Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe"

Transkrypt

1 Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu jest ztwierdzenie neksu do Kontrkt Terytorilnego zwierjącego listę projektów. Wsprcie infrstruktury bdwczo-rozwojowej jednostek nukowych euro ( zł) 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw mrzec 2016 r. Dl beneficjentów posidjących doświdczenie w prowdzeniu prc B+R Projekty bdwczo-rozwojowe euro ( zł) 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw III kwrtł 2016 r Tworzenie lub rozwój zplecz bdwczo-rozwojowego euro ( zł) 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw II kwrtł 2016 r. Konkurs nieprofilowny tj. brk wymogu zgodności z RIS Proces eksperymentowni i poszukiwni nisz rozwojowych i innowcyjnych euro ( zł) 2.1 E-usługi Poddziłnie E-usługi dl Mzowsz II kwrtł 2016 r. Zintegrowny system informcji kulturlnej euro ( zł) 2.1 E-usługi Poddziłnie E-usługi dl Mzowsz III kwrtł 2016 r. Wykorzystnie TIK do obsługi procesów związnych z edukcją n uczelnich wyższych euro 2.1 E-usługi Poddziłnie E-usługi dl Mzowsz II kwrtł 2016 r Wrunkiem uruchomieni konkursu jest przyjęcie plnów dziłń dl subregionów objętych problemowymi OSI. Nbór wniosków n projekty wskzne w Plnie inwestycyjnym dl subregionów objętych OSI problemowymi Informtyzcj służby zdrowi euro ( zł)

2 3.1 Poprw rozwoju MŚP n Mzowszu Poddziłnie Rozwój MŚP w rmch ZIT II kwrtł 2016 r. Wrunkiem ogłoszeni konkursów jest przyjęcie dokumentów progrmowych w zkresie ZIT. Nbór wniosków n projekty w rmch Zintegrownych Inwestycji Terytorilnych Uporządkownie i przygotownie terenów inwestycyjnych w celu ndni im nowych funkcji gospodrczych euro ( zł) 3.1 Poprw rozwoju MŚP n Mzowszu Poddziłnie Rozwój MŚP III kwrtł 2016 r. Wsprcie prowdzeni i rozwoju dziłlności przedsiębiorstw - poprzez udzielnie bonów n dordztwo euro ( zł) 3.1 Poprw rozwoju MŚP n Mzowszu Poddziłnie Rozwój MŚP III kwrtł 2016 r Wrunkiem uruchomieni konkursu jest wskznie IOB uprwnionych do udzielni wsprci w celu zgwrntowni włściwej jkości usług. Wsprcie początkowej fzy rozwoju przedsiębiorstw (przez IOB - preinkubcj, inkubcj) euro ( zł) 3.1 Poprw rozwoju MŚP n Mzowszu Poddziłnie Rozwój MŚP III kwrtł 2016 r Wrunkiem uruchomieni konkursu jest przyjęcie plnów dziłń dl subregionów objętych problemowymi OSI. Nbór wniosków n projekty wskzne w Plnie inwestycyjnym dl subregionów objętych OSI problemowymi Uporządkownie i przygotownie terenów inwestycyjnych w celu ndni im nowych funkcji gospodrczych euro ( zł) 3.2 Interncjonlizcj MŚP Poddziłnie Modele biznesowe IV kwrtł 2016 r. Konkurs jest przeznczony dl pojedynczych przedsiębiorstw Interncjonlizcj przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towrów i usług euro ( zł) 3.2 Interncjonlizcj MŚP Poddziłnie Modele biznesowe IV kwrtł 2016 r. Konkurs jest przeznczony dl grup przedsiębiorców Interncjonlizcj przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towrów i usług euro ( zł) 3.3 Innowcje w MŚP III kwrtł 2016 r. Wprowdznie n rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prc B+R) euro ( zł)

3 4.1 Odnwilne źródł energii (OZE) IV kwrtł 2016 r. Infrstruktur do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnwilnych (OZE) euro ( zł) 4.1 Odnwilne źródł energii (OZE) III kwrtł 2016 r. Budow orz modernizcj sieci energii elektrycznej umożliwijących przyłącznie jednostek OZE euro ( zł) 4.2 Efektywność energetyczn IV kwrtł 2016 r. Nbór promujący lub ogrniczony do projektów rewitlizcyjnych. Wsprcie kompleksowej termomodernizcji tj. głębokiej modernizcji energetycznej, w tym z możliwością wyminy źródeł ciepł orz możliwością zstosowni odnwilnych źródeł energii (jko element projektu). Termomodernizcj budynków użyteczności publicznej 4.2 Efektywność energetyczn IV kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu jest przyjęcie plnów dziłń dl subregionów objętych problemowymi OSI. Wsprcie kompleksowej termomodernizcji tj. głębokiej modernizcji energetycznej, w tym z możliwością wyminy źródeł ciepł orz możliwością zstosowni odnwilnych źródeł energii (jko element projektu). Nbór wniosków n projekty wskzne w Plnie inwestycyjnym dl subregionów objętych OSI problemowymi Termomodernizcj budynków użyteczności publicznej euro ( zł) 4.3 Redukcj emisji znieczyszczeń powietrz Poddziłnie Ogrnicznie znieczyszczeń powietrz i rozwój mobilości miejskiej III kwrtł 2016 r. Nbór jest uzleżniony od procesu ztwierdzni Plnów Gospodrki Niskoemisyjnej. Wrunkiem uruchomieni konkursu jest przyjęcie plnów dziłń dl subregionów objętych problemowymi OSI. Nbór wniosków n projekty wskzne w Plnie inwestycyjnym dl subregionów objętych OSI problemowymi Typy projektów: 1. Projekty kompleksowe, obejmujące: Centr przesidkowe P+R, Ścieżki rowerowe, Autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Trnsportu Oświetlenie uliczne euro ( zł) 2. Projekty dotyczące ścieżek rowerowych 3. Projekty dotyczące centrów przesidkowych P+R

4 4.3 Redukcj emisji znieczyszczeń powietrz Poddziłnie Mobilność miejsk w rmch ZIT mrzec 2016 r. Nbór jest uzleżniony od procesu ztwierdzni Plnów Gospodrki Niskoemisyjnej. Wrunkiem ogłoszeni konkursów jest przyjęcie dokumentów progrmowych w zkresie ZIT. Nbór wniosków n projekty w rmch Zintegrownych Inwestycji Terytorilnych Rozwój zrównowżonej multimodlnej mobilności miejskiej w regionie Konkurs przeznczony n centr przesidkowe P+R euro ( zł) 4.3 Redukcj emisji znieczyszczeń powietrz Poddziłnie Mobilność miejsk w rmch ZIT luty 2016 r. Nbór jest uzleżniony od procesu ztwierdzni Plnów Gospodrki Niskoemisyjnej. Wrunkiem ogłoszeni konkursów jest przyjęcie dokumentów progrmowych w zkresie ZIT. Nbór wniosków n projekty w rmch Zintegrownych Inwestycji Terytorilnych Rozwój zrównowżonej multimodlnej mobilności miejskiej w regionie Konkurs przeznczony n ścieżki rowerowe euro ( zł) 4.2 Efektywność energetyczn - typ projektu: Termomodernizcj budynków użyteczności publicznej Regionlnego od do ) JST, ich związki i stowrzyszeni; b) jednostki orgnizcyjne JST posidjące osobowość prwną; c) jednostki sektor finnsów publicznych posidjące osobowość prwną; d) instytucje kultury; e) uczelnie/szkoły wyższe; f) kościoły i związki wyznniowe orz osoby prwne kościołów i związków wyznniowych; g) orgnizcje pozrządowe; h) PGL Lsy Pństwowe i jego jednostki orgnizcyjne; W rmch dziłni wspierne będą inwestycje z zkresu poprwy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w szczególności promując jej kompleksowy wymir tj. głęboką modernizcję energetyczną, w tym z możliwością wyminy źródeł ciepł orz możliwością zstosowni odnwilnych źródeł energii (jko element projektu). W rmch modernizcji energetycznej wsprcie będzie skierowne n brdzo szeroki zkres prc, w tym m.in: ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścin zewnętrznych, podłóg, dchów i stropodchów wymin okien, drzwi zewnętrznych; wymin oświetleni n energooszczędne; przebudowę systemów grzewczych (wrz z wyminą źródł ciepł n brdziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej); instlcj/przebudow systemów chłodzących, w tym również z zstosowniem OZE; budow i przebudow systemów wentylcji i klimtyzcji wrz z rekupercją; zstosownie utomtyki pogodowej; zstosownie systemów zrządzni energią w budynku; instlcj mikrokogenercji lub mikrotrigenercji n potrzeby włsne; instlcj OZE w modernizownych energetycznie budynkch, instlcj indywidulnych liczników ciepł, chłodu orz ciepłej wody użytkowej; instlcj zworów podpionowych i termosttów. Orientcyjn kwot przeznczon n w rmch konkursu euro ( zł) sz.eu/nbory-wnioskow/4-2- efektywnosc-energetyczn-typprojektu-termomodernizcjbudynkow-uzytecznoscipublicznej-regionlnego.html

5 4.3 Redukcj emisji znieczyszczeń powietrz Poddziłnie Mobilność miejsk w rmch ZIT w trybie konkursowym grudzień 2015 r. Konkurs przeznczony dl JST funkcjonujących w rmch Porozumieni gmin Wrszwskiego Obszru Funkcjonlnego o współprcy w zkresie relizcji Zintegrownych Inwestycji Terytorilnych w perspektywie finnsowej UE Nbór wniosków n projekty w rmch Zintegrownych Inwestycji Terytorilnych Typ projektu: Ścieżki i infrstruktur rowerow budow, przebudow lub wytyczenie wydzielonych dróg dl rowerów (w tym oznkownie przejzdów, psów dl rowerów i wyznczenie śluz rowerowych orz przejzdy rowerowe przez skrzyżowni), z wyłączeniem funkcji turystycznej. Dodtkowo dl wszystkich powyższych typów projektów z obszru Rozwój zrównowżonej multimodlnej mobilności miejskiej ZIT, wyłącznie jko uzupełnijące i niedominujące elementy projektu, relizujące bezpośrednio cele projektu orz pozostjące w bezpośrednim powiązniu funkcjonlnym ze wskznymi powyżej typmi projektów, mogą być relizowne zdni dot. infrstruktury towrzyszącej, w tym np.: poprw funkcjonlności ruchu pieszego i rowerowego (z wyłączeniem funkcji turystycznej); miejsc prkingowe dl rowerów, kłdki i tunele pieszorowerowe, przebudow schodów n pochylnie z wykorzystniem dl rowerzystów; chodniki i przejści dl pieszych; modernizcj oświetleni ulicznego pod kątem zwiększeni jego energooszczędności. Orientcyjn kwot przeznczon n w rmch konkursu euro ( zł) sz.eu/dokument/zpoznj-siez-prwem-idokumentmi/hrmonogrmnborow-n-projekty-w-trybiekonkursowym-n-2015-r.html 5.1 Dostosownie do zmin klimtu II kwrtł 2016 r. Nbór n projekty z zkresu nturlnej retencji leśnej. Rozwój kompleksowych systemów młej retencji zgodnie z Progrmem Młej Retencji dl euro ( zł) 5.1 Dostosownie do zmin klimtu III kwrtł 2016 r. Inwestycje mjące n celu ochronę obszrów szczególnego zgrożeni powodzią - zgodnie z mpmi ryzyk powodziowego. Zbezpieczenie spływu wód wezbrniowych euro ( zł) 5.1 Dostosownie do zmin klimtu luty 2016 r. Wzmocnienie potencjłu Ochotniczych Strży Pożrnych euro ( zł) 5.2 Gospodrk odpdmi IV kwrtł 2016 r. Nbór jest uzleżniony od ktulizcji Wojewódzkiego Plnu Gospodrki Odpdmi Rozbudow i modernizcj regionlnych instlcji przetwrzni odpdów komunlnych (RIPOK) orz instlcji zstępczych w celu spełnieni przez nie stndrdów RIPOK 5.2 Gospodrk odpdmi mrzec 2016 r. Rozwój infrstruktury selektywnego systemu zbierni odpdów komunlnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizcji Punktów Selektywnego Zbierni Odpdów Komunlnych (PSZOK) euro ( zł) 5.3 Dziedzictwo kulturowe mrzec 2016 r. Konkursu z preferencją dl projektów wskznych w plnch inwestycyjnym dl subregionów objętych OSI problemowymi Wzrost regionlnego potencjłu turystycznego poprzez ochronę obiektów zbytkowych euro ( zł)

6 5.3 Dziedzictwo kulturowe IV kwrtł 2016 r. Nbór preferujący lub ogrniczony do projektów rewitlizcyjnych. Wrunkiem uruchomieni konkursu jest powstnie progrmów rewitlizcji. Wzrost regionlnego potencjłu turystycznego poprzez ochronę obiektów zbytkowych euro ( zł) 5.3 Dziedzictwo kulturowe mrzec 2016 r. Konkursu z preferencją dl projektów wskznych w plnch inwestycyjnym dl subregionów objętych OSI problemowymi. Poprw dostępności do zsobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystnie euro ( zł) 5.4 Ochron bioróżnorodności mrzec 2016 r. Oprcownie plnów ochrony dl obszrów cennych przyrodniczo euro ( zł) Dziłnie 6.2 Rewitlizcj obszrów zmrginlizownych IV kwrtł 2016 r. Nbór ogrniczony do projektów rewitlizcyjnych. Wrunkiem uruchomieni konkursu jest powstnie progrmów rewitlizcji Rozwój infrstruktury technicznej n obszrch rewitlizownych w celu ich ktywizcji społecznej i gospodrczego euro ( zł)

7 6.2 Rewitlizcj obszrów zmrginlizownych III kwrtł 2016 r. Nbór ogrniczony do projektów rewitlizcyjnych9. Wrunkiem uruchomieni konkursu jest: powstnie progrmów rewitlizcji przyjęcie plnów dziłń dl subregionów objętych problemowymi OSI Nbór wniosków n projekty wskzne w Plnie inwestycyjnym dl subregionów objętych OSI problemowymi Rozwój infrstruktury technicznej n obszrch rewitlizownych w celu ich ktywizcji społecznej i gospodrczej euro ( zł) 7.1 Infrstruktur drogow II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu jest przyjęcie plnów dziłń dl subregionów objętych problemowymi OSI. Nbór wniosków n projekty wskzne w Plnie inwestycyjnym dl subregionów objętych OSI problemowymi Budow i przebudow dróg powitowych i gminnych w rmch plnów inwestycyjnych dl subregionów objętych OSI problemowymi, spełnijących wrunki zpisne w UP euro ( zł)

8 8.2 Aktywizcj zwodow osób poszukujące prcy bierne zwodowo w trybie konkursowym od do O dofinnsownie projektu ubiegć mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem podmiotów podlegjących wykluczeniu z ubiegni się o dofinnsownie n podstwie rt. 207 ust. 4 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsch publicznych Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsprci indywidulnej i kompleksowej ktywizcji zwodowo-edukcyjnej osób w wieku 30 lt i więcej, biernych zwodowo, nleżących do grup defworyzownych, poprzez: 1. Dignozownie indywidulnej sytucji uczestników projektów i pomoc w ktywnym poszukiwniu prcy (w tym pośrednictwo prcy i/lub pordnictwo zwodowe); Obejmowło ono będzie przeprowdzenie nlizy sytucji zwodowej uczestnik projektu orz zplnownie jego ścieżki kriery w formie Indywidulnego Plnu Dziłń (IPD). W IPD zostnie określony rodzj i zkres nrzędzi niezbędnych do rektywcji zwodowej osób objętych wsprciem. Plnowne jest zstosownie bdń psychologicznych w szczególności w przypdkch zplnowni kriery zwodowej w obszrze usług opiekuńczych. Efektem ww. wsprci będzie skierownie uczestnik projektu do ztrudnieni lub zdefiniownie kolejnych kroków, prowdzących do jego podjęci. Niniejszym typem opercji będą objęci wszyscy uczestnicy interwencji. 2. Podnoszenie lub zminę kwlifikcji zwodowych orz ich lepsze dopsownie do potrzeb rynku prcy; Będą one poległy n przeszkoleniu osób pozostjących bez ztrudnieni i uzyskniu przez nich nowych kwlifikcji zpewnijących zwiększenie szns n rektywcję zwodową. [1] 3. Pomoc w zdobyciu doświdczeni zwodowego; Będzie poległ n orgnizowniu płtnych stży zwodowych u prcodwców n konkretnych stnowiskch prcy, według progrmu zgodnego z wymgnymi kwlifikcjmi orz potrzebmi prcodwców. Przewiduje się zngżownie prcodwców w sporządznie progrmów stży. Przedmiotowe wsprcie kierowne w szczególności do osób powyżej 50 roku życi orz osób o niskich kwlifikcjch. Kwot dofinnsowni w rmch konkursu przeliczon kursem EBC wynoszącym 4,2631 wynosi ,00 PLN. sz.eu/nbory-wnioskow/8-2- ktywizcj-zwodow-osobniektywnych-zwodowo.html

9 8.3 Ułtwinie powrotu do ktywności zwodowej osób sprwujących opiekę nd dziećmi do lt 3 Poddziłnie Ułtwinie powrotu do ktywności zwodowej III kwrtł 2016 r. Ogłosi WUP Tworzenie miejsc opieki nd dziećmi do lt 3 w formie: - żłobków - klubów dziecięcych - ztrudnienie dziennego opiekun - ztrudnienie nini euro ( zł) 8.3 Ułtwinie powrotu do ktywności zwodowej osób sprwujących opiekę nd dziećmi do lt 3 Poddziłnie III kwrtł 2016 r. Ogłosi WUP Wrunkiem ogłoszeni konkursu jest przyjęcie dokumentów progrmowych w zkresie ZIT. Nbór wniosków n projekty w rmch Zintegrownych Inwestycji Terytorilnych Tworzenie miejsc opieki nd dziećmi do lt 3 w formie: - żłobków - klubów dziecięcych - ztrudnienie dziennego opiekun euro ( zł) 9.1 Aktywizcj społecznozwodow osób wykluczonych i II kwrtł 2016 r. przeciwdziłnie wykluczeniu społecznemu Integrcj społeczn i ktywizcj zwodow osób oddlonych od rynku prcy w rmch współprcy międzysektorowej, Integrcj społeczn i ktywizcj zwodow osób zgrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprwnością, euro ( zł) 9.1 Aktywizcj społecznozwodow osób wykluczonych i II kwrtł 2016 r. przeciwdziłnie wykluczeniu społecznemu Aktywn integrcj dl włączeni społecznego relizown przez jednostki orgnizcyjne pomocy społecznej (OPS) euro ( zł)

10 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziłnie Zwiększenie dostępności usług społecznych w trybie konkursowym od do Beneficjentmi będą mogły być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowdzących dziłlność gospodrczą lub oświtową n podstwie przepisów odrębnych): - JST, ich jednostki orgnizcyjne, związki i stowrzyszeni, podmioty, którym zlecono relizcję zdń publicznych; jopis, podmioty ktywnie zngżowne w integrcję społeczną, wsprcie rodziny; - środowiskowe domy smopomocy; - PES, orgnizcje pozrządowe orz inne podmioty, o których mow w rt. 3 ust. 3 ustwy o dziłlności pożytku publicznego i o wolontricie; - prtnerstw wymienionych podmiotów, prtnerstw loklne, LGD. Pomoc dl dzieci i rodzin zgrożonych dysfunkcją obejmując wsprcie systemu pieczy zstępczej [1] mjące n celu wzmocnienie dziłń interwencyjnych n rzecz dzieci i młodzieży w celu zpobiegni pogłębiniu dysfunkcji i mrginlizcji, w tym: rozwój usług społecznych w celu integrcji dzieci i młodzieży z grup szczególnie nrżonych n wykluczenie społeczne: ) tworzenie i rozwój plcówek wsprci dziennego dl dzieci i młodzieży, w tym świetlic środowiskowych, klubów, ognisk wychowwczych i plcówek specjlistycznych; b) relizcj zjęć rozwijjących co njmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskznych w zleceniu Prlmentu Europejskiego i Rdy z dni 18 grudni 2006 r. w sprwie kompetencji kluczowych w procesie uczeni się przez cłe życie Kwot dofinnsowni w rmch konkursu przeliczon kursem EBC z dni wynoszącym 4,2699 to ,13 PLN sz.eu/nbory-wnioskow/9-2- uslugi-spoleczne-i-uslugi- opieki-zdrowotnej zwiekszenie-dostepnosciuslug-spolecznych.html 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziłnie Zwiększenie dostępności usług społecznych mrzec 2016 r. Rozwój środowiskowych usług społecznych n rzecz ktywnej integrcji szczególnie n rzecz osób niesmodzielnych i strszych euro ( zł) 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziłnie Zwiększenie dostępności usług społecznych IV kwrtł 2016 r. Progrmy deinstytucjonlizcji usług społecznych świdczonych przez instytucje pomocy i ktywnej integrcji euro ( zł) 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziłnie Zwiększenie dostępności usług społecznych III kwrtł 2016 r. Progrmy deinstytucjonlizcji usług n rzecz dzieci i młodzieży euro ( zł) 9.3 Rozwój ekonomii społecznej luty 2016 r Tworzenie miejsc prcy w sektorze ekonomii społecznej dl osób wykluczonych i zgrożonych wykluczeniem społecznym Świdczenie usług wspierjących rozwój ekonomii społecznej euro ( zł)

11 10.1 Ksztłcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziłnie Edukcj ogóln w rmch ZIT luty 2016 r. Wrunkiem ogłoszeni konkursów jest przyjęcie dokumentów progrmowych w zkresie ZIT. Nbór wniosków n projekty w rmch Zintegrownych Inwestycji Terytorilnych Wsprcie ksztłceni ogólnego euro ( zł) 10.2 Upowszechninie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych luty 2016 r. Podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych euro ( zł) 10.3 Doskonlenie zwodowe Poddziłnie Doskonlenie zwodowe uczniów III kwrtł 2016 r. Prowdzenie dordztw zwodowego (w szkołch gimnzjlnych i zwodowych) i rozwój współprcy z rynkiem prcy euro ( zł) 10.3 Doskonlenie zwodowe Poddziłnie Doskonlenie zwodowe uczniów IV kwrtł 2016 r. Rozwój współprcy szkół zwodowych z otoczeniem społecznogospodrczym, w tym relizcj stży i prktyk Doposżenie szkół i plcówek ksztłceni zwodowego euro ( zł) 10.3 Doskonlenie zwodowe Poddziłnie Doskonlenie zwodowe uczniów III kwrtł 2016 r. Wsprcie rozwoju nuczycieli zwodu i instruktorów prktycznej nuki zwodu euro ( zł) 10.3 Doskonlenie zwodowe Poddziłnie Dordztwo edukcyjno - zwodowe w rmch ZIT II kwrtł 2016 r Wrunkiem ogłoszeni konkursów jest przyjęcie dokumentów progrmowych w zkresie ZIT. Nbór wniosków n projekty w rmch Zintegrownych Inwestycji Terytorilnych Prowdzenie dordztw zwodowego (w szkołch gimnzjlnych i zwodowych) i rozwój współprcy z rynkiem prcy euro ( zł)

12 10.3. Doskonlenie zwodowe Poddziłnie Doskonlenie zwodowe uczniów (modernizcj) od do O dofinnsownie projektu ubiegć mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowdzących dziłlność gospodrczą lub oświtową n podstwie przepisów odrębnych). 1. Podnoszenie umiejętności orz uzyskiwnie kwlifikcji zwodowych przez uczniów i słuchczy szkół lub plcówek systemu oświty prowdzących ksztłcenie zwodowe, uczniów lub słuchczy szkół gimnzjlnych (wyłącznie w zkresie dordztw edukcyjnozwodowego) i pondgimnzjlnych, szkół lub plcówek systemu oświty prowdzących ksztłcenie ogólne 2. Tworzenie w szkołch lub plcówkch systemu oświty prowdzących ksztłcenie zwodowe* (tj. centrów ksztłceni zwodowego i ustwicznego i/lub jednostek systemu oświty relizujących zdni** ckziu) wrunków odzwierciedljących nturlne wrunki prcy włściwe dl nucznych zwodów wyłącznie jko element projektu Kwot dofinnsowni w rmch konkursu przeliczon kursem EBC z dni r. wynoszącym 4,2699 wynosi ,00 PLN sz.eu/nbory-wnioskow/10-3- doskonlenie-zwodowe- poddzilnie doskonlenie-zwodoweuczniow-modernizcj.html 3. Rozwój współprcy szkół lub plcówek systemu oświty prowdzących ksztłcenie zwodowe z ich otoczeniem społecznogospodrczym Progrm Inteligentny Rozwój 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / Prce B+R związne z wytworzeniem instlcji pilotżowej/demonstrcyjnej od do O dofinnsownie w rmch konkursu mogą ubiegć podmioty spełnijące W rmch Dziłni 1.1, Poddziłni dofinnsownie kryteri mikro-, młego lub średniego udzielne jest n relizcję projektów, które obejmują wyłącznie przedsiębiorcy orz duże przedsiębiorstw prce rozwojowe z uwzględnieniem wytworzeni instlcji (niespełnijące kryteriów mikro-, młego demonstrcyjnej. lub średniego przedsiębiorstw). e.gov.pl/nbory/11-projekty-brprzedsiebiorstw-112-prce-brzwizne-z-wytworzenieminstlcjipilotzowejdemonstrcyjnej/ Progrm Inteligentny Rozwój 1.2 Sektorowe progrmy B+R od do przedsiębiorcy (przedsiębiorstw) lbo konsorcj przedsiębiorstw (skłdjące się wyłącznie z przedsiębiorców) dofinnsownie udzielne jest n relizcję projektów, które obejmują bdni przemysłowe i eksperymentlne prce rozwojowe lbo eksperymentlne prce rozwojowe w rozumieniu rt. 25 rozporządzeni 651/2014 (projekt, w którym nie przewidzino eksperymentlnych prc rozwojowych nie uzysk dofinnsowni). Budżet NCBR przeznczony n dofinnsownie projektów wynosi: PLN e.gov.pl/nbory/12-sektoroweprogrmy-br-2/ n o w o ś ć Progrm Inteligentny Rozwój Proinnowcyjne usługi IOB dl MŚP od do Z dziłni mogą skorzystć mikro, mli i średni przedsiębiorcy. Mikro, mły i średni przedsiębiorc będzie mógł uzyskć dofinnsownie n relizcję proinnowcyjnych usług tj.: ) usług dordczych w zkresie innowcji w rozumieniu rt.2 pkt 94 rozporządzeni Komisji nr 651/2014 oznczjące dordztwo, pomoc i szkoleni w zkresie trnsferu wiedzy, nbywni i ochrony wrtości niemterilnych i prwnych orz korzystni z nich, korzystni z norm i regulcji, w których są one osdzone, b) usług wsprci innowcji w rozumieniu rt. 2 pkt 95 rozporządzeni Komisji nr 651/2014 oznczjące udostępnienie przestrzeni biurowej, bnków dnych, zsobów bibliotecznych, bdń rynku, lbortoriów, znkownie, testownie i certyfikcję jkości w celu oprcowni brdziej efektywnych produktów procesów i usług, wspierjących MSP w procesie wdrożeni innowcji produktowych lub procesowych o chrkterze technologicznym, relizownych w obszrch Krjowych Inteligentnych Specjlizcji KIS. Kwot przeznczon n dofinnsownie projektów: 1) zloklizownych w województwie mzowieckim wynosi ,00 zł 2) zloklizownych w województwie innym niż mzowieckie wynosi ,00zł. e.gov.pl/nbory/23- proinnowcyjne-uslugi-dl- przedsiebiorstw-231- proinnowcyjne-uslugi-iob-dlmsp/

13 Progrm Inteligentny Rozwój Umiędzynrodowienie Krjowych Klstrów Kluczowych" od 30 listopd 2015 r. do 9 grudni 2016 r. wyłącznie koordyntorzy Krjowych Klstrów Kluczowych, tj. podmioty prwne zrządzjące innowcyjnymi klstrmi posidjącymi sttus Krjowego Klstr Kluczowego uzyskny w rmch Konkursu o sttus Krjowego Klstr Kluczowego orgnizownego przez Ministerstwo Gospodrki przy współprcy z PARP. dofinnsownie przeznczone jest dl projektów dotyczących kompleksowych usług, w tym usług dordczych, wspierjących wprowdznie n rynki zgrniczne oferty klstr i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zwnsownych technologicznie. Minimln wrtość kosztów kwlifikowlnych projektu wynosi ,00 zł. Mksymln wrtość kosztów kwlifikowlnych projektu wynosi ,00 zł. Mksymln intensywność dofinnsowni kosztów kwlifikowlnych w zkresie pomocy opercyjnej dl koordyntor klstr wynosi do 50% łącznych kosztów kwlifikowlnych roku/ogloszenie-o- konkursie-do-poddzilni po-ir-w-2015-roku-2 n o w o ś ć Dofinnsowniu będą podlegć projekty dotyczące: Progrm Inteligentny Rozwój Ochron włsności przemysłowej 22 pździernik 2015 r mrc 2016 r. Z dziłni mogą skorzystć mikro, mli i średni przedsiębiorcy. - uzyskni prw ochrony włsności przemysłowej (tj.: ptentów, prw ochronnych n wzory użytkowe orz prw z rejestrcji n wzory przemysłowe) z możliwością wsprci przygotowni procesu komercjlizcji przedmiotu zgłoszeni poprzez zkup usługi dordczej lbo - relizcji ochrony prw włsności przemysłowej, gdy wnioskodwc we wszczętym postępowniu występuje w roli podmiotu broniącego posidnych prw, postępownie dotyczy uniewżnieni ptentu, prw ochronnego n wzór użytkowy lbo prw z rejestrcji wzoru przemysłowego lub stwierdzeni wygśnięci ptentu, prw ochronnego n wzór użytkowy lbo prw z rejestrcji wzoru przemysłowego. Kwot przeznczon n dofinnsownie projektów: 1) zloklizownych w województwie mzowieckim wynosi ,00 zł Do 50% kosztów kwlifikowlnych projektu e.gov.pl/nbory/23- proinnowcyjne-uslugi-dlprzedsiebiorstw-234-ochronwlsnosci-przemyslowej/ Progrm Inteligentny Rozwój Wsprcie MŚP w dostępie do rynku kpitłowego- 12 styczni 2016 r. 4 Stock - 31 mrc 2016 r. Z dziłni mogą skorzystć mikro, mli i średni przedsiębiorcy. Dofinnsownie przeznczone jest n przygotownie niezbędnej dokumentcji do pozyskni kpitłu o chrkterze udziłowym n rynkch kpitłowych (GPW, NewConnect, zgrniczne rynki regulowne) lub o chrkterze dłużnym poprzez emisję obligcji n rynku Ctlyst. W rmch konkursu Beneficjent otrzymuje dofinnsownie n zkup usług dordczych Kwot przeznczon n dofinnsownie projektów: zloklizownych w województwie mzowieckim wynosi ,00 zł, zloklizownych w województwie innym niż mzowieckie wynosi ,00 zł. e.gov.pl/nbory/31- finnsownie-innowcyjnejdzillnosci-msp-zwykorzystniem-kpitlupodwyzszonego-ryzyk-315- wsprcie-msp-w-dostepie-dorynku-kpitlowego-4-stock/ Progrm Inteligentny Rozwój Kredyt n innowcje technologiczne Mikro-, młe i średnie przedsiębiorstw prowdzące dziłlność gospodrczą n terenie Polski Wsprciem objęte są projekty polegjące n wdrożeniu innowcji technologicznych włsnych lub nbytych wyników prc bdwczorozwojowych. Orientcyjn kwot przeznczon n w rmch konkurs 303 mln PLN kie.gov.pl/nbory/32-wsprcie- wdrozen-wynikow-prc-br-322- kredyt-n-innowcjetechnologiczne/

14 Progrm Inteligentny Rozwój Strtegiczne progrmy bdwcze dl gospodrki I- II kwrtł 2016 r. Z dziłni mogą skorzystć mikro, mli i średni przedsiębiorcy. Wsprcie bdń przemysłowych i eksperymentlnych prc rozwojowych o temtyce określonej w progrmie strtegicznym relizowne przez konsorcj z udziłem przedsiębiorców, w których liderem będzie przedsiębiorc. 120 mln PLN europejskie/poir/poddzilnie- 411/ Progrm Inteligentny Rozwój 4.2 Rozwój nowoczesnej infrstruktury bdwczej sektor nuki od do jednostk nukow w rozumieniu rt. 2 ust. 9 ustwy z dni 30 kwietni 2010 r. o zsdch finnsowni nuki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, t.j., ze zm.); konsorcj jednostek nukowych; uczelni; konsorcj uczelni; konsorcj jednostek nukowych i przedsiębiorstw; konsorcj uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw. Celem dziłni 4.2 jest wsprcie wybrnych projektów dużej, strtegicznej infrstruktury bdwczej, o chrkterze ogólnokrjowym lub międzynrodowym, znjdujących się n Polskiej Mpie Drogowej Infrstruktury Bdwczej (PMDiB), ktulną njpóźniej n dzień przed ogłoszeniem Konkursu orz zpewnienie skutecznego dostępu do tej infrstruktury dl przedsiębiorców i innych zinteresownych podmiotów. Wrunkiem uzyskni wsprci będzie przedstwienie w szczególności: gendy bdwczej, któr wpisuje się w Krjową Inteligentną Specjlizcję orz plnu dotyczącego wykorzystni infrstruktury B+R po zkończeniu projektu i plnu pokrywni kosztów utrzymni infrstruktury. Kwot środków przeznczonych n wyłonionych w ogłsznym konkursie wynosi ,00 zł (słownie: osiemset cztery miliony 00/100 zł), w tym: 1) ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dw miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) w rmch lokcji ktegorii regionów lepiej rozwiniętych; e.gov.pl/nbory/42-rozwojnowoczesnej-infrstrukturybdwczej-sektor-nuki/ Progrm Wiedz Edukcj Rozwój 2.1 Równość szns mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinch, w tym w dostępie do ztrudnieni, rozwoju kriery, godzeni życi zwodowego i prywtnego od do instytucje szkoleniowe orgnizcje pozrządowe podmioty ekonomii społecznej prtnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER instytucje publiczne ogólnopolskie stowrzyszeni i związki jednostek smorządu terytorilnego federcje lub związki orgnizcji pozrządowych i podmiotów ekonomii społecznej jednostki nukowe, w tym instytuty bdwcze Konkurs nr POWR IP /16 m n celu podniesienie kompetencji przedstwicieli włdz smorządu gminnego i prcowników gminnych jednostek orgnizcyjnych odpowiedzilnych z rozwój form opieki nd dziećmi w wieku do lt 3 z gmin, n terenie których mieszk 5 tys. i więcej ludności zł e.gov.pl/nbory/21-rownoscszns-mezczyzn-i-kobiet-wewszystkich-dziedzinch-w-tymw-dostepie-do-ztrudnienirozwoju-kriery-godzeni-zycizwodowego-i-prywtnego/ n o w o ś ć

15 Progrm Wiedz Edukcj Rozwój 2.2 Wsprcie n rzecz zrządzni strtegicznego przedsiębiorstw orz budowy przewgi konkurencyjnej n rynku, typ projektu 1 od do orgnizcje prcodwców, orgnizcje związkowe lub orgnizcje smorządu gospodrczego rzemiosł ) relizcję przez prtnerów społecznych dziłń mjących n celu oprcownie nlizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem prcowników w niekorzystnej sytucji n rynku prcy o ile dotyczy), którzy nie posidją plnu lub strtegii rozwoju, b) nlizę fktycznej dostępności usług rozwojowych w rmch regionlnych progrmów opercyjnych dl MMSP i - o ile dotyczy - podejmownie dziłń interwencyjnych, c) upowszechninie wśród interesriuszy wiedzy o zdignozownych potrzebch lub brierch rozwojowych, które wykrczją poz bezpośredni zkres wsprci w rejestrze usług rozwojowych (RUR) dziłjącym pod dresem i podejmownie dziłń wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zspokojeni (minstreming potrzeb rozwojowych) ,00 zł e.gov.pl/nbory/22-wsprcien-rzecz-zrzdznistrtegicznego-przedsiebiorstworz-budowy-przewgikonkurencyjnej-n-rynku-typprojektu-1/ k t u l i z c j Progrm Wiedz Edukcj Rozwój 2.2 Wsprcie n rzecz zrządzni strtegicznego przedsiębiorstw orz budowy przewgi konkurencyjnej n rynku, tryb projektu 2 od do podmioty dziłjące n rzecz ztrudnieni, rozwoju zsobów ludzkich lub potencjłu dptcyjnego przedsiębiorców, podmioty dziłjące n rzecz rozwoju gospodrczego, reprezenttywne orgnizcje prcodwców i prcowników,orgnizcje prcodwców, orgnizcje smorządu gospodrczego, orgnizcje związkowe, przedsiębiorcy. Dofinnsownie możn uzyskć n projekty obejmujące relizcję dziłń szkoleniowo-dordczych z zkresu zmówień publicznych skierownych do przedsiębiorców zinteresownych ubiegniem się o zmówieni publiczne n terenie Polski.Kżdy projekt skłdny w rmch konkursu musi uwzględnić, co njmniej dziłni: ) identyfikcj i rekrutcj potencjlnych odbiorców wsprci, b) przygotownie i przeprowdzenie dziłń szkoleniowych i dordczych z zkresu ubiegni się o zmówieni publiczne w Polsce skierownych do przedsiębiorców sektor MMSP (i ich prcowników), zinteresownych ubiegniem się o zmówieni publiczne n terenie Polski. (Ścieżk I), c) zorgnizownie i przeprowdzenie dziłń dordczych (bez komponentu szkoleniowego) z zkresu ubiegni się o zmówieni publiczne w Polsce skierownych do przedsiębiorców sektor MMSP (i ich prcowników), zinteresownych ubiegniem się o zmówieni publiczne n terenie Polski. (Ścieżk II). 10 mln PLN e.gov.pl/nbory/22-wsprcien-rzecz-zrzdznistrtegicznego-przedsiebiorstworz-budowy-przewgikonkurencyjnej-n-rynku-trybprojektu-2/ k t u l i z c j Progrm Wiedz Edukcj Rozwój 2.5 Skuteczn pomoc społeczn od do Wnioskodwcą może być publiczn lub niepubliczn uczelni posidjąc co njmniej 2 letnie doświdczenie w zkresie relizcji uzupełnijących studiów mgisterskich n kierunku prc socjln (tj. zrelizowł min. jedną edycję uzupełnijących studiów mgisterskich n kierunku prc socjln). Przedmiotem konkursu jest mjących n celu przeprowdzenie dziłń edukcyjnych w formie studiów drugiego stopni n kierunku prc socjln n rzecz kluczowych prcowników instytucji pomocy i integrcji społecznej, ztrudnionych n stnowisku spirnt prcy socjlnej zł e.gov.pl/nbory/25-skutecznpomoc-spoleczn-3/ k t u l i z c j

16 Progrm Wiedz Edukcj Rozwój 2.10 Wysok jkość systemu oświty Ośrodek Rozwoju Edukcji Zwiększenie skuteczności dziłń prcowników systemu wspomgni i trenerów w zkresie ksztłceni u uczniów kompetencji kluczowych w rmch Dziłni 2.10 Wysok jkość systemu oświty, w typie projektu Szkolenie i dordztwo dl prcowników systemu wspomgni prcy szkoły i orgnów prowdzących orz trenerów z zkresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszni się n rynku prcy (ICT, mtemtyczno-przyrodniczych, języków obcych), nuczni eksperymentlnego, włściwych postw (kretywności, innowcyjności, prcy zespołowej) orz metod zindywidulizownego podejści do uczni (w tym nrzędzi oceny jkości prcy szkoły). Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu kie.gov.pl/nbory/210-wysokjkosc-systemu-oswity-7/ Progrm Wiedz Edukcj Rozwój 2.14 Rozwój nrzędzi dl uczeni się przez cłe życie od do podmiot publiczny lub niepubliczny posidjący doświdczenie w tworzeniu szkolnych progrmów nuczni dl zwodów i/lub progrmów kursów zwodowych pozwljących n uzysknie formlnych kwlifikcji oprcownie, we współprcy z co njmniej jednym podmiotem z otoczeni społeczno-gospodrczego szkół lub plcówek systemu oświty prowdzących ksztłcenie zwodowe, modelowych progrmów nuczni dl kwlifikcyjnych kursów zwodowych zgodnych z obowiązującymi przepismi prw. Alokcj n konkurs wynosi zł. e.gov.pl/nbory/214-rozwojnrzedzi-dl-uczeni-sie-przezcle-zycie-1/ n o w o ś ć Progrm Wiedz Edukcj Rozwój 2.16 Usprwnienie procesu stnowieni prw od do urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące orgn dministrcji rządowej uprwniony do prowdzeni konsultcji publicznych Przedmiotem konkursu jest wsprcie przeprowdzeni pogłębionych konsultcji publicznych projektów krjowych któw prwnych, wpisnych do wykzu prc legislcyjnych Rdy Ministrów, ,00 e.gov.pl/nbory/216- usprwnienie-procesustnowieni-prw/ n o w o ś ć

17 Progrm Wiedz Edukcj Rozwój 2.18 Wysokiej jkości usługi dministrcyjne, dt nboru wniosków od do jednostk smorządu terytorilnego; związek jednostek smorządu terytorilnego; stowrzyszenie jednostek smorządu terytorilnego; orgnizcj pozrządow; szkoł wyższ lub jej orgn złożycielski; jednostk nukow; instytucj szkoleniow. wsprcie projektów obejmujących wdrżnie w dministrcji publicznej rozwiązń poprwijących efektywność zrządzni usługmi dziedzinowymi w nstępujących obszrch, istotnych dl prowdzeni dziłlności gospodrczej: ) podtki i opłty loklne, b) zrządznie nieruchomościmi, w szczególności w zkresie gospodrowni loklmi użytkownymi Alokcj przewidzin n konkurs wynosi złotych i stnowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego orz ze współfinnsowni krjowego. W rmch lokcji n konkurs wyodrębni się rezerwę finnsową w wysokości złotych (słownie: trzy miliony złotych) z przeznczeniem n ewentulne protesty Wnioskodwców. e.gov.pl/nbory/218-wysokiejjkosci-uslugi-dministrcyjne/ n o w o ś ć Progrm Wiedz Edukcj Rozwój 5.3 Wysok jkość ksztłceni n kierunkch medycznych W rmch konkursu o dofinnsownie relizcji projektu mogą ubiegć się: szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, ksztłcące n kierunku pielęgnirstwo i/lub położnictwo, których jednostki spełniją w dniu złożeni wniosku o dofinnsownie projektu wrunki, jkie muszą spełnić jednostki orgnizcyjne uczelni, by prowdzić studi n kierunku pielęgnirstwo i/lub położnictwo n poziomie licencjt zgodnie z wymogmi określonymi w ustwie z dni 15 lipc 2011 r. o zwodch pielęgnirki i położnej orz ustwy z dni 27 lipc 2005 r. Prwo o szkolnictwie wyższym. W rmch konkursu dofinnsownie mogą otrzymć projekty przewidujące przygotownie progrmu rozwojowego, podnoszącego jkość ksztłceni dnej uczelni, któr przełoży się n zwiększenie zinteresowni studimi n kierunku pielęgnirstwo i/lub położnictwo. Alokcj n konkurs wynosi ,00 PLN e.gov.pl/nbory/53-wysokjkosc-ksztlceni-nkierunkch-medycznych-1/ Progrm Polsk Cyfrow 2.1 Wysok dostępność i jkość e-usług publicznych jednostki dministrcji rządowej, podmioty podległe jednostkom dministrcji rządowej lub przez nie ndzorowne (z wyłączeniem podmiotów wskznych niżej jko potencjlni prtnerzy), sądy i jednostki prokurtury, Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C); Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzdministrcyjnych (A2A) niezbędnych dl funkcjonowni e-usług publicznych. Mksymlny dopuszczlny poziom dofinnsowni projektu Mksymlne dofinnsownie wynosi 100% kosztów kwlifikownych Projektu, z czego 84,63% stnowią środki UE (EFRR) 15,37% to współfinnsownie krjowe z budżetu pństw. kie.gov.pl/nbory/21-wysokdostepnosc-i-jkosc-e-uslugpublicznych-1/ Progrm Polsk Cyfrow 2.2 Cyfryzcj procesów bckoffice w dministrcji rządowej IV kwrtł 2015 r. jednostki dministrcji rządowej, podmioty podległe jednostkom dministrcji rządowej lub przez nie ndzorowne, prtnerstw tworzone pomiędzy wskznymi powyżej wnioskodwcmi Dzięki projektom relizownym w rmch dziłni instytucje publiczne uzyskją dofinnsownie n cyfryzcję procesów niezbędnych do ich prwidłowego i sprwnego funkcjonowni. Przenoszenie gotowych rozwiązń IT między urzędmi, Wdrżnie nowych rozwiązń IT w urzędch, w tym oprcownie i wdrożenie horyzontlnych rozwiązń możliwych do zstosowni w skli cłej dministrcji (wsprcie może dotyczyć również modernizcji istniejącego rozwiązni IT), Dziłni edukcyjne i szkoleniowe, niezbędne do zpewnieni funkcjonowni rozwiązń IT. Orientcyjn kwot przeznczon n w rmch konkursu e.gov.pl/medi/1332/hrmono grm_nboru_wnioskow_pop C_w_2015r.pdf

18 Progrm Polsk Cyfrow Progrm Polsk Cyfrow Cyfrowe udostępnienie informcji sektor publicznego (ISP) ze źródeł dministrcyjnych i zsobów nuki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zsobów nuki) Cyfrowe udostępnienie zsobów kultury od do od do centrlne jednostki dministrcji rządowej/orgny dministrcji rządowej, jednostki podległe lub ndzorowne przez centrlne jednostki dministrcji rządowej (z wyłączeniem jednostek dministrcji niezespolonej), jednostki nukowe w znczeniu określonym przez ustwę z dni 30 kwietni 2010 r. o zsdch finnsowni nuki, uczelnie w znczeniu określonym przez ustwę z dni 27 lipc 2005 r. Prwo o szkolnictwie wyższym, urzędy wojewódzkie, o ile występują w prtnerstwie z podmiotmi, wśród których są inne urzędy wojewódzkie. pństwowe lub współprowdzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictw Nrodowego (MKiDN) instytucje kultury, Nczeln Dyrekcj Archiwów Pństwowych orz rchiw pństwowe, ogólnokrjowi ndwcy rdiowi i telewizyjni, jednostki dministrcji rządowej orz jednostki im podległe lub przez nie W rmch konkursu dopuszcz się nstępujący typ projektów: Typ II: cyfrowe udostępnienie zsobów nuki Dofinnsownie udzielne jest projektom dzięki którym zostną zdigitlizowne zsoby kultury, w tym mteriły rchiwlne, nstąpi zwiększenie dostępności orz poprw jkości cyfrowo udostępninych zsobów kultury, w tym mteriłów rchiwlnych w rozumieniu ustwy o nrodowym zsobie rchiwlnym i rchiwch, tkże polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystni. Kwot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego (EFRR) przeznczonych n wynosi zł orz zł współfinnsowni krjowego z budżetu pństw. Kwot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego (EFRR) przeznczonych n w niniejszym konkursie wynosi ,00 zł. kie.gov.pl/nbory/23-cyfrowdostepnosc-i-uzytecznoscinformcji-sektor-publicznego- 231-cyfrowe-udostepnienieinformcji-sektor-publicznegoisp-ze-zrodeldministrcyjnych-i-zsobownuki-typ-ii-projektu-cyfroweudostepnienie-zsobow-nuki/ kie.gov.pl/nbory/23-cyfrowdostepnosc-i-uzytecznoscinformcji-sektor-publicznego- 232-cyfrowe-udostepnieniezsobow-kultury/ Progrm Polsk Cyfrow 3.1 Dziłni szkoleniowe n rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych od do JST n poziomie gminy, w formie podmiotów upowżnionych do ponoszeni wydtków, zgodnie z zwrtym z orgnizcją pozrządową porozumieniem inne orgnizcje pozrządowe, JST (inne niż n poziomie gminy) orz ich związki i stowrzyszeni, instytucje prowdzące dziłlność w zkresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie prtnerów W celu uzyskni njbrdziej efektywnego rezulttu ww. dziłń, możliwe będzie wykorzystnie innych niżeli stcjonrne kursy i szkoleni form przekzywni wiedzy, które będą integrowć orz ngżowć ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne nrzędzi TIK. W tym kontekście, dopuszczlne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotrci do osttecznego odbiorcy. Zkłd się możliwość relizcji projektów prsolowych, tj. projektów, n których relizcję zostł przyznn dotcj i które są wdrżne poprzez mikroprojekty (określone części projektu prsolowego). W projekcie prsolowym występuje jeden prtner wiodący (wnioskodwc), prtnerzy mikroprojektów orz prtnerzy uczestniczący. Wszystkie dziłni mikroprojektów w rmch projektu prsolowego mją łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu. Orientcyjn kwot przeznczon n w rmch konkursu kie.gov.pl/nbory/31-dzilniszkoleniowe-n-rzecz-rozwojukompetencji-cyfrowych/ Progrm Polsk Cyfrow 3.2 Innowcyjne rozwiązni n rzecz ktywizcji cyfrowej IV kwrtł 2015 Innowcyjne rozwiązni n rzecz ktywizcji cyfrowej Orientcyjn kwot przeznczon n w rmch konkursu e.gov.pl/medi/1332/hrmono grm_nboru_wnioskow_pop C_w_2015r.pdf

19 Progrm Polsk Cyfrow 4.1 Sprwne zrządznie i wdrżnie POPC od do Instytucj Zrządzjąc POPC Instytucj Pośrednicząc POPC Ministerstwo Administrcji i Cyfryzcji (jko Instytucj wspierjąc wdrżnie POPC) Urząd Komunikcji Elektronicznej (jko Instytucj o chrkterze specjlistycznym) Poddziłnie Finnsownie wyngrodzeń, zkup sprzętu, oprogrmowni orz innych elementów wyposżeni stnowisk prcy, podnoszenie kwlifikcji prcowników w instytucjch zngżownych we wdrżnie lub wspierjących wdrżnie POPC, Finnsownie kosztów orgnizcyjnych (np. orgnizcji spotkń, konferencji, komitetów monitorujących). Wsprcie procesów relizcji orz wsprcie eksperckie i prwne n potrzeby wdrżni PO. Poddziłnie 4.1.2: Finnsownie ewlucji specyficznych dl POPC, Tworzenie, eksplotcj orz ewentuln budow systemu informtycznego, Dziłni o chrkterze koordyncyjnym orz w zkresie zwlczni i przeciwdziłni ndużyciom finnsowym orz korupcji euro e.gov.pl/nbory/41-sprwnezrzdznie-i-wdrznie-popc/ Progrm Polsk Cyfrow 4.2 Spójny i skuteczny system informcji i promocji, Polsk Cyfrow od do Instytucj Zrządzjąc POPC Instytucj Pośrednicząc POPC Dziłni informcyjne orz szkoleni informcyjne odpowidjące potrzebom beneficjentów i potencjlnych beneficjentów związnym z plikowniem o środki w rmch Progrmu euro kie.gov.pl/nbory/42-spojny-iskuteczny-system-informcji-ipromocji/ Progrm Polsk Cyfrow 4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowni i relizcji projektów, Polsk Cyfrow od do Instytucj Zrządzjąc POPC Instytucj Pośrednicząc POPC Udzielenie wsprci dordczo-szkoleniowego w zkresie przygotowni dokumentcji projektowej orz plikowni i relizcji projektów w rmch POPC. Relizowne wsprcie przyczyni się do wzmocnieni kompetencji beneficjentów, co przełoży się n wysoką jkość projektów w rmch Progrmu euro kie.gov.pl/nbory/43- wzmocnione-kompetencjebeneficjentow-w-procesieprzygotowni-i-relizcjiprojektow/

20 Europejsk Współprc 1. Wspólne dziedzictwo Terytoriln nturlne i kulturowe jednostki dministrcji pństwowej, regionlnej i loklnej, stowrzyszeni tych jednostek i instytucje im podległe, podmioty ustnowione zgodnie z prwem publicznym lub prywtnym dl konkretnego celu zspokjni potrzeb w interesie ogólnym (nieposidjące chrkteru przemysłowego lub hndlowego), orgnizcje pozrządowe non-profit, stowrzyszeni orz orgnizcje prtnerstw społecznego i gospodrczego, młe i średnie przedsiębiorstw (tylko w osich i priorytetowych I, III i IV) o ile ich dziłni w projekcie są relizowne w zkresie pożytku publicznego* (MŚP nie mogą pełnić roli beneficjent wiodącego). Dziłni n rzecz ochrony przyrody, zchowni i ochrony dziedzictw kulturowego orz rozwoju dziedzictw kulturlnego i nturlneg. 7 mln EUR e.gov.pl/nbory/1-wspolnedziedzictwo-nturlne-ikulturowe/ Europejsk Współprc Terytoriln 2. Mobilność regionln od do jednostki dministrcji pństwowej, regionlnej i loklnej, stowrzyszeni tych jednostek i instytucje im podległe, podmioty ustnowione zgodnie z prwem publicznym lub prywtnym dl konkretnego celu zspokjni potrzeb w interesie ogólnym (nieposidjące chrkteru przemysłowego lub hndlowego), orgnizcje pozrządowe non-profit, stowrzyszeni orz orgnizcje prtnerstw społecznego i gospodrczego, Projekty infrstruktury drogowej polegjące n plnowniu i robotch budowlnych, które spełniją łącznie poniższe wrunki: łączą węzły drugo- i trzeciorzędne z infrstrukturą TEN-T, prowdzą do przejść grnicznych. 13,6 mln e.gov.pl/nbory/2-mobilnoscregionln-polsk-sksoni/ Europejsk Współprc Terytoriln 3. Edukcj trnsgrniczn, Polsk-Sksoni od do jednostki dministrcji pństwowej, regionlnej i loklnej, stowrzyszeni tych jednostek i instytucje im podległe, podmioty ustnowione zgodnie z prwem publicznym lub prywtnym dl konkretnego celu zspokjni potrzeb w interesie ogólnym (nieposidjące chrkteru przemysłowego lub hndlowego), orgnizcje pozrządowe non-profit, stowrzyszeni orz orgnizcje prtnerstw społecznego i gospodrczego, młe i średnie przedsiębiorstw (tylko w osich i priorytetowych I, III i IV) o ile ich dziłni w projekcie są relizowne w zkresie pożytku publicznego* (MŚP nie mogą pełnić roli beneficjent wiodącego). Projekty dotyczące: edukcji językowej, rozbudowy oferty ksztłceni n kżdym etpie ukierunkownej n wzmocnienie potencjłu innowcyjnego orz potrzeby trnsgrnicznego rynku prcy, orgnizcji dwujęzycznych systemów informcyjnych, progrmów edukcyjnych, trgów prcy i innych inicjtyw n przygrnicznym rynku prcy w celu wzmocnieni mobilności trnsgrnicznej, orgnizcji wymin, stży i prktyk zwodowych, tworzeni wspólnych progrmów nuczni zwodowego we współprcy z prcodwcmi, relizcji projektów edukcyjnych i wychowwczych dl dzieci i młodzieży, edukcji ekologicznej, rozwoju sieci innowcyjnych w zkresie bdwczo-rozwojowym w rmch progrmów ksztłceni ustwicznego przy udzile szkół wyższych i przedsiębiorców. 4 mln euro e.gov.pl/nbory/3-edukcjtrnsgrniczn-polsksksoni/

21 Progrm Republik Czesk - Polsk Nbór dl projektów indywidulnych - oś priorytetow 2 O dofinnsownie mogą strć się: włdze publiczne, ich związki i stowrzyszeni, orgnizcje powołne przez włdze publiczne, Termin przyjmowni orgnizcje pozrządowe, propozycji projektowych - Europejskie Ugrupowni Współprcy r. Termin Terytorilnej, nboru wniosków kościoły i związki projektowych wyznniowe,stowrzyszeni i związki r. dziłjące w obszrze turystyki. W relizcji kżdego projektu musi uczestniczyć co njmniej jeden prtner z Polski i jeden z Republiki Czeskiej. Dofinnsownie mogą otrzymć nstępujące typy dziłń: 1.Zchownie i odnow trkcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowne n ich wykorzystnie dl zrównowżonego rozwoju wspólnego pogrnicz. 2.Wspiernie wykorzystni niemterilnego dziedzictw kulturowego. 3.Dziłni w zkresie infrstruktury w celu trnsgrnicznego udostępnieni i wykorzystni kulturowego i przyrodniczego dziedzictw regionu przygrnicznego. 4.Wspólne dziłni informcyjne, mrketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystni zsobów przyrodniczych i kulturowych. 5.Ewlucje, oprcowni studyjne, strtegie, plny zmierzjące do wykorzystni zsobów przyrodniczych i kulturowych. oś priorytetow ,04 euro e.gov.pl/nbory/ospriorytetow-2-rozwojpotencjlu-przyrodniczego-ikulturowego-n-rzeczwspierni-ztrudnieni/ Progrm Republik Czesk - Polsk Nbór dl projektów indywidulnych - oś priorytetow 3 Termin przyjmowni propozycji projektowych r. Termin nboru wniosków projektowych r. O dofinnsownie mogą strć się: włdze publiczne, ich związki i stowrzyszeni, orgnizcje powołne przez włdze publiczne, instytucje systemu oświty i szkoły wyższe izby, stowrzyszni, związki i orgnizcje smorządu gospodrczego i zwodowego, orgnizcje pozrządowe, Europejskie Ugrupowni Współprcy Terytorilnej. Dofinnsownie mogą otrzymć nstępujące typy dziłń: 1.Przygotownie i relizcj wspólnego ksztłceni. 2.Współprc między instytucjmi edukcyjnymi instytucjmi n rynku prcy. 3.Rozwój ksztłceni językowego w rmch systemu oświty oś priorytetow ,93 euro e.gov.pl/nbory/ospriorytetow-3-edukcj-ikwlifikcje/ W relizcji kżdego projektu musi uczestniczyć co njmniej jeden prtner z Polski i jeden z Republiki Czeskiej.

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1594/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%]

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%] List wniosków znjdujących się n liście projektów wrunkowo wybrnych do dofinnsowni dl których istnieje moŝliwość podpisni umowy o dofinnsownie: Lp. Wnioskodwc Tytuł projektu Numer wniosku Koszt cłkowity

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA BIUROWYH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersj po recenzjch Wrszw 2012 1 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY... 3 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY... 3 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały 503/139/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014 Złącznik do uchwły nr XI/82/07 Rdy Powitu w Pułtusku Z dni 30 pździernik 2007r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH n lt 2007-2014 PUŁTUSK 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu Progrm Cisco Networking Acdemy Ann Czchrowsk Koordyntor Progrmu Globlny progrm edukcyjny, w rmch którego uczniowie i studenci zdobywją wiedzę i kompetencje w zkresie projektowni, budowni, zbezpieczni i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w rmch dziłni 413 Wdrżnie loklnych strtegii rozwoju dl młych projektów, tj. opercji, które nie odpowidją wrunkom przyznni pomocy w rmch dziłń Osi 3 le przyczyniją się do osiągnięci

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy obowiązujący od r. do r.

CENNIK USŁUG Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy obowiązujący od r. do r. KUJAWSKO POMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 85-098 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 11 www.izbrzem.pl tel. 52 322 60 01 E-mil: dyrektor@izbrzem.pl fx. 52 322 14 23 NIP 554-10-09-423 REGON 000446411

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU (KSI):... SUMA KONTROLNA WNIOSKU:... TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA

Bardziej szczegółowo

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Informtor progrmy profilktyczne i promocji zdrowi skierowne do mieszkńców Województw Zchodniopomorskiego Szczecin, 2011 r. Sznowni Mieszkńcy Województw Zchodniopomorskiego, Oddjąc w Pństw ręce Informtor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński PROJEKT BUDOWLANY Relizcj etpu przebudowy i modernizcji 3 piętr Oddziłu Rehbilitcyjnego polegjącego n budowie szybu windowego, montżu windy szpitlnej orz niezbędnej rozbudowie obiektu budynku C znjdującego

Bardziej szczegółowo

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0 Kontrkt Wojewódzki dl Województw Opolskiego n lt 2005 2006 - LISTA PROJEKTÓW Priorytet I Dziłnie 1.1 Unowocześnienie i rozbudow systemu ochrony zdrowi Nzw beneficjent Ogóln wrt wkłdu włsnego w Wnioskow

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI. Andrzej Żyłwski, Prezydent Wrszwskiej Wyższej Szkoły Njlepsze polskie Uczelnie/y według oceny Polskiej Komisji Akredytcyjnej W jednym z wywidów (Wprost nr 22/30mj/2011) przewodniczący Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwlski sejneński M. SUWAŁKI ugustowski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity................ Mist n prwch powitu Mist........... Gminy................. miejskie..............

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU pucki wejherowski lęborski Gdyni Sopot Gdńsk słupski nowodworski krtuski gdński bytowski mlborski kościerski człuchowski strogrdzki tczewski chojnicki WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD Złącznik nr 3 Tbel 35. Pln komunikcji. Termi n Cel komunikcji 2016 Podniesienie świdomości społeczności loklnej n temt funkcjonowni i 2016 Poinformowni e o celch i 2017 Poinformowni e o celch i Nzw dziłni

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. SPIS TREŚI strona I. UWGI OGÓLNE... 1 II. ZMINY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE www.wosnstoprocent.pl CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE główne złożeni, smorząd gminny, powitowy i wojewódzki Autor: Tomsz Mtyj Smorząd to form orgnizcji wyodrębnionej grupy społecznej,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 246, 2010. Teresa Pasterz *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 246, 2010. Teresa Pasterz * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 246, 2010 * KAPITAŁ LUDZKI, WIEDZA I INNOWACJE JAKO CZYNNIKI WZMACNIAJ CE FUNKCJE METROPOLITALNE MIAST WOJEWÓDZKICH NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE brniewski gołdpski brtoszycki węgorzewski Elbląg lidzbrski kętrzyński olecki elbląski giżycki ostródzki Olsztyn mrągowski ełcki iłwski olsztyński piski szczycieński nowomiejski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/844/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Uchwała Nr LXIX/844/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006 r. Uchwł Nr LXIX/844/2006 Rdy Mist Nowego Sącz z dni 29 sierpni 2006 r. w sprwie ztwierdzeni Powitowego Progrmu Dziłń n Rzecz Osób Niepełnosprwnych n Lt 2007 2013 w Mieście Nowy Sącz. N podstwie rt. 35 ust.1

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo