WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego u w wysokości 172zł link Informcje o gminie 2 Dokumenty potwierdzjące upowŝnienie przedstwicieli JST podpisni umowy u, ustnwini zbezpieczeń (kumenty tyczące wyboru Wójt i Skrbnik Gminy) Zświdczenie o wyborze Wójt Gminy Świętjno orz uchwł o powołniu Skrbnik Gminy będą strczone przed podpisniem umowy n zciągnięcie u 3 Wykz instytucji powiąznych kpitłowo i orgnizcyjnie z JST (z uwzględnieniem nzwy, numeru REGON i NIP): Jednostki orgnizcyjne gminy Świętjno to: Szkoł Podstwow w Świętjnie NIP REGON 77899; Szkoł Podstwow w Mzurch NIP REGON ; Gimnzjum w Świętjnie NIP REGON ; Zespół Administrcyjny Oświty w Świętjnie NIP REGON Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętjnie NIP REGON Instytucje smorząwe kultury: Gminny Ośrodek Kultury Świętjno NIP REGON 93218; Gminn Bibliotek Publiczn Świętjno NIP REGON ; 4 Wykz instytucji, w których JST korzyst z ów i /lub/ poŝyczek (nzw, ktulne zdłuŝenie, miesięczne obciąŝeni, ostteczny termin spłty Nzw Bnku i Poszczególne lt w rozbiciu n kwoty numer umowy 32/25/O/OL 555, 4/2l/OL, , 9228, 11784, 11 rt po po 927, Olsztyn Oddził Ełk 7/2/O/OL 45, 5 154dneg o 151dneg o 5 154dneg o 151dneg o Bnk Śrowisk SA Olsztyn umow nr 1352//29/92 2/F/CEB/EIB2/2 7 38, 95, 5 x 19 57, 3 x 19 Bnk Śrowisk SA 157/9/21/92 2/F/CEB/EIB3/17 3, Bnk Śrowisk SA 73/12/21/92 /F/OBR 33, 1 rt po 75, 25-go, 25-go 25-go 8 rt po 83, osttni , Bnk Śrowisk SA 24/1/W-231/OA- PO/K 28142, 7358, i , Śrowisk i , 33/7/1352/ 24, 24, 24, 24, ,

2 Śrowisk i 3, 49/7/1352/ 43, 43, 42824, Śrowisk i 12, umow 32/1/1352/ OW-OW/P 99975, , RAZEM: , 142, 75917, 8573, 7723, 5739, 2358, 1333, , , 5 Osttni, ktuln uchwł w sprwie zminy budŝetu Gminy n 211 r wrz z złącznikmi orz prognozą łącznej kwoty długu Osttni uchwł Nr IX/41/11 Rdy Gminy Świętjno z dni 29 czerwc 211 r w sprwie zmin w budŝecie gminy wrz z złącznikmi n 211 znjduje się n stronie BIP Urzędu Gminy Świętjno (wwwbipswietjno pl) w zkłdce Prwo loklne -> BudŜet Osttni, ktuln uchwł zmienijąc Wieloletnią Prognozę Finnsową wrz z złącznikmi Osttni, ktuln uchwł Nr VII/3/11 Rdy Gminy Świętjno i z dni 27 mj 211 r w sprwie zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Świętjno n lt , znjduje się n stronie BIP Urzędu Gminy Świętjno (wwwbipswietjnopl) w zkłdce Prwo loklne -> BudŜet 7 Opini RIO tycząc prwidłowości prognozy kwoty długu w 211r 8 Opini RIO tycząc sprwozdni z wykonni budŝetu Gminy z 29r 9 Sprwozdnie opisowe z wykonni budŝetu z 29r i 21r 1 RB-NDS z I kwrtł 21r 11 Czy Skrbnik kon kontrsygnty n wekslu i deklrcji wekslowe? Zmwijący puszcz moŝliwość zmieszczeni n wekslu In blnco stnowiącym zbezpieczenie przedmiotowego u kontrsygnty Skrbnik Jednocześnie informujemy, iŝ zmieszczenie n wekslu podpisu Skrbnik nie będzie trktowne jko udzielenie poręczeni wekslowego tylko jko podpis wrunkujący wŝność zobowiązni wystwcy weksl jednostki smorządu terytorilnego 12 Czy Zmwijący podpisze oświdczenie o poddniu się egzekucji jko oddzielny kument orz czy Zmwijący wyrzi zgodę n poddnie się egzekucji wysokości dwukrotności kwoty u? Zmwijący podpisze oświdczeni o poddniu się egzekucji jko oddzielny kument i nie wyrŝ zgodę n poddnie się egzekucji wysokości dwukrotności kwoty u 13 Czy Zmwijący posid fktycznie zpewnione źródł finnsowni zdń ch plnownych relizcji w bieŝącym w postci podpisnych umów o tcje, lub w inny sposób? JeŜeli tk to jkie? (prosimy o wyszczególnienie nzwy zdni, źródł finnsowni w przypdku środków z UE lub finnsowni z budŝetu pństw prosimy o informcje: dt zwrci umowy lub dtę przyznni finnsowni i kwot finnsowni) Zdni inwestycyjne i mjątkowe plnowne relizcji w 211 r zwierją złączniki Nr 4 uchwły Nr iv/17/11 Rdy Gminy Świętjno i z dni 18 lutego 211 r w sprwie uchwleni budŝetu Gminy Świętjno n 211 r i złącznik Nr 5 uchwły Nr IX/41/11 Rdy Gminy Świętjno z dni 29 czerwc 211 r w sprwie zmin w budŝecie gminy Świętjno n 211 r Znjduję się n stronie BIP Urzędu Gminy Świętjno (wwwbipswietjno pl) w zkłdce Prwo loklne > BudŜet Umow o przyznnie pomocy Nr UM1443/9 w rmch dziłni n Podstwowe usługi dl gospodrki i ludności wiejskiej z dni 18 styczni 21Kwot finnsowni zł 14Jk był wysokość chodów ch Zmwijącego w ltch 29-21,w I kwrtle 211 r orz jk będzie ich prognozown wysokość z 211 orz w nstępnych ltch owni? Z rok 29 chody włsne uzyskne 31555zł, tj95,3% plnownych Z rok 21 chody włsne uzyskne zł, tj 94,71% plnownych Z I kwrtł 211 r chody włsne uzyskno w kwocie 49797,4 zł, tj 21,25 % plnownych 212r - chody plnowne - 31,zł 213r chody plnowne 311zł, 214r chody plnowne 315zł 215r chody plnowne 31zł 21r chody plnowne 31zł 217r chody plnowne 317zł 218r chody plnowne 317zł, 219r- chody plnowne 317zł, 22r- chody plnowne 317zł, 221r chody plnowne 317zł 15 Czy zmwijący posid zobowiązni wynikjące z umów o terminie płtności, n okres dłuŝszy niŝ, przypdjące w ltch nstępnych, fktury z terminem płtności dłuŝszym niŝ pół, wykup (cesj) wierzytelności? JeŜeli tk w jkiej wysokości? Zmwijący nie posid zobowiązń z tytułu wymienionych w pytniu, umów o terminie płtności dłuŝszym niŝ, fktur, z tytułu wykupu (cesji) wierzytelności 1 Czy Zmwijący m zwrte umowy lesingowe? JeŜeli tk w jkiej wysokości? Zmwijący nie m zwrtych umów lesingowych 17 Czy Zmwijący zwrł umowy zobowiązujące konywni płty kpitłu lub bezzwrotnej płty dziłlności bieŝącej w spółce kpitłowej, w której m udziły? JeŜeli tk w jkiej wysokości? Zmwijący nie m zwrtych umów powodujących zobowiązni z wymienionych w pytniu tytułów i nie m udziłu w spółkch kpitłowych 18 Czy Zmwijący posid zobowiązni w postci umów o prtnerstwie publiczno-prywtnym, koncesje n roboty buwlne lub usługi płtności n rzecz prtner prywtnego lub koncesjonriusz, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne płty dziłlności bieŝącej spółki kpitłowej, n podniesienie jej kpitłu zkłwego czy teŝ zobowiązni płtności n rzecz koncesjonriuszy z umów o koncesję n roboty buwlne lub usługi)? JeŜeli tk w jkiej wysokości? Zmwijący nie posid zobowiązń i umów o prtnerstwie publiczno-prywtnym 19 Czy Zmwijący udzielił gwrncji i poręczeń innym podmiotom? JeŜeli tk w jkiej wysokości? Zmwijący nie udzielł gwrncji i poręczeń innym podmiotom 2Czy Zmwijący przejął z mocy prw zdłuŝeni po podmiocie, dl którego był podmiotem złoŝycielskim lub n podstwie umowy z wierzycielem spółki prw hndlowego, czy teŝ stowrzyszeni zleŝnego n mocy, której Zmwijący wstąpi n miejsce dłuŝnik, który zostje z długu zwolniony? Zmwijący nie przejął zdłuŝeni po podmiocie, dl którego był podmiotem złoŝycielskim i nie posid i nie posidł umowy z wierzycielem spółki prw hndlowego czy stowrzyszeniem 21 Czy Zmwijący zwrł umowy polegjące n sprzedŝy udziłów lub kcji w spólkch kpitłowych z zstrzeŝeniem prw odkupu (tzw trnskcj buy-sell-bck-bsb)? JeŜeli tk w jkiej wysokości? Zmwijący nie m zwrtych umów polegjących n sprzedŝy udziłów lub kcji w spółkch kpitłowych 22 Czy Zmwijący podpisł ugody z wierzycielmi w zkresie rozłoŝeni n rty spłty wymglnych zobowiązń (np ZUS i inne)? JeŜeli tk w jkiej wysokości? Zmwijący nie posid zobowiązń wymglnych Zświdczenie z ZUS o niezlegniu w opłcie skłdek znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego u w wysokości 172zł link Informcje o gminie

3 23 Czy zmwijący m podpisne umowy fctoringu orz inne umowy, z których wynik obowiązek spełnieni świdczeń, w szczególności pienięŝnych? JeŜeli tk w jkiej wysokości? Zmwijący nie m podpisnych umów fctoringu orz innych umów, z których wynik obowiązek spełnieni świdczeń, w szczególności pienięŝnych 24 Prosimy o wyjśnienie z czego wynik ndwyŝk wydtków bieŝących nd chodmi bieŝącymi wynikjąc z budŝetu n 211r Prosimy o podnie kwoty wolnych środków n 211r, o których mow w rt217 ust2 pkt ufp W związku z tym,iŝ wydtki n oświtę są niewystrczjące w stosunku otrzymnej subwencji oświtowej, dltego teŝ wydtki n to zdnie są wyŝsze niŝ otrzymn subwencj oświtow Dltego teŝ zostły one zngŝowne z wolnych środków Kwot wolnych środków n rok zł 25 Prosimy o informcję jki mjątek Gminy zostł przewidziny sprzedŝy w dziłek pod zbuwę mieszkniową kwot plnown zł 2 dziłki rolne kwot plnown 9zł, nieruchomości zbuwne kwot plnown 88zł, 3 lokle mieszklne kwot plnown 15zl, sprzedŝ ln z lt poprzednich 118zl 2 Prosimy o wyjśnienie, z czego wynik spdek plnownych n 211 r chodów bieŝących w stosunku wykonni tej pozycji w 29 i 21 RóŜnic w wysokości chodów bieŝących plnownych n początek plnownych i wykonnych n koniec (jk we wszystkich ltch poprzednich) wynik plnownych głównie z tytułu tcji celowych n zdni zlecone i włsne Niektóre tcje rokrocznie przyznwne są w trkcie budŝetowego, ich wysokości uzleŝnionej jest od wyliczeni potrzeb w ich zkresie (np zwrot rolnikom podtku kcyzowego z zwrot oleju npęwego wykorzystywnego produkcji rolnej) Anlogicznie równieŝ pln chodów bieŝących n 211 r n początek będzie wzrstł o tcje n zdni zlecone i włsne przyznwne w trkcie Część opisow sprwozdni z wykonni budŝetu z 29 i 21 r znjduje się n stronie BIP Urzędu Gminy Świętjno (wwwbipswietjno pl) w zkłdce Prwo loklne > BudŜet 27 Prosimy o wyjśnienie, z czego wynik spdek plnownych n 211r(1113,28tyszł) wydtków bieŝących w stosunku wykonni wydtków bieŝących w 21r(11477,7tyszł), orz dlszy drstyczny spdek o pond 3% w212r, koty 78,25 tyszł, ze wskzniem njwyŝszych pozycji poczynionych oszczędności Spdek plnownych wydtków bieŝących w stosunku wykonni wydtków bieŝących wynik głownie z tcji n zdni zlecone jk i włsne, orz tcji celowej w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich Niektóre tcje przyznwne są w trkcie budŝetowego W 211 plnuje się zkończyć modernizcję oświetleni ulicznego Gminy Świętjno, któr będzie mił wpływ n obniŝenie kosztów związnych z oświetleniem dróg gminny W 212 nie przewiduje się wzrostu wyngrodzeń w jednostkch orgnizcyjnych gminy Nie zostł wyodrębniony fundusz solecki n rok 212 zgodnie z ustwą u funduszu soleckim Pondto od 1 wrześni zostł zlikwiwn 1 szkoł n terenie gminy, któr to obniŝy zncznie koszty budŝetu gminy 28 Czy Zmwijący wyrzi zgodę, by wyliczeni ceny oferty orz w umowie owej rok obrchunkowy liczył 35 dni w w przypdku przestępnego 3 dni (klendrz rzeczywisty)? Zmwijący nie wyrŝ zgody 29 Czy zmwijący wyrzi zgodę, by oprocentownie u oprte było n stwce bzowej ustlonej n okres 1 z 1 dni roboczego i mjąc zstosownie określeni oprocentowni począwszy od 1 dni roboczego powiększone o mrŝe bnkową Zmwijący wyrzi zgodę 29 Prosimy o sprostownie oczywistej omyłki, któr wystąpił w SIWZ, rozdził X, ust 3 pkt 2 polegjącej n zminie z n Pomyłk zostł sprostown w dniu 3211r 3Proszę o podnie chodów bieŝących z 28r, 29r Rok 28 chody bieŝące zł, Rok 29 chody bieŝące zł 31Proszę o podnie chodów mjątkowych z 28r, 29r Rok 28 chody mjątkowe zł, Rok 29 chody mjątkowe zł 32Proszę o podnie chodów ze sprzedŝy mjątku z 28r, 29, I kwrtł 211r Dochody ze sprzedŝy mjątku rok zł, Dochody ze sprzedŝy mjątku rok zł, Dochody ze sprzedŝy mjątku I kwrtł rok zł 33Proszę o podnie wysokości podtku od nieruchomości z I kwrtł 211r orz w poszczególnych ltch Podtek od nieruchomości z I kwrtł 211r 938zl, Podtek od nieruchomości rok - 211r 91zł, Podtek od nieruchomości rok - 212r 915zł Podtek od nieruchomości rok - 213r 92zł, Podtek od nieruchomości rok - 214r 925zł, Podtek od nieruchomości rok - 215r 925zł, Podtek od nieruchomości rok - 21r 925zł, Podtek od nieruchomości rok - 217r 925zł, Podtek od nieruchomości rok - 218r 925zł, Podtek od nieruchomości rok - 219r 925zł, Podtek od nieruchomości rok - 22r 925zł Podtek od nieruchomości rok zł 34Proszę o podnie wysokości tcji w ltch 28r, 29r, I kwrtł 21r, orz w ltch Wysokość tcji 28 r zł, Wysokość tcji 29 r zł, Wysokość tcji I kwrtł 211r zł, Wysokość tcji 211r zł, Wysokość tcji 212 r- 51zł, Wysokość tcji 213 r- 48zł, Wysokość tcji 214 r- 485zł, Wysokość tcji 215 r- 48zł, Wysokość tcji 21 r- 48zł, Wysokość tcji 217 r- 48zł, Wysokość tcji 218 r- 48zł, Wysokość tcji 219r- 48zł Wysokość tcji 22r- 48zł, Wysokość tcji 221 r- 48zł 35Proszę o podnie wysokości odsetek od ów w 28 orz I kwrtł 21r Wysokość odsetek rok zł, Wysokość odsetek I kwrtł 211r-38,5zł 3Co skłd się n chody mjątkowe w ltch N chody mjątkowe w ltch skłdją się chody ze sprzedŝe z mjątku gminy orz plnowne tcje pozyskni n zdni inwestycyjne 37Z czego wynik spdek chodów mjątkowych w 212r orz spdek łącznych chodów w tym Plnowne chody ze sprzedŝy mjątku w 212 są niŝsze niŝ w 211 W 212 plnuje się oprcownie plnu zgospodrowni przestrzennego w miejscowości Świętjno, Dudki, celem przeksztłceni dziłek n inne niŝ rolnicze W związku z tym zwiększą się chody mjątkowe gminy w ltch nstępnych W 211 pozyskno środki n relizcję zdni inwestycyjnego n buwę sieci wociągowej Sulejki-Jurkowo Zdnie to zostnie zkończone w 211, dltego teŝ m to wpływ n wielkość budŝetu w 212 Spdek łącznych chodów w 212 wynik głownie z tytułu tcji n zdni zlecone, włsne orz powierzone Niektóre tcje przyznwne są w trkcie budŝetowego Ich wysokość uzleŝnion jest od wyliczeni potrzeb w tym zkresie 38W jkim terminie m zostć złoŝony projekt umowy owej od dni wybrni njkorzystniejszej oferty Projekt umowy owej m zostć złoŝony w ciągu 3 dni od ogłoszeni wyników postępowni 39Jk mją wyglądć spłty kpitłu w dn 25 grudni -dzień wolny od prcy, koniec okresu owni przypd n r- dzień wolny od prcy JeŜeli spłt kpitłu przypd w święto lub dzień wolny ustwowo od prcy, to spłt rty kpitłowej nstępowć będzie w 1 dniu roboczym przypdjącym po dniu wolnym od prcy 4Czy osttniej sytucji finnsowej Gminy Świętjno z dn 211rjest opini RIO? Opini RIO w sprwie zopiniowni moŝliwości spłty przez Gminę Świętjno u w kwocie 172zł,znjduje się n stronie BIP Urzędu Gminy Świętjno (wwwbipswietjnopl) w zkłdce Prwo loklne -> BudŜet

4 41Proszę o podnie rocznych rt w rozbiciu n poszczególne y posidne w innych bnkch w okresch Nzw Bnku i Poszczególne lt w rozbiciu n kwoty numer umowy 32/25/O/OL 555, 4/2l/OL, , 9228, 11784, 11 rt po po 927, Olsztyn Oddził Ełk 7/2/O/OL 45, 5 154dneg o 151dneg o 5 154dneg o 151dneg o Bnk Śrowisk SA Olsztyn umow nr 1352//29/92 2/F/CEB/EIB2/2 7 38, 95, 5 x 19 57, 3 x 19 Bnk Śrowisk SA 157/9/21/92 2/F/CEB/EIB3/17 3, Bnk Śrowisk SA 73/12/21/92 /F/OBR 33, 1 rt po 75, 25-go, 25-go 25-go 8 rt po 83, osttni , Bnk Śrowisk SA 24/1/W-231/OA- PO/K 28142, 7358, i , Śrowisk i , 33/7/1352/ 24, 24, 24, 24, , Śrowisk i 3, 49/7/1352/ 43, 43, 42824, Śrowisk i 12, umow 32/1/1352/ OW-OW/P 99975, , RAZEM: , 142, 75917, 8573, 7723, 5739, 2358, 1333, , ,

5 42 Informcj n temt ów w innych bnkch i zbezpieczeń wg zestwieni: Lp Kredytodwc Rodzj trnskcji kwot udzielon wlut ogółem w tys przetermin zł początkow zkończeni Form zbezpieczeni w tys w tys zł kpitł odsetki 1 Bnk, PLN 2875, Weksel Śrowisk 2 Bnk 45, PLN 19875, Weksel Śrowisk 3 Bnk 38, PLN 247, Weksel Śrowisk 4 Bnk 3, PLN 2775, Weksel Śrowisk 5 Bnk 33, PLN 38, Weksel Śrowisk Bnk 28142, PLN 28142, Weksel Śrowisk 7 poŝyczk , PLN , Weksel Śrowisk i j 8 Śrowisk i 9 Śrowisk i poŝyczk 3, PLN 7338, Weksel poŝyczk 12, PLN 12, Weksel Wrtość 43 smorząd relizuje postępownie nprwcze lub przystępuje jego relizcji? Smorząd nie relizuje postępowni nprwczego 44 Czy smorząd jest w restrukturyzcji w innym bnku lub od zkończeni procesu restrukturyzcji nie minęło 12? Smorząd nie jest w restrukturyzcji w innym bnku 45 Czy zmwijący wyrzi zgodę n podpisnie deklrcji wekslowej w wersji zproponownej przez Bnk? Tk wyrzi zgodę n podpisnie deklrcji stndrtowej 4 Czy zmwijący podpisze oświdczenie o poddniu się egzekucji wysokości 15% kwoty u? Zmwijący nie wyrzi zgody n podpisnie oświdczeni wysokości 15% kwoty u 47 Czy zmwijący wyrzi zgodę n wcześniejsze powimienie Bnku o przedterminowej spłcie, tj n 2 dni przed terminową spłtą?(w przypdku rchunku technicznego obsługi u, tylko powimienie bnku o plnownej spłcie pozwoli n ntychmistowe przekznie środków n obniŝenie zdłuŝeni Zmwijący wyrzi zgodę n wcześniejsze powimienie Bnku o przedterminowej spłcie, tj n 2 dni przed terminow spłtą Zmwijący informuje, Ŝe pytni orz odpowiedzi n nie stją się integrlną częścią specyfikcji istotnych wrunków zmówieni i będą wiąŝące przy skłdniu ofert W związku z fktem, Ŝe udzielon odpowiedź nie powoduje modyfikcji treści specyfikcji istotnych wrunków zmówieni, zmwijący nie przedłuŝ terminu skłdni ofert Wszelkie ustleni tyczące miejsc i terminu skłdni ofert i otwrci ofert pozostją bez zmin Wójt Jnin Trus W odpowiedzi n skierowne zmwijącego zpytni tyczące treści specyfikcji istotnych wrunków zmówieni, informuję: 48 Do jkiej kwoty Zmwijący podpisze oświdczenie o poddniu się egzekucji? Zmwijący podpisze oświdczenie o poddniu się egzekucji wysokości udzielonego u 49 Jkie jest ktulne zdłuŝenie gminy? gminy ktulne zgodnie z złączoną tbelą po zminch Zestwienie ów i zbezpieczeń Gminy Świętjno n 31 mj 211r ( w tys PLN) Lp Kredytodwc 1 Bnk Śrowisk 2 Bnk Śrowisk 3 Bnk Śrowisk 4 Bnk Śrowisk 5 Bnk Śrowisk Bnk Śrowisk Rodzj trnskcji kwot udzielon wlut ogółem w tys przetermin zł początkow zkończeni Form zbezpieczeni w tys w tys zł kpitł odsetki, PLN 2875, Weksel 45, PLN 19875, Weksel 38, PLN 2, Weksel 3, PLN 2775, Weksel 33, PLN 38, Weksel 28142, PLN , Weksel Wrtość

6 7 Śrowisk i j 8 Śrowisk i 9 Śrowisk i 1 Bnk Gospodrstw Krjowego poŝyczk , PLN , Weksel poŝyczk 3, PLN 7338, Weksel poŝyczk 12, PLN 12, Weksel PoŜyczk n wyprzedzjące finnsownie kosztów kwlifikownych opercji relizownej w rmch Dziłni 321- Podstwowe usługi dl gospodrki i ludności wiejskiej ,74 PLN , Weksel Rzem: X X X ,47 X X X X X X Uzupełnienie informcji o stnie zdłuŝeni Gminy Świętjno W poprzednim zestwieniu ów i zbezpieczeń Gminy Świętjno n dzień 31 mj 211r nie zostł ujęt poŝyczk wyprzedzjąc finnsownie kosztów opercji relizownej w rmch Dziłni 321- Podstwowe usługi dl gospodrki i ludności wiejskiej n kwotę ,74 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czteryst pięćdziesiąt trzy złotych 74/1) 5 Dotcj n koniec kwrtłu 211 podn w wyjśnienich SWIZ jest wyŝsz niŝ chody ogółem? Dotcj z I kwrtł 211 wynosi ,92zł Z poprzedniego pytni nie wynikło jsno, czy nleŝy podć pln, czy wykonnie 51 Proszę wyjśnić nleŝności chodzących n drodze sąwej i czy zostły uwzględnione w prognozownych chodch Nie m tkich nleŝności 52 Czy nieprwidłowości z opinii RIO z dni (uchwł Nr /11) zostły usunięte kiedy i jką uchwłą i czy zostł wydn tej zminy budŝetu now opini RIO? Nieprwidłowości zostły usunięte uchwłą Nr VII/37/11 Rdy Gminy Świętjno z dni 27 mj 211 w sprwie wprowdzeni zmin w budŝecie gminy n rok 211 Uchwł Znjduje się n stronie BIP Urzędu Gminy Świętjno (wwwbipswietjno pl) w zkłdce Prwo loklne > BudŜet Opini RIO nie zostł wydn Zmwijący informuje, Ŝe pytni orz odpowiedzi n nie stją się integrlną częścią specyfikcji istotnych wrunków zmówieni i będą wiąŝące przy skłdniu ofert W związku z fktem, Ŝe udzielon odpowiedź nie powoduje modyfikcji treści specyfikcji istotnych wrunków zmówieni, zmwijący nie przedłuŝ terminu skłdni ofert Wszelkie ustleni tyczące miejsc i terminu skłdni ofert i otwrci ofert pozostją bez zmin Skrbnik Gminy Lucyn Chryton W odpowiedzi n skierowne zmwijącego zpytni tyczące treści specyfikcji istotnych wrunków zmówieni, informuję: 53 Do jkiej kwoty Zmwijący podpisze oświdczenie o poddniu się egzekucji? Zmwijący podpisze oświdczenie o poddniu się egzekucji wysokości udzielonego u 54 Jkie jest ktulne zdłuŝenie gminy? gminy ktulne zgodnie z złączoną tbelą po zminch Zestwienie ów i zbezpieczeń Gminy Świętjno n 31 mj 211r ( w tys PLN) Lp Kredytodwc 1 Bnk Śrowisk 2 Bnk Śrowisk 3 Bnk Śrowisk Rodzj trnskcji kwot udzielon wlut ogółem w tys przetermin zł początkow zkończeni Form zbezpieczeni w tys w tys zł kpitł odsetki, PLN 2875, Weksel 45, PLN 19875, Weksel 38, PLN 2, Weksel Wrtość

7 4 Bnk Śrowisk 5 Bnk Śrowisk Bnk Śrowisk 7 Śrowisk i j 8 Śrowisk i 9 Śrowisk i 1 Bnk Gospodrstw Krjowego 3, PLN 2775, Weksel 33, PLN 38, Weksel 28142, PLN , Weksel poŝyczk , PLN , Weksel poŝyczk 3, PLN 7338, Weksel poŝyczk 12, PLN 12, Weksel PoŜyczk n wyprzedzją ce finnsowni e kosztów kwlifikow nych opercji relizowne j w rmch Dziłni 321- Podstwowe usługi dl gospodrki i ludności wiejskiej ,74 PLN , Weksel Rzem: X X X ,47 X X X X X X Uzupełnienie informcji o stnie zdłuŝeni Gminy Świętjno W poprzednim zestwieniu ów i zbezpieczeń Gminy Świętjno n dzień 31 mj 211r nie zostł ujęt poŝyczk wyprzedzjąc finnsownie kosztów opercji relizownej w rmch Dziłni 321- Podstwowe usługi dl gospodrki i ludności wiejskiej n kwotę ,74 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czteryst pięćdziesiąt trzy złotych 74/1) 55 Dotcj n koniec kwrtłu 211 podn w wyjśnienich SWIZ jest wyŝsz niŝ chody ogółem? Dotcj z I kwrtł 211 wynosi ,92zł Z poprzedniego pytni nie wynikło jsno, czy nleŝy podć pln, czy wykonnie 5 Proszę wyjśnić nleŝności chodzących n drodze sąwej i czy zostły uwzględnione w prognozownych chodch Nie m tkich nleŝności 57 Czy nieprwidłowości z opinii RIO z dni (uchwł Nr /11) zostły usunięte kiedy i jką uchwłą i czy zostł wydn tej zminy budŝetu now opini RIO? Nieprwidłowości zostły usunięte uchwłą Nr VII/37/11 Rdy Gminy Świętjno z dni 27 mj 211 w sprwie wprowdzeni zmin w budŝecie gminy n rok 211 Uchwł Opini RIO nie zostł wydn Zmwijący informuje, Ŝe pytni orz odpowiedzi n nie stją się integrlną częścią specyfikcji istotnych wrunków zmówieni i będą wiąŝące przy skłdniu ofert W związku z fktem, Ŝe udzielon odpowiedź nie powoduje modyfikcji treści specyfikcji istotnych wrunków zmówieni, zmwijący nie przedłuŝ terminu skłdni ofert Wszelkie ustleni tyczące miejsc i terminu skłdni ofert i otwrci ofert pozostją bez zmin Skrbnik Gminy Lucyn Chryton

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

1. Jednostki budŝetowe:

1. Jednostki budŝetowe: OR.271.26-1.2011.G Bytów dnia, 18.08.2011r Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotowego w kwocie 7,5 mln PLN Stosownie do art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ Brzeźnio, dn. 6.03.202r. Modyfikcj treści SIWZ Dotyczy przetrgu nieogrniczonego nr R.27.2.202 n zdnie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ N podstwie rt. 38 ust. 4 ustwy z dni 29.0.2004 r. Prwo zmówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca. Łączne nakłady finansowe

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca. Łączne nakłady finansowe Złącznik Nr 3 Uchwły Nr 230(XXXI) Rdy Gminy z dni 19 lutego r. Strony 1,2,3,4,5,6 Progrmy, projekty lub związne z progrmmi relizownymi z udziłem śrków, o których mow w rt..5 ust. 1 pkt 2 i 3 (rzem) Wykz

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH 2011-2018 Tbel główn lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Dochody 56 461 195 49 316 909 52 433 458 49 114 584 50 244 219 51

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dni 7 czerwc 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku-Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ z dni 31 mj 2016 r. w sprwie wysokości i zsd ustlni orz rozliczni dotcji celowych dl podmiotów prowdzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki smorządu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Złącznik nr 1 do SIWZ Wzór formulrz ofertowego Formulrz ofertowy w odpowiedzi n ogłoszenie w procedurze przetrgowej prowdzonej w trybie przetrgu nieogrniczonego n dostwę elektrycznej czynnej dl grupy zkupowej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY NAZWA WYKONAWCY... tel... fax. ..

FORMULARZ OFERTOWY NAZWA WYKONAWCY... tel... fax.  .. Złącznik nr 2 do SIWZ Zorgnizownie, zrządznie i eksplotcj systemu BiKeR Biłostock Komunikcj Rowerow FORMULARZ OFERTOWY Misto Biłystok ul. Słonimsk 1 15-950 Biłystok NAZWA WYKONAWCY.... Siedzib (dres) wykonwcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku Złącznik Nr 2 do sprwozdni rocznego z budżetu Gminy Misto Brzeziny z 2012 rok Anliz opisow budżetu Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej w Brzezinch z 2012 roku WYDATKI Ogółem pln Ogółem wydtek % Źródł finnsowni

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Złącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowni dziłlności gospodrczej cz. I Dt wpływu Numer. miejscowość i dt BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU krótkoterminowego(do 12 miesięcy) średnioterminowego (do 24 miesięcy)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3B do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną wrz z orgnizcją wspierjącą NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego: ZRZĄDZENIE NR 1228/08 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2007 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

BZP Zakopane, dnia 18 września 2012 r. W s z y s c y

BZP Zakopane, dnia 18 września 2012 r. W s z y s c y BZP.271.100.2012 Zakopane, dnia 18 września 2012 r. W s z y s c y W oparciu o art. 38ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm, zwaną

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia

1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia 1 2 3 SPIS TREŚCI Stron 1. Wstęp 5 2. Dne ogólne 7 - Relicj plnownych dochodów i wydtków Mist Wrocłwi 9 uwględnieniem wyniku finnsowego 3. Dochody Mist 11 - Informcj o łącnej licbie i kwocie dokonnych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3A do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez orgnizcję pozrządową lub inny uprwniony podmiot NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 sierpnia 2014 roku

UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 sierpnia 2014 roku UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dni 28 sierpni 2014 roku w sprwie: uchwleni Wieloletniego progrmu gospodrowni mieszkniowym zsobem Mist Sulejówek n lt 2014-2018 N podstwie rt.18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Poznań, 29.05.2015 r.

RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Poznań, 29.05.2015 r. RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 0.0.0 r. do..0 r. Poznń, 9.05.05 r. Rport Vkomtek S.A. z rok 0 zostł przygotowny zgodnie z ktulnym stnem prwnym w oprciu o Regulmin Alterntywnego Systemu Orotu Zrządu

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. SPIS TREŚI strona I. UWGI OGÓLNE... 1 II. ZMINY

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Olsztyn, dni 11.1.21r. Znk sprwy: P/5/23/27 Dotyczy: postępowni o udzielenie zmówieni prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego pn: Przebudow i remont (modernizcj) budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy Nazwa Klienta*

Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy Nazwa Klienta* Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy Nazwa Klienta* Biała Piska Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złoŝona kontrasygnata

Bardziej szczegółowo

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy Złącznik Nr 2 do Uchwły Nr X/58/2015 Rdy Gminy Słońsk z dni 27 listopd 2015 r. 1. Numer dentyfikcji Podtkowej podtnik 2. Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstw prwn: Skłdjący: Ustw

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane?

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane? Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na zapytania dotyczące SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

MIFID_FORMS_LIST_POL

MIFID_FORMS_LIST_POL MIFID_FORMS_LIST_POL Formulrz: Zlecenie wypłty środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych w spółce Formulrz: Uzupełnienie i zmin dnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dni 26 listopd 2015 r. w sprwie ustleni wzorów informcji n podtek od nieruchomości i podtek rolny, deklrcji n podtek od nieruchomości orz deklrcji n

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

Wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu

Wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu Wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 050 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w rmch dziłni 413 Wdrżnie loklnych strtegii rozwoju dl młych projektów, tj. opercji, które nie odpowidją wrunkom przyznni pomocy w rmch dziłń Osi 3 le przyczyniją się do osiągnięci

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku Zrządzeni Nr 60/2010 Rektor Uniwersytetu Wrmińsko-Mzurskiego w Olsztynie z dni 10 wrześni 2010 roku w sprwie zsd udzielni pełnomocnictw w Uniwersytecie Wrmińsko-Mzurskim w Olsztynie Dziłjąc n podstwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3C do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną smodzielnie NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 11 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 11 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dni 11 wrześni 2012 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Drezdenko n lt 2012-2020 N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt. 15 ustwy z dni 8

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dni 15 wrześni 2009 roku w sprwie wyrŝeni woli zwrci Umowy o Prtnerstwie między Powitem Złotowskim w Rzeczypospolitej Polskiej N podstwie rt. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo