Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja"

Transkrypt

1 Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej rzecz borąc, modele dla szeregów czasowych, o modele, w kórych zmeą objaśaą (oraz eweuale zmee objaśające) obserwujemy w usaloych odsęach czasu, w usaloym rzedzale czasowym. Jeśl obserwacje warośc zmeych zberae są co roku, o owemy, że racujemy a daych roczych, jeśl zberae są co ół roku, o są o dae ółrocze, gdy zberae są co kwarał dae kwarale, co mesąc dae mesęcze, ak dalej aż dochodzmy w ej klasyfkacj do daych bardzo wysokej częsolwośc, charakerysyczych dla ryków fasowych, gdze orafą oe być zberae w bardzo ewelkch odsęach czasowych. Najrosszy model szeregu czasowego możemy zasać jako: y = α β x ε gdze a zmeą y wływa sała (α ) oraz zmea objaśająca x. Proszę zwrócć uwagę, że dae są deksowae czasem każda zmea ma subskry, kóry ozacza umer okresu, z kórego ochodz obserwacja. W rzyadku aszego rzykładu, reakcja zmeej y a zmay zmeej x są aychmasowe, gdyż jedoskowy wzros zmeej x w okrese owoduje zmaę zmeej y o welkość β w ym samym okrese. Przykładowo mamy dae kwarale doyczące odaży eądza dla Kaady za okres : Prosy model, jak możemy a ych daych zbudować, o model wyjaśający realą odaż eądza w okrese za omocą soy roceowej, PKB oraz flacj z ym samym okrese. Wyglądałby o w asęujący sosób: m = α β kb γ R γ f ε A oo jego oszacowaa: Jedak zakładamy w ym modelu, że badae welkośc makroekoomcze reagują a zmaę ych welkośc makroekoomczych w sosób aychmasowy (z. w ym samym okrese), zaś zmay w orzedch okresach e mają w ym rzyadku wływu (roces bez amęc ). Z drugej sroy wemy, że e zawsze 1

2 jes o rawda, a awe bardzo częso e jes. W rocesach makroekoomczych orzeby jes okres dososowań do zma, węc o w szczególośc zmay welkośc makroekoomczych z orzedch okresów będą kszałowały zjawska w okresach rzyszłych. Modele DL (o rozłożoych oóźeach - Dsrbued Lags models) Modele DL zakładają, że a zmeą objaśaą mają wływ e ylko obece warośc zmeej/zmeych objaśających, ale róweż ch warośc rzeszłe. Dla rzyadku jedej zmeej objaśającej, model DL moża zasać jako: y = α β x β x β x β x ε, rzy czy rzy akej osac modelu zakładamy, że a zmeą objaśaą y będze wływała zmea objaśająca x oraz jej oóźeń (ajczęścej zakłada sę, że jes skończoe). Możemy e model rzesać rówozacze jako: y = α β x ε. Najważejsze owody wrowadzaa oóźeń zmeych do model o: Reakcja zmeych makroekoomczych (. PKB, ozom bezroboca) a decyzje olycze zawsze cechuje sę ewym oóźeem w czase. Częso rzedmoem aalz ekoomczych jes długość oóźea omędzy wrowadzeem zma w olyce moearej a ch wływem a ake zmee jak welkość rodukcj czy ozom wesycj. Obece decyzje ekoomcze oerają sę w dużej merze a ych odjęych w rzeszłośc. Na rzykład, obeca syuacja a ryku mooryzacyjym w dużej merze jes zdeermowaa rzez ozom ce bezyy samochodów z orzedch okresów. Oczekwaa odośe welkośc ekoomczych ajczęścej owsają w wyku agregacj owych formacj oraz dośwadczeń z rzeszłośc. Forma zasu model DL ozwala a założee, że zmea y e reaguje a zmay zmeej x jedye z ego samego okresu (a węc w sosób aychmasowy), ale że orócz ego yu zma, a jej welkość mają róweż zmay x srzed jedego, dwóch, aż do okresów. W ym sese możemy swerdzć, że ak zbudoway model ma amęć, co jes założeem dużo blższym realom makroekoomczym. Dzęk modelom DL możemy odsearować klka różych form wływu zmeej objaśającej a zmeą objaśaą. Jeśl eresuje as aychmasowa reakcja y a zmaę x, o owśmy wyzaczyć zw. możk bezośred (mac muller). Naychmasowy wływ zmeej x a zmeą y jes, oczywśce rówy aramerow sojącemu rzy zmeej x z okresu ego samego, co y, a węc rzy x. Możk bezośred jes węc rówy oszacowau arameru β. Możk skumuloway (średookresowy), mów am o reakcj zmeej objaśaej y a rwałą zmaę zmeej objaśającej x w τ kolejych okresach. Możk e rzyjmuje osać: τ βτ = β, gdze τ. Rozważay jes róweż możk długookresowy (log-ru muller), kóry wychwyuje wływ rwałych zma wszyskch rzeszłych warośc x, łącze z waroścą obecą. Aby wyzaczyć e możk, korzysamy ze wzoru: β = β. Wyzaczyć możemy róweż średe oóźee reakcj y a zmay x. Wyzaczae jes oe ze wzoru: w = β β Jeśl w modelu jes węcej ż jeda zmea objaśająca, możk lczoe są aalogcze, osobo dla każdej zmeej. Szukae oymalej warośc W modelach DL zakłada sę dla ogólego rzyadku, że a zmeą objaśaą y wływa zmea objaśająca x (lub zmee objaśające) z ego samego oraz jej oóźeń (lub ch oóźeń).

3 Prawdłowa warość deermuje lość zmeych umeszczoych w modelu. Jedak jak możemy sę dowedzeć jaka jes owa rawdłowa warość? Na ewo e owśmy zaczyać od modelu sayczego, czyl zakładającego, że a y wływają jedye warośc zmeych objaśających z ego samego okresu (aychmasowe dososowaa), a oem dodawać koleje oóźea zmeych objaśających, esując ch soość. Zdarzyć sę bowem może, że rocedurę rzerwemy e zajdując rawdzwej welkośc asze ' <, co sowoduje, że w modelu będze mej zmeych, ż w m być owo. Jes o zay już roblem zmeych omęych, kórego kosekwecją są obcążoe esymaory. Sosuje sę węc odejśce zaczyające aalzę roblemu od drugej sroy. Zakładamy odowedo dużą warość (wedy w modelu jes odowedo dużo zmeych objaśających) szacując model, esujemy (esem a łączą soość odzboru regresorów), czy aramery sojące rzy zmeych rerezeujących ajwyższe oóźea są łącze rówe zero (zmee e są wedy łącze esoe), czy są łącze od zera róże (zmee łącze soe). Jeżel zmee są łącze esoe, o możemy usuąć je z modelu oszacować model beż ch, esując z kole w m łączą soość ajbardzej oóźoych zmeych objaśających. Procedurę ę koyuujemy, aż do swerdzea, że es e ozwala a wykluczee kóregoś z oóźeń zmeych objaśających, co określa am welkość. Począkowe wybrae odowedo dużej welkośc zależe jes od charakeru daych (. jeśl są o dae kwarale, o dobrze by było zacząć od co ajmej czwarych oóźeń) oraz od orzeby zachowaa jak ajwększej lośc so swobody. Poeważ w ym sosobe osęowaa zaczyamy od możlwe ajbardzej rozbudowaego modelu od modelu ogólego, a kończymy a jego rzyadku szczególym, modelowae ake azwemy od ogólego do szczególego (geeral o secfc). Iym sosobam wybraa welkośc (ż es a łączą soość ajwyższych oóźeń) jes orówywae kokurujących ze sobą model za omocą skorygowaego wsółczyka deermacj 1 e e k ( R = 1 (1 R ) ) oraz kryerów formacyjych Akake ( AIC = l( ) ) lub Schwarza k e e k l( ) ( BIC = l( ) ). Rzecz jasa, referoway model będze mał wyższy skorygoway wsółczyk deermacj oraz jak ajższe warośc kryerów formacyjych. Wróćmy do aszego rzykładu modelu odaży eądza. Oszacowalśmy już jego sayczą osać, jedak wosk z aszych doychczasowych rozważań e ozwalają zby oymsycze odchodzć do sayczych model makroekoomczych. Prawe a ewo owśmy do modelu dodać oóźea zmeych objaśających, węc rawe a ewo sayczej osac modelu wysęuje roblem zmeych omęych. Model e szacoway jes a daych kwaralych, zasade wydaje sę węc wrowadzee do modelu 4-ych oóźeń zmeych objaśających w rzyadku soy roceowej PKB. Ne wrowadzmy oóźoej flacj, z uwag a aurę ej zmeej, jak a o, że raclbyśmy dodakowe soe swobody. Po alkacj meodolog od ogólego do szczegółowego, w celu zalezea oymalej welkośc, orzymujemy model: m α β kb β kb δ R δ R γ ε = f Oszacowae ego modelu są asęujące: 3

4 Wszyske zmee (łącze ze sałą, ale z wyłączeem flacj) są w modelu soe, zaś wsółczyk deermacj jes bardzo wysok. Polecee: Oblcz możk bezośrede, długookresowe oraz średe oóźee reakcj odaży eądza a zmay PKB oraz soy roceowej. Czy w aszym rzyadku jes ses wyzaczać możk średookresowe? Odowedź uzasadj. Gdybyśmy e arzyl a ozosałe saysyk, o model wydaje sę być rzyzwoy. Jedak warość saysyk Durba-Wasoa wskazuje a wysęowae auokorelacj składka losowego I rzędu: Przerowadzając es Breuscha-Godfreya a auokorelację rzędu 4, gdze hoezą zerową jes brak ej auokorelacj, orzymujemy: Wygląda węc a o, że auokorelacja rzędu czwarego róweż wysęuje. Wysęowae auokorelacj w modelach dyamczych moża erreować jako błąd secyfkacj modelu. Wysęowae auokorelacj wskazuje bowem w ym rzyadku a o, że w modelu e udało sę w eł osać dyamczego charakeru zmeej zależej. Problem e częso rozwązuje sę orzez dodae do modelu oóźoe warośc zmeej zależej. Modele ADL ( auoregresyje modele o rozłożoych oóźeach - Auoregressve Dsrbued Lags models) Modele ADL orócz oóźeń zmeych ezależych wśród zmeych objaśających, mają wśród ch róweż oóźea zmeej objaśaej. Uzasadeem saysyczym wrowadzaa do modelu oóźeń zmeej objaśaej wśród zmeych objaśających są ewąlwe lesze własośc saysycze ego modelu częso rzejawające sę w usuęcu z ego auokorelacj, co dzeje sę rzy sosukowo ewelkm koszce olegającym a orzebe oszacowaa jedye klku węcej aramerów. Uzasadeem ekoomczym jes zacza ercja zjawsk makroekoomczych. Ogóla osać modelu ADL o -oóźeach zmeej zależej r-oóźeach zmeej/zmeych objaśających jes asęująca: y = α γ y β x ε j j 1 j= r Rówowaga długookresowa Jes o syuacja, kedy warość oczekwaa zmeej objaśaej e zmea sę w czase, jeśl w czase e zmeają sę róweż warośc zmeej objaśaej (zmeych objaśających). Mamy węc: y* = E( y ) = E( y ) =... = E( y ) 1 x* = x = x 1 =... x s Dla rówowag długookresowej, model ADL moża zasać jako: (1 γ γ... γ ) y* = α x * β x * β... x * β, albo: 1 1 y* = α * x * β, α β β1... βs gdze α* =, β = 1 γ γ... γ 1 γ γ... γ 1 1 s W rzyadku wysęowaa w modelu oóźeń zmeych objaśających e da sę urzymać założea, że zmee objaśające są elosowe (losowe y wymusza losowość jego oóźeń, a e z kole są jedym z 4

5 regresorów). W rzyadku losowych zmeych ezależych dowedzee zgodośc esymaora uzyskaego MNK jes możlwe ylko wedy, gdy zmee ezależe e są skorelowae z zaburzeem losowym. Waruek e będze sełoy jeśl w modelu ADL e będze wysęowała auokorelacja czyka losowego. O le wzór a możk bezośrede jes w modelach ADL ak sam, jak w modelach DL, o zme sę wzór β β β1... β a możk długookresowy. Wzór e rzyjme osać: β = =. r 1 γ1 γ... γ r 1 γ Śred czas reakcj zmeej objaśaej lczoy jes ze wzorów rekurecyjych, zby czasochłoych byśmy sę m zajmowal. 1 Kolejy rzykład, kórym sę osłużymy jes rzykładem szeroko zaym szeroko wykorzysywaym w rezeacj zasosowań ak ułomośc ekórych odejść modelowych, jak sosobów radzea sobe z m, ale dla jes rzede wszyskm rezeacją możlwośc mlemeacj model ADL. Mamy kwarale dae doyczące rozorządzalego dochodu meszkańców Kaady oraz dae doyczące wysokośc ch kosumcj: Chcemy oszacować model kosumcj. Oo wyjścowy model ADL dla aszego rzyadku: kosum = α γ kosum γ kosum γ kosum γ kosum β dochod β dochod β dochod β dochod β dochod ε Przerowadzoy w rzyadku ego modelu wybór oymalego oóźea (za omocą meodolog od ogólego do szczegółowego ), sugeruje szacowae asęjącej osac modelu: kosum = α γ1kosum 1 γ kosum β dochod β 1 dochod 1 β dochod ε A oo oszacowae: 5

6 Wyk esu B-G e ozwala odrzucć hoezy zerowej o braku auokorelacj 1-go 4-go rzędu. Sadardowego esu DW e owo sę używać, bo saysyka DW wyrowadzoa zosała rzy założeu o elosowośc regresorów. Polecee: Ile wyos możk bezośred oraz długookresowy w osaeczej wersj modelu? Dodak: Tes a łączą soość odzboru regresorów / Tes omęych zmeych Załóżmy, że mamy dwa kokurecyje modele: y = β β x β x β x ε = X β ε (1) k k y = β β x β x... β x α z α z... α z ε = X β Z α ε () k k 1 1 m m Modele e są bardzo do sebe odobe, z ymże w modelu (1) a y wływa (k-1) zmeych objaśających zawarych w macerzy X, zaś w modelu (), a ę samą zmeą wływają zowu zmee z macerzy X, ale róweż wływa a ą m zmeych z macerzy Z. Model () azwemy modelem bez ograczeń/bez resrykcj (modelem ogólym), zaś model (1) modelem z ograczeam/resrykcjam (modelem szczególym), jako, że a aramery zmeych z macerzy Z ałożylśmy ograczea, że są oe rówe zero, węc zmeych ych w ym modelu e ma, bo są esoe. Jeśl chcelbyśmy szacować model (1), musmy rzerowadzć es a łączą soość zmeych zawarych w macerzy Z (kóre są odzborem regresorów modelu ()). Jeśl es e ozwol odrzucć hoezy zerowej, kórą jes H : α =, o regresory z macerzy Z moża omąć, czyl orawy jes model (1). Przyjęce hoezy aleraywej ( H : 1 α ) wskazuje a orawość modelu (). Rozróżee, kóry z model jes orawy jes o yle waże, że gdy szacujemy model (1), a orawy jes model () (roblem zmeych omęych), o esymaory są obcążoe. Gdy syuacja jes odwroa szacujemy model () gdy orawy jes model (1) (roblem zmeych esoych), o esymaory są eefekywe, ale ozosają eobcążoe. Oczywśce roblem zmeych omęych (obcążoość esymaorów) ese ze sobą dużo bardzej egaywe kosekwecje dla oszacowań aramerów modelu ż roblem zmeych esoych (esymaory mej efekywe), jedakże obydwa rzyadk są eożądae w czase esymacj owśmy sę ch wysrzegać. Tes rzerowadzamy w asęujący sosób: - szacujemy model bez ograczeń () oblczamy jego wsółczyk deermacj, azywając go R. - szacujemy model z ograczeam (1) oblczamy jego wsółczyk deermacj, azywając go R. ( R ) / R R J - wyzaczamy saysykę esową: F = ~ F( J, ( k m)), gdze J ozacza lość (1 R ) /( ( k m)) resrykcj ałożoych a model (1) (a węc lość zmeych z macerzy Z lość zmeych, kóre chcemy omąć), jes loścą obserwacj, a (km) loścą zmeych objaśających modelu bez ograczeń (). Zając rozkład saysyk esowej, możemy odczyać z ablc warość kryyczą jeśl F > F kr, o rzyjmujemy hoezę aleraywą o rawdzwośc modelu (). Wyk esu częso wygodej jes odczyać z -Value (częso odawaego rzez akey ekoomerycze), kóre mów am o rawdoodobeńswe oełea błędu rzy odrzuceu rawdzwej hoezy zerowej. R 6

7 Oeraor różcowy oóźea. Oeraor oóźea defujemy w asęujący sosób: Lx =. 1 Podsawowe własośc oeraora x ( ), oóźea: La = a jeśl a ozacza sałą; L Lx = L x = x w ogólośc q q q L x = x, L ( L x ) = L x = x ; ( L L ) x = x x. Przyjmujemy, że L x = 1 x = x. Oeraor q q różcowy defujemy jako: x. = x x 1 Oczywśce zachodz: x = (1 L) x. Oba wymeoe owyżej oeraory są ścśle ze sobą owązae. Na rzykład: x = (1 L) x = (1 L L ) x = x x 1 x = ( x x 1) ( x 1 x ) = x x 1. Model o rozłożoych oóźeach możemy zasać rzy użycu oeraora oóźea: gdze = 1 1 = = = = y α β x β x... β x ε α β x ε α β L x ε α B ( L ) x ε, B( L) = β β L... B L. 1 7

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Teraz wesz westujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Natura ryków fasowych od początków swego stea przycąga ogromą lczbę westorów, których adrzędym celem jest odesee sukcesu westycyjego przez pomaŝae zawestowaych

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki tatystycza terpretacja wyków eksperymetu Małgorzata Jakubowska Katedra Chem Aaltyczej Wydzał IŜyer Materałowej Ceramk AGH Podstawowe zadae statystyk tatystyka to uwersale łatwo dostępe arzędze, które pomaga

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęca wyrówawcze AJD w Częstochowe; 2009/200 Irea Fdyte PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KOMBINATORYKI Nech X { x x x } =, 2, będze daym zborem -elemetowym Z elemetów tego zboru a róże

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników pomiarów

Opracowanie wyników pomiarów Opracowae wków pomarów Praca w laboratorum fzczm polega a wkoau pomarów, ch terpretacj wcagęcem wosków. Ab dojść do właścwch wosków aleŝ szczególą uwagę zwrócć a poprawość wkoaa pomarów mmalzacj błędów

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH FUNKCJE DWÓCH MIENNYCH De. JeŜel kaŝdemu puktow (, ) ze zoru E płaszczz XY przporządkujem pewą lczę rzeczwstą z, to mówm, Ŝe a zorze E określoa została ukcja z (, ). Gd zór E e jest wraźe poda, sprawdzam

Bardziej szczegółowo

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej PŁAKA GEOMETRIA MA Środek cężkośc fgury płaskej Mometam statyczym M x M y fgury płaskej względem os x lub y (rys. 7.1) azywamy gracę algebraczej sumy loczyów elemetarych pól d przez ch odległośc od os,

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

2.2. Generacja sygnału w liczniku scyntylacyjnym.

2.2. Generacja sygnału w liczniku scyntylacyjnym. 24 2.2. Generacja sygnału w lcznku scynylacyjnym. Proces generacj sygnału elekrycznego w lcznku scynylacyjnym dokonuje sę w jego drugm w porządku opologcznym podzespole funkcjonalnym, jak sanow foopowelacz.

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem 9.1. Izomorfizmy algebr.. Wykład Przykłady: 13) Działaia w grupach często wygodie jest zapisywać w tabelkach Cayleya. Na przykład tabelka działań w grupie Z 5, 5) wygląda astępująco: 5 1 3 1 1 3 1 3 3

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 + Zadaia róże W tym rozdziale zajdują się zadaia ietypowe, często dotyczące łańcuchów Markowa oraz własości zmieych losowych. Pojawią się także zadaia z estymacji Bayesowskiej.. (Eg 8/) Rozważamy łańcuch

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr.........

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr......... WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI prowdząc(y)... grup... podgrup... zespół... seestr... roku kdeckego... studet(k)... SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ r......... pory wykoo

Bardziej szczegółowo

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera Wocech Grega, Metody Optymalzac 7 Wykład VII: Warunk Kuhna-Tuckera 7 Warunk koneczne stnena ekstremum Rozważane est zadane z ogranczenam nerównoścowym w postac: mn F( x ) x X X o F( x ), o { R x : h n

Bardziej szczegółowo

Normalizacja histogramu: Normalizacja histogramu jest prostą operacją punktową stosowaną w celu poprawy obrazów o złym kontraście.

Normalizacja histogramu: Normalizacja histogramu jest prostą operacją punktową stosowaną w celu poprawy obrazów o złym kontraście. Barłomiej Mróz: Hisogram - czyli wykres częsości wysępowania kolejnych warości pikseli obrazu. Hisogram pokazuje, jak liczne są w obrazie punky o różnych warościach jasności. Przyjmuje się, że pierwszy

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic

Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic Słowniczek ojęć do May kustycznej Gliwic Hałas Hałasem nazywamy wszystkie nieożądane, nierzyjemne, dokuczliwe i szkodliwe dźwięki; jako szkodliwy dla życia i zdrowia jest on uznawany za ważny czynnik decydujący

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo