FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014"

Transkrypt

1 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata

2 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata Spó ka zosta a za ona w kwietniu 2009 roku, jednak rozpocz cie dzia alno ci operacyjnej planowane jest na stycze 2010 roku. FZ KPT jest Spó celow za on dla realizacji projektu Inkubowanie nowych innowacyjnych spó ek w Krakowskim Parku Technologicznym. ród em finansowania projektu s rodki POIG dzia anie 3.1. Spó ka nie dzie prowadzi adnej dzia alno ci za wyj tkiem obj tej projektem. Przedstawione projekcje opieraj si na za eniach przyj tych we wniosku o dofinansowanie. Rzeczywiste warto ci przychodów i kosztów mog ulec zmianie w szczególno ci w wyniku przeprowadzenia post powa przetargowych. Za enia Poniewa jedynym przedmiotem dzia ania Spó ki jest realizacja projektu finansowanego z POIG, a do roku 2013 nie jest przewidywane osi gni cie przychodów ze sprzeda y udzia ów (wyj kapita owych), jedynym ród em przychodów w okresie b dzie dotacja ze rodków POIG, któr (w zakresie pokrywaj cym koszty operacyjne) zaliczono do przychodów z podstawowej dzia alno ci. Dotacja zapewnia 100% pokrycie kosztów kwalifikowanych w okresie stycze 2010 czerwiec 2014 a zatem wynik finansowy netto w ca ym okresie (do roku 2013 w cznie) b dzie zerowy (przyj to, e wszystkie koszty operacyjne, a tak e koszty gwarancji bankowej b kwalifikowane). Na rok 2014 za ono sprzeda udzia ów w pierwszej ze spó ek portfelowych. Cena po jakiej udzia y zostan sprzedane nie jest obecnie znana, dla celów prognozy przyj to osi gni cie na inwestycji stopy zwrotu (IRR) w wysoko ci 30% rocznie. Poniewa zakup i sprzeda udzia ów s podstawow dzia alno ci Funduszu, przychody tego tytu u zaliczone zostan do dzia alno ci podstawowej a nie finansowej. Prognoza rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym sporz dzona zosta a w oparciu o nast puj ce za enia: Przychody z tytu u dotacji w cz ci pokrywaj cej koszty (wszystkie wydatki z wy czeniem wej kapita owych) zaliczono do przychodów z dzia alno ci podstawowej (przychody netto ze sprzeda y), poniewa dzia alno zwi zana z preinkubacj stanowi podstawow dzia alno Spó ki, a zatem powi zane z kosztami tej dzia alno ci przychody z godnie z zasad wspó mierno ci przychodowo-kosztowej zaliczono do dzia alno ci podstawowej, a nie do pozosta ych przychodów operacyjnych.

3 Wydatki zwi zane z wej ciami kapita owymi (nabyciem udzia ów) nie zosta y uj te jako koszt, ale wydatek inwestycyjny i nie s tym samym uwzgl dnione w rachunku zysków i strat, podobnie jak dotacja w cz ci finansuj cej wej cia kapita owe. W prognozie bilansu uwzgl dniony zosta bilans na r. skorygowany o przewidywane wydatki w okresie listopad-grudzie 2009 w kwocie 305 z miesi cznie (koszt wynajmu powierzchni i ksi gowo ci). Przewidywane na IV kwarta 2010 r. wej cie kapita owe zosta o uwzgl dnione w ugoterminowych aktywach finansowych. Dotacja w cz ci finansuj cej wej cie kapita owe zosta a uj ta jako przychody przysz ych okresów (rozliczenia mi dzyokresowe) w pasywach bilansu. Nabycie udzia ów nie b dzie stanowi kosztu, a tym samym zgodnie z zasad wspó mierno ci przychodów i kosztów, dotacja nie zosta a uj ta w przychodach i wyniku finansowym.

4 A. Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody netto ze sprzeda y produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów B. Koszty dzia alno ci operacyjnej I. Amortyzacja II. Zu ycie materia ów i energii III. Us ugi obce IV. Podatki i op aty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia VII. Pozosta e koszty rodzajowe VIII. Warto sprzedanych towarów i materia ów C. Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B) D. Pozosta e przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozosta e koszty operacyjne I. Strata ze zbyciem niefinansowych aktywów trwa ych II. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym: II. Odsetki, w tym: III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja warto ci inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja warto ci inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarze nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+-J) L. Podatek dochodowy M. Pozosta e obowi zkowe zmniejszenie zysku (zwi kszenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

5 Aktywa Aktywa trwa e Warto ci niematerialne i prawne Koszty zako czonych prac rozwojowych Warto firmy Inne warto ci niematerialne i prawne Zaliczki na poczet warto ci niematerialnych i prawnych Rzeczowe aktywa trwa e rodki trwa e grunty w asne budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej urz dzenia techniczne i maszyny rodki transportu inne rodki trwa e rodki trwa e w budowie Zaliczki na rodki trwa e w budowie Inwestycje d ugoterminowe Nieruchomo ci Warto ci niematerialne i prawne ugoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje d ugoterminowe ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia mi dzyokresowe Nale no ci d ugoterminowe od jednostek powi zanych od pozosta ych jednostek Aktywa obrotowe Zapasy Materia y Pó produkty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw Nale no ci krótkoterminowe Nale no ci od jednostek powi zanych Nale no ci od pozosta ych jednostek Inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powi zanych w pozosta ych jednostkach rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne Inne inwestycje krotkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Suma aktywów

6 Pasywa Kapita w asny Kapita podstawowy Nale ne, lecz nie wniesione, wk ady na poczet kapita u podstawowego Udzia y(akcje) w asne (wielko ujemna) Kapita zapasowy Kapita rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozosta e kapita y rezerwowe Zysk (strata) z lat ubieg ych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna) Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania Rezerwy na zobowi zania Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne Pozosta e rezerwy Zobowi zania d ugoterminowe Wobec jednostek powi zanych Wobec pozosta ych jednostek kredyty i po yczki z tyt.emisji d nych papierów warto ciowych inne zobowi zania finansowe inne Zobowi zania krótkoterminowe Wobec jednostek powi zanych Wobec pozosta ych jednostek kredyty i po yczki z tyt.emisji d nych papierów warto ciowych inne zobowi zania finansowe z tyt.dostaw i uslug o okresie wymagalno ci Zaliczki otrzymane na dostawy Zobowi zania wekslowe Zobowi zania z tytu u podatków, ce, ubezp.spo. Zobowi zania z tytu u wynagrodze Inne Fundusze specjalne Rozliczenia mi dzyokresowe i przychody przysz ych okresów Ujemna warto firmy Inne rozliczenia mi dzyokresowe Suma pasywów

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE...23 1. Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej...23

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale Budynki, lokale i obiekty inzynierii l dowej i wodnej 010-3 Obiekty inzynierii

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. DANE OGÓLNE 1. Plast-Box S.A. (zwana dalej Spółk ) prowadzi działalno w formie Spółki Akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba spółki mie ci si w Słupsku przy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski mgr Marta Kruk Politechnika Warszawska Analiza powi za pomi dzy rentowno

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo