Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna"

Transkrypt

1 Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy: od do Zrelizowne dziłni w zkresie informcji, promocji i szkoleń W okresie sprwozdwczym instytucje zngżowne we wdrżnie Progrmu Opercyjnego Innowcyjn Gospodrk (PO IG) prowdziły liczne dziłni mjące n celu podniesienie poziomu wiedzy orz świdomości grup docelowych PO IG, w szczególności beneficjentów orz potencjlnych beneficjentów o dostępnych i relizownych dziłnich, tkże ogółu społeczeństw w zkresie możliwości korzystni z Funduszy Europejskich w rmch PO IG. Pondto dziłni relizowne przez instytucje miły n celu wsprcie w relizcji i rozliczniu projektów tych beneficjentów, którzy dofinnsownie już otrzymli. Dziłni o zsięgu ogólnopolskim i regionlnym były prowdzone zgodnie z Plnem komunikcji Progrmu Opercyjnego Innowcyjn Gospodrk orz Rocznym Plnem Dziłń informcyjnych i promocyjnych (RPD) n 29 rok, zkceptownym przez Instytucje Koordynującą Nrodowe Strtegiczne Rmy Odniesieni. Były one dresowne przede wszystkim do potencjlnych i fktycznych beneficjentów, opinii publicznej orz prtnerów społecznych i gospodrczych. Dziłni w rmch informcji, promocji i szkoleń relizowne w rozptrywnym okresie sprwozdwczym prowdzone były również zgodnie z Wytycznymi Ministr Rozwoju Regionlnego w zkresie informcji i promocji orz ze Strtegią komunikcji Funduszy Europejskich w Polsce w rmch Nrodowej Strtegii Spójności n lt , uwzględnijąc w szczególności zsdy dotyczące spójnej wizulizcji Progrmu. Dziłni informcyjno - promocyjne orz edukcyjne relizowne były przez wszystkie instytucje zngżowne we wdrżnie PO IG, więc Ministerstwo Gospodrki, Ministerstwo Nuki i Szkolnictw Wyższego, Ministerstwo Sprw Wewnętrznych i Administrcji jko Instytucje Pośredniczące orz przez podległe im Instytucje Wdrżjące, jk również przez Polską Orgnizcję Turystyczną, któr jko Instytucj Wdrżjąc, podleg bezpośrednio pod Instytucję Zrządzjącą. Dziłnie te prowdzone były w koordyncji z ww. instytucjmi. Dziłni informcyjne i promocyjne relizowne były tkże we współprcy z prtnermi społecznymi i gospodrczymi, bądź też przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z przepismi ustwy prwo zmówień publicznych. W 29 r. przeprowdzono dw bdni ilościowe (pierwsze w mrcu 29 orz drugie n przełomie listopd/grudni 29) n temt wiedzy, świdomości orz odbioru kmpnii medilnej dotyczącej Progrmu Innowcyjn Gospodrk. Bdni przeprowdzone zostły wśród ogółu społeczeństw orz beneficjentów i potencjlnych beneficjentów Progrmu. Rport z pierwszego bdni wskzł, iż wiedzę nt PO IG zdeklrowło: 4% społeczeństw, 73% potencjlnych beneficjentów (znczny wzrost). Do głównych źródeł wiedzy o PO IG wśród potencjlnych beneficjentów wskzno: Internet (69%), prsę codzienną (5%), tv (49%). Rekomendcje po bdniu wskzły jsno, iż nleży intensyfikowć przekz multiknłowy (Internet, prs codzienn, TV) przy jednoczesnym wykorzystniu hsł Dotcje n innowcje we wszystkich dziłnich informcyjno-promocyjnych. Wnioski wynikjące z rportu sporządzonego po drugim bdniu zostną przedstwione w kolejnym okresie sprwozdwczym. Wyniki przeprowdzonych bdń wzmcniją dodtkowo pogląd wynikjący z dwuletnich doświdczeń instytucji zngżownych we wdrżnie dziłń informcyjno-promocyjnych i pokzują, jkiego typu dziłni są preferowne przez odbiorców orz, które w szczególności pozwlją n dotrcie do grup docelowych w sposób optymlny. Instytucj Zrządzjąc PO IG, dbjąc o odpowiedni poziom dziłń informcyjno-promocyjnych orz obsługi beneficjentów, zlecił w 29 roku relizcję bdni pn. Ocen dziłń informcyjno-promocyjnych Instytucji w systemie wdrżni Progrmu Opercyjnego 1

2 Innowcyjn Gospodrk, wrz z wykonniem rportu. Celem bdni był ocen dziłń informcyjno-promocyjnych Instytucji w systemie wdrżni Progrmu Opercyjnego Innowcyjn Gospodrk, , identyfikcj problemów i brier w prowdzeniu dziłń informcyjno-promocyjnych orz oprcownie propozycji usprwnień prowdzeni ww. dziłń. Wyniki z bdni przedstwione zostną w 21 roku, wnioski opisne w kolejnym okresie sprwozdwczym. W roku 21 IZ PO IG plnuje rozpoczęcie prc nd relizcją bdni ewlucyjnego, którego zmierzeniem będzie określenie stopni relizcji Plnu komunikcji Progrmu Innowcyjn Gospodrk orz stopni relizcji celów złożonych w ww. dokumencie. W rozptrywnym okresie sprwozdwczym dokonno również ktulizcji Plnu komunikcji, w szczególności w zkresie definicji i doprecyzowniu dotychczsowych wskźników orz wprowdzeniu nowych bądź rezygncji z dotychczsowych wskźników. IK NSRO nie zgłosił zstrzeżeń do ktulizcji Plnu komunikcji dl Progrmu Innowcyjn Gospodrk, jednk w związku z ktulizcją Wytycznych Ministr Rozwoju Regionlnego w zkresie informcji i promocji, które mogłyby mieć wpływ n zpisy wszystkich Plnów komunikcji dl Progrmów Opercyjnych, nie dokonł jego osttecznej kceptcji, uzsdnijąc, że zostnie to uczynione niezwłocznie po ztwierdzeniu ktulizcji ww. Wytycznych. Zmin t zimplikowł konieczność ktulizcji Rocznego Plnu dziłń informcyjnych i promocyjnych w drugim półroczu 29 roku. W wyniku ktulizcji wprowdzono nowe wskźniki, z części wskźników, które zostły usunięte z Plnu komunikcji, zrezygnowno bądź zmodyfikowno sposób ich definiowni lub szcowni. Zktulizowny Roczny pln dziłń zostł zkceptowny przez IK NSRO, któr nie zgłosił do niego żdnych uwg. Ww. zminy w Rocznym plnie dziłń spowodowły, iż sprwozdnie roczne, sporządzone n podstwie ktulnego Rocznego plnu dziłń informcyjnych i promocyjnych, zostło przygotowne w oprciu o ktulnie zdefiniowne wskźniki (po ktulizcji dokumentów: Plnu komunikcji i RPD), co spowodowło, iż wrtość dnego wskźnik w sprwozdniu rocznym, w niektórych przypdkch może nie być równ, bądź nie odpowidć sumom dnego wskźnik wskznym w sprwozdniu z I półrocze orz w sprwozdniu z II półrocze. W celu skutecznej koordyncji dziłń informcyjno-promocyjnych i szkoleniowych orz wyminy informcji, w okresie sprwozdwczym odbyły się spotkni Informcyjnej Grupy Roboczej PO IG (IGR PO IG), której członkmi są przedstwiciele IZ, IP orz IP2 (IW). Dziłni, o których mow powyżej, koncentrowły się n 6 głównych obszrch opisnych szerzej w tbeli nr 1 orz w tbeli nr 2. Tbel 1. Zrelizowne dziłni Lp. Nzw dziłni 1. Dziłnie 1 Konferencje informcyjne, seminri, dni otwrte, spotkni dot. PO IG Opis dziłni Informcj Dziłnie obejmowło m.in.: Orgnizcję i obsługę konferencji poświęconej podsumowniu zmknięci Sektorowego Progrmu Opercyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Orgnizcję konferencji inugurującej konkursy w rmch I i II Priorytetu PO IG w 29 r. Orgnizcję konferencji otwierjącej i podsumowującej Poddziłni 1.1.1, i Progrmu Opercyjnego Innowcyjn Gospodrk, Orgnizcję wrszttów międzynrodowych z udziłem przedstwicieli Komisji Europejskiej Orgnizcję i obsługę konferencji poświęconej Progrmowi Innowcyjn Gospodrk orz możliwościom wsprci z PO IG pt. Dotcje n innowcje - co się będzie dziło w 21 roku? 2

3 2. Dziłnie 2 Mteriły informcyjne (m.in. ulotki, broszury informcyjne, plkty i tblice informcyjne, publikcje, informtory, podręczniki) Orgnizcję spotkni konsultcyjnego dl beneficjentów w sprwie propozycji nowych projektów indywidulnych w rmch 7. Priorytetu PO IG Orgnizcję dwóch spotkń regionlnych w Krkowie i Łodzi dl przedstwicieli środowisk nukowego i biznesu pt. Synergi wiedzy i przedsiębiorczości n rzecz rozwoju Orgnizcję spotkni informcyjnego dl beneficjentów Poddziłni POIG, podczs którego zprezentowno zgdnieni związne z: wypełniniem wniosku o dofinnsownie, kwlifikowlnością wydtków, kontrolą projektów orz promocją projektów Orgnizcję spotkń informcyjnych podczs Międzynrodowego sympozjum pn. Włsność przemysłow w innowcyjnej gospodrce, orgnizownych przez Urząd Ptentowy RP Dziłnie obejmowło m.in.: Oprcownie i wydnie 12 numerów biuletynu elektronicznego Fundusze n nukę i szkolnictwo wyższe, publikownego n stronie Oprcownie i druk broszury dot. I i II Priorytetu PO IG Oprcownie i przygotownie do druku orz druk i dystrybucję 3 numerów biuletynu informcyjnego Innowcyjni w wersji elektronicznej i ppierowej; wersj elektroniczn dostępn jest pod dresem Przygotownie i produkcję publikcji Pomoc publiczn w rozumieniu rt. 87 ust. 1 Trkttu ustnwijącego Wspólnotę Europejską orz prw krjowego w projektch skłdnych w rmch Poddziłń 1.1.1, i Progrmu Opercyjnego Innowcyjn Gospodrk ; Przygotownie i produkcję publikcji Kwlifikowlność podtku VAT w projektch skłdnych w rmch Progrmu Opercyjnego Innowcyjn Gospodrk, ; Przygotownie i produkcję publikcji Wsprcie ochrony włsności przemysłowej tworzonej w jednostkch nukowych w wyniku prc B+R Zkup publikcji dl Beneficjentów Poddziłni pt. Foresight w zrządzniu strtegicznym Oprcownie merytoryczne, grficzne i druk orz wykonnie pozostłych mteriłów informcyjnych w rmch dziłń PO IG wdrżnych przez instytucje w tym: ulotki, broszury informcyjne, foldery dotyczące poszczególnych dziłń PO IG, tblic informcyjn Druk i dystrybucję ekspertyz, rportów, sprwozdń i innych publikcji dot. PO IG 3

4 Wyprodukownie tblic informcyjnych z odwołniem do logo PO IG, logo Unii Europejskiej i logo PARP 3. Dziłnie 3 Tłumczeni Dziłnie obejmowło: Tłumczeni pisemne i weryfikcj tłumczeni dokumentów poświęconych temtyce PO IG. W okresie sprwozdwczym przetłumczono łącznie ok. 2 stron tłumczeniowych. Tłumczeni symultniczne podczs spotkni z przedstwicielmi Komisji Europejskiej Dziłnie 4 Punkty informcyjne/infolini 5. Dziłnie 5 Ogłoszeni reklmowe/ publikcje, rtykuły sponsorowne w medich 6. Dziłnie 6 Konferencje prsowe Dziłnie obejmowło m.in.: Prowdzenie i obsługę skrzynki e-mil Bieżące udzielnie informcji n pytni dotyczące PO IG (pocztą elektroniczną, drogą telefoniczną orz podczs wizyt w punkcie) PARP Bieżące udzielnie informcji n pytni dotyczące POIG (pocztą elektroniczną, drogą telefoniczną) przez prcowników IZ, MG, MSWIA i MNISW orz podległych im instytucji wdrżjących Opłty z korzystnie z usługi infolinii telefonicznej nt. Dziłni 6.4 PO IG i udzielnie informcji beneficjentom tego dziłni Współprcę z regionmi w zkresie dystrybucji mteriłów informcyjnych orz z Centrlnym Punktem Informcyjnym Dziłnie obejmowło m.in.: Zmieszcznie ogłoszeń i rt. sponsorownych m.in. w nstępujących tytułch prsowych: Gzet Wyborcz, Rzeczpospolit, Gzet Prwn, Now Trybun Opolsk, Gzet Lubusk, Echo Dni, Gzet Pomorsk, Gzet Głos Dziennik Pomorz, Gzet Olsztyńsk, Gzet Smorządu i Administrcji, Eurofundusze, Fundusze Europejskie, Wprost, Polityk, Forum, Newsweek, First Clss. Mteriły te dotyczyły Progrmu, dziłń PO IG wdrżnych przez poszczególne instytucje, o nborch wniosków, wyników i podsumowniu pierwszych konkursowych nborów wniosków w 29 r. orz informcji o projektch, które dostły dofinnsownie w rmch PO IG i podpisnych umowch o dofinnsownie Przygotownie i publikcj ogłoszeń internetowych, m.in. n portlch: Dziłnie obejmowło m.in.: Wysyłkę komuniktów prsowych Orgnizcję konferencji prsowej dot. konkursów w rmch I i II Priorytetu PO IG podczs konferencji inugurującej konkursy w rmch I i II Priorytetu PO IG Orgnizcję jednej konferencji prsowej poświęconej podsumowniu poszczególnych dziłń PO IG w 29 r. wdrżnych przez IW Orgnizcję spotkń z dziennikrzmi poświęconych relizownym dziłniom 7. i 8. osi PO IG. 4

5 7. Dziłnie 1 Udził w trgch, imprezch wystwienniczych, imprezch zewnętrznych 8. Dziłnie 2 Kmpnie medilne/ współprc z medimi Promocj Dziłnie obejmowło m.in. udził przedstwicieli poszczególnych instytucji w nstępujących imprezch: ITM 29 w Poznniu, II Forum Funduszy Europejskich w Wrszwie, Świtowy Dzień Włsności Intelektulnej w Wrszwie, Młopolskie Trgi Funduszy Europejskich w Krkowie, Nuk dl Gospodrki w Poznniu V Trgi Techniki Przemysłowej, Nuki i Innowcji TECHNICON INNOWACJE w Gdńsku Międzynrodowe sympozjum pn. Włsność przemysłow w innowcyjnej gospodrce w Krkowie XVIII Seminrium Rzeczników Ptentowych Szkół Wyższych, Cedzyn Trgi Gmin w Poznniu, Kongres Gmin Wiejskich w Wrszwie. Dziłnie obejmowło m.in.: Przeprowdznie przez PARP kmpnii informcyjno promocyjnej w środkch msowego przekzu w zkresie dziłń wdrżnych przez PARP i będących w kompetencji MNISW, MG orz MSWiA jko IP, w tym: Kmpnii medilnej w rdio udycje rdiowe, spoty rdiowe, Kmpnii medilnej w telewizji udził ekspertów POIG w progrmch telewizyjnych Prowdzenie biur prsowego PO IG, Prowdzenie dziłń PR w prsie, ze szczególnym uwzględnieniem codziennej prsy regionlnej. Wsprcie dziłń informcyjno promocyjnych MNISW przez podmiot zewnętrzny gencję PR: wydnie 12 numerów biuletynu elektronicznego ministr nuki i szkolnictw wyższego pt. Fundusze n nukę i szkolnictwo wyższe, publikownego n stronie internetowej MNiSW; prowdzenie monitoringu mediów; orgnizcj dwóch spotkń regionlnych w Krkowie i Łodzi dl przedstwicieli środowisk nukowego i biznesu pt Synergi wiedzy i przedsiębiorczości n rzecz rozwoju prowdzenie biur prsowego oprcownie i wysyłk listu minister nuki i szkolnictw wyższego do kdry zrządzjącej jednostkmi bdwczymi zchęcjącego do plikowni o środki z PO IG przeprowdzenie bdni opinii nt. brier w plikowniu o środki z PO IG, pn. Fundusze n integrcję nuki z gospodrką w oczch środowisk nukowego. Doświdczeni i ocen beneficjentów progrmów opercyjnych Innowcyjn Gospodrk orz Infrstruktur 5

6 i Środowisko dotyczące pozyskiwni środków orz relizcji projektów oprcownie briefu do kmpnii reklmowej Fundusze n nukę i szkolnictwo wyższe oprcownie i wysyłkę listu do regionlnych punktów kontktowych informujących o plnownych nborch w rmch PO IG oprcownie i druk broszury informcyjnej dot. I i II Priorytetu PO IG 9. Dziłnie 3 Mteriły promocyjne 1. Dziłnie 4 Orgnizcj konkursów 11. Dziłnie 1 Szkoleni dl beneficjentów i grup docelowych PO IG 12. Dziłnie 2 Szkoleni/kursy/studi prcowników IP i IW Wyprodukownie spotów i przeprowdzenie przez IZ PO IG kmpnii reklmowej o zsięgu ogólnopolskim. Dziłni były relizowne w rdio, telewizji, prsie, Internecie, z zstosowniem reklmy zewnętrznej orz przy pomocy mbient medi (m.in. plkty i stndy n uczelnich orz w kilkuset urzędch w Polsce). W rmch ww. opisnych dziłń w 29 roku zrelizowno łącznie 14 kmpnii. Dziłnie obejmowło m.in.: Produkcję i zkup mteriłów promocyjnych, w tym: teczki n dokumenty, pmięci USB, podkłdki pod mysz, torby ekologiczne, kubki termiczne, prsole sztormowe, wskźniki lserowe, czytniki krt pmięci, smycze, klendrze książkowe orz nścienne, notesy, długopisy, torby ppierowe, wizytowniki, ołówki, bloczki ppierowe, wizytówki, płyty CD, piór wieczne. Dystrybucję mteriłów promocyjnych podczs spotkń, szkoleń, konferencji, imprez msowych wśród beneficjentów orz potencjlnych beneficjentów i grup docelowych PO IG Dziłnie obejmowło m.in.: Przygotownie przez MNISW koncepcji konkursu n promownie funduszy n nukę konkurs dl dziennikrzy (regulmin, formulrz zgłoszeniowy, tkże podjęto wstępne rozmowy z członkmi jury; ntomist konkurs nie zostł ogłoszony) Orgnizcję konkursu przez PARP n njbrdziej innowcyjny projekt Edukcj Dziłnie obejmowło m.in.: Orgnizcję wrszttów i spotkń szkoleniowych dl beneficjentów z zkresu podpisywni umów, zsd rozliczni projektów, sprwozdwczości, procedur kontrolnych orz obowiązków informcyjno-promocyjnych Orgnizcję szkoleń z zkresu rozliczni projektów, z zkresu zsd prowdzeni dziłń informcyjno-promocyjnych orz z zkresu prw zmówień publicznych w relizcji projektów współfinnsownych z funduszy UE Orgnizcję szkoleni dl beneficjentów 7 osi POIG z zkresu zmówień publicznych n systemy informtyczne Dziłnie obejmowło m.in.: - Szkoleni, stże, wizyty studyjne podnoszące kwlifikcje prcowników w zkresie wdrżni funduszy strukturlnych i dotyczących temtyki związnej z wykonywną prcą przy relizcji dziłń PO IG 6

7 13. Dziłnie 3 Umowy cywilnoprwne Dziłnie obejmowło m.in.: Zwiernie umów cywilnoprwnych w zkresie wsprci podczs relizcji dziłń informcyjno-promocyjnych 14. Dziłnie 4 Dordztwo Dziłnie obejmowło korzystnie z usług zewnętrznych ekspertów i dordców w zkresie relizcji dziłń informcyjnopromocyjnych, w szczególności przy relizcji kmpnii reklmowych. Internet 15. Dziłnie 1 Strony internetowe 16. Dziłnie 2 Zrządznie Bzą wiedzy 17. Dziłnie 3 Miling i e- miling/zkup bz dnych 18. Dziłnie 1 Bdni opinii publicznej Dziłnie obejmowło m.in.: Bieżącą ktulizcję i rozwijnie istniejących stron orz zkłdek internetowych poświęconych dziłniom wdrżnym przez instytucje uczestniczące w systemie wdrżni PO IG. Wysyłkę informcji nt. dziłń wdrżnych przez PARP w rmch PO IG przez portle internetowe. Stworzenie nowej zkłdki Fundusze europejskie PO IG w rmch nowo utworzonej strony MNISW. Zmieszcznie m.in. ogłoszeń, informcji o wydrzenich związnych z relizcją Progrmu, tkże wzorów niezbędnych dokumentów progrmowych i wniosków dl potencjlnych beneficjentów. Dziłnie obejmowło m.in. stłą wyminę informcji i ktulizcję bzy dokumentów (w tym różnych plików multimedilnych) w celu utrzymniu przepływu i wyminy informcji pomiędzy instytucjmi zngżownymi w zrządznie i wdrżnie PO IG. Dziłnie obejmowło m.in.: Przygotownie i wysyłkę newsletterów i rozsyłnie informcji n temt relizownych dziłń Ewlucj Dziłnie obejmowło m.in.: wykonnie bdni nt. brier w plikowniu o środki z PO IG pn. Fundusze n integrcję nuki z gospodrką w oczch środowisk nukowego. Doświdczeni i ocen beneficjentów progrmów opercyjnych Innowcyjn Gospodrk orz Infrstruktur i Środowisko dotyczące pozyskiwni środków orz relizcji projektów. W rmch bdni jego zleceniodwc (MNISW) otrzymł informcję m.in. w zkresie tego, jkie są njczęstsze źródł informcji o procesie plikcji, jk jest wiedz beneficjentów n ten temt, jkie są źródł informcji o progrmie opercyjnym, źródł informcji o sposobch plikcji, łtwość w znlezieniu informcji nt sposobu plikcji, problemy npotykne podczs procesu plikcyjnego, przewidywne/potencjlne, znjomość źródeł finnsowni progrmu opercyjnego, informcj n temt korzystni z mediów (jko źródł informcji, czyli prs, tv rdio, internet). przeprowdzenie bdni odbioru kmpnii (prowdzonej ) i świdomości PO IG, przeprowdzenie bdni jkościowego linii krecji PO IG, przygotownie i rozstrzygnięcie przetrgów n 2 bdni: - Ocen dziłń informcyjno-promocyjnych Instytucji w systemie wdrżni Progrmu Opercyjnego Innowcyjn Gospodrk, wrz z wykonniem rportu, 7

8 19. Dziłnie 2 Ankiety ewlucyjne 2. Dziłnie 3 Bdnie odwiedzin strony internetowej 21. Dziłnie 1 Spotknie informcyjne dl prcowników IZ, IP, IW - Odbioru kmpnii i świdomości n temt Progrmu Opercyjnego Innowcyjn Gospodrk (PO IG) wśród potencjlnych beneficjentów POIG i ogółu społeczeństw Ich przeprowdzenie wrz z przygotowniem rportów zostnie zrelizowne w I kwrtle 21 r. Dziłnie obejmowło przygotownie i ocenę nkiet ewlucyjnych wypełninych przez uczestników szkoleń Dziłnie obejmowło bdnie serwisu internetowego POT nt. dziłni 6.4 PO IG orz IZ ( Bdnie poległo n prowdzeniu cyklicznych sttystyk stron (wskźnikowych, np. liczb wejść, liczb odsłon, itp.) Wymin doświdczeń Dziłnie obejmowło m.in.: Orgnizcję spotkni konsultcyjnego IZ, IP, IW - przygotowującego do spotkni bilterlnego z Komisją Europejską Orgnizcję spotkń członków Informcyjnej Grupy Roboczej PO IG (IGR PO IG) dot. konsultcji dokumentów strtegicznych orz wytycznych w zkresie informcji i promocji Orgnizcję spotkni bilterlnego dl przedstwicieli IZ, IP orz IW z przedstwicielmi KE Orgnizcję spotkń podsumowujących wdrżnie PO IG, w tym spotknie podsumowujące drugi rok wdrżni PO IG spotkni bilterlne z KE z udziłem prcowników instytucji zngżownych we wdrżnie PO IG UWAGA: Nzwy dziłń orz ich opisy powinny ć n nzwch dziłń i opisch zwrtych w tbeli nr 1, znjdującej się w Rocznym plnie dziłń informcyjnych i promocyjnych. 8

9 Obszr Punkty informcyjne 2. Postęp rzeczowy dziłń informcyjnych, promocyjnych i szkoleniowych 1) Tbel 2. Postęp rzeczowy Wskźnik funkcjonując ych punktów osób odwiedzjąc ych punkty Jednos Rok tk Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II os odpowiedzi udzielonych drogą elektroniczną odpowiedzi ) Jeśli ilość dnych uniemożliwi wypełnienie tbeli w sprwozdniu, nleży złączyć dodtkową tbelę w formcie xls. Jeśli dne dotyczące wskźników nie są dostępne, nleży zznczyć kiedy będą możliwe do zprezentowni (w polu Komentrz ). 9

10 Mteriły informcyjne udzielonych drogą telefoniczną Wolumen mteriłów informcyjny ch tytułów/rodz jów mteriłów promocyjnyc h Ogłoszeni reklmowe/ publikcje, rtykuły sponsorowne w medich rtykułów i ogłoszeń Konferencje prsowe konferencji prsowych

11 Spotkni, konferencje, seminri, dni otwrte i szkoleni dl beneficjentów orz grup docelowych PO IG Udził w trgch, imprezch wystwienniczy ch Orgnizcj konkursów zorgnizow nych spotkń, konferencji, seminriów, dni otwrtych i szkoleń dl beneficjentó w orz grup docelowych PO IG uczestników spotkń, konferencji, seminriów, dni otwrtych i szkoleń dl beneficjentó w orz grup docelowych PO IG trgów, imprez wystwienni czych, imprez zewnętrznyc h os zorgnizow

12 Miling i e- miling/zkup bz dnych Kmpnie medilne Mteriły promocyjne nych konkursów wysłnych widomości/ newsletterów subskrybentó w newsletter przeprowdz onych kmpnii wyprodukow nych spotów promocyjnyc h Wolumen mteriłów

13 Szkoleni/kursy /studi prcowników IP i IW Strony internetowe promocyjnyc h zorgnizow nych szkoleń dl prcownikó w zngżown ych we wdrżnie PO IG uczestników szkoleń/kurs ów/studiów Os. serwisów/str on internetowyc h wejść n strony internetowe w ciągu roku rocznie

14 Tłumczeni Bdnie opinii publicznej Spotknie informcyjne dl prcowników IZ, IP, IW przetłumczo nych stron (tłumczenio wych) przeprowdz onych bdń opinii publicznej przeprowdz onych spotkń informcyjny ch dl prcownikó w IZ, IP, IW uczestników przeprowdz onych spotkń informcyjny ch dl prcownikó w IZ, IP, IW l. stron. tłumc zeniow ych UWAGA: Nzwy dziłń orz wskźników powinny być tożsme z nzwmi dziłń i wskźników zwrtymi w złączniku nr 1 do Rocznego plnu dziłń informcyjnych i promocyjnych. 14

15 3. Informcj nt. udostępnieni listy beneficjentów Instytucje zngżowne w system wdrżni PO IG (IZ, IP orz IW) publikowły listy beneficjentów Progrmu, zwierjące nzwy beneficjentów, tytuły opercji orz wielkość wkłdu publicznego, n stronch internetowych pod nstępującymi dresmi: W okresie sprwozdwczym list był ktulizown 146 rzy. * niepotrzebne skreślić 4. Informcj nt. współprcy IZ PO/RPO z podmiotmi wymienionymi w Art. 5 ust. 3 rozporządzeni 1828/26. Prowdząc dziłni informcyjne, promocyjne orz szkoleniowe w okresie sprwozdwczym Instytucje zngżowne w system wdrążni PO IG (IZ, IP, IW) współprcowły z nstępującymi podmiotmi określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzeni Komisji (WE) nr 1828/26: Włdze krjowe, regionlne lub loklne orz gencje rozwoju Prtnerzy społeczni i gospodrczy Stowrzyszeni hndlowe i zwodowe Orgnizcje pozrządowe Orgnizcje przedsiębiorców Centr informcji europejskiej Przedstwicielstwo KE w Polsce Instytucje oświtowe 5. Informcje nt. nlizy i oceny prowdzonych dziłń informcyjnych, promocyjnych i szkoleniowych 5.1. Czy w okresie sprwozdwczym były prowdzone bdni ewlucyjne dotyczące skuteczności i efektywności relizownych dziłń informcyjnych, promocyjnych i szkoleniowych? Tk Nie Przygotowywno i ocenino nkiety ewlucyjne wypełnine przez potencjlnych beneficjentów orz grupy docelowe PO IG podczs szkoleń i spotkń, mjące n celu zidentyfikownie potrzeb szkoleniowych Beneficjentów i grup docelowych PO IG. 15

16 Pondto, nlizowne były sttystyki Google dot. oglądlności prowdzonego przez POT orz IZ serwisu internetowego W wyniku przeprowdzonej oceny dziłń lub nlizy informcji zwrotnych Instytucje podjęły nstępujące dziłni usprwnijące: A. Przeprowdzono dodtkowe szkoleni, których potrzeb był zgłszn przez Beneficjentów m.in.: 1. przez OPI Zsdy prowdzeni dziłń informcyjnych i promocyjnych w projektch finnsownych w rmch Poddziłni 1.1.1, i Progrmu Innowcyjn Gospodrk 2. przez OPI Prwo zmówień publicznych w relizcji projektów współfinnsownych z funduszy UE. 3. przez OPI: Kontrol projektów orz nieprwidłowości w projektch w rmch Poddziłni 1.1.1,1.3.1 i POIG, B. Opublikowno ogłoszeni promocyjne w prsie o zsięgu ogólnopolskim dotyczące dziłń PO IG, które cieszyły się mniejszym zinteresowniem wśród potencjlnych beneficjentów PO IG C. Zorgnizowno konferencje regionlne - w wyniku otrzymywnych od przedsiębiorców licznych uwg dotyczących konieczności zwiększeni liczby konferencji informcyjnych w zkresie możliwości plikowni o dotcje w rmch PO IG konieczn był ktulizcj Hrmonogrmu rzeczowofinnsowego PARP. Aktulizcj dotyczył zwiększeni kwoty w ktegorii Konferencje informcyjne o 9. zł w związku z dodtkowymi konferencjmi informcyjnymi w regionch. 5.3 Czy w wyniku przeprowdzonej oceny dziłń, nlizy informcji zwrotnych lub z innych powodów Instytucje plnują dokonć modyfikcji Rocznego plnu dziłń informcyjnych i promocyjnych lub Plnu komunikcji progrmu opercyjnego? Tk Nie Jk opisno powyżej orz w punkcie Zkres plnownych modyfikcji rocznego plnu dziłń lub Plnu komunikcji obejmuje (np. grupy docelowe, do których nleży wzmocnić przekz; rezygncj z istniejącego lub wybór nowego nrzędzi/knłu komunikcji): A. Zwiększenie budżetu w ktegorii Spotkni informcyjne. W trkcie licznych spotkń Wiceministr Gospodrki z przedsiębiorcmi w różnych regionch krju, sygnlizowli oni pilną potrzebę orgnizcji dodtkowych spotkń informcyjnych w zkresie pozyskiwni dofinnsowni n projekty w rmch PO IG. IP zwrócił się do PARP/IW z prośbą o orgnizcję dodtkowych spotkń w regionch, w których notuje się b. niski wskźnik skłdnych wniosków o dofinnsownie lub jest duży odsetek odrzuconych wniosków n etpie oceny formlnej. IP zwrócił się do IZ z prośbą o wyrżenie zgody n zwiększenie budżetu o 9. zł n orgnizcję dodtkowych spotkń i tką zgodę uzyskł. 16

17 B. Przesunięci pomiędzy poszczególnymi ktegorimi wydtków, które zostły zplnowne przez IP orz IW i dotyczyły przesunięć lokcji pomiędzy obszrmi/dziłnimi i zmin wskźników. Modyfikcje zostły szczegółowo przedstwione w ktulizcji RPD n 29 rok. Konieczność dokonni modyfikcji wynikł z oceny dziłń informcyjno promocyjnych dokonnej przez prcowników poszczególnych instytucji (nie zlecno bdń ewlucyjnych) orz z informcji otrzymnych od drestów prowdzonych dziłń. Rezulttem ww. dziłń był rezygncj z niektórych nrzędzi promocji, modyfikcj kwot wydtków i wskźników. W przypdku dziłń relizownych przez PARP miling okzł się metodą nieskuteczną, ze względu n dużą ilość beneficjentów i potencjlnych beneficjentów dziłń 8.1 i 8.2 PO IG i wynikłe z tego trudności z ktulizcją bzy. Z kolei w przypdku dziłni 8.3 miling okzł się efektywnym nrzędziem wykorzystywnym przez IP do informowni potencjlnych wnioskodwców o nborch i zminch zchodzących w dziłniu. Pondto, w związku z postępowniem przetrgowym w PARP (wybór wykonwcy w drodze przetrgu nieogrniczonego n relizcję Kmpnii Przygotownie, relizcj i koordyncj w 29 roku spójnej kmpnii promocyjnej orz public reltions ), zostły zmodyfikowne/zktulizowne kwoty wydtków i wskźniki. C. Rezygncję z utworzeni punktu informcyjnego/infolinii Rezygncj z ktegorii punkt informcyjny/infolini był przyczyną nlizy informcji zwrotnych wskzujących, że potencjlni beneficjenci zdecydownie preferują kontkty z pośrednictwem strony internetowej (formulrz) orz poczty elektronicznej. Kontkty telefoniczne cechują głównie beneficjentów, którzy otrzymli dofinnsownie i dotyczą konkretnych projektów. D. Rezygncję z dziłni: Produkcj i dystrybucj płyty CD w formie dodtku do wybrnej gzety o ogólnopolskim zsięgu - nie zrelizowno ze względu n opóźnieni w kceptcji Plnu zmówień publicznych n 29r. w MNiSW orz znczne skrócenie czsu trwni konkursów 5.5 Plnowne modyfikcje wynikją z nstępujących przyczyn: Jk opisno w punkcie Czy w trkcie prowdzeni dziłń informcyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucje zidentyfikowły istotne zgrożeni dl relizcji Rocznego plnu dziłń lub Plnu komunikcji? Tk Nie 5.7 Zidentyfikowne istotne zgrożeni dotyczą: Ministerstwo Nuki i Szkolnictw Wyższego nie zrelizowło w okresie sprwozdwczym nstępujących dziłń: szkoleń dl beneficjentów Poddziłni orz Dziłni 2.1 i 2.2 ze względu n przedłużjącą się ocenę wniosków orz procedurę podpisywni umów z beneficjentmi szkoleni zostły przesunięte n I kwrtł 21 r. 17

18 konferencji podsumowującej konkursy w 29 r. orz konferencji prsowej by zwiększyć wydźwięk społeczny tego wydrzeni podjęto decyzję o zorgnizowniu konferencji inugurującej konkursy w 21 r., zplnownej n I kwrtł 21 r., któr będzie zwierł tkże komponent podsumowujący rok poprzedni konferencji prsowej spotknie z medimi miło towrzyszyć konferencji podsumowującej, któr nie zostł zrelizown z przyczyn, o których mow powyżej; produkcji telewizyjnej, spotów reklmowych koncepcj t zostł zstąpioną zplnowną n listopd debtą poświęconą relcjom między nuką i biznesem, orz rolą nuki w budowniu nowoczesnej gospodrki; jednk dziłnie w cłości zostło sfinnsowne z projektu systemowego PO IG, orgnizcji konkursów ze względu n przedłużjący się proces związny z przygotowniem konkursu orz fktem, iż wg pierwotnych złożeń konkurs mił zostć w cłości zrelizowny w rmch umowy z gencją PR, któr kończy się w 31 grudni 29 r. podjęto decyzję o przesunięciu terminu ogłoszeni konkursu n I kwrtł 21 r., tk by czs prowdzeni nboru prc konkursowych mógł wynieść przynjmniej trzy miesiące. produkcji mteriłów promocyjnych - ze względu n przedłużjące się procedury zmówień publicznych zkup mteriłów promocyjnych zostnie zrelizowny w 21 r. publikcji rtykułów sponsorownych w miesięczniku teberi - zrezygnowno z zmieszczeni rtykułów w tym miesięczniku ze względu n temtykę proponownych przez redkcję tekstów. Instytucj Zrządzjąc Progrm Opercyjnym PO IG nie zrelizowł w okresie sprwozdwczym zplnownych w RPD n 29 r. bdń: 1) Ocen dziłń informcyjno-promocyjnych Instytucji w systemie wdrżni Progrmu Opercyjnego Innowcyjn Gospodrk, wrz z wykonniem rportu", 2) "Odbioru kmpnii i świdomości n temt Progrmu Opercyjnego Innowcyjn Gospodrk (PO IG) wśród potencjlnych beneficjentów POIG i ogółu społeczeństw". bdni opinii publicznej nt PO IG uległ przesunięciu w związku z uniewżnieniem postępowni przetrgowego przez Biuro Dyrektor Generlnego w MRR n podstwie rt. 93 ust.1 pkt 7 Ustwy Prwo zmówień publicznych. Rozstrzygnięto ob postępowni przetrgowe, jednk umowy n relizcję zostną podpisne w rmch plnów dziłń n 21 rok. 6. Informcje dodtkowe Informcje dodtkowe wszystkie informcje, które nie zostły podne w pkt. 1 5, których podnie Instytucj Pośrednicząc/ Instytucj Wdrżjąc uzn z celowe, dotyczące: 18

19 - sposobu, w jki w dnym okresie sprwozdwczym włściwe instytucje n wszystkich szczeblch wdrżni progrmu wywiązywły się z zobowiązń w zkresie informcji i komunikcji; - typów przeprowdzonych dziłń informcyjnych i promocyjnych; - sposobu koordyncji i zpewnieni komplementrności dziłń informcyjnych pomiędzy instytucjmi zngżownymi we wdrżnie,w odniesieniu do relizcji strtegii komunikcji; - innych zgdnień. 19

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD Złącznik nr 3 Tbel 35. Pln komunikcji. Termi n Cel komunikcji 2016 Podniesienie świdomości społeczności loklnej n temt funkcjonowni i 2016 Poinformowni e o celch i 2017 Poinformowni e o celch i Nzw dziłni

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Załącznik do sprawozdania nr:

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Załącznik do sprawozdania nr: Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka II/29/POIG/

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Pln dziłni wskzujący hrmonogrm osiągni poszczególnych wskźników produktu CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodrczy obszru Ziemi Gotyku Lt 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Progr Nzw m nrstją co Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU (KSI):... SUMA KONTROLNA WNIOSKU:... TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI. Andrzej Żyłwski, Prezydent Wrszwskiej Wyższej Szkoły Njlepsze polskie Uczelnie/y według oceny Polskiej Komisji Akredytcyjnej W jednym z wywidów (Wprost nr 22/30mj/2011) przewodniczący Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ Brzeźnio, dn. 6.03.202r. Modyfikcj treści SIWZ Dotyczy przetrgu nieogrniczonego nr R.27.2.202 n zdnie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ N podstwie rt. 38 ust. 4 ustwy z dni 29.0.2004 r. Prwo zmówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3B do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną wrz z orgnizcją wspierjącą NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH 2011-2018 Tbel główn lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Dochody 56 461 195 49 316 909 52 433 458 49 114 584 50 244 219 51

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością w zakresie wdrażania LSR - projekt

Plan komunikacji z lokalną społecznością w zakresie wdrażania LSR - projekt Pln komunikcji z loklną społecznością w zkresie wdrżni LSR - projekt Wstęp Pln komunikcji z loklną społecznością n lt 2014-2020 (PK) to dokument określjący reguły prowdzeni dziłń informcyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

2-letnie studia dzienne magisterskie

2-letnie studia dzienne magisterskie Uniwersytet Wrocłwski Wydził Nuk Historycznych i Pedgogicznych Instytut Archeologii 2-letnie studi dzienne mgisterskie n kierunku ARCHEOLOGIA Progrm studiów Wrocłw 2011 I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu

Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Informcje dotyczące systemów i urządzeń ktulnie eksplotownych przez Prtnerów Projektu W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻE EDM, Niniszy złącznik skłd się z 7 ponumerownych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ do nowelizowanej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

KOMENTARZ do nowelizowanej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMENTARZ do nowelizownej Umowy europejskiej dotyczącej międzynrodowego przewozu drogowego towrów niebezpiecznych (ADR) Wrszw, 2005 r. Autor - Krzysztof Grzegorczyk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3A do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez orgnizcję pozrządową lub inny uprwniony podmiot NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8 Załącznik nr 2 Uzupełnienie informacji do pkt. 8 1 Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Wstęp: W okresie sprawozdawczym instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IG prowadziły

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy obowiązujący od r. do r.

CENNIK USŁUG Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy obowiązujący od r. do r. KUJAWSKO POMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 85-098 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 11 www.izbrzem.pl tel. 52 322 60 01 E-mil: dyrektor@izbrzem.pl fx. 52 322 14 23 NIP 554-10-09-423 REGON 000446411

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA ZATWIERDZONE W 10.2004 r.

UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA ZATWIERDZONE W 10.2004 r. Formt informcji o udzielonych dotcjch do publikcji w Internecie UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA ZATWIERDZONE W 102004 r ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 2002/000-580-0605-01-4 Progrm Rozwoju Przedsiębiorstw woj Lubuskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA BIUROWYH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersj po recenzjch Wrszw 2012 1 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY... 3 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY... 3 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

m y w ó a p z o r. 1 lic d a , A ic k a k a z lis , 1 li m w a a W ła k

m y w ó a p z o r. 1 lic d a , A ic k a k a z lis , 1 li m w a a W ła k r e k l m z e w n ę t r z n Formy współprcy sektor publicznego z prywtnym n przykłdzie mebli miejskich studi przypdków Mrek Kuzk, AMS SA Wrszw, 15 listopd 2011 r. PPP meble miejskie studi przypdków Czy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu www.cbre.eu/reserch CB RICHARD ELLIS MrketView Rynek Komercyjny w Polsce 1 kwrtł 211 211 Trendy w Wrszwie Biur Hndel Mgzyny Popyt Now Podż Pustostny Budowy Czynsze Stopy Zwrotu Podsumownie Wszystkie sektory

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo