Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych"

Transkrypt

1 Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r. Konkurs przeznczony dl beneficjentów z poniższych grup: - przedsiębiorstw bony n projekty bdwczo-rozwojowe, pozwljące przedsiębiorstwom rozpoczęcie współprcy z jednostkmi nukowymi lub nbycie doświdczeni w prowdzeniu prc bdwczo-rozwojowych w mniejszej skli, do wrtości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Orientcyjn kwot dokument/zpoznj-sie-z-prwem-i- dokumentmi/hrmonogrm-nborow- w rmch konkursu n-projekty-w-trybie-konkursowym-n- euro ( zł) 2015-r.html 2.1 E-usługi / E-usługi dl Mzowsz - typ projektów e-zdrowie od do Podmioty lecznicze dziłjące w publicznym systemie ochrony zdrowi - posidjące kontrkt z NFZ. informtyzcji służby zdrowi, ze szczególnym nciskiem n wdrożenie elektronicznej dokumentcji medycznej, dostosowującej dziłlność podmiotów leczniczych do znowelizownych przepisów prw; wprowdzeniu świdczeni usług on-line, tkich jk np. rejestrcj wizyt, elektroniczne skierownie, elektroniczn recept czy elektroniczny dostęp do dokumentcji medycznej. Premiowne będą projekty zwierjące usługi publiczne o stopniu dojrzłości minimum 4 trnskcj. Poprzez usługę o stopniu dojrzłości 4 nleży rozumieć usługę umożliwijącą pełne złtwienie dnej sprwy drogą elektroniczną, łącznie z ewentulną płtnością. Mksymlny poziom dofinnsowni - 80%; Mksymln kwot dofinnsowni projektu PLN, przy czym ogrniczenie to nie dotyczy projektów relizownych w rmch prtnerstw, w którym przewidzino wdrożenie e- usług u wnioskodwcy i prtner projektu. nbory-wnioskow/2-1-e-uslugi e-uslugi-dl-mzowsz-typ-projektowe-zdrowie.html k t u l i z c j 2.1 E-usługi / E-usługi dl Mzowsz - typ projektów e- dministrcj od do jednostki smorządu terytorilnego, ich związki i stowrzyszeni; jednostki orgnizcyjne jednostek smorządu terytorilnego posidjące osobowość prwną; dministrcj rządow. pewnieniu interopercyjności publicznych systemów teleinformtycznych; zinformtyzowniu dostępu do informcji publicznej orz udostępnieniu jk njszerszego zkresu usług publicznych świdczonych elektronicznie, umożliwijąc pełną interkcję z urzędem, czyli możliwość cłkowitego złtwieni dnej sprwy n odległość. Mksymlny poziom dofinnsowni - 80%; Mksymln kwot dofinnsowni projektu PLN, przy czym ogrniczenie to nie dotyczy projektów relizownych w rmch prtnerstw. nbory-wnioskow/2-1-e-uslugi e-uslugi-dl-mzowsz-typ-projektowe-dministrcj.html k t u l i z c j Dziłnie 3.1 Poprw rozwoju MŚP n Mzowszu Poddziłnie Rozwój MŚP w rmch ZIT w trybie konkursowym grudzień 2015 r Konkurs przeznczony dl JST funkcjonujących w rmch Porozumieni gmin Wrszwskiego Obszru Funkcjonlnego o współprcy w zkresie relizcji Zintegrownych Inwestycji Terytorilnych w perspektywie finnsowej UE Uporządkownie i przygotownie terenów inwestycyjnych w celu ndni im nowych funkcji gospodrczych Orientcyjn kwot w rmch konkurs euro ( zł) dokument/zpoznj-sie-z-prwem-idokumentmi/hrmonogrm-nborown-projekty-w-trybie-konkursowym-n r.html Dziłnie 3.1 Poprw rozwoju MŚP n Mzowszu Poddziłnie Rozwój MŚP w trybie konkursowym grudzień 2015 r jednostki smorządu terytorilnego, ich związki i stowrzyszeni W tym dziłniu przewiduje się tkże projekty relizowne w trybie pozkonkursowym Uporządkownie i przygotownie terenów inwestycyjnych w celu ndni im nowych funkcji gospodrczych Orientcyjn kwot w rmch konkurs euro ( zł) dokument/zpoznj-sie-z-prwem-idokumentmi/hrmonogrm-nborown-projekty-w-trybie-konkursowym-n r.html

2 Dziłnie 4.2 Efektywność energetyczn w trybie konkursowym grudzień 2015 r. JST, ich związki i stowrzyszeni; - jednostki orgnizcyjne JST posidjące osobowość prwną; - jednostki sektor finnsów publicznych posidjące osobowość prwną; - ZOZ; - instytucje kultury; - szkoły wyższe; - kościoły i związki wyznniowe orz osoby prwne kościołów i związków wyznniowych; - NGO (w tym również podmioty dziłjące w oprciu o przepisy ustwy o prtnerstwie publiczno prywtnym); - PGL Lsy Pństwowe i jego jednostki orgnizcyjne; Termomodernizcj budynków użyteczności publicznej W rmch dziłni wspierne będą inwestycje w zkresie głębokiej modernizcji energetycznej budynków użyteczności publicznej wrz z wyminą źródeł ciepł, w tym z możliwością zstosowni odnwilnych źródeł energii (jko element projektu). W rmch modernizcji energetycznej wsprcie będzie skierowne n brdzo szeroki zkres prc, w tym: - ocieplenie obiektu, - wyminę okien, drzwi zewnętrznych orz oświetlenie n energooszczędne, - przebudowę systemów grzewczych (wrz z wyminą i podłączeniem do źródł ciepł), - przebudowę systemów wentylcji i klimtyzcji, - instlcj kogenercji w tym mikrogenercji n potrzeby włsne; - instlcję OZE w modernizownych energetycznie budynkch, - instlcję systemów chłodzących, w tym również z OZE. Orientcyjn kwot w rmch konkursu euro ( zł) dokument/zpoznj-sie-z-prwem-idokumentmi/hrmonogrm-nborown-projekty-w-trybie-konkursowym-n r.html Dziłnie 4.3 Redukcj emisji znieczyszczeń powietrz Poddziłnie Mobilność miejsk w rmch ZIT w trybie konkursowym grudzień 2015 r. Konkurs przeznczony dl JST funkcjonujących w rmch Porozumieni gmin Wrszwskiego Obszru Funkcjonlnego o współprcy w zkresie relizcji Zintegrownych Inwestycji Terytorilnych w perspektywie finnsowej UE Nbór wniosków n projekty w rmch Zintegrownych Inwestycji Terytorilnych Typ projektu: Prkingi,,Prkuj i Jedź - budow/przebudow węzłów (centrów) przesidkowych, systemy,,prkuj i Jedź - przystosownie istniejących prkingów do funkcji,,prkuj i Jedź" Uzupełnieniem inwestycji (tj. wyłącznie w połączniu w typem projektu wskznym powyżej, jko uzupełnijący i niedominujący element projektu) mogą być przedsięwzięci z zkresu: - zpewnienie miejsc prkingowych dl rowerów Jko uzupełnijący i niedominujący element inwestycji, (tj. wyłącznie w połączeniu ze wskznymi powyżej typmi projektów) mogą być relizowne przedsięwzięci z zkresu modernizcji oświetleni ulicznego pod kątem zwiększeni jego energooszczędności. Jko niezbędny i uzupełnijący (niedominujący) element projektu, możliwe są również przedsięwzięci z zkresu budowy/przebudowy dróg wojewódzkich, powitowych i gminnych związne ze zrównowżoną mobilnością miejską, prowdzących do optymlizcji wykorzystni środków trnsportu publicznego, w tym również poprzez zpewnienie dojzdu do węzłów przesidkowych orz prkingów,,prkuj i Jedź bądź uzysknie efektu ekologicznego Orientcyjn kwot w rmch konkursu euro ( zł) dokument/zpoznj-sie-z-prwem-idokumentmi/hrmonogrm-nborown-projekty-w-trybie-konkursowym-n r.html Dziłnie 5.1 Dostosownie do zmin klimtu w trybie konkursowym listopd 2015 r. JST, ich związki i stowrzyszeni; - jednostki orgnizcyjne JST posidjące osobowość prwną; - podmioty wykonujące usługi publiczne n zlecenie Systemy wczesnego ostrzegni przed zjwiskmi ktstroflnymi jednostek smorządu terytorilnego, w których Wsprciem zostnie objęt budow systemu złożonego z zestwu syren większość udziłów lub kcji posid smorząd; lrmowych wrz z wyposżeniem. - PGL Lsy Pństwowe i jego jednostki orgnizcyjne; - dministrcj publiczn Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu 80%, przy czym mksymlny poziom dofinsowni UE wynosi 70%. Szczegółowe zsdy ustleni dopuszczlnego poziomu dofinnsowni określ Regulmin konkursu. Ogóln pul środków ,84 zł pl/nbory/51-dptcj-do-zminklimtu-512-wsprcie-sluzbrtunkowych/

3 Dziłnie 5.1 Dostosownie do zmin klimtu w trybie konkursowym pździernik 2015 r JST, ich związki i stowrzyszeni; - OSP i ich związki. Wzmocnienie potencjłu Ochotniczych Strży Pożrnych. Wsprcie polegć będzie n zspkjniu njwżniejszych potrzeb tych służb w zkresie zkupu pojzdów rtowniczo-gśniczych lub innych pojzdów specjlistycznych. Istotnym elementem doposżeni ww. jednostek będzie również możliwość pozyskni sprzętu stnowiącego wyposżenie specjlistycznych grup rtownictw wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, grup poszukiwwczo - rtowniczych. Pondto, w rmch Progrmu możliwe będzie doposżenie w sprzęt jednostek OSP relizujących zdni w zkresie ochrony przeciwpowodziowej. Orientcyjn kwot dokument/zpoznj-sie-z-prwem-i- dokumentmi/hrmonogrm-nborow- w rmch konkursu n-projekty-w-trybie-konkursowym-n- euro ( zł) 2015-r.html Dziłnie 5.4 Ochron bioróżnorodności w trybie konkursowym listopd 2015 r. JST, ich związki i stowrzyszeni; - jednostki orgnizcyjne JST posidjące osobowość prwną; - zrządzjący rezerwtem lbo sprwujący ndzór nd rezerwtem. Oprcownie plnów ochrony dl obszrów cennych przyrodniczo Orientcyjn kwot w rmch konkursu euro ( zł) dokument/zpoznj-sie-z-prwem-idokumentmi/hrmonogrm-nborown-projekty-w-trybie-konkursowym-n r.html Dziłnie 5.4 Ochron bioróżnorodności w trybie konkursowym listopd 2015 r. JST, ich związki i stowrzyszeni; - jednostki orgnizcyjne JST posidjące osobowość prwną; - podmioty wykonujące usługi publiczne n zlecenie JST, w których większość udziłów lub kcji posid smorząd; - podmioty wybrne w drodze ustwy z dni 29 styczni 2004r. Prwo zmówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 907 z późn. zm.); - PGL Lsy Pństwowe i jego jednostki orgnizcyjne; Budow i modernizcj niezbędnej infrstruktury związnej z ochroną, przywróceniem włściwego stnu siedlisk przyrodniczych i gtunków poprzez: budowę i rozbudowę infrstruktury np.: prcownie bdwcze, wylęgrnie jj i ikry, zyle dl zwierząt, pogłębinie i oczyszcznie nturlnych zbiorników wodnych, budowę zstwek i innych urządzeń wodnych w celu poprwy siedlisk bytowni chronionych gtunków, urządzeni do inwentryzcji i monitoringu gtunków. Orientcyjn kwot - Ochron in-situ i ex-situ zgrożonych gtunków i siedlisk przyrodniczych m.in. poprzez: wyksznie i odkrzcznie, wysiew nsion, nsdzeni, introdukcję i reintrodukcję osobników gtunków chronionych i zgrożonych, uprwy zchowwcze, usuwnie obcych gtunków inwzyjnych z terenów cennych przyrodniczo - Projekty ogrniczjące negtywne oddziływnie ruchu turystycznego i promujące loklne zsoby przyrodnicze dotyczące infrstruktury mjącej n celu ogrnicznie negtywnego oddziływni turystyki n obszry cenne przyrodniczo orz rozwoju edukcji i promowni form ochrony przyrody: ścieżki przyrodnicze, turystyk kjkow, urządzeni turystyczne (wieże i pomosty widokowe, wity i inne). w rmch konkursu euro ( zł) dokument/zpoznj-sie-z-prwem-idokumentmi/hrmonogrm-nborown-projekty-w-trybie-konkursowym-n r.html Dziłnie 7.1 Trnsport drogowy w trybie konkursowym grudzień 2015 r. JST, ich związki i stowrzyszeni -jednostki orgnizcyjne JST posidjące osobowość prwną Budow i przebudow dróg wojewódzkich, powitowych i gminnych wrz z infrstrukturą towrzyszącą* w rmch plnów inwestycyjnych dl subregionów objętych OSI problemowymi * infrstruktur towrzysząc w zkresie: - poprwy bezpieczeństw ruchu drogowego (np. elementy uspokojeni ruchu, ztoki przystnkowe, chodniki, oświetlenie) - ochrony środowisk (np. ekrny kustyczne, zieleń izolcyjn, knlizcj deszczow, przejści dl zwierząt) - inteligentnych systemów trnsportowych (np. elementy z zkresu systemów sterowni sygnlizcją i ruchem) - turystyki (np. ścieżki rowerowe) Orientcyjn kwot w rmch konkursu euro ( zł) dokument/zpoznj-sie-z-prwem-idokumentmi/hrmonogrm-nborown-projekty-w-trybie-konkursowym-n r.html

4 Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego Dziłnie 8.2 Aktywizcj zwodow osób poszukujące prcy bierne zwodowo w trybie konkursowym grudzień 2015 r. Wdrżnie dziłni Pkiet n rzecz zwiększeni stopni wykorzystni rezerw regionlnego rynku prcy dl osób biernych zwodowo niezrejestrownych w urzędch prcy, spełnijących przesłnki przynleżności do grupy defworyzownej. W rmch konkursu przewiduje się również ogłsznie odrębnych postępowń n wybór inwestycji wynikjących z plnów inwestycyjnych dl subregionów objętych OSI problemowymi. Pkiet nrzędzi n rzecz zwiększeni stopni wykorzystni rezerw regionlnego rynku prcy (Pkiet), skłdjący się z typów opercji wymienionych w ustwie z dni 20 kwietni 2004 o promocji ztrudnieni i instytucjch rynku prcy r. Dziłni relizowne w pkiecie będą prowdzone n podstwie przepisów zwrtych ww. ustwie i będą ukierunkowne n zwiększenie dostępności do ztrudnieni, w tym smoztrudnieni osób bezrobotnych orz poszukujących prcy biernych zwodowo, przyczynijąc się do zwiększeni stopni wykorzystni rezerw regionlnego rynku prcy. Wsprciem zostną objęte osoby będące w szczególnie trudnej sytucji n rynku prcy zwne dlej grupmi defworyzownymi. Do ww. Orientcyjn kwot grupy zliczono osoby, które zostły wskzne w UP jko wymgjące interwencji EFS: osoby powyżej 50 roku życi, osoby z niepełnosprwnościmi, osoby długotrwle bezrobotne, osoby o niskich kwlifikcjch zwodowych, kobiety. w rmch konkurs Przynleżność do poszczególnych grup defworyzownych definiown będzie n euro ( zł) podstwie ww. Ustwy. Nie uwzględniono osób pomiędzy rokiem życi, poniewż wsprcie dl nich prowdzone będzie n poziomie krjowym. W rmch Pkietu przewiduje się: - Dignozownie indywidulnej sytucji uczestników projektów i pomoc w ktywnym poszukiwniu prcy; - Podnoszenie lub zminę kwlifikcji zwodowych orz ich lepsze dopsownie do potrzeb rynku prcy; - Pomoc w zdobyciu doświdczeni zwodowego; dokument/zpoznj-sie-z-prwem-idokumentmi/hrmonogrm-nborown-projekty-w-trybie-konkursowym-n r.html 9.1 Aktywizcj społeczno-zwodow osób wykluczonych i przeciwdziłnie wykluczeniu społecznemu w trybie konkursowym od do Beneficjentmi będą mogły być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowdzących dziłlność gospodrczą lub oświtową n podstwie przepisów odrębnych), w tym: - JST, ich jednostki orgnizcyjne, związki i stowrzyszeni, podmioty, którym zlecono relizcję zdń publicznych; - urzędy dministrcji publicznej, jednostki budżetowe; - instytucje rynku prcy, jednostki ztrudnieni socjlnego; - jednostki orgnizcyjne pomocy i integrcji społecznej (jopis); - PES, orgnizcje pozrządowe orz inne podmioty, o których mow w rt. 3 ust. 3 ustwy z dni 24 kwietni 2003 r. o dziłlności pożytku publicznego i o wolontricie; - prtnerstw wymienionych podmiotów, prtnerstw loklne, LGD. Wsprcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobmi strszymi, rodzin z osobmi z niepełnosprwnościmi orz rodzin z innymi osobmi zleżnymi i rodziców smotnie wychowujących dzieci. Wsprcie będzie obejmowć pomoc w zkresie świdomego rodzicielstw, dziłni dordcze, edukcyjne, wdrżnie innowcyjnych rozwiązń w zkresie profilktyki wykluczeni społecznego. Tworzon będzie zintegrown sieć wsprci oprt n koopercji instytucji publicznych z NGO. Równolegle relizowne będą projekty n rzecz rodzin w zkresie ktywizcji społeczno-zwodowej dorosłych członków rodzin Wrtość dofinnsowni z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w rmch konkursu wynosi ,00 EUR, co stnowi równowrtość kwoty ,00 PLN. nbory-wnioskow/9-1-ktywizcjspoleczno-zwodow-osobwykluczonych-i-przeciwdzilniewykluczeniu-spolecznemu.html k t u l i z c j

5 Dziłnie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziłnie Zwiększenie dostępności usług społecznych w trybie konkursowym listopd 2015 r. Beneficjentmi będą mogły być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowdzących dziłlność gospodrczą lub oświtową n podstwie przepisów odrębnych): - JST, ich jednostki orgnizcyjne, związki i stowrzyszeni, podmioty, którym zlecono relizcję zdń publicznych; jopis, podmioty ktywnie zngżowne w integrcję społeczną, wsprcie rodziny; - środowiskowe domy smopomocy; - PES, orgnizcje pozrządowe orz inne podmioty, o których mow w rt. 3 ust. 3 ustwy o dziłlności pożytku publicznego i o wolontricie; - prtnerstw wymienionych podmiotów, prtnerstw loklne, LGD. Pomoc dl dzieci i rodzin zgrożonych dysfunkcją, obejmując wsprcie systemu pieczy zstępczej, w tym: - rozwój usług społecznych w celu integrcji dzieci i młodzieży z grup szczególnie nrżonych n wykluczenie społeczne, W rmch rozwoju usług społecznych w celu integrcji dzieci i młodzieży z grup szczególnie nrżonych n wykluczenie społeczne relizowne będzie wsprcie obejmujące m.in. tworzenie i rozwój plcówek wsprci dziennego dl dzieci i młodzieży, w tym świetlic środowiskowych, klubów, ognisk wychowwczych i plcówek specjlistycznych. Orientcyjn kwot dokument/zpoznj-sie-z-prwem-i- dokumentmi/hrmonogrm-nborow- w rmch konkursu n-projekty-w-trybie-konkursowym-n- euro ( zł) 2015-r.html Dziłnie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w trybie konkursowym od do kredytowne podmioty świdczące usługi n rzecz PES (OWES) w prtnerstwch z innymi podmiotmi; 1. Tworzenie miejsc prcy w sektorze ekonomii społecznej dl osób wykluczonych i zgrożonych wykluczeniem społecznym W rmch tego typu projektów będzie udzielne wsprcie w postci dotcji n tworzenie miejsc prcy w przedsiębiorstwch społecznych. Tworzenie miejsc prcy odbyw się poprzez: ) tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, o ile przyczyni się do stworzeni miejsc prcy dl osób zgrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, b) wsprcie ekonomizcji podmiotów ekonomii społecznej, niebędących przedsiębiorstwmi społecznymi, o ile przyczyni się do stworzeni miejsc prcy dl osób zgrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 2. Świdczenie usług wspierjących rozwój ekonomii społecznej ,12 PLN Wspierne będą dziłni służące poprwie dostępności do specjlistycznych usług biznesowych, nimcyjnych i inkubcyjnych n rzecz PES, tkże dziłni umożliwijące poprwę jkości usług. W rmch tych usług relizowne będzie podnoszenie kwlifikcji i doświdczeni zwodowego prcowników PES. Wspiernie usług relizowne będzie przede wszystkim przez wybór (spośród istniejących) podmiotów gwrntujących wysoką jkość usług i ich finnsownie (m.in. dordczych, nimcyjnych, szkoleniowych) dl PES i dl osób/instytucji, które plnują tworzyć PES, tzn. przez podmioty, które pozytywnie przeszły procedurę kredytcji usług - Ośrodki Wsprci Ekonomii Społecznej. Dziłni te muszą służyć osiągniu konkretnych celów (wzrost ztrudnieni w PES, zwiększenie zkresu dziłń PES). g2/oryginl/2015_08/6e985527b790 15d3c225cf3dfe9bf.pdf k t u l i z c j

6 Dziłnie 10.1 Edukcj ogóln i przedszkoln Poddziłnie Edukcj ogóln (w tym w szkołch zwodowych) w trybie konkursowym listopd 2015 r. Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowdzących dziłlność gospodrczą lub oświtową n podstwie przepisów odrębnych) Wsprcie ksztłceni ogólnego zwłszcz przez: - dostosownie do przyszłego ztrudnieni przez budownie i rozwój kompetencji kluczowych tj. mtemtyczno-przyrodniczych, języków obcych, kompetencji ICT, - kontynucję dziłń relizownych w rmch rządowego progrmu Cyfrow szkoł i rozwijnie kompetencji w zkresie stosowni TIK (w modułch e-szkoł i e- nuczyciel), obejmujące m.in. zwiększenie zstosowni (wzrost stopni wykorzystni) przez szkoły i plcówki systemu oświty TIK w procesie nuczni, w tym przygotownie nuczycieli do korzystni z TIK w nuczniu przedmiotowym - nucznie eksperymentlne przez doskonlenie i rozwój ksztłceni uczniów w zkresie przedmiotów przyrodniczych orz mtemtycznych i doskonlenie umiejętności i kompetencji zwodowych nuczycieli (wyposżenie prcowni szkolnych w nrzędzi do nuczni eksperymentlnego stnowi uzupełnienie do dziłń dresownych do uczniów i nuczycieli) - indywidulne podejście do prcy z uczniem przez indywidulizcję prcy z uczniem ze specjlnymi potrzebmi edukcyjnymi orz wsprcie uczni młodszego przez relizcję kompleksowych progrmów Orientcyjn kwot w rmch konkursu euro ( zł) dokument/zpoznj-sie-z-prwem-idokumentmi/hrmonogrm-nborown-projekty-w-trybie-konkursowym-n r.html Wsprcie rozwoju zwodowego nuczycieli, w tym w szczególności przez rozwijnie umiejętności korzystni z nowych technologii i nowoczesnych pomocy dydktycznych, Dziłnie 10.1 Edukcj ogóln i przedszkoln Poddziłnie Edukcj przedszkoln w trybie konkursowym od do Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowdzących dziłlność gospodrczą lub oświtową n podstwie przepisów odrębnych) Zwiększenie dostępności do edukcji przedszkolnej poprzez: - tworzenie miejsc edukcji przedszkolnej (n podstwie dignozy potrzeb) poprzez tworzenie nowych ośrodków lub zwiększenie liczby miejsc w funkcjonujących ośrodkch; - prowdzenie zjęć dodtkowych, tj. zjęć specjlistycznych (w tym np. logopedycznych, terpeutycznych, psychologicznych); gimnstyki korekcyjnej; zjęć edukcyjnych rozwijjących kompetencje społeczno-emocjonlne; językowe i mtemtyczne - wsprcie nuczycieli edukcji przedszkolnej (jko element projektu) i będące uzupełnieniem dziłń z zkresu tworzeni nowych miejsc edukcji przedszkolnej i/lub rozszerzeni oferty ośrodk wychowni przedszkolnego o dodtkowe zjęci zwiększjące sznse edukcyjne orz wyrównujące deficyty. Zkres wsprci w szczególności obejmuje: kursy i szkoleni; studi podyplomowe; współprcę ze specjlistycznymi ośrodkmi. Orientcyjn kwot w rmch konkursu euro ( zł) g2/oryginl/2015_08/917527dcbbcc e8d552d9313e7.pdf nbory-wnioskow/10-1-ksztlcenie-i- rozwoj-dzieci-i-mlodziezy edukcj-przedszkoln.html k t u l i z c j Dziłnie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych grudzień 2015 r w trybie konkursowym Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowdzących dziłlność gospodrczą lub oświtową n podstwie przepisów odrębnych) Podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych w zkresie TIK i języków obcych w formie kursów lub szkoleń Orientcyjn kwot w rmch konkursu IV kwrtł 2015 r euro ( zł) dokument/zpoznj-sie-z-prwem-idokumentmi/hrmonogrm-nborown-projekty-w-trybie-konkursowym-n r.html Dziłnie 10.3 Doskonlenie zwodowe Poddziłnie Doskonlenie zwodowe uczniów w trybie konkursowym listopd 2015 r. Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowdzących dziłlność gospodrczą lub oświtową n podstwie przepisów odrębnych). Modernizcj oferty ksztłceni zwodowego poprzez prowdzenie oświtową n podstwie przepisów odrębnych). Orientcyjn kwot w rmch konkursu euro ( zł) dokument/zpoznj-sie-z-prwem-idokumentmi/hrmonogrm-nborown-projekty-w-trybie-konkursowym-n r.html

7 Dziłnie 10.3 Doskonlenie zwodowe Poddziłnie Doskonlenie zwodowe uczniów w trybie konkursowym listopd 2015 r Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowdzących dziłlność gospodrczą lub oświtową n podstwie przepisów odrębnych). Wsprcie rozwoju nuczycieli zwodu i instruktorów prktycznej nuki zwodu Orientcyjn kwot obejmuje w szczególności: kursy lub szkoleni doskonlące; prktyki lub stże w instytucjch z otoczeni społeczno-gospodrczego szkół, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwch studi podyplomowe; budownie i moderownie sieci w rmch konkursu współprcy i smoksztłceni; progrmy wlidcji i certyfikcji wiedzy, umiejętności i euro( zł) kompetencji niezbędnych w prcy dydktycznej dokument/zpoznj-sie-z-prwem-idokumentmi/hrmonogrm-nborown-projekty-w-trybie-konkursowym-n r.html Dziłnie 10.3 Doskonlenie zwodowe Poddziłnie Doskonlenie zwodowe uczniów w trybie konkursowym listopd 2015 r Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowdzących dziłlność gospodrczą lub oświtową n podstwie przepisów odrębnych). Modernizcj oferty ksztłceni zwodowego, w szczególności przez: - rozwój współprcy szkół zwodowych z otoczeniem społeczno-gospodrczym - doposżenie szkół i plcówek ksztłceni zwodowego* (tj. centrów ksztłceni zwodowego i ustwicznego i/lub jednostek systemu oświty relizujących zdni** ckziu) w sprzęt i mteriły dydktyczne do relizcji ksztłceni zwodowego, Orientcyjn kwot dokument/zpoznj-sie-z-prwem-i- dokumentmi/hrmonogrm-nborow- w rmch konkursu n-projekty-w-trybie-konkursowym-n- euro ( zł) 2015-r.html Dziłnie 10.3 Doskonlenie zwodowe Poddziłnie Ksztłcenie i doskonlenie zwodowe osób dorosłych w trybie konkursowym wrzesień 2015 r Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowdzących dziłlność gospodrczą lub oświtową n podstwie przepisów odrębnych). Wsprcie ksztłceni i szkoleni zwodowego osób dorosłych przez: - relizcję pozszkolnych form ksztłceni zwodowego - KKZ, kursy umiejętności zwodowych; - zdobywnie wyksztłceni przez osoby dorosłe w szkołch podstwowych, gimnzjlnych i pondgimnzjlnych orz policelnych Orientcyjn kwot w rmch konkursu euro ( zł) g2/oryginl/2015_08/5cc8c4132fcc 94273cc0c21386ec05.pdf 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / Bdni przemysłowe i prce rozwojowe relizowne przez przedsiębiorstw od do mikro-, mli lub średni przedsiębiorcy n bdni przemysłowe i prce rozwojowe lbo prce rozwojowe (projekty, w których nie przewidzino prc rozwojowych nie mogą uzyskć dofinnsowni). Mksymln wrtość dofinnsowni (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dl przedsiębiorstw n jeden projekt 20 mln euro jeżeli pl/nbory/11-projekty-br- projekt obejmuje głównie przedsiebiorstw-111-bdni- bdni przemysłowe lub 15 przemyslowe-i-prce-rozwojowe- mln euro jeżeli projekt relizowne-przez-przedsiebiorstw- obejmuje głównie prce 1/ rozwojowe. Cłkowit wrtość kosztów kwlifikowlnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / Prce B+R związne z wytworzeniem instlcji pilotżowej/demonstrcyjnej I kwrtł 2016 r. Wsprcie jest przeznczone zrówno do młych i średnich jk i do dużych przedsiębiorców, przy czym możliwe jest orgnizownie nborów dedykownych wyłącznie jednej z ww. grup firm. Wsprcie eksperymentlnych prc rozwojowych weryfikcji nowych rozwiązń w wrunkch zbliżonych do rzeczywistych i opercyjnych 500 mln PLN europejskie/poir/konkursy/dzilnie- 11/ 2.1 Wsprcie inwestycji w infrstrukturę B+R przedsiębiorstw do przedsiębiorstw W rmch dziłni przewidzine jest wsprcie tworzeni lub rozwoju centrów bdwczo-rozwojowych przedsiębiorców. 460 mln PLN pl/nbory/21-wsprcie-inwestycji-winfrstrukture-br-przedsiebiorstw/ Proinnowcyjne usługi IOB dl MŚP (PARP) 18 styczni 2016 r. -18 mrc 2016 r. Z dziłni mogą skorzystć mikro, mli i średni przedsiębiorcy. Wsprcie udzielne jest w celu zwiększeni dostępności specjlistycznych wysokiej jkości proinnowcyjnych usług, powiąznych z krjowymi inteligentnymi specjlizcjmi świdczonymi przez kredytowne Ośrodki Innowcji. Orientcyjn kwot w rmch konkursu (w zł 31,3 mln ) Bony n innowcje dl MŚP (PARP) 31 sierpni 2015 r grudni 2015 r. Z dziłni mogą skorzystć mikro, mli i średni przedsiębiorcy. Wsprcie udzielne n finnsownie usług dl mikro, młych i średnich przedsiębiorstw relizownych przez jednostkę nukową, przyczynijących się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). Orientcyjn kwot w rmch konkurs( 46,1 mln PLN)

8 2.3.3 Umiędzynrodowienie Krjowych 30 listopd 2015 r. Klstrów Kluczowych - 9 grudni 2016 r. Z dziłni mogą skorzystć koordyntorzy Krjowych Klstrów Kluczowych. Osttecznym odbiorcą wsprci są również przedsiębiorcy wchodzący w skłd Krjowego Klstr Kluczowego. Wsprcie projektów mjących n celu wzrost innowcyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw dziłjących w rmch Krjowych Klstrów Kluczowych n rynkch międzynrodowych Orientcyjn kwot w rmch konkurs (41 mln PLN) Ochron włsności przemysłowej 22 pździernik 2015 r mrc 2016 r. Z dziłni mogą skorzystć mikro, mli i średni przedsiębiorcy. Wsprcie udzielne będzie mikro młym i średnim przedsiębiorcom n pokrycie kosztów związnych z uzyskniem i relizcją ochrony prw włsności przemysłowej. Orientcyjn kwot w rmch konkurs (50 mln PLN) Progrm Opercyjny Inteligentny Rozwój Wsprcie MŚP w dostępie do rynku kpitłowego- 4 Stock 12 styczni 2016 r mrc 2016 r Bdni n rynek r r Kredyt n innowcje technologiczne r. Dl: MŚP Z dziłni mogą skorzystć mikro, mli i średni przedsiębiorcy. Z dziłni mogą skorzystć mikro, mli i średni przedsiębiorcy. Orientcyjn kwot Wsprcie projektów, mjących n celu przygotownie niezbędnej dokumentcji do pozyskni zewnętrznych źródeł finnsowni o chrkterze udziłowym i dłużnym, w celu wprowdzeni zmin orgnizcyjnych, produktowych lub technologicznych o w rmch konkurs (10 mln chrkterze innowcyjnym PLN) Jkie projekty będą dofinnsowne w rmch dziłni inwestycyjne, polegjące n wdrożeniu wyników prc B+R, których efektem musi być wprowdzenie n rynek nowych bądź zncząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentlne prce rozwojowe orz dordztwo. Wsprcie projektów polegjących n wdrżniu innowcji o chrkterze technologicznym. Część bdwcz mksymlnie 450 tys. zł, Część dordcz mksymlnie 500 tys. zł, Część bdwcz, dordcz i inwestycyjn dofinnsownie mksymlnie 20 mln zł. Mksymln wielkość kosztów Orientcyjn kwot w rmch konkurs 303 mln PLN w-dostepie-do-rynku-kpitlowego-4- stock/poddzilnie wsprciemsp-w-dostepie-do-rynkukpitlowego-4-stock Poddziłnie Proinnowcyjne usługi IOB dl MŚP r. Z dziłni mogą skorzystć mikro, mli i średni przedsiębiorcy. Z wdrżni w perspektywie podobnych instrumentów wynik, że przedsiębiorcy potrzebują dostępu do proinnowcyjnych usług, wspierjących rozwój dziłlności B+R+I w firmch lub nwiązywni współprcy w tym obszrze z prtnermi z krju i zgrnicy. Dostrzegln jest również pozytywn tendencj do stłego poszerzni przez Ośrodki Innowcji oferty skierownej do przedsiębiorców obejmującej m.in. zwnsowne usługi o chrkterze mentoringowym, dordczym, kcelercyjnym, finnsowym, cochingowym, tkże umożliwijącej korzystnie z infrstruktury bdwczo-rozwojowej orz pomgjącej zrządzć procesem innowcyjnym w przedsiębiorstwie. Celem dziłni jest zwiększenie dostępności specjlistycznych wysokiej jkości proinnowcyjnych usług, powiąznych z krjowymi inteligentnymi specjlizcjmi świdczonymi przez kredytowne Ośrodki Innowcji. Kwot dofinnsowni Kwot dofinnsowni nie może być niższ niż zł i nie wyższ niż zł. Poziom dofinnsowni: do 70%. uslugi-iob-dl-msp/poddzilnie proinnowcyjne-uslugi-iob-dl-msp Jkie projekty będą dofinnsowne w rmch dziłni wspierne będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowcyjne usługi dordcze, które będą stymulowć proces wdrżni wybrnej przez niego innowcji. Wcześniej przedsiębiorc musi nwiązć współprcę z kredytownym Ośrodkiem Innowcji i złożyć wniosek do PARP o dofinsownie tkiej usługi Strtegiczne progrmy bdwcze dl gospodrki I- II kwrtł 2016 r. Z dziłni mogą skorzystć mikro, mli i średni przedsiębiorcy. Wsprcie bdń przemysłowych i eksperymentlnych prc rozwojowych o temtyce określonej w progrmie strtegicznym relizowne przez konsorcj z udziłem przedsiębiorców, w których liderem będzie przedsiębiorc. 120 mln PLN

9 4.1.4 Projekty plikcyjne III - IV kwrtł 2015 r. Z dziłni mogą skorzystć mikro, mli i średni przedsiębiorcy. Projekty plikcyjne (projekty obejmujące bdni przemysłowe lub eksperymentlne prce rozwojowe relizowne przez konsorcj) 200 mln PLN 4.2 Rozwój nowoczesnej infrstruktury bdwczej sektor nuki od do jednostk nukow w rozumieniu rt. 2 ust. 9 ustwy z dni 30 kwietni 2010 r. o zsdch finnsowni nuki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, t.j., ze zm.); konsorcj jednostek nukowych; uczelni; konsorcj uczelni; konsorcj jednostek nukowych i przedsiębiorstw; konsorcj uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw. Celem dziłni 4.2 jest wsprcie wybrnych projektów dużej, strtegicznej infrstruktury bdwczej, o chrkterze ogólnokrjowym lub międzynrodowym, znjdujących się n Polskiej Mpie Drogowej Infrstruktury Bdwczej (PMDiB), ktulną njpóźniej n dzień przed ogłoszeniem Konkursu orz zpewnienie skutecznego dostępu do tej infrstruktury dl przedsiębiorców i innych zinteresownych podmiotów. Wrunkiem uzyskni wsprci będzie przedstwienie w szczególności: gendy bdwczej, któr wpisuje się w Krjową Inteligentną Specjlizcję orz plnu dotyczącego wykorzystni infrstruktury B+R po zkończeniu projektu i plnu pokrywni kosztów utrzymni infrstruktury. 804 mln PLN Rozwój nrzędzi dl uczeni się przez cłe życie od do Krjowy Ośrodek Wspierni Edukcji Zwodowej i Ustwicznej Efektywne dordztwo edukcyjno-zwodowe dl dzieci, młodzieży i dorosłychw rmch dziłni 2.14 Rozwój nrzędzi dl uczeni się przez cłe życie, w typie projektu Wyprcownie rmowych progrmów i rozwiązń orgnizcyjnych w zkresie relizcji dordztw edukcyjno-zwodowego w systemie oświty Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu pl/nbory/214-rozwoj-nrzedzi-dluczeni-sie-przez-cle-zycie/ n o w o ś ć 2.15 Ksztłcenie i szkolenie zwodowe dostosowne do potrzeb zmienijącej się gospodrki od do Krjowy Ośrodek Wspierni Edukcji Zwodowej i Ustwicznej Prtnerstwo n rzecz ksztłceni zwodowego. Etp 1: Forum n rzecz prtnerów społecznych w rmch dziłni 2.15 Ksztłcenie i szkolenie zwodowe dostosowne do potrzeb zmienijącej się gospodrki, w typie projektu Wdrożenie mechnizmów strtegicznych współprcy z przedstwicielmi prtnerów społecznych n rzecz dostosowni ksztłceni zwodowego do potrzeb zmienijącej się gospodrki pl/nbory/215-ksztlcenie-i-szkoleniezwodowe-dostosowne-do-potrzebzmienijcej-sie-gospodrki-4/ n o w o ś ć 2.19 Usprwnienie procesów inwestycyjno-budowlnych i plnowni przestrzennego od do O dofinnsownie projektu mogą ubiegć się podmioty będące orgnizcjmi pozrządowymi w rozumieniu rt. 3 ust. 2 ustwy z dni 24 kwietni 2003 r. o dziłlności pożytku publicznego i o wolontricie (Dz. U nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Projekt może być relizowny smodzielnie lub w prtnerstwie. N projekty grntowe ukierunkowne n wzmocnienie procesu konsultcji społecznych i monitoringu społecznego w zkresie dziłń prowdzonych przez jednostki smorządu terytorilnego w obszrze plnowni i zgospodrowni przestrzennego. Grntobiorcmi w niniejszym konkursie będą wybrne przez beneficjentów w drodze otwrtego nboru gminy, z którymi beneficjenci podpiszą umowy o powierzenie grntu n relizcję pogłębionych konsultcji dokumentów plnistycznych orz zpewnią im odpowiednie wsprcie merytoryczno techniczne potrzebne do przeprowdzeni konsultcji. Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu 100%; Mksymln kwot dofinnsowni projektu: PLN Ogóln pul środków Plnown lokcj n niniejszy konkurs wynosi PLN pl/nbory/219-usprwnienieprocesow-inwestycyjno-budowlnychi-plnowni-przestrzennego/

10 2.2 Wsprcie n rzecz zrządzni strtegicznego przedsiębiorstw orz budowy przewgi konkurencyjnej n rynku od IV kwrtł 2015 r. O wsprcie będą mogły się ubiegć orgnizcje prtnerów społecznych: orgnizcje związkowe i prcodwców, które będą relizowć projekty dordcze n rzecz mikro, młych i średnich przedsiębiorców. Wsprcie będzie udzielne n projekty dotyczące oprcowni nlizy potrzeb rozwojowych i plnów rozwoju dl mikro, młych i średnich przedsiębiorców. Wsprcie udzielne będzie: Alokcj n relizcję projektów mjących n celu oprcownie nlizy potrzeb rozwojowych konkurs (w zł): przedsiębiorstw sektor MMSP (z uwzględnieniem prcowników w niekorzytsnej sytucji n rynku prcy), którzy nie posidją plnu lub strtegii rozwoju wsprcie-n-rzecz-zrzdznistrtegicznego-przedsiebiorstw-orzbudowy-przewgi-konkurencyjnej-nrynku 2.4 Modernizcj publicznych i niepublicznych służb ztrudnieni orz od do lepsze dostosownie ich do potrzeb rynku prcy Wnioskodwcą mogą być nstępujące podmioty: jednostki smorządu terytorilnego lub ich jednostki Celem konkursu jest zwiększenie zkresu i trfności oferty ktywizcyjnej wobec orgnizcyjne ogólnopolskie stowrzyszeni lub osób młodych znjdujących się w njtrudniejszej sytucji n rynku prcy poprzez związki jednostek smorządu terytorilnego wyprcowne rekomendcje przez powołne w projektch prtnerstw. W rmch orgnizcje pozrządowe, podmioty ekonomii niniejszego konkursu zkłd się, iż dofinnsown zostnie dziłlność jednego społecznej federcje lub związki orgnizcji prtnerstw z kżdego województw, kżde prtnerstwo wyprcuje co njmniej pozrządowych i podmiotów ekonomii społecznej jeden zestw rekomendcji. prtnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER ,00 pl/nbory/24-modernizcjpublicznych-i-niepublicznych-sluzbztrudnieni-orz-lepszedostosownie-ich-do-potrzeb-rynkuprcy/ n o w o ś ć publiczn lub niepubliczn uczelni, posidjąc co njmniej: 2.5 Skuteczn pomoc społeczn od do letnie doświdczenie w zkresie relizcji studiów pierwszego stopni n kierunku prc socjln (tj. zrelizowł min. jedną edycję studiów pierwszego stopni n kierunku prc socjln) i/lub 2 letnie doświdczenie w zkresie relizcji uzupełnijących studiów mgisterskich n kierunku prc socjln (tj. zrelizowł min. jedną edycję uzupełnijących studiów mgisterskich n kierunku prc socjln). Celem konkursu jest poprw wyksztłceni kdr ztrudnionych w instytucjch pomocy i integrcji społecznej orz dlsz specjlizcj tych kdr w prcy z poszczególnymi grupmi docelowymi, poprzez relizcję studiów pierwszego i drugiego stopni n kierunku prc socjln dl spirntów prcy socjlnej. w zleżności od mkroregionu Ogóln pul środków ,00 zł pl/nbory/25-skuteczn-pomocspoleczn-1/ 2.6 Wysok jkość polityki n rzecz włączeni społecznego i zwodowego osób niepełnosprwnych od do Wnioskodwcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie orgnizcj pozrządow dziłjąc n rzecz osób niepełnosprwnych. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu mjącego n celu zidentyfikownie istniejących brier prwnych, dministrcyjnych, orgnizcyjnych we wdrżniu postnowień Konwencji ONZ o prwch osób niepełnosprwnych, w tym oprcownie rportu zwierjącego zidentyfikowne briery prwne, dministrcyjne, orgnizcyjne orz kierunki dziłń, tkże sformułownie rekomendcji zmin w zkresie dostosowni polityk publicznych do postnowień w/w Konwencji. Ogóln pul środków ,00 PLN pl/nbory/26-wysok-jkosc-politykin-rzecz-wlczeni-spolecznego-izwodowego-osobniepelnosprwnych/ O dofinnsownie mogą strć się: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym od do szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne), ksztłcące co njmniej 100 studentów n studich stcjonrnych, grupy uczelni pod przewodnictwem lider. Z możliwości plikowni wyłączone są uczelnie o sttusie pństwowej wyższej szkoły zwodowej orz niepubliczne wyższe szkoły zwodowe objęte projektem pozkonkursowym Progrm prktyk zwodowych w Pństwowych Wyższych Szkołch Zwodowych. N relizcję projektów obejmujących wyłącznie relizcję wysokiej jkości progrmów stżowych. Kwot konkurs wynosi zł, w tym mksymln kwot dofinnsowni wynosi zł, bowiem mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu (ze środków UE i środków budżetu pństw) wynosi 97%. Mksymlny poziom dofinnsowni ze środków UE wynosi 84,28%. pl/nbory/31-kompetencje-wszkolnictwie-wyzszym-1/

11 Progrm Opercyjny Wiedz Edukcj Rozwój 4.1 Innowcje społeczne od do podmioty odpowiedzilne z kreownie, relizcję i monitorownie polityk publicznych orz kontrolę i ndzór nd tymi politykmi, dministrcj publiczn, jednostki smorządu terytorilnego, ogólnopolskie stowrzyszeni i związki jednostek smorządu terytorilnego, instytucje rynku prcy, instytucje pomocy i integrcji społecznej, szkoły i plcówki systemu oświty, uczelnie, przedsiębiorstw, prtnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, podmioty ekonomii społecznej, orgnizcje pozrządowe, federcje lub związki orgnizcji pozrządowych i podmiotów ekonomii społecznej. N wsprcie procesu inkubcji nowych pomysłów, które pozwolą n szybsze, tńsze i brdziej wydjne rozwiązywnie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybrnych temtch: przejście z systemu edukcji do ktywności zwodowej; integrcj zwodow osób oddlonych od rynku prcy; ksztłcenie ustwiczne osób dorosłych; usługi opiekuńcze dl osób zleżnych. Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu 97% Ogóln pul środków Alokcj n konkurs wynosi PLN ( PLN n kżdy z czterech temtów) pl/nbory/41-konkurs-n-inkubcjeinnowcji-spolecznych/ 4.2 Progrmy mobilności pondnrodowej - progrmy stypendilne i mobilności pondnrodowej od do O dofinnsownie mogą ubiegć się: Orgnizcje pozrządowe Prtnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER Podmioty ekonomii społecznej Administrcj publiczn Przedsiębiorstw Uczelnie Jednostki smorządu terytorilnego Ogólnopolskie stowrzyszeni i związki jednostek smorządu terytorilnego Federcje lub związki orgnizcji pozrządowych i podmiotów ekonomii społecznej Progrmy mobilności pondnrodowej dl przedstwicieli orgnizcji pozrządowych, prtnerów społecznych orz jednostek smorządu terytorilnego ukierunkowne n wzrost jkości tworzeni i wdrżni polityk publicznych. Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu 97% Ogóln pul środków Alokcj n konkurs wynosi zł pl/nbory/42-progrmy-mobilnoscipondnrodowej-progrmystypendilne-i-mobilnoscipondnrodowej/ 4.3 Współprc pondnrodow PO WER do podmioty odpowiedzilne z kreownie, relizcję i monitorownie polityk publicznych orz kontrolę i ndzór nd tymi politykmi, dministrcj publiczn, jednostki smorządu terytorilnego, ogólnopolskie stowrzyszeni i związki jednostek smorządu terytorilnego, instytucje rynku prcy, instytucje pomocy i integrcji społecznej, szkoły i plcówki systemu oświty, uczelnie, przedsiębiorstw, orgnizcje pozrządowe, podmioty ekonomii społecznej, prtnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, federcje lub związki orgnizcji pozrządowych i podmiotów ekonomii społecznej. 1. Zwiększenie możliwości ztrudnieni osób młodych bez prcy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w ksztłceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 2. Zwiększenie dostępu do ztrudnieni dl osób pozostjących bez prcy z nstępujących grup: osób o niskich kwlifikcjch zwodowych, osób powyżej 50 roku życi, kobiet, długotrwle bezrobotnych orz osób niepełnosprwnych. 3. Zwiększenie liczby lub zkresu usług społecznych świdczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystni tych usług przez podmioty dministrcji publicznej. 4. Godzenie ról zwodowych i życi rodzinnego. 5. Metody utrzymni ktywności zwodowej osób po 50 roku życi w sektorze mikro, młych i średnich przedsiębiorstw (w tym zrządznie wiekiem). 6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczeni się przez cłe życie. 7. Zwiększenie zdolności do ztrudnieni uczniów szkół i plcówek oświtowych ksztłceni zwodowego. Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu 97% Ogóln pul środków ,00 PLN pl/nbory/43-wspolprcpondnrodow/

12 5.2 Dziłni projkościowe i rozwiązni orgnizcyjne w systemie od do ochrony zdrowi ułtwijące dostęp do niedrogich, trwłych orz wysokiej jkości usług zdrowotnych O dofinnsownie mogą strć się: podmioty lecznicze prowdzące dziłlność leczniczą, które spełniją kryteri formlne i kryteri dostępu szczegółowo określone w rozdzile V Regulminu konkursu. W rmch konkursu będzie relizowny określony w SzOOP PO WER nstępujący typ projektów: Wsprcie deinstytucjonlizcji opieki nd osobmi zleżnymi, poprzez rozwój lterntywnych form opieki nd osobmi niesmodzielnymi (w tym osobmi strszymi). W rmch konkursu będzie udzielne wsprcie n relizcję projektów dotyczących tworzeni DDOM stnowiących formę opieki skierownej do osób niesmodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r. ż., których stn zdrowi nie pozwl n pozostwnie wyłącznie pod opieką podstwowej opieki zdrowotnej i mbultoryjnej opieki specjlistycznej, jednocześnie nie wymg cłodobowego ndzoru lekrskiego i pielęgnirskiego relizownego w trybie stcjonrnym. Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu 97%, przy czym mksymln dopuszczln kwot dofinnsowni n pojedynczy projekt nie może przekroczyć ,00 PLN. Ogóln pul środków Alokcj n konkurs wynosi ,00 PLN pl/nbory/52-dzilni-projkosciowei-rozwizni-orgnizcyjne-wsystemie-ochrony-zdrowiultwijce-dostep-do-niedrogichtrwlych-orz-wysokiej-jkosci-uslugzdrowotnych/ W rmch niniejszego konkursu wspierne będą projekty polegjące n relizcji progrmów rozwojowych przez uczelnie uczestniczące w procesie prktycznego ksztłceni studentów kierunku lekrskiego, lekrsko-dentystycznego (jeśli dotyczy), pielęgnirstwo (jeśli dotyczy), położnictwo (jeśli dotyczy), w tym tworzenie Centrów Symulcji Medycznej (CSM). 5.3 Wysok jkość ksztłceni n kierunkch medycznych od do Wnioskodwcą może być uczelni, które jest uprwnion do prowdzeni ksztłceni n kierunku lekrskim i ksztłci studentów n ww. kierunku od co njmniej 2012 roku. Progrm rozwojowy jest nrzędziem służącym poprwie jkości nuczni n kierunkch medycznych, który służy relizcji projektów edukcyjnych o chrkterze prktycznym. Kluczowym elementem progrmu będzie utworzenie lub/i rozwój CSM. Centrum symulcji, które powstnie w rmch projektu musi być wieloprofilowe, co ozncz, że m służyć ksztłceniu prktycznemu lekrzy, lekrzy dentystów (o ile uczelni ksztłci n w/w kierunku) orz pielęgnirek i położnych (o ile uczelni ksztłci n w/w kierunkch). Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu 100% Ogóln pul środków Alokcj n konkurs wynosi zł pl/nbory/53-wysok-jkoscksztlceni-n-kierunkchmedycznych/ Utworzenie/rozwój i funkcjonownie CSM jest to OBOWIĄZKOWY element progrmu rozwojowego, który uczelni przystępując do konkursu musi zwrzeć we wniosku o dofinnsownie (utworzenie/rozwój CSM w rmch dnej uczelni powinno być oprte n rekomendcjch zwrtych w rporcie udytowym z uwzględnieniem ustleń przyjętych podczs negocjcji z IOK negocjcje dot. fiszki projektowej). 1.1 Wyeliminownie terytorilnych różnic w możliwości dostępu do szerokopsmowego internetu o wysokich przepustowościch III kwrtł 2015 r. przedsiębiorcy telekomunikcyjni, jednostki smorządu terytorilnego lub ich związki i stowrzyszeni (w uzsdnionych przypdkch, tj. w sytucji, gdy mechnizmy rynkowe zwiodą i przedsiębiorcy telekomunikcyjni nie będą zinteresowni relizcją inwestycji n dnym obszrze) Projekty dotyczące zpewnieni możliwości dostępu do szerokopsmowego internetu o wysokich przepustowościch Orientcyjn kwot w rmch konkursu zł pl/medi/1332/hrmonogrm_nboru _wnioskow_popc_w_2015r.pdf

13 2.2 Cyfryzcj procesów bck-office w IV kwrtł 2015 r. dministrcji rządowej jednostki dministrcji rządowej, podmioty podległe jednostkom dministrcji rządowej lub przez nie ndzorowne, prtnerstw tworzone pomiędzy wskznymi powyżej wnioskodwcmi Dzięki projektom relizownym w rmch dziłni instytucje publiczne uzyskją dofinnsownie n cyfryzcję procesów niezbędnych do ich prwidłowego i sprwnego funkcjonowni. Przenoszenie gotowych rozwiązń IT między urzędmi, Wdrżnie nowych rozwiązń IT w urzędch, w tym oprcownie i wdrożenie horyzontlnych rozwiązń możliwych do zstosowni w skli cłej dministrcji (wsprcie może dotyczyć również modernizcji istniejącego rozwiązni IT), Dziłni edukcyjne i szkoleniowe, niezbędne do zpewnieni funkcjonowni rozwiązń IT. Orientcyjn kwot w rmch konkursu pl/medi/1332/hrmonogrm_nboru _wnioskow_popc_w_2015r.pdf Cyfrowe udostępnienie informcji sektor publicznego ze źródeł dministrcyjnych i zsobów nuki od do *centrlne jednostki dministrcji rządowej orz jednostki im podległe lub przez nie ndzorowne, w tym jednostki dministrcji niezespolonej (dl których wnioskodwcą może być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centrlny orgn dministrcji rządowej) orz prtnerstw Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł urzędów wojewódzkich, dministrcyjnych *jednostki nukowe [w znczeniu określonym przez ustwę z dni 30 kwietni 2010 r. o zsdch finnsowni nuki (Dz.U nr 96 poz. 615)] *prtnerstw tworzone pomiędzy wskznymi powyżej wnioskodwcmi, Kwot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego (EFRR) przeznczonych n w pl/nbory/23-cyfrow-dostepnosc-i- niniejszym konkursie wynosi uzytecznosc-informcji-sektor ,00 zł orz publicznego-231-cyfrowe- 600,00 zł współfinnsowni udostepnienie-informcji-sektor- krjowego z budżetu pństw. publicznego-isp-ze-zrodel- dministrcyjnych-i-zsobow-nuki- typ-i-projektu-cyfrowe-udostepnienie- isp-ze-zrodel-dministrcyjnych/ k t u l i z c j 3.1 Dziłni szkoleniowe n rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych III kwrtł 2015 Dziłni szkoleniowe n rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Orientcyjn kwot w rmch konkursu pl/medi/1332/hrmonogrm_nboru _wnioskow_popc_w_2015r.pdf Progrm Opercyjny Polsk Cyfrow 3.2 Innowcyjne rozwiązni n rzecz ktywizcji cyfrowej IV kwrtł 2015 Innowcyjne rozwiązni n rzecz ktywizcji cyfrowej Orientcyjn kwot w rmch konkursu pl/medi/1332/hrmonogrm_nboru _wnioskow_popc_w_2015r.pdf 4.1 Sprwne zrządznie i wdrżnie POPC od do Instytucj Zrządzjąc POPC Instytucj Pośrednicząc POPC Ministerstwo Administrcji i Cyfryzcji (jko Instytucj wspierjąc wdrżnie POPC) Urząd Komunikcji Elektronicznej (jko Instytucj o chrkterze specjlistycznym) Poddziłnie Finnsownie wyngrodzeń, zkup sprzętu, oprogrmowni orz innych elementów wyposżeni stnowisk prcy, podnoszenie kwlifikcji prcowników w instytucjch zngżownych we wdrżnie lub wspierjących wdrżnie POPC, Finnsownie kosztów orgnizcyjnych (np. orgnizcji spotkń, konferencji, komitetów monitorujących). Wsprcie procesów relizcji orz wsprcie eksperckie i prwne n potrzeby wdrżni PO. Poddziłnie 4.1.2: Finnsownie ewlucji specyficznych dl POPC, Tworzenie, eksplotcj orz ewentuln budow systemu informtycznego, Dziłni o chrkterze koordyncyjnym orz w zkresie zwlczni i przeciwdziłni ndużyciom finnsowym orz korupcji euro pl/nbory/41-sprwne-zrzdznie-iwdrznie-popc/ n o w o ś ć

14 4.2 Spójny i skuteczny system informcji i promocji od do Kto może skłdć wnioski? 1) Instytucj Zrządzjąc POPC 2) Instytucj Pośrednicząc POPC Dziłni informcyjne orz szkoleni informcyjne odpowidjące potrzebom beneficjentów i potencjlnych beneficjentów związnym z plikowniem o środki w rmch Progrmu euro pl/nbory/42-spojny-i-skutecznysystem-informcji-i-promocji/ n o w o ś ć 4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowni i relizcji projektów od do ) Instytucj Zrządzjąc POPC 2) Instytucj Pośrednicząc POPC Udzielenie wsprci dordczo-szkoleniowego w zkresie przygotowni dokumentcji projektowej orz plikowni i relizcji projektów w rmch POPC. Relizowne wsprcie przyczyni się do wzmocnieni kompetencji beneficjentów, co przełoży się n wysoką jkość projektów w rmch Progrmu euro pl/nbory/43-wzmocnionekompetencje-beneficjentow-wprocesie-przygotowni-i-relizcjiprojektow/ n o w o ś ć 1. Priorytet 1 Zsoby ludzkie od do Ministerstwo Infrstruktury i Rozwoju (w zkresie zdń związnych z relizcją polityki spójności), Centrum Projektów Europejskich (kontrolerzy I stopni w EWT w progrmch trnsnrodowych i międzyregionlnych, jednostk odpowiedziln z koordyncję PIFE, jednostk odpowiedziln z dministrcję EISP), Ministerstwo Finnsów (w zkresie zdń związnych z relizcją polityki spójności), Jednostki pełniące rolę Instytucji Pośredniczących i Wdrżjących dl krjowych progrmów opercyjnych, Generln Dyrekcj Ochrony Środowisk, Główny Urząd Sttystyczny, Krjowy Zrząd Gospodrki Wodnej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Trnsportu Kolejowego, Urząd Zmówień Publicznych, Ministerstwo Administrcji i Cyfryzcji. ztrudnienie prcowników instytucji zngżownych w relizcję polityki spójności wykonujących zdni związne z przygotowniem, zrządzniem, wdrżniem, monitorowniem, ewlucją, informcją i promocją, tworzeniem sieci, rozptrywniem skrg, koordyncją orz kontrolą i udytem instrumentów strukturlnych wdrżnych w rmch polityki spójności w ltch orz zmykjących poprzednie perspektywy finnsowe i przygotowujących przyszły okres progrmowni po 2020 r.; ztrudnienie prcowników wykonujących dziłni wspierjące n rzecz instytucji w systemie relizcji Umowy Prtnerstw, szkoleni horyzontlne, w obszrch wysoce specjlistycznych i problemowych o szczególnym znczeniu, indywidulne, strtegie zrządzni zsobmi ludzkimi, koszty orgnizcyjne, techniczne i dministrcyjne niezbędne do sprwnego dziłni instytucji zngżownych we wdrżnie polityki spójności w ltch , zmykjących poprzednie perspektywy i przygotowujących nowy okres progrmowni po 2020 r. np. zkup wyposżeni biurowego, sprzętu komputerowego, mteriłów biurowych i eksplotcyjnych, wydtki związne z powierzchnią biurową. Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu 85% Ogóln pul środków PLN pl/nbory/priorytet-1-zsoby-ludzkie/

15 Progrm Opercyjny Pomoc Techniczn 2. Priorytet 2 Skuteczny i efektywny system relizcji polityki spójności od do Ministerstwo Infrstruktury i Rozwoju (w zkresie zdń związnych z relizcją polityki spójności), Ministerstwo Finnsów (w zkresie zdń związnych z relizcją polityki spójności), Generln Dyrekcj Ochrony Środowisk, Główny Urząd Sttystyczny, Krjowy Zrząd Gospodrki Wodnej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Trnsportu Kolejowego, Urząd Zmówień Publicznych, Ministerstwo Administrcji i Cyfryzcji ewlucje horyzontlne, rozwój kultury i potencjłu ewlucyjnego, Mksymlny dopuszczlny nlizy, oceny i ekspertyzy, poziom dofinnsowni orgnizcj i funkcjonownie komitetów, podkomitetów, grup i zespołów roboczych, projektu przygotownie, powielnie i dystrybucj mteriłów roboczych i informcyjnych, 85% budow i utrzymnie systemów informtycznych, Ogóln pul środków wymin doświdczeń i informcji pomiędzy uczestnikmi systemu relizcji polityki spójności, koordyncj informcji i promocji, PLN koordyncj pomocy technicznej i regionlnych progrmów opercyjnych. pl/nbory/priorytet-2-skuteczny-iefektywny-system-relizcji-politykispojnosci/ 3. Priorytet 3 Potencjł beneficjentów funduszy europejskich od do Ministerstwo Infrstruktury i Rozwoju (w zkresie zdń związnych z relizcją polityki spójności) prowdzenie sieci Punktów Informcyjnych Funduszy Europejskich, szkoleni dl beneficjentów i potencjlnych beneficjentów, projekty wypierjące potencjlnych beneficjentów (jst) w relizcji dziłń związnych z polityką miejską orz przygotowniem zintegrownych inwestycji, wsprcie dl ZIT dl mist wojewódzkich, np. koszty dministrcyjne, zkup sprzętu komputerowego, systemy informtyczne, dostosownie i utrzymnie stnowisk prcy, tworzenie dokumentu strtegicznego n rzecz obszru funkcjonlnego. Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu 85% Ogóln pul środków PLN pl/nbory/priorytet-3-potencjlbeneficjentow-funduszy-europejskich/ 4. Priorytet 4 Informcj i promocj od do Ministerstwo Infrstruktury i Rozwoju (w zkresie zdń związnych z relizcją polityki spójności) worzenie, utrzymnie i rozwój stron internetowych orz wykorzystnie innych nrzędzi komunikcji elektronicznej, konkursy dotcji dl mediów i prtnerów społeczno-gospodrczych, kcje informcyjno-promocyjne, dziłlność wydwnicz, orgnizownie imprez informcyjno-promocyjnych, w tym konferencji, dziłnie edukcyjne, promocj i informcj Progrmu Pomoc Techniczn Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu 85% Ogóln pul środków PLN pl/nbory/priorytet-4-informcj-ipromocj/ Terz Polsk Promocj i Rozwój do Prcę mgisterską może zgłosić uczestnik lub szkoł wyższ, reprezentown przez dziekn lub promotor. Kompletne zgłoszenie powinno zwierć: Poprwnie wypełniony formulrz zgłoszeniowy Prcę mgisterską n płycie CD/DVD lub nośniku USB Streszczenie prcy Notkę biogrficzną utor Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończeni studiów wyższych Kopię promotorskiej recenzji prcy Zświdczenie o pozytywnym wyniku weryfikcji prcy pod kątem plgitu Njlepsz prc mgistersk dot. szeroko rozuminej promocji Polski, jej konkurencyjności, innowcyjności, przedsiębiorczości orz wyzwń rozwojowych. Prce konkursowe powinny nwiązywć do problemtyki wizerunkowej promocji Polski, promocji gospodrczej, rolno-spożywczej, turystycznej, sportowej, kulturlnej lub nukowej nszego krju i jego wybitnych mieszkńców. N zwycięzców czekją ngrody główne orz ngrody specjlne o łącznej wrtości zł Polsk Agencj Rozwoju Przedsiębiorczość

16 Przedsiębiorczość Fundusz pożyczkowy dl kobiet 13 kwietni grudni 2015 Kobiety zmieszkłe n terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które: 1) są przedsiębiorcmi wykonującymi dziłlność gospodrczą n terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) zmierzją podjąć dziłlność gospodrczą n terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wydtki niezbędne do prowdzeni dziłlności gospodrczej, poniesione w okresie relizcji przedsięwzięci n: 1) pokrycie ceny nbyci lbo kosztu wytworzeni środków trwłych, z wyłączeniem nieruchomości; 2) zkup usług, z wyłączeniem usług dordczych; 3) zkup wrtości niemterilnych i prwnych; 4) dptcję obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub hndlowych; 5) zkup mteriłów i wyposżeni; 6) ustnowienie lub utrzymnie zbezpieczeni nleżytego wykonni zobowiązń wynikjących z umowy pożyczki. Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 95% wydtków kwlifikujących się do objęci pożyczką. Kwot pożyczki dl kobiet nie może być niższ niż zł i nie może przekroczyć zł. Przedsiębiorc może uzyskć pożyczkę dl kobiet tylko rz w okresie relizcji projektu Fundusz pożyczkowy dl kobiet. Szwjcrsko-Polski Progrm Współprcy Rozwój społeczny i zsobów ludzkich - Ochron zdrowi od do od do Projekt w zkresie objętym niniejszym regulminem skierowny jest do nstępujących grup uczestników:. przedszkoli, które prowdzą edukcję przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lt zloklizownych n terenie cłego krju wrz z nuczycielmi i wychowwcmi, b. dzieci w wieku 3-5 lt objętych edukcją przedszkolną zmieszkłych n terenie cłego krju i ich rodziców/opiekunów prwnych. O udził w Projekcie mogą ubiegć się przedszkol publiczne i niepubliczne, oddziły przedszkolne w szkołch podstwowych, publiczne i niepubliczne punkty przedszkolne orz zespoły wychowni przedszkolnego, które są zloklizowne n terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowdzą edukcję przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lt. Edukcj, promocj i profilktyk w kierunku zdrowi jmy ustnej skierown do młych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowwców"celem głównym Projektu jest ogrniczenie występowni i nsileni choroby próchnicowej zębów orz poprw stnu jmy ustnej i ogólnego stnu zdrowi populcji dzieci w wieku 0-5 lt. Cel ten zostnie osiągnięty między innymi poprzez:. nucznie zsd prwidłowego szczotkowni zębów wrz z instruktżem u dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lt), b. edukcję prozdrowotną i promocję zdrowi jmy ustnej skierowną zrówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jk i do ich rodziców/opiekunów i nuczycieli przedszkolnych. Celem Funduszu będzie wzmcninie potencjłu ludzkiego orz poszerznie wiedzy poprzez: Fundusz Stypendilny i Szkoleniowy 2015 zwiększenie mobilności studentów orz prcowników uczelni wyższych pomiędzy Polską pństwmi-drczyńcmi, rozszerzenie orz pogłębienie współprcy instytucjonlnej i prtnerstw pomiędzy instytucjmi dziłjącymi w sferze edukcji (n poziomie szkolnictw: podstwowego, wyższego, zwodowego orz osób dorosłych) w Polsce orz n obszrze pństw-drczyńców. Wrtość progrmu z funduszy EOG orz z funduszy norweskich: euro bszry_wsprci/bdni_nukowe_i _stypendi/fundusz_stypendilny_i_s zkoleniowy/strony/strt.spx

17 1.3.1 Wspiernie efektywności energetycznej w budynkch publicznych grudzień Wsprcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizcji energetycznej budynków publicznych obejmującej tkie elementy jk: ocieplenie, przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścin zewnętrznych, podłóg, dchów i stropodchów wymin okien, drzwi zewnętrznych; wymin oświetleni n energooszczędne przebudow systemów grzewczych (lub podłączenie brdziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródł ciepł) ; instlcj/przebudow systemów chłodzących, w tym również z zstosowniem OZE; budow i przebudow systemów wentylcji i klimtyzcji, zstosownie utomtyki pogodowej; zstosownie systemów zrządzni energią w budynku; budow lub przebudow wewnętrznych instlcji odbiorczych orz likwidcj dotychczsowych nieefektywnych źródeł ciepł; instlcj mikrokogenercji lub mikrotrigenercji n potrzeby włsne; instlcj OZE w modernizownych energetycznie budynkch, jeśli to wynik z przeprowdzonego udytu energetycznego oprcownie projektów modernizcji energetycznej stnowiących element projektu inwestycyjnego; instlcj indywidulnych liczników ciepł, chłodu orz ciepłej wody użytkowej; instlcj zworów podpionowych i termosttów, tworzenie zielonych dchów i żyjących, zielonych ścin, przeprowdzenie udytów energetycznych jko elementu projektu inwestycyjnego modernizcj instlcji wewnętrznych ogrzewni i ciepłej wody użytkowej Nrodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej pl/strony/skorzystj/hrmonogrmynboru-wnioskow/hrmonogrmnborow-projektow-w-trybiekonkursowym-w-rmch-progrmuinfrstruktur-i-srodowisko / 2.2. Gospodrk odpdmi komunlnymi grudzień 2015 Projekty obejmujące swoim zkresem elementy gospodrki odpdmi zgodnej z hierrchią sposobów postępowni z odpdmi z wyłączeniem instlcji do termicznego przeksztłcni odpdów Nrodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej pl/strony/skorzystj/hrmonogrmynboru-wnioskow/hrmonogrmnborow-projektow-w-trybiekonkursowym-w-rmch-progrmuinfrstruktur-i-srodowisko / listopd 2015 Ochron in-situ lub ex-situ zgrożonych gtunków i siedlisk przyrodniczych: Dziłni o chrkterze dobrych prktyk, związne z ochroną zgrożonych gtunków i siedlisk przyrodniczych Nrodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej Ochron przyrody i edukcj ekologiczn listopd 2015 Oprcownie instrumentów plnistycznych dl Ntury 2000: plnów ochrony Nrodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej pl/strony/skorzystj/hrmonogrmynboru-wnioskow/hrmonogrmnborow-projektow-w-trybiekonkursowym-w-rmch-progrmuinfrstruktur-i-srodowisko /

18 2020/ listopd 2015 Rozwój bzy ośrodków prowdzących dziłlność w zkresie edukcji ekologicznej: Rozwój bzy ośrodków prowdzących dziłlność w zkresie edukcji podlegjących prkom nrodowym Nrodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej listopd 2015 Wsprcie dl znieczyszczonych lub zdegrdownych terenów Nrodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej Poprw jkości środowisk miejskiego listopd 2015 listopd 2015 Rozwój terenów zieleni w mistch i ich obszrch funkcjonlnych Inwentryzcj terenów zdegrdownych i terenów znieczyszczonych Nrodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej Nrodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej pl/strony/skorzystj/hrmonogrmynboru-wnioskow/hrmonogrmnborow-projektow-w-trybiekonkursowym-w-rmch-progrmuinfrstruktur-i-srodowisko / Progrm Oprecyjny Infrstruktur i Środowisko 4.1 Zwiększenie dostępności trnsportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie mist od ndmiernego ruchu drogowego pździernik 2015 pl/strony/skorzystj/hrmonogrmynboru-wnioskow/hrmonogrmnborow-projektow-w-trybiekonkursowym-w-rmch-progrmu- pździernik 2015 Budow, przebudow dróg krjowych w TEN-T w mistch n prwch powitu, w tym trs wylotowych (z możliwością uwzględnieni inwestycji z zkresu BRD inżynieri, ITS) Budow, przebudow dróg krjowych poz TEN-T w mistch n prwch powitu, w tym trs wylotowych (z możliwością uwzględnieni inwestycji z zkresu BRD inżynieri, ITS) Centrum Unijnych Projektów Trnsportowych Centrum Unijnych Projektów Trnsportowych pl/strony/skorzystj/hrmonogrmynboru-wnioskow/hrmonogrmnborow-projektow-w-trybiekonkursowym-w-rmch-progrmuinfrstruktur-i-srodowisko / 8.1 Ochron dziedzictw kulturowegoi rozwój zsobów kultury wrzesień Prce konserwtorskie, resturtorskie orz roboty budowlne przy obiektch i n obszrch zbytkowych i zespołch tych obiektów orz w ich otoczeniu; 2. Rozbudow, przebudow i remont niezbytkowej infrstruktury n cele dziłlności kulturlnej, edukcji rtystycznej, rchiwów; 3. Zkup trwłego wyposżeni do prowdzeni dziłlności kulturlnej, w tym edukcji rtystycznej orz relizcji prc konserwtorskich; 4. Modernizcj wystw stłych; 5. Ochron i zchownie zbytkowych ogrodów i prków; 6. Konserwcj zbytków ruchomych orz zbytkowych muzeliów, strodruków, księgozbiorów, mteriłów bibliotecznych, rchiwlnych i zbiorów udiowizulnych (w tym filmowych) orz ich ochron i udostępnienie poprzez proces digitlizcji; 7. Zbezpieczenie obiektów przed krdzieżą i zniszczeniem; 8. Rozbudow, przebudow i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznczeniem n mgzyny studyjne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictw Nrodowego pl/strony/skorzystj/hrmonogrmynboru-wnioskow/hrmonogrmnborow-projektow-w-trybiekonkursowym-w-rmch-progrmuinfrstruktur-i-srodowisko /

19 pździernik Wsprcie istniejących szpitlnych oddziłów rtunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stnowisk wstępnej intensywnej terpii (roboty budowlne, doposżenie). W przypdku, kiedy w celu osiągnięci pełnej funkcjonlności SOR niezbędne jest przeprowdzenie prc w zkresie budowy/remontu cłodobowego lądowisk lub lotnisk dl śmigłowców, prce te muszą zostć ujęte w zkresie rzeczowym projektu dotyczącego wsprci istniejącego SOR. Dotyczy SOR wpisnych do WPDSPRM jko istniejące. Ministerstwo Zdrowi pl/strony/skorzystj/hrmonogrmynboru-wnioskow/hrmonogrmnborow-projektow-w-trybiekonkursowym-w-rmch-progrmuinfrstruktur-i-srodowisko / 9.1 Infrstruktur rtownictw medycznego pździernik Wsprcie istniejących szpitlnych oddziłów rtunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stnowisk wstępnej intensywnej terpii (roboty budowlne, doposżenie). W przypdku, kiedy w celu osiągnięci pełnej funkcjonlności SOR niezbędne jest przeprowdzenie prc w zkresie budowy/remontu cłodobowego lądowisk lub lotnisk dl śmigłowców, prce te muszą zostć ujęte w zkresie rzeczowym projektu dotyczącego wsprci istniejącego SOR. Dotyczy SOR wpisnych do WPDSPRM jko istniejące. Ministerstwo Zdrowi pl/strony/skorzystj/hrmonogrmynboru-wnioskow/hrmonogrmnborow-projektow-w-trybiekonkursowym-w-rmch-progrmuinfrstruktur-i-srodowisko / 10.1 Pomoc techniczn Progrm Infrstruktur i Środowisko od do Instytucje Pośredniczące (IP) Progrmu Infrstruktur i Środowisko (POIiŚ). 1) Utrzymnie niezbędnych wrunków prcy orz potencjłu instytucji relizujących Progrm orz instytucji mjących znczący wpływ n wdrżnie Progrmu, gwrntujących skuteczne wykonywnie obowiązków związnych z relizcją Progrmu; 2) Zpewnienie sprwnego systemu relizcji Progrmu; Wzmocnienie potencjłu beneficjentów i potencjlnych beneficjentów Progrmu, ze szczególnym uwzględnieniem Generlnej Dyrekcji Dróg Krjowych Autostrd orz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. orz instytucji mjących znczący wpływ n potencjł beneficjentów Progrmu; Skuteczn i efektywn informcj i promocj Progrmu. Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu 100% pl/nbory/101-pomoc-technicznprogrm-infrstruktur-i-srodowisko/ n o w o ś ć

20 Gospodrk wodno-ściekow w glomercjch Część 1) Gospodrk ściekow w rmch Krjowego Progrmu Oczyszczni Ścieków Komunlnych od r. do r. lub do wyczerpni dostępnej lokcji środków. 1) jednostki smorządu terytorilnego i ich związki; 2) podmioty świdczące usługi publiczne w rmch relizcji zdń włsnych jednostek smorządu terytorilnego. 1) budow, rozbudow lub modernizcj oczyszczlni ścieków komunlnych (tkże w zkresie dotyczącym przetwrzni osdów ściekowych); 2) budow, rozbudow lub modernizcj zbiorczych systemów knlizcji snitrnej (zkres przedsięwzięć zgodny z rozporządzeniem Ministr Środowisk w sprwie sposobu wyznczni obszru i grnic glomercji) wrz z budową przyłączy budynków do knlizcji snitrnej relizownej w rmch przedsięwzięci będącego przedmiotem wniosku. kwot pożyczki: I. od zł - w przypdku przedsięwzięć relizownych przez gminy o znczącym udzile obszrów chronionych (tzw. zielone gminy ), spełnijące kryteri horyzontlne w tym zkresie; II. od zł - w przypdku pozostłych przedsięwzięć; Gospodrk wodno-ściekow w glomercjch Część 2) Współfinnsownie projektów Progrmu Opercyjnego Infrstruktur i Środowisko listopd 2015 listopd 2015 Projekty dotyczące gospodrki wodno-ściekowej, relizowne w glomercjch o wielkości co njmniej RLM Projekty dotyczące gospodrki wodno-ściekowej relizowne w regionch lepiej rozwiniętych w glomercjch o wielkości od RLM do RLM 1) dopłty do ceny wykupu obligcji; 2) pożyczki, w tym pożyczki n zchownie płynności finnsowej. pl/strony/skorzystj/hrmonogrmynboru-wnioskow/hrmonogrmnborow-projektow-w-trybiekonkursowym-w-rmch-progrmuinfrstruktur-i-srodowisko / Rcjonln gospodrk odpdmi Część 1) Selektywne zbiernie i zpobiegnie powstwniu odpdów 1) Budow punktów selektywnego zbierni odpdów komunlnych 2) Budow systemów selektywnego zbierni odpdów 3) Doposżenie systemów selektywnego zbierni odpdów pożyczk Rcjonln gospodrk odpdmi Część 2) Instlcje gospodrowni odpdmi od r. do r. 1) jednostki smorządu terytorilnego i ich związki; 2) przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowdzące dziłlność gospodrczą, przedsiębiorstw pństwowe, spółki prw hndlowego. 1) Budow nowych orz modernizcj lub rozbudow istniejących regionlnych instlcji do przetwrzni odpdów komunlnych (RIPOK), 2) Rozbudow lub modernizcj istniejących instlcji przetwrzni odpdów, celem uzyskni sttusu RIPOK. 3) Budow nowych orz modernizcj lub rozbudow istniejących instlcji przeznczonych do prowdzeni procesów recyklingu (lub przygotowni do recyklingu) selektywnie zbiernych odpdów komunlnych. 4) Budow nowych, rozbudow orz modernizcj istniejących instlcji pożyczk Część 2c) Wspiernie rozproszonych, odnwilnych źródeł energii. Część 2) Prosument - lini dofinnsowni z przeznczeniem n zkup i montż mikroinstlcji odnwilnych źródeł energii. od r. do r Beneficjentmi progrmu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkniowe, wspólnoty mieszkniowe orz jednostki smorządu terytorilnego. Wsprciem objęte są przedsięwzięci polegjące n zkupie i montżu instlcji odnwilnych źródeł (6 rodzjów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepł, n potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszklnych w-rmch-progrmow-priorytetowychobowizujcych-w-nfosigw.html N dofinnsownie przedsięwzięć przeznczono środki w kwocie 50 mln finnsowni/srodki- złotych do wydtkowni w krjowe/progrmy- ltch , z priorytetowe/prosument- możliwością zwierni umów dofinnsownie-mikroinstlcji- do końc 2016 r. Z zgodą oze/nbor-wnioskow-dl-wfosigw- Zrządu NFOŚiGW może 2015/ podwyższyć lokcję środków.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Pln dziłni wskzujący hrmonogrm osiągni poszczególnych wskźników produktu CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodrczy obszru Ziemi Gotyku Lt 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Progr Nzw m nrstją co Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu Progrm Cisco Networking Acdemy Ann Czchrowsk Koordyntor Progrmu Globlny progrm edukcyjny, w rmch którego uczniowie i studenci zdobywją wiedzę i kompetencje w zkresie projektowni, budowni, zbezpieczni i

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014 Złącznik do uchwły nr XI/82/07 Rdy Powitu w Pułtusku Z dni 30 pździernik 2007r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH n lt 2007-2014 PUŁTUSK 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Przeciwdziałanie wykluczeniu 172,3 mln euro 172,3 mln euro Transport

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%]

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%] List wniosków znjdujących się n liście projektów wrunkowo wybrnych do dofinnsowni dl których istnieje moŝliwość podpisni umowy o dofinnsownie: Lp. Wnioskodwc Tytuł projektu Numer wniosku Koszt cłkowity

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw w trybie konkursowym

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA BIUROWYH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersj po recenzjch Wrszw 2012 1 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY... 3 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY... 3 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych lipiec 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwlski sejneński M. SUWAŁKI ugustowski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity................ Mist n prwch powitu Mist........... Gminy................. miejskie..............

Bardziej szczegółowo

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 m g m o p t l d O m o c ń k z s e i m i b ę ł g Z dr Bet MAŁECKA-LIBERA Zgłębink Posłnk n Sejm RP Sekretrz Stnu w Ministerstwie Zdrowi Sznowni Pństwo, uwżm,

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU pucki wejherowski lęborski Gdyni Sopot Gdńsk słupski nowodworski krtuski gdński bytowski mlborski kościerski człuchowski strogrdzki tczewski chojnicki WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa

Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku Złącznik Nr 2 do sprwozdni rocznego z budżetu Gminy Misto Brzeziny z 2012 rok Anliz opisow budżetu Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej w Brzezinch z 2012 roku WYDATKI Ogółem pln Ogółem wydtek % Źródł finnsowni

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR METL SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 37 lat Działalność: produkcja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Lp. Nzw szkoły Typ szkoły Nzw 1. 2. 3. Podstwow im. Henryk Sienkiewicz w Choroszczy Podstwow nr 12 im. Zygmunt Gloger w Biłymstoku

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE brniewski gołdpski brtoszycki węgorzewski Elbląg lidzbrski kętrzyński olecki elbląski giżycki ostródzki Olsztyn mrągowski ełcki iłwski olsztyński piski szczycieński nowomiejski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE www.wosnstoprocent.pl CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE główne złożeni, smorząd gminny, powitowy i wojewódzki Autor: Tomsz Mtyj Smorząd to form orgnizcji wyodrębnionej grupy społecznej,

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU (KSI):... SUMA KONTROLNA WNIOSKU:... TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/169/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 9 maja 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/169/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 9 maja 2017 r. Uchwł Nr XXXIV/169/17 Rdy Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dni 9 mj 2017 r. w sprwie: zwrci porozumieni o utworzeniu Klstr Energii Odnwilnej Ziemi Łużyckiej. N podstwie rt. 10 ust. 1 orz 18 ust. 2 pkt 12

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

2-letnie studia dzienne magisterskie

2-letnie studia dzienne magisterskie Uniwersytet Wrocłwski Wydził Nuk Historycznych i Pedgogicznych Instytut Archeologii 2-letnie studi dzienne mgisterskie n kierunku ARCHEOLOGIA Progrm studiów Wrocłw 2011 I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studi

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1594/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo