Optymistyczny podrzutek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymistyczny podrzutek."

Transkrypt

1 Ołata oztowa nizzona ryzałtem. r iątek, 31 grudnia ISzt r. Rok II. r t O S K I E _ mm 15 grozy IECZORE Redakja: Zawadzka 1. Adminitraja: iotrkowka II. Telefony: 3828, 228 I 229. Redakja otwarta od godz. 8 rano do 4 o oł. Adminitraja zynna od godz. 8 rano do 7 wiez. bez rzerwy. Redaktor lub jego zatęa oraz dyrektor wydawnitwa rzyjmują, od godziny 1 do 3 o ołudnia, o godz. 2ej DO oł. ROF. ATOI ALIKOSKI, zalłużony działaz ołezny z zaów uiku i niewoli, niezmordowany raow nifle na niwie kztałenia młodzieży, zynny złonek wririlu itowatzyzń, obho Audjenja i wyjazd marzałka Rataja. (Od wł. koreondenta). arzawa, rezydent Rzezyoolitej rzyjął w dniu wzorajzym na dłużzej audienji marzałka Rataia. iezorem tegoż dnia. R ata i wyjehał z arzawy na kilka dni. Za znieważenie munduru ofierkiego redaktor Gazety arz. or." oiągnięty do odowiedzialnoi. (Od wł. koreondenta). arzawa, Sędzia ledzy IIgo okręgu. Jaińki zawiadomił 1 redaktora Gazety arzawkiej orannej" 0 oiągnięiu go do odowiedzialnoi za znieważenie munduru ofierkiego w związku z notatkami zamiezzonemi o naadzie na oła Zdziehowkiego. 5 tyięy dolarów na raowe rumaki dla zwyiękih jeźdźów olkih. (Od wł. koreondenta). arzawa, olonja amerykańka, która otanowiła zakuić dla trzeh zwyięzów l l a międzynarodowym turnieju hiiznym w Amerye iękne raowe konie,?nnn Słala i u z ' e r w z a ra *e w kwoie iuuoa dolarów zebranyh wród emigrantów olkih za oeanem. 1 nnt S l (fad ki naływają maowo n a dolarów " t e n e l f u n d u. z 5 tyięy w najbliżzyh dniah będzie rawdoodobnie zebrany. otwierdzona wiadomoć o ożyze amerykańkiej dla olki. (Od wła. koreondenta). Berlin Giełda berlińka o trzymała wzoraj z owego Jorku otwierdzenie wiadomoi, że olka jet na drodze do otrzymania wielkiej nożyzki a merykańkiei. na ele elektryfikaji. związku z tem kur złotego na iełdzle ber lińkiej odniół ie znaznie. Marzałek iłudki rzyjmie żyzenia noworozne na zamku w arzawie. (Od włanego koreondenta). arzawa, Jutro o godzinie 12 w oifudmiie rezydent Rzezyioiitej rzyjmować będzie na Zamka żyzenia noworozne. Jak ię dowiadujemy marzałek iłudki niegdzie rzyjmował żyzeń w rezydium Rady Minitrów, ani w Bel wederze. a jedynie odza jutrzejzej uro zytoi na Zamku. :o: ierawdziwa wiadomoć o maowyh dvmiiah w minitertwie karbu. arzawa, iadomoć o en nierawdziwa. rzehodził na emeryturę tonowaniu ał^jgo zeregu tylko wyżzyh urzędników Miniterjum Skar wiedyrektor deartamentu obrotów iebu niężnyh z dniem jutrzejzym jak ię okazuje, jet. Staniław Liińki. Otymityzny odrzutek. olijant: Co, znowu odrzutek? A bodajby to!... odrzutek: Hola, anie olijanie. azywam ię owy Rok i nie rawię daj Boże anu ani innym ludziom żadnyh kłootów. Rereje rządu litewkiego wobe robotników zytkie związki zawodowe zotaną rozwiązane. (Od wł. koreondenta). ilno, adhodzą tu wiadomoi z Kowna, że nowy rząd litewki otanowił rozwiązać wzytkie robotnize związki zawodowe na Litwie. Areztowania w ferah robotnizyh trwają nadal, również wzrata rzeladowanie Żydów, ładze wojkowe zamknęły w Kownie jedyny teatr żydowki. Dwunatego tyznia roztrzygną ię loy nowego dekretu raowego. (Od włanego koreondenta). arzawa, Miniter Srawiedliwoi. Meyztowiz zawiadomił rezea Związku Syndykatów Dziennikarkih. Zdziława Dębikiego, że oba rojekty nowego rozorządzenia raowego zamie rza wnieć na radę minitrów dnia 12 tyznia f roi aby Związek Syndykatów Dziennikarkih oinję wą o tyh rojektah rzedtawił najóźnied da dnia 6go tyznia, gdyż rząd rezerwuje ofbie 6 dni dua rozważenia tej oinii. Komija zabrana rzez Zarząd Syndy katów Dziennikarzy warzawkih odjęła już raę nad zredagowaniem odowiedniego matterjału. Dalzy wzrot bezroboia. Od 18go do 25go grudnia utraiło raą w ole ooby.,.(od włanego koreondenta). arzawa, okreie od 18go do 25go grudnia utraiło raę w ole ooby. ajwiękzy kontyngent dotarzyli Tobo tniy niefahowi, mianowiie oób, natęnie rzemył metalowy i budowlany. a.ierwzem mieju od względembezroboia w odanym okreie krozy. Bydgozz i Radom oób. Ogólna lizba bezrobotnyh w ole wynoi ooby. Areztowanie iotrkowkiego defraudanta na ogranizu litewkiem. Uiłował zbie do Kowna. (Od włanego koreondenta), i Suwałki, a ogranizu Ute'* ktem ujęto Mihała Kotekiego, który i? ko'kierownik. urzędu oztowego w Bełhatowie od fotrkowem, zdefraudował 25 tyię\ złotyh i uiłował zbie na Litwę Kowieńka.

2 Błr. 2 ŁÓDZKIE ;?CHO IECZORE**, « grudnia 1926 roku. Ar. 80* Horokoy noworozne ą omylne. Sytuaja wewnętrzna olki orawiła ię znaznie w orównaniu z ołożeniem z rzed roku. ie da ie zarzezyć, że ytuaja zzególnie ekonomizna olki Jet w obenej hwili o ale niebo omylniejza od ołożenia z rzed roku. róg 1920 r. rzekrazalimy wród rozazliwego uwiądu goodarzego, za załamanie io złotego i defiyt budżetowy k;izaly rzewidywać zuełna, katatrofę. o uadku rządu lad. Grabkiego od dnia 20 grudnia 1925 rządził koaliyjny gabinet Alekandra Skrzyńkiego (rerezentująy ar. Dm., Chrzęć. Dem., S, R i iatowów). Gabinet ten. owtał od hałem ratunku i anaji ańtwa, które w roku 1925 oadło w najiężze trudnoi finanowe 1 goodarze. iebeziezny defiyt budżetowy I zjedzenie zaau złota i dewiz nanktt olkiego dorowadziło do fatalnego adku złotego, tak Iż dolar w dzień. R tał na olowie tyznia utaliło ie rzekonanie, że Jako ierwzy warunek wydobyia ię z matni, mui być zredukowany I utabilizowany budżet w graniah rzezywitej rawnoi odatkowej i finanowej ołezeńtwa. ieodzowną okazała ie też redukja urzędników I reforma adminitraji. Do zarojektowania tej reformy owołana zotała komija Bobrzyriklego. dniu 23 tyznia Rada minitrów uhwaliła rojekt tawy karbowej na rok Dohody reliminowane zotały w kwoie 1517 milj. zł.,wydatkl w kwoie 1731 milj., defiyt wynoi! rzeto rzezło 200 milj. zli Groźne ołożenie ańtwa owiękzały wewnętrzne taria. Z owodu utawy o najw. władzah wojkowyh Marzałek iłudki ra o r. /u alarmował oinję ublizną gwattownemi a tekamf, klerowanemi rzeiw b. min. gen. Sikorkiemu, gen. St. Hallerowi I Innym generałori oraz olitykom. KOIEC KOALICJI. od konie mara z owodu żądad.. S. I.. R. ozęto grozić rzeilenie koałijl tronnitw, wleitóe' 4te«wnkl wewnętrzne (defiyt budżetowy tnioięzdy/ ' jm&ah % t2 wynoił 30 milionów zlotyćm) ftazały myleć o rat trok u an Iau. Rozbrzmiewa, łł/ dokoła głuhe werje i,0 nadhodząej dyktaturze Dnia 30 kwietnia koalija ejmowa rozbiła ię. Sojal.' minitrowie Barllfl I Zlerhęoki odali ię do dymiji. azajutrz remier Skrzyńki odał ię do dymiji z ałym 'gabinetem, ale rezydent ojiehów* ki nie rzyjął Jej utąił otateznie w dniu I maja, owiadzają, że rząd odzedł, ale nie Uadł". KRYTYCZE DI. dniu 10 maja rez. ojiehowki /auii.i (iowal zefem rząidu. inentego itoa. Ale gabinet ten rządził zaledwie 3 dni. Marzałek iłudki wkrozył zbrojnie do ar Jawy I o kilkudniowej, wale zmuh rezydenta a**tw» \ rząd do utąienia. Marzałek Rataj objął urzędowanie Jako zatęa rezydenta I Rzezyoolitej I rzyjął dnia 1S maja dymije rządu itoa, intonują" nowy gabinet od rzewodnitwem ro Z iotrkowa donozą: feora Bartla, do którego Marzałek iłudki wzedł jako miniter raw wojkowyh. owy rząd wydał odezwę do obywatel), w której.głoił hała narawy organizaji żyia ańtwowego", odrodzenia moralnego" 1 walki z ejmowładztwem". Dnia 31 maja Zgromadzenie arodowe wybrało Marzałka iłudkiego rezydentem Rzezyoolito), a gdy Marzalek odmówił rzyjęia godnoi, wybrano dnia 1 zerwa na jego i oozyję rofeora Moikiego Głową ańtwa. owy rezyient dnia 9 zerwa zatwierdził gabinet dra Bartla z małeml tylko zmianami. EŁOMOCICTA DLA RZĄDU I ZMIAA KOSTYTUCJI. Dnia 22 zerwa : wyadkah majowy^) lit rowizorium bud: rzewidująe w tounku roznym. il ię oraź ierwzy o ro, który 3 dni uhwale, Milionów defiytu mieią óźniej, tj. 22 lia Sejm uhwalił na żądanie rządu utawę o zmianie kontytuji I utawę,o ełnomonitwah dla rządu. rezydent otrzymał rawo rozwiązania Sejmu I Senatu, rawo dekretowania budżetu w oznazonym terminie oraz rawo dekretowania utaw w razie rozwiązania Sejmu 1 Senatu. Utawa o ełnomonitwah urawniała ro zydenta do wydawania dekret, z ważnoią utawy w rozmaityh...dziedzinah. o uhwaleniu tyh utaw eja' Sjrrin zotała odrozona. SYTUACJA GOSODARCZA ULEGŁA ORAIE. od konie iernia 1926 ozęła ię zaznazać orawa ytuaji. Giełda ożyła. Z owodu trajku węglowego w Anglji wzmógł ię wywóz węgla z 1 olki, dniu 16 wrzenia min. KlarnJ^wniół i or.'' w n rojekt rowizorhwn budżetowego na kwartał 4ty 1926 r. ydatki reliminowane zotały w kwoie 485 miljonów (o 27 milj, wyżzej nii w kwar tale III). Min. Klamer (w drodze dekretu rezydenta) odniół odatki o 10 ro. o uhwaleniu rowizorjum budżetowego Sejm wyraził nieufnoć minitrom Sujkowkiemu i Mło dzianowkiemu, wkutek zego rząd. Bartla zgłoił dymije. rezydent nie rzylał dymiji, ale gdy Sejm zatwierdził orawki Senatu, zmniejzająe budżet, remjer Bartę! odał ię onownie do dymiji, która zotała rzyjęta. dniu 1 aździernika* na zele gabinetu. tanął Marzalek iłudki. dniu 13 litoada Sejm zotał (na Zamku) urozyie otwarty rzez rezydenta. Minjłer karbu Czehowiz rzedłożył Sejmowi budżet na rok ydatki reliminowane ą w kwoie 1.898, zł., dohody zł. Dnia II litoada Sejm tfhwalił rowizorjum budżetowe na I kw (w brzmieniu rządowem) w kwoie 489 miljonów. Stabilizaja złotego, zrównoważenie budżetu, ogranizenie Imortu i dobra koajunktura ekortowa złożyły ię na orawę ytuaji goodarze). Sta ranią o ożyzkę zagranizną zdają ię być na dobrej drodze. Horokoy zatem na rok 1927 ą omylne. ieniak ozedł o hoinkę I więej nie wróił do domu. dzień wigilijny, o zmierzhu, Józef iata, miezkanie wi Uzzyn w owieie iotrkowkim, wyzedt z ręzną iłą do oblikiego lau wlerzejkiego o hoinkę. ozedł i więej ni owróił... Trzeiego dnia zanieokojona rodzina rzez dzień ały ozuki wala zaginionego, aż wrezie zawiadomiła o Do akt r. Ogłozenie Komornik rzy Sądzie Okręgowym w Łodii, LEO ĄSOSK!, zam w Łodzi, rry uliy nelad nr. 8. na faadzie art U.. C. ogłaza, i* w dniu 7 tyznia 1927 r, od god. 10 rano w Łodfl. Zagadkowa mierć. rty ul. Sienkiewiza od r. 9tym odbędfi* ilę rfe, dat rz llyta ję ruhomoi naletąyh do Mozka olfa Brandweimana fkładająyh ilę z mabli oenionyh na umę 560 ił. Łćdl. d.31/xii26 r. Komornik L, ĄSOSKI. dniu onegdajzym w leie w odległoi kil ku kroków od drogi wród zehłyh traw I badyli znaleziono zwłoki zaginionego. iata miał ręe wyiągnięte wzdłuż tułowia, nogi zgięte w kolanah, głowę odrzuoną wtył 1 zeroko otwarte ozy. ieład w ubraniu iata nauwa odejrzenie, że muiał on tozyć walkę. odległoi kilku kroków od trua od iętą hoinką leżała iłka ręzna. rzyzyny zagadkowego zgonu wieniaka nie utalono. Brak wzelkih zewnętrznyh uzkodzeń ielenyh utrudnia w znaznym toniu dohodzenie. Zwłoki wieniaka zotały zabeziezone do zau zejia władz ądowolekarkih. :o: owy Rok w dawnej ole. Zwyzaje redniowieza owoli tają ią tylko ięknem womnieniem. Jak wzędzie, tak i w ole kładano obie w dniu owego Roku żyzenia. Zwyzaj ten najyilnij urawiała młodzież. onieważ dawniej zkoły mieiły ię rzy klaztorah, a między dziatwą było wielu ubogih rzeto klaztor dawał tym biednym miezkanie, a oziwa ludnoć żywiła. Uzeń żakiem" wów za nazwany, hodził o dnia do yznazonego mu domu z garnuzkami, w któryh dawano mu Jedzenie. Ody rzyzedł dzień owego Roku, zbierali ię żazkowie w gromady 1 obhodzili wzytkie te domy, gdzie Ih żywiono. Składali wdzięzne żyzenia, a otem iewali zawze o takiego, oby.dobrodziejów" I domowników uweeliło. Śiewano n. kolędę: a zzęie, na zdrowie na ten owy Rok, Żeby wam ię zdarzyło w komorze, w oborze Klelo kołków, telo wołków, Klelo jedllek, telo lllek"! Gdy óźniej zazęto I rzy wiejkih kolo. łah uzyć dziei kmiee, zazęła uzniów miejkih naladować młodzież wiokowa, hodzą za nowem latkiem" o hatah ł do 'dwo ru, winzują I zbierają w odarkah mazne kąki na wiezorną bieiadę. owinzowania wiej kih dzieiaków toowały ię do raw rolników. Ale nietylko drobna dziatwa hodziła o kolę de. Chodzili i doroli, najzęiej arobzakl. Iław niej, gdy w ole była obfitoć dzikih zwierząt noworozni kolędniy dla dodania weołoi I obudzenia zzodroty o domah, orowadzali młodego wilka. Zgniły tru w Mordertwo rzed aru dniami w maleńkiej wioe ołożone) nad iłą od Czerwińkiem, w okoliy łońka, dokonano niezwykłego I trazliwego zarazem odkryia. Kilku hłoów o rzez rzerębel znajdująy ię na brzegu rzeki zauiło ieć na ryby. o uływie ewnego zau maly zują, że ieć Jet doć iężka, zazęli ją iągnąć na wierzh. o wydobyiu iei na owierzhnie młodzi rybay otrzegli, że miat ryb wyłowili trua będąego w etanie ałkowitego rozkładu. rzerażeni łaklem odkryiem hłoy rzuili ię do aniznej uiezki, alarmują krzykiem ntlezkafków wioki. Cl z.kolei owiadomili oliję, która znalezione zwłoki ubeziezyła do zau zejia władz ądowojedzyh. ygląd toiela był trazmy. Mężzyzna, któ fego nazwika nie można było twierdzić, miał zezeoną zuełnie twarz, z zyj ozotał jedynie goły koie, również brak było mu obu rąk do łoki. Tru ubrany był w zielonkawy garnitur, Jedwabne karetki I kozulę. kiezeniah toiel a znaleziono złoty łaki zegarek, takąż obadkę do ołówka zakońzoną dużym ennym amety tem, oraz duży medatjoin ze znizzoną lotograllą. zytko to dowodziło, że toiele był złowiekiem bardzo zamożnym. Oględziny lekarkie utaliły, ie tru znajdował Się w wodzie rzezło rok. niedźwiedzia lub tura. barku żywyh zwierząt rzebierano ię w Ih kóry, a tąd ozotało ta re rzyłowie: biega, by z wilzą kórą o kolędzie". braku kór rzebierano ię w zwyzajna kożuh, odwróony włoem na wierzh, lub łaił tę. z drewnianą głową kozią. Zwyzaj ten, turo nlm" owzehnie zwany, rzehowa! ię w wiiu okoliah o dzi dzień. tary rok" zbierano ię gromadnie I rzy towarzykiej zabawie łatano obie różne figle. yiągano brony I wozy na kalenie, zaierano drzwi o domah z zewnątrz, rzebierano ią, trazono 1 t. Urzywilejowaną trawą tego wiezoru oyla lemlezka", orządzona z mąki zenne), żytniej lub hrezane). rzy jedzeniu uderzano ię łyżkami o olizkah I mnznno tą lemlezka ąiadom okna, na znak, ie by w iągu nowego roku mieli wzyy dotatek hleba w utah I o domah. rzy owitaniu owego Roku obyywano ie. wzajemnie owem z tyzeniem obiitego urodzaju. Cl, o obhodzili domy z owinzowaniem, no owie w rękawiy i na każdy róg tołu yali o zzyie, aby tak otem wzytkie rogi założone były hlebem. Był też owzehny zwyzaj w ole figlarnego kradzenia obie różnyh rzezy w ten wiezór 1 wykuywania Ih nazajutrz. Zl wykune wyrawiano w dniu noworoznym bieiadę. Zwyzaj ten owzehny nlfgdyl u możnei zlahty, był nieraz owodem liznyh krotohwłl. zytkie te dawne zwyzaje naze ehnj* wielka woboda duha, weołoć 1 miłoć. Dzi one zamierają. Snąć* nie odowiadają dziiejzemu duhowi zau ortfelu rzy nim ani żadnyh dowodów nie znaiei rybakiej. zy wyadek? lezlono. Główna komenda oliji ańtwowej rozelą ła do ozzególnyh komend oliji wojewódzkih zzegółowe komunikaty, mają nadzieją, tż w ten oób uda ię traznej tajemniy. uhylić rąbka Giełda. ierwza rzedg. warzawka. Londyn 43,68 owyjork 8,98 aryż 35,71 Szwajarja 173,97 Druga rzedg. warzawka, Dolar w obrotah rywatnyh 8,98 ierwza rzedg. gdańka. arzawa 57,00 Złoty 37,10 Dolar 5,14 rzekaz na arzawą 9,01 9,02 Dolar w Łodzi. Banki dewizowe w dniu dziiejzym kuowały około eodzlny 12eł efekty o kurie rywatnie dolar w żądaniu '» 8 łaeniu»" Tendenja łabza. oda* dotatezna. Robotnik owieił ię na haku. ędza Z abjanio telefonulą: Dziiaj około godziny 8 rano na haku wbitym w mur, fabryki Dąbka rzy ul. owoolnej w abianiah, zauważono wiząego mężzyznę. rzerażeni tem odkryiem rzehodnie zawiadomili oliję, która zwłoki wiiela zabeziezyła tid mieju. Zawezwany lekarz ogotowia ratunkowego twierdził zgon. o dokonanyh oględzinah lekarkih trua rze DYŻURY OCE ATEK. DZIEŃ OEGO ROKU. M. Ezteln iotrkowka 225. M. Bartozewki iotrkowka 95. M. RozerrMwm Ceglelniiana 12. S. Gorfelm hodnia 54. J. Korowki owomiedlka 15. rzyzyną tragedji. wieziono do kotniy miejkiej. Samobóją okazał ię 45letnI Leoold Krau, robotnik fabryzny, zamiezkały w abianiah. rzyzyną rozazliwego kroku deerata była nędza, bowiem jak twierdzą znajomi Krau od dłużzego już zau ozotawał bez ray. Z okazji owego Roku wzytkim zytelnikom, renumeratorom oraz ymatykom nazego ima kłada erdezne żyzenia REDAKCJA LÓDZ. ECHA 1ECZ.*

3 Sr. 30* St r. S I MĘSKA FRYZURA ozbawia kobietą jej woitego wdzięku. Ameryka, która byta inijatorką aziowkiej główki kłania ią ku długim lokom. jeżeli kto myli, że wółzena hłoięa fryzura jet ozdobą główki kobieej, z którą ię już otateznie wzytkie zaintereowane zynniki ogodziły, ten ię grubo myli. Fryzjerzy rzedewzytkiem zajęli nagle wobe obiętyh włoów damkih wrogie tanowiko, jakkolwiek rzed nieełna rokiem jezze atrzeli jak na rzedotoowy twór na kobietę z długiemi włoami whodząą do fryzjerkiego zakładu i w niemałym byli kłooie rzy układaniu jej fryzury ni będą w oiadaniu odowiednih modnyh modeli. I dzi wrawdzie niema rzeiów dla warkozy i grekih węzłów, itnieje jednak wród fryzjerów tendenja niedouzzania do zbyt krótko ~~ o męku obiętyh włoów, o zawdzięzamy miezkankom Berlina, które wadają w otateznoć: albo aradują o dawnemu z długiemi brzydko w iate inięłemi włoami, albo z krótko' otrzyżoną głową. Srzeiw fryzjerów jet w tym wyadku aż nadto zrozumiały, kieruje nim kryie troka o inter, gdyż dla główki kobieej otrzyżonej o męku mitrz fryzjerki jet zbędny. Hału jednakże z którem jawnie wytęują do boju nie można odmówić łuzno S '..męka głowa" odziera kobietę z jej iajwiękzego zaru uroku kobieoi. Ameryka rzoiuie w wale rzeiwko me klej głowie" ta ama Ameryka, która roi obie rawo do tytułu..ojzyzny hłoięej fryzury". Legenda bowiem głoi, że amerykańloę ielęgniarki na olu bitwy obinały obie włoy Jako kiyezną ohronę rze iwko robatwu, koro za kobiety innyh narodowoi zobazyły, jak Amery kankom z tą inowają do twarzy wtąiły natyhmiat w ih lady. Może być, że i grya oiągająa za obą wyadanie włoów dała imul do tej mody tak Czv inazej Amerykanki ierwze z zaałem ozbywały ię. lotów i warkozy nie zwraają najmniejzej u wagi na rotet nadająyh dotyhza ton modzie Franuzek wród któryh i, e S r?? C 2 e bardzo mało widzimy adew fryzur". 0 i ę y h a l e v między aryżem a ew Yontiem o włoy kobiee Ameryka o raz ierwzy zwyiężyła Madame Luiza ierwzorzędna fry Franję na olu mody. zjerka w Chiago rowadzi rzeiwko Mękiej" głowy" jednak Ameryka niej zażartą kamanję nie he. lamah Ćh"ago Daily ew". Amery I u l 93. Jf 94. Jfe 95. odobiznę, nwaianą za najiękniejzą, należy wyiąć R A I Z numerem i do dnia 20 tyznia złożyć w redakji, (Zawadzka 1). kanki zzyą ię, zuełnie łuznie, oinją najładniej zeąyh ię kobiet, to tet nie godzą ię na męką głowę", która je ozbawi wdzięku kobieego. Zbyt wiele mają na to ozuia dobrego maku.. To też Madame Luiza ni nie ma rzeiwko hłoięej fryzurze" i innym rodzajom krótkih włoów wymagająyh tarannej oieki zręznego fryzjera. Jednakże w wyh wywodah nie u krywa, akentuje nawet, a załuguje na to, aby ię z jej zdaniem lizyć te Amerykanka dzi kłania ię ku długim włoom. odobno modniie z za Oeanu nozą obenie włoy długie o łoatki, a że o uinat iu włoów jako iho zuel.iie zyżbymy rzeto nawraali ku melanholijnym lokom? ie ozotaje ni innego jak wyzekać, zy mo^ia ta obejmująa dotyhza odlotki niemal tylko, obejmie zerze kr$gi, tak dalee, że i dojrzale damy z falująemi lokami będą mogły bez narażenia ię na mieznoć r. zywać ię ubliznie. To bardzo możliwe, wobe lego, że i o hłoięej główe dawniej tarze kobiety ani marzyły nawet, odza kiedy dzi... niema kobiety, którąby iwe włoy owtrzymały od hołdowania modnej, aziowkiej fryzurze! Trzeba jednak w imię rawiedliwoi zaznazyć, że krótkie włoy zawdzie zają wój zwyięki ohód rzez ały wiat mimo armję zaiekłyh wrogów nie tylko dlatego, że ą do twarzy 1 odmładzają, ale dlatego rzedewzytkiem, że ą bardzo wygodne. Główka nie jet rzedewzytkiem iężkiemi zwojami włoów objuzona, w kilka minut daje ię dorowadzić do o rządku i rzy odowiedniem ielęgnowaniu wygląda zawze miło. iema mowy o komykah włoów wymykająyh ię niefornie z od kaeluza, ani też o rozluźnionym warkozu lub rozrzuonej fryzurze o zdjęiu kaeluza. Kino RESURSA KlUa.klego r DZIŚ TRUJĄCY CZAR" Otatnia rola Rudolfa Valentino! wielkim 8io aktowym dramaie. t. TRUJĄCY CZAR" rolah głównyh: Rudolf Valentlno i ita iald. Had rogram Arywegoła Komedia w 2h ałlatri. Uwaga: Ceny miej I oboty, i więta: w dni owzednie Ir,,, o n., ~ n D II., I «I I Balkon 80 gr.. I M. 70, Balkon gr. 60, I miej I ICE 50. II30. III 20 gr. 1 1 m i* SITartoat niedziele 1 więta nieważne. AKKADJUiz AERCZEKO. otanowiłem otworzyć włany teatr fw; toiy. Odnająłem gmah teatralny, za 'ASBŻOAFTEM najlezyh aktorów i twr (bardziej nowozenyh reżyerów, którzy jzawodowe we wykztałenie uzvkali u \Rew«hard:FA. owiadam do głównego Teżve r a < '* e S E Z O rozoząć możemy O tellem". Dokonale. Omówimy to na oieóaertki reżyerkaern. A na o nam oiedzenie? Jakto na o? ytawienie ztuki a la Reirohardt to rzeież nie frazka. Ma ię rozumieć. Zanlim rozda ię ~Któę\rozoziniie ię róby, zarafektuje d Główny reżyer ojrzał na mnie z ^zetraebem i rzekł: ~ Ładn«M A an ojeie O teatrzel L l E C O A * n ję ZDAJE, że wytarzy odnająć S A K teatralna rozę mi Y B A C Z Y Ć., i u wi iwema D O wybazenia... A zre D O I E isątą na oiedzeniu reżyerkiem ę an. zego trzeba. Kiedy na ołodzeniu owem zebrali ię ć*»zyy, główny reżyer owiadzył 1 : rozę ańtwa! ajrzód ięgnąć muimy ojrzeniem w rzezłoć na za atrywanna Baona. Aż do roku 1889 ruh baoratów rzeiwko autorowi Otella" miał tylko znazenie teoretyzne, ale roku 1924 rofeor Leo ogłoił otry arty kuł,, zwalzająy rąd' wyżej womniany i odtąd... rzerazam rzerwałem głów nemu reżyerowii, ale kto odtworzy d tać OiteilJa? zyy ojrzeli na mnie ze zdumieniem, a główny reżyer iągnął dalej: Teraz za ołuhamy, o hr. v. Ekkfadit ma do nadmienienia w tei doniołej rawie. Zaroiłem zreztą na iutro 2h rofeorów akademii, którzy kwetę tę owietlą nam nieo wzehtronniej. A za tern rzejdziemy do iuenizaii..otella'. Jutro rano wyjeżdżam do Stradfordu. Jakto, wyjeżdża an? zawołałem rzerażony. rzeież rzed' hwilą owiedział an: teraz rzejdziemy do ra wy inenizaji. o. ozywita... oto włanie jadę do Stradfordu. rzeież anu wiadomo, że autor Otella"' tam zotał ohrzzony w koiele w. Trójy. Zrobię tam na mieju kilka zdjęć fotografiznyh. Ale któż zagra OMa? zaytałem owtórnie. Sejalita od ról bohaterkih. Kora Iow. odniół dłoń i wyrzekł: Chyba ja... Reżyer główny ojrzał nań badawzo i zaoiniował: Tak jet, niewątliwie an. takim razie owiadza Koralow dzi jezze muzę wyjehać do Abiynii. v Zatem rola nie odowiada anu? rzeiwnie. Ale owinien bvć anu znany fakt. że ludnoć Afryki ółnonej kłada ię z rozmaityh ra. Muze ray te oddać wyzerująym tudiom, aby twierdzić, do którego z tyh zzeów należał Otello. o tak, ale kto zagra Dedemonę? Ja owiedziała heroina tylko nietety, nie umiem o włoku. rzeież nie zamierzamy hyba grać o włoku... Co an tam wie! Jakżeż zagrać mo gę rolę tę natuiralityznie. jeli nie zwiedziłam ałau dożów. To ja z anią oradę do eneji! owiedział nazelny dyrektor. o o? zaytałem niemiało. eneja łynie z fabryk koronek, a anu owinno być wiadomo, że Dedemona trzyma w ręku koronkowa hutezkę... owtałem i z kolei' wtrąiłem małą uwagę: rozę ańtwa! inzuje ańtwu entuzjazmu, jaki okazaliie dla teatru. Ale. aby ztuka narawdę zotała wy tawiona a la Reinhardit. trzeba nójć lezze o krok dalej. rogramie zaznazono udział biorą w ztue: ołowie, muzykani, marynarze i t.. Mylę, że aktora, który ma odegrać role oła, wir, no ię wyłać do oeltwa włokiego gwoli dokładniejzego zaznajomienia go z rolą. Muzykani rozek, dwa ouzą i U rofeorów konerwatorium, a dla mary narzy otawimy na oblikiei rzezułe model tatku. onieważ w ztue odbywa ię również trzelanina, wyożyzymy w bie kilka armatek u Krua. Ja. waz dy rektor, hę także wziąć udział w hi e ni zaji. A óż an będzie robił? zayta' jednozenie: główny reżyer nazeln dekorator, bohater i heroina..ja? Mof ańtwo. abv ztukę wytawić a la Reinhardt trzeba nieć d'^,: ieniędzy. A zatem. Jutro rano wtęuje V dr u karni ańtwowej i od deki do dek 1 "^ tudiuję obie fabrykaje banknoit< A kiedy już gruntownie z tern ie ob? 3^' wtedy rzytąimy do wytawiła JJtella". Za jakie ztery do ięiu «(wędzie ię naza remiera... ozem rozezlimy ie wwe zatro kani.

4 etr. 4..ŁÓDZKIE ECHU IECZUKĘ. «,», l r f m r oru. to naj wykwintniej zy i najtańzy dwutygodnik mód i owiei. Każdy numer waniale ilutrowany zawiera modele najwiękzyh i najbardziej znanyh firm arykih, wzory haftów naturalnej wielkoi i tablie krojów. Rady goodarze. Menu obiadowe na ałe dwa tygodnie. Jako nowoć wrowadzilimy modele mód i wzory haftów kolorowyh w barwah naturalnyh. dziale literakim iekawe owiei. Zanim zarenumerujez jakikolwiek żurnal, rzelij nam w liie znazki oztowe za 40 gr. a wylemy Ci numer okazowy nazego ima. ojedynzy numer w kioku i kięgarni 95 gr. renumeraie tylko 65 gr. renumeratą kwartalną w kwoie 3 zł. 90 gr. należy rzełać zekami IO. na konto. K. O. arzawa r , od adreem Adminitraji Kobiety w owleie i w Domu", arzawa, la Zamkowy 99. Miodowe mieiąe w beze. Oryginalna oada. obliżu Clevel.and w Stanie Ohio znajdure ię oobliwe letniko, założone dla ludzi ragnąyh wyzwolenia od obrzydliwej y willzah". ród lau wznozą ie na odmurowaniah ogromne dębowe bezki, rzero bione na miezkania. Za olata 10 dolarów na kwartał można zamiezkać jak Diogene w takie) kadzi. oatrzonej w drzwi, dwa okna i kilka naj niezbęduiejzyh mebli. Założyielem tego oobliwego letnika Jet handlarz tarzyzną, jeden z obywateli Clevelamdu. który zakuił bardzo tanio kadzie o likwidująe i ie winniy i ni ma ia na nie zbytu, obróił ^ na me/kania dla ludzi, ragnąyh odozyn ku. I dziwna rzez! Amatorów na miezkanie w bezkah 12 godzin w lodowatej wodzie. ytrzymały górnik. Dzienniki angielkie donozą o niezwy Mej rzygodzie górnika Sidneya Thomaa, raująego w koalni Broadmoor, od Kgettty. Thoma, zajęty raą, nie zauważył, że do zybu w którym ra o wał, zazęła naływać, woda z ąiedniej,, ouzzonej koalni, gdy za otrzegł niebeziezeńtwo, *mfał już od wrót odięty. Tymzaem woda wiąż naływała i w końu nlezzęli wy znallazł ię ogrążony w lodowato zim nej wodzie dołownie o brodę. ą eizęfe, dwaj towarzyze Thomaa zdołali ię uraftować i zawiadomić zarząd koalni o item, o zazło. atyhmiat wię uzzono w ruh omy, afle ałyh dwanaie godzin minęło, zanim zdołano dotrrzeć do Thomaa I wydobyć go, zuełnie już wyzeranego. omimo jednak ten ltraznej, długotrwałej kąieli wytrzymały górnfk zybko rzyzedł do iebie. Brat rzegryzł gardło bratu. alka o ukohaną. Dwaj rodzeni' braia Mikołai i roko Kowazowie bogai właiiele tartaków w Czehołowaji kohali ie od dawna w ięknej dziewzynie annie llone at. Dziewzyna nie mogła ie zdeydować na wybór. Zwlekała wie iągle z otatezną deyzją. łudzą jednego i drugiego. rezie braia zażądali otateznej <eya? i. Dziowzyua w odowiedzi zaroouo wiją żartem: Bijie ie o mnie! róbujie wyh ił.zwyięza zotanie mvm mężem. lraia rzyjęli oważnie roozyję i hwyili ie za bary. ata trwała z ół godziny, aż wrezie zn^ony roko zahwiał ie. Czują wą regrana hwyił Mikołaia zębami za gartxh i tak wił ię mono, iż rzegryzł rm thawie. Miikote zmarł. jet bardzo wielu, zwłazza hętnie udają ie tam młode małżeńtwa na ędzenie mieięy olubnyh w abolutne] izy l beztroe. Oryginalna oada kłada i z 380 kadzi. Kratezki ądowe. Ih I* M tt Aft wyija fakir bez najmniejzego Bombayu we hodnih Indjah fakir nazwikiem Siak Swamiji oiywał ię w jednym z teatrów wobe liznie zgromadzonej ubliznoi ohłanianiem bardzo niezwykłyh łynów i rzedmiotów. Zazął od wyiia zklanki kwau rukiego, który jet nadzwyzaj ilną truiz ną, a otem ohłonął gwoździe, kawałki zkła, roztoiony ołów i żywe rebro (rtęć), a z miny jego wikłać było, że mu to nie rawia wahania. żadnego niemaku. K J C ( m a zezka wytarzy na umierenie łonia. rafir b e z wahania uzynił zadoć tema żyzeniu a w dodalto oblizał?ę jak no 9 0 dobrym makołyku. odręznik dla narzezonyh. Bądź tem, zem iebie he mieć rzyazła ołowa" ator zwajarki, ilhelm Strau, wydał odręznik w obenoi rodziów. dobrego tonu" dla narzezonyh Dla anien: i młodyh ludzi. Oto kilka wyjątków dla Jeżeli twój narzezony jet mrukiem, owinna dużo mówić, jeżeli gadu młodzieńów, mająyh narzezone: arzezony owinien widywać narzezoną udawaj komletną gę, łą' owinna milzeć, jeżeli uzonym, nie zęiej, niż raz na tydzień. jeżeli tarym kawalerem, wyhodź de izyty ni owinny ię rzeiągać nad dwie godziny, nie owinny tanowzo rzedłużać ię o g. 10 wiezór, a ożegnanie owinno być krótkie i Znajomek z ali tańów. rzygoda łodzianina w oiągu. Latem, w ualne dni wiątezne oią gl odmiejkie na linii ŁódźKoluzki ą rzeełnione. Miejem ielgrzymek tęknionyh za wią łodzian, niieiako ih Mekką, jet oławiona iniowa Góra. RZYGODA AA ICKA. ewnej niedzieli an Iek Skrobakl w towarzytwie znajomyh wybrał ile na iniowa Górę. Z utęknieniem ozekiwał hwili, gdy oiąg tanie w Andrzejo wie. ik bowiem w wagonie bvł niełyhany. Andrzejów! arezie an Iek odethnął z ulgą o to.jednak tylko. bv zara wydać okrzyk rzerażenia, twierdził b wiem brak ortfelu, w którym znaidowalo ię 45 zł. ewnej hwili rzyomniał obie, że w zaie ja*dv obok niego tał jaki młodzienie, który również wyiadł w to warzytwle dwóh jezze oobników. owziął wle odejrzenie, że to włanie młodzienie kradł mu ortfel. olzi llł ie fttrziżeniem wem z kolegami, którzy wraz z nim zazęli zukać nieznajomego. Gdv ozukiwania oozotaiły bez rezultatu, an Iek udał ie na oterunek oliyjny i zameldował o kradzieży. SOTKAIE. arę tygodni.óźniej, idą z kolega mi ulią Cegielnianą, an Iek otkał ię oko w oko z owym młodzieńem z wago mu. którego ozukiwał. odzedł doń i zażądał natyhmiatowego zwrotu ortfelu z ieniędzmi. ieznajomy zrazu rotetował, widzą jednak, że. Iek ma zamiar rzywołać olijanta, zaofiarował mu 15 zl. gdyż wię ej orzy obie nie miał. krag awanturująyh ie młodzieńów utworzyło ie zbiegowiko i oto w ewnej hwili korzytają z tłoku niezoajo my ulotnił ię ZŁOTYCH. i mu to jednak nie omogło. Koledzy o. Ika bowiem znali go dobrze, uzęzzayą z nim do tej ami ali tańów. Udali ie wie z anem Ikiem do miezka nia Mojżeza olfa Tyzla orzv uil.. Kontantynowkiej 59 i zażądali zwrotu ieniędzy. an Mozek nakazał im ooui.. ze nie miezkania, grożą obiiem. Uzyniła ie wię tak głona awantura, że aż rzybyła olija i iała odowiedni rwotokół. an Mozek Tyzel zotał oiągnięty do odowiedzialnoi z art. 581 K. K. Srawa znalazła eilog wói na wokandzie ądu okotu 2go okręgu. o rzełuhaniu wiadków ad uznał Mojżeza olfa Tyzla winnym kradzieży ortfelu oraz 45 zł. na zkodę Ika Skrobaklego i kazał go na zeć mieię y wlezienia. Jako rodek zaobiegawzy zatoowano natyhmiatowy arezt do zau złożenia kauji w wyokoi 2000 złotyh. Sa wiz. niego w fartuhu z rękami zawalaneml iatem. Elektryznoć jet zdrowa Stwierdził to łynny wynalaza Maroni. i«i<ki wynalaza Maroni owdadzy\ że widoltrr^o w i ad z en i a oobite Inżynierów, raująyh rzy radjotelegrar fji, wykazały, iż tan ih zdrowia tale ie orawiał. Zjawiko to tłumazy Makootu w ten oób, że w zaie takiej ray Intynie rów do ih organizmów rzenikała rądy elektryzne w bardzo korzytnej otai Ten ogląd Maronigo jet o tyle uzaadniony, 'ż ln ży nie rowie ami oowiadają^, że zęto od zuwają znazne ogrzanie iała. każdym razie Maroni zwróił ię do zeregu lekarzy z roba o zbadanie tej bardzo iekawej rawy. Ma on nadzie ję że dzięki wynikom tyh badań rzybędzie medyynie jezze jeden oób toowania elektryznoi w lezni rwie. rozę okazać dłonie! Świeżo odbyły ię wybory do ejmu węgierkiego jednym z lokalów wyborzyh rozegrała ię natęująa ena: nzewodmiząy: Zawód ańki?' ybora: Metaiowłe". rzewodniząy: rozę okazać we dłonie*'. ybora: A óż moje dłonie ana obhodzą? an winien rawdzić, zy Je tem na liie zy nie. Jeżeli an Jednak Itotnie jet iekaw, jak wyglądają moje dłonie, to może an zawrzeć z niemi zna jomoć. ale nie ihłtaj. lez na dworze, o głoowaniu". rzewodniząy zrezygnował z ozna nia dłoni roboflnika. Tyią dolarów za minutą iewu. Jak Szaljain eni wój gło? Znany iewak royjki, Szaljain, zo tał zaangażowany d wżyia udziału w konerie w mieie Harlord f'st. Zjednozone). Za udział w nim kazał obie Szaljain załaić zgórą 4 ty. dolarów. Teatr, w którym konert miał ię odbywać, był wyełniony do otatniego mieja, tak wietnie zareklamował imrearlo Szaljalna. ikt z ubliznoi nie zwraał uwagi na ierwze unkty rogramu, bo każdy zekał tylko na nu mer z Szaliainem.. arezie iewak ten tanął na enie, zaiewał arję z Cyrulika Sewilkiego i zaraz odzedł do garderoby. ubliznoć biła bezutannie brawo, zekała, że iewak ukaże ię raz jezze i da o na bi, ale ozekiwania te były daremne, bo Szaljain wyjehał o odiewaniu numeru do hotelu. onieważ ubliznoć urządziła imr ario wielką awanturę i omal go nie obiła, wytąił on ze kargą.o odzkodowanie w umie 50 ty. dolarów. kardze tei tłumazył adowi, iż Szalia in iewał tylko 4 minuty i że tyią dolarów z a minutę iewu to za wiele na wet dlą Ameryki. Dr. Motta, zotał obrany owtórnie rezydentem Szwajarii. d \

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystają z pasa rozpędowego a. można jadą nim wyprzedza ć samohody jadą e po naszej lewej stronie (Nie. Pas rozpędowy nie służy do wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

11. O ROZWIĄZYWANIU ZADAŃ

11. O ROZWIĄZYWANIU ZADAŃ . O ROZWIĄZYWANIU ZADAŃ Oberwowanym w realnym świecie zjawikom rzyiuje ię rote modele idee. Idee te z lezą lub gorzą recyzją odzwierciedlają zjawika świata realnego zjawika fizykalne. Treści zadań rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

autorska pracownia architektury "STUDIO AB" mgr inż. arch. Bogusław Horak 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 8/6, tel. 0 604 369 154, (033)8169782, studioab@o2.pl 5. Projekt budowlany Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

ᆇ勷D O DLO P K K P UL. G. KU B O Gmina iasto zczecin ydział Gosᆇ勷odaᆇ勷ᆇ勷i Komᆇ勷naᆇ勷neᆇ勷 i Ocᆇ勷ᆇ勷ony ᖧ哧ᆇ勷odowisᆇ勷a D O 70-546 zczecin ᆇ勷ᆇ勷. ᆇ勷mii Kᆇ勷aᆇ勷oweᆇ勷 1 B Ż ᖧ哧ᆇ勷dowᆇ勷ana PO ၇喗D Ł K LKUL in 喷. ᆇ勷 喷ᖧ哧ieta

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 卷 卷 卷 卷Ęᖧ噇Ć 卷G 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷ᖧ噇 卷G 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷၇噷 卷 卷 卷Ł 卷ᖧ噇 卷 卷 卷 卷ᖧ噇 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 Ę 卷 卷 卷 卷ᖧ噇 卷G

SPIS TREŚCI 卷 卷 卷 卷Ęᖧ噇Ć 卷G 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷ᖧ噇 卷G 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷၇噷 卷 卷 卷Ł 卷ᖧ噇 卷 卷 卷 卷ᖧ噇 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 Ę 卷 卷 卷 卷ᖧ噇 卷G U S Ł U G I P R O J E K T O W E mgr Marzena Krawczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 32/168 卷br wa Gór icza F/G ł ó 卷 NIP 卷 卷 卷 卷 Fa 卷 卷 卷 卷 卷 卷 REGON 卷 卷 卷 卷 w 卷 卷 r: Urząd Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie Atwood a

Doświadczenie Atwood a Doświadczenie Atwood a Dwa kocki o maach m 1 i m 2 = m 1 wiza na inie przewiezonej przez boczek. Oś boczka podwiezona jet do ufitu. Trzeci kocek o maie m 3 zota po ożony na pierwzym kocku tak że oba poruzaja

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne: Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych spotkanie z Miko Poznawanie zwyczajów mikołajkowych.

Cele ogólne: Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych spotkanie z Miko Poznawanie zwyczajów mikołajkowych. Integralny ośrodek {sms-dostep tematyczny: g2} CZEKAM NA MIKOŁAJA Cele ogólne: Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych spotkanie z Miko Poznawanie zwyczajów mikołajkowych.

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Września Dźwirzyno Września

Września Dźwirzyno Września Września Dźwirzyno Września 09.11.2012 11.11.2012 Ruch jednotajny W ruchu jednotajnym prędkość poruzającego ię ciała jet tała. W takim ruch zależność między prędkością, drogą i czaem opiuje wzór: v = t

Bardziej szczegółowo

Pojemniki wielkogabarytowe

Pojemniki wielkogabarytowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki wielkogabarytowe 186 GLT Pojemniki wielkogabarytowe 187 Warianty KOLOX KOLOX system składania Po odryglowaniu mechanizmu zamykania... KOLOX skła da ny po

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Kinematyka odwrotna:

Kinematyka odwrotna: Kinematka owotna: ozwiązanie zaania kinematki owotnej owaza ię o wznazenia maiez zekztałenia H otai H E Wznazenie tej maiez olega na znalezieni jenego bąź wztkih ozwiązań ównania: T T n n q... q gzie q...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo