INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 23 stycznia 2013r. Uchwałą Nr XXIII/153/2013 Rady Miejskiej w Ulanowie. Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła ,00 zł w tym: 1. dochody bieżące ,00 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł Realizując budżet w I półroczu 2013 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 30 czerwca 2013r. plan dochodów wynosił ,12 zł w tym: 1. dochody bieżące ,12 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło ,18 zł, co stanowi 42,9 % w tym: 1. dochody bieżące ,06 zł co stanowi 54,8 % 2. dochody majątkowe ,12 zł co stanowi 13,3 % Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela: Rolnictwo i Łowiectwo Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie , , Melioracje wodne ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wyłączenie z propdukcji gruntów rolnych Dochody majątkowe ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny- Bukowina" ,00 0, ,00 0,00 Dochody majatkowe ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny- Bukowina" ,00 0, ,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstaqwie porozumień (umów) między jst ,00 0, Pozostała działalność , ,42 Strona 1

2 Dochody bieżące , ,42 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2.000, , , , Leśnictwo , , Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz Transport i Łączność Gospodarka Mieszkaniowa Gospodarka leśna 0870 Dochody majątkowe , ,17 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , , Dostarczanie wody , , Drogi publiczne powiatowe Dochody majątkowe , ,94 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie " Remont stacji uzdatniania wody" , , , , ,00 0,00 Dochody bieżące 1.000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 1.000,00 0, Drogi publiczne gminne 20,00 18, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące 20,00 18, Wpływy z innych lokalnych opłat 20,00 18, , ,81 Dochody majątkowe , ,81 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie "Przebudowa drogi w Bielińcu" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , ,00 0, , , , ,53 Dochody bieżące , ,93 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,47 Strona 2

3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,58 300,00 728,86 Dochody majątkowe , , Wpływy ze sprzedaży majątku , , Pozostała działalność , , Dochody majątkowe , ,91 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europrjskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy na zadanie pn."rewitalizacja zabytkowej przestrzeni publicznej m. Ulanowa wraz z udostępnieniem na cele turystycznosportowe" , , Informatyka ,00 245, Administracja Publiczna Pozostała działalność ,00 245, Dochody majątkowe ,00 245,69 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie "PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej" ,00 245, , , Urzędy Wojewódzkie , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami , , , ,96 Dochody bieżące , ,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wpływy z różnych opłat - za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400,00 0, , , , , Kwalifikacja wojskowa 1.000,00 522,00 Dochody bieżące 1.000,00 522, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.000,00 522,00 Strona 3

4 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 2,00 1, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące 2,00 1, Wpływy z różnych opłat 2,00 1, ,00 750, ,00 750,00 Dochody bieżące 1.500,00 750,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.500,00 750, , , ,00 698,92 Dochody bieżące 2.000,00 698,92 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2.000,00 527, , ,28 Dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 8.700, , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych 4.100, , Wpływy z różnych opłat 50,00 35, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 251, , ,36 Dochody bieżące , ,36 Strona 4

5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn 8.000, , Wpływy z opłaty targowej 7.000, , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 600,00 965, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000, , , ,89 Dochody bieżące , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 0, , ,89 Dochody bieżące , ,89 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 9.000, , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Wpływy z różnych opłat 700,00 728, Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Szkoły Podstawowe 2.500, ,12 Dochody bieżące 2.500, , Pozostałe odsetki 2.500, , Przedszkola , ,58 Dochody bieżące , ,58 Strona 5

6 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 40,00 49, Gimnazja , , Stołówki szkolne i przedszkolne 0750 Dochody bieżące , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,50 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , , Pomoc Społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące , , , , Pozostałe odsetki 6.240, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 Strona 6

7 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Ośrodki Pomocy Społecznej 2910 bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.425, , , , Pozostałe odsetki 2.000,00 412, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , , , , , , , Pozostała działalność , , Pomoc materialna dla uczniów Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , , , , , , ,00 Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , Pozostała działalność , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , , , , , ,30 Dochody bieżące 8.255, ,30 Strona 7

8 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0690 Wpływy z różnych opłat 8.255, , , ,71 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat , , , , , ,58 Dochody bieżące 5.000, ,58 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000, ,58 Dochody majątkowe ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie " Przebudowa Domu Ludowego w Gliniance" ,00 0, Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Dochody majątkowe , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europrjskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , ,00 RAZEM , ,18 Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2013 r. w wysokości ,00 zł w tym: 1. wydatki bieżące ,00 zł 2. wydatki majątkowe ,00 zł Realizując budżet w ciągu 2013r., plan wydatków uległ zmianie i na koniec czerwca 2013 roku wynosił ,12 zł w tym: 1. wydatki bieżące ,12 zł 2. wydatki majątkowe ,00 zł Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku wynosi ,23 zł co stanowi 29,7 % w tym: 1. wydatki bieżące ,39 zł co stanowi 49,35 % 2. wydatki majątkowe ,84 zł co stanowi 6.32 % Wykonanie planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów, przedstawia poniższa tabela: Rolnictwo i Łowiectwo Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie , , Melioracje wodne , ,00 Strona 8

9 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki bieżące 5.000, ,00 a) dotacja celowa 5.000, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5.000, ,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika retencyjnego w gm. Ulanów" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika retencyjnego w gm. Ulanów" ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,72 Wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 - wydatki zwiazane z realizacja ich ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Wydatki majątkowe , ,72 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,72 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieliny - Bukowina" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny-Bukowina" , , , , , , Izby rolnicze 5.574, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki bieżące 5.574, ,97 a) dotacja podmiotowa 5.574, ,97 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.574, , ,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Pozostała działalność , ,12 Wydatki bieżące , ,12 a) wydatki jednostek budżetowych,w tym: , ,12 Strona 9

10 4300 Zakup usług pozostałych 864,87 864, Różne opłaty i składki , , Leśnictwo , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 -Transport i Łączność Gospodarka leśna , ,00 Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych,w tym: , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.962, , Składki na ubezpieczenia społeczne 762,00 359, Wynagrodzenie bezosobowe 4.200, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2.150,00 151, Zakup usług pozostałych 8.220, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 7.000, , , , Dostarczanie wody , , Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące , ,55 a) dotacja przedmiotowa , ,55 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,55 Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 Wydatki bieżące 1.000,00 0,00 - wydatki zwiazane z realizacją ich 1.000,00 0, Zakup usług pozostałych 1.000,00 0, Drogi publiczne gminne , ,73 Wydatki bieżące , ,73 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 Strona 10

11 700 - Gospodarka Mieszkaniowa Działalność usługowa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , , ,08 Wydatki bieżące , ,08 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,08 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000, , Wynagrodzenie bezosobowe 6.000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 115, Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , pozostałe podatki na rzecz budżetów jst , , Wydatki majątkowe , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni Ulanowa" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni Ulanowa" , , , , , , , , , , , ,26 Wydatki bieżące , ,26 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wynagrodzenie bezosobowe , , Cmentarze 8.500,00 281,38 Strona 11

12 Wydatki bieżące 8.500,00 281,38 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8.500,00 281, ,00 281, Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 281, Zakup usług pozostałych 2.500,00 0, Informatyka ,00 289, Administracja Publiczna Pozostała działalność ,00 289, Wydatki majątkowe ,00 289,05 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie "PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie "PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej" ,00 289, ,00 289, ,00 245, ,00 43, , , Urzędy Wojewódzkie , ,62 Wydatki bieżące , ,62 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.275, , Składki na ubezpieczenia społecz , , Składki na fundusz pracy 3.430,00 560, Odpisy na ZFŚS 2.735, , Rady Gmin i Miast , ,89 Wydatki bieżące , ,89 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3.600, , Zakup usług pozostałych 900,00 171, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 0,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Urzędy gmin , ,43 Wydatki bieżące , ,43 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,77 Strona 12

13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społ , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Odpisy na ZFŚS , ,00 - wydatki związane realizacją ich , , Wpłaty na PFRON , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 737, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7.500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 2.500,00 0, , , Podróże służbowe krajowe 8.000, , Różne opłaty i składki , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.000, ,70 Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Kwalifikacja wojskowa 1.000,00 522, Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 1.000,00 522,00 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 522, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,00 522, , ,48 Wydatki bieżące , ,48 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , b) dotacja celowa , ,31 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , Pozostała działalność , ,48 Wydatki bieżące , ,48 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,48 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,81 Strona 13

14 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Ochotnicze Straże Pożarne , , Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 871, Zakup usług pozostałych , , ,00 749, ,00 749,94 Wydatki bieżące 1.500,00 749,94 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.500,00 749,94 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.200,00 599, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.020,00 510, Składki na ubezp. społeczne 155,00 77, Składki na Fundusz Pracy 25,00 12,48 - wydatki związane realizacją ich 300,00 150, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 50, Zakup usług pozostałych 100,00 50, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 100,00 50, , , , ,24 Wydatki bieżące , ,24 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,04 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2.600, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 - wydatki związane realizacją ich , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 8.000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000, ,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Różne wydatki na rzecz osób fzycznych , , Zarządzanie kryzysowe ,00 440,73 Wydatki bieżące ,00 440,73 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 440,73 Strona 14

15 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 440, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 200, Zakup usług pozostałych 4.200,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni komórkowej 800,00 240, , , , ,55 Wydatki bieżące , ,55 a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek Różne rozliczenia , Oświata i Wychowanie Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , Rezerwy ogólne , Rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe , , , , , , , Szkoły Podstawowe , ,98 Wydatki bieżące , ,98 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp.społ , , Składki na F. Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 4.940,00 0, Odpis na ZFŚS , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 7.588,00 110, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500,00 653, Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 9.500, , Podróże służbowe krajowe 5.500, ,49 Strona 15

16 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 4580 Pozostałe odsetki 447,00 446, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.163, , , ,30 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,19 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,19 Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,68 Wydatki bieżące , ,68 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,08 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na fundusz Pracy 6.400, , Odpis na ZFŚS , , ,00 275, Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 275, Zakup usług zdrowotnych 880,00 0, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,60 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , Przedszkola , ,58 Wydatki bieżące , ,58 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 9.200, , Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 0, Odpis na ZFSS , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00 452, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 2.000,00 578, Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 0,00 Strona 16

17 4300 Zakup usług pozostałych 8.000, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 180, Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 2.000,00 866, Podróże służbowe krajowe 500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 70,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Gimnazja , , Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące , ,70 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3.921, , Odpis na ZFŚS , ,00 -w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.500, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 8.553,00 444, Zakup usług zdrowotnych 2.800,00 0, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 7.000, , Zakup usług dostępu do sieci internet 4.000, , Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 1.500,00 249, Podróże służbowe krajowe 4.580, , Podróże służbowe krajowe 1.500,00 204, Podróże służbowe zagraniczne , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 0,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,67 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,15 Wydatki bieżące , ,15 Strona 17

18 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki jednostek budżetowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,27 Wydatki bieżące , ,27 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2.000,00 548, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0, Odpis na ZFŚS 4.923, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6.200, , Zakup energii 5.000, , Zakup usług remontowych 1.500,00 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 50, Zakup usług pozostałych 5.000,00 681, Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 180, Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 1.500, Podróże służbowe krajowe 1.000, Podatek od nieruchomości 350,00 294, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 590,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 59,80 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 59, , ,92 Wydatki bieżące , ,92 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 288, Zakup usług pozostałych 2.100, , Podróże służbowe krajowe 1.300,00 543, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne , ,82 Wydatki bieżące , ,82 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,77 Strona 18

19 851 - Ochrona Zdrowia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5.080, , Odpis na ZFŚS , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakupusług zdrowotnych 1.410,00 0, Zakup usług pozostałych 2.228, , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.400,00 148,,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.400,00 148, , , Zwalczanie narkomanii 3.000,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące 3.000,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3.000,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 0, Zakup usług pozostałych 1.500,00 0, , ,50 Wydatki bieżące , ,50 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,90 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , ,71 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 515, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000,00 515, c)dotacje celowe , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenion , , Pomoc Społeczna , , Wspieranie rodziny 1.800,00 934,34 Wydatki bieżące 1.800,00 934,34 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.800,00 934, ,00 934, Różne opłaty i składki 1.800,00 934, Świadczenia rodzinne, , ,33 Strona 19

20 zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące , ,33 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.424, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1.272, Wynagrodzenia bezosobowe 1.087,00 640, Odpis na ZFŚS 1.093, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2.138, , Zakup usług zdrowotnych 128,00 128, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci internet 400,00 220, Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 3.300, , Podróże służbowe krajowe 1.300,00 312, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000, ,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,71 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń , ,90 657,00 565, Świadczenia społeczne , , Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 6.240, , , ,31 Wydatki bieżące , ,31 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,31 - składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,96 Wydatki bieżące , ,96 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , ,96 b) wydatki na programy finansowane , ,00 Strona 20

21 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST 3119 Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , ,35 Wydatki bieżące , ,35 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej 2910 Wydatki bieżące , ,29 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,29 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.425, , Świadczenia społeczne , , , ,40 Wydatki bieżące , ,40 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3.756, , Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0, Odpis na ZFSS 5.030, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.939,, , Zakup energii 2.000, , Zakup usług zdrowotnych 513,00 513, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup usług dostępu do sieci internet 187,00 44, Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 900,00 900, Podróże służbowe krajowe 950,00 389, Podatek od nieruchomości 576,00 164, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 390,00 290,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3.600, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa , ,38 Strona 21

22 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST, w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.822,32 678, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.281, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne 510,00 510, Składki na Fundusz Pracy 1.882,00 690, Składki na Fundusz Pracy 70,00 70, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0, Odpis na ZFSS 1.639, ,00 - wydatki związane z realizacjąich , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.549,00 488, Zakup usług pozostałych ,20 728, Zakup usług pozostałych 1.651,00 0, Podróże służbowe krajowe 198,00 0, Pozostała działalność , ,60 Wydatki bieżące , ,60 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3.253,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1.053,00 0, Różne opłaty i składki 2.200,00 0,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , ,60 c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jst 7.773,00 0, Świadczenia społeczne 4.800,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 2.620,00 0, Składki na Fundusz Pracy 353,00 0, , , Świetlice szkolne , ,54 Wydatki bieżące , ,54 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki Fundusz Pracy 3.000, , Odpis na ZFŚS 7.200, ,00 Strona 22

23 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pomoc materialna dla uczniów 570,00 0, Zakup usług zdrowotnych 570,00 0, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.400, ,90 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.400, , , ,73 Wydatki bieżące , ,73 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Stypendia dla uczniów , , Pozostała działalność , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące , ,99 a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części zwiazanej z realizacją zadań JST w tym: - wynagrodzenie i składki od nich naliczone , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2.820, , Składki na ubezpieczenia społeczne 498,00 495, Składki na Fundusz Pracy 380,00 378, Składki na Fundusz Pracy 67,00 66, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 2.737, , wydatki związane z realizacją Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.215, , , ,47 782,00 780, , , , ,46 Wydatki bieżące , ,46 a) dotacja przedmiotowa , ,46 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , Gospodarka odpadami ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 - wydatki zwiazane z realizacja ich ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,88 Wydatki bieżące , ,88 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , ,88 Strona 23

24 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , , ,02 Wydatki bieżące , ,02 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , , ,96 Wydatki bieżące , ,96 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 b) dotacje celowe ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ,00 0, , ,00 Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 - wydatki zwiazane z realizacją ich , , Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , , ,55 Wydatki bieżące , ,48 a) dotacja podmiotowa dla GCK , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 b) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych ,00 0,00 Strona 24

25 926 - Kultura Fizyczna i Sport 4300 Zakup usług pozostałych ,00 19, Wydatki majątkowe , ,98 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , Biblioteki , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące , ,00 a) dotacja podmiotowa dla bibliotek , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 a) dotacja celowa na konserwację zabytków Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwacje obiektów zabytkowych , , , , , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące , ,70 a) wydatki jednostek budżetowych,w tym: , ,70 - wydatki zwiazane z realizacją ich , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 418, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 684, Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 b) dotacje celowe 9.600, ,00 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9.600, , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 a) dotacja celowa , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów , ,00 Strona 25

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo