PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej"

Transkrypt

1 PŁAKA GEOMETRIA MA Środek cężkośc fgury płaskej Mometam statyczym M x M y fgury płaskej względem os x lub y (rys. 7.1) azywamy gracę algebraczej sumy loczyów elemetarych pól d przez ch odległośc od os, gdy elemetare pola d dążą do zera, tz.: M x = M y = y d x d (7.1) Rys Pukt, którego położee jest określoe za pomocą promea wektora r, azywamy środkem masy układu (środkem cężkośc). Jeśl zae jest położee środka cężkośc fgury płaskej, to wtedy momety statycze moża określć wprost: M x = y, M y = x, (7.) gdze: pole fgury płaskej, x, y współrzęde jej środka cężkośc w przyjętym układze os x, y.

2 Współrzęde x, y mogą być dodate lub ujeme. Wobec tego momety statycze mogą przyjmować dodate lub ujeme wartośc. Dla każdej os przechodzącej przez środek cężkośc (tzw. os cężkośc) współrzęde są rówe zeru. Wyka stąd wosek, że momety statycze oblczae względem os cężkośc są rówe zeru. Do oblczea mometu statyczego fgury złożoej, której środka cężkośc e potrafmy wyzaczyć w sposób bezpośred, zmusze jesteśmy podzelć tę fgurę a fgury elemetare (o zaym położeu środków cężkośc) wtedy momet statyczy całej fgury względem daej os będze rówy sume mometów poszczególych elemetów względem tej os: M x = 1 y 1 + y + + y = 1 y M y = 1 x 1 + x + + x = Współrzęde środka cężkośc fgury płaskej moża wyzaczyć z (7.): 1 x (7.3) x = M y y = M x Dla fgur złożoych otrzymamy z przekształcea wzoru (7.3): (7.4) x = 1, 1 x y = 1 y 1. (7.5) Rówaa (7.5) pozwalają wyzaczyć współrzęde środka cężkośc fgury płaskej, gdy zae są pola powerzch współrzęde środków cężkośc poszczególych fgur. Przy wyzaczau środków cężkośc pomoce są pewe twerdzea, a maowce: - środek cężkośc układu płaskego leży w płaszczyźe tego układu, - środek cężkośc l prostej leży a tej l, - środek cężkośc dwóch puktów materalych leży a prostej łączącej te pukty dzel odległość obu puktów a odck o długoścach odwrote proporcjoalych do ch mas, - środek cężkośc układu mającego środek symetr leży w tym środku,

3 - jeżel układ ma oś symetr, środek cężkośc leży a ej, - jeżel układ ma dwe lub węcej os symetr, środek cężkośc leży a przecęcu sę tych os, - rzut środka cężkośc fgury płaskej a dowolą płaszczyzę jest środkem cężkośc rzutu tej fgury a daą płaszczyzę. Momet statyczy fgury płaskej względem dowolego puktu O jest sumą wektorową mometów statyczych poszczególych elemetów układu względem O. Momet statyczy dowolej fgury płaskej względem dowolej prostej L rówa sę wektorowej sume mometów statyczych poszczególych fgur elemetarych względem tej prostej L. Wykają stąd pewe własośc środka cężkośc, których zajomość ułatwa rozwązywae szeregu zagadeń, a maowce: - jeśl momet statyczy dowolej fgury płaskej względem pewego puktu jest rówy zeru, to pukt te jest środkem cężkośc. Podobe możemy powedzeć, że jeśl momet statyczy fgury płaskej względem pewej prostej jest rówy zeru, to wtedy ta prosta przechodz przez środek cężkośc, - jeśl fgura płaska posada oś symetr, to momet statyczy fgury względem tej os jest rówy zeru, - jeśl fgurę płaską podzelmy a elemety o polach powerzch 1,,... o zaych środkach cężkośc, to środek cężkośc całej fgury płaskej jest rówocześe środkem cężkośc poszczególych fgur ( 1,,... ) względem ch środków. Momety bezwładośc dewacj (zboczea) fgury płaskej Oprócz mometów statyczych, które są mometam stopa perwszego, steją momety stopa drugego, którym są momety bezwładośc oraz momety dewacj (zboczea). Mają oe szczególe zaczee w wytrzymałośc materałów. Osowym mometem bezwładośc fgury płaskej względem dowolej os leżącej w płaszczyźe fgury (rys. 7.1) azywamy gracę algebraczej sumy, dla całej powerzch fgury płaskej, loczyów elemetarych pól d przez kwadrat ch odległośc od daej os, gdy elemetare pola dążą do zera, tz.: J x = y d

4 J y = x d (7.6) Momety te są zawsze dodate moża je traktować jako swego rodzaju marę rozproszea przekroju wokół daej os: m bardzej pole fgury płaskej jest skupoe wokół os, tym momet bezwładośc względem ej jest mejszy. Beguowym mometem bezwładośc fgury płaskej azywamy gracę algebraczej sumy, dla całej powerzch fgury płaskej, loczyów elemetarych pól d przez kwadrat odległośc od początku układu współrzędych (rys. 7.1), gdy elemetare pola dążą do zera. Wykorzystując zwązek geometryczy występujący mędzy współrzędym (x, y) a odległoścą beguową r (rys. 7.1), beguowy momet bezwładośc możemy określć jako sumę osowych mometów bezwładośc, gdyż: r = x + y J 0 = r d = (x + y ) d = J x + J y (7.7) Momet te jest swego rodzaju marą rozproszea pola fgury płaskej wokół początku układu współrzędych. Z podaych zależośc wyka: - momet bezwładośc względem os jest rówy sume mometów bezwładośc względem dwóch płaszczyz wzajeme prostopadłych, przecających sę wzdłuż tej os, - beguowy momet bezwładośc J 0 jest rówy sume mometów bezwładośc względem dwu wzajeme prostopadłych os, przecających sę w pukce O (dla układu płaskego). Marą mometu bezwładośc jest [m 4 ]. Mometem dewacj (zboczea) fgury płaskej o powerzch azywamy gracę algebraczej sumy loczyów elemetarych powerzch d 0 przez ch współrzęde x y. umowae to odbywa sę po całej powerzch fgury płaskej, tz.: J xy = xy d (7.8) Momet dewacj J xy daej fgury płaskej rówa sę zeru, jeśl choć jeda z os, względem których został wyzaczoy, jest osą symetr rozpatrywaej fgury. J xy może przyjmować wartośc dodate, ujeme lub zero. Mędzy mometam bezwładośc względem układów os rówoległych, z których jede jest układem os środkowych: x, y (rys. 7.), zachodzą astępujące zwązk (tzw. wzory teera):

5 J x = J x + a, J y = J y + b, (7.9) J xy = J xy + a b, gdze: a, b współrzęde środka cężkośc w układze xy (rys. 7.), x, y ose przechodzące przez środek cężkośc fgury płaskej, x, y ose rówoległe do x, y. Twerdzee teera, które zostało zapsae za pomocą wzorów (7.9) wyraża sę astępująco: Rys. 7.. Momet bezwładośc względem dowolej os x, rówoległej do os x, przechodzącej przez środek cężkośc fgury płaskej, jest rówy mometow bezwładośc tej fgury względem os x, powększoy o loczy pola powerzch kwadrat odległośc pomędzy osam. Z twerdzea teera wyka, że momety bezwładośc względem os przechodzących przez środek cężkośc są ajmejsze. Płaszczyzy take lub ose azywa sę płaszczyzam lub osam środkowym.

6 Momet bezwładośc względem płaszczyzy, os lub puktu moża wyrazć jako loczy masy cała przez kwadrat pewej odległośc oszącej azwę promea bezwładośc, ozaczaej przez z odpowedm deksem określającym względem czego jest oblczay momet bezwładośc (p. x ozacza promeń bezwładośc masy względem os x). Ogóle: = I m (7.10) Promeń bezwładośc odpowada odległośc w której ależałoby skupć całą masę, aby momet bezwładośc skupoej masy był rówy mometow bezwładośc całej masy. Pojęca promea bezwładośc e ależy utożsamać z odległoścą środka masy r C, gdyż są to pojęca całkowce róże. Rys Dla układów obrócoych (rys. 7.3) zwązk mędzy mometam przedstawają sę w sposób astępujący: J x' = J x + J y J y' = J x + J y J x'y' = J x - J y + J x - J y - J x - J y cosφ - J xy sφ, cosφ + J xy sφ, (7.10) sφ + J xy cosφ.

7 gdze: φ kąt mędzy układam os obrócoych, merzoy od dodatego keruku os x, odkładay zgode z zasadam stosowaym w trygoometr. Wzory (7.10) wyrażają szukae zależośc mędzy mometam bezwładośc dewacj dla dwóch układów os współrzędych o wspólym początku układu współrzędych. Dodając stroam perwsze dwa rówaa (7.10) łatwo zauważyć zwązek: J x + J y = J x + J y = J 0 = cost. (7.11) Wdzmy, ze suma mometów bezwładośc względem dwu wzajeme prostopadłych os, przecających sę w daym pukce O, e zależy od keruku tych os (od kąta φ) jest rówa beguowemu mometow bezwładośc względem O. Osam główym pola fgury płaskej azywamy układ prostokątych os, względem których momet dewacj daej fgury jest rówy zeru. Ozaczać je będzemy przez 1,. Ose główe, których początek leży w środku cężkośc rozpatrywaej fgury płaskej, azywamy główym cetralym osam bezwładośc. Ose główe są w stosuku do dowole przyjętego układu os x, y (rys. 7.4) obrócoe o kąt φ tak, że: tgφ = - J xy J x - J y (7.1) Otrzymujemy dwa perwastk φ oi oraz φ oii w przedzale (0; π). W celu rozstrzygęca, która oś jest osą maksymalą mometu bezwładośc a która mmalą, moża skorzystać z poższych wzorów. Różczkując otrzymujemy: d d J 4 x1 J xy o1 s oi d d J 4 J x1 xy s oii oii (7.13) Ze wzorów (7.13) wdać, że oś 1 maksymalego mometu bezwładośc tworzy z osą x kąt ostry przy momece J xy < 0, zaś kąt rozwarty przy momece J xy > 0. Osowe momety bezwładośc wyzaczoe względem os główych, tzw. główe momety bezwładośc, mają wartośc ekstremale: momet względem jedej z ch jest maksymaly który ozaczamy go przez J 1, drug mmaly ozaczamy go przez J. Wartośc tych mometów wyzacza sę z astępujących wzorów: J 1 = J max = J x + J y + ( J x - J y ) + J xy,

8 gdze: J = J m = J x + J y - ( J x - J y ) + J xy, (7.14) J x, J y, J xy momety bezwładośc oraz dewacj względem dowole przyjętego układu os współrzędych x, y układu o takm samym początku jak szukay układ os główych (rys. 7.4). Rys Wzory (7.1) (7.14) pozwalają wyzaczyć główe ose główe momety bezwładośc, jeżel zamy momety bezwładośc momet dewacj względem dowolych os x, y.

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęca wyrówawcze AJD w Częstochowe; 2009/200 Irea Fdyte PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KOMBINATORYKI Nech X { x x x } =, 2, będze daym zborem -elemetowym Z elemetów tego zboru a róże

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Wykład FIZYKA I 6. Zasada zachowaa pęd Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Istytt Fzyk Poltechk Wrocławskej http://www.f.pwr.wroc.pl/~wozak/fzyka.htl Dr hab. ż. Władysław Artr

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce a aklejkę z kodem szkoły dysleksja MIN-R_P-072 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ ROK 2007 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Czas pracy 90 miut Istrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzamiacyjy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zasada idukcji matematyczej Dowody idukcyje Z zasadą idukcji matematyczej i dowodami idukcyjymi sytuacja jest ajczęściej taka, że podaje się w szkole treść zasady idukcji matematyczej, a astępie omawia,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

LICZBY ZESPOLONE. j= -1, j = 1. Liczby zespolone będą oznaczane przez podkreślenie symbolu (litery), oznaczającej tę liczbę:

LICZBY ZESPOLONE. j= -1, j = 1. Liczby zespolone będą oznaczane przez podkreślenie symbolu (litery), oznaczającej tę liczbę: LICZBY ZESPOLONE 1. Historia licb espoloych Licby espoloe poawiły się w XVI w., w wiąku badaiami sposobów rowiąywaia rówań algebraicych treciego i cwartego stopia. Okaało się, że rowiąaia rówań treciego

Bardziej szczegółowo

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ DECYZJE r 3 czerwiec 005 TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ Grzeorz Lissowski * Uiwerstet Warszawski Artkł przedstawia propozcję tpoloii zasad sprawiedliwości dstrbtwej Wróżia się w im trz

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy,

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, że i = 1 zaś a i b sa liczbami rzeczywistymi. Suma liczb

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry:

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry: 1 Wstęp Teoria gier to niezwykle ciekawa dziedzina matematyki. Znając prawa rządzące niekórymi grami logicznymi możemy znacząco szybciej lub łatwiej osiągnąć wygraną. Zachęcam więc do lektury! 1.1 Teoria

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo