4πε0ε w. q dl. a) V m 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4πε0ε w. q dl. a) V m 2"

Transkrypt

1 Rozwiązania są moje, Batka i jeszcze te któe znaazłem w A. Niestety nie mogę zagwaantować, że są popawne :( Jeżei twoje opowiezi óżnią się o tych, to napisz o mnie (najepiej z wyjaśnienie ską bieze się inna opowieź). Xxxxxxxxx- nasze wspóne opowiezi. Xxxxxxxxx- Batka xxxxxxxxx- Moje x) opowieź z A, jeżei óżne o naszych. ą niepewne, więc je wyszczegóniłem, jeżei wiesz, że opowieź zaznaczona na żółto jest popawna,a ja ją pominąłem to napisz :). tacjonane poe eektyczne jest a) poem źółowym b) poem bezwiowym c) potencjanym. Pawo Couomba opisuje siły któe a) są siłami pzyłożonymi b) nie są siłami pzyłożonymi c) oziaływują tyko w póżni. Wymiaem ε jest a) N/m b) C /Nm c) F/m 4. W pou eektycznym w póżni łaunek swobony ujemny a) nie bęzie się pouszał b) bęzie się pouszał zgonie z kieunkiem inii sił poa c) bęzie się pouszał pzeciwnie o kieunku inii sił poa 5. Jenostką natężenia poa eektycznego jest a) J/C b) N/C c) V/m 6. Watość natężenia poa eektycznego w póżni w oegłości "" o łaunku punktowego Q wyaża się wzoem Q a) ε Q b) εε w Q c) ε 7. Natężenie poa mięzy okłakami konensatoa płaskiego możemy okeśić jako: a) jenoone b) niejenoone c) jego watość zmienia się w zaeżności o oegłości o okłaki 8. Jenostką stumienia natężenia poa eektycznego jest a) V m b) Vm c) Vm 9.W pobiżu nałaowanego pzewonika natężenie poa eektycznego jest wyższe w okoicy ostzy atego, że a) jest tam większe zagęszczenie inii sił poa b) na ostzu jest zagęszczenie łaunków c) na ostzu jest większe napięcie. Na ekany eektostatyczne wykozystujemy a) ieektyki o wysokim ε w b) pzewoniki c) ieektyki o małym ε w. Znamy watość siły zewnętznej pzesuwającej łaunek q na oze o o. Któy z poniższych wzoów wyaża U a) F b) z Fz q

2 c) F z q. Potencjał w oegłości "" o łaunku punktowego q w ieektyku wyaża się wzoem q a) εε ω q b) εε ω q c) ε. Potencjał jest wiekością a) skaaną b) wektoową c) bezwymiaową 4. Któy z następujących wzoów jest popawny a) E = gaφ b) E = U c) E = Φ B 5. Jenostką stumienia inukcji eektycznej jest a) C/m b) C/m c) C 6. Z pawa Gaussa wynika, że jeżei stumień inukcji pzez zamkniętą powiezchnię wynosi zeo to a) wewnątz tej powiezchni watość inukcji wynosi zeo b) wewnątz tej powiezchni na pewno nie ma łaunków c) w całym obszaze nie ma łaunków 7. Wymiaem wektoa poayzacji jest: a) C/m b) Cm c) C/m 8. Zaeżność D = ε ε w E, ε w =const jest słuszna a) we wszystkich ośokach b) tyko w ośokach jenoonych c) tyko w ośokach iniowych i jenoonych 9. Któy z wzoów jest całkowicie popawny a) Q P z = b) Q D z = c) Qz = ( ε E + P). Pzenikaność ieektyczna woy a) zaeży sinie o tempeatuy b) w tempeatuze C wynosi c) w tempeatuze pokojowej wynosi 8. Wpowazenie ieektyka w obsza poa w stosunku o póżni a) zmniejsza watość inukcji eektycznej b) zwiększa napięcie c) zmniejsza watość natężenia poa. Jeżei w ukłazie konensatoów znajuje się konensato statny to w stanie ustaonym a) możemy go taktować jako zwacie b) taktujemy go jako ozwacie c) nie zmienia to nic w anaizie ukłau. Da nałaowanego pzewonika a) powiezchnia pzewonika ma w każym punkcie ten sam potencjał

3 b) na ostzach jest większe napięcie c) wewnątz pzewonika natężenie poa eektycznego wynosi 4. Jeżei spomięzy okłaek nałaowanego konensatoa wyjmiemy ieektyk, to a) wzośnie napięcie na okłakach konensatoa b) napięcie na okłakach konensatoa nie uegnie zmianie c) wzośnie enegia konensatoa 5. Ośoek jest izotopowy i nieiniowy. Któy z poniższych wzoów jest popawny a) ω = E D b) ω = ED c) ω εe = 6. Jeżei ganica wóch ieektyków jest nienałaowana to a) DN DN = b) DN = DN c) EN = EN 7. Pojemność konensatoa ukowego wyaża się wzoem εε w a) R R πεε w b) R n c) R πε ε w n R R 8. I pawo Kichhoffa wynika: a) z bezwiowości poa eektostatycznego b) zasay zachowania łaunku c) z pawa Gaussa 9. Waunek bzegowy E T =E T wynika z a) pawa Gaussa b) bezwiowości poa eektycznego c) ównania ciągłości. Pękość śenia uchu eektonów pzy pzepływie pąu o gęstości 5A/mm wynosi a) około 6 m/s b) około.4 mm/s c) pawie tye co pękość światła. Linie poa eektycznego a) są iniami zamkniętymi b) ozpoczynają się i kończą na łaunkach c) są zawsze ównoegłe o siebie. Wekto natężenia poa eektycznego jest a) styczny o inii sił poa w każym punkcie b) postopały o inii sił poa w każym punkcie c) nachyony po owonym kątem o inii sił. Pojemność konensatoa zaeży o a) jego wymiaów geometycznych b) paametów wykozystywanego ieektyka c) napięcia pzyłożonego o konensatoa 4. Napięcie bezpieczne wynosi a) 4V (nie pewne) b) 6V c) zaeży o oponości naskóka 5. Powiezchnie ekwipotencjane a) są to powiezchnie na któych jest stała watość potencjału b) są postopałe o inii sił poa c) są ównoegłe o inii sił pó 6. Natężenie poa o nieskończenie ozegłej ównomienie nałaowanej powiezchni a) zaeży o oegłości o powiezchni b) nie zaeży o oegłości o powiezchni c) jest jenoone 7. Oponość utu o śenicy i ługości wyaża wzó

4 a) ρ δ b) 4 ρ π ρ c) 4 8. Oponość właściwa miezi wynosi około a).8 Ωm b).8 Ωmm m c) /55 Ωm 9. Któy z poniższych metai jest napzewonikiem a) mieź b) ołów c) bizmut 4. Z któego mateiału naeży wykonać oponik utowy wzocowy a) złoto b) chomonikieina c) bizmut 4. Któy z poniższych wzoów jest całkowicie popawny a) J = ρ V b) I = ρ V Q c) J = V 4. Iość enegii jaka wyziei się w wyniku ciepła Joue'a możemy wyazić w a) kaoiach b) J c) kwh 4. Współczynnik tempeatuowy oponości a miezi wynosi a).4 /eg b).4 /eg c) -.4 /eg 44. Któe z sił są siłami pzyłożonymi a) siła Loentza b) siła Couomba c) siły temoeektyczne 45. Napięcie kokowe jest związane a) z upływem pąu o ziemi b) z emocjami seksuanymi c) powstaje gy staniemy w ozkoku na kabem z pąem eektycznym 46. iła eektomotoyczna wyaża się wzoem -znaezione w zeszycie :) a) E p b) E p c) E 47. Któe z poniższych wyłaowań w gazach ma największą gęstość pąu a) jazeniowe b) łukowe c) ciemniowe 48. Jaki typ wyłaowania występuje w neonówkach a) jazeniowe b) łukowe 4

5 c) ciemniowe 49. Któe z wyłaowań jest niesamoistne a) jazeniowe b) łukowe c) ciemniowe 5. Zjawisko Petiea a) poega na wyzieaniu ciepła na styku meta-półpzewonik b) jest związane z ochłazaniem się styku wóch metai po wpływem pąu c) występuje w temopaach 5. tała czasowa konensatoa statnego wynosi a) RC b) ε RC c) ερ 5. iła eektomotoyczna występująca pzy óżnicy tempeatu spojeń temopay metaowej wynoszącej C wynosi a) kika µv/c b) kika mv/c c) mniej niż µv/c 5. Któą temopaę wykozystamy o pomiau tempeatuy zęu C a) mieź-konstantan b) chomonikieina-wofam c) patyna-patynoo 54. pawność pzetwazania ciepła na enegię eektyczną jest a temopa metaowych a) mniejsza o % b) zęu 5% c) nieznacznie mniejsza o % 55. Oponość uziemienia zaeży o a) powiezchni eektoy uziemiającej b) oponości właściwej ziemi c) mateiału z jakiego wykonano eektoę uziemiającą 56. Pawo Ohma wyazić można następującymi wzoami a) R=U/I b) E = ρj c) E=U/ 57. W oscyoskopie o ochyania wiązki wykozystuje się a) wyzutnię eektonową b) oziaływania couombowskie obe bo zapisane na wykłazie c) siłę Loentza 58. Któe z poniższych okeśeń woy pitnej jest popawne a) jest bazo słabym eektoitem b) jest ieektykiem statnym c) jest słabym pzewonikiem 59. Dugie pawo Kichhoffa jest konsekwencją następującego wzou a) U b) E = c) E = 6. Współczynnik tempeatuowy oponości α jest ujemny a a) ieektyków b) eektoitów c) półpzewoników 6. Któy wzó jest całkowicie popawny a) ρ = Ρ ρ + α R [ T T ( )] b) RΡ = R[ + α( T T)] c) ρ = Ρ ρ α R [ T T ( )] 6. Któa z jenostek enegii jest największa a) kwh b) kca c) kj 6. Poe magnetyczne jest poem 5

6 a) wiowym b) bezźółowym c) potencjanym 64. Pawo Gassmana wyaża wzó ( ) a) F = II µ ( ) b) F = II µ ( ) c) F = II 65. Jenostką µ jest a) N A b) H/m c) jenostką bezwymiaowa 66. Pawo Biot-avata wyaża wzó µ a) B I = µ b) B I I = µ c) B I = 67. Dwa pzewoy ównoegłe w któych płynie pą w tym samym kieunku a) pzyciągają się b) opychają się c) łaują się 68. Jenostką inukcji magnetycznej jest a) Tesa b) Gauss c) Webe na met kwaatowy 69. iłę Loentza możemy wyazić wzoem a) F = L qv B b) F = L ql B c) F = L V B 7. Jenostką stumienia inukcji magnetycznej jest a) Webe b) Maxwe c) Webe na met kwaatowy 7. Któe z poniższych okeśeń powietza jest popawne a) jest paamagnetykiem b) jest ieektykiem statnym c) jest pzewonikiem 7. Bezwiowość poa eektycznego okeśa wzó a) U = b) E = c) E = 7. Współczynnik tempeatuowy oponości α jest oatni a a) metai b) eektoitów c) półpzewoników 74. Ekanowanie o pó magnetostatycznych naeży wykonać z a) foii miezianej b) bachy auminiowej 6

7 c) feomagnetyka 75. Któa z jenostek mocy jest największa a) kw b) km c) MJ/s 76. Któy z wzoów jest całkowicie popawny a) B = b) B = c) B = 77. Watość momentu magnetycznego wyażamy w a) A/m b) Am c) Am ) A/m 78. Wekto namagnesowania wyaża się w a) A/m b) Am c) A/m ) A/m 79. Któa z poniższych zaeżności chaakteyzuje iamagnetyki a) m i = b) m i c) M = ) M 8. Któa z poniższych zaeżności chaakteyzuje paamagnetyki a) m i = b) m i c) M = ) M 8. Koecją nazywamy a) watość inukcji esztkowej b) chwiową watość natężenia poa magnetycznego c) natężenie powściągające ) ganiczną watość natężenia poa 8. Feomagnetyki twae a) są wykonane z mateiałów twaszych niż feomagnetyki miękkie b) stosuje się na eektomagnesy c) stosuje się o wykonywania magnesów twałych ) stosuje się o wykonywania tansfomatoów 8. Feomagnetyki miękkie a) są wykonane z mateiałów twaszych niż feomagnetyki twae b) stosuje się na eektomagnesy c) stosuje się o wykonywania magnesów twałych ) stosuje się o wykonywania tansfomatoów 84. Zjawiskiem inukcji eektomagnetycznej nazywamy zjawisko a) pojawiania się EM w pouszającym się w pou magnetycznym pzewoniku b) inukowania się łaunków na końcach ieektyka c) pojawiania się pąu w pouszającym się pęcie pzewozącym ) ochyania tou eektonów w pou magnetycznym 85. Któy z poniższych wzoów jest całkowicie popawny Φ B a) E = b) E Φ = B 7

8 c) E = B ) E = B 86. Któy z poniższych wzoów jest całkowicie popawny a) E = I b) B = I c) H = I ) H = I 87. W zamkniętej pęti płynie naastający jenostajnie pą I a) w pęti nie pojawią się oatkowe pąy b) w pęti wyinukuje się pą o kieunku zgonym z kieunkiem pąu I c) w pęti wyinukuje się pą naastający o kieunku pzeciwnym o pąu I ) w pęti wyinukuje się pą stały o kieunku pzeciwnym o pąu I 88. Inukcyjność cewki zaeży o a) pąu płynącego w cewce b) kwaatu iości zwojów c) pzenikaności magnetycznej zenia ) stosunku śenicy o ługości cewki 89. Watość inukcyjności można wyazić a) Ωs b) H c) Ω/s ) jenostka bezwymiaowa 9. Inukcyjność wzajemna a) może być tyko oatnia b) zaeży o wzajemnego ustawienia obwoów w pzestzeni c) zaeży o wzajemnego stosunku pąów w obwoach ) jest wiekością bezwymiaową 9. Wekto gęstości pąu pzesunięciowego opisany jest wzoem a) J p = Φ D b) J p = Φ E D c) J = p D ) J = p 9. Pą pzesunięciowy a) można zmiezyć mienikiem b) nie można zmiezyć mienikiem c) jest tyko twoem teoetycznym ) płynie tyko w ieektykach 9. Któe waunki bzegowe są napisane popawnie a) H T H T = I b) J N J N = σ c) H T H T = J ) J N J N = ρ 8

9 94. Któe ównanie jest popawne a) ivd = σ b) ivh = c) ivj = ρ ) ivd = ρv 95. Któe ównanie opisuje ośoek bez łaunków eektycznych a) ivd = σ b) ivh = c) ivj = ρ ) ivd = ρv 96. Któe ównanie jest popawne D a) ote = B b) ote = E c) oth = I + D ) oth = J Któe stwiezenia są popawne a) pękość fai płaskiej nie zaeży o ośoka b) częstotiwość fai płaskiej nie zaeży o ośoka c) kieunek popagacji jest zgony z kieunkiem wektoa E ) Da fai płaskiej w każym ośoku wekto E jest zawsze postopały o wektoa H e) ługość fai zaeży o częstotiwości 98. Któe stwiezenia są popawne a) o głębokości wnikania fai płaskiej ecyuje watość współczynnika α b) faa płaska nie może wnikać głębiej niż głębokość wnikania c) wekto popagacji γ ma tyko skłaowe zeczywiste ) watość stałej fazowej ma wpływ na pękość popagacji fai płaskiej e) płaszczyzna stałej ampituy jest ównoegła o płaszczyzny poayzacji 99. Któe stwiezenia są popawne a) fae płaskie ozchozą się zawsze postoiniowo b) impeancja faowa zaeży o częstotiwości fai c) ługość fai płaskiej nie zaeży o paametów ośoka ) płaszczyznę poayzacji wyznacza płaszczyzna w któej ga wekto H e) faa płaska ma zawsze poayzację iniową. Któe stwiezenia są popawne a) ośoek statny to ośoek w któym α= b) waunki bzegowe są nazywane niekiey waunkami początkowymi c) fae kótkie naają się o komunikacji z sateitami ) o komunikacji pomoskiej najepiej stosować fae jak najłuższe. Eekton pousza się z pękością biską pękości światła watość jego łaunku a) zmniejszy się b) pozostanie bez zmian c) zwiększy się. Któe wyłaowanie wykozystuje się w spawakach a) ciemniowe b) łukowe c) jazeniowe. Dwa pzewoy ównoegłe, w któych płynie pą w pzeciwnym kieunku a) pzyciągają się b) opychają się c) łaują się 4. iły couombowskie są a) większe o gawitacyjnych b) mniejsze o gawitacyjnych 9

10 c) takie same co o watości 5. Dwa eektony ziałają na siebie siłami eektycznymi (couombowskimi) oaz gawitacyjnymi a) siły mają tą samą watość b) siły mają ten sam kieunek c) siły mają ten sam zwot nie możiwe bo wa eektony bęą się opychały 6. Natężenie nałaowanej kuki (wewnątz) zmienia się w zaeżności o oegłości o śoka jak a) b) c) / 7. Inukcja eektyczna w konensatoze ukowym zaeżna jest o a) o oegłości o wewnętznej okłaki b) o użytego ieektyka c) nie jest zaeżna o oegłości o wewnętznej okłaki 8. Moment eektyczny ipoa okeśamy w jenostkach a) C/m b) Nm c) Cm ) CN 9. Moment eektyczny ipoa okeśa wzó a) p=q b) p = q c)? )?. Enegia potencjana ipoa jest wyażona wzoem a) U p = p E b) = p E U p c) = p E U p. Enegia potencjana ipoa jest najmniejsza gy wekto E i p są a) współbieżne b) postopałe c) po kątem 45 O. Dipo w pou eektycznym ąży o zajęcia pozycji o a) największej enegii potencjanej b) najmniejszej enegii potencjanej c) śeniej enegii potencjanej. Moment eektyczny ipoa eektycznego wyaża się wzoem a) M = p E b) M = p E c) M = p E ) M = p E 4. Moment mechaniczny ipoa magnetycznego wyaża się wzoem a) M = m H b) M = m H c) M = m B ) M = m B 5. Enegia potencjana ipoa magnetycznego wyaża się wzoem a) U P = m H b) U P = m H c) U P = m B ) U P = m B 6. Mamy ukła z cewką, któe stwiezenie jest pawziwe a) uszkozenie może nastąpić pzy wyłączaniu zasiania b) uszkozenie może nastąpić pzy włączaniu zasiania c) ioę zabezpieczającą ołączamy ównoege o cewki ) ioę zabezpieczającą ołączamy szeegowo o cewki 7. Współczynnik inukcyjności wzajemnej jest ujemny gy a) uzwojenia nawinięte są w tą samą stonę b) uzwojenia nawinięte są w pzeciwną stonę

11 c) inukcyjność wzajemna jest zawsze oatnia

16. Pole magnetyczne, indukcja. Wybór i opracowanie Marek Chmielewski

16. Pole magnetyczne, indukcja. Wybór i opracowanie Marek Chmielewski 6. Poe magnetczne, nukcja Wbó opacowane Maek meewsk 6.. Znaeźć nukcje poa magnetcznego w oegłośc o neskończone ługego pzewonka wacowego o pomenu pzekoju popzecznego a w któm płne pą I. 6.. Wznaczć nukcję

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-17

Ć W I C Z E N I E N R E-17 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-17 WYZNACZANIE STAŁEJ DIELEKTRYCZNEJ RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. EDNOTI MIR ednotki poawowe układu I ednotka nazwa kót długość et aa kiloga kg cza ekunda natężenie pądu elektycznego * ape tepeatua * kelwin

Bardziej szczegółowo

Siła. Zasady dynamiki

Siła. Zasady dynamiki Siła. Zasady dynaiki Siła jest wielkością wektoową. Posiada okeśloną watość, kieunek i zwot. Jednostką siły jest niuton (N). 1N=1 k s 2 Pzedstawienie aficzne A Siła pzyłożona jest do ciała w punkcie A,

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego

Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego Układy trójfazowe Gdy umieścimy trzy uzwojenia

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną)

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną) 1 Enega potencjalna jest enegą zgomadzoną w układze. Enega potencjalna może być zmenona w nną omę eneg (na pzykład enegę knetyczną) może być wykozystana do wykonana pacy. Sumę eneg potencjalnej knetycznej

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Numeryczne Modelowanie Układów Ciągłych Podstawy Metody Elementów Skończonych. Warunki brzegowe. Elementy

Wstęp. Numeryczne Modelowanie Układów Ciągłych Podstawy Metody Elementów Skończonych. Warunki brzegowe. Elementy Wstęp Numeryczne Modeowanie Układów Ciągłych Podstawy Metody Eementów Skończonych Metoda Eementów Skończonych służy do rozwiązywania probemów początkowo-brzegowych, opisywanych równaniami różniczkowymi

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Póbna Matua z OPERONEM Chemia Poziom ozszezony Listopad W niniejszym schemacie oceniania zadań otwatych są pezentowane pzykładowe popawne odpowiedzi. W tego typu ch należy

Bardziej szczegółowo

Wykład 19 Zagadnienie dwóch ciał. naj- mniej dwóch musi dwóch i wi cej trudny. szybkim jedynie ograniczaj c si do fizyki nierelatywistycznej dwóch

Wykład 19 Zagadnienie dwóch ciał. naj- mniej dwóch musi dwóch i wi cej trudny. szybkim jedynie ograniczaj c si do fizyki nierelatywistycznej dwóch Wykład 9 Zagadnienie dwóch ciał. ealisyczny pzykład oddziałujcego układu fizycznego wyaga obecnoci, co najniej dwóch ciał, w najposszy pzypadku, dwóch punków aeialnych. W doychczasowych naszych ozwaaniach

Bardziej szczegółowo

VI. POMIAR ZALEŻNOŚCI OPORNOŚCI METALI I PÓŁPRZEWODNIKÓW OD TEMPERATURY

VI. POMIAR ZALEŻNOŚCI OPORNOŚCI METALI I PÓŁPRZEWODNIKÓW OD TEMPERATURY Oporność właściwa (Ωm) 1 VI. POMIAR ZALEŻNOŚCI OPORNOŚCI METALI I PÓŁPRZEWODNIKÓW OD TEMPERATURY Cel ćwiczenia: pomiar zależności oporności elektrycznej (rezystancji) metalu i półprzewodnika od temperatury,

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne ekologiczne

Systemy solarne ekologiczne soarsystem Systemy soarne z zastosowaniem: koektorów płaskich VFK 145 V koektorów płaskich VFK 145 H koektorów próżniowych VTK 570 i koektorów próżniowych VTK 1140 systemu aurostep Systemy soarne ekoogiczne

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WPROWADZENIE Opcje są instrumentem pochonym, zatem takim, którego cena zależy o ceny instrumentu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego

Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na reaizację zadania inwestycyjnego Zapraszamy do złożenia oferty na reaizację zadania: PROJEKT I BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z REGAŁAMI (MAGAZYNU WYSOKIEGO

Bardziej szczegółowo

średnia droga swobodna L

średnia droga swobodna L PĄD STAŁY. Na czym polega przepływ prądu elektrycznego. Natężenie prądu i opór; źródła oporu elektrycznego 3. Prawo Ohma; temperaturowa zależność oporu elektrycznego 4. Siła elektromotoryczna 5. Prawa

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne Ziemi czyli o szalonym kompasie spokojnego żeglarza

Pole magnetyczne Ziemi czyli o szalonym kompasie spokojnego żeglarza Pole magnetyczne Ziemi czyli o szalonym kompasie spokojnego żeglarza Krzysztof Sajewicz Dla średniowiecznych żeglarzy Ziemia stanowiła ogromny, nieznany i niezbadany świat. Jeszcze w XVI wieku nie było

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Dwie osoby zabite, trzy ciężko. generalnego konsula włoskiego Tokio, 31.12. (Teł. wł.) Wielka ofen-'źyly się do Czing - Czau

Dwie osoby zabite, trzy ciężko. generalnego konsula włoskiego Tokio, 31.12. (Teł. wł.) Wielka ofen-'źyly się do Czing - Czau /ani mają ozcały egzamin i, umieszczone ostokątnej aszkłami biegną pzyświecająozwiązywaniu okowej. tu miedzy in )ko\vej. Odbypujący: Pzed pzesuwa sie iesięć óżnych ch poczem! ściśle okeślo- /łaśnie twaze]

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Łuszcz Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo