PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018"

Transkrypt

1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 Dz. Rozdz. Par. N a z w a Stan na r. Z A D A N I A W Ł A S N E P O W I A T U , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność 3 490, Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, Nagrody konkursowe 1 640, Zakup materiałów i wyposażenia 250, LEŚNICTWO , Gospodarka leśna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych , Nadzór nad gospodarką leśną 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 3 000, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 335, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe 6 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 1

2 4480 Podatek od nieruchomości 4 405, Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 2 640, Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t , Opłaty na rzecz budżetów j.s.t , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , TURYSTYKA , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Nagrody konkursowe 1 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 793, Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 815, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług zdrowotnych 2 200, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ Zakup usług pozostałych /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 Strona 2

3 4410 Podróże służbowe krajowe 3 455, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów j.s.t , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 3 058, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majatkowych , , , Nadzór budowlany , Zakup energii 5 460, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 599, Różne opłaty i składki 1 477, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Nagrody konkursowe 800, Zakup materiałów i wyposażenia 4 700, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 600, Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 960, Wynagrodzenia bezosobowe 6 240, Nagrody konkursowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 4 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 600, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 Strona 3

4 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 285, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 000, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 5 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 6 000, Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej , Różnice kursowe 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500, Różne opłaty i składki 500, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług remontowych 2 362, Zakup usług pozostałych 300, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 602, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ 5 227,50 922, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek , , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Strona 4

5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 250, Zakup usług zdrowotnych 1 530, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 577, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 547, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 544, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 740, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 821, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 975, Zakup usług zdrowotnych 340, Zakup usług pozostałych 7 292, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 577, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Technika , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 9 900, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Strona 5

6 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 729, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 996, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 3 030, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Szkoła policealna , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Branżowe szkoły I i II stopnia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 325, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 232, Zakup energii 7 040, Zakup usług remontowych 546, Zakup usług zdrowotnych 171, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 749, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 100, Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 800, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 200, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 356, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 145, Podróże służbowe krajowe 9 508, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 6

7 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 70, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 5 100, Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 357, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 643, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 980, Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 1 326, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 200, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Szkoły zawodowe specjalne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 549, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 474, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 975, Zakup usług zdrowotnych 170, Zakup usług pozostałych 9 752, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 577, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 344, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 7

8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 998, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 595, Wynagrodzenia bezosobowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup energii 7 565, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 669, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 022, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 629, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 412, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 944, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,68 104, , Stypendia dla uczniów , Stypendia dla uczniów 3 542, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 102, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 576,00 Strona 8

9 Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 4 498, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , Nagrody konkursowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 174, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek ,60 636, , , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych /wspóffinansowanie projektu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży/ Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 5 553, , , Podróże służbowe zagraniczne 1 600, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 173, SZKOLNICTWO WYŻSZE , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , Stypendia i zasiłki dla studentów , OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia bezosobowe 1 210, Nagrody konkursowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 040, Zakup usług pozostałych 6 000, POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 9

10 4220 Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 516, Podróże służbowe krajowe 1 612, Podróże służbowe zagraniczne 994, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 10, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ośrodki wsparcia 7 500, Różne opłaty i składki 7 500, Powiatowe centra pomocy rodzinie , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 1 819, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 771, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 600, Zakup energii 9 200, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 390, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 756, Podróże służbowe krajowe 1 770, Podróże służbowe zagraniczne 121, Różne opłaty i składki 4 605, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 489, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 5 100, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 754, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 192, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 10

11 4260 Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 857, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 1 000, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliaczanych do sektora finansów publicznych , Powiatowe urzędy pracy , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Różne opłaty i składki 4 228, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t , , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,29 529, , , Nagrody konkursowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 2 684,22 315,78 Strona 11

12 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 1 991,56 295, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 447,37 52, Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 600, Zakup usług zdrowotnych 2 695, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 210, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 8 700,00 Strona 12

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na PFRON 1 596, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii 3 560, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 540, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 270, Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 1 060, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 2 000, Internaty i bursy szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 635, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych 5 258, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 830, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , Stypendia dla uczniów , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych ,00 Strona 13

14 855 RODZINA , Rodziny zastępcze , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 383, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 290, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Honoraria 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2 900, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 8, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 7 000, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Świadczenia społeczne , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup energii , Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , Zakup usług pozostałych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe ,00 Strona 14

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń 9 600, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup środków żywności 1 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 500,00 Z A D A N I A Z L E C O N E Z Z A K R E S U A D M I N I S T R A C J I R Z Ą D O W E J , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, LEŚNICTWO 2 730, Gospodarka leśna 2 730, Zakup usług pozostałych 2 730, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 782,02 Strona 15

16 4260 Zakup energii 1 000, Zakup usług remontowych 6 167, Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości 774, Opłaty na rzecz budżetu państwa 5, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 365, Pozostałe odsetki 644, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 880, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 027, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 568, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 191, Zakup usług zdrowotnych 394, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360, Podróże służbowe krajowe 116, Różne opłaty i składki 2 351, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 798, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 525, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 1 057, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 405, Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Składki na Fundusz Pracy 400, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, Zakup usług pozostałych 1 550, Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 500, Podróże służbowe krajowe 500,00 Strona 16

17 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 650, Skadki na ubezpieczenia społeczne 5 672, Skadki na Fundusz Pracy 808, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 287, Zakup usług pozostałych , OBRONA NARODOWA 7 700, Pozostałe wydatki obronne 7 700, Zakup usług pozostałych 7 700, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 950, Skadki na ubezpieczenia społeczne 1 195, Skadki na Fundusz Pracy 171, Zakup materiałów i wyposażenia 1 074, Zakup usług pozostałych , OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 883, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 8 883, Zakup materiałów i wyposażenia 87, Zakup środków dydaktycznych i książek 8 795, OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 002, Wynagrodzenia bezosobowe 4 900, Zakup materiałów i wyposażenia ,58 Strona 17

18 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 465, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 133, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 4 080, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 800, Wynagrodzenia bezosobowe 9 800, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 318, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 100, Zakup usług remontowych 600, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 113, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 105, Pozostała działalność 6 600, Świadczenia społeczne 6 600, RODZINA , Wspieranie rodziny , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 300, Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 473,62 P O R O Z U M I E N I A Z O R G A N A M I A D M I N I S T R A C J I R Z Ą D O W E J 3 000, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 000, Kwalifikacja wojskowa 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000,00 Strona 18

19 P O R O Z U M I E N I A, U M O W Y I P O M O C F I N A N S O W A M I Ę D Z Y J E D N O S T K A M I S A M O R Z Ą D U T E R Y T O R I A L N E G O , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t , Drogi publiczne powiatowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg/ , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadańbieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Gimnazja specjalne 3 200, Zakup usług pozostałych 3 200, Licea ogólnokształcące , Zakup usług pozostałych , Szkoły zawodowe specjalne 4 800, Zakup usług pozostałych 4 800, OCHRONA ZDROWIA , Ratownictwo medyczne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , POMOC SPOŁECZNA , Jednostki specjalistycznego pordnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 9 384, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 19

20 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t , Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 050, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 801, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 118, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700, Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 5 650, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 150, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 2 500, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliaczanych do sektora finansów publicznych , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty WYDATKI OGÓŁEM , ,99 Strona 20

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok Dział Rozdział Treść Własne Zlecone Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5 000,00 5 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 sierpnia 2015 r. Dział Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Plan na 01.01.2015 Plan na 30.06.2015 Wykonanie na 30.06.2015 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo