Sy nthos. kupuj. Niska wycena i buy back. przemys³ chemiczny. Spadki cen polistyrenu i straty na ró nicach kursowych w IV kwartale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sy nthos. kupuj. Niska wycena i buy back. przemys³ chemiczny. Spadki cen polistyrenu i straty na ró nicach kursowych w IV kwartale"

Transkrypt

1 16 stycznia 2009 kupuj przemys³ chemiczny poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: Niska wycena i buy back Produkty u znajduj¹ zastosowanie g³ównie w bran ach silnie dotkniêtych w obecnej fazie œwiatowego kryzysu. Kauczuk jest wykorzystywany w powi¹zanej z bran ¹ motoryzacyjn¹ bran y oponiarskiej, a polistyren w bran y budowlanej. Fakt ten powoduje, e wyniki spó³ki w okresie najbli szych 1-2 lat bêd¹ s³abe. Z drugiej strony spadki kursu spowodowa³y spadek wyceny rynkowej do poziomu, który naszym zdaniem uwzglêdnia ju z nawi¹zk¹ pogorszenie perspektyw. Dodatkowo jest jedyn¹ du ¹ gie³dow¹ polsk¹ spó³k¹ chemiczn¹ maj¹c¹ prywatnego g³ównego inwestora. Czynnikiem pozytywnie wp³ywaj¹cym na notowania spó³ki mo e byæ tak e uchwalony buy back. Spadki cen polistyrenu i straty na ró nicach kursowych w IV kwartale Pomimo za³amania cen na rykach wielu chemikaliów w IV kw., mar e na produktach spó³ki przedstawia³y siê korzystnie. W przypadku polistyrenu nast¹pi³a stabilizacja, natomiast w przypadku kauczuków wzrost. Spadki wolumenów, zw³aszcza w segmencie polistyrenów, spowoduj¹ obni enie zysku operacyjnego kw./kw. Wynik brutto zosta³ obci¹ ony wysokimi stratami na ró nicach kursowych, gdy spó³ka posiada kredyt walutowy na poziomie 195 mln EUR (kurs EUR/PLN wzrós³ o 22.6%). Straty na ró nicach kursowych szacujemy na 140 mln PLN. NWZA zdecydowa³o o skupie akcji Grudniowe NWZA spó³ki zdecydowa³o o skupie akcji w³asnych. Maksymalne kwoty przeznaczane na skup odpowiadaj¹ ca³oœci kapita³ów zapasowych u. Uchwa³y otworzy³y spó³ce mo liwoœæ buy backu, przy czym nie jest przes¹dzone, e spó³ka z niej skorzysta. Wobec notowania akcji spó³ki wyraÿnie poni ej wartoœci ksiêgowej, uwa amy buy back za operacjê w sposób znacznie efektywniejszy zwiêkszaj¹c¹ wartoœæ dla akcjonariuszy, ni inwestycje w nowe instalacje w obliczu rozpoczynaj¹cej siê œwiatowej recesji. Wycena i rekomendacja Metod¹ DCF wyceniamy jedn¹ akcjê na 0.60PLN, metod¹ porównawcz¹ do zagranicznych spó³ek chemicznych na 0.41 PLN. Œrednia wa ona z wycen (DCF 60%, porównawcza 40%) wynosi 0.53PLN. W obecnej wycenie staraliœmy siê uwzglêdniæ pogorszenie wyników w najbli szych dwóch latach wynikaj¹ce z obecnego œwiatowego kryzysu. Inwestorom o d³ugim horyzoncie inwestycyjnym rekomendujemy kupowanie akcji rel.wig Sy nthos gru maj paÿ ma sie r 06 gru maj paÿ ma sie sty 06 r 09 Max/min 52 tygodnie (PLN) 1,37/0,41 Liczba akcji (mln) Kapitalizacja (mln PLN) 556 EV (mln PLN) 766 Free float (mln PLN) 217 Œredni obrót (mln PLN) 2.9 G³ówny akcjonariusz Micha³ So³owow % akcji, % g³osów 55.89/ m 3 m 12 m Zmiana ceny (%) -16% -50% -56% Zmiana rel. WIG (%) -9% -28% -12% Micha³ Buczyñski (022) Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E P/BV EV /EBIT EV /EBITDA ROE (%) % 20P % 2009P % 2010P % 2011P % P - prognozy wyników Millennium DM wed³ug MSSF, mln PLN Informacje dotycz¹ce powi¹zañ Millennium DM ze spó³k¹, bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu oraz pozosta³e informacje, wymagane przez Rozporz¹dzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zosta³y na ostatniej stronie raportu.

2 Wycena Wysoka wra liwoœæ rentownoœci na g³êbsze wahania koniunktury Spowolnienie gospodarcze w wielu regionach œwiata (USA, niektórych krajach Europy Zachodniej i Japonii) widoczne by³o ju od ponad roku. Ta pierwsza faza problemów gospodarczych wynika³a g³ównie z pocz¹tku spadku cen mieszkañ po pêkniêciu bañki spekulacyjnej na tym rynku. Katalizatorem odwrócenia na rynku nieruchomoœci by³ kryzys na rynku kredytów subprime w USA. Dopiero jednak druga ods³ona kryzysu finansowego, maj¹ca swoje apogeum we wrzeœniu - paÿdzierniku 20 roku doprowadzi³a do wejœcia gospodarki œwiatowej w prawdziw¹ recesjê. Jej katalizatorem by³a upad³oœæ banku Lehman Brothers i k³opoty finansowe wielu innych instytucji finansowych. Procesy te doprowadzi³y do znacznego wzrostu awersji do ryzyka, nieufnoœci wœród banków, co skutkowa³o istotnym spadkiem akcji kredytowej. Utrudniony dostêp do kredytu oraz niechêæ tak e konsumentów do zad³u ania siê spowodowa³ spadek sprzeda y samochodów i innych dóbr trwa³ego u ytku na rynkach krajów rozwiniêtych. Natomiast spadki cen nieruchomoœci zaczynaj¹ przek³adaæ siê na spadki liczby budowanych mieszkañ i obni enie popytu na materia³y budowlane. Przegl¹daj¹c bardzo pesymistyczne wskaÿniki koniunktury publikowane w ostatnich tygodniach (PMI, dynamika produkcji, œwiatowa wymiana handlowa, dane o sprzeda y samochodów, a zw³aszcza informacje z Chin sugeruj¹ce, e kraj ten czeka powa ne spowolnienie) mo na oczekiwaæ, e ju w bie ¹cym roku œwiatowa gospodarka mo e wejœæ w fazê recesji. Szacujemy, e spadek œwiatowego PKB mo e wynieœæ w granicach -1%-0%. W przypadku Polski wzrost PKB spadnie do poziomu 1-2%. Wycena spó³ki metod¹ DCF (mln PLN) 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P >2018 sprzeda zmiana sprzeda y % 16.0% 16.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% mar a EBIT 2.5% 3.2% 5.0% 5.5% 5.5% 5.6% 5.6% 5.7% 5.7% 5.7% EBIT stopa podatkowa 21.5% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% amortyzacja inwestycje zmiana kap.obrotowego FCF zmiana FCF - -59% -54% 43% 1% 3% 4% 4% 4% 4% 1.0% d³ug/kapita³ 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% stopa wolna od ryzyka 5.2% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.1% 5.1% 5.2% 5.3% 5.3% 5.0% premia kredytowa 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% beta koszt d³ugu 4.8% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 5.0% 5.0% 5.1% 5.1% 4.9% koszt kapita³u 10.7% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.6% 10.6% 10.7% 10.8% 10.8% 10.5% WACC 9.8% 9.7% 9.7% 9.6% 9.7% 9.7% 9.8% 9.8% 9.9% 9.9% 9.7% PV (FCF) wartoœæ DFCF (mln PLN) (d³ug) gotówka netto -346 wycena spó³ki 798 liczba akcji (mln szt.) wycena na akcjê (PLN) 0.60 ród³o: Millennium Dom Maklerski S.A. 2

3 Eksperci MFW przejrzeli ponad sto przypadków sytuacji kryzysowych w gospodarkach krajów rozwiniêtych. Je eli wyst¹pi³ kryzys finansowy, któremu towarzyszy³ kryzys bankowy, to spowolnienie wzrostu albo recesja by³y g³êbsze i trwa³y d³u ej. Jeœli jedn¹ z przyczyn kryzysu by³ wczeœniejszy silny wzrost cen aktywów m.in. na rynku nieruchomoœci, recesja by³a jeszcze d³u sza i bardziej bolesna. Tak samo, je eli kryzysowi towarzyszy³o silne zad³u enie gospodarstw domowych. Bior¹c pod uwagê, e obecnie mamy do czynienia z wszystkimi tymi trzema czynnikami, w naszym modelu finansowym dla spó³ki za³o yliœmy, e recesja œwiatowa potrwa dwa lata - rok 2011 bêdzie pierwszym rokiem odrodzenia gospodarczego. W szczególnoœci w celu sporz¹dzenia prognoz finansowych i modelu wyceny przyjêliœmy nastêpuj¹ce g³ówne za³o enia: q kurs EUR/PLN = 4 oraz kurs USD/PLN = 3, q w 2009 roku spadek wyra onych w PLN cen kauczuku o 10%, polistyrenu o 20%, a w 2010 roku o ceny bez zmian, q w 2009 roku spadek wolumenów kauczuku o 10%, polistyrenów o 20%, a w 2010 roku w obu segmentach spadek o 5%, q w obecnej niestabilnej sytuacji dynamicznych zmian cen produktów i surowców zastosowaliœmy podejœcie mar owe, wiêkszoœæ zysku operacyjnego, który naszym zdaniem wypracuje spó³ka w najbli szych dwóch latach bêdzie pochodziæ z produkcji ciep³a i energii elektrycznej, q zak³adamy, e ju w 2011 roku nast¹pi odbicie popytu w g³ównych segmentach dzia³alnoœci spó³ki i w perspektywie kilku lat powróci do œrednich mar generowanych przed recesj¹ (za³o enie o 5.7% mar y EBIT uwa amy za konserwatywne, dla porównania spó³ki z zagranicznej grupy porównawczej osi¹ga³y w latach mar e w przedziale 6-13%), Przyjêliœmy scenariusz organicznego rozwoju spó³ki i nie uwzglêdniamy transakcji przejêæ w naszym modelu. Metod¹ DCF uzyskaliœmy wycenê jednej akcji na poziomie 0.60 PLN. Wycena porównawcza do zagranicznych spó³ek chemicznych Spó³ka P/BV 20 EV/ EBITDA 20P EV/ EBITDA 2009P EV/ EBITDA 2009P EV/ EBIT 20P EV/ EBIT 2009P EV/ EBIT 2009P P/E 20P P/E 2009P P/E 2009P BASF SE BAYER AG CIBA HOLDING AG TESSENDERLO CHEMIE Mediana Wagi dla wskaÿników 4% 10% 11% 11% 10% 11% 11% 10% 11% 11% Wycena (mln PLN) Na akcjê (PLN) Wycena wa ona (PLN) 0.41 ród³o: Bloomberg, Millennium DM, ceny z dnia Grupê porównawcz¹ tworz¹ spó³ki zagraniczne o zbli onym do u profilu dzia³alnoœci. Naszym zdaniem jednak obecnie, na pocz¹tku silnego spowolnienia wzrostu œwiatowej gospodarki, miarodajnoœæ wyceny porównawczej jest obni ona. Wynika to z faktu tylko czêœciowego uwzglêdnienia w konsensusach grupy porównawczej nadchodz¹cego znacznego pogorszenia koniunktury. Podczas, gdy w naszych prognozach staraliœmy siê uwzglêdniæ recesjê w gospodarce œwiatowej trwaj¹c¹ dwa lata, to w prognozach dla spó³ek porównawczych mo na co najwy ej doszukaæ siê spowolnienia gospodarczego, a nie recesji. W tym wypadku wycena wa ona wynosi 0.41PLN na akcjê. 3

4 Podsumowanie wyceny Metoda wyceny Wycena (mln PLN) Wycena na 1 akcjê (PLN) Wycena DCF % Wycena porównawcza (zagranica) % Wycena spó³ki (œrednia arytmetyczna) ród³o: Millennium DM Waga Ze wzglêdu na obni on¹ miarodajnoœæ wyceny porównawczej, o czym pisaliœmy wczeœniej, przyjêliœmy dla niej wagê na poziomie tylko 40%. Wycena wa ona jednej akcji wynosi 0.53PLN. Komentarz do wyników za III kwarta³ Optymistyczny wzrost mar w g³ównych segmentach III kwarta³ by³ kontynuacj¹ dobrych wyników z II kw. 20, kiedy to nast¹pi³a istotna poprawa w porównaniu z III i IV kw. 20 oraz I kw. 20. W odró nieniu od II kwarta³u wysokie zyski wynika³y prawie wy³¹cznie z wysokich mar odnotowanych na produkcji kauczuków (zysk operacyjny w segmencie kauczuki i lateksy wzrós³ z 44 mln PLN do 48 mln PLN), co by³o skutkiem wzrostu cen kauczuków. W segmencie styrenopodobne nast¹pi³ spadek rezultatu z 17.2 mln PLN do 1.3 mln PLN. Wyniki osi¹gniête przez spó³kê w segmentach kauczuków oraz tworzyw styrenowych pozostawa³y pod presj¹ rosn¹cych cen surowców. Trzeci kwarta³ 20 roku charakteryzowa³ siê bowiem najwy szymi w historii cenami monomerów (frakcja C4, etylen, butadien) powodowanymi wysok¹ cen¹ ropy naftowej. Z drugiej strony popyt na produkty spó³ki utrzymywa³ siê na stosunkowo dobrym poziomie, co umo liwi³o osi¹gniêcie dobrych rezultatów pomimo rosn¹cych cen surowców. Œrednie ceny polistyrenu do spieniania i kauczuków butadienowo-styrenowych w PLN wzros³y w III kw. r/r odpowiednio o 8.5% i 14.4%. Tak e w segmencie dyspersji sytuacja rynkowa sprzyja³a osi¹gniêciu dobrych rezultatów, gdy ceny podstawowych surowców charakteryzowa³a lekka tendencja zni kowa zaœ popyt na produkty tego segmentu utrzymywa³ siê na dobrym, stosunkowo wysokim poziomie. W III kwartale na g³ównych rynkach spó³ki nie by³o jeszcze widaæ oznak nadchodz¹cego pogorszenia koniunktury. Wysokie zyski zosta³y uzyskane na podstawowej dzia³alnoœci (g³ównie produkcja kauczuków). W nastêpnych kwarta³ach mo e nast¹piæ pogorszenie wyników za spraw¹ spadku popytu i cen zw³aszcza w segmencie chemikaliów ropopochodnych. Wyniki skonsolidowane spó³ki S.A. PLN m III kw ' III kw ' % I-III kw ' I-III kw ' % Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % mar e Mar a EBITDA 8.3% 11.7% 10.8% 11.3% Mar a EBIT 3.1% 7.7% 6.0% 7.3% Mar a netto 62.5% 5.7% 35.3% 5.8% wyniki wed³ug MSSF 4

5 Dodatnie saldo finansowe mimo ujemnych ró nic kursowych Z powodu posiadania wysokiego zad³u enia denominowanego w EURO spó³ka wykaza³a w III kwartale oko³o 10 mln PLN strat z tytu³u ró nic kursowych, co jednak zosta³o zrekompensowane przychodami finansowymi na poziomie 15.4 mln PLN. III kw. 20 by³ pierwszym, kiedy wyniki by³y porównywalne w ujêciu r/r. Od III kw. ' spó³ka rozpoczê³a, bowiem konsolidowanie przejêtej, nieco wiêkszej bliÿniaczej spó³ki Kaucuk Kralupy. Pogorszenie wyników w IV kwartale IV kwarta³ bêdzie pierwszym, kiedy wyniki spó³ki zostan¹ obci¹ one za³amaniem na rynku niektórych chemikaliów po drugiej fali œwiatowego kryzysu finansowego. W przypadku spó³ki spadki cen dotknê³y w szczególnoœci rynek polistyrenu do spieniania i zwyk³ego polistyrenu. Spadki w tym segmencie wynikaj¹ g³ównie ze spadaj¹cych cen surowców (styrenu, benzenu). Wp³yw na ten segment ma tak e spadek popytu na EPS ze wzglêdu na koniec sezonu budowlanego. Ceny polistyrenu do spieniania na rynku krajowym PLN/t kwi 06 cze 06 sie 06 gru 06 lut kwi cze sie gru lut kwi cze sie ród³o: Millennium DM W listopadzie sprzeda samochodów osobowych w Europie spad³a o 26%, najmocniej od 1999 roku. Po 11 miesi¹cach sprzeda spad³a o 7.1% do 13.8 mln sztuk. Spadek ³¹cznego popytu na opony bêdzie jednak znaczne mniejszy, gdy zapotrzebowanie ze strony producentów samochodów stanowi oko³o 20-30% ca³kowitego popytu. Pomimo negatywnych informacji z rynku motoryzacyjnego, na rynkach europejskich ceny kauczuku spada³y dopiero pod koniec listopada. Ceny kontraktowe kauczuku (SBR, NWE) EUR/t kwi 06 cze 06 sie 06 gru 06 lut kwi cze sie gru lut kwi cze sie gru ród³o: ICIS Pricing 5

6 Silne zachowanie siê kauczuku wynika³o g³ównie z rosn¹cych cen podstawowego surowca do jego produkcji - butadienu. W tym momencie nale y powiedzieæ, e w ostatnich miesi¹cach wystêpuj¹ bardzo silne ró nice w cenach poszczególnych chemikaliów miêdzy ró nymi regionami œwiata. Wynika to z ogromnej dynamiki ruchów cen. Podczas gdy na rynku europejskim ceny butadienu w ostatnich miesi¹cach by³y bardzo silne, to na rynkach azjatyckich nast¹pi³y ich spadki z 2800 USD/t we wrzeœniu do 1100 USD w listopadzie. Ceny kontraktowe butadienu (NWE) 1400 EUR/t kwi maj cze lip sie wrz paÿ lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paÿ lis ród³o: ICIS Pricing Wiêkszoœæ surowców wykorzystywanych przez spó³kê (benzen, etylobenzen) doœwiadczy³a znacznych spadków cen w okresie IV kwarta³u. Najwiêkszy spadek cen wyst¹pi³ w przypadku benzenu. Cena spad³a z 1350 USD/t do poni ej 300 USD/t. Tak dramatyczny spadek ceny wynika³ z kilku czynników. Pierwszym by³ spadek cen ropy naftowej z ponad 140 USD/bbl do poni ej 40 USD/t na pocz¹tku grudnia, który stworzy³ efekt domina w ³añcuchu poszczególnych produktów petrochemicznych. Drug¹ przyczyn¹ by³o za³amanie popytu ze strony koñcowych odbiorców na skutek spadku popytu na produkty wytwórców tekstyliów (g³ównie w Azji), budownictwa, przemys³u samochodowego i w bardzo wielu innych bran ach, które na skutek trudnoœci w dostêpie do kredytu pozyskiwa³y gotówkê z zapasów. W momencie ugruntowania siê trendu spadkowego ucieczka od zapasów sta³a siê tak e oczywista z powodu chêci przeczekania okresu spadaj¹cych cen z minimalnymi zapasami. Ceny benzenu (NWE) USD/t mar 05 maj 05 lip 05 wrz 05 lis 05 sty 06 mar 06 maj 06 lip 06 wrz 06 lis 06 sty mar maj lip wrz lis sty mar maj lip wrz lis ród³o: Bloomberg 6

7 Pomimo dynamicznych ruchów cen w IV kwartale, szacujemy, e mar a na produkcji polistyrenu nieznacznie spad³a o kilka procent, natomiast mar a na produkcji kauczuków wzros³a o oko³o 25%. Nie jesteœmy w stanie oszacowaæ wolumenów, jednak zak³adamy spadek wolumenu sprzeda kauczuków o 10% natomiast polistyrenów o 20%. W przypadku tych ostatnich wp³yw na spadek popytu mia³o tak e s³absze sezonowo zapotrzebowanie w IV kwartale ze strony budownictwa. Pomimo wyraÿnego spadku wolumenów uwa amy, e wypracuje zysk operacyjny w IV kwartale w zakresie mln PLN. Wysokie straty na ró nicach kursowych obci¹ ¹ saldo finansowe Wyniki za IV kwarta³ bêd¹ obci¹ one wysokimi stratami na ró nicach kursowych, gdy spó³ka posiada kredyt walutowy w wysokoœci 195 mln EUR. W IV kwartale mieliœmy do czynienia z bardzo istotnym os³abieniem PLN wzglêdem EUR (na koniec III kwarta³u kurs EUR wynosi³ 3.4PLN, natomiast na koniec roku ju 4.17PLN). Naszym zdaniem strata na ró nicach kursowych w IV kwartale mo e wynieœæ oko³o 140 mln PLN. S¹dzimy, e posiadaj¹c naturalny hedging w postaci zobowi¹zañ denominowanych w EUR, nie zawiera³ na istotn¹ skalê transakcji zabezpieczaj¹cych ryzyko kursowe. Buy back uchwalony Grudniowe NWZA spó³ki zdecydowa³o o skupie akcji w³asnych w celu ich umorzenia w iloœci tys. sztuk oraz/lub w celu ich dalszej odsprzeda y w iloœci tys. sztuk. Na ka d¹ z tych operacji spó³ka zamierza przeznaczyæ maksymalnie 764 mln PLN. Skup mia³by trwaæ od 24 grudnia tego roku do 23 grudnia 2013 roku. Maksymalne kwoty przeznaczane na skup odpowiadaj¹ ca³oœci kapita³ów zapasowych u. Pozosta³e parametry uchwa³, takie jak liczba akcji i terminy skupu, wynikaj¹ natomiast wprost z przepisów. Uchwa³y o skupie akcji w³asnych otworz¹ spó³ce mo liwoœæ buy backu, przy czym nie jest przes¹dzone, e spó³ka z niej skorzysta. W po³owie listopada poinformowa³, i negocjacje prowadzone w celu nabycia producenta kauczuków syntetycznych z Europy Zachodniej, zosta³y zakoñczone bez osi¹gniêcia porozumienia pomiêdzy stronami. Przerwanie negocjacji nast¹pi³o w wyniku zbyt wygórowanych warunków cenowych w obecnej sytuacji rynkowej, w szczególnoœci wobec nieuchronnego spowolnienia w bran y kauczuków syntetycznych, wynikaj¹cego ze znacz¹co zmniejszonego popytu na samochody osobowe i ciê arowe. W przypadku a skup akcji uwa amy za bardzo prawdopodobny, gdy spó³ka posiada zad³u enie d³ugoterminowe oraz jednoczeœnie wysoki poziom gotówki. Wobec notowania akcji spó³ki wyraÿnie poni ej wartoœci ksiêgowej, uwa amy buy back za operacjê w sposób znacznie efektywniejszy zwiêkszaj¹c¹ wartoœæ dla akcjonariuszy, ni inwestycje w nowe instalacje. Na koniec III kwarta³u spó³ka posiada³a oko³o 470 mln PLN gotówki oraz ponad 660 mln PLN zobowi¹zañ finansowych, które jednak maj¹ charakter d³ugoterminowy. Uwa amy, e najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wykorzystanie przez spó³kê w najbli szych miesi¹cach niskich cen akcji w³asnych na skup oko³o 15% obecnej wielkoœci kapita³u akcyjnego. Przy obecnym poziomie kursu akcji spó³ka wyda³aby na taki pakiet oko³o 90 mln PLN. W takim scenariuszu posiadacz wiêkszoœciowego pakietu akcji Micha³ So³owow nie przekroczy³by progu 66% i unikn¹³by koniecznoœci og³aszania wezwania. 7

8 Wyniki finansowe Rachunek wyników (mln PLN) P 2009P 2010P 2011P przychody netto koszty wytworzenia i sprzedanych towarów koszty sprzeda y i ogólnego zarz¹du saldo pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej EBITDA EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy zysk netto EPS Bilans (tys. PLN) P 2009P 2010P 2011P aktywa trwa³e, w tym: wartoœci niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwa³e aktywa obrotowe, w tym: zapasy nale noœci œrodki pieniê ne i inne inw. krótk krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe aktywa razem kapita³ w³asny, w tym: kapita³ zak³adowy kapita³ z emisji akcji powy ej ich wartoœci nominalnej kapita³y zapasowe i rezerwowe zyski zatrzymane zysk (strata) z lat ubieg³ych zysk netto zobowi¹zania d³ugoterminowe zobowi¹zania krótkoterminowe pasywa razem BVPS

9 Cash flow (tys. PLN) P 2009P 2010P 2011P wynik netto amortyzacja zmiana kapita³u obrotowego gotówka z dzia³alnoœci operacyjnej inwestycje (capex) gotówka z dzia³alnoœci inwestycyjnej wyp³ata dywidendy emisja akcji zmiana zad³u enia gotówka z dzia³alnoœci finansowej zmiana gotówki netto DPS CEPS WskaŸniki (%) P 2009P 2010P 2011P zmiana sprzeda y 11.9% 57.0% 52.8% -26.0% -5.0% 16.0% zmiana EBIT 181.5% -38.6% 240.1% -73.2% 23.8% 78.8% zmiana zysku netto 212.6% 652.7% -98.9% 363.6% 67.6% 102.1% mar a EBITDA 12.7% 8.2% 11.0% 8.0% 9.0% 10.0% mar a EBIT 7.8% 3.1% 6.8% 2.5% 3.2% 5.0% mar a netto 5.6% 26.7% 0.2% 1.2% 2.1% 3.7% sprzeda /aktywa (x) d³ug / kapita³ (x) odsetki / EBIT stopa podatkowa 18.6% -14.5% 86.6% 21.5% 19.0% 19.0% ROE 10.5% 46.7% 0.4% 1.9% 3.0% 5.9% ROA 7.4% 28.1% 0.2% 1.0% 1.6% 3.2% (d³ug) gotówka netto (tys. PLN) P - prognoza Millennium DM S.A. 9

10 Departament Analiz Sprzeda Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Micha³ Buczyñski Rados³aw ukaszczuk ukasz Ko³aczkowski Doradca Inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Marcin Derêgowski Dyrektor banki i finanse, handel Analityk telekomunikacja, przemys³ chemiczny Analityk przemys³ drzewny i materia³ów budowlanych, motoryzacja, energetyka Analityk media, farmaceutyki przemys³ spo ywczy, elektromaszynowy Analityk paliwa i surowce, przemys³ metalowy Asystent Rados³aw Zawadzki Krzysztof Solus /7 Arkadiusz Szumilak Robert Wiaderny Marek Przytu³a Jaros³aw O³dakowski Dyrektor Dyrektor Millennium Dom Maklerski S.A. Ul. aryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel Objaœnienia terminologii fachowej u ytej w raporcie EV - wycena rynkowa spó³ki + wartoœæ d³ugu odsetkowego netto EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja WNB - wynik na dzia³alnoœci bankowej P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcjê powiêkszonego o amortyzacjê na akcjê P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcjê P/BV - stosunek ceny akcji do wartoœci ksiêgowej na 1 akcjê ROE - stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EPS - zysk netto na 1 akcjê CEPS - wartoœæ zysku netto i amortyzacji na 1 akcjê BVPS - wartoœæ ksiêgowa na 1 akcjê DPS - dywidenda na 1 akcjê NPL - kredyty zagro one Rekomendacje Millennium DM S.A. Redukuj 4 10% 0% Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A. Sprzedaj 0 0% 0% KUPUJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad 20% potencja³ wzrostu AKUMULUJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad 10% potencja³ wzrostu Struktura rekomendacji dla spó³ek, dla których Millennium 40 DM S.A. NEUTRALNIE - uwa amy, e cena akcji spó³ki pozostanie stabilna (+/- 10%) REDUKUJ - uwa amy, e akcje spó³ki s¹ przewartoœciowane o 10-20% œwiadczy³ us³ugi z zakresu bankowoœci inwestycyjnej* Kupuj SPRZEDAJ - uwa amy, e akcje spó³ki s¹ przewartoœciowane o ponad 20% Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowi¹zuj¹ 6 miesiêcy od daty wydania, o ile wczeœniej nie zostan¹ zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zale noœci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Akumuluj Neutralnie Redukuj % 50% 10% 2% 3% 1% Sprzedaj 2 10% 1% Stosowane metody wyceny *ostatnie 12 miesiêcy, ³¹cznie ze spó³kami, dla których MDM S.A. pe³ni funkcjê animatora Rekomendacja sporz¹dzona jest w oparciu o nastêpuj¹ce metody wyceny (wybrane 2 z 3): Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniê nych) - metoda uznawana za najbardziej odpowiedni¹ do wyceny przedsiêbiorstw. Wad¹ metody DCF jest wra liwoœæ otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjête za³o enia dotycz¹ce zarówno samej firmy, jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Metoda porównawcza (porównanie odpowiednich wskaÿników rynkowych, przy których jest notowana spó³ka z podobnymi wskaÿnikami dla innych firm z tej samej bran y b¹dÿ bran pokrewnych) - lepiej ni metoda DCF odzwierciedla postrzeganie bran y, w której dzia³a spó³ka, przez inwestorów. Wad¹ metody porównawczej jest wra liwoœæ na dobór przyjêtej grupy porównawczej oraz porównywanych wskaÿników, a tak e wysoka zmiennoœæ wyceny w zale noœci od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzale niaj¹cy w³aœciwy wskaÿnik P/BV od rentownoœci spó³ki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiedni¹ do wyceny banków. Wad¹ tej metody jest wra liwoœæ otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjête za³o enia dotycz¹ce zarówno samej firmy (zyskownoœæ, efektywnoœæ), jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Powi¹zania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spó³k¹ bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu. Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora emitenta dla spó³ek: Ciech, Sygnity, Wielton, od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora rynku dla spó³ek: Bank Handlowy, Echo, Jupiter NFI, TP SA, KGHM, Prosper, Optimus, Redan, PKN Orlen, Œrubex. Millennium Dom Maklerski S.A. w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w trakcie oferty publicznej dla akcji spó³ek: Eurofilms, Famur, North Coast, Action, Euromark, od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Millennium TFI S.A. (podmiot powi¹zany z Millennium Dom Maklerski S.A.) posiada na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego raportu akcje, stanowi¹ce 16.56% kapita³u zak³adowego Ceramiki Nowa Gala i uprawniaj¹ce do wykonywania 16.56% ogó³u g³osów na WZA. Pomiêdzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spó³kami bêd¹cymi przedmiotem niniejszego raportu nie wystêpuj¹ adne inne powi¹zania, o których mowa w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 paÿdziernika 2005 roku w sprawie Informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych lub ich emitentów, które by³yby znane sporz¹dzaj¹cemu niniejsz¹ rekomendacjê inwestycyjn¹. Pozosta³e informacje Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporz¹dzi³y rekomendacje, informacja o stanowiskach osób sporz¹dzaj¹cych jest zawarta w górnej czêœci ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym górnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest dat¹ sporz¹dzenia oraz dat¹ pierwszego udostêpnienia. Nie wyst¹pi³y istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotycz¹ce metod i podstaw wyceny przyjêtych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentów finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji chyba, e zosta³o to wyraÿnie zaznaczone w treœci rekomendacji. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wy³¹cznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartoœciowych, mo e byæ ona tak e dystrybuowana za pomoc¹ œrodków masowego przekazu, na podstawie ka dorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materia³u w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci i rzetelnoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Podstaw¹ przygotowania publikacji by³y wszelkie informacje na temat spó³ki, jakie by³y publicznie dostêpne i znane sporz¹dzaj¹cemu do dnia jej sporz¹dzenia. Przedstawione prognozy s¹ oparte wy³¹cznie o analizê przeprowadzon¹ przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnieñ ze spó³k¹ bêd¹c¹ przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opieraj¹ siê na szeregu za³o eñ, które w przysz³oœci mog¹ okazaæ siê nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela adnego zapewnienia, e podane prognozy sprawdz¹ siê. Treœæ rekomendacji nie by³a udostêpniona spó³ce bêd¹cej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Millennium Dom Maklerski S.A. mo e œwiadczyæ us³ugi na rzecz firm, których dotycz¹ analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Spó³ka Rekomendacja Data wydania rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji Wycena Kupuj 23 paÿ Neutralnie 20 sie Struktura rekomendacji Millennium DM S.A.w IV kwartale 20 roku Liczba rekomendacj % udzia³ % udzia³ Kupuj 14 35% 1% Akumuluj 10 25% 1% Neutralnie 12 30% 1%

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4 30 kwietnia 2010 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 214.0 216.8 W oczekiwaniu na nowego inwestora W I kwartale zarobi³ 233.2 mln PLN, co by³o rezultatem nieco

Bardziej szczegółowo

bran a paliwowa Zysk netto 2009 14 320.5 424.2 723.2 1 092.0 883.4 7.8 10.4 58.7 3.5 0.5 19.8 11.6 14.7

bran a paliwowa Zysk netto 2009 14 320.5 424.2 723.2 1 092.0 883.4 7.8 10.4 58.7 3.5 0.5 19.8 11.6 14.7 bran a paliwowa 2 marca 1 neutralnie poprzednia rekomendacja: redukuj Cena: Cena docelowa: 27.5 25.8 Spekulacja na przejêcie podtrzyma kurs Skarb Pañstwa szuka inwestora na pakiet u. W styczniu cena akcji

Bardziej szczegółowo

Rynek reklamy bez du ego optymizmu

Rynek reklamy bez du ego optymizmu 17 marca 2011 neutralnie media poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 16.6 16.4 Odbicie rynku reklamy zbyt powolne Wzrost rynku reklamy w IV kwartale 20 by³ s³aby (4.5%), szczególnie bior¹c

Bardziej szczegółowo

telekomunikacja Zysk netto 2008 18 165.0 3 313.0 7 630.0 2 595.0 2 188.0 1.6 4.8 12.6 10.4 1.32 8.5 3.7 12.5%

telekomunikacja Zysk netto 2008 18 165.0 3 313.0 7 630.0 2 595.0 2 188.0 1.6 4.8 12.6 10.4 1.32 8.5 3.7 12.5% 9 kwietnia 2010 redukuj telekomunikacja poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 16.6 15.2 S³abe perspektywy wyników 29 Nasze prognozy na bie ¹cy rok s¹ zbli one do oczekiwañ zarz¹du spó³ki,

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1 5 maja 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 892.5 986.9 Kolejny wzrost wynikäw operacyjnych Wyniki w I kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³ sektor: us³ugi hotelarskie 5 czerwiec 2002 r. RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail: infobdm@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto sektor bankowy 17 marca 2015 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 34.8 40.0 Wciąż wysokie dyskonto Wynik netto w IV kwartale 2014 ukształtował się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych.

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

2003 84.0 3.1 8.0 1.3 1.7 0.4 0.0 9.6 64.5 3.0 22.3 8.7 4.6% 2004 218.5 12.5 18.2 16.5 12.9 3.3 3.8 12.4 8.6 2.3 5.6 3.8 26.8%

2003 84.0 3.1 8.0 1.3 1.7 0.4 0.0 9.6 64.5 3.0 22.3 8.7 4.6% 2004 218.5 12.5 18.2 16.5 12.9 3.3 3.8 12.4 8.6 2.3 5.6 3.8 26.8% Budownictwo 24 listopada 2005 Prochem Prognozy niezagrożone Cena (24/11/2005) Cena docelowa poprzednia rekomendacja: kupuj kupuj Prochem osiągnął w III kwartale 2005 istotnie lepsze wyniki od naszych oczekiwań.

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9 sektor bankowy 6 listopada 2012 neutralnie poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 93.9 85.4 Spadek kosztäw wyższy niż prognozy Wyniki Banku Handlowego w III kwartale ukształtowały się

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy. akumuluj. Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik

Bank Handlowy. akumuluj. Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik sektor bankowy 9 maja 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 109.2 115.2 Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik Wynik netto Banku Handlowego w I kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2 14 listopada 2013 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 39.5 47.0 Zatrzymanie spadku wyniku odsetkowego Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3 27 lipca 2011 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 227.0 238.5 Powolny wzrost akcji kredytowej Wyniki w II kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 18.5 2.7 53.2 2.1 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 18.5 2.7 53.2 2.1 1.5 15.2 25 października 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 374.5 343.5 Rekordowy wynik kwartalny Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki...

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki... 1 kwietnia 2003 r. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 17,20 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail:

Bardziej szczegółowo

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14.

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14. Drzewny 17 listopada 26 poprzednia rekomendacja: - kupuj Cena (16/11/26) 24. Restrukturyzacja przyniesie korzyści Cena docelowa 31.3 Wyniki za III kwartał 26r. u mogą nieco rozczarowywać. Jednak, kiedy

Bardziej szczegółowo

2006 1,188.1 21.2 40.6 19.5 17.0 0.8 1.8 13.9 49.2 3.0 33.0 17.2 6.1. 2007p 1,690.0 33.9 52.2 37.9 29.6 1.5 2.4 15.4 28.2 2.7 21.3 13.8 9.

2006 1,188.1 21.2 40.6 19.5 17.0 0.8 1.8 13.9 49.2 3.0 33.0 17.2 6.1. 2007p 1,690.0 33.9 52.2 37.9 29.6 1.5 2.4 15.4 28.2 2.7 21.3 13.8 9. Branża budowlana 29 sierpnia 2007 Wzrost marż poprzednia rekomendacja: kupuj akumuluj Cena (28/08/2007) 41.8 Cena docelowa 49.1 Podobnie jak w II kwartale 2006 roku, wyniki finansowe Grupy MW zostały zniekształcone

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik 2012. Dynamika wolumenéw

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik 2012. Dynamika wolumenéw 31 października 20 październik 20 Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw Statyki z eśnia przyniosły pogorszenie dynamik wzrostu wolumenéw kredytéw, zaréwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PKO BP. kupuj. Pierwsze wyniki z Nordea Bankiem

PKO BP. kupuj. Pierwsze wyniki z Nordea Bankiem sektor bankowy 1 września 2014 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 38.2 45.0 Pierwsze wyniki z Nordea Bankiem Wynik netto w II kwartale 2014 ukształtował się na poziomie nieznacznie

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Prochem. Stabilne wyniki. Budownictwo. 17 listopada 2006

Prochem. Stabilne wyniki. Budownictwo. 17 listopada 2006 Budownictwo 17 listopada 20 Prochem Stabilne wyniki poprzednia rekomendacja: kupuj neutralnie Cena (16/11/20) 80.7 Cena docelowa 83.8 Spółka opublikowała wyniki kwartalne zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Bardziej szczegółowo

2003 745 547 1 972 677 297 2.3 3.8 45.5 32.5 1.6 65.7 0.9 5.0 2004 978 548 1 976 522 495 3.8 4.5 47.7 19.5 1.5 73.6 1.5 8.1

2003 745 547 1 972 677 297 2.3 3.8 45.5 32.5 1.6 65.7 0.9 5.0 2004 978 548 1 976 522 495 3.8 4.5 47.7 19.5 1.5 73.6 1.5 8.1 Banki 3 marca 2006 Bank Handlowy Perspektywa wysokiej dywidendy poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (2/03/2006) 74.0 Cena docelowa 78.4 Wyniki Banku Handlowego, osiągnięte w IV kwartale były

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień 2013. Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień 2013. Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego 30 września 20 wrzeń 20 Kontynuacja stagnacji wolumenäw Statyki z rpnia nie przyniosły znaczącej poprawy dynamik wzrostu wolumenéw depozytéw, zaréwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Aplisens. oferta publiczna. Krajowy lider na perspektywicznym rynku. aparatura kontrolno-pomiarowa Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹:

Aplisens. oferta publiczna. Krajowy lider na perspektywicznym rynku. aparatura kontrolno-pomiarowa Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹: kwiecieñ 2009 oferta publiczna aparatura kontrolno-pomiarowa Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹: 8.1 PLN 8.9 PLN Krajowy lider na perspektywicznym rynku Kalendarium publicznej oferty akcji jest

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Banki 16 sierpnia 2005 PKO BP Spadek marż, wzrost wolumenów poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Cena (12/08/2005) 28.7 Cena docelowa 26.3 Wynik netto osiągnięty przez PKO BP w II kwartale (467

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

ropa naftowa, miedź, aluminium

ropa naftowa, miedź, aluminium 16 listopada 2 ropa naftowa, miedź, aluminium W minionym miesiącu obserwowaliśmy poprawę odczytñw danych makroekonomicznych z Państwa Środka. Na kilkumiesięcznych szczytach znalazły się produkcja przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Banki 27 lipca 2004 BZ WBK poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Cena (26/07/2004) 80.4 Jednorazowe transakcje zwiększają rentowność Cena docelowa 88.2 Wyniki BZ WBK, osiągnięte w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

,198 1,465 2,761 1,567 1, p 16,526 2,238 3,466 2,337 1,

,198 1,465 2,761 1,567 1, p 16,526 2,238 3,466 2,337 1, Sektor ropy i gazu 14 sierpnia 2007 poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (13/08/2007) 4.74 Dobry kwartał potwierdza wzrost zyskowności Cena docelowa 5.51 podało bardzo dobre wyniki za II kwartał.

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

przemysł elektromaszynowy 2009 52.9 5.2 8.2 3.8 3.0 0.7 1.4 5.9 17.7 2.1 11.1 7.1 11.9 2010 69.0 11.3 16.2 8.5 6.8 1.3 2.2 7.9 9.7 1.6 8.6 6.0 16.

przemysł elektromaszynowy 2009 52.9 5.2 8.2 3.8 3.0 0.7 1.4 5.9 17.7 2.1 11.1 7.1 11.9 2010 69.0 11.3 16.2 8.5 6.8 1.3 2.2 7.9 9.7 1.6 8.6 6.0 16. 7 grudnia 20 kupuj przemysł elektromaszynowy poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 12.4 18.1 Duże przetargi na kombajny chodnikowe od dwåch lat rozwija swåj biznes w kierunku produkcji lekkich

Bardziej szczegółowo

Vistula Cena (14/06/2006)

Vistula Cena (14/06/2006) Handel 14 czerwca 2006 Vistula Cena (14/06/2006) poprzednia rekomendacja: kupuj kupuj 44.7 Od dawna oczekiwane połączenie Cena docelowa 60.1 Długo oczekiwane przez inwestorów połączenie Wólczanki i Vistuli

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

2002 624 2 796 1 046 134 4.7 1.4 174.8 126.0 3.4 62.6 0.3 2.7 2003 726 2 583 936 323 11.3 3.8 184.6 52.1 3.2 63.8 0.7 6.3

2002 624 2 796 1 046 134 4.7 1.4 174.8 126.0 3.4 62.6 0.3 2.7 2003 726 2 583 936 323 11.3 3.8 184.6 52.1 3.2 63.8 0.7 6.3 Banki 27 lipca 2005 Bank BPH poprzednia rekomendacja: akumuluj neutralnie Cena (26/07/2005) 585.0 Wysoka rentowność utrzymana Cena docelowa 595.3 Wynik netto Banku BPH, osiągnięty w II kwartale (249.5

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Banki 12 sierpnia 2005 Kredyt Bank Pozytywne tendencje kontynuowane poprzednia rekomendacja: kupuj akumuluj Cena (11/08/2005) 10.9 Cena docelowa 12.9 Wyniki Kredyt Banku osiągnięte w II kwartale były lepsze

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

2007p p

2007p p Handel 30 maja 2007 Cena docelowa 88.5 Cena (30.05.2007) redukuj 98.5 Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E P/BV EV /EBIT EV /EBITDA ROE (%) 2007p 4 211.0 84.3 103.7 83.9 65.0

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

p

p Przemysł mięsny Spadek rentowności 21 sierpnia 2007 poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Cena (21/08/2007) 10.8 Cena docelowa 11.5 pokazała słabsze od czekiwań wyniki finansowe za II kwartał.

Bardziej szczegółowo

2010 7 836.9 712.0 1 364.6 813.2 639.3 1.4 2.9 22.3 10.8 0.7 5.8 3.0 6.8 2011 9 688.9 844.2 1 555.8 987.4 793.3 1.8 3.4 23.7 8.7 0.7 5.4 2.9 8.

2010 7 836.9 712.0 1 364.6 813.2 639.3 1.4 2.9 22.3 10.8 0.7 5.8 3.0 6.8 2011 9 688.9 844.2 1 555.8 987.4 793.3 1.8 3.4 23.7 8.7 0.7 5.4 2.9 8. 11 czerwca 2012 kupuj przemysł energetyczny poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: 16.0 Cena docelowa: 19.7 Wznowienie procesu prywatyzacyjnego W ostatnich miesiącach kurs Enei znajdował się w silnym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 122,20 Cena docelowa (PLN) 140,00 Min 52 tyg (PLN) 117,50 Max 52 tyg (PLN) 198,40 Kapitalizacja (mln PLN) 24440,00 EV (mln PLN) 12002,29 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy mieszkaniowi

Deweloperzy mieszkaniowi mieszkaniowi deweloperzy 28 paÿdziernika 2010 Cena Rekomendacja docelowa Dom Development neutralnie 41.0 Gant kupuj 23.4 J.W.Construction neutralnie 15.3 Polnord akumuluj 41.5 Trudniejszy rynek - czas

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

ropa naftowa, miedź, aluminium

ropa naftowa, miedź, aluminium 17 grudnia 2 ropa naftowa, miedź, aluminium Przełom listopada i grudnia to okres dobrych danych z Państwa Środka, gdzie po ponad roku odczytñw przemysłowego PMI poniżej 5 pkt. ostatnie dwa świadczą o poprawie

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Spadek dynamik wolumenäw kredytäw. sierpień 2012. Dynamika wolumençw

Sektor bankowy. Spadek dynamik wolumenäw kredytäw. sierpień 2012. Dynamika wolumençw 28 sierpnia 20 sierpień 20 Spadek dynamik wolumenäw kredytäw Statyki z ca przyniosły pogorszenie dynamik wzrostu wolumençw kredytçw, zarçwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw, na co znaczący

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki jednostkowe (mln PLN) PKN ORLEN IQ 2003 IQ 2002 zmiana Przychody 5 600 5 230 7.1% EBIT 180 117 53.8% Zysk netto 104 31 236.

Wyniki jednostkowe (mln PLN) PKN ORLEN IQ 2003 IQ 2002 zmiana Przychody 5 600 5 230 7.1% EBIT 180 117 53.8% Zysk netto 104 31 236. Prognozy wyników finansowych spó³ek za I kwarta³ PKN ORLEN Spodziewamy siê istotnej poprawy wyników finansowych w porównaniu z I kwarta³em roku ubieg³ego. Pierwsze dwa miesi¹ce bie ¹cego roku przynios³y

Bardziej szczegółowo

Banki 1 sierpnia 2007 BZ WBK poprzednia rekomendacja: neutralnie akumuluj Cena (1/08/2007) 274.0 Wysoka dynamika utrzymana Cena docelowa Wyniki osiągnięte przez BZ WBK w II kwartale były nieznacznie wyższe

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży zarówno w kraju ok. 15%, jak i na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

p

p Przemysł mięsny W oczekiwaniu na efekty przejęć 13 marca 2007 poprzednia rekomendacja: kupuj neutralnie Cena (12/03/2007) 13.9 Cena docelowa 12.7 pokazała zgodne z oczekiwaniami bardzo dobre wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Banki 7 listopada 2005 Kredyt Bank Kolejny dobry rezultat poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (4/11/2005) 11.3 Cena docelowa 13.4 Wyniki operacyjne Kredyt Banku osiągnięte w III kwartale były

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasz biznes Grupa Kapitałowa LOTOS - stabilni na niestabilnym rynku Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej [G4-EC1] [G4-9] 216 r. był kolejnym rokiem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3 PEP 13 marca 2012 kupuj branża energetyczna poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: 21.4 Cena docelowa: 27.4 Przegrany spär z W połowie lutego Sąd Arbitrażowy wydał wyrok, ktéry jednoznacznie przyznał rację

Bardziej szczegółowo

PKN Orlen branża paliwowa

PKN Orlen branża paliwowa RAPORT ANALITYCZNY branża paliwowa ISSN 1508-308X Warszawa, 06.10.03 Podwyższenie prognoz Do wysokiego poziomu zysku netto w pierwszej połowie roku przyczynił się, obok sprzyjających czynników okołorynkowych,

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Zysk netto %

Zysk netto % Przemysł chemiczny 4 stycznia 2006 Police Niska wycena aktywów poprzednia rekomendacja: - akumuluj Cena (03/01/2006) 8.35 Wycena 9.3 Jedną akcję spółki wyceniamy metodą dochodową na 8.8PLN, a metodą porównawczą

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA Sprzedaj, 14, PLN Obniżona z: Kupuj Akcja reanimacja Po fatalnym wynikowo 4Q15, w konsekwencji słabym 15 r., który obnażył trudności prowadzenia biznesu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 28 grudnia 2010. G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

Raport dzienny. 28 grudnia 2010. G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje Raport dzienny 28 grudnia 21 G³ówne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 29 WIG2 2 759 -.37% 4.4% 14.7% 484/16 14 WIG 47 596 -.26% 4.3% 18.8% 79/261 swig8 12 129.32% 3.7%

Bardziej szczegółowo

Banki 11 sierpnia 2005 ING BŚK Spadek udziału w rynku kredytów poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (11/08/2005) 440.5 Cena docelowa 546.6 Wyniki ING BŚK osiągnięte w II kwartale były niższe

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Potencjalne synergie motorem wzrostu

Potencjalne synergie motorem wzrostu Azoty TarnÄw, Puławy przemysł chemiczny SpÇłka Rekomendacja 10 września 2012 Cema obecna Cena docelowa Azoty TarnÇw akumuluj 48.40 54.30 Puławy akumuluj 114.90 135.75 Potencjalne synergie motorem wzrostu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo