Optymistyczny podrzutek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymistyczny podrzutek."

Transkrypt

1 Ołata oztowa nizzona ryzałtem. r iątek, 31 grudnia ISzt r. Rok II. r t O S K I E _ mm 15 grozy IECZORE Redakja: Zawadzka 1. Adminitraja: iotrkowka II. Telefony: 3828, 228 I 229. Redakja otwarta od godz. 8 rano do 4 o oł. Adminitraja zynna od godz. 8 rano do 7 wiez. bez rzerwy. Redaktor lub jego zatęa oraz dyrektor wydawnitwa rzyjmują, od godziny 1 do 3 o ołudnia, o godz. 2ej DO oł. ROF. ATOI ALIKOSKI, zalłużony działaz ołezny z zaów uiku i niewoli, niezmordowany raow nifle na niwie kztałenia młodzieży, zynny złonek wririlu itowatzyzń, obho Audjenja i wyjazd marzałka Rataja. (Od wł. koreondenta). arzawa, rezydent Rzezyoolitej rzyjął w dniu wzorajzym na dłużzej audienji marzałka Rataia. iezorem tegoż dnia. R ata i wyjehał z arzawy na kilka dni. Za znieważenie munduru ofierkiego redaktor Gazety arz. or." oiągnięty do odowiedzialnoi. (Od wł. koreondenta). arzawa, Sędzia ledzy IIgo okręgu. Jaińki zawiadomił 1 redaktora Gazety arzawkiej orannej" 0 oiągnięiu go do odowiedzialnoi za znieważenie munduru ofierkiego w związku z notatkami zamiezzonemi o naadzie na oła Zdziehowkiego. 5 tyięy dolarów na raowe rumaki dla zwyiękih jeźdźów olkih. (Od wł. koreondenta). arzawa, olonja amerykańka, która otanowiła zakuić dla trzeh zwyięzów l l a międzynarodowym turnieju hiiznym w Amerye iękne raowe konie,?nnn Słala i u z ' e r w z a ra *e w kwoie iuuoa dolarów zebranyh wród emigrantów olkih za oeanem. 1 nnt S l (fad ki naływają maowo n a dolarów " t e n e l f u n d u. z 5 tyięy w najbliżzyh dniah będzie rawdoodobnie zebrany. otwierdzona wiadomoć o ożyze amerykańkiej dla olki. (Od wła. koreondenta). Berlin Giełda berlińka o trzymała wzoraj z owego Jorku otwierdzenie wiadomoi, że olka jet na drodze do otrzymania wielkiej nożyzki a merykańkiei. na ele elektryfikaji. związku z tem kur złotego na iełdzle ber lińkiej odniół ie znaznie. Marzałek iłudki rzyjmie żyzenia noworozne na zamku w arzawie. (Od włanego koreondenta). arzawa, Jutro o godzinie 12 w oifudmiie rezydent Rzezyioiitej rzyjmować będzie na Zamka żyzenia noworozne. Jak ię dowiadujemy marzałek iłudki niegdzie rzyjmował żyzeń w rezydium Rady Minitrów, ani w Bel wederze. a jedynie odza jutrzejzej uro zytoi na Zamku. :o: ierawdziwa wiadomoć o maowyh dvmiiah w minitertwie karbu. arzawa, iadomoć o en nierawdziwa. rzehodził na emeryturę tonowaniu ał^jgo zeregu tylko wyżzyh urzędników Miniterjum Skar wiedyrektor deartamentu obrotów iebu niężnyh z dniem jutrzejzym jak ię okazuje, jet. Staniław Liińki. Otymityzny odrzutek. olijant: Co, znowu odrzutek? A bodajby to!... odrzutek: Hola, anie olijanie. azywam ię owy Rok i nie rawię daj Boże anu ani innym ludziom żadnyh kłootów. Rereje rządu litewkiego wobe robotników zytkie związki zawodowe zotaną rozwiązane. (Od wł. koreondenta). ilno, adhodzą tu wiadomoi z Kowna, że nowy rząd litewki otanowił rozwiązać wzytkie robotnize związki zawodowe na Litwie. Areztowania w ferah robotnizyh trwają nadal, również wzrata rzeladowanie Żydów, ładze wojkowe zamknęły w Kownie jedyny teatr żydowki. Dwunatego tyznia roztrzygną ię loy nowego dekretu raowego. (Od włanego koreondenta). arzawa, Miniter Srawiedliwoi. Meyztowiz zawiadomił rezea Związku Syndykatów Dziennikarkih. Zdziława Dębikiego, że oba rojekty nowego rozorządzenia raowego zamie rza wnieć na radę minitrów dnia 12 tyznia f roi aby Związek Syndykatów Dziennikarkih oinję wą o tyh rojektah rzedtawił najóźnied da dnia 6go tyznia, gdyż rząd rezerwuje ofbie 6 dni dua rozważenia tej oinii. Komija zabrana rzez Zarząd Syndy katów Dziennikarzy warzawkih odjęła już raę nad zredagowaniem odowiedniego matterjału. Dalzy wzrot bezroboia. Od 18go do 25go grudnia utraiło raą w ole ooby.,.(od włanego koreondenta). arzawa, okreie od 18go do 25go grudnia utraiło raę w ole ooby. ajwiękzy kontyngent dotarzyli Tobo tniy niefahowi, mianowiie oób, natęnie rzemył metalowy i budowlany. a.ierwzem mieju od względembezroboia w odanym okreie krozy. Bydgozz i Radom oób. Ogólna lizba bezrobotnyh w ole wynoi ooby. Areztowanie iotrkowkiego defraudanta na ogranizu litewkiem. Uiłował zbie do Kowna. (Od włanego koreondenta), i Suwałki, a ogranizu Ute'* ktem ujęto Mihała Kotekiego, który i? ko'kierownik. urzędu oztowego w Bełhatowie od fotrkowem, zdefraudował 25 tyię\ złotyh i uiłował zbie na Litwę Kowieńka.

2 Błr. 2 ŁÓDZKIE ;?CHO IECZORE**, « grudnia 1926 roku. Ar. 80* Horokoy noworozne ą omylne. Sytuaja wewnętrzna olki orawiła ię znaznie w orównaniu z ołożeniem z rzed roku. ie da ie zarzezyć, że ytuaja zzególnie ekonomizna olki Jet w obenej hwili o ale niebo omylniejza od ołożenia z rzed roku. róg 1920 r. rzekrazalimy wród rozazliwego uwiądu goodarzego, za załamanie io złotego i defiyt budżetowy k;izaly rzewidywać zuełna, katatrofę. o uadku rządu lad. Grabkiego od dnia 20 grudnia 1925 rządził koaliyjny gabinet Alekandra Skrzyńkiego (rerezentująy ar. Dm., Chrzęć. Dem., S, R i iatowów). Gabinet ten. owtał od hałem ratunku i anaji ańtwa, które w roku 1925 oadło w najiężze trudnoi finanowe 1 goodarze. iebeziezny defiyt budżetowy I zjedzenie zaau złota i dewiz nanktt olkiego dorowadziło do fatalnego adku złotego, tak Iż dolar w dzień. R tał na olowie tyznia utaliło ie rzekonanie, że Jako ierwzy warunek wydobyia ię z matni, mui być zredukowany I utabilizowany budżet w graniah rzezywitej rawnoi odatkowej i finanowej ołezeńtwa. ieodzowną okazała ie też redukja urzędników I reforma adminitraji. Do zarojektowania tej reformy owołana zotała komija Bobrzyriklego. dniu 23 tyznia Rada minitrów uhwaliła rojekt tawy karbowej na rok Dohody reliminowane zotały w kwoie 1517 milj. zł.,wydatkl w kwoie 1731 milj., defiyt wynoi! rzeto rzezło 200 milj. zli Groźne ołożenie ańtwa owiękzały wewnętrzne taria. Z owodu utawy o najw. władzah wojkowyh Marzałek iłudki ra o r. /u alarmował oinję ublizną gwattownemi a tekamf, klerowanemi rzeiw b. min. gen. Sikorkiemu, gen. St. Hallerowi I Innym generałori oraz olitykom. KOIEC KOALICJI. od konie mara z owodu żądad.. S. I.. R. ozęto grozić rzeilenie koałijl tronnitw, wleitóe' 4te«wnkl wewnętrzne (defiyt budżetowy tnioięzdy/ ' jm&ah % t2 wynoił 30 milionów zlotyćm) ftazały myleć o rat trok u an Iau. Rozbrzmiewa, łł/ dokoła głuhe werje i,0 nadhodząej dyktaturze Dnia 30 kwietnia koalija ejmowa rozbiła ię. Sojal.' minitrowie Barllfl I Zlerhęoki odali ię do dymiji. azajutrz remier Skrzyńki odał ię do dymiji z ałym 'gabinetem, ale rezydent ojiehów* ki nie rzyjął Jej utąił otateznie w dniu I maja, owiadzają, że rząd odzedł, ale nie Uadł". KRYTYCZE DI. dniu 10 maja rez. ojiehowki /auii.i (iowal zefem rząidu. inentego itoa. Ale gabinet ten rządził zaledwie 3 dni. Marzałek iłudki wkrozył zbrojnie do ar Jawy I o kilkudniowej, wale zmuh rezydenta a**tw» \ rząd do utąienia. Marzałek Rataj objął urzędowanie Jako zatęa rezydenta I Rzezyoolitej I rzyjął dnia 1S maja dymije rządu itoa, intonują" nowy gabinet od rzewodnitwem ro Z iotrkowa donozą: feora Bartla, do którego Marzałek iłudki wzedł jako miniter raw wojkowyh. owy rząd wydał odezwę do obywatel), w której.głoił hała narawy organizaji żyia ańtwowego", odrodzenia moralnego" 1 walki z ejmowładztwem". Dnia 31 maja Zgromadzenie arodowe wybrało Marzałka iłudkiego rezydentem Rzezyoolito), a gdy Marzalek odmówił rzyjęia godnoi, wybrano dnia 1 zerwa na jego i oozyję rofeora Moikiego Głową ańtwa. owy rezyient dnia 9 zerwa zatwierdził gabinet dra Bartla z małeml tylko zmianami. EŁOMOCICTA DLA RZĄDU I ZMIAA KOSTYTUCJI. Dnia 22 zerwa : wyadkah majowy^) lit rowizorium bud: rzewidująe w tounku roznym. il ię oraź ierwzy o ro, który 3 dni uhwale, Milionów defiytu mieią óźniej, tj. 22 lia Sejm uhwalił na żądanie rządu utawę o zmianie kontytuji I utawę,o ełnomonitwah dla rządu. rezydent otrzymał rawo rozwiązania Sejmu I Senatu, rawo dekretowania budżetu w oznazonym terminie oraz rawo dekretowania utaw w razie rozwiązania Sejmu 1 Senatu. Utawa o ełnomonitwah urawniała ro zydenta do wydawania dekret, z ważnoią utawy w rozmaityh...dziedzinah. o uhwaleniu tyh utaw eja' Sjrrin zotała odrozona. SYTUACJA GOSODARCZA ULEGŁA ORAIE. od konie iernia 1926 ozęła ię zaznazać orawa ytuaji. Giełda ożyła. Z owodu trajku węglowego w Anglji wzmógł ię wywóz węgla z 1 olki, dniu 16 wrzenia min. KlarnJ^wniół i or.'' w n rojekt rowizorhwn budżetowego na kwartał 4ty 1926 r. ydatki reliminowane zotały w kwoie 485 miljonów (o 27 milj, wyżzej nii w kwar tale III). Min. Klamer (w drodze dekretu rezydenta) odniół odatki o 10 ro. o uhwaleniu rowizorjum budżetowego Sejm wyraził nieufnoć minitrom Sujkowkiemu i Mło dzianowkiemu, wkutek zego rząd. Bartla zgłoił dymije. rezydent nie rzylał dymiji, ale gdy Sejm zatwierdził orawki Senatu, zmniejzająe budżet, remjer Bartę! odał ię onownie do dymiji, która zotała rzyjęta. dniu 1 aździernika* na zele gabinetu. tanął Marzalek iłudki. dniu 13 litoada Sejm zotał (na Zamku) urozyie otwarty rzez rezydenta. Minjłer karbu Czehowiz rzedłożył Sejmowi budżet na rok ydatki reliminowane ą w kwoie 1.898, zł., dohody zł. Dnia II litoada Sejm tfhwalił rowizorjum budżetowe na I kw (w brzmieniu rządowem) w kwoie 489 miljonów. Stabilizaja złotego, zrównoważenie budżetu, ogranizenie Imortu i dobra koajunktura ekortowa złożyły ię na orawę ytuaji goodarze). Sta ranią o ożyzkę zagranizną zdają ię być na dobrej drodze. Horokoy zatem na rok 1927 ą omylne. ieniak ozedł o hoinkę I więej nie wróił do domu. dzień wigilijny, o zmierzhu, Józef iata, miezkanie wi Uzzyn w owieie iotrkowkim, wyzedt z ręzną iłą do oblikiego lau wlerzejkiego o hoinkę. ozedł i więej ni owróił... Trzeiego dnia zanieokojona rodzina rzez dzień ały ozuki wala zaginionego, aż wrezie zawiadomiła o Do akt r. Ogłozenie Komornik rzy Sądzie Okręgowym w Łodii, LEO ĄSOSK!, zam w Łodzi, rry uliy nelad nr. 8. na faadzie art U.. C. ogłaza, i* w dniu 7 tyznia 1927 r, od god. 10 rano w Łodfl. Zagadkowa mierć. rty ul. Sienkiewiza od r. 9tym odbędfi* ilę rfe, dat rz llyta ję ruhomoi naletąyh do Mozka olfa Brandweimana fkładająyh ilę z mabli oenionyh na umę 560 ił. Łćdl. d.31/xii26 r. Komornik L, ĄSOSKI. dniu onegdajzym w leie w odległoi kil ku kroków od drogi wród zehłyh traw I badyli znaleziono zwłoki zaginionego. iata miał ręe wyiągnięte wzdłuż tułowia, nogi zgięte w kolanah, głowę odrzuoną wtył 1 zeroko otwarte ozy. ieład w ubraniu iata nauwa odejrzenie, że muiał on tozyć walkę. odległoi kilku kroków od trua od iętą hoinką leżała iłka ręzna. rzyzyny zagadkowego zgonu wieniaka nie utalono. Brak wzelkih zewnętrznyh uzkodzeń ielenyh utrudnia w znaznym toniu dohodzenie. Zwłoki wieniaka zotały zabeziezone do zau zejia władz ądowolekarkih. :o: owy Rok w dawnej ole. Zwyzaje redniowieza owoli tają ią tylko ięknem womnieniem. Jak wzędzie, tak i w ole kładano obie w dniu owego Roku żyzenia. Zwyzaj ten najyilnij urawiała młodzież. onieważ dawniej zkoły mieiły ię rzy klaztorah, a między dziatwą było wielu ubogih rzeto klaztor dawał tym biednym miezkanie, a oziwa ludnoć żywiła. Uzeń żakiem" wów za nazwany, hodził o dnia do yznazonego mu domu z garnuzkami, w któryh dawano mu Jedzenie. Ody rzyzedł dzień owego Roku, zbierali ię żazkowie w gromady 1 obhodzili wzytkie te domy, gdzie Ih żywiono. Składali wdzięzne żyzenia, a otem iewali zawze o takiego, oby.dobrodziejów" I domowników uweeliło. Śiewano n. kolędę: a zzęie, na zdrowie na ten owy Rok, Żeby wam ię zdarzyło w komorze, w oborze Klelo kołków, telo wołków, Klelo jedllek, telo lllek"! Gdy óźniej zazęto I rzy wiejkih kolo. łah uzyć dziei kmiee, zazęła uzniów miejkih naladować młodzież wiokowa, hodzą za nowem latkiem" o hatah ł do 'dwo ru, winzują I zbierają w odarkah mazne kąki na wiezorną bieiadę. owinzowania wiej kih dzieiaków toowały ię do raw rolników. Ale nietylko drobna dziatwa hodziła o kolę de. Chodzili i doroli, najzęiej arobzakl. Iław niej, gdy w ole była obfitoć dzikih zwierząt noworozni kolędniy dla dodania weołoi I obudzenia zzodroty o domah, orowadzali młodego wilka. Zgniły tru w Mordertwo rzed aru dniami w maleńkiej wioe ołożone) nad iłą od Czerwińkiem, w okoliy łońka, dokonano niezwykłego I trazliwego zarazem odkryia. Kilku hłoów o rzez rzerębel znajdująy ię na brzegu rzeki zauiło ieć na ryby. o uływie ewnego zau maly zują, że ieć Jet doć iężka, zazęli ją iągnąć na wierzh. o wydobyiu iei na owierzhnie młodzi rybay otrzegli, że miat ryb wyłowili trua będąego w etanie ałkowitego rozkładu. rzerażeni łaklem odkryiem hłoy rzuili ię do aniznej uiezki, alarmują krzykiem ntlezkafków wioki. Cl z.kolei owiadomili oliję, która znalezione zwłoki ubeziezyła do zau zejia władz ądowojedzyh. ygląd toiela był trazmy. Mężzyzna, któ fego nazwika nie można było twierdzić, miał zezeoną zuełnie twarz, z zyj ozotał jedynie goły koie, również brak było mu obu rąk do łoki. Tru ubrany był w zielonkawy garnitur, Jedwabne karetki I kozulę. kiezeniah toiel a znaleziono złoty łaki zegarek, takąż obadkę do ołówka zakońzoną dużym ennym amety tem, oraz duży medatjoin ze znizzoną lotograllą. zytko to dowodziło, że toiele był złowiekiem bardzo zamożnym. Oględziny lekarkie utaliły, ie tru znajdował Się w wodzie rzezło rok. niedźwiedzia lub tura. barku żywyh zwierząt rzebierano ię w Ih kóry, a tąd ozotało ta re rzyłowie: biega, by z wilzą kórą o kolędzie". braku kór rzebierano ię w zwyzajna kożuh, odwróony włoem na wierzh, lub łaił tę. z drewnianą głową kozią. Zwyzaj ten, turo nlm" owzehnie zwany, rzehowa! ię w wiiu okoliah o dzi dzień. tary rok" zbierano ię gromadnie I rzy towarzykiej zabawie łatano obie różne figle. yiągano brony I wozy na kalenie, zaierano drzwi o domah z zewnątrz, rzebierano ią, trazono 1 t. Urzywilejowaną trawą tego wiezoru oyla lemlezka", orządzona z mąki zenne), żytniej lub hrezane). rzy jedzeniu uderzano ię łyżkami o olizkah I mnznno tą lemlezka ąiadom okna, na znak, ie by w iągu nowego roku mieli wzyy dotatek hleba w utah I o domah. rzy owitaniu owego Roku obyywano ie. wzajemnie owem z tyzeniem obiitego urodzaju. Cl, o obhodzili domy z owinzowaniem, no owie w rękawiy i na każdy róg tołu yali o zzyie, aby tak otem wzytkie rogi założone były hlebem. Był też owzehny zwyzaj w ole figlarnego kradzenia obie różnyh rzezy w ten wiezór 1 wykuywania Ih nazajutrz. Zl wykune wyrawiano w dniu noworoznym bieiadę. Zwyzaj ten owzehny nlfgdyl u możnei zlahty, był nieraz owodem liznyh krotohwłl. zytkie te dawne zwyzaje naze ehnj* wielka woboda duha, weołoć 1 miłoć. Dzi one zamierają. Snąć* nie odowiadają dziiejzemu duhowi zau ortfelu rzy nim ani żadnyh dowodów nie znaiei rybakiej. zy wyadek? lezlono. Główna komenda oliji ańtwowej rozelą ła do ozzególnyh komend oliji wojewódzkih zzegółowe komunikaty, mają nadzieją, tż w ten oób uda ię traznej tajemniy. uhylić rąbka Giełda. ierwza rzedg. warzawka. Londyn 43,68 owyjork 8,98 aryż 35,71 Szwajarja 173,97 Druga rzedg. warzawka, Dolar w obrotah rywatnyh 8,98 ierwza rzedg. gdańka. arzawa 57,00 Złoty 37,10 Dolar 5,14 rzekaz na arzawą 9,01 9,02 Dolar w Łodzi. Banki dewizowe w dniu dziiejzym kuowały około eodzlny 12eł efekty o kurie rywatnie dolar w żądaniu '» 8 łaeniu»" Tendenja łabza. oda* dotatezna. Robotnik owieił ię na haku. ędza Z abjanio telefonulą: Dziiaj około godziny 8 rano na haku wbitym w mur, fabryki Dąbka rzy ul. owoolnej w abianiah, zauważono wiząego mężzyznę. rzerażeni tem odkryiem rzehodnie zawiadomili oliję, która zwłoki wiiela zabeziezyła tid mieju. Zawezwany lekarz ogotowia ratunkowego twierdził zgon. o dokonanyh oględzinah lekarkih trua rze DYŻURY OCE ATEK. DZIEŃ OEGO ROKU. M. Ezteln iotrkowka 225. M. Bartozewki iotrkowka 95. M. RozerrMwm Ceglelniiana 12. S. Gorfelm hodnia 54. J. Korowki owomiedlka 15. rzyzyną tragedji. wieziono do kotniy miejkiej. Samobóją okazał ię 45letnI Leoold Krau, robotnik fabryzny, zamiezkały w abianiah. rzyzyną rozazliwego kroku deerata była nędza, bowiem jak twierdzą znajomi Krau od dłużzego już zau ozotawał bez ray. Z okazji owego Roku wzytkim zytelnikom, renumeratorom oraz ymatykom nazego ima kłada erdezne żyzenia REDAKCJA LÓDZ. ECHA 1ECZ.*

3 Sr. 30* St r. S I MĘSKA FRYZURA ozbawia kobietą jej woitego wdzięku. Ameryka, która byta inijatorką aziowkiej główki kłania ią ku długim lokom. jeżeli kto myli, że wółzena hłoięa fryzura jet ozdobą główki kobieej, z którą ię już otateznie wzytkie zaintereowane zynniki ogodziły, ten ię grubo myli. Fryzjerzy rzedewzytkiem zajęli nagle wobe obiętyh włoów damkih wrogie tanowiko, jakkolwiek rzed nieełna rokiem jezze atrzeli jak na rzedotoowy twór na kobietę z długiemi włoami whodząą do fryzjerkiego zakładu i w niemałym byli kłooie rzy układaniu jej fryzury ni będą w oiadaniu odowiednih modnyh modeli. I dzi wrawdzie niema rzeiów dla warkozy i grekih węzłów, itnieje jednak wród fryzjerów tendenja niedouzzania do zbyt krótko ~~ o męku obiętyh włoów, o zawdzięzamy miezkankom Berlina, które wadają w otateznoć: albo aradują o dawnemu z długiemi brzydko w iate inięłemi włoami, albo z krótko' otrzyżoną głową. Srzeiw fryzjerów jet w tym wyadku aż nadto zrozumiały, kieruje nim kryie troka o inter, gdyż dla główki kobieej otrzyżonej o męku mitrz fryzjerki jet zbędny. Hału jednakże z którem jawnie wytęują do boju nie można odmówić łuzno S '..męka głowa" odziera kobietę z jej iajwiękzego zaru uroku kobieoi. Ameryka rzoiuie w wale rzeiwko me klej głowie" ta ama Ameryka, która roi obie rawo do tytułu..ojzyzny hłoięej fryzury". Legenda bowiem głoi, że amerykańloę ielęgniarki na olu bitwy obinały obie włoy Jako kiyezną ohronę rze iwko robatwu, koro za kobiety innyh narodowoi zobazyły, jak Amery kankom z tą inowają do twarzy wtąiły natyhmiat w ih lady. Może być, że i grya oiągająa za obą wyadanie włoów dała imul do tej mody tak Czv inazej Amerykanki ierwze z zaałem ozbywały ię. lotów i warkozy nie zwraają najmniejzej u wagi na rotet nadająyh dotyhza ton modzie Franuzek wród któryh i, e S r?? C 2 e bardzo mało widzimy adew fryzur". 0 i ę y h a l e v między aryżem a ew Yontiem o włoy kobiee Ameryka o raz ierwzy zwyiężyła Madame Luiza ierwzorzędna fry Franję na olu mody. zjerka w Chiago rowadzi rzeiwko Mękiej" głowy" jednak Ameryka niej zażartą kamanję nie he. lamah Ćh"ago Daily ew". Amery I u l 93. Jf 94. Jfe 95. odobiznę, nwaianą za najiękniejzą, należy wyiąć R A I Z numerem i do dnia 20 tyznia złożyć w redakji, (Zawadzka 1). kanki zzyą ię, zuełnie łuznie, oinją najładniej zeąyh ię kobiet, to tet nie godzą ię na męką głowę", która je ozbawi wdzięku kobieego. Zbyt wiele mają na to ozuia dobrego maku.. To też Madame Luiza ni nie ma rzeiwko hłoięej fryzurze" i innym rodzajom krótkih włoów wymagająyh tarannej oieki zręznego fryzjera. Jednakże w wyh wywodah nie u krywa, akentuje nawet, a załuguje na to, aby ię z jej zdaniem lizyć te Amerykanka dzi kłania ię ku długim włoom. odobno modniie z za Oeanu nozą obenie włoy długie o łoatki, a że o uinat iu włoów jako iho zuel.iie zyżbymy rzeto nawraali ku melanholijnym lokom? ie ozotaje ni innego jak wyzekać, zy mo^ia ta obejmująa dotyhza odlotki niemal tylko, obejmie zerze kr$gi, tak dalee, że i dojrzale damy z falująemi lokami będą mogły bez narażenia ię na mieznoć r. zywać ię ubliznie. To bardzo możliwe, wobe lego, że i o hłoięej główe dawniej tarze kobiety ani marzyły nawet, odza kiedy dzi... niema kobiety, którąby iwe włoy owtrzymały od hołdowania modnej, aziowkiej fryzurze! Trzeba jednak w imię rawiedliwoi zaznazyć, że krótkie włoy zawdzie zają wój zwyięki ohód rzez ały wiat mimo armję zaiekłyh wrogów nie tylko dlatego, że ą do twarzy 1 odmładzają, ale dlatego rzedewzytkiem, że ą bardzo wygodne. Główka nie jet rzedewzytkiem iężkiemi zwojami włoów objuzona, w kilka minut daje ię dorowadzić do o rządku i rzy odowiedniem ielęgnowaniu wygląda zawze miło. iema mowy o komykah włoów wymykająyh ię niefornie z od kaeluza, ani też o rozluźnionym warkozu lub rozrzuonej fryzurze o zdjęiu kaeluza. Kino RESURSA KlUa.klego r DZIŚ TRUJĄCY CZAR" Otatnia rola Rudolfa Valentino! wielkim 8io aktowym dramaie. t. TRUJĄCY CZAR" rolah głównyh: Rudolf Valentlno i ita iald. Had rogram Arywegoła Komedia w 2h ałlatri. Uwaga: Ceny miej I oboty, i więta: w dni owzednie Ir,,, o n., ~ n D II., I «I I Balkon 80 gr.. I M. 70, Balkon gr. 60, I miej I ICE 50. II30. III 20 gr. 1 1 m i* SITartoat niedziele 1 więta nieważne. AKKADJUiz AERCZEKO. otanowiłem otworzyć włany teatr fw; toiy. Odnająłem gmah teatralny, za 'ASBŻOAFTEM najlezyh aktorów i twr (bardziej nowozenyh reżyerów, którzy jzawodowe we wykztałenie uzvkali u \Rew«hard:FA. owiadam do głównego Teżve r a < '* e S E Z O rozoząć możemy O tellem". Dokonale. Omówimy to na oieóaertki reżyerkaern. A na o nam oiedzenie? Jakto na o? ytawienie ztuki a la Reirohardt to rzeież nie frazka. Ma ię rozumieć. Zanlim rozda ię ~Któę\rozoziniie ię róby, zarafektuje d Główny reżyer ojrzał na mnie z ^zetraebem i rzekł: ~ Ładn«M A an ojeie O teatrzel L l E C O A * n ję ZDAJE, że wytarzy odnająć S A K teatralna rozę mi Y B A C Z Y Ć., i u wi iwema D O wybazenia... A zre D O I E isątą na oiedzeniu reżyerkiem ę an. zego trzeba. Kiedy na ołodzeniu owem zebrali ię ć*»zyy, główny reżyer owiadzył 1 : rozę ańtwa! ajrzód ięgnąć muimy ojrzeniem w rzezłoć na za atrywanna Baona. Aż do roku 1889 ruh baoratów rzeiwko autorowi Otella" miał tylko znazenie teoretyzne, ale roku 1924 rofeor Leo ogłoił otry arty kuł,, zwalzająy rąd' wyżej womniany i odtąd... rzerazam rzerwałem głów nemu reżyerowii, ale kto odtworzy d tać OiteilJa? zyy ojrzeli na mnie ze zdumieniem, a główny reżyer iągnął dalej: Teraz za ołuhamy, o hr. v. Ekkfadit ma do nadmienienia w tei doniołej rawie. Zaroiłem zreztą na iutro 2h rofeorów akademii, którzy kwetę tę owietlą nam nieo wzehtronniej. A za tern rzejdziemy do iuenizaii..otella'. Jutro rano wyjeżdżam do Stradfordu. Jakto, wyjeżdża an? zawołałem rzerażony. rzeież rzed' hwilą owiedział an: teraz rzejdziemy do ra wy inenizaji. o. ozywita... oto włanie jadę do Stradfordu. rzeież anu wiadomo, że autor Otella"' tam zotał ohrzzony w koiele w. Trójy. Zrobię tam na mieju kilka zdjęć fotografiznyh. Ale któż zagra OMa? zaytałem owtórnie. Sejalita od ról bohaterkih. Kora Iow. odniół dłoń i wyrzekł: Chyba ja... Reżyer główny ojrzał nań badawzo i zaoiniował: Tak jet, niewątliwie an. takim razie owiadza Koralow dzi jezze muzę wyjehać do Abiynii. v Zatem rola nie odowiada anu? rzeiwnie. Ale owinien bvć anu znany fakt. że ludnoć Afryki ółnonej kłada ię z rozmaityh ra. Muze ray te oddać wyzerująym tudiom, aby twierdzić, do którego z tyh zzeów należał Otello. o tak, ale kto zagra Dedemonę? Ja owiedziała heroina tylko nietety, nie umiem o włoku. rzeież nie zamierzamy hyba grać o włoku... Co an tam wie! Jakżeż zagrać mo gę rolę tę natuiralityznie. jeli nie zwiedziłam ałau dożów. To ja z anią oradę do eneji! owiedział nazelny dyrektor. o o? zaytałem niemiało. eneja łynie z fabryk koronek, a anu owinno być wiadomo, że Dedemona trzyma w ręku koronkowa hutezkę... owtałem i z kolei' wtrąiłem małą uwagę: rozę ańtwa! inzuje ańtwu entuzjazmu, jaki okazaliie dla teatru. Ale. aby ztuka narawdę zotała wy tawiona a la Reinhardit. trzeba nójć lezze o krok dalej. rogramie zaznazono udział biorą w ztue: ołowie, muzykani, marynarze i t.. Mylę, że aktora, który ma odegrać role oła, wir, no ię wyłać do oeltwa włokiego gwoli dokładniejzego zaznajomienia go z rolą. Muzykani rozek, dwa ouzą i U rofeorów konerwatorium, a dla mary narzy otawimy na oblikiei rzezułe model tatku. onieważ w ztue odbywa ię również trzelanina, wyożyzymy w bie kilka armatek u Krua. Ja. waz dy rektor, hę także wziąć udział w hi e ni zaji. A óż an będzie robił? zayta' jednozenie: główny reżyer nazeln dekorator, bohater i heroina..ja? Mof ańtwo. abv ztukę wytawić a la Reinhardt trzeba nieć d'^,: ieniędzy. A zatem. Jutro rano wtęuje V dr u karni ańtwowej i od deki do dek 1 "^ tudiuję obie fabrykaje banknoit< A kiedy już gruntownie z tern ie ob? 3^' wtedy rzytąimy do wytawiła JJtella". Za jakie ztery do ięiu «(wędzie ię naza remiera... ozem rozezlimy ie wwe zatro kani.

4 etr. 4..ŁÓDZKIE ECHU IECZUKĘ. «,», l r f m r oru. to naj wykwintniej zy i najtańzy dwutygodnik mód i owiei. Każdy numer waniale ilutrowany zawiera modele najwiękzyh i najbardziej znanyh firm arykih, wzory haftów naturalnej wielkoi i tablie krojów. Rady goodarze. Menu obiadowe na ałe dwa tygodnie. Jako nowoć wrowadzilimy modele mód i wzory haftów kolorowyh w barwah naturalnyh. dziale literakim iekawe owiei. Zanim zarenumerujez jakikolwiek żurnal, rzelij nam w liie znazki oztowe za 40 gr. a wylemy Ci numer okazowy nazego ima. ojedynzy numer w kioku i kięgarni 95 gr. renumeraie tylko 65 gr. renumeratą kwartalną w kwoie 3 zł. 90 gr. należy rzełać zekami IO. na konto. K. O. arzawa r , od adreem Adminitraji Kobiety w owleie i w Domu", arzawa, la Zamkowy 99. Miodowe mieiąe w beze. Oryginalna oada. obliżu Clevel.and w Stanie Ohio znajdure ię oobliwe letniko, założone dla ludzi ragnąyh wyzwolenia od obrzydliwej y willzah". ród lau wznozą ie na odmurowaniah ogromne dębowe bezki, rzero bione na miezkania. Za olata 10 dolarów na kwartał można zamiezkać jak Diogene w takie) kadzi. oatrzonej w drzwi, dwa okna i kilka naj niezbęduiejzyh mebli. Założyielem tego oobliwego letnika Jet handlarz tarzyzną, jeden z obywateli Clevelamdu. który zakuił bardzo tanio kadzie o likwidująe i ie winniy i ni ma ia na nie zbytu, obróił ^ na me/kania dla ludzi, ragnąyh odozyn ku. I dziwna rzez! Amatorów na miezkanie w bezkah 12 godzin w lodowatej wodzie. ytrzymały górnik. Dzienniki angielkie donozą o niezwy Mej rzygodzie górnika Sidneya Thomaa, raująego w koalni Broadmoor, od Kgettty. Thoma, zajęty raą, nie zauważył, że do zybu w którym ra o wał, zazęła naływać, woda z ąiedniej,, ouzzonej koalni, gdy za otrzegł niebeziezeńtwo, *mfał już od wrót odięty. Tymzaem woda wiąż naływała i w końu nlezzęli wy znallazł ię ogrążony w lodowato zim nej wodzie dołownie o brodę. ą eizęfe, dwaj towarzyze Thomaa zdołali ię uraftować i zawiadomić zarząd koalni o item, o zazło. atyhmiat wię uzzono w ruh omy, afle ałyh dwanaie godzin minęło, zanim zdołano dotrrzeć do Thomaa I wydobyć go, zuełnie już wyzeranego. omimo jednak ten ltraznej, długotrwałej kąieli wytrzymały górnfk zybko rzyzedł do iebie. Brat rzegryzł gardło bratu. alka o ukohaną. Dwaj rodzeni' braia Mikołai i roko Kowazowie bogai właiiele tartaków w Czehołowaji kohali ie od dawna w ięknej dziewzynie annie llone at. Dziewzyna nie mogła ie zdeydować na wybór. Zwlekała wie iągle z otatezną deyzją. łudzą jednego i drugiego. rezie braia zażądali otateznej <eya? i. Dziowzyua w odowiedzi zaroouo wiją żartem: Bijie ie o mnie! róbujie wyh ił.zwyięza zotanie mvm mężem. lraia rzyjęli oważnie roozyję i hwyili ie za bary. ata trwała z ół godziny, aż wrezie zn^ony roko zahwiał ie. Czują wą regrana hwyił Mikołaia zębami za gartxh i tak wił ię mono, iż rzegryzł rm thawie. Miikote zmarł. jet bardzo wielu, zwłazza hętnie udają ie tam młode małżeńtwa na ędzenie mieięy olubnyh w abolutne] izy l beztroe. Oryginalna oada kłada i z 380 kadzi. Kratezki ądowe. Ih I* M tt Aft wyija fakir bez najmniejzego Bombayu we hodnih Indjah fakir nazwikiem Siak Swamiji oiywał ię w jednym z teatrów wobe liznie zgromadzonej ubliznoi ohłanianiem bardzo niezwykłyh łynów i rzedmiotów. Zazął od wyiia zklanki kwau rukiego, który jet nadzwyzaj ilną truiz ną, a otem ohłonął gwoździe, kawałki zkła, roztoiony ołów i żywe rebro (rtęć), a z miny jego wikłać było, że mu to nie rawia wahania. żadnego niemaku. K J C ( m a zezka wytarzy na umierenie łonia. rafir b e z wahania uzynił zadoć tema żyzeniu a w dodalto oblizał?ę jak no 9 0 dobrym makołyku. odręznik dla narzezonyh. Bądź tem, zem iebie he mieć rzyazła ołowa" ator zwajarki, ilhelm Strau, wydał odręznik w obenoi rodziów. dobrego tonu" dla narzezonyh Dla anien: i młodyh ludzi. Oto kilka wyjątków dla Jeżeli twój narzezony jet mrukiem, owinna dużo mówić, jeżeli gadu młodzieńów, mająyh narzezone: arzezony owinien widywać narzezoną udawaj komletną gę, łą' owinna milzeć, jeżeli uzonym, nie zęiej, niż raz na tydzień. jeżeli tarym kawalerem, wyhodź de izyty ni owinny ię rzeiągać nad dwie godziny, nie owinny tanowzo rzedłużać ię o g. 10 wiezór, a ożegnanie owinno być krótkie i Znajomek z ali tańów. rzygoda łodzianina w oiągu. Latem, w ualne dni wiątezne oią gl odmiejkie na linii ŁódźKoluzki ą rzeełnione. Miejem ielgrzymek tęknionyh za wią łodzian, niieiako ih Mekką, jet oławiona iniowa Góra. RZYGODA AA ICKA. ewnej niedzieli an Iek Skrobakl w towarzytwie znajomyh wybrał ile na iniowa Górę. Z utęknieniem ozekiwał hwili, gdy oiąg tanie w Andrzejo wie. ik bowiem w wagonie bvł niełyhany. Andrzejów! arezie an Iek odethnął z ulgą o to.jednak tylko. bv zara wydać okrzyk rzerażenia, twierdził b wiem brak ortfelu, w którym znaidowalo ię 45 zł. ewnej hwili rzyomniał obie, że w zaie ja*dv obok niego tał jaki młodzienie, który również wyiadł w to warzytwle dwóh jezze oobników. owziął wle odejrzenie, że to włanie młodzienie kradł mu ortfel. olzi llł ie fttrziżeniem wem z kolegami, którzy wraz z nim zazęli zukać nieznajomego. Gdv ozukiwania oozotaiły bez rezultatu, an Iek udał ie na oterunek oliyjny i zameldował o kradzieży. SOTKAIE. arę tygodni.óźniej, idą z kolega mi ulią Cegielnianą, an Iek otkał ię oko w oko z owym młodzieńem z wago mu. którego ozukiwał. odzedł doń i zażądał natyhmiatowego zwrotu ortfelu z ieniędzmi. ieznajomy zrazu rotetował, widzą jednak, że. Iek ma zamiar rzywołać olijanta, zaofiarował mu 15 zl. gdyż wię ej orzy obie nie miał. krag awanturująyh ie młodzieńów utworzyło ie zbiegowiko i oto w ewnej hwili korzytają z tłoku niezoajo my ulotnił ię ZŁOTYCH. i mu to jednak nie omogło. Koledzy o. Ika bowiem znali go dobrze, uzęzzayą z nim do tej ami ali tańów. Udali ie wie z anem Ikiem do miezka nia Mojżeza olfa Tyzla orzv uil.. Kontantynowkiej 59 i zażądali zwrotu ieniędzy. an Mozek nakazał im ooui.. ze nie miezkania, grożą obiiem. Uzyniła ie wię tak głona awantura, że aż rzybyła olija i iała odowiedni rwotokół. an Mozek Tyzel zotał oiągnięty do odowiedzialnoi z art. 581 K. K. Srawa znalazła eilog wói na wokandzie ądu okotu 2go okręgu. o rzełuhaniu wiadków ad uznał Mojżeza olfa Tyzla winnym kradzieży ortfelu oraz 45 zł. na zkodę Ika Skrobaklego i kazał go na zeć mieię y wlezienia. Jako rodek zaobiegawzy zatoowano natyhmiatowy arezt do zau złożenia kauji w wyokoi 2000 złotyh. Sa wiz. niego w fartuhu z rękami zawalaneml iatem. Elektryznoć jet zdrowa Stwierdził to łynny wynalaza Maroni. i«i<ki wynalaza Maroni owdadzy\ że widoltrr^o w i ad z en i a oobite Inżynierów, raująyh rzy radjotelegrar fji, wykazały, iż tan ih zdrowia tale ie orawiał. Zjawiko to tłumazy Makootu w ten oób, że w zaie takiej ray Intynie rów do ih organizmów rzenikała rądy elektryzne w bardzo korzytnej otai Ten ogląd Maronigo jet o tyle uzaadniony, 'ż ln ży nie rowie ami oowiadają^, że zęto od zuwają znazne ogrzanie iała. każdym razie Maroni zwróił ię do zeregu lekarzy z roba o zbadanie tej bardzo iekawej rawy. Ma on nadzie ję że dzięki wynikom tyh badań rzybędzie medyynie jezze jeden oób toowania elektryznoi w lezni rwie. rozę okazać dłonie! Świeżo odbyły ię wybory do ejmu węgierkiego jednym z lokalów wyborzyh rozegrała ię natęująa ena: nzewodmiząy: Zawód ańki?' ybora: Metaiowłe". rzewodniząy: rozę okazać we dłonie*'. ybora: A óż moje dłonie ana obhodzą? an winien rawdzić, zy Je tem na liie zy nie. Jeżeli an Jednak Itotnie jet iekaw, jak wyglądają moje dłonie, to może an zawrzeć z niemi zna jomoć. ale nie ihłtaj. lez na dworze, o głoowaniu". rzewodniząy zrezygnował z ozna nia dłoni roboflnika. Tyią dolarów za minutą iewu. Jak Szaljain eni wój gło? Znany iewak royjki, Szaljain, zo tał zaangażowany d wżyia udziału w konerie w mieie Harlord f'st. Zjednozone). Za udział w nim kazał obie Szaljain załaić zgórą 4 ty. dolarów. Teatr, w którym konert miał ię odbywać, był wyełniony do otatniego mieja, tak wietnie zareklamował imrearlo Szaljalna. ikt z ubliznoi nie zwraał uwagi na ierwze unkty rogramu, bo każdy zekał tylko na nu mer z Szaliainem.. arezie iewak ten tanął na enie, zaiewał arję z Cyrulika Sewilkiego i zaraz odzedł do garderoby. ubliznoć biła bezutannie brawo, zekała, że iewak ukaże ię raz jezze i da o na bi, ale ozekiwania te były daremne, bo Szaljain wyjehał o odiewaniu numeru do hotelu. onieważ ubliznoć urządziła imr ario wielką awanturę i omal go nie obiła, wytąił on ze kargą.o odzkodowanie w umie 50 ty. dolarów. kardze tei tłumazył adowi, iż Szalia in iewał tylko 4 minuty i że tyią dolarów z a minutę iewu to za wiele na wet dlą Ameryki. Dr. Motta, zotał obrany owtórnie rezydentem Szwajarii. d \

Zamordował adoratora córki.

Zamordował adoratora córki. Od dola styzusbia r. prarańawsta samtejsowa i przesyłka poztowa wy osi 3 zł.»i gr. mlee. lub 7 zł. kwart (przy zapłaie zgóry) Preumerata zagrslsaa 4 ai. 30 gr. artykuły adesłaa bea ozazeia bo- HM-ijrium

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1'

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1' ------- Czlś,,Gazeta tlandfow Nr. 5. Ł6dz. Sobota 2 Czerwca 928 aa a *" -'f' DZENNK POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. c ftedakcfa i Administracja. Ł6di. PiotrkowsKa 6. \\ 2 g,., Telefony Głosu PolsKiego"-

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH allegro.pl Licytuj dla WOŚP. Jeszcze dziś do 12 można zdobyć koszulkę, w której Robert Lewandowski zagrał z Rosją podczas Euro 2012. Wczoraj kosztowała 5 200 zł aukcje.wosp.org.pl R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów

zaarf5ziowftnifm ItJldnch samosądów lir. 181. Opłata pocztowa uiszczona ryezałtem. "ódź, Czwartek, 5 lipca 1934 r. q,;;ad!s w _U.'.tce DZENN POlECZY. POLTYUNY UTEUC Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~4, 177-77 ; "6)D 2 110 Aroazg

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Etha spotkania w Casablance

Etha spotkania w Casablance Oczy ciężkiej broni Zdecydowana akcja obronna wojsk sprzymierzonych Z GŁÓW NEJ K W A TERY F0H R E R A, JÖ stycznia. N aczelna Komenda Niemieckich Sił Z brojnych' kom unikuje w dniu 29 stycznia: W nieustępliwie

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo