ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r."

Transkrypt

1 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 1 p.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczytnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok, zawierające zestawienia z realizacji dochodów i wydatków, informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Szczytno oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego. Burmistrz Miasta Danuta Górska Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan na Wykonanie % r r r. (7:6) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 299, ,86 100, Pozostała działalność 2 299, ,86 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 299, ,86 100,0 (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,55 100, Drogi publiczne gminne ,54 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,65 331,7 odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu ,00 93,3 terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,0 zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,89 100,0 własnych gmin (związków gmin) Pozostała działalność ,01 100, Dotacje rozwojowe ,01 100, Dotacje rozwojowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,0 zakupów inwestycyjnych 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,0 terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,0 terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,54 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,67 95, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,48 66, Wpływy z różnych opłat ,51 770,6

2 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,88 101,5 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w ,98 247,2 prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,50 91, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych dochodów 4 000, Pozostała działalność ,87 110,5 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,87 110,8 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,04 100, Cmentarze ,04 100, Wpływy z różnych opłat ,89 93,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji ,00 100,0 rządowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,39 33,2 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i 6610 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,76 terytorialnego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,67 84, Urzędy wojewódzkie ,50 100, Wpływy z różnych opłat 77,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,0 (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,18 60, Wpływy z różnych dochodów ,18 79,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Spis powszechny i inne ,64 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,64 100,0 (związkom gmin) ustawami Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,35 94, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,35 94, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 100,0 pozyskane z innych źródeł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,90 79,4 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,49 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,49 100,0 (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,70 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,70 100,0

3 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,71 59,4 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,71 59,4 (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA 899, Pozostałe wydatki obronne 899, Wpływy z różnych dochodów 899, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,20 68, Straż Miejska ,20 68, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,20 68,1 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,10 96,3 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,01 131, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,74 131, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 310,27 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ,54 93,3 i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,54 95, Podatek rolny 5, Podatek leśny 161, Podatek od środków transportowych ,00 90, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 17, Wpływy z różnych opłat 44, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 663, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 145,0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków ,92 96,8 i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,55 102, Podatek rolny 6 610, Podatek od środków transportowych ,64 82, Podatek od spadków i darowizn ,98 46, Podatek od posiadania psów ,00 101, Wpływy z opłaty targowej ,25 97, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,90 90, Wpływy z różnych opłat 8 750, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,84 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,38 97,6 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,54 87,5 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 0480 alkoholu ,84 107, Wpływy z opłat za komisje i licencje ,00 86, Wpływy z różnych rozliczeń , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 996, Wpływy z różnych dochodów , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,64 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych ,64 76,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,71 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0

4 75814 Różne rozliczenia finansowe ,71 104, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7 091, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 658, Wpływy z różnych opłat 180, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 254, Pozostałe odsetki ,91 18, Wpływy z różnych dochodów ,43 449, Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem ,80 100,0 roku budżetowego Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,59 103, Szkoły podstawowe ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 (związków gmin) Przedszkola ,16 98, Wpływy z różnych opłat ,00 106, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10, Pozostałe odsetki 12, Wpływy z różnych dochodów ,18 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,61 81,7 terytorialnego Pozostała działalność ,43 122, Wpływy z różnych opłat 1 082, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 474, Pozostałe odsetki 71, Wpływy z różnych dochodów ,66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,55 112,7 terytorialnego 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 200, Pozostała działalność ,00 200,1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 200,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,0 (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,91 100,7 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,37 100,6 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,79 325, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,83 100,0 gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych ,13 71,5 w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,19 99,5 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,80 99,4

5 gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,39 99,5 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,19 97,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych ,19 20,5 w nadmiernej wysokości Dodatki mieszkaniowe 165, Wpływy z różnych dochodów 165, Zasiłki stałe ,17 99,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,17 99,6 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,32 105, Wpływy z usług ,01 123, Pozostałe odsetki 37, Wpływy z różnych dochodów ,29 241,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,35 100, Wpływy z usług 41,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,66 99,9 gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,99 100, Pozostałe odsetki 65, Wpływy z różnych dochodów 9 042,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,23 96, Pozostała działalność ,23 96, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,58 96, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,65 96,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,31 87, Pomoc materialna dla uczniów ,31 87,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,31 87,7 (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,89 84, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 100,0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek ,00 100,0 sektora finansów publicznych Schroniska dla zwierząt ,14 121, Wpływy z różnych dochodów 906,50 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,64 118,7 terytorialnego Pozostała działalność ,75 82, Wpływy z różnych opłat ,53 59, Wpływy z różnych dochodów ,43 115,8 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek ,00 100,0 sektora finansów publicznych 6207 Dotacje rozwojowe ,23 98, Dotacje rozwojowe ,56 98,6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 90,5 jednostkami samorządu terytorialnego 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,87 105, Obiekty sportowe ,00 105, Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 101,2 i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność ,87 106, Pozostałe odsetki 5, Wpływy z różnych dochodów ,98 106,0 DOCHODY OGÓŁEM: , ,38 98,1 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczytno na r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan na Wykonanie % r r r. (7:6) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,56 87, Izby rolnicze ,70 27, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,70 27, Pozostała działalność 2 299, ,86 100, Zakup usług pozostałych 45,10 45,10 100, Różne opłaty i składki 2 254, ,76 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,33 95, Drogi publiczne gminne ,83 99, Zakup usług remontowych ,08 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,75 99, Pozostała działalność ,50 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,04 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,79 99, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,31 84,9 i zakupów inwestycyjnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,51 85, Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,12 45, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,12 45, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,91 72, Zakup usług pozostałych ,91 72, Pozostała działalność ,48 90, Zakup usług pozostałych ,00 10, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,61 90, Podatek od towarów i usług (VAT) ,34 94, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 20, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,53 90,1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 100, Cmentarze ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,20 90, Urzędy wojewódzkie ,59 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,56 88, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,04 92, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 31, Zakup usług pozostałych ,40 51, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,72 46, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,26 91, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,92 61, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,32 97,4

7 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 96, Składki na Fundusz Pracy ,77 81, Wpłaty na PFRON ,79 74, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 81, Zakup materiałów i wyposażenia ,26 63, Zakup energii ,11 65, Zakup usług remontowych ,75 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 68, Zakup usług pozostałych ,45 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,32 99, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,07 84, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,58 81, Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe ,20 92, Podróże służbowe zagraniczne ,32 67, Różne opłaty i składki ,98 67, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Podatek od nieruchomości ,00 77, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 50, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,84 70, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,84 64, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,67 23, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Spis powszechny i inne ,64 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 99, Składki na Fundusz Pracy ,63 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,81 93, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 66, Zakup materiałów i wyposażenia ,73 61, Zakup usług pozostałych ,89 98, Zakup usług pozostałych ,86 91, Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych ,09 98, Podróże służbowe zagraniczne ,24 87, Różne opłaty i składki ,00 63, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,56 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,44 86, Pozostała działalność ,03 90, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,35 91, Różne opłaty i składki ,68 89, Gospodarstwa pomocnicze ,31 57, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego ,31 57,3 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA , ,90 79,4 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,49 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 63 62,49 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,70 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 948, ,41 100, Składki na Fundusz Pracy 436,50 436,29 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 100,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz , ,71 59,4 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 48, Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 58, Składki na Fundusz Pracy ,38 59, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia ,13 99, Zakup usług pozostałych ,36 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 55, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,00 100,0

8 i licencji 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,17 88, Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Straż Miejska ,19 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,87 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 93, Składki na Fundusz Pracy ,09 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 32, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii ,98 18, Zakup usług remontowych ,84 35, Zakup usług zdrowotnych ,00 57, Zakup usług pozostałych ,20 73, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,49 79, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,09 35, Podróże służbowe krajowe ,15 20, Różne opłaty i składki ,40 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 83, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 74, Zarządzanie kryzysowe ,98 74, Zakup usług pozostałych ,98 74,9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,86 73, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,86 90, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów ,86 90, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE ,02 98, Szkoły podstawowe ,46 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 100, Składki na Fundusz Pracy ,96 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,62 65, Zakup materiałów i wyposażenia ,44 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,10 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,14 99, Zakup energii ,01 92, Zakup usług remontowych ,90 65, Zakup usług zdrowotnych ,00 96, Zakup usług pozostałych ,82 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,36 97, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,53 91, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,60 93, Podróże służbowe krajowe ,40 88, Różne opłaty i składki ,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Podatek od nieruchomości ,00 83, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 94, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,84 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,51 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 98, Składki na Fundusz Pracy ,57 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Przedszkola ,00 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,19 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 99,9

9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 99, Składki na Fundusz Pracy ,44 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,88 99, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,78 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100, Zakup energii ,87 89, Zakup usług remontowych ,41 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 97, Zakup usług pozostałych ,54 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,36 93, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,56 92, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,18 89, Podróże służbowe krajowe ,59 62, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,84 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100, Mylne operacje 60, Gimnazja ,37 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,87 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 99, Składki na Fundusz Pracy ,65 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 52, Zakup materiałów i wyposażenia ,50 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,34 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,51 99, Zakup energii ,17 92, Zakup usług remontowych ,62 71, Zakup usług zdrowotnych ,00 93, Zakup usług pozostałych ,81 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 93, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,43 96, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,05 90, Podróże służbowe krajowe ,44 48, Różne opłaty i składki ,30 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Podatek od nieruchomości ,00 92, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,52 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w programów i licencji ,56 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,08 80, Zakup materiałów i wyposażenia ,13 99, Zakup usług pozostałych ,60 75, Podróże służbowe krajowe ,92 60, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,43 80, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w programów i licencji ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne ,21 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 96, Składki na Fundusz Pracy ,29 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Pozostała działalność ,39 92, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,06 71, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,07 98, Składki na Fundusz Pracy ,14 95, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 19, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych ,62 94, Zakup usług pozostałych ,50 79, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,72 83, Zwalczanie narkomanii ,00 54, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 80, Zakup usług pozostałych ,00 44, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,72 84,2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego 2560 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego ,00 100,0 przez jednostkę samorządu terytorialnego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,0 stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,30 61, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 96, Składki na ubezpieczenia społeczne ,09 89, Składki na Fundusz Pracy ,40 79, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 76, Zakup materiałów i wyposażenia ,51 61, Zakup usług remontowych ,08 42, Zakup usług zdrowotnych ,00 43, Zakup usług pozostałych ,04 56, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,83 83, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,04 94, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 74, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,65 41, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,46 86, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA ,15 99,5 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,33 99,9 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,50 72, Świadczenia społeczne ,91 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,26 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 100, Składki na ubezpieczenie społeczne ,82 99, Składki na Fundusz Pracy ,60 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług remontowych ,18 98, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,98 100, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,20 99, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,42 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,24 100,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ,19 99,5 zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,19 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,82 98, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,82 19, Świadczenia społeczne ,00 100,0

11 Dodatki mieszkaniowe ,65 99, Świadczenia społeczne ,65 99, Zasiłki stałe ,17 99, Świadczenia społeczne ,17 99, Ośrodki pomocy społecznej ,98 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,60 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43 100, Składki na ubezpieczenie społeczne ,39 97, Składki na Fundusz Pracy ,50 88, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,78 99, Zakup energii ,73 94, Zakup usług remontowych ,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 95, Zakup usług pozostałych ,56 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 83, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,22 77, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,76 88, Podróże służbowe krajowe ,64 94, Różne opłaty i składki ,00 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,30 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,42 55, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 94, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,48 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,77 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,30 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,76 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,23 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 100, Składki na ubezpieczenie społeczne ,56 98, Składki na Fundusz Pracy ,10 86, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup energii ,86 85, Zakup usług remontowych ,80 45, Zakup usług zdrowotnych ,00 79, Zakup usług pozostałych ,00 100, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 100, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,93 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,69 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,92 100, Pozostała działalność ,71 99,5 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,0 stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 42, Zakup materiałów i wyposażenia ,31 99, Zakup usług pozostałych ,99 98, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,41 88,5 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,28 96, Pozostała działalność ,28 96, Świadczenia społeczne ,05 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 100, Składki na ubezpieczenie społeczne ,15 99, Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,54 99, Składki na Fundusz Pracy 98 97,76 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 86, Zakup materiałów i wyposażenia ,18 86, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,43 95, Zakup usług pozostałych ,85 95,0

12 4437 Różne opłaty i składki ,00 100, Różne opłaty i składki ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,89 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 39 38,64 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 78 77,99 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,66 93, Świetlice szkolne ,38 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 99, Składki na Fundusz Pracy ,08 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,96 84, Inne formy pomocy dla uczniów ,96 84, Pozostała działalność ,32 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 99, Składki na Fundusz Pracy ,79 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,19 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,17 92, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,92 81, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia ,73 84, Zakup usług pozostałych ,19 80, Podatek od towarów i usług (VAT) Gospodarka odpadami ,48 93, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,48 67, Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji ,00 100,0 finansowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,53 69, Zakup materiałów i wyposażenia ,53 40, Zakup usług pozostałych ,00 73, Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,00 90,9 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 90,9 stowarzyszeniom Schroniska dla zwierząt ,02 75, Zakup energii ,02 75, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,46 90, Zakup energii ,26 90, Zakup usług remontowych ,20 89, Zakup usług pozostałych ,00 90, Zakłady gospodarki komunalnej ,00 97, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 97, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 91, Różne opłaty i składki ,00 91, Pozostała działalność ,76 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,70 93, Składki na Fundusz Pracy ,42 89, Wpłaty na PFRON ,73 27, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 7, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 76, Zakup energii Zakup usług remontowych ,71 88, Zakup usług zdrowotnych ,00 73, Zakup usług pozostałych ,39 91, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,21 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 99,9

13 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,66 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 93,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,61 94, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,74 93, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 94, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,74 85,8 publicznych Biblioteki ,00 95, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 95, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 100,0 publicznych Pozostała działalność ,87 91,3 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,87 91,3 stowarzyszeniom 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,71 99, Obiekty sportowe ,49 99, Zakup usług remontowych ,00 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,49 99, Pozostała działalność ,22 98,3 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,0 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,79 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 96, Składki na Fundusz Pracy ,17 96, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,26 100, Zakup energii ,08 97, Zakup usług remontowych ,00 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 84, Zakup usług pozostałych ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 99, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,14 96, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,46 99, Podróże służbowe krajowe ,76 97, Różne opłaty i składki ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,84 97, Podatek od nieruchomości ,00 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,68 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,56 98, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,92 82, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,90 99,7 Ogółem wydatki , ,85 95,6 Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych roku 2010 na dzień Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. 1. Budowa ul. Przemysłowej, Łomżyńskiej, Towarowej a) Adres zadania: Szczytno, ul. Przemysłowa, Łomżyńska, Towarowa b) planowane środki w budżecie: zł. c) źródła finansowania: RPO zł środki własne zł d) Realizacja: w trakcie realizacji e) Wykonawca robót: PUDIZ Spółka z o.o. Olsztyn, oddział Szczytno f) Wykonanie: ,51 zł tj 97,2% g) termin wykonania r. 2. Przebudowa ul. Moniuszki w Szczytnie a) Adres zadania: Szczytno, ul. Moniuszki b) Planowane środki w budżecie zł c) źródła finansowania: dofinansowanie: NPPDL zł Powiat Szczycieński zł Środki własne zł d) Realizacja: zakończona e) Wykonawca: PUDIZ Spółka z o.o. Olsztyn, oddział Szczytno f) Wykonanie: ,75 zł tj. 99,5%

14 3. Przebudowa ul. Targowej a) Adres zadania: Szczytno b) Planowane środki w budżecie: zł c) Źródła finansowania: środki własne d) Realizacja: zakończona e) Wykonawca: Konsorcjum Remonty Dróg i Placów Leszek Antosiak, Zakład Usług WodnoMelioracyjnych W. Olszewski, D. Zagożdżon. f) Wykonanie: wykonano ,79 zł tj. 99,9% 4. Przebudowa ul. Leśnej etap I (od ul. Warmińskiej do granicy miasta) a) Adres zadania: Szczytno b) Planowane środki w budżecie: zł c) Źródła finansowania: środki własne d) Realizacja: Uzyskano zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; e) Wykonawca: USŁUGI PROJEKTOWE Andrzej Dusiński, Mława, ul. Warszawska 1 lok. 19 f) Poniesione nakłady: 1.024,80 zł tj. 51,24 % 5. Przebudowa ul. Mławskiej (od ul. Leśnej do ul. Tatarkiewicza) a) Adres zadania: Szczytno b) Planowane środki w budżecie: zł c) Źródła finansowania: środki własne d) Realizacja: w trakcie realizacji. e) Wykonawca: GUTBRUK T.Gutowski, Kaki Mroczki, Krzynowłoga Mała f) Wykonanie: ,29 zł tj. 99,9% (w tym wydatki niewygasające) g) Termin wykonania Budowa mieszkań komunalnych a) Adres zadania: Szczytno, ul. Łomżyńska 22b b) planowane środki w budżecie: zł c) źródła finansowania: środki własne d) Realizacja: zakończona e) Wykonawca robót: PHU ABC Tyszka Agnieszka Ostrołęka f) Wykonanie: ,53 zł tj. 90,0% 7. Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie a) Adres zadania: Szczytno b) Planowane środki w budżecie zł c) Źródła finansowania Dofinansowanie: z RPO zł Śr. własne 419,922 zł d) Realizacja: w trakcie realizacji. e) Wykonawca; Badbaum S.A. Białystok f) Wykonanie: ,49 zł. tj. 99,1% g) Termin zakończenia Modernizacja systemu odbioru ścieków od mieszkańców miasta i gminy Szczytno. a) Adres zadania; Szczytno, ul. Polska, Wasińskiego b) Planowane środki w budżecie: zł c) Źródła finansowania: środki własne d) Realizacja: roboty zakończone e) Wykonawca: MASZBUD Piotr Chmielewski, Giżycko f) Wykonanie: ,36 zł tj. 99,5% 9. ESzczytno budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej a) Adres zadania: Szczytno b) Planowane środki w budżecie: zł c) Źródła finansowania: środki UE zł ST. Powiatowe zł środki własne: zł d) Realizacja: wykonana dokumentacja e) Wykonawca: DSC Gdańsk, M. Staśkiewicz Olsztyn f) Poniesione nakłady: ,99 zł tj. 84,2% 10. Przebudowa ul. Drzymały w Szczytnie a) Adres zadania: Szczytno Drzymały b) Planowane środki w budżecie: zł c) Źródła finansowania: środki własne d) Realizacja: toczy się postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; e) Wykonawca Pracownia Projektowa Wykonawcza, Alicja Baran Węgorzewo f) Wykonanie: 1.024,80 zł tj. 1,5% 11. Budowa obwodnicy miasta Szczytno (studium do wydania decyzji) realizacja przez GDDKiA. a) Adres zadania: Szczytno b) Planowane środki w budżecie: zł c) Źródła finansowania: pomoc finansowa zł środki własne zł d) Realizacja: w trakcie realizacji studium technicznoekonomiczne środowiskowe. e) Wykonawca Pracownia Projektowa JK Poznań f) Wykonanie: zł tj. 100% (w tym zł wydatki niewygasające) g) Termin wykonania: r. 12. Przebudowa skrzyżowania ul. Polska, Piłsudskiego z ul. Leyka i Wileńską realizacja przez GDDKiA. a) Adres zadania: Szczytno b) Planowane środki w budżecie: zł c) Źródła finansowania: środki własne d) Wykonanie: dokumentacja w trakcie odbioru. e) Wykonawca; JK. Poznań f) Wykonanie: zł tj. 64,0% 13. Monitoring a) Adres zadania: Szczytno, ul. Piłsudskiego b) Planowane środki w budżecie: zł c) Źródła finansowania: środki własne zł d) Realizacja; roboty zakończone e) Wykonanie: ,10 zł tj.97,6% f) Wykonawca: COAX Gdańsk 14. Budowa Kompleksu boisk Moje boisko Orlik 2012 a) Adres zadania: Szczytno ul. Lanca b) Planowane środki w budżecie: zł c) Źródła finansowania: dotacje zł środki własne zł d) Realizacja: w trakcie realizacji. e) Wykonawca: PRESTIGE Sp z o.o. ul. Świerczewskiego 5, Szczecin budowa kompleksu boisk, i Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Budowlanka Kazimierz Szerszeń Szczytno Nowe Gizewo 85 zaplecze socjalne. g) wykonanie: ,49 zł tj. 99,9% (w tym zł wydatki niewygasające) 15. Posągi mazurskich Pofajdoków zgodnie z projektem "Szczytno promotor mazurskich produktów kulturowych i turystycznych a) Adres zadania: Szczytno b) Planowane środki w budżecie: zł c) Źródła finansowania: środki własne zł dofinansowanie z RPO zł d) Realizacja: roboty zakończone d) Wykonawca: Formy Gipsowe Justna Sosnowska, Odlewy Piotr Piszczkiewicz f) Wykonanie: zł, tj. 94,0%

15 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO Ia. PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTY stan na dzień r. ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO Własność Gminy Miejskiej Szczytno Na terenie Miasta Szczytno W bezpośrednim zarządzie Trwały zarząd Dzierżawa UŻYTKOWANIE WIECZYSTE osób fizycznych i prawnych Razem Powierzchnia w ha 325, , , , ,0245 Wartość w zł , , , , ,03 Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno Razem w bezpośrednim zarządzie Trwały zarząd Dzierżawa Powierzchnia w ha 31, ,4592 1,669 5,6829 Wartość w zł , , , ,42 OGÓŁEM Powierzchnia w ha 356, , , , ,0245 Wartość w zł , , , , ,03 Ib. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE (GRUNTY) stan na dzień r. Na terenie Miasta Szczytno Razem Użytkowanie wieczyste Powierzchnia w ha 1,7428 1,7428 Wartość w zł , ,70 Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno Razem Powierzchnia w ha 4,4845 4,4845 Wartość w zł , ,00 OGÓŁEM ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO stan na dzień r. Powierzchnia w ha 363, , , ,1217 6,2273 Wartość w zł , , , , ,70 Ic. PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTY stan na dzień r. ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO Własność Gminy Miejskiej Szczytno UŻYTKOWANIE WIECZYSTE osób fizycznych i prawnych Na terenie Miasta Szczytno Razem W bezpośrednim zarządzie Trwały zarząd Dzierżawa Powierzchnia w ha 321, , , , ,3958 Wartość w zł , , , , ,38 Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno Razem w bezpośrednim zarządzie Trwały zarząd Dzierżawa Powierzchnia w ha 31, ,4592 1,6690 5,6829 Wartość w zł , , , ,42 OGÓŁEM Powierzchnia w ha 353, , , , ,3958 Wartość w zł , , , , ,38

16 Id. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE (GRUNTY ) stan na dzień r. Na terenie Miasta Szczytno Razem Użytkowanie wieczyste Powierzchnia w ha 1,7428 1,7428 Wartość w zł , ,70 Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno Razem Powierzchnia w ha 4,4845 4,4845 Wartość w zł , ,00 OGÓŁEM ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO stan na dzień r. Powierzchnia w ha 359, , , ,6813 6,2273 Wartość w zł , , , , ,70 359,9080 IE. ZMIANY W PRAWIE WŁASNOŚCI I INNYCH PRAWACH MAJĄTKOWYCH GRUNTY Razem W bezpośrednim zarządzie Trwały zarząd Dzierżawa Użytkowanie wieczyste Powierzchnia w ha 3,1530 1,2874 0,0000 4,4404 0,0000 Wartość w zł , ,36 0, , ,00 IIa. Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Sprzedaż działek i lokali ilość działek/lokali Powierzchnia gruntu Wartość uzyskana w przetargu/ wg wyceny Opłaty za nabycie/przekształcenie użytkowania wieczystego naliczone uiszczone I wpłata za grunt uż. wiecz. Opłata za grunt własność nabycie lokali Wartość lokali Opłaty uiszczone za lokale Oddanie w uż. wieczyste netto netto netto netto netto netto netto netto Przekształcenie szt. ha zł zł zł zł zł zł zł zł Poprawa zagospodarowania 4 0, ,70 własność Opłaty rozłożone na raty Poprawa zagospodarowania 2 0,1030 0, ,00 uż. wiecz. pod budownictwo jednorodzinne 6 0, ,00 pod budownictwo wielorodzinne 2 1, ,00 pod garaże 1 0, ,16 zabudowane garażami 5 0, ,00 pod usługi i handel 5 1, ,17 Sprzedaż lokali mieszkalnych 56 0, , , , , , ,15 Sprzedaż lokali użytkowych 1 0, ,00 357,00 357,00 nabycie prawa uż. wieczystego 16 1, , , ,10 przekształcenie uż. wieczystego 25 1, , , ,00 6, , , , , , , ,25 Ogółem wpływy w roku 2010 ze sprzedaży nieruchomości (netto) ,48 IIb. Dochód ogółem uzyskany z mienia komunalnego (brutto) Opłaty z użytkowania wieczystego Dzierżawa Nabycie lokali Spłata rat Oprocentowanie Zakup gruntu Wpływy ze zmiany prawa uż. wieczystego w prawo własności OGÓŁEM w zł , , , , , , ,71 III. Udziały w spółkach Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany w okresie sprawozdawczym w zł w zł w zł 1 ZGOK Olsztyn Sp. z o.o Porty Lotnicze "Mazury Szczytno" Towarzystwo Budownictwo Społecznego "Jurand" Sp. z o.o Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z oo PRATERM Sp. z o.o DALKIA SZCZYTNO Sp. z o. o OGÓŁEM

17 IV. Posiadane akcje 1 WarmińskoMazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ,00 zł V. INFORMACJA O LOKALACH I OBIEKTACH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE 1. Budynki, lokale i garaże stan na dzień r. stan na dzień r. Budynki Lokale mieszkalne Lokale użytkowe o funkcji mieszkalnej W budynkach W budynkach Wspólnot W budynkach W budynkach Wspólnot o funkcji użytkowej i mieszkalno użytkowej komunalnych Mieszkaniowych komunalnych Mieszkaniowych Ilość Powierzchnia Wartość Ilość Powierzchnia Wartość Ilość Powierzchnia Ilość Powierzchnia Ilość Powierzchnia Ilość Powierzchnia szt. m 2 w tys. zł szt. m 2 w tys. zł szt. m 2 szt. m 2 szt. m 2 szt. m , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Garaże komunalne Garaże z użyczeniem gruntów Ilość Powierzchnia ilość powierzchnia Wartość środków trwałych do obsługi budynków i lokali bez wartości budynków mieszkalnych i użytkowych (bez poz. 3, 6 i 17) szt. m 2 szt. m 2 w tys. zł stan na dzień r , , ,31 stan na dzień r , , ,23 2. Mienie związane z gospodarką odpadami komunalnymi stan na dzień r. stan na dzień r. Stacja wtórnej Pozostałe budynki Składowisko Odpadów Wartość pozostałych segregacji i budowle na stałe środków trwałych Niecka Budynki i budowle budowle i urządzenia związane z gruntem (bez poz. 2, 4, 6 i 8) Ilość Wartość Ilość Wartość ilość Wartość Ilość Wartość szt. w tys. zł szt. w tys. zł szt. w tys. zł szt. w tys. zł w tys. zł Mienie jednostek oświatowych i sportowych Środki trwałe na stałe związane z gruntem Wartość pozostałych środków trwałych (bez poz. 2) Ilość Wartość Wartość Szt. w tys. zł w tys. zł stan na dzień r , ,33 stan na dzień r , ,88 4. Mienie jednostek kultury Środki trwałe na stałe związane z gruntem Wartość pozostałych środków trwałych (bez poz. 2) Ilość Wartość Wartość Szt. w tys. zł w tys. zł stan na dzień r stan na dzień r Pozostałe PWiK "AQUA" Sp. Z o.o PEC "TERMEX" CRE NZOZ "ESKULAP" Dalkia Szczytno Sp. z o.o. Razem Mienie dzierżawione stan na dzień r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł

18 stan na dzień r Mienie w bezpośrednim zarządzie UM stan na dzień r. stan na dzień r Ogółem pozostałe stan na dzień r. stan na dzień r I. Ogólne dane o budżecie Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczytno za okres r. Łączny budżet miasta (zadania własne i zlecone) na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosił po stronie dochodów ,00 zł w tym: dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł po stronie wydatków ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł a na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknął się kwotą : po stronie dochodów ,86 zł w tym: dochody bieżące ,86 zł dochody majątkowe ,00 zł Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. po stronie wydatków ,86 zł w tym: wydatki bieżące ,86 zł wydatki majątkowe ,00 zł Zmiany w budżecie tj. plan na dzień r. w porównaniu do planu na dzień r. przedstawia poniższa tabela (Tab. Nr 1). Tab. Nr 1 Lp Wyszczególnienie Plan na Plan na % I. DOCHODY WŁASNE GMINY ,00 96,5 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych ,00 100,0 1.1 Podatek od nieruchomości ,00 100,0 1.2 Podatek od środków transportowych ,00 100,0 1.3 Podatek od spadków i darowizn ,00 100,0 1.4 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 100,0 1.5 Inne opłaty lokalne ,00 100,0 1.6 Opłata targowa ,00 100,0 1.7 Opłata skarbowa ,00 100,0 1.8 Karta podatkowa ,00 100,0 1.9 Podatek od posiadania psów ,00 100,0 2. Dochody z majątku gminy ,00 78,4 2.1 Użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 100,0 2.2 Odpłatne nabycie prawa własności ,00 70,6 2.3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku ,00 106,0 2.4 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , Pozostałe dochody gminy ,00 147,9 3.1 Mandaty karne ,00 100,0 3.2 Wpływy z usług ,00 100,0 3.3 Wpływy z różnych opłat ,00 119,9

19 3.4 Różne dochody ,00 244,1 3.5 Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 105,3 II TRANSFERY Z BUDZETU PAŃSTWA i JST ,86 85,0 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód b.p ,00 100,0 1.1 podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 100,0 1.2 podatek dochodowy od osób prawnych ,00 100,0 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,8 3. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST oraz funduszy celowych ,86 114, Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji: Przebudowa ul. Moniuszki Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 Dotacje celowe na zadania własne bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST i org. adm. rządowej: utrzymanie cmentarza komunal.(g) utrzymanie schroniska (G) kształcenie w zakresie szk. podstawowej i gimnazjum (G) wychowanie przedszkolne (G) remont dachu ratusza (Konserwator Zab.) remont dachu ratusza (P+M) utrzymanie dróg (P) utrzymanie cmentarz nieczynnych (W) Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne na podstawie porozumień oraz środki z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne: Przebudowa ul Moniuszki (P) eszczytno (P) obwodnica miasta (P+G+M) składowisko w Linowie (Gminy wg porozumienia) zagospodarowanie jezior (G) , , , , , , , , , , ,00 100, ,00 0, ,00 111, , Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące ,86 107,7 3.5 Dotacje celowe na zadania własne bieżące ,00 190,4 Dotacje z funduszy celowych: 3.6 rekultywacja jezior ,00 Przyjaźni środowisku ,00 dofinansowanie projektu Muzyka łagodzi obyczaje (wyjazd do Herten) 8.000,00 III ŚRODKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKOCH ,00 41,3 1. Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Domowego Dużego w Szczytnie (RPO WiM) ,00 24,3 2. Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie (ref. za lata ub) (RPO ,00 WiM) ,00 3. Aktywne Szczytno (PO KL) ,00 4. eszczytno budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej (RPO WiM) ,00 0,7 5. Budowa i przebudowa ul. Przemysłowa, Łomżyńska i Towarowa (RPO WiM) ,00 55,5 6. Szczytno promotor mazurskich produktów turystycznych i kulturowych (RPO WiM) ,00 100,4 IV. DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV) ,86 96,8 V. WYDATKI OGÓŁEM ,86 96,3 VI. DEFICYT BUDŻETOWY ,00 90,6 63,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Jak wynika z powyższej tabeli budżet w okresie sprawozdawczym uległ zmianom. Zmiany te były przeprowadzone na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską, a w zakresie dotacji na zadnia zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta. Zmiany mające wpływ na wielkość budżetu dotyczyły przede wszystkim wysokości środków z budżetu państwa i dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej, środków na zadania realizowane w drodze porozumień i poprzez pomoc finansową między jst. dochodów ze sprzedaży majątku gminy i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz pierwotnie zaplanowanych środków z funduszy unijnych. W trakcie 2010 roku w związku z harmonogramem realizacji projektu Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Domowego w Szczytnie zwiększono w budżecie środki unijne na to zadanie o zł wykorzystując możliwość uzyskania refundacji nakładów poniesionych w latach poprzednich. Zmiana harmonogramu realizacji projektów Budowa i przebudowa ulic Przemysłowej, Łomżyńskiej i Towarowej w Szczytnie oraz eszczytno budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej spowodowała przesunięcie części pierwotnie zaplanowanych środków w kwocie zł na 2011 r. W przypadku projektu eszczytno również wykorzystano możliwość uzyskania refundacji kosztów poniesionych w latach wcześniejszych. W 2010 r. pozyskano też środki na zadanie realizowane etapowo od 2008 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Aktywne Szczytno w wysokości zł, z czego zrealizowano kwotę ,23 zł W zakresie środków na realizację zadań w drodze porozumień z innymi j.s.t. po stronie dochodów budżetu na koniec 2010 r. zaplanowana była kwota zł, w tym:

20 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Zadania inwestycyjne 1. pomoc finansowa Powiatu Szczytno do zadania Przebudowa ul. Moniuszki ,00 2. pomoc finansowa Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego do zadania Budowa obwodnicy Miasta Szczytno ,00 3. dotacja celowa z Gminy Szczytno do zad. Budowa obwodnicy Miasta Szczytno ,00 4. dotacja celowa z Powiatu Szczytno do zad. Budowa obwodnicy Miasta Szczytno ,00 5. dotacja celowa z Powiatu Szczytno do zadania eszczytno ,00 6. dotacja celowa Gminy Szczytno do zadania Zagospodarowanie turystyczne jezior Zadania inwestycyjne razem ,00 Zadania bieżące 1. dotacja z Powiatu Szczytno na utrzymanie dróg ,00 2. dotacja z Powiatu Szczytno i Muzeum do remontu dachu budynku ratusza dotacja z Gminy Szczytno na utrzymanie cmentarza ,39 3. dotacja z Gminy Szczytno na utrzymanie dzieci w przedszkolach miejskich ,61 4. dotacja z Gminy Szczytno na utrzymanie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach ,55 5. dotacja z Gminy Szczytno na utrzymanie Schroniska dla zwierząt ,64 6. dotacja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na utrzymanie cmentarzy nieczynnych ,00 Zadania bieżące razem ,19 Razem zadania bieżące i inwestycyjne ,19 Deficyt budżetowy zaplanowany był na początku roku na poziomie zł na koniec roku w kwocie zł. Faktycznie został on wykonany na poziomie ,47 zł. Na pokrycie zaplanowanego deficytu zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie zł, który uzyskano w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego w sierpniu 2010 r. W trakcie realizacji zadań w 2010 r. zaangażowano też wolne środki, które zostały przez Radę Miejską wskazane jako źródło pokrycia części występującego deficytu. II. Dochody budżetowe Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawia poniższa tabela (Tab. Nr 2) i szczegółowo Załącznik Nr 1. Tab. Nr 2 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % I. Dochody z podatków i opłat lokalnych ,79 93,8 II. Dochody z majątku gminy ,71 97,4 III. Pozostałe dochody gminy ,22 112,3 IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,64 96,9 V. Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0 VI. Dotacje celowe : , ,64 96,9 środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z budżetu państwa ,89 100,5 na podst. porozumień jst i rząd. zad. bieżące ,19 87,4 na podst. porozumień jst. zad. inwestycyjne ,00 63,0 na zadania zlecone , ,69 99,6 na zadania własne ,87 98,6 dotacje z funduszy celowych i inne formy dofinansowania ,0 VII. Środki z funduszy pomocowych, w tym: ,38 98,3 Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Domowego Dużego w Szczytnie (RPO WiM) ,58 35,5 Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie (ref. za lata ub) (RPO WiM) , ,41 98,6 95,9 Aktywne Szczytno (PO KL) ,23 96,5 eszczytno budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej (RPO WiM) ,24 w tym za lata ub. 410, ,24 Budowa i przebudowa ul. Przemysłowa, Łomżyńska i Towarowa (RPO WiM) ,01 100,5 Szczytno promotor mazurskich produktów turystycznych i kulturowych (RPO WiM) ,35 94,4 RAZEM , ,38 98,1 w tym: dochody bieżące , , dochody majątkowe , ,64 95,9

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo