REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013"

Transkrypt

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO) Złącznik do uchwły Nr 62/1040/10 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni 12 sierpni 2010 r., ze zminmi wprowdzonymi uchwłą Nr 77/1245/10 z dni 28 wrześni 2010 r., uchwłą Nr 81/1317/10 z dni 12 pździernik 2010 r., uchwłą Nr 86/1473/10 z dni 5 listopd 2010 r., uchwłą Nr 4/79/10 z dni 17 grudni 2010 r., uchwłą Nr 6/145/10 z dni 30 grudni 2010 r., uchwłą Nr 5/59/11 z dni 25 styczni 2011 r., uchwłą Nr 11/143/11 z dni 17 lutego 2011 r., uchwłą Nr 13/201/11 z dni 24 lutego 2011 r., uchwłą Nr 18/278/11 z dni 17 mrc 2011 r., uchwłą Nr 39/658/11 z dni 9 czerwc 2011 r., uchwłą Nr 54/1034/11 z dni 31 sierpni 2011 r., uchwłą Nr 57/1120/11 z dni 21 wrześni 2011 r., uchwłą Nr 67/1416/11 z dni 29 listopd 2011 r., uchwłą Nr 72/1611/11 z dni 28 grudni 2011r., uchwłą Nr 2/15/12 z dni 11 styczni 2012 r., uchwłą Nr 11/254/12 z dni 14 mrc 2012 r., uchwłą Nr 17/462/12 z dni 25 kwietni 2012 r., uchwłą Nr 21/640/12 z dni 30 mj 2012 r., uchwłą Nr 25/788/12 z dni 27 czerwc 2012 r., uchwłą Nr 39/1179/12 z dni 27 wrześni 2012 r., uchwłą Nr51/1634/12 z dni 19 grudni 2012 r., uchwłą Nr 5/117/13 z dni 30 styczni 2013 r., uchwłą Nr 6/160/13 z dni 6 lutego 2013 r., uchwłą Nr 13/367/13 z dni 27 mrc2013 r. orz uchwłą Nr 21/797/13 z dni 29 mj 2013 r. Wersj 4.25 Toruń, mj 2013 r.

2 Dokument zostł przygotowny w Deprtmencie Zrządzni Funduszmi i Projektmi Unijnymi Urzędu Mrszłkowskiego Województw Kujwsko-Pomorskiego 2

3 1. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU Podstwowe informcje Skrócony opis RPO WK-P Ogólne informcje dotyczące sposou finnsowni progrmu Montż finnsowy w projektch Opis systemu wskźników monitorujących RPO WK-P Informcje n temt kwlifikowlności Opis systemu wyoru projektów Try wyoru projektów indywidulnych Try konkursowy Try wyoru projektów z pomocy technicznej Kryteri oceny projektów w rmch RPO WK-P Wykz dokumentów służących relizcji RPO WK-P INFORMACJE NA TEMAT PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ Oś priorytetow 1. Rozwój infrstruktury technicznej 31 Dziłnie 1.1. Infrstruktur drogow 33 Dziłnie 1.2. Infrstruktur trnsportu pulicznego 37 Dziłnie 1.3. Infrstruktur kolejow 40 Dziłnie 1.4. Infrstruktur portu lotniczego Oś priorytetow 2. Zchownie i rcjonlne użytkownie środowisk 47 Dziłnie 2.1. Rozwój infrstruktury wodno-ściekowej 49 Dziłnie 2.2. Gospodrk odpdmi 53 Dziłnie 2.3. Rozwój infrstruktury w zkresie ochrony powietrz 56 Dziłnie 2.4. Infrstruktur energetyczn przyjzn środowisku 60 Dziłnie 2.5. Rozwój infrstruktury ezpieczeństw powodziowego i przeciwdziłnie zgrożeniom środowisk 65 Dziłnie 2.6. Ochron i promocj zsoów przyrodniczych Oś priorytetow 3. Rozwój infrstruktury społecznej 73 Dziłnie 3.1. Rozwój infrstruktury edukcyjnej 74 Dziłnie 3.2. Rozwój infrstruktury ochrony zdrowi i pomocy społecznej 78 Dziłnie 3.3. Rozwój infrstruktury kultury Oś priorytetow 4. Rozwój infrstruktury społeczeństw informcyjnego 88 Dziłnie 4.1. Rozwój infrstruktury ICT 89 Dziłnie 4.2. Rozwój usług i plikcji dl ludności 92 Dziłnie 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług Oś priorytetow 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsięiorstw 101 3

4 Dziłnie 5.1. Rozwój instytucji otoczeni iznesu 102 Dziłnie 5.2. Wsprcie inwestycji przedsięiorstw 108 Podziłnie Wsprcie inwestycji mikroprzedsięiorstw 108 Poddziłnie Wsprcie inwestycji przedsięiorstw 113 Dziłnie 5.3. Wspiernie przedsięiorstw w zkresie dostosowni do wymogów ochrony środowisk 118 Dziłnie 5.4. Wzmocnienie regionlnego potencjłu dń i rozwoju technologii 122 Dziłnie 5.5. Promocj i rozwój mrkowych produktów 127 Dziłnie 5.6. Kompleksowe uzrojenie terenów pod inwestycje Oś priorytetow 6. Wsprcie rozwoju turystyki 135 Dziłnie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oprciu o zsoy przyrodnicze 137 Dziłnie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Oś priorytetow 7. Wspiernie przemin w mistch i w oszrch wymgjących odnowy 146 Dziłnie 7.1 Rewitlizcj zdegrdownych dzielnic mist 148 Dziłnie 7.2 Adptcj do nowych funkcji społeczno-gospodrczych terenów poprzemysłowych i powojskowych Oś priorytetow 8. Pomoc techniczn 160 Dziłnie 8.1 Wsprcie procesu zrządzni i wdrżni RPO 161 Dziłnie 8.2 Dziłni informcyjne i promocyjne 163 Spis skrótów 166 Słowniczek 168 ZAŁĄCZNIKI Złącznik I Indyktywn tel finnsow zoowiązń dl osi priorytetowej i dziłń z przyporządkowniem ktegorii interwencji funduszy strukturlnych, orz oznczonymi dziłnimi podlegjącymi zsdom cross-finncing dl Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt Złącznik II Poziom wydtków pochodzących z funduszy strukturlnych w rmch Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt przeznczonych n relizcję Strtegii Lizońskiej Złącznik III Zestwienie wskźników monitorowni dl Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko- Pomorskiego n lt Złącznik IV Indyktywny wykz indywidulnych projektów kluczowych współfinnsownych w rmch Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt Złącznik V Kryteri oceny projektów Złącznik VI List wydtków kwlifikowlnych w poszczególnych dziłnich Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt Złącznik VII Indyktywny podził środków w rmch dziłni 7.1 4

5 1. Informcje n temt progrmu 1.1 Podstwowe informcje Regionlny Progrm Opercyjny Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt przygotowywny zostł n podstwie: Rozporządzeni Rdy (WE) nr 1083/2006 z dni 11 lipc 2006 r. ustnwijącego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego, Europejskiego Funduszu Społecznego orz Funduszu Spójności i uchyljącego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, z późn. zm., zwnego dlej Rozporządzeniem nr 1083/2006, Rozporządzeni Komisji (WE) nr 1828/2006 z dni 8 grudni 2006 r. ustnwijącego szczegółowe zsdy wykonni Rozporządzeni Rdy (WE) nr 1083/2006 ustnwijącego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego, Europejskiego Funduszu Społecznego orz Funduszu Spójności orz Rozporządzeni (WE) nr 1080/2006 Prlmentu Europejskiego i Rdy w sprwie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego, z późn. zm., zwnego dlej Rozporządzeniem nr 1828/2006, Rozporządzeni (WE) nr 1080/2006 Prlmentu Europejskiego i Rdy z dni 5 lipc 2006 r. w sprwie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego i uchyljącego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, zwnego dlej Rozporządzeniem nr 1080/2006, Ustwy z dni 6 grudni 2006 roku o zsdch prowdzeni polityki rozwoju z późniejszymi zminmi, zwnej dlej Ustwą. 1 Zgodnie z rt. 37 Rozporządzeni nr 1083/2006 progrm opercyjny skłd się z nstępujących elementów: dignozy sytucji społeczno-gospodrczej województw, nlizy SWOT, informcji n temt dotychczsowego wsprci krjowego i zgrnicznego dl województw; strtegii rozwoju regionu, w której wytyczone zostły cel strtegiczny i cele szczegółowe progrmu, nlizy spójności progrmu ze strtegicznymi dokumentmi wojewódzkimi, krjowymi i unijnymi, opisu poszczególnych osi priorytetowych wrz z ich uzsdnieniem, opisem celów i wskźników ich relizcji, tkże informcji o zkresie komplementrności z innymi progrmmi opercyjnymi, plnu finnsowego, opisu przepisów wykonwczych. Regionlny Progrm Opercyjny Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt jest podstwowym instrumentem relizcji celów Strtegii Rozwoju Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt Strtegi progrmu jest w pełni spójn z złożenimi rozwoju przyjętymi w Strtegii Rozwoju Krju n lt , celmi Nrodowych Strtegicznych Rm Odniesieni, tkże z celmi Strtegicznych Wytycznych 1 Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm. 5

6 Wspólnoty i odnowionej Strtegii Lizońskiej, z priorytetmi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego w ltch Dni 10 pździernik 2007 r. KE wydł decyzję w sprwie przyjęci Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt Progrm zostł przyjęty przez Zrząd Województw Uchwłą nr 70/892/07 z dni 23 pździernik 2007 r. Z uwgi n ogólny chrkter progrmów opercyjnych kierownych do Komisji Europejskiej, kżd instytucj zrządzjąc (IZ) przygotowuje dodtkowy dokument uszczegółwijący zpisy progrmu opercyjnego Szczegółowy opis osi priorytetowych progrmu opercyjnego (zwny dlej Uszczegółowieniem ). Wymóg przygotowni tego dokumentu wynik z rt. 26 ust. 1 pkt 2 Ustwy. Ze względu n szczegółowość zwrtych w nim informcji, Uszczegółowienie stnowi kompendium wiedzy dl wnioskodwców. Wskznie typów projektów, listy potencjlnych eneficjentów orz systemu wyoru projektów ułtwi potencjlnemu eneficjentowi prwidłowe przygotownie orz wskże try postępowni przy skłdniu wniosku o dofinnsownie. Niniejszy dokument stnowi podstwę do przygotowni i przedstwieni Komitetowi Monitorującemu do nlizy i ztwierdzeni kryteriów wyoru finnsownych opercji, o których mow w rt. 65 lit ) Rozporządzeni Rdy nr 1083/2006. W celu zchowni jednolitości przygotowni i relizcji progrmów opercyjnych n lt Minister Rozwoju Regionlnego wydł Wytyczne nr 2 w zkresie szczegółowego opisu priorytetów progrmu opercyjnego. 2 W dniu 14 listopd 2007 r., Zrząd Województw Kujwsko-Pomorskiego przyjął Uchwłę Nr 75/963/07 ztwierdzjącą Uszczegółowienie RPO WK-P i skierowł je do konsultcji społecznych. Po ztwierdzeniu przez Instytucję Zrządzjącą Uszczegółowieni uwzględnijącego zminy wynikjące z konsultcji społecznych 3 orz wyniki oceny formlnej MRR 4 zostnie ono podne do pulicznej widomości (n stronie internetowej Urzędu Mrszłkowskiegowww.fundusze.kujwsko-pomorskie.pl orz n stronch Ministerstw Rozwoju Regionlnego- Późniejsze zminy i uzupełnieni Uszczegółowieni mogą yć wprowdzne z inicjtywy instytucji zrządzjącej. O zminch wprowdznych do dokumentu włściw instytucj zrządzjąc informuje Deprtment Koordyncji Polityki Strukturlnej (DKS) orz dodtkowo Deprtment Koordyncji Progrmów Regionlnych (DPR) w Ministerstwie Rozwoju Regionlnego. Uszczegółowienie oowiązuje w okresie od 1 styczni 2007 r. do 31 grudni 2013 r Skrócony opis RPO WK-P Regionlny Progrm Opercyjny Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt jest jednym z 16 progrmów regionlnych dl relizcji Strtegii Rozwoju Krju n lt i Nrodowych Strtegicznych Rm Odniesieni n lt (Nrodowej Strtegii Spójności; NSRO/NSS) w zkresie polityki wzrostu konkurencyjności i wyrównywni szns rozwojowych plnownych przez smorządy województw. Z wdrżnie progrmu odpowiedzilny jest Zrząd Województw Kujwsko-Pomorskiego. Głównym celem Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko- Pomorskiego n lt jest tworzenie wrunków dl poprwy konkurencyjności województw orz spójności społeczno-gospodrczej i przestrzennej jego oszru. Relizcj tego celu spowoduje wzmocnienie społeczno-gospodrczej roli województw 2 MRR/H/2(1)/03/2007 z 13 mrc 2007 r. 3 Uchwł Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego Nr 18/206/08 z dni 6 mrc 2008 r. 4 Uchwł Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego Nr 27/305/08 z dni 10 kwietni 2008 r. 6

7 w krju, wzrost ztrudnieni, zwiększenie dochodów mieszkńców i poprwę poziomu życi orz zmniejszenie różnic w rozwoju społecznym i gospodrczym pomiędzy oszrmi, w tym oszrmi wiejskimi i miejskimi. Relizcj progrmu powiązn ędzie z promocją technologii przyjznych dl środowisk przyrodniczego, energooszczędnych, ogrniczjących zminy klimtyczne, wykorzystujące potencjł odnwilnych źródeł energii. Cel strtegiczny Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko- Pomorskiego n lt jest zgodny z podstwowym celem polityki konwergencji Wspólnoty zmierzonej w ltch , prezentowny przez nstępujące cele szczegółowe, które ędą relizowne poprzez ukierunkowne dziłni określne jko osie priorytetowe: 1. Zwiększenie trkcyjności województw kujwsko-pomorskiego 2. Zwiększenie konkurencyjności gospodrki regionu 3. Poprw poziomu i jkości życi mieszkńców W rmch Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt relizownych ędzie 8 osi priorytetowych w tym 28 dziłń: Oś priorytetow 1. Rozwój infrstruktury technicznej (celem osi jest poprw zgospodrowni regionu w infrstrukturę techniczną, przede wszystkim związną z trnsportem drogowym, kolejowym i lotniczym, dl zwiększeni dostępności zewnętrznej regionu, spójności wewnętrznej orz zwiększeni ezpieczeństw trnsportowego); Dziłni w rmch osi: Dz Infrstruktur drogow Dz Infrstruktur trnsportu pulicznego Dz Infrstruktur kolejow Dz Infrstruktur portu lotniczego Oś priorytetow 2. Zchownie i rcjonlne użytkownie środowisk (celem osi jest poprw jkości środowisk przyrodniczego, jego rcjonlne ksztłtownie i zchownie zsoów nturlnych dl polepszeni wrunków życi mieszkńców i stnowieni korzystnych wrunków dl rozwoju gospodrki, przy uwzględnieniu zsdy zrównowżonego rozwoju); Dziłni w rmch osi: Dz. 2.1 Rozwój infrstruktury wodno-ściekowej Dz Gospodrk odpdmi Dz Rozwój infrstruktury w zkresie ochrony powietrz Dz Infrstruktur energetyczn przyjzn środowisku Dz Rozwój infrstruktury ezpieczeństw powodziowego i przeciwdziłnie zgrożeniom środowisk Dz Ochron i promocj zsoów przyrodniczych Oś priorytetow 3. Rozwój infrstruktury społecznej (celmi osi są poprw jkości i dostępności usług społecznych poprzez inwestycje w infrstrukturę społeczną: edukcyjną, zdrowi, pomocy społecznej, kultury, w tym dl osó niepełnosprwnych orz ochron i zchownie dziedzictw kulturowego); Dziłni w rmch osi: Dz Rozwój infrstruktury edukcyjnej Dz Rozwój infrstruktury ochrony zdrowi i pomocy społecznej Dz Rozwój infrstruktury kultury 7

8 Oś priorytetow 4. Rozwój infrstruktury społeczeństw informcyjnego (celmi osi są: zwiększenie dostępu do szerokopsmowej sieci informtycznej, przy jej wykorzystniu dostępu do świtowych zsoów informcji, usług internetowych, usług medilnych orz stosownie w usługch pulicznych i gospodrce technologii informcyjnych i komunikcyjnych); Dziłni w rmch osi: Dz Rozwój infrstruktury ICT Dz Rozwój usług i plikcji dl ludności Dz Rozwój komercyjnych e-usług Oś. Priorytetow 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsięiorstw (celem osi jest wzmocnienie konkurencyjności przedsięiorstw województw kujwskopomorskiego, w tym wzrost potencjłu ekonomicznego, innowcyjnego, wzrost przedsięiorczości orz zwiększenie ztrudnieni); Dziłni w rmch osi: Dz Rozwój instytucji otoczeni iznesu Dz Wsprcie inwestycji przedsięiorstw Dz Wspiernie przedsięiorstw w zkresie dostosowni do wymogów ochrony środowisk Dz Wzmocnienie regionlnego potencjłu dń i rozwoju technologii Dz Promocj i rozwój mrkowych produktów Dz Kompleksowe uzrojenie terenów pod inwestycje Oś priorytetow 6. Wsprcie rozwoju turystyki (celem osi jest wzrost znczeni turystyki jko czynnik rozwoju społeczno-gospodrczego województw poprzez lepsze wykorzystnie dziedzictw przyrodniczego i kulturowego, wzogcenie oferty usług turystycznych i poprwę ich jkości, rozwój nowych, zrównowżonych rodzjów turystyki); Dziłni w rmch osi: Dz Rozwój usług turystycznych w oprciu o zsoy przyrodnicze Dz Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Oś priorytetow 7. Wspiernie przemin w mistch i w oszrch wymgjących odnowy (celem osi jest ożywienie gospodrcze i społeczne orz odnow infrstrukturln i rchitektoniczno-urnistyczn zdegrdownych części mist, terenów i oiektów poprzemysłowych i powojskowych); Dziłni w rmch osi: Dz Rewitlizcj zdegrdownych dzielnic mist Dz Adptcj do nowych funkcji społeczno-gospodrczych terenów poprzemysłowych i powojskowych Oś priorytetow 8. Pomoc techniczn (celem osi jest zpewnienie sprwnego i efektywnego przeiegu relizcji regionlnego progrmu opercyjnego, skuteczn informcj i promocj progrmu, wsprcie procesu przygotowni do korzystni z funduszy strukturlnych. Dziłni w rmch osi: Dz Wsprcie procesu zrządzni i wdrżni RPO Dz Dziłni informcyjne i promocyjne Regionlny Progrm Opercyjny Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt

9 relizujący cel strtegiczny NSRO, którym jest: Tworzenie wrunków dl wzrostu konkurencyjności gospodrki oprtej n wiedzy i przedsięiorczości zpewnijącej wzrost ztrudnieni orz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodrczej i przestrzennej ędzie również w sposó komplementrny z pozostłymi progrmmi, relizowć poszczególne cele horyzontlne złożone w NSRO. Do progrmów tych nleżą: Progrm Opercyjny Infrstruktur i Środowisko (finnsowny ze środków EFRR i Funduszu Spójności ), Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk (finnsowny ze środków EFRR), Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki (finnsowny ze środków EFS), Progrm Opercyjny Pomoc Techniczn (finnsowny ze środków EFRR) orz Progrmy Europejskiej Współprcy Terytorilnej (finnsowne ze środków EFRR). Regionlny Progrm Opercyjny Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt jest progrmem wieloletnim, zmierzonym z jednej strony jko nrzędzie relizcji postultów Strtegii Rozwoju Województw Kujwsko-Pomorskiego i ustleń Plnu Zgospodrowni Przestrzennego tego województw, z drugiej zś jko nrzędzie relizcji Nrodowych Strtegicznych Rm Odniesieni i Strtegicznych Wytycznych Wspólnoty dl okresu Ogólne informcje dotyczące sposou finnsowni progrmu Progrm ędzie finnsowny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego, pulicznych środków krjowych i środków prywtnych. Łączn wrtość zngżownych środków w relizcję Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko- Pomorskiego n lt szcown jest n minimum mln euro (po zminch 1 295,3 mln euro), z czego 1 118,8 mln euro (po zm ,7 mln euro) stnowić ędą środki puliczne, w tym 167,8 mln euro (po zm. 182,6 mln euro) krjowe środki puliczne. Wysokość udziłu środków prywtnych oszcown zostł wstępnie n około 126,2 mln euro (po zm. 116,6 mln euro). Ze środków wkłdu unijnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego ędzie pochodziło 951 mln euro, po włączeniu dodtkowych środków, przydzielonych w 2011 r., lokcj wzrosł do 996,1 mln euro. Podził środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego w Regionlnym Progrmie Opercyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt n poszczególne osie priorytetowe (w %) przedstwi się nstępująco: Udził środków przeznczonych n relizcję Nzw osi priorytetowej celów osi w ogólnej kwocie wkłdu wspólnotowego 1. Rozwój infrstruktury technicznej 26,66 % 2. Zchownie i rcjonlne użytkownie środowisk 11,84 % 3. Rozwój infrstruktury społecznej 12,62 % 4. Rozwój infrstruktury społeczeństw informcyjnego 6,68 % 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsięiorstw 25,98 % 6. Wsprcie rozwoju turystyki 4,77% 7. Wspiernie przemin w mistch i w oszrch wymgjących odnowy 8,59% 8. Pomoc techniczn 2,86% 9

10 1.2.1 Montż finnsowy w projektch 1. Wkłd włsny eneficjent w przypdku eneficjentów ędących jednostkmi smorządu terytorilnego eneficjent zoowiązny jest y jego wkłd włsny skłdł się ze środków włsnych lu pożyczek w stopniu odpowidjącym 1% wrtości wydtków kwlifikownych projektu. Środki te nie mogą yć zstępowne środkmi pochodzącymi z części udżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lu innych środków pulicznych. 2. Mksymlny udził dofinnsowni w wydtkch kwlifikownych n poziomie projektu wynosi odpowiednio: ) do 100% w przypdku nie występowni pomocy pulicznej i skłd się w 100% ze środków EFRR, ) 100% w przypdku pństwowych jednostek udżetowych i skłd się mksymlnie w 85% ze środków EFRR i przynjmniej w 15% ze środków udżetu pństw, c) do wysokości określonej w odpowiednich przepisch dot. pomocy pulicznej i skłd się w 85% ze środków EFRR i 15% ze środków udżetu pństw. 3. Możliwość wsprci projektu w formie zliczki zostnie kżdorzowo określon w umowie o dofinnsownie projektu. 1.3 Opis systemu wskźników monitorujących RPO WK-P Zgodnie z rt. 37 ust. 1 pkt. c) rozporządzeni Rdy (WE) 1083/2006 z 11 lipc 2006 r. ustnwijącego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego, Europejskiego Funduszu Społecznego orz Funduszu Spójności i uchyljącego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, koniecznym elementem progrmu opercyjnego jest określenie ilościowo wyrżonych celów osi priorytetowych, z wykorzystniem ogrniczonej liczy wskźników produktu i rezulttu. Wskźniki muszą umożliwić pomir postępów w stosunku do sytucji wyjściowej orz poziom osiągnięci celów Progrmu i Osi Priorytetowych. W rmch RPO WK-P skonstruowno system wskźników wspomgjący monitorownie osiągni celu strtegicznego orz celów szczegółowych Progrmu. Utworzono przy tym, wskźniki poszczególnych osi priorytetowych orz dziłń i poddziłń. System wskźników monitorujących RPO WK-P dzieli się n trzy podstwowe części: 1) wskźniki n poziomie Progrmu Opercyjnego - n poziomie osi priorytetowych; 2) wskźniki n poziomie dziłń/poddziłń; 3) wskźniki n poziomie projektów. N potrzey progrmu i ze względu n specyficzny chrkter projektów skłdnych w rmch progrmu, ktlog wskźników progrmowych n poziomie osi priorytetowych, pochodzących z RPO WK-P n lt rozszerzono o wskźniki monitorowni poszczególnych dziłń progrmu (zwrte w złączniku III do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko- Pomorskiego n lt ), tkże o wskźniki dodtkowe chrkteryzujące określone projekty, powstłe w odpowiedzi n zgłszne przez potencjlnych eneficjentów RPO WK-P zpotrzeownie (zwrte w złączniku 1 do Instrukcji wypełnini wniosku o dofinnsownie projektu w rmch RPO WK-P). Pondto stworzono możliwość dooru wskźników z ktlogu wskźników oowiązkowych, określjących wpływ dnego przedsięwzięci n środowisko, zdrowie ludzi i ezpieczeństwo, wynikjących z Prognozy oddziływni n środowisko Regionlnego Progrmu Opercyjnego. Zestwienie tych wskźników, tzw. środowiskowych znjduje się 10

11 w złączniku nr 2 do Instrukcji wypełnini wniosku o dofinnsownie projektu w rmch RPO WKP. Wnioskodwc skłdjący wniosek o dofinnsownie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego w rmch Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko - Pomorskiego n lt , m do dyspozycji wszystkie wskźniki (z wyjątkiem wskźników oznczonych w dokumentch, jko wskźniki IZ), które wyier z rozwijnej listy wskźników w genertorze wniosków. Wnioskodwc wyier te wskźniki, które w njwłściwszy sposó ędą odzwierciedlć specyfikę przedsięwzięci orz jego cele. Kżdy wnioskodwc m oowiązek wyrć wszystkie te wskźniki produktu orz rezulttu, które powstną w wyniku relizcji projektu. Zgodnie z zpismi Wytycznych Ministr Rozwoju Regionlnego w zkresie wrunków gromdzeni i przekzywni dnych w formie elektronicznej z dni 9 lutego 2010 r. w procesie zierni i monitorowni zdeklrownych wskźników wykorzystywne są podstwowe systemy informtyczne: Krjowy System Informtyczny (SIMIK 07-13) orz Loklny System Informtyczny InfoReg, tkże tworzone n potrzey IZ RPO WK-P zy dnych. 1.4 Informcje n temt kwlifikowlności Zsdy kwlifikowlności zostły zmieszczone w nstępujących dokumentch: Krjowe wytyczne dotyczące kwlifikowni wydtków w rmch funduszy strukturlnych i Funduszu Spójności w okresie progrmowni Dokument ten zostł przygotowny przez Instytucję Koordynującą NSRO i zwier wytyczne dotyczące kwlifikowni wydtków dl funduszy strukturlnych i Funduszu Spójności w myśl rt. 56 ust. 4 Rozporządzeni nr 1083/2006 z późniejszymi zminmi. Wytyczne odnoszą się do wydtków ponoszonych przez eneficjent zrówno w rmch współfinnsowni krjowego, jk i ze środków wspólnotowych w rmch relizcji projektów. Wytyczne w zkresie kwlifikowlności wydtków w Regionlnym Progrmie Opercyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt Złącznik nr VI do niniejszego dokumentu. 1.5 Opis systemu wyoru projektów N podstwie Ustwy w rmch procedur wdrżni progrmów mogą yć finnsowne projekty indywidulne, systemowe orz wyłonione w tryie konkursu. Zgodnie z rt. 65 Rozporządzeni nr 1083/2006 Komitet Monitorujący RPO ztwierdz kryteri wyoru finnsownych opercji w rmch dnego progrmu, stnowiące złącznik do uchwły Komitetu w tej sprwie. Projekt kryteriów wyoru finnsownych opercji w rmch progrmu opercyjnego przygotowywny jest przez Instytucję Zrządzjącą w oprciu o ztwierdzony przez nią Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt Szczegółowe procedury w zkresie wyoru i ztwierdzni projektów zwrte są 5 Uchwł Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego Nr 27/306/08 z dni 10 kwietni 2008 r. z późn. zm. 11

12 w Instrukcji Wykonwczej dl Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt Instytucj Zrządzjąc zpewni przejrzystość opercji orz d o ich zgodność wyznczoną rt. 13 (1) Rozporządzeni KE 1828/2006. Wnioski o dofinnsownie skłdne są zgodnie z Tryem skłdni wniosków o dofinnsownie w rmch Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko- Pomorskiego n lt Try wyoru projektów indywidulnych Instytucj Zrządzjąc Regionlnym Progrmem Opercyjnym przewidzinym do relizcji w ltch zostł zoowiązn przez Ministr Rozwoju Regionlnego do sporządzeni indyktywnych wykzów indywidulnych projektów kluczowych. Zgodnie z tym zpisem Zrząd Województw Kujwsko-Pomorskiego przeprowdził procedurę wyłonieni projektów kluczowych i w dniu 22 lutego 2008 r. ztwierdził Indyktywny Wykz Indywidulnych Projektów Kluczowych współfinnsownych w rmch Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt N potrzey RPO WK-P zsdy umieszczni projektów w Wykzie Indywidulnych Projektów Kluczowych zostły uszczegółowione w dokumencie pt. Zsdy wyoru projektów kluczowych w rmch Indyktywnego Wykzu Indywidulnych Projektów Kluczowych współfinnsownych ze środków Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt Umieszczenie projektu w wykzie jko projektu podstwowego jest wrunkową deklrcją jego relizcji i związne jest z zrezerwowniem środków finnsowych w rmch udżetu progrmu n jego relizcję. Instytucj Zrządzjąc podpisuje wrz z eneficjentem pre-umowę określjącą prw i oowiązki oydwu stron w zkresie przygotowni projektu do relizcji. N podstwie Wytycznych w zkresie jednolitego systemu zrządzni i monitorowni projektów indywidulnych IZ przygotowł Zsdy podpisywni pre-umów 8. W przypdku projektów włsnych Smorządu Województw odpowiednikiem pre-umowy jest decyzj Zrządu Województw. Wnioskodwc relizujący projekt kluczowy przedkłd do Deprtmentu Wdrżni RPO wniosek o dofinnsownie wrz z złącznikmi w terminie określonym w pre-umowie. Wniosek ten podleg ocenie zgodnie z etpmi oceny opisnymi w punkcie Etpy oceny. W uzsdnionych przypdkch Instytucj Zrządzjąc RPO może w drodze uchwły Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego wyłączyć z oceny formlnej n czs określony niektóre kryteri dl projektu kluczowego. Jednkże przeprowdzenie oceny formlnej w rmch czsowo wyłączonych kryteriów musi nstąpić przed przekzniem środków finnsowych n rzecz eneficjent projektu kluczowego. Wrunkiem uzyskni dofinnsowni dl projektu kluczowego jest otrzymnie przez projekt co njmniej minimlnych wrtości ocen w rmch kryteriów wskznych przez Komitet Monitorujący dl dnego dziłni, jko stnowiących o jkości projektu. 6 Uchwł Nr 14/144/08 Zrządu Województw Kujwsko - Pomorskiego z dni 22 lutego 2008r. (z późn. zm.) 7 Uchwł Nr 75/962/07 Zrządu Województw Kujwsko - Pomorskiego z dni 13 listopd 2007r. (z późn. zm.) 8 Uchwł Nr 16/172/08 Zrządu Województw Kujwsko - Pomorskiego z dni 28 lutego 2008r. (z późn. zm.) 12

13 1.5.2 Try konkursowy Try konkursowy przewiduje formę konkursów zmkniętych (z tzw. preselekcją lu ez preselekcji) i otwrtych. Try skłdni wniosków o dofinnsownie projektu w rmch RPO WK-P określ cel i zkres konkursu, zsdy jego orgnizcji, wrunki uczestnictw, kryteri i sposó oceny projektów, termin, tkże pozostłe informcje niezędne podczs przygotowni dokumentcji projektowej. W Tryie skłdni wniosków o dofinnsownie projektu, Instytucj Zrządzjąc RPO informuje czy dny konkurs jest konkursem zmkniętym czy otwrtym orz czy konkurs ędzie prowdzony z zstosowniem tzw. preselekcji. Instytucj Zrządzjąc RPO zstrzeg soie prwo do odwołni konkursu w szczególnie uzsdnionych przypdkch 9. Odwołnie ogłoszonego konkursu nstępuję njpóźniej n 30 dni przed plnownym norem wniosków o dofinnsownie projektu w rmch dnego konkursu. Jednocześnie Instytucj Zrządzjąc RPO zoowiązuje się do ponownego ogłoszeni konkursu w terminie nie przekrczjącym 60 dni rooczych od dty odwołni konkursu. Njpóźniej do końc styczni kżdego roku klendrzowego IZ ogłsz hrmonogrm konkursów, które plnuje ogłosić w dnym roku. IZ podje również przyliżone informcje odnośnie plnownych konkursów przynjmniej n nstępny rok. Informcje o konkursch zmieszczone są n stronie Przyjmownie wniosków o dofinnsownie nstępuje w terminie określonym w ogłoszeniu o norze wniosków i rozpoczyn się nie wcześniej niż po upływie 30 dni klendrzowych od dni ogłoszeni konkursu. W przypdku, kiedy wniosek o dofinnsownie projektu zostnie złożony po terminie wyznczonym w ogłoszeniu o konkursie, wniosek o dofinnsownie projektu nie zostnie zrejestrowny i nie ędzie podległ ocenie. W przypdku konkursów otwrtych, w rmch, których nór prowdzony jest w sposó ciągły do osiągnięci określonej procentowo lokcji środków finnsowych przeznczonych n dny konkurs lu do zmknięci konkursu odpowiednią decyzją Instytucji Zrządzjącej RPO, przyjmownie wniosków o dofinnsownie projektu nstępuje do końc dni rooczego, w którym Instytucj Zrządzjąc RPO zmyk nór wniosków o dofinnsownie projektu. Ocen złożonych dokumentcji projektowych odywć się ędzie sukcesywnie, do momentu, w którym wnioskown wrtość dofinnsowni poprwnych formlnie i merytorycznie projektów wyczerpie lokcję środków finnsowych przeznczonych n dny konkurs. Wnioskodwc może w kżdym momencie trwni konkursu wycofć zgłoszony projekt. Informcj w tej sprwie powinn zostć przekzn n piśmie do Instytucji Zrządzjącej (Deprtmentu Wdrżni RPO), któr n piśmie potwierdz wycofnie projektu. Etpy oceny Ocen formln Preselekcj. W uzsdnionych przypdkch Instytucj Zrządzjąc RPO może w drodze uchwły Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego wprowdzić preselekcję w rmch dnego konkursu. Dokumenty wymgne n etpie preselekcji określone zostną kżdorzowo w drodze stosownej uchwły Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego. 9 Instytucj Zrządzjąc RPO w ciągu 3 dni rooczych od dni podjęci decyzji o odwołniu konkursu, zmieści powyższą informcję n stronie internetowej w zkłdce dotyczącej ogłoszeń o konkursch orz w prsie regionlnej. 13

14 Instytucj Zrządzjąc RPO odpowid z przyjmownie i ocenę wniosków, dokonuje oceny formlnej wniosku. Ocen dokonywn jest przy pomocy kryteriów oceny wstępnej (jeśli dotyczy) orz kryteriów formlnych (grup A) ztwierdzonych przez KM RPO. Instytucj Zrządzjąc RPO zstrzeg soie możliwość przeprowdzeni tzw. oceny wstępnej. Poleg on n sprwdzeniu oprcownej przez wnioskodwcę dokumentcji projektowej pod kątem stopni spełnini kryteriów wstępnych dl dnego dziłni. Ocen wstępn dokonywn jest przez co njmniej dwóch prcowników Deprtmentu Wdrżni RPO 10 przy pomocy listy sporządzonej n podstwie kryteriów oceny wstępnej ztwierdzonych przez KM RPO. N etpie oceny wstępnej dopuszcz się jednokrotną poprwę łędów z zmkniętego ktlogu łędów 11 we wniosku o dofinnsownie projektu wskznych podczs oceny. Ocen wstępn ędzie przeprowdzon, gdy łączn sum wnioskownego dofinnsowni w dnym konkursie przekroczy trzykrotność lokcji przeznczonej n dny konkurs. Decyzj o zstosowniu oceny wstępnej w dnym konkursie zmkniętym ędzie kżdorzowo podejmown przez Instytucję Zrządzjącą RPO w drodze uchwły Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego. Z projektów, które spełnią wszystkie kryteri oceny wstępnej tworzon jest list projektów n łączną kwotę stnowiąc trzykrotność lokcji przeznczonej n dny konkurs, nstępnie projekty kierowne są do kolejnego etpu oceny, czyli do oceny formlnej. Ocen formln poleg n sprwdzeniu n podstwie kryteriów formlnych dl dnego dziłni poprwności złożonego wniosku orz jego kompletności (wrz z złącznikmi), tkże n sprwdzeniu zgodności złożonego wniosku o dofinnsownie z opisem dziłni i wymogmi formlnymi wynikjącymi z odpowiednich przepisów. Kryteri formlne n krcie oceny formlnej podzielone są n: (A I) podstwowe kryteri formlne dopuszczjące, (A II) szczegółowe kryteri dotyczące poszczególnych dziłń, (A III) podstwowe kryteri formlne orz B szczegółowe kryteri dotyczące projektów kluczowych i C ocen w zkresie oddziływni n środowisko. Kryteri A I dotyczą kwestii, które nie mogą zostć poprwione, ędą to m.in. typ eneficjent, wrtość cłkowit projektu. Weryfikcj negtywn w zkresie któregokolwiek z kryteriów z grupy A I skutkuje odrzuceniem wniosku. W przypdku pozytywnej odpowiedzi n wszystkie pytni (spełnienie kryteriów z grupy A I) wniosek zostje przekzny do oceny przy zstosowniu kryteriów AII. Kryteri z grupy A II, A III, B i C stnowią ziór kryteriów formlnych, w stosunku do których może wystąpić jednokrotn poprw łędów. Kryteri z grupy C dotyczą kryteriów środowiskowych i podlegją ocenie przy udzile Pełnomocnik ds. zrównowżonego rozwoju. Ocen formln dokonywn ędzie przez co njmniej dwóch prcowników Deprtmentu Wdrżni RPO 12 przy pomocy listy sporządzonej n podstwie kryteriów ztwierdzonych przez KM RPO. Jeżeli zchodzi konieczność poprwy łędu wnioskodwc wzywny jest pisemnie do poprwy/uzupełnieni projektu. Wezwnie określ, jkie kryteri nie zostły spełnione orz sposó poprwy wniosku o dofinnsownie projektu (wrz z złącznikmi jeśli dotyczy). W przypdku niedokonni uzupełnieni/poprwy w wyznczonym przez IZ terminie, wniosek podleg odrzuceniu. Ponowne wezwnie do poprwy wniosku nie jest dopuszczlne. Jeżeli ponownie po poprwie/uzupełnieniu projektu chociży jedno kryterium formlne nie jest spełnione projekt jest osttecznie odrzucny. 10 Instytucj Zrządzjąc zstrzeg soie możliwość ztrudnieni osó spoz Urzędu Mrszłkowskiego w formie umowy zlecenie do oceny wstępnej. 11 Ptrz rozdz Ocen merytoryczn Systemu oceny projektów w rmch Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt stnowiącego złącznik do uchwły Nr 33/394/08 Zrządu Województw Kujwsko- Pomorskiego z dni 6 mj 2008r. w sprwie przyjęci Systemu oceny projektów w rmch Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt z późn. zm. 12 Instytucj Zrządzjąc zstrzeg soie możliwość ztrudnieni osó spoz Urzędu Mrszłkowskiego w formie umowy zlecenie do oceny formlnej (w zkresie kżdej z grup kryteriów). 14

15 Projekt, dl którego spełnione są wszystkie kryteri formlne, podleg rejestrcji w systemie informtycznym (projektowi zostje ndny numer zgodnie z zsdmi jednolitej identyfikcji dokumentów w KSI (SIMIK 07-13)), nstępnie kierowny jest do nstępnego etpu oceny, czyli do oceny merytorycznej. Ocen merytoryczn Poprzez pojęcie oceny merytorycznej rozumie się sprwdzenie oprcownej przez wnioskodwcę dokumentcji projektowej pod kątem stopni spełnini kryteriów. Wynikiem oceny merytorycznej jest, w przypdku tryu konkursowego, uszeregownie wniosków w kolejności uwzględnijącej stopień spełnini kryteriów oceny projektów (stopień spełnieni kryteriów oceniny jest poprzez zstosownie odpowiedniej metodologii). W przypdku projektów indywidulnych wynikiem oceny jest określenie poziomu wypełnini kryteriów. W rmch oceny merytorycznej ocenine ędą: dopuszczlność merytoryczno-techniczn projektu, jkość projektu orz wpływ złożonych rezulttów projektu n osiągnie celów RPO. Kryteri w tym oszrze oceny podlegją ocenie tk-nie i punktcyjnej. Ocenę merytoryczną przeprowdz zespół ocenijący. Ocen merytoryczn skłd się z nstępujących elementów: B.1 kryteri merytoryczno-technicznej dopuszczlności projektu ocen tk-nie (tzw. kryteri dostępowe), B.2 kryteri oceny jkości projektu ocen punktow, B.3 kryteri oceny wpływu przewidywnych rezulttów projektu n osiągnie złożonych w RPO celów ocen punktow. Zespół ocenijący tworzą członkowie z dwóch odręnych list, ztwierdznych przez Zrząd Województw Kujwsko-Pomorskiego. Kżdy z członków zespołu ocenijącego oceni projekt indywidulnie (smodzielnie) i cłościowo. N etpie oceny merytorycznej dopuszcz się jednokrotną poprwę łędów z zmkniętego ktlogu łędów 13 we wniosku o dofinnsownie projektu wskznych przez ekspert dokonującego oceny. N etpie oceny merytoryczno-technicznej, dopuszcz się możliwość udzieleni przez wnioskodwcę wyjśnień lu uszczegółowieni informcji zwrtych w dokumentcji projektowej poddnej ocenie, zgodnie z rekomendcjmi poszczególnych członków Zespołu Ocenijącego. W przypdku wystąpieni n etpie oceny merytorycznej dronych uchyień technicznych (np.: źle zszyty/zindowny wniosek o dofinnsownie projektu wrz z złącznikmi, strony ułożone w nieodpowiedniej kolejności), omyłek pisrskich ądź też dronych łędów rchunkowych wnioskodwc m możliwość poprwy powyższych uchyień technicznych. Ndto, w przypdku rku dnych niezędnych do wyliczeni odpowiednich wskźników (o których mow w kryterich oceny projektów dl dnego dziłni), potrzenych do dokonni pełnej oceny we wszystkich kryterich przez ekspertów, n kżdym etpie oceny (z zchowniem zsd określonych jk wyżej) Deprtment Wdrżni RPO, występuje do wnioskodwcy o uzysknie niezędnych dnych potrzenych do dokonni pełnej oceny we wszystkich kryterich. Kryteri dostępowe kżdy członek Zespołu Ocenijącego, ocenijąc projekt pod kątem spełnini kryteriów z grupy B1 określ, czy projekt spełni, czy nie spełni dne kryterium 13 Ptrz rozdz Ocen merytoryczn Systemu oceny projektów w rmch Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt stnowiącego złącznik do uchwły Nr 33/394/08 Zrządu Województw Kujwsko- Pomorskiego z dni 6 mj 2008r. w sprwie przyjęci Systemu oceny projektów w rmch Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt z późn. zm. 15

16 uzsdnijąc swoją decyzję dotyczącą kżdego kryterium n krcie oceny. Kryterium dostępowe uznje się z spełnione n zsdzie jednomyślności. W przypdku złożeni przez wnioskodwcę wniosku o ponowne rozptrzenie sprwy od negtywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu orz jego pozytywnego rozptrzeni przez Deprtment Zrządzni Funduszmi i Projektmi Unijnymi Urzędu Mrszłkowskiego Województw Kujwsko-Pomorskiego w Toruniu (dlej: Deprtment Zrządzni Funduszmi i Projektmi Unijnymi) wniosek zostje przywrócony do ponownej oceny merytorycznej. Zespół Ocenijący jest związny treścią rozstrzygnięci Deprtmentu Zrządzni Funduszmi i Projektmi Unijnymi w zkresie środk odwołwczego, z wyłączeniem sytucji w której Deprtment Zrządzni Funduszmi i Projektmi Unijnymi pozytywnie rozptrzy wniesiony środek odwołwczy, stwierdzjąc jednocześnie, że Zespół Ocenijący dokonujący oceny prwidłowo wskzł przyczynę odrzuceni wniosku o dofinnsownie projektu, lecz zstosowł niewłściwe kryterium, z którego wniosek powinien zostć odrzucony. W przypdku kryteriów z grupy B2 i B3 kżdy z ekspertów może przyznć do 10 punktów z dne kryterium zgodnie z opisem znjdującym się ook kryterium (tj. przyznjąc wrtości określone dl opcji kryteriów według oprcownej tzw. Metodologii oceny kryteriów wyoru projektów dl Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt ). Dl wyrnej grupy kryteriów zostły przez Komitet Monitorujący RPO WK-P określone tkże wrtości minimlne punktów, które projekt powinien uzyskć dl kżdego z tych kryteriów, y spełnić minimlną jkość. Eksperci są zoowiązni do uzsdnieni swojej decyzji dotyczącej oceny kżdego kryterium oceny merytorycznej, tj. z grup B.1, B.2, B.3. Eksperci zpisują swoje oceny n indywidulnej krcie ocen i podpisują ją. Sekretrz zespołu ocenijącego wprowdz oceny do ziorczego elektronicznego rkusz ocen, dokonuje wydruku i potwierdz zgodność ocen podpisem n wydruku. Wprowdzone do ziorczego rkusz ocen punkty są uśrednine (średni rytmetyczn) i dokonywne jest porównnie tychże ocen z minimlnymi wrtościmi punktów w poszczególnych kryterich określonych przez KM RPO. Projekty, których oceny nie są równe lu większe od ustlonych wrtości minimlnych (w kżdym z kryteriów) zostją odrzucone, jko nie spełnijące minimlnej jkości. Zestwienie projektów uznnych z spełnijące minimlną jkość zostje przenlizowne pod kątem lokcji, jk jest niezędn do ich relizcji. W przypdku, gdy lokcj przeznczon n dny konkurs przewyższ lu jest równ wrtości dofinnsowni projektów, które przeszły do tego etpu, wszystkie one zostją skierowne do dofinnsowni. M to szczególnie zstosownie w przypdku konkursów otwrtych. W przypdku, gdy lokcj n dny konkurs jest niższ, niż wrtość dofinnsowni projektów, które przeszły do tego etpu, dokonywne jest rnkingownie projektów w oprciu o wszystkie kryteri z grupy B2 i B3. Etp rnkingowni projektów wykorzystuje metodę z zkresu nlizy wielokryterilnej. Uzyskn list rnkingow pozwl n optymlne wykorzystnie dostępnej lokcji. Dofinnsownie uzyskują projekty o łącznej wrtości wnioskownego dofinnsowni, według kolejności n liście rnkingowej (podstwowej), nie przekrczjącej lokcji skierownej n konkurs. Metod nlizy wielokryterilnej nie m zstosowni w przypdku, gdy w odpowiedzi n konkurs złożonych zostło mniej niż 50 wniosków o dofinnsownie projektów lu gdy łączn kwot wnioskownego dofinnsowni nie ędzie większ, niż lokcj dostępn w dnym konkursie. W przypdku, gdy złożono mniej niż 50 wniosków o dofinnsownie projektów, łączn kwot dofinnsowni ędzie większ, niż lokcj wówczs stosuje się metodę średniej wżonej. Ntomist w sytucji, gdy łączn kwot wnioskownego 16

17 dofinnsowni nie ędzie większ, niż lokcj dostępn w dnym konkursie, wówczs wszystkie wnioski o dofinnsownie projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną zostną skierowne do dofinnsowni. Po przeprowdzeniu odpowiedniej procedury ustleni kolejności dofinnsowni stworzon list projektów przedstwin jest Zrządowi Województw Kujwsko- Pomorskiego do kceptcji. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o dofinnsowniu Instytucj Zrządzjąc RPO zmieszcz n swojej stronie internetowej listę projektów, które otrzymły dofinnsownie. Procedur odwołwcz Zgodnie z ustwą z dni 6 grudni 2006 r. o zsdch prowdzeni polityki rozwoju przewiduje się dw rodzje procedur odwołwczych: 1) procedur odwołwcz dl projektów złożonych w odpowiedzi n konkursy ogłoszone przed dniem 20 grudni 2008 r. Ustw w rt. 30 w rzmieniu ustwy z dni 6 grudni 2006 r. o zsdch prowdzeni polityki rozwoju sprzed wejści w życie ustwy z dni 7 listopd 2008 r. o zminie niektórych ustw w związku wdrżniem funduszy strukturlnych i Funduszu Spójności 14 określ zsdy, jkimi nleży kierowć się przy wnoszeniu protestu w sytucji, kiedy projekt nie zostł wyrny do dofinnsowni. Beneficjent, którego projekt nie zostł wyłoniony do dofinnsowni, w terminie 14 dni od dni otrzymni informcji o niewyrniu projektu do dofinnsowni, może złożyć pisemny protest. Protest rozptrywny jest przez wojewodę. W przypdku negtywnego rozptrzeni protestu eneficjent w terminie 7 dni od otrzymni informcji w tym zkresie, może skierowć wniosek o ponowne rozptrzenie sprwy do Ministr Rozwoju Regionlnego, który m miesiąc n jej rozptrzenie. 2) procedur odwołwcz dl projektów złożonych w odpowiedzi n konkursy ogłoszone po dniu 20 grudni 2008 r. Ustw w rt. 30. ust. 1. w rzmieniu ndnym ustwą z dni 7 listopd 2008 r. o zminie niektórych ustw w związku wdrżniem funduszy strukturlnych i Funduszu Spójności określ ogólne zsdy, jkimi nleży kierowć się przy wnoszeniu środków odwołwczych w sytucji, kiedy projekt nie zostł wyrny do dofinnsowni. Wniosek o ponowne rozptrzenie sprwy wpływ do Instytucji Zrządzjącej RPO, gdzie jest rozptrywny. O rozstrzygnięciu podmiot wnoszący wniosek o ponowne rozptrzenie sprwy jest informowny pisemnie wrz z pouczeniem o możliwości wniesieni skrgi do Wojewódzkiego Sądu Administrcyjnego, n zsdch określonych w rt. 30c. ustwy z dni 6 grudni 2006 r. o zsdch prowdzeni polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). 14 Dz. U. Nr 216, poz

18 Schemt 1. System wskźników oowiązujących dl RPO WK-P n lt

19 Schemt 2. Ścieżk wyoru projektów indywidulnych Przeprowdzenie noru propozycji projektowych Deprtment Plnowni Strtegicznego i Gospodrczego Przygotownie wstępnego Wykzu Indywidulnych Projektów Kluczowych dl RPO WK-P i ztwierdzenie go przez Zrząd Województw Kujwsko-Pomorskiego Deprtment Rozwoju Regionlnego Konsultcje społeczne Deprtment Rozwoju Regionlnego Akceptcj i owieszczenie osttecznego Wykzu Indywidulnych Projektów Kluczowych Deprtment Rozwoju Regionlnego Podpisnie umów przedwstępnych (pre-umów) z wnioskodwcmi Deprtment Rozwoju Regionlnego/ Wnioskodwc Przygotownie dokumentcji do projektu zgodnie z hrmonogrmem złączonym do pre-umowy Wnioskodwc Monitorownie procesu przygotowni pełnej dokumentcji przez wnioskodwcę Deprtment Rozwoju Regionlnego/ Wydził Zrządzni RPO Ocen formln pełnej dokumentcji Deprtment Wdrżni RPO/ Wydził Wyoru Projektów/Pełnomocnik Uzupełnienie Wnioskodwc Rejestrcj wniosków o dofinnsownie w KSI (SIMIK 07-13) Deprtment Wdrżni RPO/ Wydził Wyoru Projektów 19

20 Ocen merytoryczn Zespół Ocenijący Wyjśnienie Wnioskodwc Ztwierdzenie do dofinnsowni projektów Zrząd Województw Przygotownie umowy o dofinnsownie Deprtment Wdrżni RPO/ Wydził Wdrżni Projektów Podpisnie umowy o dofinnsownie Zrząd Województw Rejestrcj umowy w KSI (SIMIK 07-13) orz Deprtmencie Wdrżni RPO Deprtment Wdrżni RPO/ Wydził Wdrżni Projektów Ogłoszenie listy projektów ojętych dofinnsowniem Deprtment Rozwoju Regionlnego / Wydził Wyoru Projektów Wdrożenie projektów Beneficjent 20

21 Schemt 3. Ścieżk wyoru projektów w tryie konkursowym Uszczegółowienie RPO WK-P n lt Koncepcj projektu Wnioskodwc Ogłoszenie konkursu Deprtment Wdrżni RPO/ Wydził Wyoru Projektów Złożenie pełnego wniosku o dofinnsownie Deprtment Wdrżni RPO/ Wydził Wyoru Projektów Ocen formln Deprtment Wdrżni RPO/ Wydził Wyoru Projektów/Pełnomocnik Uzupełnienie Wnioskodwc Rejestrcj wniosków o dofinnsownie w KSI (SIMIK 07-13) Deprtment Wdrżni RPO/ Wydził Wyoru Projektów Ocen merytoryczn Zespół Ocenijący Wyjśnienie Wnioskodwc Wyór projektów Instytucj Zrządzjąc/ Zrząd Województw 21

22 Ogłoszenie wyników konkursu Deprtment Rozwoju Regionlnego/ Wydził Koordyncji Funduszy Unii Europejskiej Przekznie osttecznej listy projektów wyrnych do widomości Komitetu Monitorującego Deprtment Wdrżni RPO/ Wydził Wyoru Projektów Podpisnie umowy o dofinnsownie projektu Instytucj Zrządzjąc/ Zrząd Województw Rejestrcj umów o dofinnsownie w KSI (SIMIK 07-13) orz Deprtmencie Wdrżni RPO Deprtment Wdrżni RPO/ Wydził Wdrżni Projektów Wdrożenie projektów Beneficjent 22

23 1.5.3 Try wyoru projektów z pomocy technicznej Propozycje projektów pomocy technicznej przygotowywne są przez wnioskodwcę Instytucję Zrządzjącą RPO (Deprtment Zrządzni Funduszmi i Projektmi Unijnymi) w formie wniosku o dofinnsownie relizcji projektu w rmch Osi priorytetowej 8 Pomoc techniczn zwnego dlej wnioskiem. Nór wniosków m chrkter otwrty. Biuro Komunikcji i Pomocy Technicznej skłd wniosek w wersji ppierowej w 2 egzemplrzch (oryginł plus kopi) orz w formie elektronicznej (n dyskietce lu n płycie CD) do Deprtmentu Wdrżni RPO Biur Wyoru Projektów. Kopie wniosków powinny yć n pierwszej stronie potwierdzone z zgodność z oryginłem. Deprtment Wdrżni RPO przyjmuje i rejestruje zgłoszone wnioski. Kżdy wniosek sprwdzny jest pod względem kompletności orz oceniny jest w oprciu o kryteri formlne orz w oprciu o kryteri merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący. 1. Przygotownie wniosku o dofinnsownie Prcownicy Biur Komunikcji i Pomocy Technicznej przygotowują wniosek o dofinnsownie n odpowiednim formulrzu określonym przez IZ RPO w rmch priorytetu Pomoc Techniczn Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego. Wniosek o dofinnsownie jest oprcowywny n podstwie zpotrzeowni przedstwionego przez iur Deprtmentu Wdrżni Regionlnego Progrmu Opercyjnego orz iur Wydziłu Zrządzni Regionlnym Progrmem Opercyjnym i Wydziłu Koordyncji Deprtmentu Zrządzni Funduszmi i Projektmi Unijnymi. Kżde iuro przekzuje dw rzy w roku (grudzień, mj) do Biur Komunikcji i Pomocy Technicznej zpotrzeownie n ztrudnienie, sprzęt i wyposżenie iurowe wg odpowiedniego wzoru zmówieni Druk Pomocy Technicznej. Wniosek przekzny zostje do kceptcji Dyrektor Deprtmentu Zrządzni Funduszmi i Projektmi Unijnymi. 2. Ocen formln Ocen formln odyw się w oprciu o kryteri formlne przyjęte przez Komitet Monitorujący. N tym etpie oceny dopuszczln jest poprw dnego łędu. Wynik oceny jest zmieszczny w krcie oceny wniosku. 3. Ocen merytoryczn Ocen merytoryczn dokonywn jest przez Zespół ocenijący. W skłd Zespołu ocenijącego dl Osi priorytetowej 8 Pomoc techniczn wchodzi 3 specjlistów z oszru temtycznego dotyczącego wniosku, są to prcownicy Urzędu Mrszłkowskiego. Skłdy poszczególnych Zespołów ocenijących dl Osi priorytetowej 8 Pomoc techniczn są ztwierdzne przez Mrszłk Województw w drodze decyzji. N etpie oceny merytoryczno-technicznej, dopuszcz się możliwość udzieleni wyjśnień dotyczących zpisów w poddnej ocenie dokumentcji, zgodnie z rekomendcjmi Zespołu ocenijącego. Wynik oceny jest zmieszczny w krcie oceny wniosku. 4. Decyzj o dofinnsowniu projektu Deprtment Wdrżni RPO/Biuro Wyoru Projektów przygotowuje uchwłę Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego w sprwie dofinnsowni projektu. N podstwie decyzji w formie uchwły o przyznniu dofinnsowni dl projektu relizownego w rmch Osi priorytetowej 8. Pomoc techniczn, Wnioskodwc otrzymuje zgodę n relizcję projektu Pomocy Technicznej RPO. 23

24 Schemt 4. Ścieżk wyoru projektów w rmch pomocy technicznej Koncepcj projektu Wnioskodwc Ziernie zpotrzeowni (nie rzdziej niż 2 rzy w roku) Deprtment Rozwoju Regionlnego Złożenie wniosków o dofinnsownie Deprtment Wdrżni RPO Ocen formln Deprtment Wdrżni RPO/ Wydził Wyoru Projektów Uzupełnienie Wnioskodwc Rejestrcj wniosków o dofinnsownie w KSI (SIMIK 07-13) Deprtment Wdrżni RPO/ Wydził Wyoru Projektów Ocen merytoryczn Zespół Ocenijący Wyjśnienie Wnioskodwc Ztwierdzenie projektów wyrnych do relizcji Podjęcie decyzji o dofinnsowniu w formie uchwły Zrząd Województw Rejestrcj decyzji w KSI (SIMIK 07-13) orz Deprtmencie Wdrżni RPO Deprtment Wdrżni RPO/ Wydził Wdrżni Projektów 24 Wdrożenie projektów Beneficjent

25 1.5.4 Kryteri oceny projektów w rmch RPO WK-P Uszczegółowienie RPO WK-P n lt Ocen projektów zgłoszonych do dofinnsowni w rmch Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt ędzie oejmowł ocenę formlną orz ocenę merytoryczną (w tym strtegiczną). Ocen formln ędzie poległ n sprwdzeniu poprwności złożeni wniosku orz jego kompletności i poprwności (wrz z złącznikmi), tkże n sprwdzeniu zgodności złożonego wniosku o dofinnsownie z opisem dziłni i wymogmi formlnymi wynikjącymi z odpowiednich przepisów. W rmch oceny merytorycznej ocenine ędą: dopuszczlność merytoryczno-techniczn projektu, jkość projektu orz wpływ złożonych rezulttów projektu n osiągnie celów RPO. Ocenie projektów n kżdym z etpów służyć ędzie zespół kryteriów formlnych dl dnego dziłni orz kryteriów specyficznych, wynikjących ze specyfiki poszczególnych osi priorytetowych i dziłń. Ocen stopni wypełnieni kryteriów przez dny wniosek ędzie dokonywn n dw sposoy: w przypdku kryteriów formlnych orz kryteriów o chrkterze dopuszczjącym ędzie to ocen w systemie tk nie (z wyłączeniem etpu tzw. oceny wstępnej, jeśli dotyczy). Dl kryteriów oceny jkości i wpływu projektu ędzie to ocen dokonywn w systemie punktowym: stopień wypełnieni dnego kryterium ędzie oceniony n określonej skli punktowej, co w połączeniu z określonymi wgmi dl poszczególnych kryteriów umożliwi dokonnie oceny kżdego wniosku, w konsekwencji ustlenie listy rnkingowej. Kryteri oceny projektów stnowią Złącznik V do Uszczegółowieni. 25

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 16/17009 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. zmienionej uchwałą Nr 24/284/09

Załącznik do uchwały Nr 16/17009 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. zmienionej uchwałą Nr 24/284/09 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr 4/87/16 Zarz du Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r.

Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr 4/87/16 Zarz du Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Z cznik Nr 1 do uchw y Nr 4/87/16 Zrz du Województw Kujwsko- Pomorskiego z dni 27 styczni 2016 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU (KSI):... SUMA KONTROLNA WNIOSKU:... TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dni 7 czerwc 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku-Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Pln dziłni wskzujący hrmonogrm osiągni poszczególnych wskźników produktu CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodrczy obszru Ziemi Gotyku Lt 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Progr Nzw m nrstją co Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt: Włsny iznes sznsą dl koiet nr RPWP.06.03.01--0173/1 w rmch Wielkopolskiego Regionlnego Progrmu Opercyjnego n lt 2014 2020 Oś

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 11 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 11 września 2012 r. UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dni 11 wrześni 2012 r. w sprwie określeni oowiązującego w roku 2012, punktowego systemu oceny merytorycznej wniosków w rmch progrmu Aktywny Smorząd orz wyznczeni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca. Łączne nakłady finansowe

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca. Łączne nakłady finansowe Złącznik Nr 3 Uchwły Nr 230(XXXI) Rdy Gminy z dni 19 lutego r. Strony 1,2,3,4,5,6 Progrmy, projekty lub związne z progrmmi relizownymi z udziłem śrków, o których mow w rt..5 ust. 1 pkt 2 i 3 (rzem) Wykz

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji społecznych. Szczegółowy opis osi priorytetowych

Projekt do konsultacji społecznych. Szczegółowy opis osi priorytetowych REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dne dotyczące podmiotu/podmiotów relizujących lu zsłużonych dl relizcji opisnych inicjtyw lu prktyk nzw inicjtywy nzw podmiotu dokłdny dres województwo Związek Gmin Dorzecz Wisłoki

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku Zrządzeni Nr 60/2010 Rektor Uniwersytetu Wrmińsko-Mzurskiego w Olsztynie z dni 10 wrześni 2010 roku w sprwie zsd udzielni pełnomocnictw w Uniwersytecie Wrmińsko-Mzurskim w Olsztynie Dziłjąc n podstwie

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. INFORMACJA o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w sierpniu oraz w okresie styczeń sierpień 2006r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI. INFORMACJA o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w sierpniu oraz w okresie styczeń sierpień 2006r. MINISTERSTWO GOSPODARKI INFORMACJA o przeiegu restrukturyzcji górnictw węgl kmiennego w sierpniu orz w okresie styczeń sierpień 2006r. Wrszw, pździernik 2006 rok W dniu 27 kwietni 2004r. Rd Ministrów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ z dni 31 mj 2016 r. w sprwie wysokości i zsd ustlni orz rozliczni dotcji celowych dl podmiotów prowdzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki smorządu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA BIUROWYH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersj po recenzjch Wrszw 2012 1 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY... 3 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY... 3 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a Bielsk Podlski, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE wykonie i dostrczenie detli orz mteriłów do prototypowej turbiny witrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kw orz mteriłów w rmch relizcji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH 2011-2018 Tbel główn lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Dochody 56 461 195 49 316 909 52 433 458 49 114 584 50 244 219 51

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych Algorytmy grficzne Filtry wektorowe. Filtrcj orzów kolorowych Filtrcj orzów kolorowych Metody filtrcji orzów kolorowych możn podzielić n dwie podstwowe klsy: Metody komponentowe (component-wise). Cechą

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 sierpnia 2014 roku

UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 sierpnia 2014 roku UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dni 28 sierpni 2014 roku w sprwie: uchwleni Wieloletniego progrmu gospodrowni mieszkniowym zsobem Mist Sulejówek n lt 2014-2018 N podstwie rt.18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin Dz. U. Nr 116, poz. 978 z dnia 29 czerwca 2005 r.

z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin Dz. U. Nr 116, poz. 978 z dnia 29 czerwca 2005 r. Rozporządzenie Ministr Środowisk 1) z dni 20 czerwc 2005 r. zmienijące rozporządzenie w sprwie kryteriów bilnsowości złóż koplin Dz. U. Nr 116, poz. 978 z dni 29 czerwc 2005 r.) N podstwie rt. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka Stron Wstęp Zbiór Mój przedmiot mtemtyk jest zestwem scenriuszy przeznczonych dl uczniów szczególnie zinteresownych mtemtyką. Scenriusze mogą być wykorzystywne przez nuczycieli zrówno n typowych zjęcich

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia

1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia 1 2 3 SPIS TREŚCI Stron 1. Wstęp 5 2. Dne ogólne 7 - Relicj plnownych dochodów i wydtków Mist Wrocłwi 9 uwględnieniem wyniku finnsowego 3. Dochody Mist 11 - Informcj o łącnej licbie i kwocie dokonnych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo