ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby rolnicze 4 600, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 600, Handel , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne gminne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 040, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 250, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000, Różne opłaty i składki 1 600, Pozostałe odsetki 2 000,00 Strona 1

2 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 221, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Turystyka , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia 9 900, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Strona 2

3 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Pozostałe odsetki 5 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Zadania z zakresu geodezji i kartografii 8 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Cmentarze , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 3 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Strona 3

4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 300, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Strona 4

5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 100, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000, Różne opłaty i składki 3 000, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 306, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki 1 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 195, , Składki na Fundusz Pracy 312,96 312, Wynagrodzenia bezosobowe , , Obrona narodowa 5 000,00 Strona 5

6 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 850, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700, Różne opłaty i składki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Obrona cywilna , Wynagrodzenia bezosobowe 3 700, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1 600, Zakup usług pozostałych 1 700, Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 100, Zakup energii 3 000, Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,00 Strona 6

7 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Podatek od towarów i usług (VAT) , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,90 w tym: rezerwa ogólna ,90 rezerwa celowa na zadania oświatowe ,00 zarządzanie kryzysowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zasądzone renty , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 7

8 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa 4 330, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Inne formy pomocy dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 605, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja ,00 Strona 8

9 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 8 252, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Podróże służbowe krajowe 6 400, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 70, Opłaty na rzecz budżetu państwa 450, Pozostałe odsetki 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 700, Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii ,00 Strona 9

10 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 740, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłata na rzecz budżetu państwa 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Inne formy pomocy dla uczniów 8 940, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 500, Zakup usług zdrowotnych 1 400, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 840, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 45, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 Strona 10

11 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Nagrody konkursowe 10, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 500, Zakup usług zdrowotnych 3 850, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 5 850, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 260, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii 8 000, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 200,00 Strona 11

12 4300 Zakup usług pozostałych 1 450, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 811, Składki na Fundusz Pracy 70, Składki na Fundusz Pracy 3 848, Składki na Fundusz Pracy 480, Wynagrodzenia bezosobowe 670, Wynagrodzenia bezosobowe 600, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 4 924, Nagrody konkursowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup materiałów i wyposażenia 3 852, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 747, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 2 467, Podróże służbowe zagraniczne 6 500, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 010, Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej ,00 Strona 12

13 4280 Zakup usług zdrowotnych , Zwalczanie narkomanii , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia 5 550, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 600, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, Podróże służbowe krajowe 4 200, Różne opłaty i składki 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 2 017, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , Zakup usług pozostałych ,00 Strona 13

14 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 299, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 500,00 500, Różne opłaty i składki 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 934, Składki na Fundusz Pracy 900, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, Zakup energii 2 700, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 6 830, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000,00 Strona 14

15 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 050, Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 6 000, Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 1 000, Zasiłki stałe , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 6 100, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 550, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 8 730, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Strona 15

16 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 300, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup usług pozostałych , , Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Zakup środków żywności , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Świadczenia społeczne , Świadczenia społeczne , Stypendia różne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 021, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 1 167,53 Strona 16

17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 5 069, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Podróże służbowe krajowe 5 138, Podróże służbowe krajowe 824, Różne opłaty i składki 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 562, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 137, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 249, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 2 670, Zakup usług pozostałych 8 765, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów ,00 Strona 17

18 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , Stypendia dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów 5 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pozostałe odsetki 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Strona 18

19 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500, Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki 1 830, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pozostałe odsetki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 115, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 020,00 Strona 19

20 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700, Podróże służbowe krajowe 4 150, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 505, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Świadczenia społeczne , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami komunalnymi , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 311, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 9 500, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 20

21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 762, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zasądzone renty 6 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Nagrody konkursowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 Strona 21

22 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 900, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 8 000, Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych ,00 Strona 22

23 4280 Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Nagrody konkursowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 1 000,00 RAZEM zadania gminy , ,00 Zadania powiatu 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Strona 23

24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Ośrodki informacji turystycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pozostała działalność 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 453, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 215, , Składki na Fundusz Pracy 1 167, , Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług pozostałych , ,00 Strona 24

25 4430 Różne opłaty i składki 2 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 996, , Podatek od nieruchomości 7 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000, , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Nadzór budowlany , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 424, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 920, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800, Zakup usług remontowych 400,00 400, Zakup usług zdrowotnych 400,00 400, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600, Podróże służbowe krajowe 6 018, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 077, , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 032, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 804, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Starostwa powiatowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 25

26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Kwalifikacja wojskowa , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10,00 10, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 860, , Składki na Fundusz Pracy 230,00 230, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, , Zakup usług pozostałych 4 200, , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Obrona narodowa 6 000, , Pozostałe wydatki obronne 6 000, , Zakup usług pozostałych 6 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Straż Graniczna , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , , , , , ,00 Strona 26

27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 033, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 450, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 250,00 250, Podróże służbowe krajowe 9 500, , Podróże służbowe zagraniczne 1 000, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 522, , Podatek od nieruchomości , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 670,00 670, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 717, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 173,00 173, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 500, , Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Składki na ubezpieczenia społeczne 888,50 888, Składki na Fundusz Pracy 143,50 143, Wynagrodzenia bezosobowe 4 950, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 w tym: Strona 27

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo