SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego 2012r. Uchwałą Nr XIV/95/2012 Rady Miejskiej w Ulanowie. Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła ,00 zł 1. dochody bieżące ,00 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł Realizując budżet w 2012 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 31 grudnia 2012r. plan dochodów wynosił ,80 zł 1. dochody bieżące ,80 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło ,91 zł, co stanowi 86,29 % w tym: 1. dochody bieżące ,62 zł co stanowi 100,02 % 2. dochody majątkowe ,29 zł co stanowi 49,58 % Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela: Rolnictwo i Łowiectwo Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie , , Melioracje wodne ,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dochody majątkowe ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie "Budowa zbiornika retencyjnego" ,00 0, , ,00 Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowa otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , Pozostała działalność , , Dochody bieżące , ,02 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2.000, , , ,10 Strona 1

2 020 - Leśnictwo , , Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz Transport i Łączność Gospodarka Mieszkaniowa Gospodarka leśna , , Dochody majątkowe , ,05 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , , Dostarczanie wody , , Drogi publiczne powiatowe Dochody majatkowe , ,22 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie "Remont stacji uzdatniania wody w m. Bieliniec" , , , , , ,26 Dochody bieżące 1.000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 1.000, ,00 Dochody majątkowe , ,26 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między JST "Przebudowa dróg powiatowych Jarocin - Ulanów - Krzeszów" , , Drogi publiczne gminne 45,00 172, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące 45,00 172, Wpływy z różnych opłat 45,00 172, , ,00 Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Dochody majątkowe , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0, , , , , , ,07 Dochody bieżące , ,67 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 8.700, ,49 Strona 2

3 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,13 300,00 670,05 Dochody majątkowe , ,40 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.771, , , , Pozostała działalność , , Dochody majątkowe , ,35 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni publicznej m. Ulanowa wraz z udostępnieniem na cele turystycznosportowe" , , Informatyka 571,00 570, Administracja Publiczna Pozostała działalność 571,00 570, Dochody majątkowe 571,00 570,01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie "PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej" 571,00 570, , , Urzędy Wojewódzkie , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami , , , ,12 Dochody bieżące , ,12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wpływy z różnych opłat - za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 400,00 400, , , , ,92 Strona 3

4 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Kwalifikacja wojskowa 720,00 720, Dochody bieżące 720,00 720,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 720,00 720, Pozostała działalność 2,00 1, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Ochotnicze Straże Pożarne Dochody bieżące 2,00 1, Wpływy z różnych opłat 2,00 1, , , , ,00 Dochody bieżące 1.500, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.500, , , , , ,09 Dochody bieżące , ,09 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , , Pozostała działalność 2.000, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek Dochody bieżące 2.000, ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.000, , , , , ,72 Dochody bieżące 2.000, ,72 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2.000, , , ,59 Strona 4

5 organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 8.200, , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych 3.500, , Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 140,00 500,00 284, , ,26 Dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej 7.000, , Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , ,05 Dochody bieżące , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , ,61 Dochody bieżące , ,61 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 9.000, , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 Dochody bieżące , ,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 Strona 5

6 801 - Oświata i wychowanie Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Wpływy z różnych opłat 900, , Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych , , , ,35 Dochody bieżące , ,35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Szkoły Podstawowe 2.500, ,07 Dochody bieżące 2.500, , Pozostałe odsetki 2.500, , Przedszkola , ,30 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 30,00 12, Gimnazja , , Stołówki szkolne i przedszkolne Dochody bieżące , ,80 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , , , , , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , , Pozostała działalność 132,00 132, Dochody bieżące 132,00 132,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 132,00 132, Ochrona zdrowia 130,00 130, Pozostała działalność 130,00 130,00 Dochody bieżące 130,00 130, Dotacja celowa otrzymana z budżetu 130,00 130,00 Strona 6

7 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc Społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące , , , , Pozostałe odsetki 5.734, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,48 Dochody bieżące , , Pozostałe odsetki 800, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,67 Strona 7

8 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Dotacje celowe w ramach programów 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 7.060, , , , , , Pozostała działalność , , Pomoc materialna dla uczniów Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , , , , , , ,60 Dochody bieżące , ,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , Pozostała działalność , , Dochody bieżące , ,16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , , , , Gospodarka odpadami , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 2020 Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , ,87 Dochody bieżące 4.300, , Wpływy z różnych opłat 1.700, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.600, , , ,90 Strona 8

9 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Usuwanie skutków klęś żywiołowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat , , , ,00 Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , ,00 Dochody bieżące 3.000, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.000, ,00 Dochody majątkowe , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Dochody bieżące , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 Dochody majątkowe , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , ,00 RAZEM , ,91 Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2012r. w wysokości ,00 zł 1. wydatki bieżące ,00 zł 2. wydatki majątkowe ,00 zł Realizując budżet w ciągu 2012 roku, plan wydatków uległ zmianie i na koniec grudnia 2012 roku wynosił ,80 zł 1. wydatki bieżące ,80 zł 2. wydatki majątkowe ,00 zł Wykonanie wydatków w 2012 roku wynosi ,87 zł co stanowi 83,58 % Strona 9

10 1. wydatki bieżące ,15 zł co stanowi 96,52 % 2. wydatki majątkowe ,72 zł co stanowi 61,77 % Wykonanie planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów, przedstawia poniższa tabela: Rolnictwo i Łowiectwo Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie , , Melioracje wodne , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki bieżące 5.000, ,00 a) dotacja celowa 5.000, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5.000, ,00 Wydatki majątkowe , ,34 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika retencyjnego w gm. Ulanów" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika retencyjnego w gm.ulanów" , , , , ,00 0, , , , ,85 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup usług remontowych , , Wydatki majątkowe , ,22 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,22 Wydatki inwestycyjne jednostek obudżetowych "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieliny-Bukowina" , , Izby rolnicze 5.322, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2850 Wydatki bieżące 5.322, ,85 a) dotacja podmiotowa 5.322, ,85 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.322, , , , Zakup usług remontowych , ,76 Strona 10

11 Pozostała działalność , ,10 Wydatki bieżące , ,10 w tym: , , , , Zakup usług pozostałych 1.716, , Różne opłaty i składki , , Leśnictwo , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 -Transport i Łączność Gospodarka leśna , ,76 Wydatki bieżące , ,76 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 676,00 607, Wynagrodzenie bezosobowe 3.640, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.140,00 0, Zakup usług pozostałych , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 7.000, , , , Dostarczanie wody , , Wydatki bieżące , ,71 a) dotacja przedmiotowa , ,71 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,71 Wydatki majątkowe , ,08 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Remont stacji uzdatniania wody w m. Bieliniec" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Remont stacji uzdatniania wody w m. Bieliniec" , , , , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , ,06 Wydatki bieżące 1.000, , , , Zakup usłu pozostałych 1.000, ,00 Wydatki majątkowe , ,06 Strona 11

12 700 - Gospodarka Mieszkaniowa a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,06 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST , , , , Drogi publiczne gminne , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , , ,32 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup usług remontowych , , Wydatki majątkowe , ,02 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , ,79 Wydatki bieżące , ,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Wynagrodzenie bezosobowe 6.000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 528, Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , ,21 Wydatki majątkowe , ,21 Strona 12

13 710 - Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w części zwiazanej z realizacją zadań JST Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni Ulanowa" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni Ulanowa" , , , , , , , , , , , ,33 Wydatki bieżące , ,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Wynagrodzenie bezosobowe , , Cmentarze 6.000, ,33 Wydatki bieżące 6.000, , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6.000, , Informatyka 4.363,00 670, Administracja Publiczna Pozostała działalność 4.363,00 670, Wydatki majątkowe 4.363,00 670,60 a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w części zwiazanej z realizacją zadań JST Wydatki inwestycyjne jednostej budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.363,00 670, ,00 670, ,00 570,01 656,00 100, , , Urzędy Wojewódzkie , , Wydatki bieżące , ,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenie osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społecz , ,28 Strona 13

14 4120 Składki na fundusz pracy 3.430, , Odpisy na ZFŚS 3.282, , Rady Gmin i Miast , ,95 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3.500, , Zakup usług pozostałych 500,00 400, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,00 400, , , , , Urzędy gmin , , Wydatki bieżące , ,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społ , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Odpisy na ZFŚS , ,41 - wydatki związane realizacją ich , , Wpłaty na PFRON , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 4.000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 8.000, , ,00 759, , , Podróże służbowe krajowe 9.500, , Różne opłaty i składki 4.500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , ,00 Strona 14

15 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kwalifikacja wojskowa 720,00 720, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3030 Wydatki bieżące 720,00 720,00 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 720,00 720,00 720,00 720, , ,95 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , b) dotacja celowa 2.818,00 86,47 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2.818,00 86, Pozostała działalność , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4100 Wydatki bieżące , ,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 753, Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 Wydatki bieżące 1.500, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500, , , , , , Składki na ubezp. społeczne 155,00 155, Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 - wydatki związane realizacją ich 300,00 300, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100, Zakup usług pozostałych 100,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 100,00 100,00 Strona 15

16 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego Komendy Wojewódzkie Policji Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , ,00 Wydatki bieżące 4.000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4.000, ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4.000, , , ,00 Wydatki bieżące 1.500, ,00 a) dotacja celowa 1.500, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.500, , Ochotnicze Straże Pożarne , ,52 Wydatki bieżące , ,52 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2.700, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,06 - wydatki związane realizacją ich , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 8.300, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 380,00 375, , , , , Zarządzanie kryzysowe 4.049, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 4.049, , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.499,00 897, Zakup usług pozostałych 1.750, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni komórkowej 800,00 543, , , , ,81 Strona 16

17 8070 Wydatki bieżące , ,81 a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Różne rozliczenia , Oświata i Wychowanie Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , Rezerwy ogólne , Rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe , , , , , , , Szkoły Podstawowe , , Wydatki bieżące , ,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp.społ , , Składki na F. Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 5.199, , Odpis na ZFŚS , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.666, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1.285, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 2.113, , , , Podróże służbowe krajowe 2.700, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 320,00 320, , , , ,63 Wydatki majątkowe , ,00 Strona 17

18 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,58 Wydatki bieżące , ,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na fundusz Pracy 4.608, , Odpis na ZFŚS 9.590, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , , , Przedszkola , , Wydatki bieżące , ,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp.społ , , Składki na F. Pracy 8.824, , Wynagrodzenia bezosobowe 3.197, , Odpis na ZFSS , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23,00 22, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług pozostałych 9,120, , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 309,00 308, , , , , , ,10 Strona 18

19 Gimnazja , , Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4010 Wydatki bieżące , ,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp.społ , , Składki na F. Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 4.000, , Odpis na ZFŚS , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 2.349, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.200, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 6.546, , Zakup usług zdrowotnych 465,00 465, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 5.000,00 0, Zakup usług dostępu do sieci internet Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 2.944, , , , Podróże służbowe krajowe 3.500, , Podróże służbowe krajowe 1.500,00 343, Podróże służbowe zagraniczne , , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , ,46 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,61 Wydatki bieżące , ,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , , , Wynagrodzenia osobowe , ,64 Strona 19

20 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp.społ , , Składki na F. Pracy 2.165, , Wynagrodzenie bezosobowe 228,00 228, Odpis na ZFŚS 5.339, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6.300, , Zakup energii 1.279, , Zakup usług remontowych 148,00 147, Zakup usług pozostałych 4.784, , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 358,00 357, , , Podróże służbowe krajowe 462,00 462, Podatek od nieruchomości 286,00 286, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.615, ,40 714,00 713,50 714,00 713, , ,50 Wydatki bieżące 9.922, , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.626, , Zakup usług pozostałych 1.400, , Podróże służbowe krajowe 968,00 502, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.928, , Stołówki szkolne , , Wydatki bieżące , ,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp.społ , , Składki na F. Pracy 4.555, , Odpis na ZFŚS , , , ,82 Strona 20

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.775, , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 40,00 40, Zakup usług pozostałych 2.450, , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.520, , , , Pozostała działalność 132,00 132,00 Wydatki bieżące 132,00 132,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 132,00 132,00 132,00 132, Wynagrodzenia bezosobowe 132,00 132, Ochrona Zdrowia , , Zwalczanie narkomanii 3.000,00 740, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące 3.000,00 740, ,00 740, ,00 740, Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 740, Zakup usług pozostałych 1.500,00 0, , ,56 Wydatki bieżące , ,56 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000,00 563, ,00 563, Pozostała działalność 130,00 130,00 Wydatki bieżące 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130, Pomoc Społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,41 Strona 21

22 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4010 Wydatki bieżące , ,41 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.323, , Składki na ubezpiecz.społeczne , , Składki na F. Pracy 1.258, , Wynagrodzenia bezosobowe 1.320, , Odpis na ZFŚS 1.093, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5.358, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci internet Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 326,00 326, , , Podróże służbowe krajowe 1.220, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3.300, , , , , ,20 220,00 220, Świadczenia społeczne , , Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5.734, , , ,80 Wydatki bieżące , , , ,80 - składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpiecz. zdrowotne , , , ,90 Wydatki bieżące , ,90 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , ,90 b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i , ,00 Strona 22

23 3, w części związanej z realizacją zadań JST 3119 Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , ,34 Wydatki bieżące , ,34 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki bieżące , ,22 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , , , ,42 Wydatki bieżące , ,42 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp. społeczne , , Składki na F. Pracy 3.576, , Odpis na ZFSS 4.836, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6.221, , Zakup energii 2.400, , Zakup usług zdrowotnych 30,00 30, Zakup usług pozostałych 4.763, , Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci internet Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej , ,10 200,00 200,00 700,00 700, Podróże służbowe krajowe 1.364, , Podatek od nieruchomości 318,00 318, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST, 1.170, , , , , , , , , ,12 Strona 23

24 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.132, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112,00 112, Składki na ubezp. społeczne , , Składki na ubezp. społeczne 488,00 355, Składki na F. Pracy 1.857, , Składki na F. Pracy 67,00 52, Składki na ubezpiecz. zdrowotne 1.370, , Odpis na ZFŚS 1.990, , Odpis na ZFŚS 105,00 105,00 - wydatki zwiazane z realizacją ich , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.211, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 2.455, , Podróże służbowe krajowe 600,00 100, Pozostała działalność , ,00 Wydatki bieżące , , , , , , Różne opłaty i składki 3.720, ,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , , , , Świetlice szkolne , , Wydatki bieżące , ,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.386, , Składki na ubezp.społ , , Składki F. Pracy 2.787, , Odpis na ZFŚS 7.200, ,78 40,00 40, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.927, , Wydatki osobowe niezaliczane do 7.927, ,25 Strona 24

25 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pomoc materialna dla uczniów wynagrodzeń , ,73 Wydatki bieżące , ,73 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów , , Pozostała działalność , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące , ,31 a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST, - wynagrodzenie i składki od nich naliczone , , , , Składki na ubezpieczenie społeczne 5.529, , Składki na ubezpieczenie społeczne 973,00 925, Składki na Fundusz Pracy 751,00 706, Składki na Fundusz Pracy 134,00 124, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 5.312, ,72 - wydatki związane z realizacją , , Zakup materiałów i wyposażenia 7.500, , Zakup materiałów i wyposażenia 1.324, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Zakup usług pozostałych 85,00 84, , , , ,92 Wydatki bieżące , ,92 a) dotacja przedmiotowa , ,92 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych , , Gospodarka odpadami , ,00 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup usług pozostałych , , Oczyszczanie miast i wsi , ,81 Wydatki bieżące , , , ,81 Strona 25

26 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Zakup materiałów i wyposażenia 8.500, , Zakup usług pozostałych , , , ,85 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 7.000, , , ,16 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe , ,12 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,12 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,35 Wydatki bieżące , ,35 - wydatki zwiazane z realizacją ich , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, , Zakup usług pozostałych , , , ,60 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , , ,19 Wydatki bieżące , ,87 a) dotacja podmiotowa dla GCK , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 Strona 26

27 b) wydatki jednostek budżetowych, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe , ,32 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, - na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Biblioteki , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące , ,00 a) dotacja podmiotowa dla bibliotek , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 a) dotacja celowa na konserwację zabytków Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwacje obiektów zabytkowych , , , , Kultura Fizyczna , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe , ,75 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 a) dotacja celowa , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , ,00 Strona 27

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo