przejmowane przez nowych operatorów (g³ównie P4). Wzrost przychodów w tym segmencie bêdzie wynika³ tylko ze wzrostu ARPU i to tak e po roku 2011, czyli po zakoñczeniu wojny cenowej. Ca³y czas negatywnie na przychody bêdzie wp³ywaæ proces obni ania stawek MTR (UKE wstêpnie zapowiedzia³o obni kê o 27% od pocz¹tku 2011 roku). Jedynym naprawdê rosn¹cym segmentem przychodów bêdzie segment us³ug szerokopasmowych. W latach nast¹pi wzrost liczby abonentów us³ug szerokopasmowych w wyniku poczynienia inwestycji w ³¹cza o wysokiej przepustowoœci. W d³u szym okresie wzrost tego segmentu bêdzie zas³ug¹ g³ównie 2

3 wzrostu ARPU (wzrost klientów us³ug telewizyjnych i dodatkowych). Na tym rynku poza dotychczasowymi konkurentami mo e dojœæ silna konkurencja ze strony Cyfrowego Polsatu. Naszym zdaniem spó³ka mog³aby wygenerowaæ wzrost przychodów jedynie w przypadku dokonania istotnej akwizycji. zapowiada³a ostatnio, e na akwizycje mo e przeznaczyæ nawet 8 mld PLN (pochodz¹cych z dostêpnych linii kredytowych). Spó³ka wskazuje na podmioty dzia³aj¹ce na rynkach telefonii komórkowej, rynku telewizji kablowych i satelitarnych oraz rynku us³ug integracyjnych jako mo liwe cele przejêcia. Uwa amy, e najbardziej prawdopodobne jest przejêcie na rynku us³ug integracyjnych, co spó³ka próbowa³a ju zrobiæ w ubieg³ym roku. Transakcj¹, która zmieni³aby otoczenie rynkowe dla by³oby przejêcie czwartego operatora telefonii komórkowej P4. To w³aœnie ten operator w du ym stopniu odpowiada za znaczne pogorszenie wyników spó³ki w ubieg³ym roku. Operator marki Play jest jednak na najlepszej drodze do zbli enia siê udzia³em rynkowym w perspektywie kilku lat do pozosta³ych trzech g³ównych graczy i jego w³aœciciele bêd¹ raczej czekaæ ze sprzeda ¹ na znaczne zwiêkszenie udzia³ów rynkowych. Za scenariuszem dalszego dynamicznego wzrostu tego operatora przemawia asymetria stawek MTR oraz agresywna polityka rynkowa. Wycena porównawcza Spó³ka EV/ EBITDA 20 EV/ EBITDA 2010P EV/ EBITDA 2011P EV/ EBIT 20 EV/ EBIT 2010P EV/ EBIT 2011P P/E 20 P/E 2010P P/E 2011P DEUTSCHE TELEKOM FRANCE TELECOM PORTUGAL TELECOM SWISSCOM TELEKOM AUSTRIA TELIASONERA Œrednia MATAV TELEFONICA O2 CZECH REPUB Œrednia Wagi dla wskaÿników 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% Wycena porównawcza do odpowiedników z Europy Zachodniej Wycena (mld PLN) Na akcjê (PLN) Wycena wa ona (PLN) 14.8 Wycena porównawcza do odpowiedników z Europy Œrodkowej Wycena (mld PLN) Na akcjê (PLN) Wycena wa ona (PLN) 13.4 ród³o: Millennium DM, ceny z dnia W naszej wycenie nie uwzglêdniliœmy ewentualnego kosztu odszkodowania dla DPTG, które domaga siê od spó³ki oko³o 670 mln EUR (oko³o 1.9 PLN na akcjê) z tytu³u rozliczenia zysków ze wspólnego projektu œwiat³owodowego sprzed lat. To kwota roszczenia DPTG wraz z odsetkami dotycz¹ca okresu od 1994 roku do po³owy 2004 roku. Dopiero w przypadku wygranej DPTG z³o y wniosek dotycz¹cy kolejnych lat. Spór przed Trybuna³em Arbitra owym w Wiedniu przeci¹ga siê. W marcu mia³a dostarczyæ do TA w Wiedniu w³asne ostateczne wyliczenia. Spó³ka neguje zarówno zasadnoœæ samego roszczenia, jak i wysokoœæ ¹danej kwoty. Ze wzglêdu na trudny do przewidzenia przebieg procesu w naszym modelu wyceny nie uwzglêdniliœmy kosztu odszkodowania, jednak zwracamy uwagê, e nawet i w takim wypadku oszacowana wartoœæ spó³ki jest poni ej notowañ gie³dowych. Podsumowanie wyceny Metoda wyceny Wycena (mld PLN) Wycena na 1 akcjê (PLN) Wycena DCF % Wycena porównawcza do spó³ek z Europy Zachodniej % Wycena porównawcza do spó³ek z Europy Centralnej % Wycena wa ona ród³o: Millennium DM Waga 3

4 na tle europejskich odpowiedników Porównanie ubieg³orocznych wyników i jej europejskich odpowiedników stawia polsk¹ spó³kê w bardzo negatywnym œwietle. Polski operator odnotowa³ najszybszy spadek przychodów r./r. - o 8.8%. Polska spó³ka wypada najgorzej patrz¹c tak e na zmianê EBITDA (najbardziej miarodajny wskaÿnik w przypadku spó³ek telekomunikacyjnych). Podobnie na poziomie zysku operacyjnego. Wy³¹czaj¹c niemieckiego by³ego operatora narodowego Deutsche Telekom, tak e na poziomie zysku netto TP S.A. doœwiadczy³a najwiêkszych spadków. Zmiany wyników by³ych europejskich operatorów narodowych 20/ 2008 Sprzeda EBITDA EBIT Zysk netto DEUTSCHE TELEKOM 4.8% 25.4% 23.5% -76.2% FRANCE TELECOM -3.7% -4.4% -21.0% -26.3% PORTUGAL TELECOM 0.8% 1.5% -12.9% 17.6% SWISSCOM -1.6% -2.5% 1.3% 9.8% TELEKOM AUSTRIA -7.1% 38.0% 145.2% - TELIASONERA 5.4% 11.3% 14.1% -0.8% MATAV -4.3% -7.2% -9.3% -16.5% TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC -7.5% -3.1% 0.4% 0.3% -8.8% -17.7% -36.7% -41.5% ród³o: Bloomberg, Millennium DM Powy sze porównanie potwierdza, e kryzys gospodarczy nie mia³ decyduj¹cego wp³ywu na wyniki spó³ki - telekomy operuj¹ce na rynkach znacznie bardziej dotkniêtych przez kryzys odnotowa³y umiarkowane pogorszenie wyników. Do ciekawych wniosków prowadzi tak e porównanie mar EBITDA generowanej przez i europejskich odpowiedników. Jeszcze w ubieg³ym roku mia³o jedn¹ z najwy szych mar EBITDA spoœród europejskich odpowiedników. Pomimo znacznego pogorszenia wyników polska spó³ka spad³a do poziomu europejskiej œredniej osi¹gaj¹c mar ê wci¹ wy sz¹ ni Deutsche Telekom i ni inwestor strategiczny - France Telecom. Naszym zdaniem wysoki poziom rentownoœci spó³ki by³ w du ym stopniu spowodowany s³ab¹ konkurencj¹ na rynku telekomunikacyjnym - zarówno w telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej. Dzia³ania UKE doprowadzi³y do zmiany sytuacji konkurencyjnej na obu tych rynkach. Dlatego spadek mar y EBITDA, z jakim obecnie mamy do czynienia ma naszym zdaniem permanentny charakter. Porównanie mar i odpowiedników EBITDA EBIT Zysk netto EBITDA EBIT Zysk netto DEUTSCHE TELEKOM 29.0% 11.2% 2.4% 34.7% 13.2% 0.5% FRANCE TELECOM 35.8% 20.8% 8.5% 35.5% 17.1% 6.5% PORTUGAL TELECOM 34.9% 15.8% 8.8% 35.2% 13.6% 10.2% SWISSCOM 36.9% 19.4% 14.4% 36.5% 20.0% 16.1% TELEKOM AUSTRIA 25.2% 2.7% -0.9% 37.4% 7.2% 2.0% TELIASONERA 30.6% 18.9% 18.4% 32.3% 20.4% 17.3% MATAV 39.9% 24.1% 13.8% 38.7% 22.8% 12.1% TELEFONICA O2 CZECH REPUB 42.6% 22.6% 18.0% 44.6% 24.5% 19.5% 42.0% 18.2% 12.0% 37.9% 12.7% 7.7% ród³o: Bloomberg, Millennium DM Pomimo planowanego ambitnego planu redukcji kosztów przedstawionego przez spó³kê, dokonania 20 roku pokazuj¹, e przestrzeñ do redukcji kosztów nie jest ju du a i zosta³a ona w du ym stopniu skonsumowana w pierwszych latach po wejœciu inwestora strategicznego do spó³ki - obecne redukcje kosztów traktujemy jako dostosowanie bazy kosztowej do zmniejszaj¹cej siê skali dzia³alnoœci spó³ki. W d³u szym okresie poprawa wyników na poziomie operacyjnym i netto bêdzie wynikaæ g³ównie ze spadku poziomu stosunkowo wysokiej amortyzacji. 4

5 Relatywne zmiany kursów œrodkowoeuropejskich telekomów lip wrz w walutach narodowych gru mar cze sie lis 08 lut maj lip paÿ sty lip wrz gru Magyar Telekom Telefónica O2 C R mar 08 cze 08 w USD wrz 08 gru 08 lut maj sie lis lut 10 ród³o: Bloomberg; Millennium DM Podsumowanie wyników za IV kwarta³ Wyniki nawet nieco s³absze od niskich oczekiwañ Wyniki spó³ki w IV kwartale by³y kolejny ju kwarta³ istotnie ni sze w porównaniu r/r. Jednak po bardzo s³abych trzech poprzednich kwarta³ach spó³ka przyzwyczai³a rynek do niskich rezultatów. W IV kwartale kontynuowane by³y negatywne tendencje w segmencie telefonii komórkowej i stacjonarnej. Wyniki spó³ki by³y ni sze od naszych prognoz oraz w trochê mniejszym stopniu od konsensusu rynkowego. Poziom sprzeda y by³ zbli ony do konsensusu (ni szy o 0.6%), EBIT by³ ni szy od konsensusu o 5.42%, a zysk netto by³ ni szy o 17.4%. Wyniki by³yby jeszcze s³absze gdyby nie spadek poziomu amortyzacji zarówno kw./kw., jak i r./r. Stosunkowo niska dynamika spadku zysku operacyjnego r/r, a w przypadku zysku netto nawet wzrost, wynika z niskiej bazy - utworzenie w roku ubieg³ym rezerwy w wysokoœci 182 mln PLN na koszty restrukturyzacji zatrudnienia (na poziomie operacyjnym) oraz straty z tytu³u ró nic kursowych (obni enie zysku netto). Kwartalne skonsolidowane wyniki spó³ki PLN m IV kw '08 IV kw ' % I-IV kw '08 I-IV kw ' % Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % mar e Mar a EBITDA 34.3% 36.1% 42.0% 37.7% Mar a operacyjna 10.4% 11.4% 18.2% 12.7% Mar a netto 3.9% 6.3% 12.0% 7.7% wyniki wed³ug MSSF Spadek przychodów przyspieszy³ Spadek przychodów ze sprzeda y w IV kw. r/r by³ szybszy ni w poprzednich okresach. W IV kwartale spadek sprzeda y r/r wyniós³ 12.5%, (w I kwartale spadek wyniós³ 4.7%, w II kwartale 7.4%, a w III kw. 10.6%). W porównaniu z poprzednim okresem przyspieszenie dynamiki spadków przychodów r/r mia³o miejsce zarówno w telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej. W segmencie przesy³u danych wyst¹pi³a stabilizacja na poziomie 2.4% przy wzroœcie w segmencie szerokopasmowym o 5.3% r/r. W telefonii stacjonarnej sprzeda spad³a r/r o 16.1% (o 13.9% w III kwartale), w telefonii komórkowej o 14.6% (o 12.9%). Coraz wiêksza dynamika spadków z kwarta³u na kwarta³ jest odbiciem nasilaj¹cej siê wojny na polskim rynku telefonii komórkowej oraz wp³ywu obni ek stawek MTR i wynikaj¹cej z nich obni ki stawek F2M. 5

6 Dynamika przychodów w najwa niejszych segmentach PLN m IV kw '08 IV kw ' % I-IV kw '08 I-IV kw ' % us³ugi telefonii stacjonarnej % % abonament+po³¹czenia g³osowe % % rozliczenia z innymi operatorami % % przychody z automatów % % pozosta³e % us³ugi telefonii komórkowej % % us³ugi przesy³u danych % % dzier awa ³¹czy % % transmisja danych % % po³¹czenia do Internetu dial-up % % us³ugi dostêpu szerokopasm % % radiokomunikacja % % sprzeda mat. i tow. oraz poz. us³ug % % ród³o: Przyspieszenie spadków w segmencie telefonii stacjonarnej... W segmencie telefonii stacjonarnej spadek wynika³ g³ównie z postêpuj¹cego ubytku linii abonenckich (POTS) - systematyczny spadek o oko³o 200 tys. kwartalnie. Ubytek wynika z przechodzenia abonentów do konkurencji (WLR oraz operatorzy telewizji kablowej oferuj¹cy us³ugi spakietyzowane) oraz ca³kowitej rezygnacji klientów z telefonii stacjonarnej (substytucja telefonii komórkowej). Pomimo rosn¹cych przychodów z dzier awy ³¹czy (WLR, BSA i LLU) r./r spadek odnotowa³y tak e przychody z rozliczeñ z innym operatorami....oraz w segmencie telefonii komórkowej Dalsze przyspieszenie spadku sprzeda y w segmencie telefonii komórkowej to g³ównie rezultat spadku przychodów z rozliczeñ miêdzyoperatorskich o 34.1% r/r. (skumulowany efekt dwóch obni ek stawek MTR w IV kw. o 50% r/r). Ze wzglêdu na panuj¹c¹ wojnê cenow¹ na rynku telefonii komórkowej (wywo³an¹ przez dynamicznie zdobywaj¹cego rynek operatora P4) spadki wyst¹pi³y tak e w przychodach z po³¹czeñ g³osowych o 6.5% oraz z pozosta³ych (g³ownie SMS i kontent) o 14.3%. Us³ugi przesy³u danych - jedyny rosn¹cy segment Jedynym rosn¹cym segmentem spó³ki by³ segment przesy³u danych. Dynamika tego wzrostu na poziomie 2.4% pozostawia jednak wiele do yczenia. Wzrost w tym segmencie jest ci¹gniêty przez coraz wolniej rosn¹cy segment us³ug szerokopasmowych, gdzie spó³ka wykazuje przychody zarówno z Internetu szerokopasmowego, jak i ró nych us³ug dodanych oraz telewizji satelitarnej. Przychody w tym segmencie rosn¹ jedynie dziêki zwiêkszaj¹cym siê przychodom z telewizji satelitarnej oraz us³ug dodanych. Od trzech kwarta³ów liczba klientów spó³ki korzystaj¹cych z szerokopasmowego dostêpu do Internetu stabilizuje siê, natomiast us³ug telewizyjnych (g³ównie satelitarnych) dynamicznie roœnie - wzrost klientów telewizji satelitarnej w ci¹gu kwarta³u z 176 tys. do 263 tys. Oferta telewizji satelitarnej jest jednak wci¹ g³ównie ofert¹ darmow¹, maj¹c¹ za zadanie zwi¹zanie klientów Neostrady ze spó³k¹, dlatego jeszcze w bezpoœredni sposób nie generuje ona znacznych przychodów. Dynamika kosztów operacyjnych IV kw '08 IV kw ' % I-IV kw '08 I-IV kw ' % koszty zatrudnienia pracowników % % amortyzacja % % zakupy i op³aty na rzecz innych operatorów % % utrzymanie sieci i us³ugi informatyczne % % wydatki handlowe % % dodatnie (ujemne) operacyjne ró nice kurs inne koszty operacyjne netto % % Razem % % ród³o: 6

7 Rachunek wyników (mln PLN) p 2011p 2012p przychody netto ze sprzeda y us³ugi telefonii stacjonarnej abonament+po³¹czenia g³osowe rozliczenia z innymi operatorami przychody z automatów samoinkasuj¹cych pozosta³e us³ugi telefonii komórkowej us³ugi przesy³u danych dzier awa ³¹czy transmisja danych po³¹czenia do Internetu us³ugi dostêpu szerokopasmowego radiokomunikacja sprzeda materia³ów i towarów oraz pozosta³ych us³ug koszty operacyjne koszty zatrudnienia pracowników amortyzacja, odpisy aktualizujace rozliczenia z innymi operatorami pozosta³e koszty operacyjne, netto EBITDA EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy (zysk) strata udzia³owc.mniejszoœciowych zysk netto EPS

8 Bilans (mln PLN) p 2011p 2012p aktywa obrotowe œrodki pieniê ne nale noœci aktywa trwa³e œrodki trwa³e wartoœci niematerialne i prawne aktywa razem zobowi¹zania krótkoterminowe kredyty, po yczki i papiery d³u ne zobowi¹zania i rozliczenia miêdzyokresowe bierne zobowi¹zania d³ugoterminowe kredyty, po yczki i papiery d³u ne zobowi¹zania i rozliczenia miêdzyokresowe bierne kapita³y w³asne udzia³owców mniejszoœciowych kapita³y w³asne kapita³ akcyjny kapita³ z emisji akcji powy ej ich wartoœci nominalnej zyski zatrzymane pasywa razem BVPS

9 Cash flow (mln PLN) p 2011p 2012p wynik netto amortyzacja zmiana kapita³u obrotowego gotówka z dzia³alnoœci operacyjnej inwestycje (capex) gotówka z dzia³alnoœci inwestycyjnej wyp³ata dywidendy emisja akcji gotówka z dzia³alnoœci finansowej zmiana gotówki netto DPS CEPS WskaŸniki (%) p 2011p 2012p zmiana sprzeda y -2.0% -0.4% -8.8% -6.4% -2.7% 0.5% zmiana EBITDA -1.7% -1.2% -17.7% -9.7% -5.6% 0.3% zmiana EBIT -2.5% 0.9% -36.7% -14.1% -0.2% 5.7% zmiana zysku netto 8.6% -3.7% -41.5% -8.4% 1.2% 8.1% mar a EBITDA 42.3% 42.0% 37.9% 36.6% 35.5% 35.5% mar a EBIT 18.0% 18.2% 12.7% 11.6% 11.9% 12.5% mar a netto 12.5% 12.0% 7.7% 7.6% 7.9% 8.5% sprzeda /aktywa (x) d³ug / kapita³ (x) stopa podatkowa 19.6% 15.6% 19.7% 19.0% 19.0% 19.0% ROE 12.7% 12.5% 7.6% 7.3% 7.7% 8.8% ROA 7.0% 6.9% 4.2% 4.1% 4.3% 4.8% (d³ug) gotówka netto (tys. PLN) p - prognoza Millennium DM S.A. 9

10 Departament Analiz Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Micha³ Buczyñski Marcin Palenik, CFA Adam Kaptur Franciszek Wojtal Dyrektor banki i finanse, handel Analityk telekomunikacja, przemys³ chemiczny Analityk paliwa i surowce, przemys³ metalowy Asystent Asystent Sprzeda Rados³aw Zawadzki Dyrektor Arkadiusz Szumilak Robert Wiaderny Marek Przytu³a Jaros³aw O³dakowski Objaœnienia terminologii fachowej u ytej w raporcie EV - wycena rynkowa spó³ki + wartoœæ d³ugu odsetkowego netto EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja WNB - wynik na dzia³alnoœci bankowej P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcjê powiêkszonego o amortyzacjê na akcjê P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcjê P/BV - stosunek ceny akcji do wartoœci ksiêgowej na 1 akcjê ROE - stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EPS - zysk netto na 1 akcjê CEPS - wartoœæ zysku netto i amortyzacji na 1 akcjê BVPS - wartoœæ ksiêgowa na 1 akcjê DPS - dywidenda na 1 akcjê NPL - kredyty zagro one Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A. KUPUJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad 20% potencja³ wzrostu AKUMULUJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad 10% potencja³ wzrostu NEUTRALNIE - uwa amy, e cena akcji spó³ki pozostanie stabilna (+/- 10%) REDUKUJ - uwa amy, e akcje spó³ki s¹ przewartoœciowane o 10-20% SPRZEDAJ - uwa amy, e akcje spó³ki s¹ przewartoœciowane o ponad 20% Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowi¹zuj¹ 6 miesiêcy od daty wydania, o ile wczeœniej nie zostan¹ zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zale noœci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. Ul. aryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel Rekomendacje Millennium DM S.A. Stosowane metody wyceny *ostatnie 12 miesiêcy, ³¹cznie ze spó³kami, dla których MDM S.A. pe³ni funkcjê animatora Rekomendacja sporz¹dzona jest w oparciu o nastêpuj¹ce metody wyceny (wybrane 2 z 3): Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniê nych) - metoda uznawana za najbardziej odpowiedni¹ do wyceny przedsiêbiorstw. Wad¹ metody DCF jest wra liwoœæ otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjête za³o enia dotycz¹ce zarówno samej firmy, jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Metoda porównawcza (porównanie odpowiednich wskaÿników rynkowych, przy których jest notowana spó³ka z podobnymi wskaÿnikami dla innych firm z tej samej bran y b¹dÿ bran pokrewnych) - lepiej ni metoda DCF odzwierciedla postrzeganie bran y, w której dzia³a spó³ka, przez inwestorów. Wad¹ metody porównawczej jest wra liwoœæ na dobór przyjêtej grupy porównawczej oraz porównywanych wskaÿników, a tak e wysoka zmiennoœæ wyceny w zale noœci od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzale niaj¹cy w³aœciwy wskaÿnik P/BV od rentownoœci spó³ki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiedni¹ do wyceny banków. Wad¹ tej metody jest wra liwoœæ otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjête za³o enia dotycz¹ce zarówno samej firmy (zyskownoœæ, efektywnoœæ), jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Powi¹zania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spó³k¹ bêd¹ca przedmiotem niniejszego raportu. Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora emitenta dla spó³ek: Ciech, Wielton, Sygnity, Ergis-Eurofilms od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora rynku dla spó³ek: Bank Handlowy, Echo, Jupiter NFI, TP SA, KGHM, Prosper, Optimus, Redan, PKN Orlen, Œrubex. Millennium Dom Maklerski S.A. w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w trakcie oferty publicznej dla akcji spó³ek: Kopex, Warfama, Emperia, Skyline, Konsorcjum Stali od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Spó³ki bêd¹ce przedmiotem raportu moga byæ klientami Grupy Kapita³owej Millennium Banku S.A., g³ównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiêdzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spó³kami bêd¹cymi przedmiotem niniejszego raportu nie wystêpuj¹ adne inne powi¹zania, o których mowa w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 paÿdziernika 2005 roku w sprawie Informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych lub ich emitentów, które by³yby znane sporz¹dzaj¹cemu niniejsz¹ rekomendacjê inwestycyjn¹. Pozosta³e informacje Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporz¹dzi³y rekomendacje, informacja o stanowiskach osób sporz¹dzaj¹cych jest zawarta w górnej czêœci ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym górnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest dat¹ sporz¹dzenia oraz dat¹ pierwszego udostêpnienia. Nie wyst¹pi³y istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotycz¹ce metod i podstaw wyceny przyjêtych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentów finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji chyba, e zosta³o to wyraÿnie zaznaczone w treœci rekomendacji. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wy³¹cznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartoœciowych, mo e byæ ona tak e dystrybuowana za pomoc¹ œrodków masowego przekazu, na podstawie ka dorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materia³u w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mog¹ zostaæ bezpoœrednio lub poœrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci i rzetelnoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Podstaw¹ przygotowania publikacji by³y wszelkie informacje na temat spó³ki, jakie by³y publicznie dostêpne i znane sporz¹dzaj¹cemu do dnia jej sporz¹dzenia. Przedstawione prognozy s¹ oparte wy³¹cznie o analizê przeprowadzon¹ przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnieñ ze spó³k¹ bêd¹c¹ przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opieraj¹ siê na szeregu za³o eñ, które w przysz³oœci mog¹ okazaæ siê nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela adnego zapewnienia, e podane prognozy sprawdz¹ siê. Inwestowanie w akcje spó³ki (spó³ek) wymienionych w niniejszej analizie wi¹ e siê z szeregiem ryzyk zwi¹zanych miedzy innymi z sytuacja makroekonomiczna, zmiana regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemo liwe. Treœæ rekomendacji nie by³a udostêpniona spó³ce bêd¹cej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Aktualizacja niniejszego raportu dokonywana jest w zale noœci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. mo e œwiadczyæ us³ugi na rzecz firm, których dotycz¹ analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Spó³ka Rekomendacja Data wydania rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji Wycena Neutralnie 8 maj Struktura rekomendacji Millennium DM S.A.w IV kwartale 20 roku Liczba rekomendacji % udzia³ Kupuj 2 7% Akumuluj 10 33% Neutralnie 12 40% Redukuj 3 10% Sprzedaj 3 10% Struktura rekomendacji dla spó³ek, dla których Millennium 30 DM S.A. œwiadczy³ us³ugi z zakresu bankowoœci inwestycyjnej* Kupuj 2 7% Akumuluj 9 33% Neutralnie 6 22% Redukuj 7 26% Sprzedaj 3 11%

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4 30 kwietnia 2010 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 214.0 216.8 W oczekiwaniu na nowego inwestora W I kwartale zarobi³ 233.2 mln PLN, co by³o rezultatem nieco

Bardziej szczegółowo

Rynek reklamy bez du ego optymizmu

Rynek reklamy bez du ego optymizmu 17 marca 2011 neutralnie media poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 16.6 16.4 Odbicie rynku reklamy zbyt powolne Wzrost rynku reklamy w IV kwartale 20 by³ s³aby (4.5%), szczególnie bior¹c

Bardziej szczegółowo

bran a paliwowa Zysk netto 2009 14 320.5 424.2 723.2 1 092.0 883.4 7.8 10.4 58.7 3.5 0.5 19.8 11.6 14.7

bran a paliwowa Zysk netto 2009 14 320.5 424.2 723.2 1 092.0 883.4 7.8 10.4 58.7 3.5 0.5 19.8 11.6 14.7 bran a paliwowa 2 marca 1 neutralnie poprzednia rekomendacja: redukuj Cena: Cena docelowa: 27.5 25.8 Spekulacja na przejêcie podtrzyma kurs Skarb Pañstwa szuka inwestora na pakiet u. W styczniu cena akcji

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1 5 maja 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 892.5 986.9 Kolejny wzrost wynikäw operacyjnych Wyniki w I kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Sy nthos. kupuj. Niska wycena i buy back. przemys³ chemiczny. Spadki cen polistyrenu i straty na ró nicach kursowych w IV kwartale

Sy nthos. kupuj. Niska wycena i buy back. przemys³ chemiczny. Spadki cen polistyrenu i straty na ró nicach kursowych w IV kwartale 16 stycznia 2009 kupuj przemys³ chemiczny poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 0.42 0.53 Niska wycena i buy back Produkty u znajduj¹ zastosowanie g³ównie w bran ach silnie dotkniêtych w

Bardziej szczegółowo

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto sektor bankowy 17 marca 2015 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 34.8 40.0 Wciąż wysokie dyskonto Wynik netto w IV kwartale 2014 ukształtował się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych.

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9 sektor bankowy 6 listopada 2012 neutralnie poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 93.9 85.4 Spadek kosztäw wyższy niż prognozy Wyniki Banku Handlowego w III kwartale ukształtowały się

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3 27 lipca 2011 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 227.0 238.5 Powolny wzrost akcji kredytowej Wyniki w II kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy. akumuluj. Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik

Bank Handlowy. akumuluj. Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik sektor bankowy 9 maja 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 109.2 115.2 Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik Wynik netto Banku Handlowego w I kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2 14 listopada 2013 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 39.5 47.0 Zatrzymanie spadku wyniku odsetkowego Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

PKO BP. kupuj. Pierwsze wyniki z Nordea Bankiem

PKO BP. kupuj. Pierwsze wyniki z Nordea Bankiem sektor bankowy 1 września 2014 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 38.2 45.0 Pierwsze wyniki z Nordea Bankiem Wynik netto w II kwartale 2014 ukształtował się na poziomie nieznacznie

Bardziej szczegółowo

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki...

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki... 1 kwietnia 2003 r. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 17,20 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail:

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 18.5 2.7 53.2 2.1 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 18.5 2.7 53.2 2.1 1.5 15.2 25 października 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 374.5 343.5 Rekordowy wynik kwartalny Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

2003 84.0 3.1 8.0 1.3 1.7 0.4 0.0 9.6 64.5 3.0 22.3 8.7 4.6% 2004 218.5 12.5 18.2 16.5 12.9 3.3 3.8 12.4 8.6 2.3 5.6 3.8 26.8%

2003 84.0 3.1 8.0 1.3 1.7 0.4 0.0 9.6 64.5 3.0 22.3 8.7 4.6% 2004 218.5 12.5 18.2 16.5 12.9 3.3 3.8 12.4 8.6 2.3 5.6 3.8 26.8% Budownictwo 24 listopada 2005 Prochem Prognozy niezagrożone Cena (24/11/2005) Cena docelowa poprzednia rekomendacja: kupuj kupuj Prochem osiągnął w III kwartale 2005 istotnie lepsze wyniki od naszych oczekiwań.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³ sektor: us³ugi hotelarskie 5 czerwiec 2002 r. RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail: infobdm@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik 2012. Dynamika wolumenéw

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik 2012. Dynamika wolumenéw 31 października 20 październik 20 Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw Statyki z eśnia przyniosły pogorszenie dynamik wzrostu wolumenéw kredytéw, zaréwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

Prochem. Stabilne wyniki. Budownictwo. 17 listopada 2006

Prochem. Stabilne wyniki. Budownictwo. 17 listopada 2006 Budownictwo 17 listopada 20 Prochem Stabilne wyniki poprzednia rekomendacja: kupuj neutralnie Cena (16/11/20) 80.7 Cena docelowa 83.8 Spółka opublikowała wyniki kwartalne zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień 2013. Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień 2013. Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego 30 września 20 wrzeń 20 Kontynuacja stagnacji wolumenäw Statyki z rpnia nie przyniosły znaczącej poprawy dynamik wzrostu wolumenéw depozytéw, zaréwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw. Dynamika

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 131/2012

RAPORT BIEŻĄCY 131/2012 RAPORT BIEŻĄCY 131/ Warszawa, 24 października r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul.

Bardziej szczegółowo

2002 624 2 796 1 046 134 4.7 1.4 174.8 126.0 3.4 62.6 0.3 2.7 2003 726 2 583 936 323 11.3 3.8 184.6 52.1 3.2 63.8 0.7 6.3

2002 624 2 796 1 046 134 4.7 1.4 174.8 126.0 3.4 62.6 0.3 2.7 2003 726 2 583 936 323 11.3 3.8 184.6 52.1 3.2 63.8 0.7 6.3 Banki 27 lipca 2005 Bank BPH poprzednia rekomendacja: akumuluj neutralnie Cena (26/07/2005) 585.0 Wysoka rentowność utrzymana Cena docelowa 595.3 Wynik netto Banku BPH, osiągnięty w II kwartale (249.5

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14.

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14. Drzewny 17 listopada 26 poprzednia rekomendacja: - kupuj Cena (16/11/26) 24. Restrukturyzacja przyniesie korzyści Cena docelowa 31.3 Wyniki za III kwartał 26r. u mogą nieco rozczarowywać. Jednak, kiedy

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

%

% Telekomunikacja 16 sierpnia 2006 TPSA Realizacja pesymistycznego scenariusza poprzednia rekomendacja: redukuj redukuj Cena (16/08/2006) 19.8 Wycena (DCF) 17.3 Nasze obawy znacznego pogorszenia otoczenia

Bardziej szczegółowo

2003 745 547 1 972 677 297 2.3 3.8 45.5 32.5 1.6 65.7 0.9 5.0 2004 978 548 1 976 522 495 3.8 4.5 47.7 19.5 1.5 73.6 1.5 8.1

2003 745 547 1 972 677 297 2.3 3.8 45.5 32.5 1.6 65.7 0.9 5.0 2004 978 548 1 976 522 495 3.8 4.5 47.7 19.5 1.5 73.6 1.5 8.1 Banki 3 marca 2006 Bank Handlowy Perspektywa wysokiej dywidendy poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (2/03/2006) 74.0 Cena docelowa 78.4 Wyniki Banku Handlowego, osiągnięte w IV kwartale były

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. 27 października b.r.

Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. 27 października b.r. Wyniki finansowe za III kwartał 216 r. 27 października b.r. Netia ogółem Kluczowe wydarzenia za 9 miesięcy 216 roku Przychody za 9 miesięcy 216 roku wyniosły PLN 1.15 mln (-2% r-d-r) i PLN 373 mln w III

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Poprawa dynamik i rentowności bankåw. czerwiec 2012. Dynamika wolumençw

Sektor bankowy. Poprawa dynamik i rentowności bankåw. czerwiec 2012. Dynamika wolumençw 27 rwca 20 rwiec 20 Poprawa dynamik i rentowności bankåw Statyki z a przyniosły poprawę dynamik wzrostu wolumençw kredytçw, zarçwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw, na co znaczący wpływ miało

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Spadek dynamik wolumenäw kredytäw. sierpień 2012. Dynamika wolumençw

Sektor bankowy. Spadek dynamik wolumenäw kredytäw. sierpień 2012. Dynamika wolumençw 28 sierpnia 20 sierpień 20 Spadek dynamik wolumenäw kredytäw Statyki z ca przyniosły pogorszenie dynamik wzrostu wolumençw kredytçw, zarçwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw, na co znaczący

Bardziej szczegółowo

2006 1,188.1 21.2 40.6 19.5 17.0 0.8 1.8 13.9 49.2 3.0 33.0 17.2 6.1. 2007p 1,690.0 33.9 52.2 37.9 29.6 1.5 2.4 15.4 28.2 2.7 21.3 13.8 9.

2006 1,188.1 21.2 40.6 19.5 17.0 0.8 1.8 13.9 49.2 3.0 33.0 17.2 6.1. 2007p 1,690.0 33.9 52.2 37.9 29.6 1.5 2.4 15.4 28.2 2.7 21.3 13.8 9. Branża budowlana 29 sierpnia 2007 Wzrost marż poprzednia rekomendacja: kupuj akumuluj Cena (28/08/2007) 41.8 Cena docelowa 49.1 Podobnie jak w II kwartale 2006 roku, wyniki finansowe Grupy MW zostały zniekształcone

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Banki 16 sierpnia 2005 PKO BP Spadek marż, wzrost wolumenów poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Cena (12/08/2005) 28.7 Cena docelowa 26.3 Wynik netto osiągnięty przez PKO BP w II kwartale (467

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

Banki 27 lipca 2004 BZ WBK poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Cena (26/07/2004) 80.4 Jednorazowe transakcje zwiększają rentowność Cena docelowa 88.2 Wyniki BZ WBK, osiągnięte w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Banki 12 sierpnia 2005 Kredyt Bank Pozytywne tendencje kontynuowane poprzednia rekomendacja: kupuj akumuluj Cena (11/08/2005) 10.9 Cena docelowa 12.9 Wyniki Kredyt Banku osiągnięte w II kwartale były lepsze

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

przemysł elektromaszynowy 2009 52.9 5.2 8.2 3.8 3.0 0.7 1.4 5.9 17.7 2.1 11.1 7.1 11.9 2010 69.0 11.3 16.2 8.5 6.8 1.3 2.2 7.9 9.7 1.6 8.6 6.0 16.

przemysł elektromaszynowy 2009 52.9 5.2 8.2 3.8 3.0 0.7 1.4 5.9 17.7 2.1 11.1 7.1 11.9 2010 69.0 11.3 16.2 8.5 6.8 1.3 2.2 7.9 9.7 1.6 8.6 6.0 16. 7 grudnia 20 kupuj przemysł elektromaszynowy poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 12.4 18.1 Duże przetargi na kombajny chodnikowe od dwåch lat rozwija swåj biznes w kierunku produkcji lekkich

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Vistula Cena (14/06/2006)

Vistula Cena (14/06/2006) Handel 14 czerwca 2006 Vistula Cena (14/06/2006) poprzednia rekomendacja: kupuj kupuj 44.7 Od dawna oczekiwane połączenie Cena docelowa 60.1 Długo oczekiwane przez inwestorów połączenie Wólczanki i Vistuli

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Aplisens. oferta publiczna. Krajowy lider na perspektywicznym rynku. aparatura kontrolno-pomiarowa Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹:

Aplisens. oferta publiczna. Krajowy lider na perspektywicznym rynku. aparatura kontrolno-pomiarowa Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹: kwiecieñ 2009 oferta publiczna aparatura kontrolno-pomiarowa Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹: 8.1 PLN 8.9 PLN Krajowy lider na perspektywicznym rynku Kalendarium publicznej oferty akcji jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r. Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r. 1 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Przychód z działalności e-commerce osiągnął w III kwartale 70 mln zł i wzrósł ponad

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2008 rok obrotowy

Wyniki finansowe za 2008 rok obrotowy Wyniki finansowe za 28 rok obrotowy Telekonferencja dla inwestorów i konferencja prasowa 24 lutego 29 r. www.inwestor.netia.pl Netia zrealizowała podwyŝszoną prognozę na 28 r. Wykonanie Zaktualizowana

Bardziej szczegółowo

Banki 7 listopada 2005 Kredyt Bank Kolejny dobry rezultat poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (4/11/2005) 11.3 Cena docelowa 13.4 Wyniki operacyjne Kredyt Banku osiągnięte w III kwartale były

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Zakoñczona restrukturyzacja sieci, teraz czas na redukcjê

Zakoñczona restrukturyzacja sieci, teraz czas na redukcjê sektor: farmaceutyczny 19 grudzieñ 2001 r. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 32.20 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 28.00. sektor: us³ugi hotelarskie. 30 stycznia 2001 r.

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 28.00. sektor: us³ugi hotelarskie. 30 stycznia 2001 r. sektor: us³ugi hotelarskie 30 stycznia 2001 r. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 28.00 RAPORT analityczny Wielkoœæ ewentualnej emisji akcji po³¹czeniowych do zaakceptowania to oko³o 13.5 mln sztuk

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2 16 lutego 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 855.5 954.7 Stabilna poprawa wyniku operacyjnego Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie zbli onym

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Banki 11 sierpnia 2005 ING BŚK Spadek udziału w rynku kredytów poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (11/08/2005) 440.5 Cena docelowa 546.6 Wyniki ING BŚK osiągnięte w II kwartale były niższe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Commercial Union Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Inwestowania PPE za okres 5.04. - 30.06.2002 r. Szanowni Pañstwo, Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ przekazujemy Pañstwu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok 14 lutego 2013 Rekordowy zysk netto Zysk netto od debiutu na GPW Zysk do podziału (mln zł) Zysk skonsolidowany Grupy (mln zł) 1

Bardziej szczegółowo

2010 7 836.9 712.0 1 364.6 813.2 639.3 1.4 2.9 22.3 10.8 0.7 5.8 3.0 6.8 2011 9 688.9 844.2 1 555.8 987.4 793.3 1.8 3.4 23.7 8.7 0.7 5.4 2.9 8.

2010 7 836.9 712.0 1 364.6 813.2 639.3 1.4 2.9 22.3 10.8 0.7 5.8 3.0 6.8 2011 9 688.9 844.2 1 555.8 987.4 793.3 1.8 3.4 23.7 8.7 0.7 5.4 2.9 8. 11 czerwca 2012 kupuj przemysł energetyczny poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: 16.0 Cena docelowa: 19.7 Wznowienie procesu prywatyzacyjnego W ostatnich miesiącach kurs Enei znajdował się w silnym

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku Sierpień 2010-1- Citi Handlowy realizuje założoną strategię wzrostu Poprawa efektywności Kierunki wzrostu Innowacje Przychody:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Echo Investment. Polski rynek nieruchomoœci atrakcyjnym sektorem gospodarki

Echo Investment. Polski rynek nieruchomoœci atrakcyjnym sektorem gospodarki sektor: budownictwo 7 paÿdziernik 2002 r. rekomendacja AKUMULUJ kurs docelowy 37.00 RAPORT analityczny Polski rynek nieruchomoœci atrakcyjnym sektorem gospodarki Polski rynek nieruchomoœci jest jednym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ROK 2012 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe, notowania i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe Projprzem S.A. Wyniki finansowe GK Projprzem

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Banki 1 sierpnia 2007 BZ WBK poprzednia rekomendacja: neutralnie akumuluj Cena (1/08/2007) 274.0 Wysoka dynamika utrzymana Cena docelowa Wyniki osiągnięte przez BZ WBK w II kwartale były nieznacznie wyższe

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

Czy dywidendy mogą być wyższe?

Czy dywidendy mogą być wyższe? RAPORT Czy dywidendy mogą być wyższe? Orange Polska Rekomendacja SPRZEDAJ Cena docelowa (PLN) 8, Cena bieżąca (PLN) 1,7 Stopa dywidendy 4,7% Potencjał wzrostu -2,5% Kapitalizacja (mln PLN) 14 42 Free float

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 5 051 2 583 8 607 4 624 2 306 1.8 1.0 16.3 23.6 2.7 47.9 1.6 13.4

Zysk netto 2009 5 051 2 583 8 607 4 624 2 306 1.8 1.0 16.3 23.6 2.7 47.9 1.6 13.4 7 marca 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 43.4 48.1 Wysoka dywidenda niewykluczona Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie nieznacznie wy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2015 r. 25 lutego b.r.

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2015 r. 25 lutego b.r. Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 215 r. 25 lutego b.r. Netia ogółem Kluczowe wydarzenia w IV kwartale oraz całym 215 roku Przychody za 215 rok wyniosły PLN 1.572 mln (-6% r-d-r) i PLN 43 mln w IV

Bardziej szczegółowo