Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Melioracje wodne , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora , , ,00 finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych , , , , Izby rolnicze , , , ,00 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% , , , ,00 - uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność , , , , Nagrody konkursowe , , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , , Transport i łączność , , , , , , , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2 311, , , ,00 - Opłaty na rzecz budżetów samorządu , , , ,00 - terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie ,00 110,00 110,00-110, , ,00 Opłaty na rzecz budżetów samorządu ,00 110,00 110,00-110,00 - terytorialnego 6050 budżetowych , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów samorządu , , , ,00 - terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Drogi publiczne gminne , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , , , ,00 - Strona 1 z 20

2 związane zadania Opłaty na rzecz budżetów samorządu , , , ,00 - terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , , , ,00 - fizycznych 6050 budżetowych , , , Pozostała działalność , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 782, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 120,00-120, Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , , , Różne opłaty i składki 2 000, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , , Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego , , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , ,00 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 4600 osób prawnych i innych organizacyjnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , budżetowych , , ,00 Strona 2 z 20

3 związane zadania na , , ,00 budżetowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 6660 naruszeniem procedur, o art , , ,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pozostała działalność , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 524, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 765, , , , Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 120,00-120, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500, , , , Działalność usługowa , , , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Cmentarze , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , budżetowych , , , Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , ,00-500, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 - Strona 3 z 20

4 związane zadania 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , , , Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00-600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 500, , , , , , , , Starostwa powiatowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Różne rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 4 500, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,00 - Strona 4 z 20

5 związane zadania 4410 Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , , , Promocja samorządu terytorialnego , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000, , , , Podróże służbowe zagraniczne , , , , Różne opłaty i składki , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,00 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 158, , , Różne rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 572, , , , Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00-400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 450, , , ,66 315,34 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,66 315,34 - kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 300, , , ,00 Strona 5 z 20

6 związane zadania 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 747,34 747,34 747,34 747, Składki na Fundusz Pracy 87,32 87,32 87,32 87, Zakup energii 315,34 315,34 315,34-315, Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00-400, Pozostałe obronne 400,00 400,00 400,00-400, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00-400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Komendy powiatowe Policji , , , , Wpłaty na państwowy fundusz celowy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , , Zakup usług remontowych , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Różne rzecz osób fizycznych , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe 5 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Obrona cywilna 1 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 980,00 980,00 980,00-980, Zakup usług remontowych 20,00 20,00 20,00-20, Zarządzanie kryzysowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , , , Zakup usług pozostałych 4 000, , , ,00 - Strona 6 z 20

7 związane zadania 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Pozostała działalność , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 620, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , , ,00 samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów , , ,00 wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , , ,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , , , , ,00 Rozliczenia między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na , , ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Rezerwy ogólne i celowe , , , , , , Rezerwy , , , , Rezerwy na , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez , , ,00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe 1 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 - Strona 7 z 20

8 związane zadania 4221 Zakup środków żywności 6 000, , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 6 040, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150,00-150, Podróże służbowe krajowe 1 900, , , , Podróże służbowe zagraniczne , , , Różne opłaty i składki 6 450, , , , Różne opłaty i składki 500,00 500,00-500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 900,00 900,00 900,00-900, , , , , budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez , , ,00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 540, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 100, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , , ,00 jednostki systemu oświaty Strona 8 z 20

9 związane zadania 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 980, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 6 160, , , , Zakup usług zdrowotnych 3 660, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 120, , , , Podróże służbowe krajowe 1 420, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , budżetowych , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 - Strona 9 z 20

10 związane zadania 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 700, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 9 700, , , , Zakup usług zdrowotnych 3 960, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe 1 950, , , , Różne opłaty i składki 3 800, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 7 910, , , , , , , , budżetowych 8 500, , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 819, , , , Zakup usług zdrowotnych 360,00 360,00 360,00-360, Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 570, , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , ,00 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , , , ,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , , ,00 jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Strona 10 z 20

11 związane zadania 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 690, , , , Składki na Fundusz Pracy 820,00 820,00 820,00 820,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, , , , ,00 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Pozostała działalność , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 390, , , , Składki na Fundusz Pracy 590,00 590,00 590,00 590, Wynagrodzenia bezosobowe 1 900, , , , Nagrody konkursowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Ochrona zdrowia , , , , , , , Programy polityki zdrowotnej , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zwalczanie narkomanii , , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , , Zakup usług pozostałych 3 000, , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , ,00 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3030 Różne rzecz osób fizycznych 5 000, , ,00 - Strona 11 z 20

12 związane zadania 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 400,00 400, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych 3 000, , , ,00 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale , , , ,00 - i pomieszczenia garażowe 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 5 000, , ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , ,00 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych samorządu terytorialnego , , , , Rodziny zastępcze , , , ,00 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych samorządu terytorialnego , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 600, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00-600, Zakup usług pozostałych 7 000, , , , Wspieranie rodziny , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 900, , , , Składki na Fundusz Pracy 970,00 970,00 970,00 970, Podróże służbowe krajowe 1 400, , , ,00 - Strona 12 z 20

13 związane zadania 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, , , ,00 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , , ,00 - emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o art , , , ,00 - ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 100, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00-200, Zakup usług pozostałych 5 300, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, , , , Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00-500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, , , , , , , ,00 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,00 - osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,00 - ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 - Strona 13 z 20

14 związane zadania Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 3 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00-500, Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,00 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , , , ,00 - analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500, , , , Różne opłaty i składki 700,00 700,00 700,00-700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 100,00-100, , , , , na budżetowych , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , ,00 - Strona 14 z 20

15 związane zadania 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00-500, Zakup usług pozostałych 1 000, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 510,00 510,00 510,00-510, Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00-300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,00 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200, , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 502, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 6 120, , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych 270,00 270,00 270,00-270, Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00-500, Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00-100, Różne opłaty i składki 300,00 300,00 300,00-300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , ,00 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , , , ,00 480, ,00 - niepełnosprawnych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 480,00 480,00-480,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 15 z 20

16 związane zadania 3110 Świadczenia społeczne 6 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , , Zakup energii 5 600, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4190 Nagrody konkursowe 9 200, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 420, , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora , , ,00 finansów publicznych Gospodarka odpadami , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Strona 16 z 20

17 związane zadania 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 901, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , , Zakup energii 2 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 350, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Ochrona gleby i wód podziemnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , budżetowych , , , Pozostała działalność , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 535, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 730, , , ,00 Strona 17 z 20

18 związane zadania 4190 Nagrody konkursowe 8 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 450,00-450, Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , budżetowych , , , na budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 450, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych 1 000, , , , budżetowych , , ,00 na , , ,00 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych sektora finansów , , ,00 publicznych Biblioteki , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , , ,00 instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , , Nagrody konkursowe , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 6570 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 finansów publicznych Pozostała działalność , , , , , , , ,00 Strona 18 z 20

19 związane zadania Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , Nagrody konkursowe 8 790, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00-500, budżetowych 7 235, , , Kultura fizyczna , , , , , , , , , Obiekty sportowe , , , budżetowych , , , Instytucje kultury fizycznej , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , , , ,00 - Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 4 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000, , , , Podróże służbowe krajowe 5 000, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 - Strona 19 z 20

20 związane zadania , , , , budżetowych , , ,00 na , , ,00 budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , , , , , , , ,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do , , ,00 - wynagrodzeń 3250 Stypendia różne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 430, , , , Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,00 40,00 40, Nagrody konkursowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii 2 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00-500, budżetowych , , ,00 na , , ,00 budżetowych razem: , , , , , , , , , , ,00 Strona 20 z 20

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo