Laboratorium Metod Statystycznych ĆWICZENIE 2 WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium Metod Statystycznych ĆWICZENIE 2 WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI"

Transkrypt

1 Laboatoum Metod tatystyczych ĆWICZENIE WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI Oacowała: Katazya tąo

2 Weyfkaca hotez Hoteza statystycza to dowole zyuszczee dotyczące ozkładu oulac. Wyóżamy hotezy: aametycze dotyczą watośc aametu ozkładu eaametycze dotyczą ostac fukcye ozkładu Weyfkaca hotez statystyczych to oces sawdzea awdzwośc tego zyuszczea a odstawe wyków óby losowe. Odbywa sę oa ozez wykoae odowedch testów statystyczych. Póba losowa to uzyskay z użycem dobou losowego odzbó elemetów oulac geeale. Dobó losowy to tak w któym wszystke elemety oulac geeale maą edakowe szase dostaa sę do óby. Poces weyfkac hotezy statystycze zebega astęuąco: fomułowae hotez: o Zeowa (H : Hoteza oddaa weyfkac. o Alteatywa (H : Hoteza zymowaa zy odzuceu hotezy zeowe. Wybó oblczee statystyk testowe: Buduemy ewą statystykę U któa est fukcą wyków z óby losowe wyzaczamy e ozkład zy założeu że hoteza zeowa est awdzwa. Fukcę U azywa sę statystyką testową lub fukcą testową. Okeślee ozomu stotośc: awdoodobeństwo oełea błędu ewszego odzau olegaącego a odzuceu hotezy zeowe w zyadku gdy est oa awdzwa. Wyzaczee obszau kytyczego: odae zakes watośc oblczoe statystyk testowe dla któych odzucamy hotezę zeową. Zależy o od zyętych: ozomu stotośc hotezy alteatywe. Podęce decyz: Oblczoą watość statystyk testowe oówuemy względem obszau kytyczego: o Jeżel watość ta zadze sę w obszaze kytyczym to hotezę zeową ależy odzucć ako eawdzwą. tąd wosek że awdzwa est hoteza alteatywa. o Jeżel atomast watość ta zadze sę oza obszaem kytyczym ozacza to że bak est odstaw do odzucea hotezy zeowe. tąd wosek że hoteza zeowa może ale e mus być awdzwa.. Test stotośc dla śede Paametycze testy stotośc H : mm a H : m<m b H : m>m c H : m m. ( < < ozaczać będze we wszystkch testach ozom stotośc testu lczebość óby... Badaa cecha oulac geeale ma ozkład N(m zae u ( m U a ( u ( b u ( c ( u ( ( u kwatyl ozkładu N(.

3 .. Badaa cecha oulac geeale ma ozkład N(m ezae t ( m t a ( t( b t ( c ( t t ( ( kwatyl ozkładu t-tudeta..3. Badaa cecha oulac geeale ma dowoly ozkład o ezae śede ezae ale skończoe waac. Lczość óby >. m m U * * estymowae odchylea stadadowe. a ( u ( b u ( c ( u ( ( u u ( kwatyl ozkładu N(.. Test stotośc dla waac H : a H : < b H : > c H :. Badaa cecha oulac geeale ma ozkład N(m. estymato waac a ( ( b ( c ( ( ( kwatyl ozkładu ch-kwadat. ( 3. Test ówośc watośc śedch w dwóch oulacach H : m m a H : m <m b H :m >m c H : m m. 3

4 3.. Badaa cecha ma w dwóch oulacach ozkłady N(m oaz N(m o zaych. U + lczośc ób obaych z dwóch oulac a ( u( b u ( c ( u u ( ( u ( kwatyl ozkładu N(. 3.. Badaa cecha ma w dwóch oulacach ozkłady N(m oaz N(m o ówych ale ezaych. t estymatoy waac a ( t( + b t ( + c ( t t ( + ( + t ( kwatyl ozkładu t-tudeta Badaa cecha ma w dwóch oulacach ozkłady N(m oaz N(m o skończoych ale ezaych. (Test Cochaa-Co a C + któa zy założeu awdzwośc hotezy est zmeą o ozkładze któego fukca kwatylowa ma watość zyblżoą osaą wzoem: t( + t( c( + t ( kwatyl ozkładu t-tudeta. a ( c ( 4

5 b c ( c ( c( c( 4. Test ówośc watośc śedch dla a obsewac. Dotyczy zyadku gdy zed wykoaem akeś oeac a elemetach óby dokouemy omaów ewe cechy o ozkładze omalym a astęe o oeac mezymy tę samą cechę otzymuąc w te same koleośc elemetów wyk Y. Hotezę o ówośc śedch zastęuemy hotezą ówoważą: H : m z gdze Z Y a H : m z < b H : m z > c H : m z. t Z Z Z * Z a ( t( b t ( c ( t t ( (. t ( kwatyl ozkładu t-tudeta. 5. Test ówośc waac w dwóch oulacach Badaa cecha ma w dwóch oulacach ozkłady N(m oaz N(m. H : H : < H : > H :. Badaa cecha ma w dwóch oulacach ozkłady N(m oaz N(m. F a F( dla te hotezy statystyką testową est /F b F ( c F + dla te hotezy statystyką testową est ma F. ( l m F l m lczośc óbek lczka maowka F ( kwatyl ozkładu F-edecoa 6. Test ówośc waac w welu oulacach (test Batletta Badaa cecha ma w k > oulacach ozkłady N(m. H :... k H : dla ewych 5

6 k * ( k 33 * ( k log ( log c k * eobcążoe odchylee stadadowe z óby -te oulac łącza długość óby Pzymuąc założee o edakowe lczebośc ób w oulacach stałą c moża oszacować wzoem: k + c + ( 3( k ( k kwatyl ozkładu ch-kwadat 7. Testy zgodośc z ozkładem hotetyczym H : F( F ( H : F( F ( F( dystybuata ezaego ozkładu oulac F ( dystybuata ozkładu hotetyczego 7.. Test Peasoa Testy zgodośc Zadue zastosowae zaówo w zyadku zmee losowe (cechy cągłe ak dyskete. Weyfkac hotezy dokoue sę za omocą statystyk oate a szeegu ozdzelczym z óby. ( D lczba klas watośc zmee (cechy lczośc dośwadczale w oszczególych klasach lczośc hotetycze w oszczególych klasach. ( ( k kwatyl ozkładu ch kwadat z -k- stoam swobody k lczba aametów ozkładu oszacowaych metodą awększe waogodośc 7.. Test Kołmogoowa D su F ( F ( F ( dystybuata emycza F ( dystybuata teoetycza d ( 6

7 d watość kytycza (z tablc dla tego testu moża ą odczytać z tablc statystyczych. Dla > : λ D λ λ kwatyl ozkładu Kołmogoowa Test omalośc ozkładu hao-wlka tosoway dla małych ób ( 3 5. H : Rozkład oulac est omaly H : Rozkład est óży od omalego a ( ( ( + ( W... [ / ] ( a ( stałe zależe od oaz (w tablcach (-+ ( quas-odstęy zędu. Doełee zbou kytyczego: <W(/ W(/ > W(.. kwatyl ozkładu W (w tablcach.!!! Hotezę H odzuca sę a ozome stotośc eśl watość statystyk testowe zadze sę oza doełeem zbou kytyczego. 8. Testy zgodośc ozkładów dwóch oulac Dae są dwe ezależe óby oste o lczbe elemetów odowedo w któych dystybuaty F F badae cechy są cągłe. H : F ( F ( H : F ( F ( 8.. Test mowa-kołmogoowa D su ( ( F F F ( F ( dystybuaty emycze odowedo ewsze duge óby. d ( d ( watość kytycza dla tego testu (z tablc statystyczych Dla > : λ D dla + 7

8 λ λ kwatyl ozkładu Kołmogoowa. 8.. Test se lczba se defowaych astęuąco: wyk obu ób oządkue sę osąco zy zachowae fomac z któe óby ochodzą ako seę zymue sę każdy maksymaly odcąg składaący sę z elemetów wybae óby. k ( k watość kytycza (z tablc statystyczych. ( 8.3. Test Wlcooa suma wes defowaych astęuąco: wyk obu ób oządkue sę osąco zy zachowae fomac z któe óby ochodzą ako watość wes dla dae watośc ede óby zymue sę lczbę elemetów duge óby ozedzaących daa watość. u( u( u watość kytycza (z tablc statystyczych. ( 8.4. Test koleośc a Wlcooa Model te est odowedkem weyfkac hotezy o ówośc śedch dla a obsewac. tosue sę go wtedy gdy badaa cecha mezala e ma ozkładu omalego dysoue sę wykam elcze óby lub wyk óby wyażoe są tzw. skal oządkowe. Oblcza sę óżce odowadaących sobe a watośc ozdzela e a óżce dodate ueme oaz oma óżce o watośc zeo. Pzedtem edak ależy adać ag bezwzględym watoścom wyzaczoych óżc t. uoządkować w emaleący cąg zysać kolee lczby atuale oczyaąc od watośc ; ależy zwócć uwagę że edakowym watoścom cągu ależy zysać śeda aytmetyczą ag. Rozdzelaąc óżce ależy ozdzelć także odowadaące m ag a astęe oblczyć odowede sumy tych ag T(+ oaz T(. tatystykę testową: T m ( T(+ T( ( T( T watość kytycza (z tablc statystyczych. Dla >5 moża skozystać z faktu że statystyka T ma asymtotyczy ozkład omaly N(ms gdze ( + ( + ( + m s Test zgodośc ozkładów welu oulac 9.. Test sumy ag Kuskala-Wallsa Daych est k oulac w któych badaa cecha ma ozkłady tyu cągłego o ezaych dystybuatach odowedo F.. F k. H : F (... F k ( 8

9 H : F ( F ( dla ewych. k ( + R 3( + R suma ag -te oulac w uoządkowaym emaleąco cągu wszystkch watośc óbkowych z k oulac (zy edakowe watośc klku koleych wyków zysuemy każdemu z ch agę będącą śedą aytmetyczą zysaych m lczb atualych. ( ( kwatyl ozkładu ch kwadat o stoach swobody.. Klasyfkaca oedycza Aalza waac Badaa cecha ma w każde z oulac ozkład omaly N( m o edakowych waacach tz..... Z każde z oulac obeamy ezależą óbę losową o lczeboścach odowedo ty wyk w -te óbce ( < < ozom stotośc testu H : m m... m (śede we wszystkch oulacach są ówe H : m m dla ewych ( (e wszystke śede są ówe QG QR F / Q Q F G R ( zóżcowae mędzyguowego ( zóżcowae wewątzguowe ( F( kwatyl ozkładu edecoa o (-- stoach swobody. W zyadku odzucea hotezy o ówośc śedch do oszacowaa stotośc óżc wyóżoych a śedch moża stosować test NIR (amesze stote óżcy. NIR t Q R + t + ( ( ( lczebośc ób z -te oaz -te oulac t ( kwatyl ozkładu tudeta. 9

10 Pzymue sę że óżca mędzy śedm est statystycze stota gdy: NIR. Klasyfkaca odwóa Poulaca składa sę z waatów (A B ( w każdym z ch dokoao edakowe lczby l omaów badae cechy któa ma ozkład omaly N(m w każdym z waatów oulac. l. k... śeda z kolum l k. k l k l k l k l... śeda z weszy śeda ogóla k k-ty wyk w waace (A B m. m m. m m m Weyfkue sę astęuące hotezy. H : m m dla (ówość watośc zecętych m badae cechy we wszystkch oulacach H : m.... m. (ówość watośc zecętych m. badae cechy oddae dzałau czyka A bez uwzględaa wływu czyka B 3 H 3 : m.... m. (ówość watośc zecętych m. badae cechy oddae dzałau czyka B bez uwzględaa wływu czyka A 4 H 4 : m m. m. + m m m ( m. m + ( m. m (addytywość oddzaływaa efektów ozatywaych czyków bak teakc Waace: Q k Q A l Q B l Q AB l l ( k (ogóla ( (dla czyka A. (. (dla czyka B Q R k l (... (wzaema czyków A B ( k. (esztkowa Weyfkaca H : Na odstawe ezależych óbek każda o lczośc l stosuąc test aalzy waac w zyadku klasyfkac oedycze.

11 Weyfkaca H : QA QR FA ( l <F( (l + Weyfkaca H 4 : QAB QR FAB ( ( ( l <F( (( (l + Weyfkaca H 3 : QB QR FB ( l <F( (l + F( kwatyl zędu ozkładu F-edecoa zy aze ( sto swobody Pzykładowe ytaa sawdzaące zygotowae do zaęć. Wyaś oęce hotezy statystycze.. Na czym olega weyfkaca hotez statystyczych? 3. Czym est óba losowa? 4. Wymeń kolee kok ocesu weyfkac hotezy statystycze. 5. Omów zaczee hotez zeowe alteatywe. 6. Wyaś zaczee ozomu stotośc obszau kytyczego. 7. W ak celu budowaa est statystyka testowego od czego est oa zależa. 8. Omów edą ze zaych C metod weyfkac dowole aametycze hotezy statystycze. 9. Omów edą ze zaych C metod weyfkac dowole eaametycze hotezy statystycze.. Do czego służą testy stotośc dla śede? Poda ostać hotezy zeowe hotez alteatywych.. Wymeń zae C testy stotośc dla śede oda zyadk ch zastosowań.. Do czego służy test stotośc dla waac? Poda ostać hotezy zeowe hotez alteatywych. 3. Do czego służą testy ówośc śede w dwóch oulacach? Poda ostać hotezy zeowe hotez alteatywych. 4. Wymeń zae C testy ówośc śede w dwóch oulacach oda zyadk ch zastosowań. 5. Do czego służy test ówośc śede dla a obsewac? Poda ostać hotezy zeowe hotez alteatywych. 6. Do czego służy test ówośc waac w dwóch oulacach? Poda ostać hotezy zeowe hotez alteatywych. 7. Do czego służy test ówośc waac w welu oulacach? Poda ostać hotezy zeowe hotez alteatywych. 8. Do czego służy test Peasoa. Poda ostać hotezy zeowe hotezy alteatywe. W ak sosób budowaa est statystyka testowa? 9. Do czego służy test Kołomogoowa. Poda ostać hotezy zeowe hotezy alteatywe. W ak sosób budowaa est statystyka testowa?. Do czego służy test omalośc ozkładu hao-wlka. Poda ostać hotezy zeowe hotezy alteatywe.. Do czego służy test mowa-kołomogoowa. Poda ostać hotezy zeowe hotezy alteatywe. W ak sosób budowaa est statystyka testowa?. Do czego służy ak wygląda dzałae testu se? 3. Do czego służy test sumy ag Kuskula-Wallsa. Jake fomace zawea suma ag R -te oulac. 4. Jake hotezy weyfkue klasyfkaca oedycza aalzy waac? 5. Jake hotezy weyfkue klasyfkaca odwóa aalzy waac?

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

Portfel złożony z wielu papierów wartościowych

Portfel złożony z wielu papierów wartościowych Portfel westycyy ćwczea Na odst. Wtold Jurek: Kostrukca aalza, rozdzał 4 dr Mchał Kooczyńsk Portfel złożoy z welu aerów wartoścowych. Zwrot ryzyko Ozaczea: w kwota ulokowaa rzez westora w aery wartoścowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki tatystycza terpretacja wyków eksperymetu Małgorzata Jakubowska Katedra Chem Aaltyczej Wydzał IŜyer Materałowej Ceramk AGH Podstawowe zadae statystyk tatystyka to uwersale łatwo dostępe arzędze, które pomaga

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTEM MOTYWACYJNY PTE ORAZ MINIMALNY WYMÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

KRYTERIUM OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTEM MOTYWACYJNY PTE ORAZ MINIMALNY WYMÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ KRYTERIU OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTE OTYWACYJNY PTE ORAZ INIALNY WYÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Urząd Komsj Nadzoru Fasowego Warszawa 0 DEPARTAENT NADZORU INWESTYCJI EERYTALNYCH

Bardziej szczegółowo

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7)

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7) PROCES ZARZĄDZANIA PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WSPOMAGANY PRZEZ ŚRODOWISKO AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH Ageszka ULFIK Streszczee: W pracy przedstawoo sposób zarządzaa portfelem paperów wartoścowych wspomagay

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI GIEŁDOWYCH PRZY UŻYCIU ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH mgr ż. Marc Klmek Katedra Iformatyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa m. Papeża Jaa Pawła II w Bałej Podlaskej Streszczee:

Bardziej szczegółowo

Monika Jeziorska - Pąpka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Monika Jeziorska - Pąpka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu DYNAMICZNE MODELE EKONOMERYCZNE X Ogólopolske Semarum Naukowe, 4 6 wrześa 2007 w oruu Katedra Ekoometr Statystyk, Uwersytet Mkołaja Koperka w oruu Moka Jezorska - Pąpka Uwersytet Mkołaja Koperka w oruu

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 Ss treśc SPIS TREŚCI WYKŁAD 5 ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 WYKŁAD 9 TESTY PIERWSZOŚCI I LICZBY PSEUDOPIERWSZE 9 LICZBY PSEUDOPIERWSZE EULERA WYKŁAD

Bardziej szczegółowo

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a.

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a. ODELE RYNKU KAPITAŁOWEGO odel jedowskaźkowy Sharpe a. odel ryku kaptałowego - CAP (Captal Asset Prcg odel odel wycey aktywów kaptałowych). odel APT (Arbtrage Prcg Theory Teora artrażu ceowego). odel jedowskaźkowy

Bardziej szczegółowo

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi. 3 Metody estymacj N ( µ, σ ) Wyzacz estymatory parametrów µ 3 Populacja geerala ma rozład ormaly mometów wyorzystując perwszy momet zwyły drug momet cetraly z prób σ metodą 3 Zmea losowa ma rozład geometryczy

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akadema Nauk Oddzał w Gdańsku Komsja Iformatyk Metody Iformatyk Stosowaej Nr /00 (3) Szczec 00 Metody Iformatyk Stosowaej Kwartalk Komsj Iformatyk Polskej Akadem Nauk Oddzał w Gdańsku Komtet Naukowy:

Bardziej szczegółowo

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Wybór ajlepszych progosyczych model zmeośc fasowych szeregów czasowych za pomocą esów saysyczych Elza Buszkowska Promoor:

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Myślecki. Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych

Kazimierz Myślecki. Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych Kazmerz Myśleck Metoda elemetów brzegowych w statyce dźwgarów powerzchowych Ofcya Wydawcza Poltechk Wrocławskej Wrocław 4 Recezec Potr KONDERLA Ryszard SYGULSKI Opracowae redakcyje Aleksadra WAWRZYNKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Gra ekonomiczna symulujca sterowanie gospodark narodow implementowana za pomoc systemu komputerowego wykorzystujcego sztuczn sie neuronow.

Gra ekonomiczna symulujca sterowanie gospodark narodow implementowana za pomoc systemu komputerowego wykorzystujcego sztuczn sie neuronow. Iera sstemowa - gra ekoomcza. Uwerstet Łódzk Wdzał Ekoomczo-Socologcz Keruek Iformatka Ekoometra Gra ekoomcza smuluca sterowae gospodark arodow mplemetowaa za pomoc sstemu komputerowego wkorzstucego sztucz

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model danych. Relacyjny model danych

Relacyjny model danych. Relacyjny model danych Pla rozdzału Relacyjy model daych Relacyjy model daych - pojęca podstawowe Ograczea w modelu relacyjym Algebra relacj - podstawowe operacje projekcja selekcja połączee operatory mogoścowe Algebra relacj

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Teraz wesz westujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Natura ryków fasowych od początków swego stea przycąga ogromą lczbę westorów, których adrzędym celem jest odesee sukcesu westycyjego przez pomaŝae zawestowaych

Bardziej szczegółowo

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej PŁAKA GEOMETRIA MA Środek cężkośc fgury płaskej Mometam statyczym M x M y fgury płaskej względem os x lub y (rys. 7.1) azywamy gracę algebraczej sumy loczyów elemetarych pól d przez ch odległośc od os,

Bardziej szczegółowo

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Podstawy matematy fasowej ubezpeczeowej oreślea, wzory, przyłady, zadaa z rozwązaam KIELCE 2 SPIS TREŚCI WSTEP... 7 STOPA ZWROTU...... 9 2 RACHUNEK CZASU W MATEMATYCE FINANSOWEJ. 0 2. DOKŁADNA LICZBA DNI

Bardziej szczegółowo

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI Adrzej POWNUK *) PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI. Wprowadzee Mechaka lowa staow jak dotąd podstawowy obszar zateresowań żyerskch. Isteje jedak

Bardziej szczegółowo

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1 Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bakowośc Fasów Wydzał Nauk Ekoomczych Uwersytet Warszawsk Grzegorz Zakrzewsk Po Kredytów Detalczych Departamet Ryzyka Kredytowego Polbak EFG VIW0 kocepcja deksu zmeośc dla polskego

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęca wyrówawcze AJD w Częstochowe; 2009/200 Irea Fdyte PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KOMBINATORYKI Nech X { x x x } =, 2, będze daym zborem -elemetowym Z elemetów tego zboru a róże

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWE REGUŁY ASOCJACJI W MODELOWANIU TENDENCJI ROZWOJOWYCH MSP

WIELOWYMIAROWE REGUŁY ASOCJACJI W MODELOWANIU TENDENCJI ROZWOJOWYCH MSP KATARZYNA BŁASZCZYK BOGDAN RUSZCZAK Poltecha Opolsa WIELOWYMIAROWE REGUŁY ASOCJACJI W MODELOWANIU TENDENCJI ROZWOJOWYCH MSP Wstęp Esploraca daych (ag. data g) zaue sę efetywy zadowae ezaych dotychczas

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie Współpaca pzedsębostwa z bake d Robet Zajkowsk ateda Bakowośc UMC w Luble www.obet.zajkowsk.ucs.lubl.pl obet.zajkowsk@ucs.lubl.pl Gaść foacj [] osultacje: czwatek :00-4:0 pok. 707 Pzeoszee osoba za osobę

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE L.Kowalsk-Modelowae progozowae MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE o Podsawowe charakersk dach sasczch, o Ideks, o Progozowae- wadomośc wsępe, o Modele ekoomercze, o Jedorówaow model low,

Bardziej szczegółowo

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM).

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Zagadnene optymalzac zwane problemem plecakowym swą nazwę wzęło z analog do sytuac praktyczne podobne do problemu pakowana plecaka. Chodz o to, by zapakować maksymalne

Bardziej szczegółowo

Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych CZYŻYCKI Rafał 1 PURCZYŃSKI Ja Ryzyko westycj w spółk sektora TSL a Warszawskej Gełdze Paperów Wartoścowych WSTĘP Elemetem erozerwale zwązaym z dzałaloścą westorów a całym ryku kaptałowym jest epewość

Bardziej szczegółowo

FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA

FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W KRAKOWIE KOMISJA NAUK EKONOM ICZNYCH I SAYSYKI KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA M O D RZEW SKIEG O FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA Vol. LII WYDAWNICWO ODDZIAŁU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo