Sygnity. akumuluj. Optymizm zarz¹du mimo kolejnych strat. sektor IT. Krótki vs d³ugi okres. Podniesienie wyceny i rekomendacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sygnity. akumuluj. Optymizm zarz¹du mimo kolejnych strat. sektor IT. Krótki vs d³ugi okres. Podniesienie wyceny i rekomendacji"

Transkrypt

1 sektor IT 11 paÿdziernika 2010 akumuluj poprzednia rekomendacja: sprzedaj Cena: Cena docelowa: Optymizm zarz¹du mimo kolejnych strat Bie ¹cy rok jest kolejnym, w którym poka e straty. Bêd¹ one wyraÿnie wiêksze ni mo na by³o oczekiwaæ po zapowiedziach poprzedniego zarz¹du z koñca ubieg³ego roku i wynios¹ mln PLN. Po zmianie w³adz spó³ki pó³ roku temu i obietnicach nowego prezesa rynek czêœciowo uwierzy³ w nowe prognozy. mia³oby osi¹gn¹æ w roku 2012 EBIT w przedziale mln PLN. Jest pewne, e gdyby ten ambitny cel zosta³ osi¹gniêty, kurs akcji mia³by du y potencja³ wzrostu (przy obecnej kapitalizacji 185 mln PLN, P/E za rok 2012 spad³oby do 5-7.5). Oprócz redukcji kosztów, plany opieraj¹ siê na za³o eniu wejœcia w nowe obszary wzrostu. Bior¹c pod uwagê historiê obietnic spó³ki oraz czynniki ryzyka (widzimy du y hurraoptymizm zarz¹du) s¹dzimy, e b³êdem by³oby pe³ne dyskontowanie obietnic wyników za 2 lata. Uwa amy, e poprawa bêdzie postêpowaæ, ale nasze prognozy s¹ du o ostro niejsze paÿ lis sty rel.wig lut mar kwi maj cze lip wrz paÿ Krótki vs d³ugi okres W najbli szych kwarta³ach nie mo na sie spodziewaæ po spó³ce rewelacji. W III kwartale strata bêdzie niewiele mniejsza ni w II (11-13 mln PLN), w tym zawarte bêdzie ok. 6 mln PLN kosztów odpraw dla pracowników. Ca³e II pó³rocze ma siê zakoñczyæ na niewielkim plusie. Prognozy na 2012 rok opieraj¹ siê na za³o eniu sukcesu w obszarach, w których pierwsze efekty bêdziemy widzieæ w roku Fakty s¹ wiêc takie, e w krótkim terminie spó³ka ponownie poka e straty, a d³ugoterminowe cele bêdzie mo na poddaæ pierwszej weryfikacji za rok. Backlog do koñca roku wynosi ok. 480 mln PLN i w kolejnych kwarta³ach spadki przychodów powinny wyhamowaæ. Wyniki spó³ki prawdopodobnie odbijaj¹ siê od dna. Podniesienie wyceny i rekomendacji Nasze nastawienie po zmianach w zarz¹dzie poprawi³o siê, jednak naszym zdaniem za wczeœnie na zbyt daleko id¹ce wnioski. Podnosimy nasz¹ wycenê z 11.2 PLN do 18.0 PLN oraz rekomendacjê ze sprzedaj do akumuluj. Podkreœlamy jednak podwy szone ryzyko rekomendacji. Nawet jeœli spó³ce uda siê wyjœæ ze strat w przysz³ym roku, to prognozy spó³ki na 2012 rok bêd¹ trudne do wype³nienia. Jednak jeœli zarz¹d odniesie sukces, potencja³ wzrostu ceny akcji bêdzie du o wy szy ni nasza cena docelowa. Max/min 52 tygodnie (PLN) 11,5/17,95 Liczba akcji (mln) Kapitalizacja (mln PLN) 185 EV (mln PLN) 233 Free float (mln PLN) 121 Œredni obrót (mln PLN) 2.1 G³ówny akcjonariusz Legg Mason % akcji, % g³osów 12,5 1 m 3 m 12 m Zmiana ceny (%) Zmiana rel. WIG (%) Marcin Palenik, CFA (022) Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E P/BV EV /EBIT EV /EBITDA ROE (%) p p p p p - prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN, Informacje dotycz¹ce powi¹zañ Millennium DM ze spó³k¹, bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu oraz pozosta³e informacje, wymagane przez Rozporz¹dzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zosta³y na ostatniej stronie raportu.

2 Ambitne cele do osi¹gniêcia za 2 lata Zarz¹d przedstawi³ szacunki wyników finansowych grupy na rok Zarz¹d szacuje osi¹gniêcie przez do 2012 roku: poziomu rentownoœci EBIT 5-7%, zwiêkszenie przychodów do mln PLN. Wyniki te maj¹ byæ osi¹gniête dziêki nastêpuj¹cym g³ównym celom operacyjnym: koncentracji na trzech kluczowych sektorach rynku (bankowo-finansowy, publiczny oraz utilities) i wybranej grupie klientów, wprowadzeniu na rynek dedykowanej oferty dla ma³ych i œrednich firm, wprowadzeniu nowych modeli obs³ugi klientów jako model operatorski czy pay-per-user, intensywnemu rozwojowi technologii tak e w kierunku rynku B2C. Zarz¹d bêdzie monitorowa³ wykonanie zaprezentowanych danych w oparciu o aktualne szacunki wyników finansowych grupy. Ocena mo liwoœci realizacji szacowanych wyników bêdzie odbywa³a siê w okresach kwartalnych i pó³rocznych tj. wraz z przekazaniem do publicznej wiadomoœci odpowiedniego raportu okresowego. Ewentualne zmiany wykraczaj¹ce o co najmniej 10% w/w wyników bêd¹ przekazywane do publicznej wiadomoœci w trybie raportu bie ¹cego. Wed³ug szacunków zarz¹du spó³ka mia³aby osi¹gn¹æ mln PLN zysku EBIT w roku 2012 (w 2011 roku EBIT mia³by wynieœæ kilka mln PLN). Osi¹gniêcie takiego wyniku by³oby niezaprzeczalnie du ym sukcesem dla spó³ki. Ostatni raz taki poziom zysków grupa mia³a w 2005 roku, a zyskownoœæ operacyjn¹ powy ej 5% w roku Jeœli rzeczywiœcie osi¹gnê³oby planowane wyniki, wzrost kursu móg³by byæ bardzo znacz¹cy. W latach kapitalizacja grupy waha³a siê w okolicach 700 mln PLN. Nie s¹dzimy jednak, aby nawet gdyby takie wyniki zosta³y osi¹gniête, kurs mia³by wzrosn¹æ prawie 3.5 krotnie (aktualna kapitalizacja to ok. 185 mln PLN). Mo na jednak spokojnie za³o yæ, e ju osi¹gniêcie mln PLN EBIT da³oby prawdopodobnie % wzrostu kursu akcji. Rynek nie wierzy w pe³ni w wiarygodnoœæ tej prognozy. Nic dziwnego, bior¹c pod uwagê zapowiedzi w przesz³oœci i niedotrzymywanie prognoz. Z drugiej strony na pewno czêœæ inwestorów bierze prognozê zarz¹du jako realn¹ mo liwoœæ, gdy kurs wzrós³ od lutego o 1/3. Cena akcji zareagowa³a wiêc na optymistyczne cele, ale gdyby rzeczywiœcie siê zmaterializowa³y, potencja³ do wzrostu kursu ca³y czas istnieje. Jakie s¹ wiêc przes³anki, e rzeczywiœcie poka e obiecane wyniki? Za i przeciw wiarygodnoœci prognoz Przeciwko osi¹gniêciu prognozowanych wyników œwiadcz¹: Dotychczasowy brak wiarygodnoœci spó³ki Poprzedni zarz¹d wielokrotnie zawodzi³ inwestorów. Obietnice z pocz¹tku roku 2008 oraz 2009 mocno mija³y siê z rzeczywistymi wynikami. Zarz¹d dokona³ olbrzymich odpisów w roku 2009, choæ wczeœniej twierdzi³, e nierentowny kontrakt obni a³ wyniki bie ¹ce spó³ki. Spó³ka pokazywa³a straty w kolejnych kwarta³ach oraz notorycznie mami³a 5% rentownoœci¹ operacyjn¹ w przysz³oœci. Trudno powiedzieæ czy zarz¹d celowo wprowadza³ w b³¹d czy rzeczywiœcie prezes sam nie potrafi³ przewidzieæ co siê bêdzie dzia³o w spó³ce nawet w krótkiej perspektywie. Nie mo na te dok³adnie stwierdziæ jakie by³y motywy takiego dzia³ania. 2

3 Sprzeda akcji przez insiderów 7 lipca, 2 tygodnie po upublicznieniu prognozy na 2012 rok, jeden z g³ównych akcjonariuszy (BB Investment) sprzeda³ akcji spó³ki daj¹cych prawo do 5.05% g³osów na WZA (udzia³ tego akcjonariusza spad³ z 6.73%). Cena sprzeda y (w 3 transakcjach pakietowych) wynios³a 13 PLN za akcjê i by³a w tym dniu o 8.5% ni sza ni cena rynkowa. Interpretujemy to zdarzenie jako swego rodzaju brak wiary dotychczas jednego z g³ównych akcjonariuszy w poprawê sytuacji w spó³ce. Dodatkowo akcje sprzedawa³ cz³onek rady nadzorczej (najprawdopodobniej Tomasz Sielicki, który sprzeda³ akcji w II kwartale). W sumie transakcje sprzeda y opiewa³y na akcji, a cena w transakcjach waha³a siê w przedziale PLN. Sprzeda akcji przez jednego z wspó³za³o ycieli spó³ki równie jest sygna³em mog¹cym podwa aæ wiarygodnoœæ optymistycznych prognoz zarz¹du. Oczywiœcie w obu przypadkach sprzeda akcji mo na t³umaczyæ innymi czynnikami. Bior¹c jednak pod uwagê rzeczywiœcie bardzo du y potencja³ wzrostu cen akcji w wypadku dotrzymania prognoz, nie s¹dzimy aby ktokolwiek, kto wierzy w ich realizacje sprzedawa³ akcje po PLN. Wiedza insiderów na temat mo liwoœci realizacji prognoz jest na pewno du o wiêksza ni pozosta³ych akcjonariuszy mniejszoœciowych. Argumentami zwiêkszaj¹cymi wiarygodnoœæ prognozowanych wyników s¹: Nowy zarz¹d Prezes wygl¹da na pewnego siebie je eli chodzi o mo liwoœæ znacz¹cej poprawy wyników. Twierdzi, e wdro ono system bud etowania, który pozwoli lepiej planowaæ biznes i dostosowywaæ koszty do oczekiwanych przychodów. Dziêki temu ewentualne zwolnienia czy inne prace dostosowawcze nie bêd¹ mia³y miejsca po pokazaniu strat, lecz bêd¹ dzia³aniami wyprzedzaj¹cymi. Baza kosztowa ma byæ obni ona w przysz³ym roku o co najmniej 30 mln PLN (s³yszeliœmy to ju od poprzedniego zarz¹du odnoœnie roku teraz czekamy na fakty). Oprócz skupienia siê na 3 segmentach (finansowym, utilities i publicznym) o czym te ju s³yszeliœmy od poprzedników, nowy zarz¹d chce wchodziæ w nowe obszary wzrostu. Na podstawie globalnych tendencji chce wchodziæ w us³ugi hostingu aplikacji i infrastruktury oraz BPO (business process outsourcing). Aktualnie spó³ka nie jest obecna w tych obszarach, a gwarantem sukcesu tych projektów maj¹ byæ sam prezes (maj¹cy doœwiadczenie w tym obszarze pracuj¹c wczeœniej w McKinsey) oraz nowi pracownicy zatrudnieni przez nowego prezesa. W 2012 nowe obszary mia³yby przynosiæ 12-22% przychodów grupy. Do zarz¹du wesz³a równie nowa CFO Ilona Weiss, która miêdzy innymi bêdzie odpowiadaæ za w³aœciwe bud etowanie i controlling w spó³ce. Mo na s¹dziæ, e zarówno nowy prezes spó³ki jak i nowa CFO nie bêd¹ chcieli przejmowaæ na siebie opinii o dotychczasowym. Ich dotychczasowa kariera sugeruje raczej, e bêd¹ starali okazaæ siê osobami wiarygodnymi. Tym mocniej musz¹ brzmieæ zapewnienia o bardzo silnym przekonaniu, e cel powy ej 30 mln PLN EBIT w 2012 to nie jest cel marzeñ, ale scenariusz o prawdopodobieñstwie powy ej 70%. Powolna poprawa pod wzglêdem cashowym Spó³ce w ci¹gu roku uda³o siê wygenerowaæ 34 mln PLN gotówki (licz¹c na koniec II kwarta³u 2009 i 2010). Oczywiœcie znacz¹ca czêœæ jest niepowtarzalna (wynika ze zmniejszenie maj¹tku obrotowego), jednak sprawia, e d³ug przestaje powoli byæ wiêkszym problemem. ca³y czas generuje te gotówkê dziêki wysokiej amortyzacji (w tym roku na poziomie ok. 28 mln PLN). Zarz¹d zapowiada, e nowe projekty w nie bêd¹ kapita³och³onne (zak³ada brak CAPEXu zwi¹zanego z nimi). Poprawa w sytuacji gotówkowej cieszy, jednak, aby spó³ka wygenerowa³a kolejnych 30 mln PLN w nastêpnych 12 miesi¹cach niezbêdny bêdzie poziom EBIT zbli ony do zera. Poprawa w najbli szych kwarta³ach jest warunkiem niezbêdnym, aby uwierzyæ w mo liwoœæ osi¹gniêcia celów 2012 roku. 3

4 Backlog Portfel zamówieñ Grupy na rok 2010 wynosi³ we wrzeœniu 466 mln PLN. Bior¹c pod uwagê 223 mln PLN w I pó³roczu, na kolejne 2 kwarta³y spó³ka mia³a zapewnione 243 mln PLN w portfelu. W tym samym okresie 2009 mia³o 500 mln PLN (282 mln PLN pokazane by³o w I pó³roczu a wiêc na II pó³rocze zosta³o 218 mln PLN). Oznacza to niewielk¹ poprawê perspektyw II pó³rocza pod wzglêdem przychodów, jednak co równie istotne przychody te prawdopodobnie bêdê bardziej mar owe (spó³ka ogranicza przychody z towarów). Oznacza to du e szanse, e II pó³rocze bêdzie lepsze pod wzglêdem wyników ni II po³owa Dodatkowo posiada zamówienia na projekty w roku 2011 o wartoœci blisko 150 mln PLN. Rok temu portfel zamówieñ na rok 2010 wynosi³ 100 mln PLN. Te liczby oznaczaj¹ wiêc potencjaln¹ poprawê w roku przysz³ym, choæ nie nale y wyci¹gaæ zbyt daleko id¹cych wniosków. Nieznaczna (ok. 5%) poprawa to naszym zdaniem przysz³oroczna dynamika przychodów. Perspektywy wyników Jeszcze pod koniec sierpnia prezes zapowiada³, e strata w ca³ym 2010 roku "nie bêdzie wy sza ni kilkanaœcie milionów z³otych". W ostatnim wywiadzie dla "Parkietu" mowa jest ju o stracie mniejszej o 75-80% ni w 2009 roku, co oznacza³oby stratê mln PLN. Mo na wiêc na razie stwierdziæ z du ym prawdopodobieñstwem, e strata bêdzie w przedziale mln PLN. W III kwartale spó³ka ma zanotowaæ stratê zbli on¹ do II kwarta³u, choæ nieco mniejsz¹ (czyli ok mln PLN). Przychody powinny byæ nieco ni sze od zesz³orocznych mln PLN. Zysk w IV kwartale ma jednak byæ wiêkszy ni strata w III i ca³a II po³owa ma siê zakoñczyæ na plusie. Strata w 2010 roku bêdzie wiêc znacznie wiêksza ni prognozowaliœmy na pocz¹tku tego roku. Poprzedni zarz¹d mówi³ o redukcji kosztów na poziomie ok. 40 mln PLN w tym roku, co sugerowa³o jednocyfrow¹ stratê w roku bie ¹cym. Mo na wiêc mówiæ, e sytuacja jest aktualnie analogiczna do tej sprzed roku. W tym roku wyniki jeszcze maj¹ byæ s³abe, ale w nastêpnym, dziêki redukcji kosztów wynik bêdzie w okolicach zera (spó³ka mówi o dodatnim wyniku w roku 2011). W przysz³ym roku jest szansa na odbicie w sektorach utilities oraz bankowo finansowym, natomiast sektor publiczny ca³y czas jest niepewny. Kluczowe bêdzie to czy spó³ce uda siê uzyskaæ zbli one przychody po zwolnieniu ok. 400 pracowników. Dodatkowe oszczêdnoœci ma przynieœæ centrum zakupów. Spó³ka na bie ¹co bêdzie dostosowywaæ koszty do planowanych przychodów. S¹dzimy, e pierwszym kwarta³em testowym bêdzie ju I kwarta³ 2011, w którym strata nie mo e przekroczyæ 10 mln PLN. Dobrym zwiastunem by³by równie silny IV kwarta³. Jeœli zwolnione osoby rozsta³y siê ze spó³k¹ w II i III kwartale, to oszczêdnoœci powinny byæ widoczne ju w IV kwartale. Dlatego naszym zdaniem ju wtedy EBIT powinien byæ lepszy o kilka mln PLN ni w IV kwartale 2009 (kiedy wyniós³ 11.3 mln PLN). Prognoza wyników kwartalnych III kw III kw zmiana I-III kw I-III kw zmiana Przychody % % EBITDA % EBIT % % Zysk netto % % Mar e Mar a EBITDA -3.5% -7.7% -26.0% -11.8% Mar a EBIT 3.6% -2.0% -19.6% -5.5% Mar a netto -2.9% -7.9% -23.6% -11.7% ród³o: S.A., prognozy Millennium DM 4

5 Nastawienie inwestycyjne Wyniki finansowe w 2010 roku bêd¹ wyraÿnie s³absze ni prognozy z naszej ostatniej rekomendacji. Pozytywem s¹ natomiast zmiany w zarz¹dzie, pierwsze jego dzia³ania oraz optymistyczne obietnice. S¹dzimy, e szansa na zredukowanie kosztów i osi¹gniêcie wyniku blisko zera w przysz³ym roku jest relatywnie wysoka (wed³ug zarz¹du odpowiednie redukcje kosztów s¹ ju w³aœciwie zrobione). Du o mniej realne jest naszym zdaniem doprowadzenie do mln PLN EBIT w 2012 roku, gdy opiera siê na wchodzeniu w nowe obszary, co zawsze jest trudniejsze do przewidzenia. Wprawdzie wiêc zak³adamy w naszym modelu siln¹ poprawê w przysz³oœci, to i tak oczekujemy EBIT na poziomie 21.6 mln PLN w roku W zwi¹zku ze zdecydowan¹ popraw¹ oczekiwañ w przysz³oœci podnosimy nasz¹ wycenê z 11.2 PLN, do 18.0 PLN oraz rekomendacjê ze sprzedaj do akumuluj. Podkreœlamy jednak, e poniewa dobrych wyników mo na oczekiwaæ dopiero w 2012 roku, akcje spó³ki maj¹ zdecydowanie podwy szone ryzyko. 5

6 Wycena spó³ki Podsumowanie wyceny Wyceny spó³ki dokonaliœmy metod¹ zdyskontowanych przep³ywów pieniê nych (DCF) oraz metod¹ porównawcz¹ (spó³ek zagranicznych plus notowane na GPW Asseco Poland oraz Comarch). Opieraj¹c siê na metodzie DCF, szacujemy wartoœæ na 270 mln PLN, czyli 22.7 PLN na akcjê. Natomiast w oparciu o metodê porównawcz¹ wyceniamy spó³kê na 110 mln PLN (9.2 PLN na akcjê). Poniewa spó³ka jest ca³y czas restrukturyzowana i w krótkim terminie bêdzie ponosiæ straty, wycena porównawcza jest naszym zdaniem mocno zani ona. Z tego powodu dajemy jej wagê 35%, a wycenie DCF wagê 65%. Œrednia wa ona obu metod implikuje koñcow¹ wycenê na poziomie 214 mln PLN, czyli 18.0 PLN na 1 akcjê. Podsumowanie wyceny Metoda wyceny Wycena (mln PLN) Wycena DCF 270 Wycena porównawcza 110 Wycena 214 Wycena na 1 akcjê (PLN) ród³o: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A. Wycena DCF Wolne przep³ywy gotówkowe obliczyliœmy na podstawie prognoz wyników dla spó³ki za okres , Do wyceny metod¹ DCF przyjêliœmy m.in. nastêpuj¹ce za³o enia: Wolne przep³ywy gotówkowe obliczyliœmy na podstawie prognoz wyników dla spó³ki za okres , Do oszacowania stopy wolnej od ryzyka w kolejnych latach prognozy u yliœmy rentownoœci obligacji skarbowych, D³ugoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2019 roku na poziomie 5.0%, Premia rynkowa za ryzyko równa 5%, Ze wzglêdu na podwy szone ryzyko inwestycji w restrukturyzowan¹ spó³kê beta na poziomie 1.1, Nie uwzglêdniamy w naszym modelu ewentualnych przysz³ych przejêæ Zak³adamy osi¹gniêcie planowanej redukcji kosztów na poziomie 30 mln PLN w roku kolejnym oraz powoln¹ poprawê efektywnoœciow¹ w latach kolejnych. Za³o enia s¹ wiêc wyraÿnie mniej optymistyczne ni plany zarz¹du 6

7 Wycena spó³ki metod¹ DCF (mln PLN) >2019 sprzeda EBIT (1-T) amortyzacja inwestycje zmiana kap.obrotowego FCF zmiana FCF -47.3% 154.7% 40.1% 21.8% 15.3% 3.4% 7.4% 6.4% 4.8% 2.0% d³ug/kapita³ 12.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% stopa wolna od ryzyka 4.5% 4.5% 5.1% 5.3% 5.4% 5.7% 5.8% 5.9% 6.0% 6.1% 5.0% premia kredytowa 3.0% 2.0% 2.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% beta koszt d³ugu 7.5% 6.5% 7.1% 6.8% 6.9% 7.2% 7.3% 7.4% 7.5% 7.6% 6.5% koszt kapita³u 10.0% 10.0% 10.6% 10.8% 10.9% 11.2% 11.3% 11.4% 11.5% 11.6% 10.5% WACC 9.5% 9.8% 10.6% 10.8% 10.9% 11.2% 11.3% 11.4% 11.5% 11.6% 10.5% PV (FCF) wartoœæ DCF (mln PLN) w tym wartoœæ rezydualna 168 d³ug (-)/gotówka(+) netto wycena DCF (mln PLN) Liczba akcji (mln) 11.9 wycena 1 akcji (PLN) 22.7 ród³o: Millennium DM Ze wzglêdu na du y wp³yw zarówno rezydualnej stopy wzrostu, jak równie rezydualnej stopy wolnej od ryzyka na poziom wyceny, prezentujemy tak e jej wra liwoœæ na w/w parametry. Wra liwoœæ wyceny 1 akcji spó³ki na przyjête za³o enia PLN stopa R f rezudualna ród³o: Millennium DM rezydualna stopa wzrostu 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% % % % % Opieraj¹c siê na metodzie DCF, szacujemy wartoœæ na 270 mln PLN, czyli 22.7 PLN na akcjê. 7

8 Wycena metod¹ porównawcz¹ Do grupy porównawczej wybraliœmy du e zagraniczne spó³ki IT, których produkty i us³ugi s¹ równie sprzedawane na rynku polskim. Ze spó³ek polskich wybraliœmy najwiêksze spó³ki informatyczne notowane na GPW: Asseco Poland i Comarch. Do okreœlenia wartoœci spó³ki u yliœmy wskaÿników: EV/EBITDA, EV/EBIT i P/E i przyjêliœmy równe wagi dla ka dego z nich. Wycena porównawcza Spó³ka EV/EBITDA EV/EBIT P/E 2010p 2011p 2012p 2010p 2011p 2012p 2010p 2011p 2012p MICROSOFT CORP MSFT ORACLE CORP ORCL SAP AG SAP ACCENTURE LTD-CL A ACN CAP GEMINI SA CAP INDRA SISTEMAS SA IDR ATOS ORIGIN SA ATO TIETOENATOR OYJ TIE1V ASSECO POLAND SGN COMARCH SA CMR Mediana Wyniki spó³ki (mln PLN) Wycena na podstawie poszczególnych wskaÿników (mln PLN) Wycena grupy Wycena 1 akcji (PLN) ród³o: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A. Opieraj¹c siê na metodzie porównawczej, szacujemy wartoœæ grupy na 110 mln PLN, czyli 9.2 PLN na akcjê. 8

9 Wyniki finansowe Rachunek zysków i strat (mln PLN) p 2011p 2012p 2013p przychody netto ze sprzeda y Koszty wytworzenia Koszty sprzeda y Koszty ogólnego zarz¹du Zysk (strata) na sprzeda y Pozosta³a dzia³alnoœæ operacyjna EBITDA EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy zysk netto EPS Bilans (mln PLN) p 2011p 2012p 2013p aktywa trwa³e wartoœci niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwa³e inwestycje d³ugoterminowe aktywa obrotowe zapasy nale noœci inwestycje krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe aktywa razem kapita³ w³asny zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania zobowi¹zania d³ugoterminowe zobowi¹zania krótkoterminowe rozl. miêdzyokresowe i inne zobowi¹zania pasywa razem BVPS ród³o: Prognozy Millennium DM 9

10 Cash flow (mln PLN) p 2011p 2012p 2013p wynik netto amortyzacja zmiana kapita³u obrotowego gotówka z dzia³alnoœci operacyjnej inwestycje (capex) gotówka z dzia³alnoœci inwestycyjnej wyp³ata dywidendy emisja akcji zmiana zad³u enia gotówka z dzia³alnoœci finansowej FCF DPS CEPS FCFPS WskaŸniki (%) p 2011p 2012p 2013p zmiana sprzeda y zmiana EBITDA zmiana EBIT zmiana zysku netto mar a EBITDA mar a EBIT mar a netto sprzeda /aktywa d³ug / kapita³ w³asny odsetki / EBIT stopa podatkowa ROE ROA (d³ug) gotówka netto (mln PLN) ród³o: prognozy Millennium DM 10

11 Departament Analiz Sprzeda Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Micha³ Buczyñski Marcin Palenik, CFA Adam Kaptur Franciszek Wojtal Maciej Krefta Dyrektor banki i ubezpieczenia Analityk telekomunikacja, przemys³ chemiczny Analityk paliwa i surowce, przemys³ metalowy Analityk bran a spo ywcza, handel Analityk energetyka, papier i drewno Asystent Rados³aw Zawadzki Arkadiusz Szumilak Marek Przytu³a Jaros³aw O³dakowski Kamil Dadan Paulina Rudolf Dyrektor Objaœnienia terminologii fachowej u ytej w raporcie EV - wycena rynkowa spó³ki + wartoœæ d³ugu odsetkowego netto EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja WNB - wynik na dzia³alnoœci bankowej P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcjê powiêkszonego o amortyzacjê na akcjê P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcjê P/BV - stosunek ceny akcji do wartoœci ksiêgowej na 1 akcjê ROE - stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EPS - zysk netto na 1 akcjê CEPS - wartoœæ zysku netto i amortyzacji na 1 akcjê BVPS - wartoœæ ksiêgowa na 1 akcjê DPS - dywidenda na 1 akcjê NPL - kredyty zagro one Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A. KUPUJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad 20% potencja³ wzrostu AKUMULUJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad 10% potencja³ wzrostu NEUTRALNIE - uwa amy, e cena akcji spó³ki pozostanie stabilna (+/- 10%) REDUKUJ - uwa amy, e akcje spó³ki s¹ przewartoœciowane o 10-20% SPRZEDAJ - uwa amy, e akcje spó³ki s¹ przewartoœciowane o ponad 20% Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowi¹zuj¹ 6 miesiêcy od daty wydania, o ile wczeœniej nie zostan¹ zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zale noœci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. Ul. aryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel Rekomendacje Millennium DM S.A. Stosowane metody wyceny Sprzedaj 1 8% Rekomendacja sporz¹dzona jest w oparciu o nastêpuj¹ce metody wyceny (wybrane 2 z 3): *ostatnie 12 miesiêcy, ³¹cznie ze spó³kami, dla których MDM S.A. pe³ni funkcjê animatora Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniê nych) - metoda uznawana za najbardziej odpowiedni¹ do wyceny przedsiêbiorstw. Wad¹ metody DCF jest wra liwoœæ otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjête za³o enia dotycz¹ce zarówno samej firmy, jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Metoda porównawcza (porównanie odpowiednich wskaÿników rynkowych, przy których jest notowana spó³ka z podobnymi wskaÿnikami dla innych firm z tej samej bran y b¹dÿ bran pokrewnych) - lepiej ni metoda DCF odzwierciedla postrzeganie bran y, w której dzia³a spó³ka, przez inwestorów. Wad¹ metody porównawczej jest wra liwoœæ na dobór przyjêtej grupy porównawczej oraz porównywanych wskaÿników, a tak e wysoka zmiennoœæ wyceny w zale noœci od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzale niaj¹cy w³aœciwy wskaÿnik P/BV od rentownoœci spó³ki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiedni¹ do wyceny banków. Wad¹ tej metody jest wra liwoœæ otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjête za³o enia dotycz¹ce zarówno samej firmy (zyskownoœæ, efektywnoœæ), jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Powi¹zania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spó³k¹ bêd¹ca przedmiotem niniejszego raportu. Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora emitenta dla spó³ek: Ciech, Wielton,, Ergis-Eurofilms od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora rynku dla spó³ek: Bank Handlowy, Echo, Jupiter NFI, TP SA, KGHM, Prosper, Optimus, Redan, PKN Orlen, Œrubex. Millennium Dom Maklerski S.A. w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w trakcie oferty publicznej dla akcji spó³ek: Kopex, Warfama, Emperia, Skyline, Konsorcjum Stali od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Spó³ki bêd¹ce przedmiotem raportu moga byæ klientami Grupy Kapita³owej Millennium Banku S.A., g³ównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiêdzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spó³kami bêd¹cymi przedmiotem niniejszego raportu nie wystêpuj¹ adne inne powi¹zania, o których mowa w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 paÿdziernika 2005 roku w sprawie Informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych lub ich emitentów, które by³yby znane sporz¹dzaj¹cemu niniejsz¹ rekomendacjê inwestycyjn¹. Pozosta³e informacje Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporz¹dzi³y rekomendacje, informacja o stanowiskach osób sporz¹dzaj¹cych jest zawarta w górnej czêœci ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym górnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest dat¹ sporz¹dzenia oraz dat¹ pierwszego udostêpnienia. Nie wyst¹pi³y istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotycz¹ce metod i podstaw wyceny przyjêtych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentów finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji chyba, e zosta³o to wyraÿnie zaznaczone w treœci rekomendacji. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wy³¹cznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartoœciowych, mo e byæ ona tak e dystrybuowana za pomoc¹ œrodków masowego przekazu, na podstawie ka dorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materia³u w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mog¹ zostaæ bezpoœrednio lub poœrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci i rzetelnoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Podstaw¹ przygotowania publikacji by³y wszelkie informacje na temat spó³ki, jakie by³y publicznie dostêpne i znane sporz¹dzaj¹cemu do dnia jej sporz¹dzenia. Przedstawione prognozy s¹ oparte wy³¹cznie o analizê przeprowadzon¹ przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnieñ ze spó³k¹ bêd¹c¹ przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opieraj¹ siê na szeregu za³o eñ, które w przysz³oœci mog¹ okazaæ siê nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela adnego zapewnienia, e podane prognozy sprawdz¹ siê. Inwestowanie w akcje spó³ki (spó³ek) wymienionych w niniejszej analizie wi¹ e siê z szeregiem ryzyk zwi¹zanych miedzy innymi z sytuacja makroekonomiczna, zmiana regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemo liwe. Treœæ rekomendacji nie by³a udostêpniona spó³ce bêd¹cej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Aktualizacja niniejszego raportu dokonywana jest w zale noœci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. mo e œwiadczyæ us³ugi na rzecz firm, których dotycz¹ analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Spó³ka Rekomendacja Data wydania rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji Wycena Sprzedaj 29 gru Struktura rekomendacji Millennium DM S.A.w II kwartale 2010 roku Liczba rekomendacji % udzia³ Kupuj 2 10% Akumuluj 7 33% Neutralnie 6 29% Redukuj 6 29% Sprzedaj 0 0% Struktura rekomendacji dla spó³ek, dla których Millennium 21 DM S.A. œwiadczy³ us³ugi z zakresu bankowoœci inwestycyjnej* Kupuj 0 0% Akumuluj 6 50% Neutralnie 2 17% Redukuj 3 25%

Zysk netto 2009 3 050.3 525.5 646.0 514.4 373.4 4.8 6.4 47.5 11.4 1.2 7.7 6.3 10.5

Zysk netto 2009 3 050.3 525.5 646.0 514.4 373.4 4.8 6.4 47.5 11.4 1.2 7.7 6.3 10.5 bran a IT 28 wrzeœnia 2010 neutralnie poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 54.7 58.9 Ryzykowny rozwój przez przejêcia systematycznie buduje grupê poprzez zagraniczne przejêcia, które

Bardziej szczegółowo

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2 16 lutego 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 855.5 954.7 Stabilna poprawa wyniku operacyjnego Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie zbli onym

Bardziej szczegółowo

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja sektor budowalny 19 listopada 2008 neutralnie poprzednia rekomendacja: Cena: Cena docelowa: redukuj 182.2 167.8 Dobry portfel na gorsze czasy GK zaprezentowa³a bardzo dobre wyniki za III kwarta³ bie ¹cego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW 17.11.2005 Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol 125 109 93 77 61 45 02-lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14.

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14. Drzewny 17 listopada 26 poprzednia rekomendacja: - kupuj Cena (16/11/26) 24. Restrukturyzacja przyniesie korzyści Cena docelowa 31.3 Wyniki za III kwartał 26r. u mogą nieco rozczarowywać. Jednak, kiedy

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13.

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13. sektor IT 9 listopada 2011 kupuj poprzednia rekomendacja: ---------- Cena: Cena docelowa: 9.2 11.4 Akcje tanie mimo pogorszenia wynikäw Akcje späłki spadły od początku roku już o 38% pod wpływem oczekiwań

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9%

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9% 16 maja 2011 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 8.5 11.3 Lider rosnącego rynku wina Spożycie wina na osobę w Polsce wciąż jest wielokrotnie niższe niż w większości krajñw

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2 14 listopada 2013 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 39.5 47.0 Zatrzymanie spadku wyniku odsetkowego Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7.

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7. sektor: media 26 marzec 2002 r. RAPORT analityczny mo e byæ znacz¹c¹ spó³ka medialn¹ w Europie Œrodkowej jest licz¹cym siê holdingiem medialnym w Polsce. Poprzez planowane akwizycje w wysokoœci oko³o 1,5

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3 28 maja 213 akumuluj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa:.68.8 PowrÄt do zyskäw Dzięki zmianie strategii w segmencie produkcyjnym, w pierwszych 3 miesiącach br. obszar ten po

Bardziej szczegółowo

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007 Media 28 czerwca 2007 MNI Przede wszystkim usługi medialne poprzednia rekomendacja: kupuj Cena (27/06/2007) 6.0 Wycena 8.3 Strategicznym segmentem działalności spółki jest świadczenie telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza OtmuchÄw branża spożywcza 23 maja 2014 kupuj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 8.80 12.73 Nowy prezes, wyższe zyski Po bardzo słabym IV kwartale 2013 spçłka miała świetne wyniki w

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

2006 24 71 97 46 53 0.2 0.0 1.2 40.4 8.6 58.8 10.8 21.4. 2007p 18 134 170 95 92 0.4 0.0 2.3 23.3 4.4 48.7 10.9 25.0

2006 24 71 97 46 53 0.2 0.0 1.2 40.4 8.6 58.8 10.8 21.4. 2007p 18 134 170 95 92 0.4 0.0 2.3 23.3 4.4 48.7 10.9 25.0 Banki maj 2007 Noble Bank oferta publiczna Nowa jakość na rynku bankowym Wycena dochodowa Wycena porównawcza 11.2 9.5 to nowa instytucja na polskim rynku finansowym. Składa się ona z Noble Banku, oferującego

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

Potencjalne synergie motorem wzrostu

Potencjalne synergie motorem wzrostu Azoty TarnÄw, Puławy przemysł chemiczny SpÇłka Rekomendacja 10 września 2012 Cema obecna Cena docelowa Azoty TarnÇw akumuluj 48.40 54.30 Puławy akumuluj 114.90 135.75 Potencjalne synergie motorem wzrostu

Bardziej szczegółowo

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13.

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13. budownictwo 16 stycznia 213 kupuj poprzednia rekomendacja: -- Cena: Cena docelowa: 5.1 6.9 Budowanie wartości w trudnych czasach Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla späłki z zaleceniem kupuj i ceną

Bardziej szczegółowo

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE 6 listopada 2012 kupuj przemysł tworzyw sztucznych Cena: Cena docelowa: 8.2 11.8 Nieuzasadnione dyskonto 15 WIG SpÇłka od kilku lat zwiększa przychody ze sprzedaży artykułçw przeznaczonych do dekoracji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3 PEP 13 marca 2012 kupuj branża energetyczna poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: 21.4 Cena docelowa: 27.4 Przegrany spär z W połowie lutego Sąd Arbitrażowy wydał wyrok, ktéry jednoznacznie przyznał rację

Bardziej szczegółowo

deweloperzy mieszkaniowi

deweloperzy mieszkaniowi deweloperzy mieszkaniowi 7 marca 214 akumuluj poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 5.6 56.5 Bez widocznych zagrożeń Ostatni kwartał minionego roku był udany dla deweloperåw mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

2009 106.1 40.4 50.3 59.2 46.9 2.4 2.9 12.2 11.9 2.4 13.7 11.0 20.0 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 3.2 3.8 15.7 9.1 1.8 8.2 7.2 20.

2009 106.1 40.4 50.3 59.2 46.9 2.4 2.9 12.2 11.9 2.4 13.7 11.0 20.0 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 3.2 3.8 15.7 9.1 1.8 8.2 7.2 20. 2 czerwca 211 kupuj branża energetyczna Cena: Cena docelowa: 29.4 34.6 Zyski napędzane wiatrem Pierwsza połowa bieżącego roku była niekorzystna dla notowań. Przy rosnących indeksach giełdowych, kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo