MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii"

Transkrypt

1 INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 m g m o p t l d O m o c ń k z s e i m i b ę ł g Z dr Bet MAŁECKA-LIBERA Zgłębink Posłnk n Sejm RP Sekretrz Stnu w Ministerstwie Zdrowi Sznowni Pństwo, uwżm, że prc jest njwiększym drem i dobrodziejstwem. Przez cłe życie prcowłm dl innych: wcześniej jko lekrz, menedżer, rdn i dyrektor szpitl, obecnie jko poseł i wiceminister zdrowi. W tym czsie przeżyłm niejedną ciężką chwilę. Wiem, co to znczy nie spć przez cłą dobę, le wiem też, że poczucie dobrze wykonnej prcy, zdowolenie i zdrowie pcjentów rekompensują njwiększe nwet niedogodności. Kiedy mówię, że jestem Zgłębinką myślę przede wszystkim o długu, który mm do spłceni wobec włsnych przodków, tkże wobec tysięcy mieszkńców Zgłębi, którzy wiedzą, jk ciężko się tu żyło i prcowło. Mój dzidek, Piotr Młecki, przedwojenny strszy przodownik Policji Pństwowej z komisritu Dąbrowy Górniczej zginął rozstrzelny przez NKWD w Ostszkowie w roku Ojciec ujęty w wykzie Związku Represjonownych Politycznie Żołnierzy-Górników w Ktowicch, do końc życi prcowł w dąbrowskich hutch. Mm, pochodząc z sosnowieckiej Pogoni strżniczk rodzinnej historii, obecnie mieszk w bloku w dąbrowskiej dzielnicy Gołonóg. Od lt niezmiennie powtrzm, że nsz region nie potrzebuje prtyjnych przepychnek i posłów, którzy po wyjeździe do Wrszwy od rzu zpominją skąd przyjechli. Potrzebuje ludzi, którzy profesjonlnie potrfią prcowć n rzecz Zgłębi, pełnych pomysłów, zpłu do prcy, zdeterminownych, by mieszkńcom nszego regionu zpewnić jk njlepsze wrunki życi. Oddję w Pństw ręce krótki przegląd mojej wieloletniej zwodowej dziłlności, tkże wykz ktywności poselskiej z osttnich lt. Przekoncie się, jk wiele już dokonłm. Zprszm do kontktu i odwiedzin w moim biurze poselskim. Moje priorytety N początku VII kdencji Sejmu zdeklrowłm Pństwu relizcję 3 njwżniejszych dl mnie orz dl mieszkńców regionu priorytetów: otwrcie Zgłębiowskiego Centrum Onkologii wprowdzenie bdń profilktycznych do szkół ktywizcj osób strszych Udło mi się osiągnąć wytyczone cele. Zgłębiowskie Centrum Onkologii ruszyło w styczniu 2015 roku. W szkołch były i ndl są regulrnie prowdzone bdni profilktyczne sprwdzjące słuch, wzrost, wgę, wzrok i wdy postwy. Tkie bdni będą również kontynuowne w rmch Nrodowego Progrmu Zdrowi, który wspólnie z ekspertmi włśnie przygotowuję, bo profilktyk był i ndl jest wyzwniem. Seniorzy oprócz ktywizcji fizycznej w trkcie Mrszu Senior, który w tym roku będzie odbywł się już po rz 5., biorą udził w licznych spotknich orz konferencjch. Dlsze dziłni dl seniorów to min.: stworzenie dziennych domów opieki medycznej orz oprcownie cłościowej oceny geritrycznej w mbultoryjnej opiece specjlistycznej. Cieszy mnie, iż te kolejne 4 lt wytężonej prcy poselskiej przyniosły szereg pozytywnych wyników, co jest dl mnie ogromną mobilizcją do prowdzeni dlszych dziłń, oby równie skutecznych. Bet Młeck-Liber str. 01

2 O mnie Urodziłm się 17 mj 1954 r. w Dąbrowie Górniczej. Jestem bsolwentką Śląskiej Akdemii Medycznej w Ktowicch. W 1979 r. uzyskłm dyplom lekrski. Obecnie jestem lryngologiem z II stopniem specjlizcji. W 1999 r. uzyskłm stopień nukowy doktor nuk medycznych Śląskiej Akdemii Medycznej w Zbrzu, w 2003 r. tytuł specjlisty w dziedzinie zdrowi publicznego n Uniwersytecie Jgiellońskim. Moje wyróżnieni 2001 Tytuł Menedżer Zgłębi w ktegorii dużych przedsiębiorstw 2002 Złoty Medl Świtowej Akdemii Albert Schweitzer Ndn przez Ministr Sprw Wewnętrznych i Administrcji Brązow Odznk Zsłużony dl Ochrony Przeciwpożrowej z relizcję zdń rtownictw medycznego 1979 Od 1979 r. prcowłm jko systent oddziłu lryngologii w Szpitlu Specjlistycznym im. S. Strkiewicz w Dąbrowie Górniczej. Od 1996 r., przez 6 lt, byłm zstępcą dyrektor ds. lecznictw, nstępnie pełniłm obowiązki dyrektor nczelnego. W 2002 r. zostłm dyrektorem nczelnym tej plcówki. W ltch prcowłm tkże w pordni lryngologicznej w ZOZ przy Hucie Ktowice w Dąbrowie Górniczej Nomincj Świtowej Fundcji Zdrowie-RozumSerce do tytułu promocyjnego Plcówk Medyczn Przyjzn Pcjentowi dl Szpitl Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pod kierownictwem dyrektor dr n. med. Bety Młeckiej-Libery 2005 Wyróżnienie Złotym Lurem im. Adm Piwowr z cłoksztłt dziłlności n rzecz rozwoju służby zdrowi w roku 2004 orz honorowy tytuł Super Dąbrowinin Roku 2004 W ltch byłm rdną Dąbrowy Górniczej ktywnie dziłłm w smorządzie nszego mist będąc członkinią Komisji Zdrowi Rdy Mist Od 2005 r. jestem Posłnką n Sejm RP z rmieni Pltformy Obywtelskiej Ndn przez Ministr Zdrowi odznk honorow Z zsługi dl ochrony zdrowi 2012 Byłm wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowi orz przewodniczącą Podkomisji Stłej ds. Zdrowi Publicznego, tkże wiceprzewodniczącą Prlmentrnego Zespołu ds. przeciwdziłni i Rozwiązywni Problemów Otyłości styczni 2015 r. zostłm powołn n stnowisko sekretrz stnu w Ministerstwie Zdrowi jko pełnomocnik rządu ds. projektu ustwy o zdrowiu publicznym. Moim zdniem jest przygotownie, przedstwienie i przeprowdzenie przez Sejm ustwy o zdrowiu publicznym. Obecnie dziłni n rzecz zdrowi prowdzone są przez wiele instytucji część zdń spoczyw n smorządch, część n instytucjch pństwowych, tkich jk Ministerstwo Zdrowi, Nrodowy Fundusz Zdrowi czy Snepid. Skoordynownie i zintegrownie prc tych jednostek tk, by powstł Nrodowy Progrm Zdrowi to ogromne wyzwnie. Aby mu sprostć postnowiłm oprzeć się n ocenie potrzeb zdrowotnych pcjentów orz dopsowć dziłni tych instytucji do tworzonych progrmów wojewódzkich. str. 02 Złote Jbłko Fundcji MSD Dl Zdrowi Kobiet z zngżownie w Polską Kolicję n Rzecz Wlki z Rkiem Szyjki Mcicy 2013 Honorowe Wyróżnienie Niezwodny Przyjciel ndne przez Związek Hrcerstw Polskiego Wyróżnienie Świtowego Centrum Słuchu w Kjetnch Przyjciel Po Wsze Czsy Podziękownie z zwlcznie nieleglnego procederu wyłudzni VAT w brnży stlowej ArcelorMittl, Cels Group, CMC Commercil Metls, Hutnicz Izb Przemysłowo-Hndlow, EY Building better working world 2014 Przyjciel Dignosty Lbortoryjnego Ngrod Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej z wspiernie kobiet w ich dziłnich

3 INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 Klendrium lutego 27 lutego Debt pt. Okrągły stół krdiologiczny, redkcj czsopism Służb Zdrowi k str. 03

4 Dziłni n rzecz Zgłębi Specjlny Ośrodek Szkolno-Wychowwczy dl Dzieci i Młodzieży Niepełnosprwnej, Zgłębiowskie Centrum Onkologii, modernizcj DK-94 to tylko niektóre dziłni n rzecz nszego regionu, w które ktywnie się włączyłm. Od początku budowy Specjlnego Ośrodk Szkolno- Wychowwczego dl Dzieci i Młodzieży Niepełnosprwnej w Dąbrowie Górniczej promowłm tę inicjtywę. Jko mieszknk Dąbrowy Górniczej i jko lekrz zwsze interesowłm się problemtyką niepełnosprwności, temty związne ze zdrowiem stły się moją zwodową psją. Projekt budowy był dużym wyzwniem dl mist. Mimo wielu trudnych decyzji wspierłm go nie tylko w rejonie, le tkże centrlnie, dzięki czemu rok 2011 zkończył się dotcją 5,3 mln ze środków Pństwowego Funduszu Osób Niepełnosprwnych. Rok 2012 zostł zmknięty kolejną kwotą: 10 mln zł zpisną n ten cel w budżecie pństw. Aby do tego doszło odbyłm wiele spotkń i przedstwiłm mnóstwo rgumentów przemwijących z budową. 5,3 mln dotcji Pomysł budowy Zgłębiowskiego Centrum Onkologii powstł po głębokich nlizch zpotrzebowni n usługi onkologiczne. Teren Zgłębi to bił plm jeżeli chodzi o dostępność do świdczeń onkologicznych. Pcjenci musieli jeździć ż do Gliwic, co jest zncznym utrudnieniem. Dltego też Zgłębiowskie Centrum Onkologii jko fili Instytutu Onkologii w Gliwicch m z zdnie zpewnić wysoki stndrd opieki i leczeni. 31 pździernik 2014 r. zostł oddny do użytkowni dąbrowski odcinek remontownej DK-94. Now trs to wspnił wizytówk regionu. pełne oświetlenie obiektów i skrzyżowń 11 km komfortowej jzdy 10 mln wsprci Między innymi z mojej inicjtywy, jko ówczesnej wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowi, podjęto się relizcji projektu Zgłębiowskiego Centrum Onkologii. Powstłe w Dąbrowie Górniczej Centrum już wkrótce będzie p e ł n i ć fu n kc j ę w i e l o s p e c j l i s t y c z n ego o ś rodk onkologicznego i zpewnić pełną terpię dl pcjentów onkologicznych, z njwyższym stndrdem świdczeń. To pozwl mieć ndzieję n większą wyleczlność potrzebujących Zgłębików. Tk przebudow infrstrukturln to dl rozwoju gospodrki w Zgłębiu ogromny krok. Jko członkini Prlmentrnego Zespołu ds. Bezpieczeństw Ruchu Drogowego, dbjąc o dziłni prewencyjne zpobiegjące wypdkom drogowym, uwżnie śledziłm przebieg inwestycji, jednocześnie czynnie włączjąc się do jej relizcji. Szybk finlizcj przedsięwzięci jest potwierdzeniem dobrej współprcy z ministerstwem orz zrządem strefy ekonomicznej. INNE DZIAŁANIA AKTYWNIE PRZEZE MNIE WSPIERANE Wspiernie loklnych inwestycji, licznych petycji orz wystosowywnie listów poprci, promownie loklnych tlentów, udził w kcjch chryttywnych, licznych spotknich w szkołch, spotknich z orgnizcjmi pozrządowymi czy dziłnich edukcyjno-zdrowot-nych to nprwdę ciężk prc. Czuje się jednk spełnion, bo moje zngżownie przynosi liczne pozytywne skutki. Njwżniejsze dziłni, jkich podjęłm się podczs tej kdencji: ngrody specjlne od Ministr Kultury i Dziedzictw Nrodowego Bogdn Zdrojewskiego dl członków Stowrzyszeni Twórców Kultury Zgłębi Dąbrowskiego, wsprcie mieszkńców dąbrowkich dzielnic Antoniów, Ujejsce i Ząbkowice w dziłnich n rzecz zprojektowni nowego węzł drogowego w obszrze skrzyżowni drogi z ulicą Konstytucji, wspiernie rzeczowe corocznego festynu Z uśmiech dzieck, pomoc w pozyskniu środków finnsowych n zbytki skrlne Bzylikę pw. NMP w Dąbrowie Górniczej orz renowcję Kościoł św. Wcłw w Irządzch, pomoc w uzyskniu dofinnsowni ze środków Ministerstw Kultury i Dziedzictw Nrodowego dl Międzynrodowego Konkursu Muzycznego im. Michł Spisk, pomoc w pozyskiwniu środków unijnych n projekt uporządkowni gospodrki wodno-ściekowej w Dąbrowie Górniczej, wspiernie rzeczowe i finnsowe plcówek szkolnowychowwczych orz orgnizownych przez nie przedsięwzięć n terenie Zgłębi Dąbrowskiego: m.in. Prsprtkidy Śląsk i Zgłębi orgnizownej przez V LO im. Knclerz J. Zmoyskiego w Dąbrowie Górniczej, III LO im. C. K. Norwid w Będzinie, Przedszkol nr 34 w Dąbrowie Górniczej, konkursu I Ty możesz zostć rtownikiem orgnizownego przez Wyższą Szkołę Plnowni Strtegicznego w Dąbrowie Górniczej i wielu innych, wsprcie kcji Wyprwk do szkoły orgnizownej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, wsprcie dziłń Tetru Dzieci Zgłębi w Będzinie, stłe wspiernie dziłń Śląskiego Stowrzyszeni Osób bez Krtni, cegiełk n sztndr Gimnzjum nr 3 im. Polskiej Mcierzy Szkolnej w Czeldzi, udził w licznych kcjch chryttywnych, m.in. dl Hospicjum Cordis, coroczne przekzywnie podrunków do licytcji podczs Blu Chryttywnego Zgłębiowskiej Izby Gospodrczej, cegiełk n rzecz Stowrzyszeni Opieki Plitywnej Ndziej orz wiele innych. str. 04

5 INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 ŚRODKI UNIJNE Seminrium Perspektyw finnsow w Unii Europejskiej n lt spekty pozyskiwni środków dl przedsiębiorców otworzyło cykl konferencji poświęconych nowemu rozdniu środków unijnych. Z mojej inicjtywy w lutym 2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej zostł zorgnizown konferencj dl przedsiębiorców. Podejmowno temty dotyczące możliwości współprcy nuk-biznes w perspektywie unijnej n lt , trzeciej wersji projektu Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Śląskiego n lt orz wsprci dl młych i średnich przedsiębiorstw. W kwietniu 2014 roku odbył się drug część konferencji: Prktyczne wykorzystnie środków dl przedsiębiorców i smorządów w Zgłębiu poświęcon zgdnieniom prktycznym. Omówiono m.in. politykę spójności w nowej perspektywie, współprcę pomiędzy świtem nuki i biznesu, rozwiązni i usługi bnkowe, możliwość finnsowni rozwoju przedsiębiorstw, tkże orgnizcji pozrządowych. W śld z konferencjmi moje Biuro Poselskie otwrło punkt konsultcyjny, w którym podczs odbywjących się rz w miesiącu pord, możn zsięgnąć informcji dotyczących wniosków unijnych. Zprszm do siedziby PO w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3-go Mj 22. Klendrium styczni Kongres Zdrowego Strzeni, Wrszw 4 lutego Konferencj pt. Świtowy Dzień Wlki z Rkiem, Wrszw 12 lutego Powstje Prlmentrny Zespół ds. Przeciwdziłni Otyłości, wiceprzewodniczącą zostje Bet Młeck-Liber 14 lutego Wykłd Wszystko o zdrowiu (relksujące formy wypoczynku) podczs spotkni ze słuchczmi zwiercińskiego Uniwersytetu III Wieku 2 kwietni Konferencj z udziłem posłów i sentorów RP n temt priorytetów ochrony zdrowi n podstwie rportu przygotownego przez Instytut Ochrony Zdrowi Zdrowie priorytetem politycznym pństw nliz i rekomendcje 30 kwietni 18. edycj konferencji orgnizownej przez czsopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowi forum Innowcyjn Ochron Zdrowi mj Kongres Obywtel Senior w Prku Śląskim w Chorzowie 11 czerwc Obchody 30-leci Stowrzyszeni Twórców Kultury Zgłębi Dąbrowskiego 27 czerwc Uroczystość otwrci Oczyszczlni Ścieków Centrum w siedzibie PWIK Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej sierpni Obchody Święt Gminy Ogrodzieniec 30 sierpni 10-lecie Stowrzyszeni Ruchu Hrcerskiego Czuwj II Piknik Członków Stowrzyszeni n terenie Ośrodk Obozowego Hufc Ziemi Zwiercińskiej w Kostkowicch (gm. Kroczyce) 13 wrześni Biesid z folklorem w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicch 14 wrześni Inugurcj VIII edycji Międzynrodowego Konkursu Muzycznego im. Michł Spisk w Dąbrowie Górniczej 24 wrześni Debt społeczn pt. W trosce o serc młodych Polków w rmch kmpnii społecznej Mmo, Tto dbjmy o serce, Wrszw 29 wrześni Debt Powstrzymć epidemię cukrzycy wyzwni dl włdz loklnych zdni dl dministrcji centrlnej 1 pździernik Uroczyste otwrcie V Międzynrodowego Przeglądu Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej PUMA pździernik Otwrcie Świetlicy Środowiskowej w Kuźniczce Nowej Chirurgi Ogóln i Otolryngologi w Sosnowcu W Sosnowieckim Szpitlu Miejskim sp. z o. o. zkończon zostł kolejn wżn inwestycj. We wtorek, 19 mj 2015 roku nstąpiło uroczyste otwrcie wyremontownego Oddziłu Chirurgii Ogólnej i Oddziłu Otolryngologii, w którym wzięłm udził. Wrtość cłej inwestycji wyniosł pond 3 miliony złotych. Cłość inwestycji zostł zrelizown ze środków mist Sosnowiec. Oddziły Chirurgii Ogólnej i Otolryngologii wzbogciły się nie tylko o zupełnie nowe pomieszczeni, le tkże ich wyposżenie i sprzęt medyczny. Zkupiono m. in. 54 łóżk sterowne pilotem z szfkmi przyłóżkowymi orz dodtkowym oprzyrządowniem zwiększjącym komfort i bezpieczeństwo pcjent, wózki do trnsportu pcjentów, tkże sprzęt medyczny: krdiomonitory, pompy infuzyjne, defibryltory, respirtor, sski elektryczne, prty EKG, pulsoksymetry, rektoskop itp. Niezwykle cieszy mnie fkt, że pcjenci będą tu mieli nie tylko brdzo dobrą i profesjonlną opiekę medyczną, le tkże komfort orz nowoczesny sprzęt. 4 pździernik Obchody 30-leci Spółdzielczego Domu Kultury Odeon w Czeldzi w Glerii Sztuki Współczesnej Elektrowni 10 pździernik Uroczyste otwrcie Płcu Kultury Zgłębi po remoncie 11 pździernik Ptront honorowy posłnki Bety Młeckiej-Libery nd 22. Mistrzostwmi Świt Krte Shotokn 20 pździernik Współorgnizcj konferencji pt. Opiek onkologiczn w regionch w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej pździernik Jubileuszow, X edycj Forum Rynku Zdrowi 4 listopd Spotknie z seniormi w Klubie Osiedlowym Unikt w Dąbrowie Górniczej 23 listopd Uroczyste spotknie podsumowujące zkończenie prc renowcyjnych kościoł św. Wcłw w Irządzch wsprtych przez Betę Młecką-Liberę 24 listopd Kongres Zdrowi Publicznego 2014, Wrszwski Uniwersytet Medyczny 5 listopd Uroczyste obchody 25-leci Odrodzeni Smorządu Lekrzy i Lekrzy Dentystów debt wszystkich Ministrów Zdrowi zsidjących w rządch Rzeczypospolitej Polskiej od 1989 roku, posłów i sentorów lekrzy, przedstwicieli Prezydium Nczelnej Rdy Lekrskiej orz Prezesów Okręgowych Izb Lekrskich pt. Ochron zdrowi w wolnej Polsce 15 grudni III Ogólnopolsk Konferencj Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sli Kolumnowej Sejmu RP, inugurcj obchodów 40 lt Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce str. 05

6 Ogólnopolski Mrsz Senior Ogólnopolski Mrsz Senior ktywnie n strość to projekt, który powstł z myślą o zchęceniu seniorów do ktywnego i zdrowego trybu życi, tkże uświdomienie osobom strszym fktu, iż wiek nie jest przeszkodą do spełnini psji i mrzeń. Pierwszy Mrsz, który odbył się z mojej inicjtywy w 2011 roku, mił z złożeni mieć zsięg jedynie regionlny. Okzł się jednk tk ogromnym sukcesem, że zdecydowliśmy się n przeminownie go n Mrsz Ogólnopolski, tk by mieszkńcy wszystkich regionów mieli okzję ktywnego uczestniczeni w przedsięwzięciu. Regionln edycj projektu orgnizownego wrz z Prlmentrną Grupą Kobiet odbył się w 2011 roku w Dąbrowie Górniczej i zgromdził 500 osób, w tym 200 ktywnie uczestniczących, ntomist kolejne edycje ogólnopolskie, które orgnizowne były kolejno w Będzinie, Porębie orz Sosnowcu około 200 ktywnych uczestników. Mrsze Senior to doskonł form nie tylko ruchu, le tkże rozrywki. Wszyscy uczestniczący w wydrzeniu otrzymują kije Nordic Wlking, nstępnie biorą udził w Mrszu, który odbyw się zwsze n terench zielonych mist. Mrsz zwsze poprzedzony jest przez rozgrzewkę prowdzoną przez profesjonlnego trener, cłemu wydrzeniu towrzyszą liczne trkcje występy rtystyczne, konkursy orz poczęstunek. 500 osób 200 uczestników Dotychczs mieliśmy zszczyt goszczeni n nszych scench m.in. Wojciech Gąssowskiego, Dwid Podsidło orz wielu innych obiecujących podopiecznych Miejskiego Ośrodk Prcy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Coroczne sukcesy projektu pokzują, jk brdzo wżne jest podnoszenie świdomości i uwrżliwienie społeczeństw n kwestie problemów i potrzeb seniorów orz przeciwdziłnie wykluczeniu społecznemu. Forum dl rodziny Zdrowe Dziecko Zdrow Polsk Prlmentrzyści, chcąc zmierzyć się z nrstjącym problemem otyłości wśród społeczeństw, powołli do życi Prlmentrną Grupę ds. Przeciwdziłni Otyłości, której zostłm wiceprzewodniczącą. Prlment stle prowdzi prce w kierunku zniwelowni otyłości, m.in. poprzez pilotownie progrmów, tkich jk ten dotyczący poprwy efektywności systemu opieki zdrowotnej nd dziećmi do lt 3. N przestrzeni osttnich lt odbyły się liczne konferencje, które utwierdziły mnie w przekonniu, że wprowdzenie progrmu edukcyjnego w województwie śląskim, obejmującego dzieci, rodziców, przede wszystkim osoby odpowiedzilne z żywienie w żłobkch, przedszkolch, szkołch, spowoduje poprwę sposobu żywieni w tych plcówkch. Rok 2014 zmknęłm pierwszą z cyklu 3 debt sejmowych poświęconych problemtyce zdrowego żywieni i odżywini Nsze dzieci mogą być prwidłowe żywione. Od poczęci do 3. roku życi. W trkcie podsumowni konferencji stwierdziłm, iż nczelnym priorytetem Podkomisji Stłej ds. Zdrowi Publicznego orz Zespołu ds. Przeciwdziłni Otyłości jest stworzenie Nrodowego Progrmu Wlki z Otyłością. Przeciwdziłnie otyłości rozumine powinno być jko stłe dziłni edukcyjne skierowne zrówno do rodziców jk i dzieci, promocj ktywności fizycznej orz bdni, tkże wprowdzenie stndrdu opieki peditrycznej z oceną sposobu żywieni i stnu odżywieni dzieci. str. 06 Forum dl Rodziny to zorgnizown przez rząd w pździerniku 2013 r. debt n temt polityki prorodzinnej z udziłem pond 300 gości, w tym ekspertów, przedstwicieli orgnizcji pozrządowych orz smorządowców. W Dąbrowie Górniczej, w Wyższej Szkole Biznesu, odbyło się pierwsze spotknie z cyklu regionlnych konferencji poświęconych polityce rodzinnej. Wrz z pełnomocnik Rządu ds. Równego Trktowni Agnieszką Kozłowską-Rjewicz byłm orgniztorem tej konferencji. Njwżniejsze wyzwni dl polityki rodzinnej w Polsce wiążą się z szybkim strzeniem się społeczeństw orz corz większą emncypcją kobiet i relizcją prw rodzicielskich przez mężczyzn. Zminy te, w powiązniu z wydłużeniem wieku emerytlnego, stwrzją rosnące zpotrzebownie n instytucjonlną opiekę nd dziećmi, niepełnosprwnymi orz niesmodzielnymi seniormi orz n zminę orgnizcji usług publicznych, zdrowotnych, finnsowych i innych, tk by były dostępne dl wszystkich. Zdni opiekuńcze i wspierjące muszą być w przyszłości w większym stopniu relizowne przez zewnętrzne podmioty. Nleży też dążyć do uzwodowieni domowej opieki i systy wykonywnej przez członków rodziny. Jednym z istotnych elementów polityki rodzinnej jest infrstruktur. Zdniem pństw, smorządu, le też prywt-nych firm jest projektownie przestrzeni publicznej od rzu dl wszystkich, czyli w uniwerslny sposób, pozwljący n smodzielne funkcjonownie rosnącej rzeszy obywteli strszych lub obrczonych opieką nd osobmi niesmo-dzielnymi. Cieszymy się, że wydrzenie tk wielkiej rngi, mówiące o problemch polskich rodzin, orgnizowne cyklicznie przez rząd, miło miejsce włśnie tutj w Zgłębiu Dąbrowskim. Zwierzk z kierownicą Konkurs Zwierzk z kierownicą to kolejny projekt, którego, jko członkini Prlmentrnego Zespołu ds. Bezpieczeństw Ruchu Drogowego, podjęłm się w nszym regionie. Przedsięwzięcie skierowne jest do dzieci w wieku przedszkolnym orz uczniów szkół podstwowych z cłej Polski. Zkres temtyczny konkursu obejmuje przedstwienie propozycji i wyobrżeń dotyczących bezpiecznych zchowń n drodze, które możn przedstwić w sposób litercki lub zilustrowć je plstycznie mją to być idee dbni o bezpieczeństwo włsne i innych poruszjących się po drodze. Dzieci wspólnie tworzą dzieło literckie, np. krótki wierszyk, lbo dzieło plstyczne. Rok 2015 przynosi nm już trzecią odsłonę konkursu. Zeszłoroczne edycje pokzły, iż potrzebne są tkie inicjtywy. W minionych ltch w konkursie udził wzięło pond 30 tysięcy dzieci. Główną ngrodą dl luretów konkursu w ubiegłym roku był udził w uroczystym finle w Płcu Prezydenckim orz zwiedznie wybrnych miejsc w Wrszwie. Akcji ptronowł Pni Ann Komorowsk.

7 INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 Klendrz 2015 Zprszm n fnpge Zgłębie Dobrych Pomysłów w Regionie 12 styczni Noworoczne Spotknie Smorządowe w Siewierzu podsumownie prcy smorządu w roku 2014 roku, prezentcj plnów rozwoju Gminy w 2015 roku. 26 styczni Minister Sportu i Turystyki w Dąbrowie Górniczej przybył n moje zproszenie. 26 styczni Spotknie Noworoczne Koł PO RP n moje zproszenie przybyli prlmentrzyści Zgłębi Dąbrowskiego: poseł Jrosłw Pięt, poseł Piotr vn der Coghen orz sentor Bogusłw Śmigielski, tkże Mrszłek Województw Śląskiego Wojciech Sług orz rdni Sejmiku Wojewódzkiego Mri Potęp i Mirosłw Mzur. 7 lutego Bl Chryttywny połączony z ukcją dzieł sztuki i innych fntów n rzecz Fundcji Godne Życie wspierjącą dzieci i młodzież z njuboższych rodzin. 2 mrc II etp Śląskiego Międzyuczelninego Centrum Edukcji i Bdń Interdyscyplinrnych podpisnie ktu erekcyjnego i wmurowni kmieni węgielnego pod budowę Centrum Nuk Stosownych (CNS) II etpu Śląskiego Międzyuczelninego Centrum Edukcji i Bdń Interdyscyplinrnych. 9 mrc Dzień Kobiet - spotknie ze stowrzyszenimi Forum dl Aktywnych orz Kobiet Liderem Świt. 28 mrc XXXV Okręgowy Zjzd Lekrzy w roku 80-leci powstni Śląskiej Izby Lekrskiej kwietni Udził w Eurpoejskim Kongresie Gospodrczym w Ktowicch. 21 kwietni Spotknie regionlne z przedstwicielmi plcówek relizujących leczenie szpitlne. 27 kwietni Otwrcie regionlnej instlcji do przetwrzni odpdów komunlnych (RIPOK) w Zwierciu. 16 mj Powitowy Piknik Militrny n terenie III LO im C.K. Norwid w Będzinie. 16 mj Chlebem i solą, rz n ludowo spotknie z kołmi gospodyń wiejskich stdionie LKZ Tęcz w Błędowie. 17 mj Otwrcie XII Kolrskich Mistrzostw w Gminie Psry. 18 mj Udził w Kongresie Obywtel Senior gdzie mówiłm o nowych projektch i sznsch dl osób strszych związnych ze służbą zdrowi. 18 mj Uroczyste otwrcie lbortorium bdń ogniowych Polskiego Klstr Aluminium. 19 mj Otwrcie wyremontownych oddziłów chirurgii ogólnej i otolryngologii w Sosnowieckim Szpitlu Miejskim wrtość inwestycji wrz z wyposżeniem to pond 3 miliony złotych. 23 mj Europejski Dzień Sąsid w Będzinie orgnizcj punktu medycznego z pomirem ciśnieni i poziomu cukru. 29 mj Udził w uroczystościch poświęconych 25-leciu smorządności w Dąbrowie Górniczej. 30 mj Otwrcie XXXVIII finłu Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństw w Ruchu Drogowym w Miejskim Zespole Szkół w Czeldzi. 30 mj Udził w jubileuszowej uroczystości 50-leci OSP w Kuźniczce Nowej. 31 mj Udził w uroczystościch poświęconych 25-leciu smorządności w Czeldzi. 8 czerwc Spotknie z młodzieżą z II LO im. Emilii Plter w Sosnowcu. 12 czerwc Udził w konferencji prsowej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej poświęconej plnowi nprwczemu, który dotyczy m.in. systemu odpylni stlowni huty. Szcowny koszt modernizcji to kilkdziesiąt milionów euro. 13 czerwc Piknik z okzji Dni Dzieck i Dni Hutnik w Prku Hller w Dąbrowie Górniczej. 14 czerwc Minipiknik z okzji Dni Dzieck n terenie Prfii pw. św. s. Fustyny. 18 czerwc Otwrcie nowej infrstruktury n lotnisku w Pyrzowicch. 18 czerwc Udził w Jubileuszu 90-leci Wojewódzkiego Szpitl Chirurgii Urzowej. 19 czerwc Udził w uroczystym posiedzeniu Rdy Wydziłu Lekrskiego ŚUM z okzji zwieńczeni obchodów jubileuszu 40-leci Wydziłu Lekrskiego w Ktowicch. 21 czerwc IX Powitowe Zwody Sportowo-Pożrnicze n stdionie Klubu Orzeł Bobrowniki. 28 czerwc Udził w obchodch Jubileuszu 65-leci Okręgu Polskiego Związku Wędkrskiego w Szkole Muzycznej w Sosnowcu. 29 czerwc Orgnizcj konferencji onkologicznej Lekrz rodzinny onkologi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej. 4 lipc Udził w regionlnej debcie O zdrowiu trzeb rozmwić! 13 lipc Z wizytą w Hospicjum Cordis lipc Udził w IV Turniej Rycerskim w Siewierzu. 25 sierpni Odwiedziny w Podlesicch wśród uczestników obozu hrcerskiego. 27 lipc Udził w debcie o sytucji służby zdrowi w Promnicch poruszne temty to m.in: ustw o zdrowiu publicznym, Nrodowy Progrm Zdrowi, system informtyczny w ochronie zdrowi. 3 sierpni Wizyt n mecie II etpu 72. Tour de Pologne UCI World Tour z Częstochowy do Dąbrowy Górniczej. 9 sierpni Udził we mszy świętej w intencji śp. sierż. Grzegorz Złogi w Kościele Św. Trójcy w Będzinie. dl Regioniu 10 styczni Udził w uroczystości wręczeni Wektorów 2014 w Bibliotece Uniwersytetu Wrszwskiego. 14 styczni Udził w konferencji Priorytety Cele i Dylemty systemu opieki zdrowotnej n Zmku Królewskim w Wrszwie. 10 lutego Świtowy Dzień Chorego debt z udziłem ok. 160 przedstwicieli orgnizcji pcjenckich. 30 mrc Udził w II Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Wrszwie 40 lt Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, gdzie wręczono dyplomy luretom konkursu Wielk Osobowość Uniwersytetu Trzeciego Wieku orz luretom Konkursu Srebrnej Gospodrki Przyjźni Seniorom. 8 kwietni Seminrium o stnie onkologii w Polsce Wlk z nowotwormi i opiek onkologiczn w Polsce wobec wyzwń demogrficznych i epidemiologicznych propozycje rozwiązń. 22 kwietni Finł konkursu Zwierzk z kierownicą w Belwederze. 4-5 mj Udził w Europejskim Kongresie Smorządów jko pnelistk podczs debty Zdrowie w smorządch mpy potrzeb zdrowotnych mj Otwrcie międzynrodowych wrszttów The Mnged Introduction of new medicines wydrzenie jest dresowne do specjlistów związnych z systemem ochrony zdrowi, zjmujących się temtyką rcjonlnego stosowni leków. 27 mj Prezentcj priorytetów Nrodowego Progrmu Zdrowi n lt podczs konferencji ExPAND zorgnizownej w Polskiej Akdemii Nuk. 1 lipc STOP doplczom wejście w życie noweli ustwy o przeciwdziłniu nrkomnii, w której m.in. rozszerzono listę substncji zkznych o 114 nowych pozycji, znjdownych dotychczs w doplczch. 7 lipc Projekt ustwy o zdrowiu publicznym przyjęty przez Rdę Ministrów w ogrodch Kncelrii Premier, wrz z ministrem zdrowi, prof. M. Zemblą miłm możliwość przedstwić dziennikrzom główne złożeni ustwy. 8 lipc Śnidnie prsowe w Ministerstwie Zdrowi początek cyklu spotkń z przedstwicielmi mediów n temt problemtyki zdrowi publicznego. 16 lipc Debt Humnizcj Medycyny - Jk sprwić, by medycyn był postrzegn nie jko rzemiosło, lecz sztuk leczeni? Co zrobić, by pcjent nie był dl lekrz przypdkiem choroby, lecz człowiekiem, któremu nleży pomóc? Jk sm pcjent może ktywnie włączyć się w swój włsny proces leczeni? n te i wiele innych pytń odpowidli pneliści debty. 21 lipc Pierwsze czytnie projektu ustwy o zdrowiu publicznym, której wżnym elementem będzie Nrodowy Progrm Zdrowi (NPZ), czyli uchwlny n pięcioletnie okresy dokument strtegiczny dl zdrowi publicznego NPZ m być przyjmowny w drodze rozporządzeni rządu, określone w nim cele mją przysłużyć się poprwie zdrowi i jkości życi Polków. Pierwszy tki progrm m objąć lt sierpni Projekt ustwy o zdrowiu publicznym skierowny do drugiego czytni. str. 07

8 INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 Moj prc w regionie, sejmie i ministerstwie Biuro poselskie Podstwą funkcjonowni kżdego prlmentrzysty w regionie jest biuro poselskie. Moje biuro znjduje się przy ul. 3-go Mj 22 w Dąbrowie Górniczej. To włśnie tutj kżdy z Pństw może spotkć się ze mną i przedstwić konkretny problem. Biuro przyjmuje Pństw od poniedziłku do piątku w godzinch Możn wtedy ustlić termin spotkni ze mną lub termin zsięgnięci pordy prwnej konsultownej z rdcą prwnym, który dyżuruje w czwrtki w godz W biurze przyjmowne są wszystkie wnioski, zpytni i postulty. Z sprwne funkcjonownie plcówki, orgnizcję prcy i reprezentcję mojej osoby odpowidją: dyrektor Tdeusz Jworski orz systentki Pulin Wróblewsk i Izbel Gutowsk. Pord prwnych udziel Szymon Horzel. 120 sprw 130 interpelcji i zpytń W minionej kdencji nsze biuro złożyło 120 sprw orz w y s ł ł o i n t e r p e l c j i i z p y t ń, d o t. m. i n. kontrktowni z NFZ, refundcji leków, wypłcni świdczeń ZUS, drogi w Kuźniczce Nowej czy też drogi dojzdowej do Przedszkol nr 8 w Dąbrowie Górniczej. W rmch funkcjonowni rdcy prwnego oferujemy pomoc w zkresie objśnini przepisów prw, redgowni pism, wniosków i pozwów sądowych. Sejm i Ministerstwo VII kdencj Sejmu RP był brdzo trudn i prcowit dl p o s ł ó w S e j m o w e j K o m i s j i Zd rowi, któ re j b y ł m wiceprzewodniczącą, ż do czsu objęci nowego stnowisk w Ministerstwie Zdrowi. Do Komisji skierowno 46 projektów ustw, z czego Sejm uchwlił 24. Do lutego 2015 roku Komisj odbył 177 posiedzeń. 7 styczni 2015 r. powołno mnie n stnowisko sekretrz stnu w Ministerstwie Zdrowi jko pełnomocnik rządu ds. projektu ustwy o zdrowiu publicznym. To dl mnie nowe wyzwni orz brdzo duż odpowiedzilność. Będę przygotowywć, przedstwić i przeprowdzć przez Sejm niezwykle wżną dl kżdego z ns ustwę ustwę o zdrowiu publicznym. W Ministerstwie Zdrowi zjmuję się tkże inicjowniem, koordynowniem i ndzorem wykonywni zdń przez Deprtment Zdrowi Publicznego. To z tym Deprtmentem stworzyliśmy ustwę o zdrowiu publicznym, obecnie przygotowujemy Nrodowy Progrm Zdrowi. Zchorowlność n nowotwory złośliwe w Polsce jest u obu płci niższ niż średni dl krjów Unii Europejskiej mężczyźni niższ o około 20% kobiety niższ o około 10% Umierlność z powodu nowotworów złośliwych jest w Polsce wyższ niż średni dl krjów Unii Europejskiej 20% u mężczyzn 10% u kobiet Zchorowlność n nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku 140,5 tys. 70,5 tys. 70 tys. ogólnie u kobiet u mężczyzn Wskźnik 5-letnich przeżyć względnych u chorych n nowotwory złośliwe ogółem w Polsce 42,2% 45,5% w Dąbrowie Górniczej Od 9 wrześni 2013 r. jestem przewodniczącą struktur powitowych Pltformy Obywtelskiej w Dąbrowie Górniczej. PO w Dąbrowie Górniczej obecnie buduje loklne zufnie. Pozyskujemy stle nowych członków i przygotowujemy strtegię dziłń n njbliższy czs. Zprszm do współprcy. Bet Młeck-Liber Punkt konsultcyjny Podczs odbywjących się rz w miesiącu pord, możn zsięgnąć informcji dotyczących wniosków unijnych. Punkt zorgnizowny zostł przez moje biuro poselskie w siedzibie Pltformy Obywtelskiej w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3-go Mj 22. str. 08

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0 Kontrkt Wojewódzki dl Województw Opolskiego n lt 2005 2006 - LISTA PROJEKTÓW Priorytet I Dziłnie 1.1 Unowocześnienie i rozbudow systemu ochrony zdrowi Nzw beneficjent Ogóln wrt wkłdu włsnego w Wnioskow

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Pln dziłni wskzujący hrmonogrm osiągni poszczególnych wskźników produktu CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodrczy obszru Ziemi Gotyku Lt 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Progr Nzw m nrstją co Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Informtor progrmy profilktyczne i promocji zdrowi skierowne do mieszkńców Województw Zchodniopomorskiego Szczecin, 2011 r. Sznowni Mieszkńcy Województw Zchodniopomorskiego, Oddjąc w Pństw ręce Informtor

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r.

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Informcj n temt relizcji zdń Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Komisj nt. możliwości inwestycyjnych i eksportowych Myślibórz, 6 kwietni 2011 r. Zdni i cele Centrum Obsługi Inwestorów i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014 Złącznik do uchwły nr XI/82/07 Rdy Powitu w Pułtusku Z dni 30 pździernik 2007r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH n lt 2007-2014 PUŁTUSK 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół w Łabiszynie na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół w Łabiszynie na rok szkolny 2015/2016 Pln prcy Zespołu Szkół w Łbiszynie n rok 2015/2016 Podstw prwn: Ustw z dni 7 wrześni 1991 r. o systemie oświty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustwą z dni

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ NA 2009 rok. dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej. Harmonogram imprezy. Miejsce realizacji imprezy DPS 10.00-13.00.

PLAN IMPREZ NA 2009 rok. dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej. Harmonogram imprezy. Miejsce realizacji imprezy DPS 10.00-13.00. PLAN IMPREZ NA 2009 rok dl Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kletniczej L.p. Termin relizcji zdni 1. Pierwsz styczni 2. Drug styczni 3. Pierwsz lutego 4. Pierwsz lutego 5. Drug lutego 6. Pierwsz mrc 7. Pierwsz

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast Wrszw, dni 30 mrc 2011 r. Fundcj Widzilni strony internetowe bez brier Audyt stron mist Od 1 mrc 2008r. do 21 kwietni 2008r. przeprowdziliśmy kolejny udyt serwisów dministrcji publicznej. Poddliśmy kontroli

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE www.wosnstoprocent.pl CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE główne złożeni, smorząd gminny, powitowy i wojewódzki Autor: Tomsz Mtyj Smorząd to form orgnizcji wyodrębnionej grupy społecznej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie I Liceum Ogólnoksztłcące z Oddziłmi Dwujęzycznymi im. Tomsz Zn we Wschowie Dl uczniów zinteresownych przedmiotmi ścisłymi proponujemy nstępujące profile ksztłceni: 1. Politechniczno-informtyczny - informtyk

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Najważniejszych Imprez Gminy Strzegom 2011

Kalendarz Najważniejszych Imprez Gminy Strzegom 2011 Klendrz Njwżniejszych Imprez Gminy Strzegom 2011 Przedstwimy Pństwu Gminny Klendrz Imprez Kulturlno-Oświtowych, Turystycznych i Sportowych, które będą orgnizowne w Gminie Strzegom w roku 2011. Klendrz

Bardziej szczegółowo

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Tychy. 28 sierpnia 2017 r. Mediateka w Tychach Al. Marszałka Piłsudskiego 16 godz. 15.

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Tychy. 28 sierpnia 2017 r. Mediateka w Tychach Al. Marszałka Piłsudskiego 16 godz. 15. DUR.0012.5.6.2017.KKSiT Komisj Kultury, Sportu i Turystyki Rdy Mist Tychy 28 sierpni 2017 r. Meditek w Tychch Al. Mrszłk Piłsudskiego 16 godz. 15.00 Porządek obrd.... 2 Dziłlność Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy 30 września 2012 r. Stadion miejski ul. Wspólna 12. Miesięcznik lokalny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752

Zapraszamy 30 września 2012 r. Stadion miejski ul. Wspólna 12. Miesięcznik lokalny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752 Miesięcznik loklny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752 Meg meglomni Muszę przyznć, że nie często zdrz się, by w jednym rtykule znleźć tk wiele nierzetelnych informcji. Odnoszę się do wywidu, którego burmistrz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU pucki wejherowski lęborski Gdyni Sopot Gdńsk słupski nowodworski krtuski gdński bytowski mlborski kościerski człuchowski strogrdzki tczewski chojnicki WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu www.cbre.eu/reserch CB RICHARD ELLIS MrketView Rynek Komercyjny w Polsce 1 kwrtł 211 211 Trendy w Wrszwie Biur Hndel Mgzyny Popyt Now Podż Pustostny Budowy Czynsze Stopy Zwrotu Podsumownie Wszystkie sektory

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dni 15 wrześni 2009 roku w sprwie wyrŝeni woli zwrci Umowy o Prtnerstwie między Powitem Złotowskim w Rzeczypospolitej Polskiej N podstwie rt. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

LEGENDA. Fundacje, Grupy działania Kluby Sportowe Stowarzyszenia, Towarzystwa. Gdańsk Elektroniczna mapa NGO z terenu Miasta Chełmno.

LEGENDA. Fundacje, Grupy działania Kluby Sportowe Stowarzyszenia, Towarzystwa. Gdańsk Elektroniczna mapa NGO z terenu Miasta Chełmno. Gdńsk Powiś Elektroniczn mp NGO z terenu Mist Chełmno 1 250 le E75 N dg ro blą 250 E75 1 E75 250 250 Powiś inow Wikl le Misto Chełmno Strom 250 Gro blą śle wi Po 1 25 2 Nd 250 E75 now kli i W 19 Toruń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwlski sejneński M. SUWAŁKI ugustowski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity................ Mist n prwch powitu Mist........... Gminy................. miejskie..............

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo